MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 115         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

115. - Hotărâre privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Mures si a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare dintre Comisia Europeană si Guvernul României privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România”

 

185. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul iii din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

186. - Ordin al ministrului finantelor publice privind deciziile de impunere anuală

 

Rectificări la:

 - Decretul nr. 110/1995;

 - Decretul nr. 487/1996;

 - Decretul nr. 563/1996;

 - Decretul nr. 652/1997;

 - Decretul nr. 136/1998;

 - Decretul nr. 138/1998;

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Mures si a Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1711 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codui de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Casei Judetene de Pensii Mures a bunului imobil „Corp de fabricatie reprezentând clădire S+P+1E+M” si a terenului aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgu Mures, Str. Zăgazului nr. 14, identificat potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă darea în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures a bunului imobil „Corp de fabricatie reprezentând clădire S+P+1” si a terenului aferent, proprietate publică a statului, situat în municipiul Târgu Mures, Str. Zăgazului nr. 14, identificat potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 115.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*), proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Casei Judetene de Pensii Mures

 

Locul unde sunt situate constructia si terenul care se transmit

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Târgu Mures,

Str. Zăgazului nr. 14,

judetul Mures

Administrare

Corp de fabricatie reprezentând clădire S+P+1E+M, din cărămidă cu acoperis tip terasa si terenul aferent în suprafată de 1.281 m2, nr. cadastral 1.387/1/6”), compus din:

Subsol

1. Spatiul C3/1/1 cu suprafata construită de 43 m2, suprafata desfăsurată de 133 m2 si cota de teren aferentă de 50/1.337 m2, constând în: casa scărilor, centrala de ventilatie, statie pompe si cabinet de protectia muncii

Parter

2. Spatiul C3/1/3 cu suprafata construită de 13 m2, suprafata desfăsurată de 39 m2 si cota de teren aferentă la 15/1.337 m2, constând într-6 casă a scărilor

3. Spatiul C3/1/4 cu suprafata construită de 275 m2, suprafata desfăsurată de 856 m2 si cota de teren aferentă de 322/1.337 m2, constând într-6 sală de croit, un coridor si un grup sanitar

4. Spatiul C3/1/5 cu suprafata construită de 49 m2, suprafata desfăsurată de 153 m2 si cota de teren aferentă de 57/1.337 m2, constând într-o sală de croit

Etaj

5. Spatiul C3/1/7 cu suprafata construită de 11 m2, suprafata desfăsurată de 34 m2 si cota de teren aferentă de 13/1.337 m2, constând într-6 casă a scărilor

6. Spatiul C3/1/8 cu suprafata construită de 291 m2, suprafata desfăsurată de 906 m2 si cota de teren aferentă de 341/1.337 m2, constând într-6 sală de croit, un vestiar, un coridor si un grup sanitar

7. Spatiul C3/1/9 cu suprafata construită de 46 m2, suprafata desfăsurată de 145m2 si cota de teren aferentă de 54/1.337 m2, constând într-6 sală de croit

Mansardă

8. Spatiul C3/1/11 cu suprafata construită de 367 m2, suprafata desfăsurată de 1.141 m2 si cota de teren aferentă de 429 m2, constând într-un pod, o cameră arhiva si o cameră apărare civilă

 


S - subsol; P - parter, 1E - etaj 1, M - mansardă

 

*) Imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal înregistrat sub nr. 9.167/30.10.2006, întocmit de M.F.P.-A.N.A.F. - Directia Generală a Finantelor Publice Mures, A.F.P. Târgu Mures, Serviciul colectare executare silită persoane juridice.

*”*) Conform Extrasului de carte funciară nr. 58.812/92.552/N/28.11.2006, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mures.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului*), proprietate publică a statului, care se dă în administrarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Mures

 

Locul unde sunt situate constructia si terenul care se transmit

Modul de preluare

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Târgu Mures,

Str. Zăgazului nr. 14,

judetul Mures

Administrare

Corp de fabricatie reprezentând clădire S+P+1, din cărămidă cu acoperis tip terasă si terenul aferent în suprafată de 1.333 m2, nr. cadastral 1.387/1/4”), compus din:

Subsol

1. Spatiul C4/1 cu suprafata construită de 215 m2, suprafata desfăsurată de 705 m2 si cota de teren aferentă de 578/1.724 rh2, constând în 4 depozite, un coridor, o magazie, o casă a scărilor si un ascensor

Parter

2. Spatiul C4/3 cu suprafata construită de 133 m2, suprafata desfăsurată de 435m2 si cota de teren aferentă de 357/1.724 m2, constândîn două magazii, un birou, un atelier si un coridor ,

Etaj 1

3. Spatiul C4/6 cu suprafata construită de 148 mz, suprafata desfăsurată de 485 m2 si cota de teren aferentă de 398/1.724 m2, constândîn două ateliere, un coridor si un birou


S - subsol, P - parter, 1 - etaj 1.

*) Imobilul a fost trecut în proprietatea publică a statului prin Procesul-verbal înregistrat sub nr. 9.167/30.10.2006, întocmit de M.F.P.-A.N.A.F. - Directia Generală a Finantelor Publice Mures, A.F.P. Târgu Mures, Serviciul colectare executare silită persoane juridice.

**) Conform Extrasului de carte funciară nr. d.60.479/92.552//N/05.12.2006, eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Mures.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare dintre Comisia Europeană si Guvernul României privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete demonitorizare ISPA în România”

 

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de finantare dintre Comisia Europeană si Guvernul României privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România”, semnat de partea comunitară la data de 21 martie 2006 si de partea română la data de 19 mai 2006, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2007.

Nr. 125.

 

ANEXĂ

 

Măsura ISPA nr. CCI: 2005/RO/16/P/PA/004

 

MEMORANDUM DE FINANTARE

între Comisia Europeană si Guvernul României privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete

de monitorizare ISPA în România”

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând în numele si pentru Comunitatea Europeană, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată prin domnul Graham Meadows, director general pentru politici regionale, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum de finantare. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea conditiilor generale prevăzute în anexa la Acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu prevederile prezentului memorandum de finantare si ale anexelor la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri descrise în anexa nr. I: Numărul măsurii: 2005/RO/16/P/PA/004

Denumirea măsurii: Asistentă în vederea organizării

În anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România

 

Durata:

Data începerii: data semnării prezentului memorandum de finantare de către Comisie

Data finalizării: 31 decembrie 2007

Localizarea: România

Grupul: Monitorizare

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

1. Cheltuielile publice sau echivalente maxime care vor fi luate în considerare pentru calcularea asistentei financiare nerambursabile vor fi de 50.000 euro.

2. Procentul corespunzător asistentei acordate de către Comunitate pentru această măsură este stabilit la 100% din totalul cheltuielilor publice sau echivalente, conform celor indicate în planul financiar prevăzut în anexa nr. II.

3. Valoarea maximă a asistentei asigurate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este fixată la 50.000 euro.

4. Suma de 50.000 euro este angajată din bugetul pentru anul 2006, din linia bugetară B13.050101.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta comunitară va acoperi plătile referitoare la măsură, pentru care s-au făcut angajamente valabile din punct de vedere juridic de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu serviciile descrise în anexa nr. L

2. Plătile efectuate înainte de data semnării prezentului memorandum de finantare de către Comisie nu sunt eligibile pentru asistenta acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data finalizării, asa cum este indicată în art. 2.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în maximum 6 luni de la data finalizării, asa cum este indicată în art. 2.

