MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 118         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 18 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

2. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

3. - Hotărâre privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe ani 2004 si 2005

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 17 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ari. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea instructiunior privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

194. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind modificarea notei la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România – S.A.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

2. - Decizie privind stabilirea valori minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical

 

3. - Decizie pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Cutas George Sabin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

2. La anexa nr. II „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Strătilă Serban-Cezar - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L-P.D.

3. La anexa nr. III „Componenta Comisiei pentru privatizare si administrarea activelor statului”, domnul senator Berceanu Radu Mircea - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L. -P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Rădulescu Cristache - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L-P.D.

4. La anexa nr. VII „Componenta Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională”, domnul senator Blaga Vasile - Grupul parlamentar „Dreptate si

Adevăr” P.N.L.-P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Rădulescu Cristache - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D.

5. La anexa nr. IX „Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială”, domnul senator Prodan Tiberiu-Aurelian - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr P.N.L.-P.D.

6. La anexa nr. XI „Componenta Comisiei pentru cultură, artă si mijloace de informare în masă”, domnul senator Gheorghe Constantin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Cutas George Sabin - Grupul parlamentar al Partidului Conservator.

7. La anexa nr. XII „Componenta Comisiei pentru administratie publică, organizarea teritoriului si protectia mediului”, domnul senator Dumitru Constantin - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L. -P.D. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Prodan Tiberiu-Aurelian - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L-P.D.

8. La anexa nr. XIV „Componenta Comisiei pentru sănătate publică”, domnul senator Strătilă Serban-Cezar - Grupul parlamentar „Dreptate si Adevăr” P.N.L.-P.D. - se include în componenta comisiei.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 8 februarie 2007.

Nr. 2.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anii 2004 si 2005

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. I) si ale art. 204 alin. (1) din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Senatului pe anii 2004 si 2005, potrivit Raportului privind executia bugetului Senatului pe anii 2004 si 2005, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU PERES

 

Bucuresti, 12 februarie 2007

Nr. 3.


*) Anexa se comunică celor interesati.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 17

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si ale Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor „art. 2 din 6.U.G. nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, a dispozitiilor pct. 2 ale Articolului unic din O.U.G. nr. 207/2005 si a dispozitiilor Ordonantei nr. 22/2002”, exceptie ridicată de Mihaela Pitigoi în Dosarul nr. 1.828/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.058/D/2006, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de Ion Dan Pitigoi în Dosarul nr. 1.832/301/2006 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

La apelul nominal răspunde mandatarul autorului exceptiei, Mihaela Pitigoi, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor sus-mentionate, având în vedere obiectul identic al exceptiilor ridicate.

Autorul exceptiei este de acord cu conexarea dosarelor.

Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.058/D/2006 la Dosarul nr. 1.055/D/2006, care este primul înregistrat.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Autorul exceptiei solicită admiterea acesteia pentru următoarele motive: prevederile art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 au fost în vigoare până la 30 iunie 2006, după care si-au încetat efectele. Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 15 septembrie 2006, termenul pentru iesirea lor din vigoare a fost prelungit până la 30 decembrie 2006, ceea ce aduce atingere principiului neretroactivitătii legii.

În ceea ce priveste critica de necbnstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, autorul exceptiei sustine oral concluziile scrise depuse la instanta care a sesizat Curtea Constitutională.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a exceptiei de neconstitu-tionalitate privind prevederile art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, arătând că acestea nu mai sunt în vigoare. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, consideră că aceasta nu e întemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 28 martie 2006 si din 4 aprilie 2006, pronuntate în dosarele nr. 1.828/301/2006 si nr. 1.832/301/2006, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia  de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 2 dinO.U.G. nr. 43/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 119J2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale Combinatul Siderurgic «Sidex» - S.A. Galati si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor activeale statului, a dispozitiilor pct. 2 ale Articolului unic din O.U.G. nr. 207/2005 si a dispozitiilor Ordonantei nr. 22/2002”.

Exceptia a fost ridicată de Mihaela Pitigoi si Dan Ion Pitigoi în cauze având ca obiect contestatii la executare silită.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3)-(5), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 21, 53, art. 115 alin. (4) si ale art. 124 alin. (2). Se sustine că prin Legea nr. 333/2001, debitoarea A.V.A.S. a preluat toate drepturile si obligatiile C.E.C.- S.A. rezultate din actele juridice încheiate de acesta cu Fondul National de Investitii, astfel încât A.V.A.S. nu apare în aceste raporturi ca o institutie de drept public, ci în calitate de comerciant debitor, fără a se găsi în vreo situatie diferită fată de creditorii ei ori fată de oricare alti debitori. Asa fiind, nu se poate bucura de vreun tratament juridic diferentiat decât cu încălcarea, inadmisibilă, a dispozitiilor constitutionale privind egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie, restrângerea exercitiului unor drepturi si înfăptuirea justitiei. Totodată, textul de lege criticat încalcă art. 1 alin. (5) din Constitutie, întrucât edictarea acestuia s-a făcut cu nerespectarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative si constituie o dispozitie individuală, edictată în interesul unei singure persoane, aducând atingere astfel si dispozitiilor art. 1 alin. (3) si (4) din Constitutie. De asemenea, nu exista o situatie extraordinară pentru adoptarea prevederilor legale criticate, asa încât acestea contravin si prevederilor art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală.

Pe de altă parte, prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 contravin dispozitiilor art. 11 si 148 din Constitutie, deoarece prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 s-a arătat că se intentioneaz㠄eliminarea prevederilor care împiedică executarea creantelor cetătenilor si persoanelor juridice de drept privat împotriva statului si a institutiilor publice, precum si reducerea duratei, simplificarea si cresterea transparentei procedurilor de executare a hotărârilor judecătoresti”.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 este întemeiată, deoarece existenta obligatiei legale a ordonatorilor de credite de a asigura în buget creditele necesare plătii sumelor stabilite prin titluri executorii este iluzorie cât timp nu există o cale efectivă de a-l determina pe ordonatorul de credite să o îndeplinească.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ceea ce priveste art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si neîntemeiată în ceea ce priveste Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ceea ce priveste art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998. Cu privire la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, arată că, „indiferent de solutia pe care o va da Curtea Constitutională, considerăm că s-ar impune ca în considerentele deciziei să se exprime o pozitie a acesteia fată de problemele ridicate în cauză”, făcând în acest sens referire la Hotărârea pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Sandor împotriva României.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea rir. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, asa cum rezultă din motivarea acesteia, prevederile art. 85 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 decembrie 2002, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 2 iunie 2005, modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 15 septembrie 2006, precum si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 23 mai 2002.

Textele de lege criticate au următorul cuprins: - Art. 851: „(1) Prin derogare de la dispozipile art. 300 si ale ari. 7203 alin. 2 din Codul de procedură civilă, apelul si recursul suspendă de drept executarea hotărârilor judecătoresti pronuntate în litigiile îndreptate împotriva A. V.A.S.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 365 alin. 3 si ale art. 367 din Codul de procedură civilă^ formularea actiunii în anulare împotriva hotărârii arbitrate în litigiile prevăzute la alin. (1) suspendă de drept executarea sentintei arbitrate până la data solutionării irevocabile a actiunii în anulare.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv.u

Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii:

„Art. 1: Executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii se realizează din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.

