MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 124         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 20 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 89 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

162. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

111. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

175. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 89

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tdorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Măria Olteanu si Cristina Florentina Muntean Visan în dosarele nr. 27.656/1/2005, respectiv nr. 20.242/1/2005 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, precum si de Alexandrina Vesa în Dosarul nr. 172/64/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

La apelul nominal se prezintă Cristina Florentina Muntean Visan, prin avocat G.G. Florescu, Alexandrina Vesa, prin mandatar Cornel Vesa, si partea Măria Puiu, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

În Dosarul Curtii Constitutionale nr. 2.314D/2006, Măria Olteanu a depus o cerere prin care solicită acordarea unui termen în vederea angajării unui apărător.

Referitor la această cerere, reprezentantul Ministerului Public arată că autoarea exceptiei a avut suficient timp la dispozitie, din momentul ridicării exceptiei de neconstitutionalitate la instanta de fond, 31 octombrie 2006, si până la data prezentă, pentru a-si angaja avocat în vederea pregătirii apărării.

În legătură cu această cerere, Curtea, deliberând, respinge cererea, deoarece nu sunt întrunite conditiile prevăzute de art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 2.360D/2006 si nr. 2.372D/2006 la Dosarul nr. 2.314D/2006, mai înainte înregistrat, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate este identic.

Părtile prezente si reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Retinând identitatea de obiect, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, Curtea dispune conexarea celor trei dosare.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul G.G. Florescu solicită admiterea acesteia, arătând că dispozitiile art. II din Legea nr. 219/2005 încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, întrucât, potrivit acestor dispozitii, aceeasi instantă judecă două grade de jurisdictie în aceeasi cauză. Sub acest aspect, dreptul intern român este în vădită necorelare cu legislatia celorlalte state europene comunitare. Mandatarul Alexandrinei Vesa solicită, de asemenea, admiterea exceptiei.

Pe de altă parte, Măria Puiu arată că exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată în scop dilatoriu si învederează Curtii netemeinicia criticii cu un atare obiect.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât solutionarea ierarhică a căilor de atac, desi constituie un principiu procesual civil, nu se regăseste consacrat în Legea fundamentală sau în conventiile internationale la care România este parte.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 31 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 27.656/1/2005, si prin încheierea din 1 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 20.242/1/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Măria Olteanu si Cristina Florentina Muntean Visan.

De asemenea, prin încheierea din 27 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 172/64/2006, Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu aceeasi exceptie de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005, exceptie ridicată de Alexandrina Vesa.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii exceptiei sustin că textele de lege criticate îngrădesc dreptul părtilor la un recurs efectiv, întrucât calea de atac împotriva unei hotărâri judecătoresti se solutionează de instanta care a pronuntat hotărârea, iar nu de către instanta superioară, asa cum prevede Codul de procedură civilă. Astfel, un proces echitabil este un proces bazat pe drept si legalitate, caracterizat prin trei grade de jurisdictie, care înseamnă instante distincte, constituite din judecători cu grad si competentă superioare, care să asigure controlul legalitătii hotărârilor pronuntate. Distinctia constitutională între gradele de jurisdictie este categorică: nu numărul de judecători din completul de judecată constituie gradul jurisdictional, ci calificarea acestora si competenta diferită, potrivit legii privind organizarea judiciară.

Pe de altă parte, se mai sustine că textele de lege criticate aduc atingere principiului neretroactivitătii legii, întrucât, în cauza dedusă judecătii, aceste dispozitii produc efecte si pentru trecut. De asemenea, prin aplicarea normei tranzitorii de procedură se creează o inegalitate între justitiabili, discriminând acea categorie care cade sub incidenta noii legi si se află în situatia de a fi judecată în fond si în calea de atac de aceeasi instantă.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Asigurarea accesului la justitie pentru formularea căilor de atac prevăzute de lege la toate gradele de jurisdictie nu implică în mod necesar ideea unor instante de grad diferit, ci solutionarea de către alti judecători, cerintă care este asigurată atât timp cât calea de atac este judecată de un alt complet.

Curtea de Apel Brasov - Sectia civilă apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt în deplin acord cu prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2) si art. 129, care încredintează legiuitorului dreptul de a stabili căile de atac si conditiile exercitării acestora. Pe de altă parte, art. II din Legea nr. 219/2005 nu este de natură a îngrădi dreptul părtilor interesate de a apela la instantele judecătoresti si de a beneficia de toate garantiile menite să le asigure dreptul la un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, dispozitii care au următorul continut: „(1) Procesele în curs de judecată în primă instantă la data schimbării competentei instantelor legal învestite, precum si căile de atac se judecă de instantele competente, potrivit legii.

(2) Apelurile aflate pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta tribunalului se trimit la tribunale.

(3) Recursurile aflate pe rolul haltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.

(4) In cazurile prevăzute la alin. (1)-(3), trimiterea dosarelor se va face, pe cale administrativă, instantelor devenite competente să le judece.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2)

privind neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) care consacră egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1), (2) si (3) privitoare la accesul liber la justitie, art. 124 alin. (2) potrivit căruia „Justitia este unică, impartială si egală pentru toti” si ale art. 126 alin. (3) referitoare la instantele judecătoresti.

De asemenea, se pretinde a fi încălcate si dispozitiile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate s-a mai pronuntat prin Decizia nr. 137/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 14 martie 2006. Cu acel prilej a retinut că reglementarea criticată a fost adoptată de legiuitor în cadrul competentei sale, astfel cum este determinată prin dispozitiile art. 126 alin. (2) si art. 129 din Constitutie, potrivit cărora „Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”, iar „împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii”.

Potrivit art. II din Legea nr. 219/2005, apelurile aflpte pe rolul curtilor de apel la data intrării în vigoare a fegii si care, potrivit acesteia, sunt de competenta tribunalului se trimit la tribunal, iar, în mod similar, recursurile aflate pe rolul înaltei Curti de Casatie si Justitie la data intrării în vigoare a legii si care, potrivit acesteia, sunt de competenta curtilor de apel, se trimit la curtile de apel. În toate aceste cazuri, trimiterea dosarelor la instantele competente potrivit legii noi se face pe cale administrativă, fără a se mai pronunta o hotărâre de declinare a competentei. Solutia trimiterii pe cale administrativă a dosarelor s-a impus pentru a se evita pe cât posibil tergiversarea solutionării cauzelor.