4. Plata în avans este stabilită la 20.0001 euro si va fi transferată după cum urmează:

- suma de 10.000 euro va fi plătită după semnarea prezentului memorandum de finantare de către Beneficiar;

- diferenta se va achita după semnarea primului contract de asistentă tehnică.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante stabilite în acordurile europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la protejarea si îmbunătătirea stării mediului si a celor referitoare la transport si retelele de transport europene.

Semnat la Bruxelles la 21 martie 2006.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa nr. I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale elaborate în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea măsurii. Acestia vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau de către oricare alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permise si autorizatii

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii specifice referitoare la măsură

 

Prezenta unui proiect în lista indicativă prevăzută în anexa nr. I nu constituie sub nicio formă un angajament al Comisiei de a acorda suport financiar pentru faza de constructie a proiectului.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea măsurii, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta.

Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea a VIII-a din anexa nr. 111.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document, semnat mai jos.

Semnat la Bucuresti la 19 mai 2006.

 

Pentru Comunitate,

Graham Meadows,

director general pentru politici regionale

Pentru Beneficiar,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

 

Lista anexelor

 

Anexa nr. I „Descrierea măsurii”

Anexa nr. la „Plan de achizitii provizoriu”

Anexa nr. II „Planul financiar”

Anexa nr. III*):

Anexa nr. III. 1 „Prevederi financiare privind implementarea ISPA”

Anexa nr. 111.2 „Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA”

Anexa nr. 111.3 „Model pentru fisa de raportare către Comitetul de monitorizare si pentru solicitarea de modificări”

Anexa nr. 111.4 „Sisteme de management si control pentru asistenta financiară nerambursabilă acordată prin ISPA si proceduri pentru efectuarea corectiilor financiare”

Anexa nr. 111.5 „Acord cu privire la iregularităti si la recuperarea sumelor încasate în mod eronat prin ISPA”

Anexa nr. III.6 „Cerinte privind informarea si publicitatea”

 


1) În cazul măsurilor de asistentă tehnică, autoritătile nationale sunt obligate să plătească un avans mai mare companiilor. În aceste conditii, plata în avans reprezentând 40% din valoarea memorandumului de finantare este justificată pentru aceste tipuri de măsuri.

*) Anexa nr. III este comună tuturor memorandumurilor de finantare ISPA si a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 bis din 23 august 2006, p. 17-73.

 

ANEXA Nr. I la memorandum

 

DESCRIEREA MĂSURII

(sumar)

 

Codul măsurii: 2005/RO/16/P/PA/004

1. Denumirea măsurii: Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România

2. Autoritatea care prezintă cererea (coordonator national ISPA)

2.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

2.2. Adresa: Str. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România E-mail: eugen .teodorovici @ mf inante.gv. ro

3. Autoritatea responsabilă cu implementarea (conform celor definite la pct. 2 din

sectiunea a ll-a din anexa nr. III.2):

3.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice, Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP)

3.2. Adresa: Bd. Mircea Vodă nr. 44, sectorul 3, Bucuresti, România E-mail: carmenrosu@cfcu.ro

4. Beneficiarul final (în cazul în care este un alt organism decât autoritatea mentionată la pct. 3)

4.1. Denumirea: Ministerul Finantelor Publice

4.2. Adresa: Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti, România E-mail: eugen.teodorovici@mfinante.gv.ro

5. Localizarea

5.1. Tara beneficiară: România

5.2. Regiunea: Bucuresti

6. Descrierea

Încă din anul 2001, reuniunile comitetelor de monitorizare ISPA au fost organizate de către statele membre care solicită resurse pentru acoperirea cheltuielilor aferente. Până în prezent, 10 reuniuni ale Comitetului de monitorizare ISPA au avut loc în România.

Primele trei reuniuni au fost finantate de coordonatorul national ISPA din bugetul Ministerului Integrării Europene, următoarele întâlniri au fost finantate din măsura ISPA 2001.CE.16.P.PA.002 „Suport pentru organizarea comitetelor de monitorizare ISPA”, iar reuniunile a noua si a zecea au fost finantate de către coordonatorul national ISPA din bugetul Ministerului Finantelor Publice.

În data de 4 octombrie 2005, Guvernul României a transmis varianta revizuită a aplicatiei pentru asistenta ISPA, care vizează acoperirea costurilor pentru organizarea ultimelor două reuniuni ale Comitetului de monitorizare ISPA pentru anul 2006. Cheltuielile aferente organizării acestor reuniuni vor acoperi următoarele activităti necesare:

- asigurarea traducerii simultane;

- asigurarea spatiului necesar pentru întâlnire;

- asigurarea echipamentelor audiovideo si electronice necesare pe parcursul desfăsurării întâlnirii;

- asigurarea documentatiei necesare pentru participanti;

- acoperirea costurilor de transport si cazare pentru participantii veniti din afara locatiei de desfăsurare a reuniunii;

- asigurarea meselor si a pauzelor de cafea în timpul desfăsurării reuniunii Comitetului de monitorizare.

Aceste activităti vor fi furnizate prin intermediul unuia sau mai multor contracte de servicii. Achizitionarea echipamentului audiovideo sau a altui echipament electronic si de birou reprezintă o cheltuială neeligibilă.

Reuniunile Comitetului de monitorizare se organizează de două ori pe an, având următorul rol:

- monitorizarea implementării proiectelor ISPA în România;

- monitorizarea implementării fiecărui proiect ISPA în tara beneficiară, folosind indicatori financiari si fizici;

- examinarea rapoartelor de progres si aprobarea rapoartelor anuale de progres;

- informarea asupra oricărei propuneri de ajustare referitoare la sume si conditiile de acordare a asistentei care poate fi solicitată pe baza datelor obtinute în urma activitătii de monitorizare.

7. Obiective

Obiectivul măsurii este acela de a continua asigurarea monitorizării efective si corespunzătoare a măsurilor din sectorul de mediu si de transport aprobate pentru finantare ISPA, asa cum este stipulat în art. II si în anexa nr. IV la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1267/1999 referitor la reglementarea ISPA.

În plus, această măsură va contribui la continua coordonare interinstitutională, precum si la construirea unui parteneriat între toate părtile implicate, generând o oportunitate pentru discutii libere între toti factorii importanti implicati în implementarea măsurilor ISPA.

 

8. Pregătirea proiectului si implementarea

 

Măsura

Data începerii

Data finalizării

Organizarea a două comitete de monitorizare ISPA în 2006 în România

Ianuarie 2006

Decembrie 2006

9. Cost si asistentă (în euro)

 

 

Costul

Contributia

Cheltuieli

Costul total sectorului privat neeligibile total eligibil

Asistentă ISPA

Rata asistentei (%)

50.000

-

-

50.000

50.000

100

 

Rata asistentei: 100%.

10. Iplicarea institutiilor financiare internationale

Nu este cazul.

 

ANEXA Nr. Ia

 la memorandum

 

PLAN DE ACHIZITII PROVIZORIU

 

Licitatia nr.