Art. 2: Ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în conditiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii. _

Art. 3: În procesul executării silite a sumelor datorate de către institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plăti dispuse de către ordonatorii de credite, în Urnita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii.

Art. 4: Persoanele care efectuează operatiuni de plăti prin trezoreria statului, cu încălcarea prevederilor prezentei ordonante, sunt pedepsite potrivit legii.”

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (3)-(5) privind principiile generale de organizare a statului român, art. 11 referitor la dreptul international si dreptul intern, art. 15 alin. (2) privind principiul neretfoactivitătii legii, art. 16 alin. (2) privind suprematia legilor, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, art. 115 alin. (4) privind conditiile adoptării ordonantelor de urgentă, art. 124 alin. (2) referitor la unicitatea, impartialitatea si egalitatea justitiei pentru toti si în art. 148 referitor la integrarea în Uniunea Europeană.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

I. Potrivit alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, „dispozitiile alin. (1) si (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv”. Prin urmare, Curtea constată că la data pronuntării prezentei decizii prevederile art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 si-au încetat aplicabilitatea. Or, conform art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta în vigoare.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

II. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002, Curtea s-a mai pronuntat prin mai multe decizii, dintre care mentionăm Decizia nr. 529 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005. Prin aceasta, Curtea a constatat că ordonanta a cărei constitutionalitate este contestată are o evidentă finalitate de protectie a patrimoniului institutiilor publice, ca o premisă indispensabilă a derulării în conditii optime a activitătii acestora si, prin aceasta, a îndeplinirii atributiilor ce le revin ca parte integrantă a mecanismului statului. Curtea a retinut că ar fi disproportionat si inechitabil a recunoaste creditorilor institutiilor publice dreptul de a-si valorifica creantele împotriva acestora în conditiile dreptului comun, cu consecinta perturbării grave a activitătii care constituie însăsi ratiunea de a fi a unor asemenea institutii.

Curtea a statuat totodată că instituirea anumitor restrictii, impuse de ratiuni evidente, în valorificarea dreptului creditorului nu fnseamnă negarea posibilitătii acestuia de a si-l realiza.

Curtea constată că nu poate fi retinută critica privind încălcarea prin prevederile Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 a dispozitiilor art. 11 si 148 din Constitutie. Astfel, nerespectareâ de către Guvern a obligatiilor asumate prin Hotărârea nr. 232/2005 nu poate face obiectul controlului exercitat de Curtea Constitutională.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

I. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, exceptie ridicată de Mihaela Pitigoi si Ion Dan Pitigoi în dosarele nr. 1.828/301/2006 si nr. 1.832/301/2006 ale Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti.

II. Cu majoritate de voturi respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, exceptie ridicată de aceiasi autori în aceleasi dosare.   t

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 15.353 din 22 ianuarie 2007, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin preia prevederile Deciziei Comisiei 2004/453/CE privind implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006 privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 17.

 

anexă

 

INSTRUCTIUNI

privind măsurile de combatere a anumitor boli ale animalelor de acvacultura pentru implementarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

ARTICOLUL 1

Cerinte pentru ca un teritoriu să fie considerat indemn de boală

 

Cerintele care trebuie să fie îndeplinite pentru ca un teritoriu să fie considerat indemn de una sau mai multe dintre bolile enumerate în lista III din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind conditiile de sănătate a animalelor care reglementează punerea pe piată a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva 91/67/CEE, sunt definite în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 2
Criterii aplicabile programelor de supraveghere si de eradicare

 

Criteriile pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor le aplică în cadrul unui program de combatere si de eradicare privind una sau mai multe dintre bolile mentionate în lista III din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006 sunt definite în anexa nr. 2.

 

ARTICOLUL 3

Garantii suplimentare

 

(1) Pestii de acvacultura vii, precum si icrele si gârnetii lor, introdusi/introduse în teritoriile indemne de anumite boli, răspund garantiilor, inclusiv garantiilor cu privire la ambalaj si etichetare, si cerintelor suplimentare speciale corespunzătoare, prevăzute în certificatul de sănătate întocmit în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 3, tinând seama de notele explicative prevăzute în anexa nr. 4.

Cerinte pentru statutul de teritoriu indemn de boală

(2) Cerintele prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul în care icrele introduse în teritoriile indemne de anumite boli sunt destinate consumului uman.

(3) Este necesar să se mentină garantiile suplimentare în cazul în care cerintele definite în anexa nr. 5 sunt îndeplinite.

 

ARTICOLUL 4

 

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA Nr. 1

 la instructiuni

 

STATUTUL DE TERITORIU INDEMN DE BOALĂ

 

A. Tară indemnă de boală

România poate fi considerată indemnă de o boală în cazul în care niciuna dintre speciile sensibile nu este prezentă sau în cazul în care îndeplineste conditiile enumerate la pct. 1 sau 2. În cazul în care România împarte un bazin hidrografic cu unul sau mai multe alte state membre ale Uniunii Europene, acesta nu poate fi declarat indemn de boală decât atunci când toate zonele comune ale bazinului hidrografic sunt declarate zone indemne de boală în toate statele membre respective ale Uniunii Europene.

1. Un stat membru al Uniunii Europene în care niciun caz de boală nu a fost observat de cel putin 25 de ani, în ciuda conditiilor propice unei manifestări clinice, poate fi considerat indemn de boală în măsura în care:

1.1. au fost respectate timp de cel putin 10 ani, în permanentă, conditiile de biosecuritate de bază fată de boală; aceste conditii se referă cel putin la următoarele aspecte:

a) boala se declară în mod obligatoriu la autoritatea competentă, inclusiv în cazuri de simplă suspiciune;

b) este functional în tară un sistem de detectare precoce, care asigură depistarea rapidă a semnelor care lasă să se bănuiască prezenta unei boli existente sau aparitia unei boli emergente ori a unei mortalităti anormale la animalele acvatice care trăiesc într-o unitate de acvacultura sau în stare sălbatică, precum si comunicarea rapidă a faptelor autoritătii competente, în vederea declansării unei anchete diagnostice într-un termen minim; aceasta presupune în special:

(i) accesul la laboratoare capabile să diagnosticheze si să diferentieze bolile care trebuie luate în considerare;

(ii) formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea pestilor în domeniul detectării si declarării cazurilor de boală. Sistemul de detectare precoce trebuie să dispună de cel putin următoarele elemente:

(i) cunoasterea semnelor caracteristice ale bolilor constatate în rândul personalului din unitătile de acvacultura sau care lucrează la procesarea animalelor acvatice;

(ii) formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea animalelor acvatice în domeniul recunoasterii si declarării cazurilor de boală;

(iii) capacitatea autoritătii competente de a întreprinde investigatii rapide si eficiente asupra bolilor specifice;