Chiar dacă, prin efectul aplicării imediate a noii reglementări referitoare la competenta materială, aceeasi instantă urmează să solutioneze o cale de atac împotriva propriei sale hotărâri, solutia legislativă adoptată nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Astfel, dincolo de faptul că ne aflăm în prezenta unei reglementări cu caracter tranzitoriu, solutionarea apartine unor complete cu o compunere diferită, iar părtile beneficiază de toate drepturile si garantiile procesuale menite să le asigure dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil si la solutionarea acestuia într-un termen rezonabil. Mai mult, noua solutie legislativă nu instituie nicio discriminare si, ca atare, nu contravine nici principiului egalitătii de tratament între subiectele de drept.

Totodată, dispozitiile legale ce fac obiectul exceptiei nu aduc nicio atingere principiului impartialitătii instantelor judecătoresti, în contextul dreptului la un proces echitabil prevăzut de art. 21 din Legea fundamentală si de art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Judecarea recursului de către aceeasi instantă, care a solutionat apelul, dar în complete diferite, nu constituie, în sine, o prezumtie a lipsei de impartialitate a judecătorilor care se pronuntă asupra recursului. Cele două căi de atac - apelul si recursul - sunt guvernate de reguli procedurale distincte, menite să asigure realizarea dreptului la un proces echitabil.

Ratiunile care au stat la baza adoptării solutiei anterioare îsi păstrează valabilitatea si în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi mentinută.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, exceptie ridicată de Măria Olteanu si Cristina Florentina Muntean Visan în dosarele nr. 27.656/1/2005, respectiv nr. 20.242/1/2005 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, precum si de Alexandrina Vesa în Dosarul nr. 172/64/2006 al Curtii de Apel Brasov - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiintarea Centrului de Consultantă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„(2) Sediul Centrului este în municipiul Bucuresti, str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Centrul are următoarele atributii principale:

a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectorului cultural si media;

b) facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectorului cultural si media a unui număr cât mai mare de operatori;

c) diseminează informatii privind licitatiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural si media si face cunoscute mecanismele de finantare;

d) elaborează evaluări, sinteze si metodologii cu aplicabilitate în domeniul elaborării de proiecte cu finantare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural;

e) asigură comunicarea la nivel national si regional dintre operatorii culturali;

f) realizează schimbul de informatii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectorului cultural si media;

g) asigură, la cerere, servicii de consultantă si asistentă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile, inclusiv prin încheierea de contracte;

h) reprezintă Ministerul Culturii si Cultelor, potrivit mandatului încredintat, în comitetele de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural;

i) reprezintă punctul de contact al României pentru programele comunitare dedicate sectorului cultural si media;

j) organizează, la solicitarea Ministerului Culturii si Cultelor, a altor institutii sau organizatii, actiuni specifice, congrese, seminarii, conferinte, schimburi de experientă, în tară, pentru sustinerea programelor europene culturale sau artistice;

k) editează pe orice tip de suport si poate comercializa materiale privind initierea, desfăsurarea si finalizarea programelor europene specifice.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2007.

Nr. 162.

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI Sl GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare a Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si a componentei nominale a Consiliului stiintific, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2007.

Nr. 111.

 

ANEXĂ

 

REGULI

privind accesul si circulatia pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”

 

Art. 1. - (1) Prezentele reguli se aplică tuturor navelor si ambarcatiunilor care navighează pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, cu exceptia Dunării, de la Cotul Pisicii la Ceatalul Izmail, si a bratelor sale, Chilia, inclusiv pe bratele Babina si Cernovca, Tulcea, Sulina si Sfântu Gheorghe.

(2) Fac exceptie de la prezentele reguli ambarcatiunile nemotorizate, propulsate cu rame sau vele.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) navă - mijlocul de navigatie utilizat pentru realizarea activitătii de transport de mărfuri si/sau persoane si a altor servicii pe apă, precum si echipamentele plutitoare, cum ar fi aparate fluviale (dragi, elevatoare plutitoare, macarale plutitoare, graifere plutitoare) si instalatii plutitoare (docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare, platforme de foraj, faruri plutitoare si altele asemenea);

b) ambarcatiune de agrement - orice navă, indiferent de tip si de modul de propulsie, al cărei corp are o lungime de la 2,5 m până la 24 m, măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, destinată să fie utilizată în scopuri sportive si recreative;

c) agrement nautic - activitate cu scop recreativ sau sportiv, efectuată cu echipamente specifice si/sau cu ambarcatiunile mentionate la lit. b);

d) activitate de agrement - activitatea de transport naval efectuată în interes propriu de către persoane fizice, în scopuri sportive si de recreere;

e) activitate comercială de agrement - activitatea de transport naval organizată de către persoane fizice sau juridice;

f) permis de acces în Rezervatia Biosferei „Delta Dunării”, denumit în continuare permis de acces – documentul eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, care certifică dreptul de acces si circulatie în zona Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”;

g) documente de atestare - un brevet sau un certificat de capacitate care dă dreptul titularului să efectueze serviciul pe functia corespunzătoare si să îndeplinească la bordul unei nave pentru ape interioare navigabile atributiile pe care le presupune nivelul de responsabilitate, specifice acelui document.

Art. 3. - (1) Indiferent de scop, perioadă calendaristică si de durată, accesul si circulatia navelor si ambarcatiunilor de agrement pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” se fac numai pe baza permisului de acces eliberat de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

(2) Permisul de acces se eliberează pentru fiecare navă sau ambarcatiune de agrement si are o valabilitate de până la un an, în functie de trasee si activităti.