Descrierea lucrărilor si a serviciilor ce trebuie licitate

Tipul contractului (lucrări, achizitii

sau servicii)

Rata de rambursare a facturilor aferente contractului specific

Una sau mai

Pregătirea si organizarea a două comitete de multe monitorizare ISPA care se vor desfăsura în anul 2006 în România

Servicii

100%

 

ANEXA Nr. II

la memorandum

 

PLAN FINANCIAR

(pe baza angajamentelor de la bugetul Uniunii Europene)

 

Titlul măsurii: Asistentă în vederea organizării în anul 2006 a două comitete de monitorizare ISPA în România

Măsura ISPA nr.: 2005/RO/16/P/PA/004

 

Anul

 

 

Cost total

 

 

Costuri neeligibile

 

 

Costuri eligibile

Împrumut de la institutiile financiare internationale

Total

 

ISPA

 

Autorităti nationale

Autorităti locale

Alte surse

 

1=243

2

3=5+7+8+10

4=3/1 (%)

5

6=5/3 (%)

7

8

9

10=11A1 (%)

2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2001

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2002

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2003

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2005

 

-

-

 

 

-

-

-

-

-

2006

50.000

-

50.000

100

50.000

100

 

 

-

-

Nedefalcat pe ani

 

 

 

 

 

 

-

-

-

 

TOTAL

50.000

-

50.000

100

50.000

100

-

-

-

-

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 95 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 31, 36 si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare, prevăzute în anexa nr. 1:

1. 200 „Declaratie specială privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;

2. 201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7;

3. 204 „Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/2i;

4. 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1;

5. 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, cod 14.13.04.13.

Art. 2. - Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru declararea veniturilor realizate în anul fiscal 2006.

Art. 3. - Declaratia specială privind veniturile realizate, cod 14.13.01.13, prevăzută la art. 1 pct. 1, reprezintă si declaratie de venit pentru persoanele fizice rezidente române cu domiciliul în România.

Art. 4. - Declaratiile speciale privind veniturile realizate, depuse de contribuabilii care au realizat venituri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, se înscriu de organul fiscal într-un registru organizat special în acest scop.

Art. 5. - Formularele prevăzute la art. 1 se completează si se depun conform instructiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 6. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 7. - (1) Plătitorii de venituri cu regim de retinere la sursă au obligatia depunerii declaratiei prevăzute la art. 1 pct. 4 în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea conditiilor prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Formatul electronic al declaratiei prevăzute la art. 1 pct. 4 va fi însotit de borderoul centralizator, prevăzut în anexa nr. 5, editat cu ajutorul programului de asistentă, semnat si stampilat, conform legii.

(3) Programul de asistentă este pus la dispozitia contribuabililor, gratuit, de unitătile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe serverul Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2007.

Nr. 185.

 

ANEXA Nr. 11)

 

DECLARATIE SPECIALĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

DECLARATIE PRIVIND VENITURILE DIN STRĂINĂTATE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

DECLARATIE ANUALĂ DE VENIT

PENTRU ASOCIATIILE FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, CONSTITUITE ÎNTRE PERSOANE FIZICE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

DECLARATIE INFORMATIVĂ

PRIVIND IMPOZITUL RETINUT PE VENITURILE CU REGIM DE RETINERE LA SURSĂ, PE BENEFICIARI DE VENIT

 

CERERE

PRIVIND DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 200 „Declaratie specială privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13

 

1. Declaratia se completează si se depune de către contribuabilii care realizează venituri în bani si/sau în natură provenind din:

1.1. Activităti independente:

- activităti comerciale - fapte de comert, prestări de servicii, altele decât cele din profesii libere, precum si practicarea unei meserii, inclusiv din activităti adiacente;

- profesii libere - exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăsurate în mod independent, în conditiile legii;

- drepturi de proprietate intelectuală - brevete de inventie, desene si modele, mostre, mărci de fabrică si de comert si procedee tehnice, know-how, drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual sau într-o formă de asociere, ce nu dă nastere unei persoane juridice, constituită între persoane fizice sau între persoane fizice si persoane juridice.

Nu au obligatia depunerii declaratiei persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri din activităti independente impuse pe bază de norme de venit, cu exceptia persoanelor care au depus declaratiile de venit estimativ în luna decembrie si pentru care nu s-au stabilit plăti anticipate, conform legii.

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la mai multi plătitori depun o singură declaratie.

Declaratia se completează pentru fiecare categorie de venit si pentru fiecare sursă de realizare a venitului.

1.2. Cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt detinător legal.

Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de jnchiriere, depun câte o declaratie pentru fiecare sursă.

În cazul cedării folosintei bunurilor detinute în comun, repartizarea venitului net se face potrivit Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

1.3. Activităti agricole impuse în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă:

- venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, în sere si în solarii, special destinate acestor scopuri si/sau în sistem irigat, precum si din cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor, din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si din altele asemenea.

Declaratia se depune de contribuabilii care desfăsoară activitatea în mod individual si/sau în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice si care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare loc de realizare a venitului, respectiv pentru fiecare localitate în a cărei rază teritorială se află terenul.

În cazul în care în raza teritorială a aceleiasi localităti se află mai multe terenuri, se va depune o singură declaratie.

Persoanele fizice care realizează venituri în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează declaratia având în vedere venitul net distribuit, care le revine din asociere.

1.4. Câstiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare:

Declaratia se depune de contribuabilii care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care există obligatia stabilirii câstigului net/pierderii, conform legii.

Declaratia se depune pentru întregul portofoliu de titluri tranzactionate de contribuabili în anul fiscal de raportare, pentru care există obligatia stabilirii câstigului net/pierderii, conform legii, în functie de perioada detinerii.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiază distinct, în declaratie, câstigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigul net/pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Declaratia nu se completează pentru veniturile din tranzactionarea titlurilor dobândite gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, pentru care impunerea este finală.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

2. Declaratia specială privind veniturile realizate se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia anterioară, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderentă, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti pe teritoriul României printr-un sediu permanent;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată. Declaratia se pune gratuit la dispozitia contribuabilului.

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Modalităti de restituire a diferentelor de impozit pe venit - se bifează căsuta corespunzătoare modalitătii prin care contribuabilul solicită restituirea eventualelor diferente de impozit pe venit rezultate din regularizarea impozitului anual (în numerar, prin unitatea de trezorerie, prin mandat postal sau virament bancar, după caz).

În cazul în care contribuabilul optează pentru virament bancar, va completa denumirea băncii si contul bancar (IBAN) În care solicită restituirea diferentelor de impozit. Se va anexa la declaratie, în copie, un extras de cont sau un alt document din care să reiasă în clar denumirea băncii si contul bancar (IBAN).