(iv) accesul autoritătii competente la laboratoarele care dispun de mijloace permitând diagnosticarea si diferentierea bolilor existente si a bolilor emergente;

1.2. infectia nu a cuprins populatiile sălbatice;

1.3. se aplică măsuri în domeniul schimburilor comerciale de import si export pentru a împiedica introducerea bolii în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

2. Un stat membru al Uniunii Europene în care ultima manifestare clinică cunoscută a fost înregistrată pe parcursul ultimilor 25 de ani sau în care statutul infectios nu era cunoscut înainte de aplicarea supravegherii-tintă, de exemplu, datorită absentei conditiilor propice unei manifestări clinice, poate fi considerat indemn de boală în măsura în care:

2.1. Îndeplineste conditiile de sigurantă de bază fată de boală descrise la pct. 1.1;

2.2. un sistem de supraveghere-tintă este functional de cel putin 2 ani în unitătile de acvacultura care detin una dintre speciile sensibile, fără ca agentul patogen să fi fost detectat. În cazul în care tara are regiuni unde simpla supraveghere din unitătile de acvacultura nu permite colectarea unor date epidemiologice suficiente (atunci când numărul de unităti de acvacultura este restrâns) si care adăpostesc una dintre speciile sensibile în stare sălbatică, supravegherea-tintă trebuie să se refere si la aceste populatii sălbatice. Este necesar ca metodele de esantionare si dimensiunile esantioanelor să fie cel putin echivalente cu cele prevăzute de Decizia Comisiei 2001/183/CE sau în capitolele corespunzătoare din Codul sanitar international pentru animalele acvatice si din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice, publicate de Organizatia Internatională de Epizootii (OIE). Este necesar ca metodele de diagnostic să fie cel putin echivalente cu cele stabilite în capitolele corespunzătoare din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE.

Este necesar ca metodele de diagnostic să fie cel putin echivalente cu cele stabilite în capitolele corespunzătoare din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE.

 

B. Zonă indemnă de boală

O zonă indemnă de boală poate fi stabilită pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene cu statut de infectat sau necunoscut fată de o boală, în măsura în care niciuna dintre speciile sensibile nu este prezentă în zonă sau în măsura în care zona îndeplineste conditiile mentionate la pct. 1 sau 2. O zonă indemnă de boală trebuie să cuprindă unul sau mai multe bazine hidrografice întregi, de la izvorul unei ape la mare, sau o parte a unui bazin hidrografic, de la izvor la o barieră naturală ori artificială care împiedică migrarea către amonte a pestilor provenind din sectiuni aflate pe cursul de apă în aval. Această zonă trebuie să fie clar delimitată de către autoritatea competentă, pe o hartă a teritoriului tării respective.

În cazul în care acoperă teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, un bazin hidrografic nu poate fi declarat zonă indemnă de boală decât în cazul în care conditiile enuntate în continuare se aplică pentru toate părtile zonei. Este necesar ca totalitatea statelor membre interesate ale Uniunii Europene să ceară autorizarea zonei.

1. O zonă în care:

1.1. au fost respectate timp de cel putin 10 ani, în permanentă, conditiile de biosecuritate de bază fată de boală. Aceste conditii se referă cel putin la următoarele aspecte:

a) boala se declară obligatoriu la autoritatea competentă, inclusiv în cazuri de simplă suspiciune;

b) este functional în tară un sistem de detectare precoce, care asigură depistarea rapidă a semnelor care lasă să se bănuiască prezenta unei boli existente sau aparitia unei boli emergente ori a unei mortalităti anormale la animalele acvatice care trăiesc într-o unitate de acvacultura sau în stare sălbatică, precum si comunicarea rapidă a faptelor autoritătii competente, în vederea declansării unei anchete diagnostice într-un termen minim.

Aceasta presupune în special:

(i) accesul la laboratoare capabile să diagnosticheze si să diferentieze bolile care trebuie luate în considerare;

(ii) formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea pestilor în domeniul detectării si declarării cazurilor de boală. Sistemul de detectare precoce trebuie să dispună de cel putin următoarele elemente:

(i) cunoasterea semnelor caracteristice ale bolilor constatate în rândul personalului din unitătile de acvacultura sau care lucrează la procesarea animalelor acvatice;

(ii) formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea animalelor acvatice în domeniul recunoasterii si declarării cazurilor de boală;

(iii) capacitatea autoritătii competente de a întreprinde investigatii rapide si eficiente asupra bolilor specifice;

(iv) accesul autoritătii competente la laboratoarele care dispun de mijloace permitând diagnosticarea si diferentierea bolilor existente si a bolilor emergente;

1.2. infectia nu a cuprins populatiile sălbatice;

1.3. se aplică măsuri în domeniul schimburilor comerciale de import si export pentru a împiedica introducerea bolii în zonă.

2. O zonă în care ultima manifestare clinică cunoscută a fost înregistrată pe parcursul ultimilor 25 de ani sau în care statutul infectios nu era cunoscut înainte de aplicarea supravegherii tintă, de exemplu, datorită absentei conditiilor propice unei manifestări clinice, poate fi considerată indemnă de boală în măsura în care:

2.1. Îndeplineste conditiile de biosecuritate de bază fată de boală, descrise la pct. 1.1;

2.2. este functional un sistem de supraveghere tintă de cel putin 2 ani în unitătile de acvacultura care detin una dintre speciile sensibile, fără ca agentul patogen să fi fost detectat. În cazul în care tara are regiuni unde simpla supraveghere din unitătile de acvacultura nu permite colectarea unor date epidemiologice suficiente (atunci când numărul de unităti de acvacultura este restrâns) si care adăpostesc una dintre speciile sensibile în stare sălbatică, supravegherea tintă trebuie să se refere si ia aceste populatii sălbatice. Este necesar ca metodele de esantionare si dimensiunile esantioanelor să fie cel putin echivalente cu cele prevăzute în Decizia Comisiei 2001/183/CE sau în capitolele corespunzătoare din Codul sanitar international pentru animalele acvatice si din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice, publicate de OIE.

 

ANEXA Nr. 2

la instructiuni

 

PROGRAME DE SUPRAVEGHERE SI DE ERADICARE

Criterii minime ce se aplică în cadrul unui program de supraveghere si de eradicare privind anumite boli mentionate în lista III din anexa nr. 1 la norma sanitarăveterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006

 

A. Criterii minime ce se aplică de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară sl pentru Siguranta Alimentelor în cadrul unui program aprobat de supraveghere si de eradicare

1. Boala se declară obligatoriu la autoritatea competentă, inclusiv în cazuri de simplă suspiciune.

2. Este functional în tară un sistem de detectare precoce, care asigură depistarea rapidă a semnelor care lasă să se bănuiască prezenta unei boli existente sau aparitia unei boli emergente ori a unei mortalităti anormale la animalele acvatice care trăiesc într-o unitate de acvacultura sau în stare sălbatică, precum si comunicarea rapidă a faptelor autoritătii competente în vederea declansării unei anchete diagnostice într-un termen minim. Aceasta presupune în special:

(i) accesul la laboratoare capabile să diagnosticheze si să diferentieze bolile care trebuie luate în considerare; (ii) formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea pestilor în domeniul detectării si declarării cazurilor de boală. Sistemul de detectare precoce se sprijină cel putin pe următoarele elemente:

2.1. cunoasterea semnelor caracteristice ale bolilor constatate în rândul personalului din unitătile de acvacultura sau care lucrează la procesarea animalelor acvatice;

2.2. formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea animalelor acvatice în domeniul recunoasterii si declarării cazurilor de boală;

2.3. capacitatea autoritătii competente de a întreprinde investigatii rapide si eficiente asupra bolilor specifice;

2.4. accesul autoritătii competente la laboratoarele care dispun de mijloace permitând diagnosticarea si diferentierea bolilor existente si a bolilor emergente.