(3) Permisul de acces se păstrează la bord pe toată perioada în care nava sau ambarcatiunea de agrement se află în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

(4) Populatia care are domiciliul în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” poate utiliza nave sau ambarcatiuni de agrement proprietate personală pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fără a fi necesară eliberarea permisului de acces.

(5) Pentru navele sau ambarcatiunile de agrement prevăzute la alin. (4), care sunt utilizate în scopul desfăsurării unor activităti comerciale de agrement nautic sau sunt închiriate altor persoane în acelasi scop, este necesară obtinerea permisului de acces.

(6) Pentru navele si ambarcatiunile de agrement care navighează pe Dunăre si pe bratele sale, Chilia, inclusiv bratele Cernovca si Babina, Tulcea, Sulina si Sfântu Gheorghe, nu trebuie să se solicite eliberarea permisului de acces.

Art. 4. - (1) Pentru eliberarea permisului de acces sunt necesare următoarele acte:

a) actul de nationalitate al navei (atestatul de bord sau certificatul de ambarcatiune de agrement);

b) actele de stare tehnică eliberate de autoritătile competente;

c) chitanta ce dovedeste achitarea taxei de eliberare a permisului de acces;

d) autorizatia de efectuare a activitătilor de transport naval, eliberată de Autoritatea Navală Română, pentru cei care desfăsoară activităti economico-comerciale.

(2) Forma, fondul si dimensiunile permisului de acces se stabilesc de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

(3) La eliberarea permisului de acces pentru desfăsurarea activitătilor de turism si agrement, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” va înmâna titularului permisului de acces harta cu traseele turistice stabilite prin prezentul ordin.

Art. 5. - Permisul de acces îsi încetează valabilitatea în următoarele situatii:

a) la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;

b) la încetarea activitătii;

c) În situatia în care oricare dintre actele mentionate la art. 4 si-a pierdut valabilitatea;

d) pentru nerespectarea prevederilor cuprinse în acesta;

e) la propunerea autoritătilor cu atributii de control prevăzute în prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Conducerea navelor si ambarcatiunilor de agrement se face numai de către persoane posesoare ale documentelor de atestare prevăzute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de navă.

(2) Persoanele care desfăsoară activităti comerciale de agrement si închiriază navele unor persoane fizice pentru a desfăsura activităti de agrement în interes propriu au obligatia să verifice dacă acestea posedă documentele de atestare prevăzute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de navă.

(3) Persoanele care desfăsoară activităti comerciale de agrement au obligatia să asigure conducerea ambarcatiunilor de agrement pe care le utilizează pentru aceste activităti de către persoane care să posede documentele de atestare prevăzute de legislatia în vigoare pentru fiecare tip de navă.

Art. 7. - (1) Viteza maximă admisă a navelor si ambarcatiunilor de agrement, care navighează pe canalele si lacuriie interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, prevăzute în anexa nr. 1, este de 40 km/oră, apropierea de malurile lacurilor la o distantă mai mică de 50 m nefiind permisă.

(2) Viteza maximă de circulatie admisă în afara canalelor si lacurilor prevăzute în anexa nr. 1 este de 20 km/oră.

(3) Navele vor fi dotate cu radiotelefon de marină functionând pe canalele 16 si 14, canalul 14 fiind obligatoriu pentru navele care navighează pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”.

(4) Navele care navighează pe canalele si lacurile interioare din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” trebuie să fie dotate permanent cu echipajul minim de sigurantă, conform prevederilor legale.

(5) Oprirea sau stationarea navelor este admisă numai în zonele special destinate si semnalizate corespunzător si mentionate în permisul de acces.

(6) Ambarcatiunile de agrement vor fi echipate în mod obligatoriu cu veste de salvare pentru toate persoanele aflate la bord.

(7) Pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” este interzisă utilizarea de ski-jet-uri si schiuri nautice în practicarea activitătilor de agrement nautic.

(8) Pentru reglementarea unor situatii deosebite, Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si Autoritatea Navală Română emit comunicate, respectiv avize către navigatori, care sunt afisate la centrele de informare ale Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, sediul căpităniilor de port si la sediul primăriilor si care sunt aduse la cunostintă publică prin orice mijloace.

(9) Aducerea la cunostintă a comunicatelor se face si prin intermediul radiotelefoanelor prevăzute la alin. (3).

(10) Conducătorii navelor si ambarcatiunilor de agrement sunt obligati să respecte prevederile avizelor către navigatori.

Art. 8. - (1) Transportul substantelor periculoase în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Este interzis accesul ambarcatiunilor amfibii de tipul aeroglisoarelor, indiferent de scop.

Art. 9. - (1) Navele si ambarcatiunile de agrement ce navighează în perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” trebuie să fie dotate cu instalatii de stocare sau de tratare a deseurilor, instalatii de epurare a apelor uzate si racorduri de descărcare, dacă normele legale în vigoare prevăd aceasta.

(2) Se interzice abandonarea deseurilor în afara locurilor special amenajate si semnalizate pentru colectare, dacă există.

(3) În cazul producerii unei poluări accidentale, conducătorul navei este obligat să anunte imediat Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” si căpitănia portului si să ia toate măsurile pentru limitarea poluării si a urmărilor acesteia.

Art. 10. - (1) Debarcarea pasagerilor este permisă numai în locurile special amenajate si semnalizate, cu exceptia cazurilor de fortă majoră.

(2) În zonele de protectie integrală navigatia este interzisă.

Art. 11. - Supravegherea si controlul respectării prezentelor reguli speciale se realizează de:

a) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, prin Serviciul inspectie si supraveghere ecologică;

b) Garda Natională de Mediu, prin Comisariatul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”;

c) Autoritatea Navală Română.

Art. 12. - Prezentele reguli, cu exceptia art. 8 si 9, nu se aplică navelor militare ale Ministerului Administratiei si Internelor, Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, Autoritătii Navale Române, unitătilor din sistemul de sigurantă natională si nici navelor sanitare aflate în misiuni.

Art. 13. - (1) Lista canalelor si lacurilor interiore din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” pe care viteza maximă admisă este de 40 km/oră este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Traseele turistice din Rezervatia Biosferei „Delta Dunării” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pe traseele turistice prevăzute la alin. (2) Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” stabileste locurile permise pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement.