 

II. DATE PRIVIND VENITURILE REALIZATE PE SURSE Sl CATEGORII DE VENIT

A. Date privind activitatea desfăsurată

rd. 1. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat, după caz: venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din activităti agricole sau câstiguri din transferul titlurilor de valoare (în functie de perioada de detinere a titlurilor de valoare, detinute mai mult de 365 de zile sau detinute mai putin de 365 de zile inclusiv).

rd. 2. Determinarea venitului net - se bifează căsuta corespunzătoare în functie de modul de determinare a venitului net: în sistem real, pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe normă de venit.

rd. 3. Forma de organizare - se bifează căsuta corespunzătoare modului de desfăsurare a activitătii: individual sau într-o formă de asociere cu persoane fizice sau persoane juridice române.

rd. 4. Obiectul principal de activitate - se înscriu denumirea activitătii principale generatoare de venituri, desfăsurată de contribuabil, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

rd. 5. Sediul - se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completează adresa sediului sau locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităti agricole vor înscrie denumirea unitătii administrativ-teritoriaie în a cărei rază se află terenul/terenurile, respectiv: municipiu, oras, comună sau sector al municipiului Bucuresti, după caz.

rd. 6. Datele de identificare ale bunului căruia i se cedează folosinta - se înscriu datele de identificare ale bunului a cărui folosintă este cedată. De exemplu:

a) pentru imobile (clădiri, terenuri): adresa completă (stradă, număr, bloc, etaj, apartament), suprafata totală, din care închiriată;

b) pentru autovehicule: tipul, anul de fabricatie, numărul de înmatriculare, seria motorului, seria sasiului;

c) alte bunuri: denumirea bunului, descrierea detaliată, cu identificarea principalelor caracteristici care individualizează bunul.

Rubrica se completează numai de către contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor.

rd. 7. Documentul de autorizare/Contractul de asociere/închiriere/arendare - se înscriu numărul documentului care atestă dreptul contribuabilului de a desfăsura activitate independentă, potrivit legii, data emiterii acestuia, precum si denumirea organului care l-a eliberat. Pentru contribuabilii care desfăsoară activităti în baza unui contract de agent, se înscriu numărul si data contractului.

Contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, completează numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

Contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor completează rubrica după cum urmează:

- se elimină din text cuvântul „închiriere” sau „arendare”, în functie de natura contractului încheiat între părti;

- se înscriu numărul sub care a fost înregistrat la organul fiscal contractul încheiat între părti, precum si data înregistrării acestuia.

rd. 8, 9. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

Persoanele fizice autorizate care încetează activitatea în cursul anului înscriu data depunerii autorizatiei de functionare la organul emitent.

Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosintei bunurilor înscriu data prevăzută pentru începerea derulării contractului încheiat între părti, respectiv data prevăzută pentru încetarea contractului încheiat între părti.

Rubricile de la rd. 8 si 9 se completează numai dacă evenimentele respective se produc în cursul anului pentru care se depune declaratia.

B. Venit net/câstig net

1. Venituri din activităti independente: activităti comerciale, profesii libere si drepturi de proprietate intelectuală.

a) Activitate desfăsurată în mod individual

a.1) În cazul persoanelor care realizează venituri din activităti comerciale si/sau din exercitarea unei profesii libere determinate în sistem real

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare, atât din activitatea de bază, cât si din activităti adiacente.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd. 3.1. Venit net aferente ctivitătilor cu regim de retinere la sursă - se înscrie partea din venitul net aferent activitătilor independente pentru care plătile anticipate s-au realizat prin stopaj la sursă, inclusiv veniturile obtinute dintr-o asociere cu o persoană juridică.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

a.2) În cazul persoanelor care realizează venituri din activităti independente impuse pe bază de normă de venit

Se completează de către contribuabilii care desfăsoară activităti independente, impuse pe bază de norme de venit.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând norma de venit corespunzătoare perioadei lucrate, comunicată de organul fiscal.

a.3) În cazul persoanelor care realizează venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, sau pe baza documentelor eliberate de plătitorii de venit, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

rd.1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile totale în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură realizate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din toate sursele, în anul de raportare.

La stabilirea veniturilor brute din drepturi de proprietate intelectuală se au în vedere atât sumele încasate în cursul anului, cât si retinerile în contul plătilor anticipate efectuate cu titlu de impozit si contributiile obligatorii, retinute de plătitorii de venit.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau rd. 2.3 ori suma rezultată din însumarea cheltuielilor de la rd. 2.2 si rd. 2.4, după caz.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile totale efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite, inclusiv contributiile sociale obligatorii plătite.

rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de către contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală si care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 50% la venitul brut realizat din drepturile de autor aferente operelor de artă monumentală sau cu suma rezultată prin aplicarea unei cote de cheltuieli de 40% la venitul brut realizat din valorificarea drepturilor de autor altele decât cele aferente operelor de artă monumentală, după caz.

rd. 2.3. Sume ce revin organismelor de gestiune colectivă - se completează în cazul:

- veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală transmise prin succesiune;

- veniturilor din exercitarea dreptului de suită;

- veniturilor reprezentând remuneratia compensatorie pentru copia privată.

Se înscrie suma totală plătită organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor între titularii de drepturi.

rd. 2.4. Contributii sociale obligatorii plătite - se completează numai de contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de cote forfetare de cheltuieli, cu suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv din rd. 1 se scade rd. 2.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se completează numai rd. 3 si rd. 5 de la cap. II lit. B din declaratie, după cum urmează:

rd. 3. Venit net - se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul de la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conforrn contractului.

b.2) În cazul asocierilor constituite între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se completează rd. 1, rd. 2 (cu rd. 2.4), rd. 3 si rd. 3.1 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând venitul cuvenit unei persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică română, care nu dă nastere unei persoane juridice, determinat cu respectarea regulilor stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.4.

rd. 2.4. Contributii sociale obligatorii plătite - se înscrie suma reprezentând contributiile sociale obligatorii plătite de asociatii persoane fizice.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si contributiile sociale obligatorii plătite, respectiv dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

rd. 3.1. Venit net aferent activitătilor cu regim de retinere la sursă - se preia suma de la rd. 3.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică română, determinată cu respectarea regulilor stabilite în legislatia privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Declaratia se completează pe baza contractului încheiat între părti, de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, sau pe baza datelor din evidenta contabilă, de către persoanele fizice care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma calculată prin majorarea chiriei/arendei prevăzute în contractul încheiat între părti pentru anul fiscal de raportare, indiferent de momentul plătii acesteia, cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozitiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui detinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

În venitul brut se includ si eventualele daune plătite potrivit unor clauze contractuale, în cazul rezilierii contractelor înainte de termen.

În situatia în care chiria/arenda reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei/arendei lunare evaluate la cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din ultima zi a fiecărei luni, corespunzător lunilor din perioada de impunere.

În situatia în care arenda se achită în natură, evaluarea în lei a acesteia se face pe baza preturilor medii ale produselor agricole, conform Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul contribuabililor care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, se înscrie totalitatea veniturilor încasate ca urmare a cedării folosintei bunului, pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma de la rd. 2.1 sau suma de la rd. 2.2, după caz.

rd. 2.1. Cheltuieli deductibile - se completează de către contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă. Se înscrie suma reprezentând cheltuielile deductibile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 2.2. Cheltuieli forfetare - se completează de contribuabilii care au optat pentru determinarea venitului net pe baza cotelor forfetare de cheltuieli. Se înscrie suma rezultată prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 25% la venitul brut (rd. 1), reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente, respectiv dintre datele înscrise ia rd. 1 si datele înscrise la rd. 2.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se completează numai de către contribuabilii care determină venitul net/pierderea în sistem real si care în anul de raportare au înregistrat pierderi. Se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile efective si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

3. Venituri din activităti agricole pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă

a) Activitate desfăsurată în mod individual

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă.

rd. 1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul veniturilor în natură încasate în anul de raportare de către contribuabilii care desfăsoară activităti agricole în mod individual.