3. Se aplică măsuri în domeniul schimburilor comerciale de import si export, pentru a împiedica introducerea bolii în România.

4. Este functional un sistem de supraveghere tintă în unitătile de acvacultura care detin una dintre speciile sensibile. În cazul în care tara are regiuni unde simpla supraveghere din unitătile de acvacultura nu permite colectarea unor date epidemiologice suficiente atunci când numărul de unităti de acvacultura este restrâns si care adăpostesc una dintre speciile sensibile în stare sălbatică, supravegherea tintă trebuie să se refere si la aceste populatii sălbatice. Este necesar ca metodele de esantionare si dimensiunile esantioanelor să fie cel putin echivalente cu cele prevăzute de Decizia Comisiei 2001/183/CE sau în capitolele corespunzătoare din Codul sanitar international pentru animalele acvatice si din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice, publicate de OIE. Este necesar ca metodele de diagnostic să fie cel putin echivalente cu cele stabilite în capitolele corespunzătoare din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE.

5. Este necesar ca programul de supraveghere si de eradicare să fie pus în aplicare până când sunt îndeplinite cerintele prevăzute în anexa nr. 1 si toată România sau o parte a ei pot fi considerate indemne de boală.

6. În fiecare an, până la data de 1 mai, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prezintă Comisiei Europene un raport care furnizează informatii privind numărul de suspiciuni, numărul de confirmări, numărul de exploatatii si de amplasamente supuse unor restrictii, numărul de restrictii ridicate si rezultatul tuturor programelor de supraveghere activă aplicate în anul calendaristic precedent. Aceste informatii sunt prezentate cu ajutorul următorului tabel:

Statul membru si boala

Număr de suspiciuni

Număr de confirmări

Număr de exploatatii si de amplasamente supuse unor restrictii

Număr de restrictii ridicate

Număr de exploatatii si de pesti/pooluri de peste esantionate

Număr de pesti în stare sălbatică/pooluri de peste esantionate si în ce bazine hidrografice

Rezultatul esantionării

B. Măsurile aplicate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în cazul aparitiei suspiciunii linei boli

1. Sunt prelevate esantioane corespunzătoare în vederea efectuării testelor de depistare a prezentei agentului patogen respectiv.

2. În asteptarea rezultatelor testelor mentionate la pct. 1, autoritatea competentă pune exploatatia sub supraveghere oficială, sunt puse în aplicare toate măsurile de combatere care se impun si niciun peste nu părăseste exploatatia respectivă decât cu autorizatia serviciului oficial.

3. În cazul în care testele mentionate la pct. 1 pun în evidentă prezenta unui agent patogen sau semne clinice, se efectuează o anchetă epizootică de către serviciul oficial pentru a identifica posibilele căi de contaminare si pentru a stabili dacă unii pesti au părăsit exploatatia în perioada care a precedat constatarea suspiciunii.

4. În cazul în care ancheta epizootică arată că boala a fost introdusă în una sau mai multe exploatatii sau în întinderile de apă nedelimitate, dispozitiile de la pct. 1 se aplică acestor zone si:

4.1. toate exploatatiile situate în acelasi bazin hidrografic sau în aceeasi zonă litorală sunt puse sub supraveghere oficială;

4.2. niciun peste, ou sau gamet nu părăseste aceste exploatatii fără autorizatia serviciului oficial.

5. În ceea ce priveste bazinele hidrografice si zonele litorale de mare întindere, serviciul oficial poate decide să limiteze această măsură la o zonă mai restrânsă, apropiată de exploatatia suspectă de a fi infectată, în cazul în care consideră că această zonă prezintă toate garantiile pentru a împiedica propagarea bolii.

C. Măsurile aplicate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în cazul confirmării unei boli

1. Exploatatia sau locul care adăposteste pestii infectati este supusă/supus de îndată unor restrictii, niciun peste viu nu este introdus în locurile respective si niciun peste nu părăseste exploatatia decât cu autorizatia dată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

2. Restrictiile sunt mentinute până ce boala a fost eradicată datorită aplicării dispozitiilor de la pct. 2.1 sau de la pct. 2.2.

2.1. Blocarea imediată a tuturor stocurilor de peste existente în unitate prin:

a) sacrificarea tuturor pestilor vii sub supravegherea serviciului oficial sau, în cazul pestilor care au atins dimensiunea comercială si care nu prezintă niciun semn clinic de boală, prin sacrificare sub supravegherea serviciului oficial însărcinat cu _ comercializarea ori prelucrarea pentru consumul uman. În acest din urmă caz, serviciul oficial se asigură ca pestii să fie sacrificati si eviscerati de îndată si ca aceste operatii să se efectueze în conditii care să împiedice propagarea agentilor patogeni. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să permită, de la caz la caz si tinând seama de riscul de propagare a bolii la alte exploatatii sau populatii sălbatice, ca pestii care nu au dimensiunea comercială să rămână în exploatatie până ce ating această dimensiune;

b) vidarea tuturor bazinelor din unitate sau a ecosistemului (si, după caz, dezinfectia), pe parcursul unei perioade suficiente de sanitatie, tinând seama de sectiunea 1.7 din ultima editie a Codului sanitar international pentru animalele acvatice al OIE.

2.2. Măsuri progresive destinate să elimine infectia din unitătile sau ecosistemele infectate:

a) Îndepărtarea si distrugerea pestilor morti si a pestilor care prezintă semne clinice ale bolii si prin recoltarea pestilor care nu prezintă semne clinice ale bolii, până ce toate unitătile epidemiologice ale ecosistemului afectat de boală sunt golite de pesti si dezinfectate;

b) Îndepărtarea si distrugerea pestilor morti si a pestilor care prezintă semne clinice ale bolii, în cazul în care retragerea si/sau dezinfectia sunt dificile din cauza naturii amplasamentului (de exemplu, bazin fluvial sau lac cu o întindere vastă).

3. Pentru a favoriza igienizarea si eradicarea rapidă a bolii în locurile infectate, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să permită ca pestii care nu prezintă semne clinice ale bolii să fie transportati, sub supravegherea sa, în alte exploatatii sau în zone din statul membru respectiv, care nu sunt declarate indemne de boală ori care nu fac obiectul unui program aprobat de combatere si de eradicare.