(4) Amenajarea locurilor pentru oprirea navelor si ambarcatiunilor de agrement stabilite de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării” este realizată prin grija operatorilor de turism.

(5) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele reguli.

 

ANEXA Nr. 1 la reguli

 

LISTA

canalelor si lacurilor din perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, pe care este admisă viteza maximă de deplasare de 40 km/oră

 

1. Gârla Somova

2. Canalul Mila 35

3. Canalul Sireasa

4. Gârla Sontea

5. Canalui Olguta

6. Canalul Războinita

7. Canalul Eracle

8. Canalul Lopatna

9. Canalul Rădăcinoasele

10. Canalul Pardina

11. Canalul Magistral AP Chilia

12. Canalul Cardon

13. Canalul Sfistofca

14. Canalul Sud Popina

15. Bratul Musura

16. Canalul Stipoc

17. Canalul Magearu

18. Canalul Litcov

19. Canalul Crisan-Caraorman

20. Canalul Busurca

21. Gârla împutita

22. Canalul Cordon Litoral (Sulina-Sfântu Gheorghe)

23. Canalul Tătaru

24. Gârla Perivolovca

25. Canalul Lipoveni

26. Canalul Dunavăt

27. Canalul Mustaca

28. Canalul Dranov

29. Canalul Perisor

30. Canalul Periteasca

31. Canalul de Centură (canalul de legătură dintre canalele Lipoveni, Dunavăt si Dranov)

32. Lacul Rosu

33. Lacul Rosulet

34. Lacul Puiu

35. Lacul Razim

36. Lacul Golovita

37. Lacul Zmeica

38. Lacul Sinoie

 

ANEXA Nr. 2

la reguli

 

TRASEE TURISTICE I

din Rezervatia Biosferei „Delta Dunării” I

 

Traseul nr. 1

Tulcea-Canalul Mila 35-Gârla Sireasa-Gârla Sontea- Canalul Olguta-Dunărea Veche-Mila 23 sat-Crisan- Maliuc-Tulcea

Traseul nr. 2

Tulcea-Brat Sfântu Gheorghe-Canalul Litcov-Canalul Crisan-Caraorman-Crisan -Brat Sulina-Maliuc-Tulcea

traseul nr. 3

Tulcea -Maliuc -Crisan -Canalul Crisan -Canalul Caraorman-Lacul Puiu -Satul de vacantă Rosu -Lacul Rosu -Lacul Rosulet-Canalul Rosu-Împutita-Canalul Busurca-Sulina-Brat Sulina-Tulcea

Traseul nr. 4

Murighiol - Canalul Dunavăt-Canalul Dranov-Golful Holbina-Lacul Razim-Gura Portitei

Traseul nr. 5

Jurilovca-Gura Portitei

Traseul nr. 6

Crisan - Dunărea Veche-Mila 23 sat-Canalul Eracle- Gârla Lopatna-Canalul Lopatna-Lacul Trei Iezere

Traseul nr. 7

Crisan - Dunărea Veche - Canalul Magearu -Dunărea Veghe-Bratul Sulina (Mila 8)-Crisan

Traseul nr. 8

Tulcea-Canalul Mila 35 -Canalul Sireasa -Gârla Sontea -Canalul Războinita -Canalul Stipoc -Canalul Pardina-Chilia Veche

Traseul nr. 9

Chilia Veche-Bratul Chilia -Bratul Babina -Bratul Cernovca-Canalul Sulimanca-Lacul Merheiu Mic-Lacul Merhei -Lacul Matita -Lacul Babina-Canalul Rădăcinoasele-Canalul Pardina-Chilia Veche

Traseul nr. 10

Sfântu Gheorghe -Canalul Zăton -Canalul Buhaz - Canalul Palade -Canalul Crasnicol -Bratul Sfântu Gheorghe-Sfântu Gheorghe

Traseul nr. 11

Sulina-Canalul Cardon-Canalul Sfistofca-Periprava

Traseul nr. 12

Sulina-Canalul Cardon -Golful Musura-Bratul Musura-Bratul Stambulul Vechi-Bratul Chilia-Periprava

Traseul nr. 13

Uzlina -Canalul Uzlina - Lacul Uzlina -Lacul Isac- Canalul Isac 3 -Gârla Perivolovca-Bratul Sfântu Gheorghe-Uzlina-cu extensie spre Lacul Isac-Canalul Isac 2-Canalul Litcov-Canalul Ceamurlia-Canalul Crisan - Bratul Sulina-Centrul de Informare si Documentare Ecologică Crisan

Traseul nr. 14

Jurilovca-Lacul Golovita-Canalul V-Lacul Sinoie- Cherhana Periboina-Cetatea Histria-Canalul II -Lacul Zmeica-Lacul Golovita-Jurilovca

Traseul nr. 15

Tulcea-Bratul Sulina-Gorgova-Canalul Mila 22-Gârla Sontea-Dunărea Veche-Mila 23 sat

Traseul nr. 16

Crisan -Dunărea Veche-Canalul Bogdaproste-Lacul Bogdaproste-Lacul La amiază-Lacul Trei Iezere-Gârla Lopatna-Canalul Eracle-Dunărea Veche-Mila 23 sat- Crisan

Traseul nr. 17

Sulina-Canalul Busurca-Canalul împutita-Canalul Cordon Litoral-Canalul Tătaru-Sfântu Gheorghe

Traseul nr. 18

Sulina-Canalul Busurca-Canalul Rosu -Canalul împutita-Lacul Rosulet-Cherhana Rosulet-Lacul Rosu- Lacul Puiu-Canalul Mocansca-Lacul Erenciuc-Bratul Sfântu Gheorghe-Sfântu Gheorghe

Traseul nr. 19

Tulcea-Lacul Câsla-Gârla Somova-Lacul Potica- Lacul Parches-Lacul Telincea

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Manualului operational pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si continutul formularelor si documentelor utilizate

 

În baza prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 23 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă metoda de selectare a procedurilor de achizitie publică pe baza analizei de risc, în vederea verificării aspectelor procedurale, potrivit criteriilor prevăzute la art. 9 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul, continutul, precum si instructiunile de completare a formularelor utilizate în activitatea de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

a) Fisa de prezentare - anexa nr. 2;

b) Avizul de verificare - anexa nr. 3;

c) Ordinul de serviciu - anexa nr. 4;

Analiza de risc se efectuează pentru selectarea procedurilor de achizitie publică ce vor fi cuprinse în programele de activitate conform criteriilor precizate la art. 9 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006.