rd. 2. Cheltuieli deductibile - se preia suma de la rd. 2.1.

rd. 2.1 Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

rd. 3. Venit net - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât «cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 2 din rd. 1.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie suma reprezentând diferenta dintre cheltuielile deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile, respectiv se scade rd. 1 din rd. 2.

b) Activitate desfăsurată într-o formă de asociere

b.1) În cazul asocierilor dintre persoane fizice, care nu dau nastere unei persoane juridice, se vor completa numai rd. 3 si rd. 5 de la cap. II lit. B din declaratie, după cum urmează:

rd. 3. Venit net - în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 5, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, reprezentând venitul net din asociere, realizat în anul fiscal de raportare, supus impozitului pe venit si distribuit asociatului, conform contractului.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - în cazul contribuabililor care desfăsoară activităti agricole în cadrul unei asociatii fără personalitate juridică, constituită între persoane fizice, se preia suma înscrisă în col. 7, la rândul corespunzător contribuabilului, din tabelul prevăzut la cap. E din Declaratia anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, reprezentând pierderea fiscală din asociere realizată în anul fiscal de raportare si distribuită asociatului, conform contractului.

4. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare

Se completează de contribuabilii care au realizat câstiguri din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare si au obligatia stabilirii câstigului net/pierderii, potrivit legii. Se completează rd. 4 sau rd. 5, după caz, după cum urmează:

rd. 4 Câstig net - se înscrie câstigul net stabilit asupra întregului portofoliu, ca diferentă pozitivă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu exceptia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă, separat, în functie de perioada de detinere a titlurilor de valoare (detinute mai mult de 365 de zile sau mai putin de 365 de zile inclusiv). Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiază distinct, în declaratie, câstigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigul net din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile inclusiv.

rd. 5. Pierdere fiscală/Pierdere - se înscrie pierderea stabilită asupra întregului portofoliu, ca diferentă negativă între câstigurile si pierderile înregistrate în cursul anului, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, cu exceptia celor dobândite cu titlu gratuit în cadrul Programului de privatizare în masă. Persoanele fizice care în anul de raportare au realizat câstiguri/pierderi din tranzactionarea titlurilor de valoare evidentiază distinct, în declaratie, pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile inclusiv.

Pierderea din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare nu se reportează, constituind pierdere definitivă a contribuabilului.

La declaratie se anexează documente justificative eliberate de intermediari, privind tranzactiile efectuate, din care să rezulte câstigul/pierderea declarată, precum si documente din care să rezulte impozitul virat pentru anul fiscal respectiv de intermediar sau de contribuabil, după caz.

C. Venit scutit la plata impozitului pe venit

Se completează de către contribuabilii care realizează în anul fiscal de raportare venituri din activităti independente scutite la plata impozitului pe venit, conform legislatiei specifice.

rd. 1. Venit net/Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând venitul net sau pierderea fiscală realizată din activităti independente desfăsurate în perioada de scutire.

III. Destinatia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat

Se completează de către contribuabilii care au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private, conform Legii nr. 376/2004 privind bursele private, si solicită restituirea acestora si/sau care optează pentru virarea unei sume reprezentând 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pe fiecare sursă si categorie de venit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează potrivit legii. Contribuabilii care îsi exprimă această optiune pot solicita directionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

notă: Contribuabilii care au realizat venituri din activităti independente, impusi pe bază de normă de venit, care nu au obligatia depunerii declaratiei si au efectuat în cursul anului fiscal de raportare cheltuieli cu burse private si solicită restituirea acestora si/sau optează pentru virarea unei sume în contul unei entităti nonprofit completează formularul conform instructiunilor.

1. Bursa privată conform Legii nr. 376/2004 - căsuta se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului cu burse private, în conditiile Legii nr. 376/2004.

Contract nr./data - se înscriu numărul si data contractului privind acordarea bursei private.

Sumă plătită - se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.

Documente de plată nr./data - se înscriu numărul si data documentelor care atestă plata bursei private.

Contractul privind acordarea bursei private si documentele ce atestă plata acesteia se prezintă în original si în copie, organul fiscal păstrând copiile acestora după ce verifică conformitatea cu originalul. În cazul în care declaratia se transmite prin postă, documentele de mai sus se anexează în copie.

2. Sponsorizare entitate nonprofit conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 - căsuta se bifează de către contribuabilii care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea unei entităti nonprofit, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entitătii nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entitătii nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entitătii nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit.

Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată, depăseste plafonul de 2% din impozitul pe venitul net anual impozabil datorat, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului cu bursa privată.

IV. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 201 „Declaratie privind veniturile din străinătate”, cod 14.13.01.13/7

 

Declaratia se completează si se depune de către persoanele fizice române cu domiciliul în România, care realizează venituri din străinătate ca urmare a desfăsurării unor activităti în străinătate: activităti comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosintei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, câstiguri din transferul titlurilor de valoare, pensii, salarii plătite de un angajator sau în numele unui angajator rezident în România si alte venituri aflate în străinătate. Contribuabilii depun câte o declaratie pentru fiecare tară-sursă a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat.

Pentru veniturile din salarii plătite de către sau în numele unui angajator care este rezident în România, declaratia se depune numai de contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României, cât si în străinătate, în vederea acordării de către organul fiscal a creditului fiscal extern.

Persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câstiguri/pierderi din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare declară distinct câstigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si câstigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile inclusiv.

Baza de calcul a impozitului pe venit datorat se determină după regulile proprii fiecărei categorii de venit, în functie de natura acestuia.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta special prevăzută în formular în acest scop.

Declaratia se completează de către contribuabili sau de către reprezentantii fiscali ai acestora, înscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevăzute de formular, în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

- copia se păstrează de către contribuabil. Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată. Declaratia se pune gratuit la dispozitie contribuabilului.

A. Date de identificare ale contribuabilului Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod numeric personal - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate al fiecărui contribuabil.

B. Date privind activitatea desfăsurată

1. Statul în care s-a realizat venitul - se completează cu denumirea tării în care contribuabilul a realizat venitul declarat.

2. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venit realizat.

3. 4. Data începerii/încetării activitătii - se completează de către contribuabilii care îsi încep/încetează activitatea în cursul anului fiscal.

C. Venit realizat din străinătate

1. Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma (în lei) reprezentând pierderea fiscală realizată din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare.

D. Impozit plătit în străinătate

Se completează de către contribuabilii care, pentru acelasi venit si în decursul aceleiasi perioade impozabile, sunt supusi impozitului pe venit atât pe teritoriul României,

cât si în străinătate, în vederea calculării si acordării creditului fiscal extern de către organul fiscal.

Tabel: se înscriu datele referitoare la impozitul efectiv plătit în străinătate pentru venitul realizat în străinătate.

Col. 1 Tp activitate - se înscrie denumirea corespunzătoare a activitătii generatoare de venit, desfăsurată în străinătate.

Col. 2 Document: tip, serie, nr. - se înscriu denumirea documentului care atestă plata impozitului în străinătate, precum si seria si numărul acestuia. Documentul se va anexa la declaratie.

Col. 5 Venit - se înscrie suma (în lei) reprezentând venitul realizat din activitatea desfăsurată în străinătate în anul fiscal de raportare, corespunzător impozitului plătit în străinătate.