4. Pestii îndepărtati prin aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.1 si 2.2 sunt eliminati în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002.

5. Pestii utilizati pentru repopularea amplasamentelor trebuie să provină din surse oficial recunoscute ca indemne de boală.

6. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsurile necesare pentru a împiedica propagarea bolii la alte unităti de acvacultura sau la pesti în stare sălbatică.

 

ANEXA Nr. 3

la instructiuni

 

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE

privind introducerea pe piată1) [de pesti vii]1, [icre]1 si [gârneti] apartinând speciilor susceptibile1 [la viremia de primăvară a crapului]1, [necroza pancreatică infectioasă]1, [boala bacteriană a rinichiului]1 [si]1 la [Gyrodactylus salaris], destinati crescătoriei sau reproducerii în teritoriile declarate indemne de către Comunitate sau care fac obiectul unui program de combatere si de eradicare privind una sau mai multe dintre aceste boli

 

- Model -

 

Cod de referintă nr.:  

ORIGINAL

 

1. Locul de origine al transportului

 

2. Destinatia lotului

1.1. Statul membru de origine: ..............................

.......................................................................................

2.1. Statul membru: ..................................................

.................................................................................

 

2.2. Zona sau partea din statul membru: ....................

.................................................................................

1.2. Exploatatia de origine, nume: ........................

.......................................................................................

2.3. Exploatatia de destinatie, nume: ..........................

.................................................................................

 

2.4. Adresa sau locatia exploatatiei: ..........................

.................................................................................

1.3. Adresa sau locatia exploatatiei: .....................

.......................................................................................

(3)2.5. Locul de destinatie: ........................................

.................................................................................

 

2.6. Numele, adresa si numărul de telefon ale

destinatarului: ..........................................................

.................................................................................

(2)1.4. Locul recoltării: .............................................

.......................................................................................

 

1.5. Numele, adresa si numărul de telefon ale expeditorului:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

 

 

3. Modul de transport si identificarea lotului (4)

3.1. Modul de transport: (1) [camion] (1) [cale ferată] (1) [navă] (1) [avion]

3.2. (1) [Numărul (numerele) de înmatriculare] (1) [Numele navei] (1) [Numărul zborului]: ........................................

3.3. Date privind identificarea lotului: ...........................................................................................................................

4. Descrierea lotului

 Provenientă de crescătorie  Provenientă sălbatic㠁 Gârneti  Icre fecundate  Icre nefecundate  Larve/alevini

 

Specie

 

Greutatea totală a lotului

Volumul

Vârsta animalelor vii

Nume stiintific

Nume comun

(1) [Număr de pesti]

(1) [icrelor]

(1) [garnetilor]

 

 

 

 

 

 > 24 de luni

 

 

 

 

 12-24 de luni

 

 

 

 

 0-12 luni

 

 

 

 

 necunoscută

 

5. Atestare de sănătate

Subsemnatul certific că O [pestii] (1) [si] (1) [icrele] (1) [si] (1) [garnetii] care constituie prezentul lot si care apartin speciilor sensibile (5) la (1) [viremia de primăvară a crapului] (1) [si] (1) [necroza pancreatică infectioasă] (1) [si] (1) [renibacterioză] (1) [si] (1) [Gyrodactylus salaris], mentionate la pct. 4 din prezentul certificat, îndeplinesc următoarele conditii:

5.1.

fie: (1) [provin din următorul teritoriu: ............ care este considerat indemn de (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1)

[BKD] (1) si (1) [G. salaris], în conformitate cu anexa nr. I la Decizia 2004/453/CE(6), si ale cărui exploatatii cu crescătorii de specii sensibile (5) la (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1) [BKD] (1) [si] (1) [G. salaris] sunt în totalitate sub supravegherea autoritătii competente si]

sau: (1) [provin din următoarea exploatatie: ............. (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii competente

si care, în anul în care sunt susceptibile să apară cazuri de (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1) [de BKD], a făcut, de cel putin 2 ani, obiectul unor inspectii efectuate de autoritatea competentă în sprijinul programelor de esantionare cel putin echivalente cu cele prevăzute de Decizia Comisiei 2001/183/CE(8) sau în sprijinul metodelor de supraveghere descrise în cap. 1.1.4 si în capitolele corespunzătoare bolii respective din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE, fiind efectuate teste de laborator în conformitate cu capitolele corespunzătoare din ultima editie a Manualului de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE si toate testele având rezultate negative si]

sau: (9) [provin din următoarea exploatatie continentală: ............. (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii

competente si în care au fost observate pe parcursul ultimilor 2 ani cazuri de [VPC] (1) [si] (1) [de NPI] (1) [si] (1) [de BKD], dar în care totalitatea pestilor a fost retrasă, toate iazurile, rezervoarele sau alte instalatii si echipamente au fost dezinfectate sub supravegherea autoritătii competente si a fost efectuată repopularea cu pesti provenind dintr-o sursă recunoscută oficial ca indemnă de către autoritatea competentă după punerea în aplicare a unui program de esantionare cel putin echivalent cu cele prevăzute de Decizia Comisiei 2001/183/CE(8) sau a metodelor de supraveghere descrise în cap. 1.1.4 si în capitolele corespunzătoare bolii respective din Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE, fiind efectuate teste de laborator în conformitate cu capitolele corespunzătoare din ultima editie a Manualului de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE si toate testele având rezultate negative si]

sau: (10) [provin din următoarea exploatatie continentală: ............. (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii

competente si care, în anul în care sunt susceptibile să apară cazuri de boală datorată G. salaris, a făcut, de cel putin 2 ani, obiectul unor inspectii efectuate de autoritatea competentă, dimensiunea esantionului fiind cel putin echivalentă cu cea prevăzută pentru programele de esantionare definite prin Decizia Comisiei 2001/183/CE(8), fiind efectuate o esantionare si teste de laborator în conformitate cu capitolele corespunzătoare din ultima editie a Manualului de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE si toate testele având rezultate negative; exploatatia este situată fie într-o parte (11) a bazinului hidrografic declarată indemnă (12) de G. salaris, fie într-un bazin hidrografic declarat indemn (12) de G. salaris, toate celelalte bazine hidrografice care dau în acelasi estuar fiind declarate indemne (12), (13) de G. salaris si]

sau: (10) [provin din următoarea exploatatie de coastă: ............ (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii

competente si este situată într-o zonă litorală a cărei salinitate este mai mică de 2,5% si în care toate bazinele hidrografice care dau în acelasi estuar sunt declarate indemne (12), (13) de G. salaris si]

sau: (10) [provin din următoarea exploatatie de coastă: ........... (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii

competente si este situată într-o zonă litorală în care apa de mare prezintă o salinitate mai mare de 2,5% si în care niciun peste viu din speciile sensibile (5) nu a fost introdus în ultimele 14 zile si]

sau: (14) [provin din următoarea exploatatie: ............... (7), care este pusă sub supravegherea autoritătii

competente si în care icrele au fost dezinfectate în conformitate cu anexa nr. 5.2.1 la Codul sanitar international pentru animalele acvatice al OIE, editia a 6-a (2003), pentru a asigura eliminarea parazitilor apartinând speciei G. salaris si]