Pentru efectuarea analizei de risc este utilizată Metoda matricei globale de apreciere a riscului.

d) Declaratia de impartialitate si confidentialitate - anexa nr. 5;

e) Declaratia de conformitate - anexa nr. 6;

f) Nota intermediară - anexa nr. 7;

g) Avizul consultativ - anexa nr. 8;

h) Raportul de activitate - anexa nr. 9.

Art. 3. - Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, denumită în continuare U.C.V.A.P., compartimentele de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti subordonate U.C.V.A.P., Directia generală de investitii, achizitii publice si servicii interne, precum si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Principalilor factori de risc, prevăzuti la art. 9 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, le-au fost atribuite ponderi după cum urmează:

a) valoarea estimată a contractului de achizitie publică - 60%;

b) tipul si dimensiunea autoritătii contractante - 10%;

c) sursa de finantare - 10%;

d) procedura de achizitie publică utilizată - 10%;

e) istoricul si experienta autoritătii contractante în domeniul achizitiilor publice - 10%.

Clasificarea fiecărui criteriu de apreciere se face pe o scară de la 1 la 3 (1 pentru risc mic, 2 pentru risc mediu si 3 pentru risc mare).

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe VIădescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2007.

Nr. 175.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODA DE SELECTARE

a procedurilor de achizitie publică pentru verificarea procedurală

 

După evaluarea fiecărui factor de risc analizat, se procedează la întocmirea matricei globale. Rezultatul obtinut din matricea globală se încadrează într-o clasă de risc, astfel:

- unui punctaj mai mare sau egal cu 2,50 îi corespunde un risc mare;

- unui punctaj cuprins între 2,50 si 1,50 inclusiv îi corespunde un risc mediu;

- unui punctaj mai mic de 1,50 îi corespunde un risc mic.

Această împărtire a riscurilor pe clase de risc este necesară pentru stabilirea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică ce vor fi selectate pentru verificare.

La întocmirea programului de activitate se va urmări, în functie de personalul disponibil, includerea procedurilor de achizitie publică, astfel:

- cele cu risc global mare - în procent de 100%;

- cele cu risc global mediu - în procent de 50 %;

- cele cu risc global mic - în procent de 10%;

- cele cu valoarea estimată mai mare sau egală cu 125.000 euro pentru contractele de furnizare sau de servicii, respectiv mai mare de 5 milioane euro pentru contractele de lucrări, sunt selectate automat pentru verificare;

- cele finantate din fonduri europene - în procent de 100%.

Programul de activitate al Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice poate fi completat cu alte proceduri de achizitie, în functie de prioritătile convenite din cooperarea cu Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si de solicitările unor institutii ale statului etc.

Selectarea în vederea verificării procedurilor de achizitie publică se va efectua de către Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, iar autoritătile contractante nu pot face obiectii cu privire la includerea în programul de activitate.

 

ANEXA Nr. 2

 

FISĂ DE PREZENTARE

 

1. Denumirea autoritătii contractante ....................

2. Obiectul contractului ....................

3. Valoarea estimată a contractului .................... lei, fără TVA, echivalent a .................... euro

4. Tipul si dimensiunea autoritătii contractante, respectiv activitatea principală a autoritătii contractante:

 

Ministere ori alte autorităti

publice centrale, inclusiv

regional sau local

Ť

Servicii publice centrale

 

 

Ť

Agentii nationale

Ť

Apărare

 

 

Ť

Autorităti locale

Ť

Ordine publică/ sigurantă natională

 

 

Ť

Alte institutii guvernate

de legea publică

Ť

Mediu

 

 

Ť

Institutie europeana/ organizatie  internatională

Ť

Constructii si amenajarea teritoriului

 

 

Ť

Agent economic

Ť

Sănătate

 

 

Ť

Alte tipuri de autorităti

contractante

Ť

Economic-financiar

 

 

Ť

 

Protectie socială

Ť

 

Cultură, religie si activităti recreative

 

 

Ť

 

Educatie

Ť

 

Activităti relevante:

Ť

 

- energie

Ť

 

- apă

Ť

 

- postă

Ť

 

- transport

Ť

 

Altele

 

 

Ť

 

5. Sursa de finantare:

 

A. Fonduri europene

 

Ť

B. Fonduri bugetare

 

 

Ť

C. Credite externe contractate sau garantate de stat

 

 

Ť

D. Cofinantare

 

 

Ť

E. Alte fonduri (se vor mentiona)

 

 

6. Procedura de achizitie publică utilizată: ....................

7. Istoricul si experienta autoritătii contractante în domeniul achizitiilor publice:

 

A. Numărul total de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publică derulate în ultimii 3 ani

Ť

Ť

Ť

B. Numărul total de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publică anulate din vina autoritătii contractante în ultimii 3 ani

Ť

Ť

Ť

 

8. Tipul contractului de achizitie publică:

 

A. Contract de furnizare

Ť

B. Contract de servicii

Ť

C. Contract de concesiune de servicii

Ť

D. Contract de lucrări

Ť

E. Contract de concesiune de lucrări

Ť

F. Contract sectorial

Ť

 

Reprezentanti legali ai autoritătii contractante, (numele, semnătura si stampila)

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Fisă de prezentare”

Fisa de prezentare, semnată de conducătorul autoritătii contractante si stampilată, se întocmeste si se transmite Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice împreună cu anuntul de participare sau invitatia de participare, după caz, în baza art. 10 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, la data initierii procedurii de atribuire, respectiv la momentul transmiterii spre publicare a anuntului de participare la Regia Autonomă „Monitorul Oficial” sau a invitatiei de participare, după caz.