Col. 6 Impozit - se înscrie suma (în lei) reprezentând impozitul pe venit efectiv plătit în străinătate.

notă: Veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România în anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent plătit în străinătate, exprimate în unităti monetare proprii fiecărui stat, se vor transforma în lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

Veniturile din străinătate realizate si impozitul aferent, exprimate în unităti monetare proprii statului respectiv, dar care nu sunt cotate de Banca Natională a României, se vor transforma în lei prin intermediul unei valute de circulatie internatională, cum ar fi dolari S.U.A. sau euro, folosindu-se cursul de schimb mediu anual al acesteia, comunicat de Banca Natională a României din anul de realizare a venitului respectiv.

E. Date de identificare ale reprezentantului fiscal

Se completează numai în cazul în care obligatiile de declarare a veniturilor se îndeplinesc de către reprezentantul fiscal desemnat de contribuabil.

Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 204 „Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/2i

 

Declaratia se completează si se depune în cazul asociatiilor fără personalitate juridică, constituite potrivit legii între persoane fizice care realizează venituri din activităti independente - comerciale si profesii libere, inclusiv din activităti adiacente sau din activităti agricole.

Asociatiile care realizează mai multe categorii de venit depun câte o declaratie pentru fiecare categorie de venit.

Declaratia se depune de către asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei fată de autoritătile publice:

- anual, până la data de 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat venitul;

- ori de câte ori se constată erori în declaratia depusă anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie în care se va înscrie un „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Declaratia se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal la care asociatia este înregistrată în evidenta fiscală;

- copia se păstrează la domicilul fiscal al asociatiei, împreună cu celelalte documente privind activitatea acesteia.

O copie a declaratiei se va transmite de către asociatul desemnat fiecărui asociat.

Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal,1 prin scrisoare recomandată.

Declaratia se pune gratuit la dispozitie asociatiei.

A. Date de identificare ale asociatiei fără personalitate juridică

Se completează denumirea si adresa domiciliului fiscal ale asociatiei.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit asociatiei fără personalitate juridică. În cazul în care asociatia fără personalitate juridică este plătitoare de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

B. Date privind activitatea desfăsurată

1. Natura veniturilor - se bifează căsuta corespunzătoare categoriei de venituri care s-a realizat în anul fiscal de raportare.

2. Sediul - se completează adresa sediului acesteia sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală, după caz. In cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se completeză adresa sediului ori locului principal de desfăsurare a activitătii, după caz.

3. Obiectul principal de activitate - se înscriu obiectul principal de activitate prevăzut în autorizatie sau în contractul de asociere, precum si codul CAEN al activitătii desfăsurate.

4. Autorizatia/Documentul de autorizare - se înscriu numărul si data eliberării autorizatiei de functionare care atestă dreptul asociatiei de a desfăsura activităti economice pe teritoriul României, precum si organul emitent.

5. Contractul de asociere - se înscriu numărul sub care contractul de asociere a fost înregistrat la organul fiscal, precum si data înregistrării acestuia.

6. Tipul asociatiei fără personalitate juridică - se bifează căsuta corespunzătoare tipului asociatiei.

7. Numele si prenumele responsabilului asociatiei desemnat prin contract - se înscriu numele si prenumele responsabilului desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligatiilor asociatiei, precum si numărul de telefon/fax, e-mail ale acestuia.

8. Perioada de functionare - se înscriu data începerii si data încetării activitătii, conform contractului.

9. Număr asociati - se înscrie numărul de persoane care fac parte din asociatie.

C. Venit net

Se completează pe baza datelor din evidenta contabilă în partidă simplă a asociatiei fără personalitate juridică. În cazul în care activitatea se desfăsoară prin mai multe puncte de lucru, se înscrie suma reprezentând totalul veniturilor, respectiv totalul cheltuielilor deductibile aferente veniturilor realizate din activitătile desfăsurate pe fiecare punct de lucru.

1. Venit brut - se înscrie suma reprezentând veniturile în bani si/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură încasate în anul de raportare din activitătile desfăsurate de asociatie atât din activitatea de bază, cât si din cele adiacente acesteia.

2. Cheltuieli deductibile - se înscrie suma reprezentând cheltuielile efectuate în vederea realizării venitului, cu conditia să fie efectuate în interesul direct al activitătii, să corespundă unor cheltuieli efective, să fie justificate cu documente si să fie cuprinse în cheltuielile exercitiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.

3. Venit net - se înscrie diferenta dintre venitul brut si cheltuielile aferente deductibile, dacă venitul brut este mai mare decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 1 si suma înscrisă la rd. 2.

4. Pierdere fiscală - se înscrie diferenta dintre cheltuielile aferente deductibile si venitul brut, dacă venitul brut este mai mic decât cheltuielile deductibile fiscale, respectiv diferenta dintre suma înscrisă la rd. 2 si suma înscrisă la rd. 1.

D. Venit scutit la plata Impozitului pe venit

Se completează în cazul asociatiilor care desfăsoară în anul de raportare activităti scutite la plata impozitului pe venit, potrivit legislatiei specifice.

1. Venit net - se înscrie suma reprezentând venitul net realizat de asociatie din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

2. Pierdere fiscală - se înscrie suma reprezentând pierderea fiscală realizată de asociatie din activitătile scutite la plata impozitului pe venit.

E. Distributia venitului net/pierderii realizat(e) pe asociati - Tabel

Col. 1 Nume si prenume asociat - se completează cu numele si prenumele fiecărui asociat.

Col. 2 Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate al fiecărui asociat, sau numărul de identificare fiscală, atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Col. 4 Cota de distribuire a venitului net/pierderii realizat(e) la nivelul asociatiei - se înscrie cota procentuală de participare, corespunzătoare fiecărui asociat, la veniturile si pierderile asociatiei, conform contractului de asociere.

Col. 5 Venit net distribuit, supus impozitului pe venit conform cotei procentuale de distribuire - se înscrie venitul net distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net realizat de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 3 „Venit nef, cap. C).

Col. 6 Venit net distribuit, scutit la plata impozitului pe venit - se înscrie venitul net scutit la plata impozitului pe venit conform legii, distribuit fiecărui asociat, calculat prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, corespunzătoare acestuia, asupra venitului net scutit la plata impozitului pe venit realizat de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 1 „Venit net”, cap. D).

Col. 7 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei impozabile - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, la pierderea fiscală realizată de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 4 „Pierdere fiscală”, cap. C).

Col. 8 Pierdere fiscală distribuită, aferentă perioadei de scutire - se înscrie pierderea fiscală distribuită asociatului, aferentă perioadei de scutire prevăzută de lege, calculată prin aplicarea cotei procentuale de distribuire, prevăzută în contract, la pierderea fiscală aferentă perioadei de scutire realizată de asociatie în anul de raportare (col. 4 din tabel, cap. E x rd. 2 „Pierdere fiscală”, cap. D).

 

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia se completează si se depune de către plătitorii de venit care au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursă, cu exceptia veniturilor de natură salarială si asimilate acestora, conform titlului III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asociatiilor între persoane fizice si persoane juridice române, declaratia se completează si se depune de către persoana juridică română stabilită prin contractul de asociere, care are obligatia de a calcula, retine si vira impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Declaratia se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrati în evidenta fiscală, la termenele prevăzute de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaratia depusă anterior, acesta completează si depune o declaratie rectificativă, situatie în care se va înscrie „X” în căsuta prevăzută în acest scop.

Plătitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea structurii de date prevăzută în anexa nr. 4. Suportul magnetic sau optic va fi însotit de borderoul centralizator prevăzut în anexa nr. 5, listat pe hârtie, semnat si stampilat, potrivit legii.

Borderoul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la organul fiscal, cu formatul electronic al declaratiei;

- copia se păstrează de către plătitorul de venit împreună cu formatul electronic al declaratiei depuse la organul fiscal.

A. Natura veniturilor

Se bifează căsuta corespunzătoare naturii venitului plătit:

a) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

b) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie;

c) venituri obtinute în baza unui contract de agent;

d) venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial;

e) venituri din activitătile de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară;

f) venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil;

g) venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică;

h) câstiguri din transferul titlurilor de valoare;

i) venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract;

j) câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală;

k) venituri din dividende;

l) venituri din dobânzi;

m) venituri din premii si din jocuri de noroc;

n) venituri din pensii;

o) venituri din lichidare/dizolvare;

p) alte venituri.

Pentru fiecare categorie de venit se depune câte o declaratie informativă.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare” [lit. h)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul

dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care beneficiarul de venit are obligatia stabilirii câstigului net/pierderii si pentru care plătitorii de venit au obligatia calculării, retinerii si virării impozitului, în cursul anului, potrivit legii.

Căsuta „Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală” [lit. j)] se bifează în cazul câstigurilor rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare pentru care impozitul retinut este final, potrivit legii.

În cazul câstigurilor din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, la completarea formularului, se au în vedere dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

B. Date de identificare ale plătitorului de venit Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al plătitorului de venit.

Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului de venit. În cazul în care acesta este plătitor de taxă pe valoarea adăugată, codul de identificare fiscală va fi precedat de prefixul „RO”.

C. Date informative privind impozitul retinut la sursă pe beneficiari de venit

Col. 1 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se numele si prenumele persoanelor fizice cărora li s-au efectuat plăti în cursul anului fiscal.

Col. 2 - se completează pentru fiecare beneficiar de venit în parte, înscriindu-se codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv buletinul de identitate a/al fiecărui beneficiar de venit, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice, cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

Col. 3 - se înscrie suma reprezentând totalul venitului impozabil/câstigurilor realizate de fiecare beneficiar de venit, într-un an fiscal.

Baza de calcul a impozitului se determină de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asociatiilor între persoane fizice si persoane juridice române, venitul cuvenit persoanei fizice se stabileste potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

Col. 4 - se înscrie suma reprezentând totalul impozitului pe venit/câstig, calculat si retinut cu ocazia plătilor efectuate în cursul anului pentru fiecare beneficiar de venit. Impozitul pe venit se calculează de plătitorul de venit, corespunzător regulilor prevăzute pentru fiecare categorie de venit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul asocierilor între persoane fizice si persoane juridice române, care nu dau nastere unei persoane juridice, se înscrie suma reprezentând impozitul pe venit, calculat si retinut pentru fiecare asociat, persoană fizică, fiind aplicabile regulile privind metodologia de calcul a impozitului pe venitul microîntreprinderilor.

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual”, cod 14.13.04.13

 

Se completează de către persoanele fizice care au realizat, în anul 2006, venituri de salarii si asimilate salariilor si care solicită virarea unei sume de până la 2% din impozitul anual, conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit care se înfiintează si functionează potrivit legii.

Contribuabilii care îsi exprimă această optiune pot solicita directionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit.

Formularul se completează de către contribuabili, înscriind cu majuscule, citet si corect, datele prevăzute de formular.

Termen de depunere:

- anual, până la data de 15 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

Formularul se completează în două exemplare:

- originalul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice;

- copia se păstrează de către contribuabil. Formularul se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandată.

Formularul se pune gratuit la dispozitie contribuabilului, la solicitarea acestuia.

A. Date de identificare ale contribuabilului Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal.

Codul numeric personal/Număr de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal din cartea de identitate, respectiv din buletinul de identitate a/al fiecărui contribuabil, sau numărul de identificare fiscală atribuit de Ministerul Finantelor Publice cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.

B. Destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pentru sponsorizarea unei entităti nonprofit, potrivit dispozitiilor art. 57 alin. (4) din Legea nr. 571/2003

Suma - se completează cu suma solicitată de contribuabil a fi virată în contul entitătii nonprofit.

În situatia în care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisă, conform legii.

Denumire entitate nonprofit - se înscrie de către contribuabil denumirea completă a entitătii nonprofit.

Cod de identificare fiscală al entitătii nonprofit - se înscrie de către contribuabil codul de identificare fiscală al entitătii nonprofit pentru care se solicită virarea sumei.

Cont bancar (IBAN) - se completează codul IBAN al contului bancar al entitătii nonprofit.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICI

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

 

1. Denumire: Declaratie specială privind veniturile realizate

1.1. cod 14.13.01.13;

1.2. format: A3/t2;

1.3. U.M: seturi;

1.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete;

1.5. se difuzează: gratuit;

1.6. se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate din activităti independente, cedarea folosintei bunurilor si/sau activităti agricole determinate în sistem real pe fiecare categorie si sursă de realizare a venitului, precum si la declararea câstigurilor nete sau a pierderilor realizate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare;

1.7. se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

1.8. circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

1.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

2. Denumire: Declaratie privind veniturile din străinătate

2.1. cod: 14.13.01.13/7;

2.2. format: A4/t1;

2.3. U.M.: seturi;

2.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată;

2.5. se difuzează: gratuit;

2.6. se utilizează la: declararea veniturilor si pierderilor realizate din străinătate;

2.7. se întocmeste în două exemplare de contribuabil sau de reprezentantul fiscal al acestuia, după caz;

2.8. circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

2.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

3. Denumire: Declaratie anuală de venit pentru asociatiile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice

3.1. cod: 14.13.01.13/2i;

3.2. format: A4A2;

3.3. U.M.: seturi;

3.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe ambele fete;

3.5. se difuzează: gratuit;

3.6. se utilizează la: declararea veniturilor si cheltuielilor efectiv realizate în cadrul asociatiei;

3.7. se întocmeste în două exemplare de asociatul desemnat;

3.8. circulă: - originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la asociatie;

3.9. se arhivează: la dosarul fiscal al asociatiei.

4. Denumire: Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit

4.1. cod: 14.13.01.13/1;

4.2. format: A4/t1;

4.3. U.M.: seturi;

4.4. caracteristici de tipărire: se utilizează echipament informatic pentru completare si editare cu ajutorul programului de asistentă;

4.5. se utilizează la declararea impozitului retinut prin stopaj la sursă, pentru fiecare beneficiar de venit;

4.6. se întocmeste în două exemplare de plătitorul de venituri cu regim de retinere la sursă a impozitului;

4.7. circulă:

- originalul pe suport magnetic sau optic, însotit de borderoul centralizator, la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la plătitorul de venit;

4.8. se arhivează: la dosarul fiscal al plătitorului de venit.