- în care (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1) [BKD] [si] (1) [G. salaris] sunt cu declarare obligatorie la autoritatea competentă, cazurile notificate de suspiciune de infectie trebuind să facă de îndată obiectul unei anchete din partea serviciilor oficiale; si

- în care orice introducere a speciilor sensibile5 (1) [la VPC] (1) [si] (1) [la NPI] (1) [si] (1) [la BKD] [si] (1) [la G. salaris] a fost efectuată provenind dintr-o zonă sau dintr-o exploatatie recunoscută oficial ca fiind indemnă de (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1) [BKD] [si] (1) [G. salaris]; si

- (15) [- în care pestii nu au fost vaccinati contra (1) [NPI] (1) [si] (1) [BKD] [si]

5.2. Îndeplinesc următoarele conditii:

a) nu au fost, de la (1) [colectare] (1) [capturare] pusi în contact cu alte animale acvatice vii si nici cu icrele sau gârnetii lor, cu un statut sanitar inferior;

b) nu sunt destinati să fie distrusi sau sacrificati în cadrul unui plan de eradicare a bolilor enumerate în coloana 1 din anexa A la Directiva 91/67/CEE;

c) nu provin dintr-o exploatatie care face obiectul unor interdictii legate de motive de sănătate animală;

d) nu prezintă niciun semn clinic de boală în ziua îmbarcării;

e) au făcut obiectul unui examen vizual practicat pe un esantion reprezentativ prelevat din lot în mod aleatoriu, incluzând toate părtile lotului de origini diferite, fără să fie detectată nicio altă specie în afară de cele indicate la pct. 4 din prezentul certificat;

f) au fost pusi în (1) [apă] (1) [gheată] de o calitate care nu este susceptibilă să modifice statutul lor sanitar; si

g) au fost pusi (1) [în containere etanse curate, în prealabil dezinfectate cu un dezinfectant autorizat si identificati pe fata lor exterioară printr-o etichetă lizibilă] (1) [într-o navă cu vivieră de peste, ale cărei cală si sistem de pompare au fost în prealabil debarasate de orice peste, curătate si dezinfectate cu un dezinfectant autorizat, prevăzută cu un certificat] purtând indicatiile utile mentionate la pct. 1 si 2 din prezentul certificat, precum si următoarea mentiune:

„O [Pesti vii] (1) [si] (1) [icre](1) [si] () [gârneti] apartinând speciilor sensibile la (1) [VPC] (1) [si] (1) [NPI] (1) [si] (1) [BKD] [si] (1) [Gyrodactylus salaris], a căror introducere pe piată este autorizată în zonele Comunitătii care au un statut desemnat sau un program aprobat de combatere si de eradicare în ceea ce priveste (1) [viremia de primăvară a crapului] (1) [si] (1) [necroza pancreatică infectioasă] (1) [si] (1) [boala bacteriană a rinichiului] (1) [si] (1) [G. salaris}.”

Întocmit la ................................................. la ...........................................................................

(locul)                                                    (data)

 

……………………………..

(semnătura inspectorului oficial)

.............................................................

(numele cu majuscule, calificările si titlul)

 

Stampila oficială

 

NOTE

(1) Se elimină mentiunile inutile.

(2) Se indică în cazul în care este diferit de locul de origine.

(3) Se indică în cazul în care este diferit de exploatatia de destinatie.

(4) Pentru vagoane sau camioane, se indică numărul de înmatriculare, iar pentru nave, numele. Pentru avioane, se indică numărul zborului (dacă este cunoscut). În cazul în care transportul se efectuează în containere sau în lăzi, se indică la rubrica 3.3 numărul lor total, precum si, după caz, numerele lor.

(5) A se vedea în continuare lista speciilor sensibile cunoscute.

 

Boală   Specii sensibile*)

Viremia de primăvară a crapului (VPC) Crap comun si crap japonez Koy (Cyprinus carpio), cosas

(Ctenopharyngodon idellus), sângerul (Hypophthalmichthys molitrix), novac (Aristichthys nobilis), caras (Carassius carassius), caras auriu (C. auratus), babuscă (Rutilus rutilus), văduvită (Leuciscus idus), lin (Tinca tihca) si somn (Silurus glanisj

Necroza pancreatică infectioasă (NPI) Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss), păstrăv fântânei

(Salvelinus fontinalis), păstrăv indigen (Salmo trutta), somon de Atlantic (Salmo salar) si mai multe specii de somon de Pacific (Oncorhynchus spp.)

Boala bacteriană a rinichiului sau BKD Pesti din familia salmonidelor

Gyrodactylus salaris  Somon de Atlantic (Salmo salar), păstrăv curcubeu

(Oncorhynchus mykiss), păstrăv arctic (Salvelinus alpinus), păstrăv fântânei (S. fontinalis), lipan (Thymallus thymallus), păstrăv de lac din America de Nord (Salvelinus namaycush) si păstrăv indigen (Salmo trutta). Celelalte specii de peste care se găsesc în locuri în care una dintre speciile citate anterior este prezentă sunt, de asemenea, considerate ca fiind specii sensibile.

 


(6) JO L 156 din 30 aprilie 2004.

(7) Numele si adresa exploatatiei.

(8) Decizia 2001/183/CE ce stabileste Modelul A-CE (absenta semnelor clinice dovedită de cel putin 4 ani, dintre care 2 ani de supraveghere activă tintă) sau Modelul B-CE (absenta semnelor clinice dovedită de cel putin 6 ani, dintre care 2 ani de supraveghere activa tintă) si metodele de supraveghere descrise în cap. 1.1.4 si în capitolele corespunzătoare bolii respective în Manualul de teste de diagnostic pentru animalele acvatice al OIE.

(9) Se aplică numai la exploatatiile continentale pentru care anchetele epizootiologice au arătat că boala nu s-a propagat la alte exploatatii sau în mediul natural. Se elimină mentiunile inutile.

(10) Se aplică numai la zonele care corespund unor garantii suplimentare fată de Gyrodactylus salaris. Se elimină mentiunile inutile.

(11) În conformitate cu anexa B litera A la Directiva 91/67/CEE, o parte a bazinului hidrografic poate fi declarată indemnă de o boală numai atunci când constă din partea superioară a bazinului hidrografic de la izvorul cursurilor de apă până la o barieră naturală sau artificială care împiedică migratia pestilor care se găsesc în aval de această barieră.

(12) Autoritatea competentă a statului membru poate declara un bazin hidrografic indemn de Gyrodactylus salaris în măsura în care sunt respectate cerintele cap. I lit. B din anexa I la Decizia 2004/453/CE (JO L 156 din 30 aprilie 2004). Orice declaratie în acest sens este comunicată Comisiei si celorlalte state membre si este supusă unui examen aprofundat, la cerere.