Este documentul care stă la baza selectării procedurii în vederea verificării si cuprinde informatiile necesare pentru efectuarea analizei de risc.

Formularul este pus la dispozitia autoritătilor contractante de unitătile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descărcat de pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro).

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/ Compartimentul de verificare a achizitiilor publice -

Directia Generală a Finantelor Publice .....................................

Nr......... din ..........................

 

AVIZ DE VERIFICARE

 

1. Denumirea autoritătii contractante

2. Adresa

3. Telefon/Fax/E-mail

4. Codul unic de identificare

5. Reprezentantul legal

6. Procedura de achizitie publică

Vă înstiintăm că procedura de achizitie publică de mai sus a fost selectată în vederea verificării, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică.

Observatorii desemnati sunt:

Vă rugăm să luati măsuri pentru a asigura observatorilor accesul neîngrădit la toate documentele si informatiile legate de procedura de achizitie.

Prezentul aviz de verificare constituie si solicitare de prezentare, prin punerea la dispozitie a documentatiei aferente procedurii de achizitie publică în conformitate cu art. 11 alin. (2) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006.

Prezentul aviz de verificare a fost emis în baza art. 11 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006.

 

Seful Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/ Directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice .......................................,

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Aviz de verificare”

 

Reprezintă documentul prin care Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/Directia Generală a

Finantelor Publice ........................ Înstiintează autoritatea contractantă cu privire la selectarea pentru verificare a procedurii

de achizitie publică initiată de aceasta.

Se întocmeste de către observatorii desemnati pentru efectuarea verificării procedurii de achizitie publică.

Avizul de verificare se semnează de către seful Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/

directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice ........................ sau de către o altă persoană împuternicită în

acest sens.

Se întocmeste în două exemplare, din care:

- exemplarul 1 se transmite autoritătii contractante conform art. 11 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, prin postă cu confirmare de primire sau prin înmânare directă cu semnătură si dată de primire pe exemplarul 2;

- exemplarul 2 se va anexa la Raportul de activitate.

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice

Compartimentul de verificare â achizitiilor publice –

Directia Generală a Finantelor Publice ...................................

 

ORDIN DE SERVICIU Nr........

 

Domnul/Doamna .............................................................................

Este observator desemnat pentru efectuarea verificării aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractului de achizitie publică, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică.

La autoritatea contractantă:...............................................................................................................................................

Codul unic de identificare: ...............................................................................................................................................

Sediul: .................................................................................................................................................................................

Procedura de achizitie publică ......................................................... contract .................

Se legitimează cu legitimatia nr.......................................................

 

 

Seful Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/ Directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice..........................

(numele, prenumele, semnătura si stampila)

 

Data

 

 

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Ordin de serviciu”

 

Reprezintă documentul prin care observatorii sunt împuterniciti să îndeplinească functia de verificare a aspectelor procedurale, prin urmărirea modului de atribuire a contractelor de achizitie publică la autoritatea contractantă nominalizată.

Ordinul de serviciu se întocmeste de observatorii desemnati si se semnează de către seful Unitătii pentru

coordonarea si verificarea achizitiilor publice/directorul executiv al Directiei Generale a Finantelor Publice .............................

sau de altă persoană împuternicită în acest sens.

Se întocmeste într-un exemplar pentru echipa de observatori desemnati sau pentru fiecare observator desemnat.

 

ANEXA Nr. 5

 

DECLARATIE

de impartialitate si confidentialitate

 

Subsemnatul ................................................, observator desemnat să particip la verificarea modului de atribuire a contractului de achizitie publică de ................................................... prin procedura de ....................................................... organizată de ................................................................................................................................................................................

În temeiul art. 20 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, declar pe propria răspundere, sub sanctiunea falsului în declaratii, următoarele:

- sunt familiarizat cu legislatia aplicabilă procedurii de achizitie mentionate mai sus si îmi voi îndeplini sarcinile cu responsabilitate si onestitate;

- sunt independent fată de toate părtile implicate în procedura de atribuire, după cunostinta mea neexistând nicio împrejurare trecută sau prezentă care să ridice suspiciuni asupra independentei mele.

În măsura în care o astfel de împrejurare apare pe parcursul verificărilor întreprinse, mă oblig să aduc la cunostinta Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice această împrejurare, solicitând înlocuirea mea de îndată;

- în momentul desemnării nu am rude sau afini până la gradul al IV-lea în cadrul autoritătii contractante. În cazul în care această situatie apare pe parcursul derulării procedurii de achizitie publică în cadrul autoritătii contractante sau a ofertantilor/solicitantilor, mă oblig să anunt această situatie imediat ce a apărut;

- aportul meu la întocmirea documentelor la care voi participa va fi obiectiv si va respecta pe deplin principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publică;

- voi păstra confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si documentelor de care iau cunostintă în cursul activitătii mele si voi folosi informatiile numai în acest scop;

- informatiile confidentiale nu vor fi dezvăluite niciunei terte persoane. Dezvăluirea de informatii confidentiale către angajati sau experti din interiorul sau exteriorul Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice va putea fi făcută doar cu acordul scris al conducerii acesteia;

- nu mă voi asocia cu un eventual ofertant/solicitant în mai sus mentionata procedură de achizitie publică.

 

Semnătura

………………………….

 

Data

......................

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Declaratie de impartialitate si confidentialitate”

 

Se semnează de personalul Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, precum si al compartimentelor de verificare a achizitiilor publice din cadrul directiilor generale ale finantelor publice, într-un singur exemplar, imediat după desemnarea ca observatori la procedura de achizitie publică pentru verificarea aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire.

Se anexează la Raportul de activitate al procedurii.

 

ANEXA Nr. 6

 

DECLARATIE DE CONFORMITATE

 

Autoritatea contractantă ................................................................................ (denumirea autoritătii contractante) certifică prin prezenta că documentatia de atribuire aferentă procedurii ................................... (felul procedurii), initiată pentru achizitia de ..................................................................., (obiectul achizitiei publice)

este conformă cu legislatia în vigoare.

