MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 135         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 48 din 16 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

  

   9. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru mai buna organizare si desfăsurare a alegerilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

   295. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licenta, diplomă, selectie, disertatie si de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat

 

   308. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007-2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 48

din 16 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Kauntz Andrei, Speck Malvine, Marcus Ilse, Kauntz Andrei Rudolf jr. în Dosarul nr. 1.484/2005 al Judecătoriei Blaj.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 1.484/2005, Judecătoria Blaj a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art 3 din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente.

Exceptia a fost ridicată de Kauntz Andrei, Speck Malvine, Marcus Ilse, Kauntz Andrei Rudolf jr. într-o cauză având ca obiect o cerere de restituire a unui imobil si o cerere de anulare a contractului de vânzare-cumpărare încheiat de fostii chiriasi cu statul român, în temeiul Legii nr. 112/1995.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si ale art. 21. în acest sens arată că textul de lege criticat priveste numai anumite categorii de cetăteni si instituie conditiile în care acestia pot ataca actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinatia de locuintă. Egalitatea în fata legii, arată autorii exceptiei, ar fi impus ca legiuitorul să prevadă dreptul de a se putea ataca în justitie toate contractele de vânzare-cumpărare, indiferent de data la care s-au încheiat.

Judecătoria Blaj apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, deoarece „legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării în justitie a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate după data de 14.02.2001, cu privire la imobilele preluate abuziv în perioada 1945-1989, creând astfel facilitate în fata legii acestei categorii de persoane, în detrimentul celorlalte persoane, care au încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru imobilele vândute conform Legii nr. 112/1995”.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. în acest sens arată că prevederile art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 nu aduc atingere dispozitiilor art. 16 din Constitutie atât timp cât se asigură egalitatea cetătenilor în utilizarea lor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. i alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, asa cum rezultă din motivarea acesteia, îl constituie dispozitiile art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, modificat prin pict. 1 al articolului unic din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul proprietătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. (Desi art. III este introdus prin titlul I al Legii nr. 247/2005, intitulat „Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989”, acesta nu este încorporat în textul republicat al Legii nr. 10/2001, ci se aplică în continuare ca dispozitie proprie a Legii nr. 247/2005.)

Textul de lege criticat are următorul continut:

Art. III: „Actele juridice de înstrăinare având ca obiect imobile cu destinatia de locuintă, încheiate după data de 14 februarie 2001 cu nerespectarea interdictiei prevăzute de art. 44 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, si care nu au fost atacate în instantă în conditiile art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicată, pot fi atacate la sectia civilă a tribunalului în a cărui rază teritorială se află imobilul notificat în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului titlu sau, după caz, de la data luării la cunostintă a încheierii contractului.”

Prevederile legale criticate sunt considerate a fi contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii si art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională retine următoarele:

Prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente s-au adus modificări Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Legiuitorul a prevăzut, pentru anumite situatii speciale, cum este cea din textul de lege criticat, posibilitatea atacării într-un anumit termen a contractelor încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legii. Asa fiind, nu poate fi retinută critica privind încălcarea art. 16 alin. (1) din Constitutie, întrucât persoanele care pot ataca actele juridice de înstrăinare în conditiile art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 se află într-o situatie juridică diferită fată de persoanele care au încheiat contracte până la data de 14 februarie 2001, data intrării în vigoare a Legii nr. 10/2001, si cu respectarea conditiilor legale impuse, ceea ce determină si un tratament juridic diferentiat.

Pe de altă parte, nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea, prin textul de lege arătat, a prevederilor art. 21 din Constitutie, ci, dimpotrivă, prin acesta se asigură accesul la justitie persoanelor care se află în ipoteza descrisă de norma juridică atacată, termenul fiind de 12 luni de la data intrării în vigoare a titlului I din Legea nr. 247/2005 sau, după caz, de la data luării la cunostintă a încheierii contractului.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, exceptie ridicată de Kauntz Andrei, Speck Malvine, Marcus Ilse, Kauntz Andrei Rudolf jr. în Dosarul nr. 1.484/2005 al Judecătoriei Blaj.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Cristina Cătălina Turcu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru mai buna organizare si desfăsurare a alegerilor

 

            Având în vedere faptul că procesul electoral s-ar putea suspenda, înceta, întrerupe sau împiedica, situatii care s-au produs cu prilejul organizării si desfăsurării unor alegeri partiale, si luând în considerare eventualitatea producerii unor asemenea situatii în procesul electoral, toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

            în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Se interzice suspendarea, încetarea, întreruperea sau împiedicarea, în orice mod, a organizării si desfăsurării alegerilor ori a efectuării oricăror operatiuni electorale.