(13) În cazul în care unele zone continentale sunt declarate indemne de Gyrodactylus salaris, trebuie să se tină seama de faptul că boala se poate propaga prin migratia pestilor între diferitele zone continentale în cazul în care salinitatea apelor care le separă este scăzută sau intermediară (mai mică de 25%o). Prin urmare, o zonă continentală dată nu poate fi declarată indemnă dacă o altă zonă continentală care ajunge la aceeasi zonă litorală este infectată sau dacă statutul său nu este cunoscut, în afară de cazul în care sunt separate de o apă de mare cu o salinitate mai mare de 25%o.

(14) Se aplică numai la zonele care corespund unor garantii suplimentare fată de Gyrodactylus salaris si în ceea ce priveste comertul cu icre. Se elimină mentiunile inutile.

(15) Se aplică numai la speciile sensibile la VPC, NPI si/sau BKD, introduse în zone care corespund unor garantii suplimentare fată de VPC, NPI si/sau BKD. Se elimină mentiunile inutile.

 

*) si orice altă specie desemnată ca sensibilă în ultima editie a Codului sanitar international pentru animalele acvatice si a Manualului de teste de diagnostic pentru animalele acvatice, publicat de OIE.

 

ANEXA Nr. 4 la instructiuni

 

NOTE EXPLICATIVE

pentru documentele de transport si etichete

 

a) Documentele de transport sunt produse de către autoritătile competente din statul membru de origine, pe baza modelului prezentat în anexa nr. 1 la instructiuni si tinând seama de speciile lotului, precum si de statutul locului de destinatie.

b) Originalul fiecărui document de transport constă într-o pagină simplă, recto verso. În cazul în care sunt necesare mai multe pagini, acestea trebuie să fie legate într-un ansamblu integrat si indivizibil.

Fiecare pagină a documentului trebuie să poarte, sus si la dreapta, mentiunea „Original”, însotită de un cod specific eliberat de autoritatea competentă.

Toate paginile titlului de transport sunt numerotate după următorul format: (numărul paginii) pe (numărul total de pagini).

c) Originalul documentului de transport si etichetele mentionate în modelul de document de transport sunt redactate în cel putin o limbă oficială a statului membru de destinatie. Statele membre sunt, cu toate acestea, libere să autorizeze alte limbi, după caz, însotite de o traducere oficială.

d) Originalul documentului de transport trebuie să fie completat în ziua încărcării lotului, prevăzut cu o stampilă oficială si semnat de un inspector oficial desemnat de autoritatea competentă. Astfel, autoritatea competentă a statului membru de origine se asigură să fie aplicate norme de certificare echivalente cu cele stabilite de Directiva 96/93/CE.

Semnătura si stampila (în afară de cazul în care este vorba de un timbru sec) trebuie să fie de o culoare diferită de cea a textului imprimat.

e) În cazul în care descrierea continutului lotului impune foi suplimentare pentru documentul de transport, acestea sunt considerate ca un element constitutiv al originalului si trebuie să fie prevăzute cu stampila si semnătura inspectorului oficial însărcinat cu certificarea.

f) Originalul documentului de transport trebuie să însotească lotul până la locul de destinatie.

g) Odată emis, documentul de transport este valabil timp de 10 zile. În cazul unui transport cu vaporul, această perioadă de valabilitate se prelungeste cu durata transportului maritim.

h) Animalele acvatice, icrele si gârnetii lor nu trebuie să fie transportate cu alte animale acvatice cu un statut sanitar inferior si nici cu icrele si gârnetii acestora. De asemenea, ele nu trebuie în niciun caz să fie transportate în alte conditii susceptibile să modifice statutul lor sanitar sau să compromită statutul sanitar al locului de destinatie.

 

ANEXA Nr. 5

la instructiuni

 

CRITERII MINIME

ce se aplică în vederea mentinerii garantiilor suplimentare în ceea ce priveste anumite boli mentionate în lista III din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, în conformitate cu art 12 si 13 din aceeasi normă

 

A. Pentru ca garantiile suplimentare acordate să fie mentinute, România trebuie să îndeplinească cel putin următoarele criterii:

1. Boala se declară obligatoriu la autoritatea competentă, inclusiv în cazurile de simplă suspiciune.

2. Totalitatea exploatatiilor care detin specii sensibile la boală, cărora Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Ie-a acordat statutul de teritoriu indemn, trebuie să fie puse sub supravegherea autoritătii competente.

3. Este functional în tară un sistem de detectare precoce care asigură depistarea rapidă a semnelor ce lasă să se bănuiască prezenta unei boli existente sau aparitia unei boli emergente ori a unei mortalităti anormale la animalele acvatice care trăiesc într-o unitate de acvacultura sau în stare sălbatică, precum si comunicarea rapidă a faptelor autoritătii competente, în vederea declansării unei anchete diagnostice într-un termen minim. Aceasta presupune, în special:

- accesul la laboratoare capabile să diagnosticheze si să diferentieze bolile care trebuie luate în considerare;

- formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea pestilor în domeniul detectării si declarării cazurilor de boală.

Sistemul de detectare precoce se sprijină cel putin pe următoarele elemente:

3.1. cunoasterea semnelor caracteristice ale bolilor enumerate în rândul personalului din unitătile de acvacultura sau care lucrează în domeniul procesării animalelor acvatice;

3.2. formarea de medici veterinari sau de specialisti în sănătatea animalelor acvatice în domeniul recunoasterii si declarării cazurilor de boală;

3.3. capacitatea autoritătii competente de a întreprinde investigatii rapide si eficiente asupra bolilor specifice;

3.4. accesul autoritătii competente la laboratoarele care dispun de mijloace permitând diagnosticarea si diferentierea bolilor existente si a bolilor emergente.

4. Conditii aplicabile schimburilor comerciale si importurilor, precum si un sistem de gestionare a stocurilor de pesti sălbatici din speciile sensibile trebuie să fie functionale pentru a împiedica introducerea bolii respective în statele membre sau în părtile din statele membre vizate de prezenta normă sanitară veterinară. Este necesar ca pestii care provin din zone litorale să nu fie introdusi în zone continentale, cu exceptia cazului în care există o autorizatie dată de autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene de destinatie.

5. În statele membre ale Uniunii Europene în care numai anumite părti ale teritoriului sunt declarate indemne, trebuie mentinută o supraveghere-tintă în acele zone.

6. Pestii de acvacultura vii, precum si icrele si gârnetii lor sunt transportati în conditii care nu sunt de natură să modifice statutul lor sanitar si nici să compromită statutul sanitar al locului de destinatie. Animalele sunt transportate în apă considerată indemnă de boala respectivă deoarece apa este prelevată din apa exploatatiei sau a locului de origine si nu este schimbată în timpul transportului decât în locurile autorizate de către autoritatea competentă a statului membru de destinatie, după caz, în colaborare cu autoritatea competentă a statului membru al Uniunii Europene de origine.