 

Data

...........................

Reprezentantul autoritătii contractante,

.........................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Declaratie de conformitate”

 

Se completează de seful compartimentului intern specializat în atribuirea contractelor de achizitie publică, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului achizitiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007.

Este o declaratie scrisă, de asumare a răspunderii reprezentantului autoritătii contractante pentru întocmirea caietului de sarcini.

Se completează la data punerii la dispozitia observatorilor desemnati a documentatiei de atribuire si se comunică împreună cu aceasta.

 

ANEXA Nr. 7

 

NOTĂ INTERMEDIARĂ

 

Numărul si data de înregistrare la autoritatea contractantă

…………………………………………………………………..

Denumirea autoritătii contractante

…………………………………………………………………..

Codul unic de identificare

…………………………………………………………………..

Sediul autoritătii contractante

…………………………………………………………………..

Procedura de achizitie publică

…………………………………………………………………..

Tipul contractului de achizitie publică si obiectul acestuia

…………………………………………………………………..

 

Prezenta notă intermediară s-a încheiat în baza art. 4 alin. (1) lit. e) si a art. 14 lit. a) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, de către ...............,

având functia de ...................................................... la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice/Compartimentul de verificare a achizitiilor publice din cadrul Directiei Generale a

Finantelor Publice .........................................................., în calitate de observatori desemnati conform Avizului de verificare nr............................./.......................... si Ordinului de serviciu nr............................../............................

1. Descrierea aspectului procedural verificat si a abaterilor constatate în aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice:

2. Actul normativ încălcat cu precizarea continutului art............. alin........ lit.

3. Recomandări pentru corectarea abaterii:

Netrimiterea în termen de cel mult 3 zile de la prezenta notă intermediară la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/Compartimentul de verificare a achizitiilor publice a deciziilor*) luate de autoritatea contractantă se sanctionează conform art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006.

 

Numele si prenumele observatorilor

..................................................

 


*) Autoritatea contractantă poate dispune măsuri în conformitate cu prevederile art. 17 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, asumându-si întreaga responsabilitate.

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Notă intermediară”

 

Se completează în baza art. 14 lit. a) din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, de către observatorii desemnati, imediat ce se constată abateri sau neconformităti în aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

Nota intermediară se întocmeste în două exemplare care se înregistrează la autoritatea contractantă de îndată ce a fost constatată o abatere/neconformitate în aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice pe parcursul procedurii de atribuire. Un exemplar se depune la autoritatea contractantă, iar un exemplar se anexează la Raportul de activitate al procedurii de achizitie publică verificate.

La pct. 1 observatorul descrie aspectul procedural verificat, la care s-au constatat abateri, precum si abaterile în aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice.

La pct. 2 se va indica actul normativ încălcat, cu precizarea continutului art. ... alin. ... lit. ... pentru fiecare dintre abaterile prevăzute la pct. 1.

La pct. 3 observatorul va preciza recomandările pentru corectarea abaterilor semnalate.

Deciziile luate de autoritatea contractantă se transmit la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/Compartimentul de verificare a achizitiilor publice, în termen de cel mult 3 zile de la înregistrarea notei intermediare. În caz contrar, este aplicabilă sanctiunea prevăzută la art. 10 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006.

Observatorii răspund de constatările înscrise în notele intermediare, conform art. 18 alin. (2) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006, si au obligatia de a urmări măsurile luate de autoritatea contractantă.

 

ANEXA Nr. 8

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice

Compartimentul de verificare a achizitiilor publice -

Directia Generală a Finantelor Publice ...........................................

 

AVIZ CONSULTATIV NR.......J..................

emis în conformitate cu art. 4 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor

de achizitie publică

 

Procedura de achizitie publică Tipul contractului de achizitie publică Obiectul contractului de achizitie publică

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Denumirea autoritătii contractante

Codul unic de identificare

…………………………………………………………………..

Sediul autoritătii contractante

…………………………………………………………………..

Observatorii desemnati

…………………………………………………………………..

 

Prezentul aviz consultativ s-a emis pe baza notelor intermediare neremediate înregistrate la autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

Nota intermediară neremediată Număr/dată

Abateri înregistrate

1.................................

1. Încălcarea art..... alin. ... lit..... din ........................

2.................................

2.................................

 

Data .........................

 

Sef serviciu/compartiment

…………………………

Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice

 

Instructiuni de completare si utilizare a formularului „Aviz consultativ”

 

Se completează în baza art. 15 din Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006 de către observatorii desemnati, când se constată neconcordante în aplicarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice.

Contine notele intermediare cu abaterile constatate si neremediate de către autoritatea contractantă.

Observatorii răspund de constatările înscrise în avizul consultativ, conform art. 18 alin. (2) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006.

Avizul consultativ se întocmeste, de regulă, în 3 exemplare astfel:

- un exemplar se anexează la Raportul de activitate;

- un exemplar se transmite la autoritatea contractantă în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la stabilirea ofertei câstigătoare;

- un exemplar se transmite Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

În cazul proiectelor finantate din fonduri europene, Avizul consultativ se întocmeste în 4 exemplare, iar un exemplar se transmite si autoritătii de management competente.

Avizul consultativ se transmite, după caz, si organului ierarhic superior al autoritătii contractante, caz în care se mai întocmeste un exemplar.

 

ANEXA Nr. 9

 

RAPORT DE ACTIVITATE

încheiat la data de..............................

 

Raportul de activitate se întocmeste pentru fiecare procedură de achizitie publică verificată, după finalizarea activitătii de observare, si consemnează principalele constatări, anexând toate notele intermediare, precum si Avizul consultativ, dacă este cazul. Acesta se întocmeste si în cazul în care nu se ajunge la semnarea contractului. Raportul de activitate se înregistrează la structura Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice din care fac parte observatorii si se transmite la autoritatea contractantă în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea activitătii de verificare.