            Art. 2. - (1) în cazul în care procesul electoral a fost întrerupt, suspendat, a încetat ori a fost împiedicat, în orice mod, Autoritatea Electorală Permanentă va lua măsurile care se impun, inclusiv pe cele organizatorice necesare. Dacă se impune, în astfel de cazuri Autoritatea Electorală Permanentă poate propune o nouă dată a alegerilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

            (2) În cazul în care birourile electorale de circumscriptie, birourile electorale judetene sau al municipiului Bucuresti, birourile sau oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si birourile electorale ale sectiilor de votare nu se pot constitui sau, după constituirea lor, nu pot functiona, din orice motive, Autoritatea Electorală Permanentă va dispune măsurile organizatorice care se impun.

            Art. 3. - (1) În cazul în care birourile electorale ale sectiilor de votare nu se pot constitui, Autoritatea Electorală Permanentă va desemna un presedinte si un loctiitor, dacă acestia nu au putut fi nominalizati, utilizându-se lista întocmită de prefect.

            (2) În cazul celorlalte birouri electorale, prevăzute la art. 2 alin. (2), care nu au putut fi constituite, Autoritatea Electorală Permanentă va desemna, dintre magistratii sau ceilalti juristi existenti în judet ori în municipiul Bucuresti, pe presedintele si pe loctiitorul acestuia, dacă acestia nu au fost nominalizati.

            (3) Desemnările prevăzute la alin. (1) si (2) se vor face în termen de cel mult 24 de ore de la luarea la cunostintă de către presedintele Autoritătii Electorale Permanente a situatiilor prevăzute la art. 1.

            (4) Membrii birourilor electorale desemnati de Autoritatea Electorală Permanentă conform alin. (1) si (2) vor înlocui pe cei care nu au putut fi nominalizati.

            (5) Celelalte dispozitii legale referitoare la completarea birourilor electorale cu reprezentantii partidelor politice, ai aliantelor politice si ai aliantelor electorale, care participă la alegeri, rămân aplicabile.

            Art. 4. - În situatia în care birourile electorale prevăzute la art. 2 alin. (2) au fost constituite si nu pot functiona, se va proceda conform prevederilor art. 3.

            Art. 5. - Măsurile luate de Autoritatea Electorală Permanentă, prevăzute la art. 2-4, sunt obligatorii pentru toate organismele si autoritătile care au atributii electorale.

            Art. 6. - Prefectii sunt obligati să aducă la cunostintă Autoritătii Electorale Permanente, de îndată, orice întreruperi, încetări, suspendări sau împiedicări, în orice mod, ale organizării si desfăsurării alegerilor ori ale oricăror operatiuni electorale.

            Art. 7. - În cazul organizării si desfăsurării alegerilor locale partiale, Autoritatea Electorală Permanentă asigură aplicarea unitară a dispozitiilor legale referitoare la alegeri.

            Art. 8. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă, prin constituire se întelege doar desemnarea presedintelui si a loctiitorului acestuia în birourile electorale prevăzute la art. 2 alin. (2).

            Art. 9. - (1) Dispozitiile referitoare la întreruperea, suspendarea sau repunerea în termen nu sunt aplicabile termenelor prevăzute de legislatia electorală.

            (2) Hotărârile pronuntate de instantele judecătoresti în cadrul procesului de organizare si desfăsurare a alegerilor nu sunt supuse niciunei căi de atac.

Art. 10. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, pe perioada solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care au ca obiect reglementarea modului de organizare si desfăsurare a alegerilor, instanta poate dispune motivat, din oficiu sau la cererea părtii interesate, suspendarea judecării cauzei. încheierea prin care s-a dispus suspendarea cauzei sau cea prin care s-a respins cererea de suspendare este supusă recursului în termen de 24 de ore de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei lipsă. Recursul se judecă în termen de 3 zile.