5. Denumire: Cerere privind destinatia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual

5.1. cod: 14.13.04.13;

5.2. format: A4/t1;

5.3. U.M.: seturi;

5.4. caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată;

5.5. se difuzează: gratuit;

5.6. se utilizează la solicitarea dispunerii unei sume reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor, pentru sponsorizarea entitătilor nonprofit;

5.7. se întocmeste în două exemplare de contribuabil;

5.8. circulă:

- originalul la organul fiscal definit prin prezentul ordin;

- copia la contribuabil;

5.9. se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 4

 

INSTRUCTIUNI

pentru transmiterea pe cale electronică a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit, cod 14.13.01.13/1

 

Declaratia se depune la organul fiscal în format electronic, însotită de borderoul listat, semnat si stampilat, conform legii. Formatul electronic al declaratiei se poate obtine prin folosirea programului de asistentă elaborat de Ministerul Finantelor Publice si se transmite organului fiscal competent pe dischete de 3 1/2 inchi, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.

Programul de asistentă este distribuit contribuabililor gratuit de unitătile fiscale teritoriale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finantelor Publice, la adresa www.mfinante.ro.

Informatiile din declaratie vor fi transmise într-un fisier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu „carriage return” si „linefeed”. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula.

Fisierul text contine două tipuri de înregistrări:

Prima înregistrare va contine informatiile:

- codul de identificare fiscală al plătitorului de venit (13 caractere numerice);

- natura veniturilor, codificată conform listei (două caractere numerice);

- total impozit retinut de plătitor (12 caractere numerice).

Următoarele înregistrări vor contine informatiile:

- codul numeric personal (13 caractere numerice);

- baza de calcul al impozitului (12 caractere numerice);

- impozitul retinut (12 caractere numerice). Lista veniturilor cu regim de retinere la sursă:

 

COD

01. Venituri din drepturi de proprietate intelectuală

02. Venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignatie

03. Venituri obtinute în baza unui contract de agent

04. Venituri obtinute în baza unui contract de comision sau mandat comercial

05. Venituri din activitătile de expertiză contabilă si tehnică, judiciară si extrajudiciară

06. Venituri din activităti independente desfăsurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil

07. Venituri din activităti independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică

08. Venituri din dividende

09. Venituri din dobânzi

10. Venituri din premii si din jocuri de noroc

11. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finală

12. Venituri sub forma câstigurilor din operatiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract

13. Câstiguri din transferul titlurilor de valoare

14. Venituri din pensii

15. Venituri din lichidare/dizolvare

16. Alte venituri

Numele fisierului text este format astfel: aaaa_nnnnnnnnnnnnn_ss.205, unde:

- aaaa - anul înregistrării venitului (> = 2006);

- nnnnnnnnnnnnn - codul de identificare fiscală;

- ss - natura veniturilor, codificată conform listei;

- „205” - extensia fisierului.

Exemplu:

Fisierul cu numele 2006_19_09.205 (unde aaaa = 2006, nnnnnnnnnnnnn = 19, ss = 09) si continutul:

- prima înregistrare: 19,09,779890;

- următoarele înregistrări:

1111111111126,777777777777,222222

1111111111134,555555555555,555555

1111111111150,546546546,2113.

 

ANEXA Nr. 5

 

BORDEROU*)

de însotire a Declaratiei informative privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit pentru anul..........

 

Codul de identificare fiscală al plătitorului de venit:

Denumirea/Numele si prenumele:

Adresa:

Telefon:

Persoana de contact:

Telefon:

 

Natura veniturilor

Numărul beneficiarilor de venit

Declaratia informativă rectificativă**)

Venitul bază de calcul

Impozitul retinut

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 


*) Datele se preiau din Formularul 205 „Declaratie informativă privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursă, pe beneficiari de venit”.

**) Se completează cu „x” în cazul depunerii declaratiei informative rectificative.

Numele si prenumele:

Functia:

Semnătura si stampila plătitorului de venit:

Loc rezervat organului fiscal

Nr. de înregistrare Data .......................

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind deciziile de impunere anuală

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 84 alin. (5), ale art. 90 alin. (4) si ale art. 95 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare prevăzute în anexa nr. I la prezentul ordin:

1. „Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice”, cod 14.13.02.13/a;

2. „Decizie de impunere anuală pentru veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România”, cod 14.13.02.13/5a.

Art. 2. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor prevăzute la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. II.

Art. 3. - Formularele prevăzute la art. 1 se utilizează pentru definitivarea impozitului aferent veniturilor realizate în anul fiscal 2006.

Art. 4. - Anexele nr. I si II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, după caz, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 februarie 2007.

Nr. 186.

 

ANEXA Nr. II

 

Decizie de impunere anuala

pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice, cod 14.13.02.13/a

 

CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare si de păstrare a formularelor

 

1. Denumirea: Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice

2. Codul: 14.13.02.13/a

3. Formatul: A4/H

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la calculul impozitului pe venitul net anual impozabil din activităti independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activităti agricole determinate în sistem real, precum si pe câstigul net din transferul titlurilor de valoare pe fiecare sursă de venit si la stabilirea diferentelor de impozit anual de regularizat stabilite în plus/în minus.

7. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal competent, după cum urmează:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal în a cărui rază teritorială se realizează, în întregime sau cu preponderentă, cifra de afaceri, pentru persoanele fizice nerezidente care desfăsoară activităti pe teritoriul României printr-un sediu permanent;

c) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalti contribuabili persoane fizice.

8. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal competent;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

Decizie de impunere anuală

pentru veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România, cod 14.13.02.13/5a

 

1. Denumirea: Decizie de impunere anuală pentru veniturile din străinătate realizate de persoanele fizice române cu domiciliul în România

2. Codul: 14.13.02.13/5a

3. Formatul: A4/t1

4. Caracteristicile de tipărire:

- pe o singură fată;

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptări adecvate situatiei contribuabilului.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea impozitului anual pe surse si categorii de venit si la acordarea creditului fiscal extern.

7. Se întocmeste în două exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu.

8. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îsi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: la dosarul contribuabilului.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Decretul nr. 110/1995 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 si 244 bis din 25 octombrie 1995, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- în loc de: „Posirca G. Ion” se va citi: „Posircă Gr. Ionel”.

 

• În anexa la Decretul nr. 487/1996 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 si 264 bis din 28 octombrie 1996, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- în loc de: „Radau I. Ioan” se va citi: „Rădău S. Ioan”;

- în loc de: „Pasculet N. Ioan” se va citi: „Păsculesc S. Ioan”.

 

• În anexa la Decretul nr. 563/1996 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941 - 1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 si 314 bis din 28 noiembrie 1996, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 1.159, în loc de: „GeorgescuD. Scarlat” se va citi: „Georgescu D. Scarlat-Mihai”.

 

• În anexa la Decretul nr. 652/1997 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941 - 1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 si 14 bis din 16 ianuarie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 2.747, în loc de: „Dente H. Nicolae” se va citi: „Dente H. Neculae”.

 

• În anexa la Decretul nr. 136/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 168 si 168 bis din 29 aprilie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 2.452, în loc de: „Zarma E. Emanuel” se va citi: „Zarma A. Emanoil”.

 

• În anexa la Decretul nr. 138/1998 privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 si 170 bis din 30 aprilie 1998, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial”, Partea I):

- la nr. 7.610, în loc de: „Postolache I. Gheorghe” se va citi: „Postolachi I. Ghiorghi”.