Informatiile din prezentul model de Raport de activitate constituie cerinte minime necesare a fi îndeplinite si va fi adaptat tinându-se cont de elementele caracteristice ale procedurii de atribuire la care se referă.

 

CAPITOLUL 1

Date privind verificarea aspectelor procedurale

 

1.1. Informatii despre observatori

Se vor preciza pentru fiecare observator desemnat: numele si prenumele, functia, numărul legitimatiei, structura din care face parte si numărul/data ordinului de serviciu. De asemenea, se vor preciza:

- temeiul legal al efectuării verificării procedurale;

- precizarea obiectului procedurii de achizitie publică verificate;

- numărul si data transmiterii Avizului de verificare;

- întocmirea si semnarea declaratiilor de confidentialitate si impartialitate;

- perioada supusă verificării: de la publicarea anuntului de participare si până la finalizarea procedurii de achizitie publică.

1.2. Informatii despre autoritatea contractantă:

- denumirea autoritătii contractante;

- reprezentantul legal;

- codul unic de identificare;

- sediul si tipul acesteia;

- istoricul si experienta în domeniul achizitiilor publice;

- componenta comisiei de evaluare (juriului) si actul de numire.

1.3. Informatii despre achizitia publică:

- programul anual al achizitiilor publice, cu indicarea pozitiei achizitiei publice supuse verificării procedurale;

- denumirea contractului de achizitie publică;

- codul CPV/CPSA;

- procedura de achizitie publică aplicată supusă verificării;

- valoarea estimată a contractului de achizitie publică (lei si euro, fără TVA, la cursul de schimb al Băncii Nationale a României din data de ......);

- criteriul de atribuire a contractului de achizitie publică;

- sursele de finantare pentru achizitia publică în cauză;

- calendarul procedurii de achizitie (data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, data transmiterii înstiintării către Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice, alte date limită etc.) si locul de desfăsurare a verificării.

 

CAPITOLUL 2

Observatii

 

2.1. Observatii privind legalitatea procedurii

Se va verifica îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

- produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achizitiilor publice;

- identificarea surselor de finantare;

- existenta documentatiei de atribuire;

- existenta notelor justificative întocmite de autoritatea contractantă, prevăzute de legislatia în domeniu, după caz.

2.2. Observatii privind regulile de publicitate

Se vor verifica:

- existenta si conformitatea anuntului de intentie publicat în sistemul electronic de achizitii publice SEAP/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a;

- existenta si conformitatea anuntului de participare publicat în SEAP/Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si în Monitorul Oficial ai României, Partea a VI-a;

- existenta si conformitatea invitatiei de participare transmise către candidati/ofertanti.

2.3. Observatii privind conformitatea documentatiei de atribuire cu legislatia aplicabilă în domeniu Se vor verifica:

- fisa de date a achizitiei;

- tipurile de formulare specifice procedurii;

- caietul de sarcini/documentatia descriptivă (sub aspectul respectării principiilor concurentiale);

- modelul contractului de achizitie.

2.4. Observatii privind respectarea termenelor prevăzute în legislatia aplicabilă în domeniu

Se vor verifica:

- respectarea termenelor privind derularea procedurii;

- asigurarea accesului neîngrădit la informatii pe parcursul derulării procedurii.

2.5. Observatii privind modul de desfăsurare a sedintei de deschidere a ofertelor

Se vor verifica:

- existenta actului administrativ de numire a comisiei de evaluare;

- existenta declaratiilor de confidentialitate si impartialitate pentru respectarea regulilor de evitare a conflictului de interese;

- respectarea locului, datei si orei prevăzute în anuntul de participare pentru depunerea si deschiderea ofertelor;

- existenta si conformitatea garantiilor de participare, după caz;

- modul de întocmire a procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor.

2.6. Observatii privind modul de desfăsurare a sedintelor de evaluare a ofertelor Se va verifica:

- respectarea regulilor de participare;

- modul de aplicare a criteriilor de calificare si selectie, după caz;

- modul de stabilire a ofertelor neconforme si inacceptabile;

- modul de stabilire a ofertelor admisibile;

- modul de respectare a criteriului de atribuire pentru stabilirea ofertei câstigătoare;

- modul de întocmire a raportului procedurii de atribuire.

2.7. Observatii privind modul de finalizare a procedurii de atribuire

Se va verifica:

- modul de finalizare a procedurii de atribuire;

- modul de informare a ofertantilor privind rezultatul procedurii de atribuire.

Pentru fiecare dintre sectiunile de mai sus, observatorii vor mentiona, după caz, notele intermediare întocmite si înregistrate la autoritatea contractantă, cu descrierea abaterilor constatate, a recomandărilor pentru remedierea abaterilor, precum si deciziile luate de autoritatea contractantă conform art. 17 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 942/2006.

 

CAPITOLUL 3

Concluzii finale

 

Se va preciza:

- existenta contestatiilor privind procedura de atribuire;

- dacă observatorii au solicitat presedintelui comisiei de evaluare din cadrul autoritătii contractante informatii suplimentare scrise, de natură să conducă la lămurirea aspectelor procedurale legate de derularea procedurii de atribuire;

- că nu au fost ridicate înscrisuri sau alte documente, cu exceptia celor puse la dispozitie de autoritatea contractantă;

- dacă a fost emis aviz consultativ;

- dacă observatorii desemnati au constatat contraventii si au aplicat sanctiunile contraventionale prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2006.

Raportul de activitate se întocmeste în două exemplare, se înregistrează la Unitatea pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice/Compartimentul de verificare a achizitiilor publice, iar un exemplar se transmite autoritătii contractante.

Toate informatiile si documentele mentionate în raportul de activitate au fost puse la dispozitie de autoritatea contractantă.

 

Anexe:

1. Avizul de verificare si Ordinul de serviciu;

2. notele intermediare emise si înregistrate la autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii de achizitie publică;

3. Avizul consultativ emis în conditiile constatării de neconcordante în aplicarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice;

4. Declaratia de impartialitate si confidentialitate.

 

Observatori desemnati,

.........................................

(numele, prenumele si semnătura)