7. Nu se efectuează vaccinarea împotriva bolii respective.

8. În fiecare an, înainte de data de 1 mai, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor prezintă Comisiei Europene un raport care prezintă informatii privind numărul de suspiciuni, numărul de confirmări, numărul de exploatatii si de amplasamente supuse unor restrictii, numărul de restrictii ridicate si rezultatul oricărui program de supraveghere activă aplicat în anul calendaristic precedent. Aceste informatii sunt prezentate cu ajutorul următorului tabel:

Statul membru si boala

Numărul de suspiciuni

Numărul de confirmări

Numărul de exploatatii si de amplasamente supuse unor restrictii

Numărul de restrictii ridicate

Numărul de exploatatii si de pesti/pooluri de peste esantionate

Numărul de pesti în stare sălbatică/pooluri de peste esantionate si în ce bazine hidrografice se află rezultatul esantionării

 

B. Măsurile aplicate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în cazul aparitiei suspiciunii unei boli

1. Sunt prelevate esantioane corespunzătoare în vederea efectuării testelor de depistare a prezentei agentului patogen respectiv.

2. În asteptarea rezultatelor testelor mentionate la pct. 1, autoritatea competentă pune exploatatia sub supraveghere oficială, sunt puse în aplicare toate măsurile de combatere care se impun si niciun peste nu părăseste exploatatia respectivă decât cu autorizatia serviciului veterinar oficial.

3. În cazul în care testele mentionate la pct. 1 pun în evidentă prezenta unui agent patogen sau semne clinice, se efectuează o anchetă epizootologică de către serviciul veterinar oficial pentru a identifica posibilele căi de contaminare si pentru a stabili dacă unii pesti au părăsit exploatatia în perioada aplicabilă care a precedat constatarea suspiciunii.

4. În cazul în care ancheta epizootologică arată că boala a fost introdusă într-una sau mai multe exploatatii ori în ape deschise, dispozitiile de la pct. 1 se aplică acestor zone si:

4.1. toate exploatatiile situate în acelasi bazin hidrografic sau în aceeasi zonă literală sunt puse sub supraveghere oficială;

4.2. niciun peste, ou sau gamet nu părăseste aceste exploatatii fără autorizatia serviciului veterinar oficial.

5. În ceea ce priveste bazinele hidrografice si zonele litorale de mare întindere, serviciul veterinar oficial poate decide să limiteze această măsură la o zonă mai restrânsă, apropiată de exploatatia suspectă de a fi infectată, în cazul în care consideră că această zonă prezintă toate garantiile pentru a împiedica propagarea bolii.

 

C. Măsurile aplicate de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor în cazul confirmării unei boli

1. Exploatatia sau amplasamentul care adăposteste pestii infectati este supusă/supus de îndată unor restrictii, niciun peste viu nu este introdus în locurile respective si niciun peste nu părăseste exploatatia decât cu autorizatia dată de Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor.

2. Restrictiile sunt mentinute până ce boala a fost eradicată datorită aplicării dispozitiilor prevăzute la pct. 2.1 sau 2.2;

2.1. blocarea imediată a tuturor stocurilor de peste existente prin:

a) sacrificarea tuturor pestilor vii sub supravegherea serviciului oficial sau, în cazul pestilor care au atins dimensiunea comercială si nu prezintă niciun semn clinic de boală, prin sacrificare sub supravegherea serviciului veterinar oficial însărcinat cu comercializarea ori prelucrarea pentru consumul uman. În acest din urmă caz, serviciul oficial se asigură ca pestii să fie sacrificati si eviscerati de îndată si ca aceste operatii să fie efectuate în conditii care să împiedice propagarea agentilor patogeni. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate să permită, de la caz la caz si tinând seama de riscul de propagare a bolii la alte exploatatii sau populatii sălbatice, ca pestii care nu au dimensiunea comercială să rămână în exploatatie până ce ating această dimensiune; si ,

b) vidarea tuturor bazinelor din unitate si, după caz, dezinfectarea exploatatiei sau a amplasamentului pe o perioadă suficientă după retragere, tinându-se seama de sectiunea 1.7 din ultima editie a Codului sanitar international pentru animalele acvatice al OIE;

2.2. măsuri progresive destinate să elimine infectia din unitate sau ecosistemele infectate prin:

a) Îndepărtarea si distrugerea pestilor morti si a pestilor care prezintă semne clinice ale bolii si prin recoltarea pestilor care nu prezintă semne clinice ale bolii, până ce toate unitătile epidemiologice ale ecosistemului afectat sunt golite de pestii lor si dezinfectate; sau

b) Îndepărtarea si distrugerea pestilor morti si a pestilor care prezintă semne clinice ale bolii, în cazul în care vidarea si/sau dezinfectia sunt dificile datorită naturii locului (de exemplu, bazin fluvial sau lac de mare întindere).

3. Pentru a favoriza igienizarea si eradicarea rapidă a bolii din unitătile infectate, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate permite ca pestii care nu prezintă semnele clinice ale bolii să fie transportati, sub supraveghera sa, în alte exploatatii sau zone din statul membru respectiv, care nu sunt declarate indemne de boală ori care nu fac obiectul unui program aprobat de combatere si de eradicare.

4. Pestii îndepărtati si eliminati prin aplicarea măsurilor prevăzute la pct. 2.1 si 2.2 sunt eliminati în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.774/2002.

5. Pestii utilizati pentru repopularea amplasamentelor trebuie să provină din surse recunoscute în mod oficial ca fiind indemne de boală.

6. Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ia măsurile necesare pentru a împiedica propagarea bolii la alte unităti de acvacultura sau la pesti sălbatici.

7. În cazul în care România a eradicat boala într-o exploatatie continentală în conformitate cu pct. C.2.1 si anchetele epizootologice prevăzute la pct. B.3 ajung la concluzia că boala nu s-a propagat la alte exploatatii sau în mediul natural, statutul de zonă indemnă de boală este restabilit de îndată. În caz contrar, statutul de zonă indemnă de boală nu va putea fi restabilit decât după ce s-au îndeplinit cerintele din anexa nr. 1 la instructiuni.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind modificarea notei la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. I. - Paragraful „începând cu data de 1 ianuarie 2007, tarifele prevăzute la pct. 3 nu se aplică vehiculelor care sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare. din nota la anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.702/2005 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 21 octombrie 2005, va avea următorul cuprins:

„Pentru vehiculele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tarifele de la pct. 3 si 5 nu se aplică pentru masa totală si/sau dimensiunile mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si care sunt cel mult egale cu masa totală si dimensiunile prevăzute de Directiva 96/53/CEE.”

Art. II. - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicării.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 194.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical

 

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare, Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 41/2004 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005.

Art. 2. - Valoarea minimă a riscului asigurat, pe anul 2007, este echivalentă cu cea stabilită de Casa Natională

de Asigurări de Sănătate pentru furnizorii care intră în relatie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale

 

În temeiul art. 379, 384, 406 si ale art. 408 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. I. - Punctul 8 al articolului 3 din Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispozitii legale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 700 din 14 august 2006, va avea următorul cuprins:

„8. dovada achitării taxei de înscriere.”

Art. lI. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Mircea Cinteză

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2007.

Nr. 3.