(2) În cazul legilor sau ordonantelor Guvernului din domeniul organizării si desfăsurării alegerilor, deciziile prevăzute de art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, se comunică si instantei care a sesizat Curtea Constitutională si părtilor.

(3) În cazul în care, până la data comunicării deciziei prin care s-a constatat neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante din domeniul organizării si desfăsurării alegerilor, cauza se află pe rolul altei instante, decizia îi va fi comunicată de instanta care a sesizat Curtea Constitutională si va fi luată în considerare la solutionarea cauzei. Dacă în cauză a fost pronuntată o hotărâre irevocabilă, decizia Curtii Constitutionale va fi comunicată instantei în fata căreia hotărârea a devenit irevocabilă.

(4) În cazul în care, după ce hotărârea pronuntată de instanta judecătorească a devenit irevocabilă, Curtea Constitutională s-a pronuntat în sensul neconstitutionalitătii prevederii care a făcut obiectul exceptiei de neconstitutionalitate si care a avut un rol hotărâtor în solutionarea cauzei, partea interesată poate cere revizuirea hotărârii, în termen de 3 luni de la data publicării deciziei Curtii Constitutionale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Dispozitiile art. 322-328 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 11. - Măsurile luate de Autoritatea Electorală Permanentă, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, se dispun prin ordin semnat de presedinte, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 9.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licentă, diplomă, selectie, disertatie si de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat

 

            În conformitate cu prevederile art. 70 alin. (2), art. 72 alin. (2) si ale art. 1161-1164 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1, 2 si 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolventilor învătământului superior particular de a sustine examenul de finalizare a studiilor la institutii de învătământ superior de stat acreditate, ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.491/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, începând cu anul universitar 2005/2006,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

            Art. 1. - Examenele de finalizare a studiilor în învătământul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licentă, examenul de diplomă, examenul de selectie, examenul de disertatie si examenul de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, denumite în continuare examene, se organizează si se desfăsoară potrivit prevederilor prezentului ordin si ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare.

Art. 2. - (1) Examenele pot fi organizate numai de către institutii de învătământ superior acreditate în conditiile legii, denumite în continuare institutii organizatoare.

(2) Institutiile de învătământ superior acreditate, aflate în perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, examene de licentă/diplomă, examene de disertatie numai pentru absolventii proprii ai specializărilor acreditate si ai specializărilor autorizate să functioneze provizoriu, care fac parte din acelasi domeniu sau din domenii apropiate ale aceluiasi domeniu fundamental, cu specializările acreditate.

Art. 3. - (1) Studiile în învătământul universitar de lungă durată (4-6 ani la cursurile de zi) se încheie, după caz, cu examen de licentă sau cu examen de diplomă.

(2) Studiile în învătământul universitar de scurtă durată (3 ani la cursurile de zi) se încheie cu examen de absolvire.

(3) Studiile postuniversitare de aprofundare si studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertatie.

(4) Programul de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizează prin promovarea examenelor stabilite de institutia organizatoare de studii universitare de doctorat prin programul de pregătire, cu aplicarea Sistemului european de credite transferabile (ECTS). în cazul nepromovării în programul de cercetare stiintifică, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat si primeste un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

Art. 4. - (1) Examenul de absolvire si examenul de licentă/diplomă constau, fiecare, din 1-2 probe, stabilite de senatul universitar, si anume:

a) proba 1 - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;

b) proba 2 - Prezentarea si sustinerea lucrării de absolvire/lucrării de licentă/proiectului de diplomă.

(2) în învătământul superior medico-farmaceutic uman, proba 1 din cadrul examenului de licentă se constituie dintr-o componentă natională si, după caz, o componentă specifică. Componenta natională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica si din bibliografia anuntate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialisti desemnati de conducerile universitătilor de medicină si farmacie acreditate.

(3) Senatul institutiei organizatoare va decide si va înscrie, în functie de specific, în metodologia proprie de organizare si desfăsurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de sustinere (scris, oral, probă practică) pentru fiecare dintre cele două probe ale examenului.

(4) Examenul de disertatie constă în prezentarea si sustinerea disertatiei.

(5) La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note: media de promovare a fiecărei probe trebuie să fie cel putin 5,00, iar media de promovare a examenului trebuie să fie cel putin 6,00.

(6) Senatul universitar al institutiei organizatoare decide dacă recunoaste promovarea unor probe sustinute în sesiunile anterioare.

Art. 5. - (1) Examenul de selectie constă în 5 probe scrise, cu exceptia examenului de selectie din domeniul medico-farmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise si o probă practică specifică. t

(2) Pot sustine examen de selectie numai absolventii de învătământ superior particular înmatriculati în anul I de studii în perioada 1990-1996 la specializări neautorizate să functioneze provizoriu si care nu au fost autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate până la data înscrierii la examenul de selectie.

(3) Examenul de selectie se desfăsoară numai în institutii de învătământ superior de stat organizatoare, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) Pot organiza, după caz, examen de selectie, examen de absolvire sau examen de licentă/diplomă, pentru absolventii de învătământ superior particular prevăzuti la alin. (2) si la art. 6 alin. (1), (2) si (3) numai institutiile de învătământ superior de stat acreditate, care au acreditate specializările respective sau specializări înrudite.

Art. 6. - Pot sustine, după caz, examen de absolvire sau de licentă/diplomă:

1. absolventii de învătământ superior ai specializărilor acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu;

2. absolventii de învătământ superior particular înmatriculati la specializări autorizate să functioneze provizoriu, cărora ulterior li s-a retras autorizarea de functionare provizorie sau care au intrat în lichidare;

3. absolventii de învătământ superior particular, care au început studiile la specializări neautorizate, dar care sunt autorizate să functioneze provizoriu sau sunt acreditate la data sustinerii examenului de licentă ori de absolvire.

Art. 7. - Candidatii la examenul de licentă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competentă lingvistică într-o limbă de largă circulatie internatională, eliberat de către catedra de profil a institutiei organizatoare sau de către o altă institutie specializată recunoscută de catedra de profil.

Art. 8. - (1) O institutie de învătământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licentă/diplomă pentru absolventii proprii sau ai altor institutii de învătământ superior de stat ori particulare, la:

a) specializări pentru care are acreditare în conditiile legii, denumite în continuare specializări acreditate;

b) specializări autorizate să functioneze provizoriu, din acelasi domeniu sau din domenii apropiate cu specializările acreditate ale aceluiasi domeniu fundamental.

(2) O institutie de învătământ superior acreditată poate organiza examen de disertatie la finalizarea studiilor aprofundate sau de masterat.

(3) La o specializare examenul se organizează si se desfăsoară în aceleasi conditii pentru toti candidatii.

Art. 9. - (1) Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizie a rectorului institutiei organizatoare, la propunerea consiliilor de facultate/colegiului/ departamentului si cu aprobarea senatului universitar.

(2) Membrii unei comisii de examen trebuie să aibă titlul stiintific de doctor si gradul didactic de lector/conferentiar/ profesor.

(3) Secretarul comisiei de examen poate fi asistent universitar sau preparator universitar.

Art. 10. - (1) Absolventii unei specializări acreditate sau ai unei specializări autorizate să functioneze provizoriu se înscriu, de regulă, si sustin, după caz, examenul de absolvire, de licentă sau de diplomă în cadrul institutiei organizatoare pe care au absolvit-o.

(2) La cerere, absolventii unei specializări acreditate/autorizate să functioneze provizoriu se pot înscrie si pot sustine, după caz, examenul de absolvire, de licentă sau de diplomă la o altă institutie organizatoare, cu aprobarea si în conditiile stabilite de senatul universitar al institutiei absolvite si al institutiei organizatoare.

(3) Înscrierea candidatilor pentru un examen se efectuează cu cel putin 15 zile înainte de începerea examenului, la institutia organizatoare, fie individual, fie de către institutia de învătământ superior în care au urmat studiile, în baza acordului dintre aceste institutii si cu respectarea strictă a prevederilor legii.

Art. 11. - (1) în fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai în două sesiuni, în perioadele stabilite de senatul institutiei organizatoare.

(2) Pentru situatii deosebite, institutia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor numai cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 12. - Institutia organizatoare va informa candidatii despre perioadele de sustinere, conditiile de înscriere, continutul, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc, prin afisare la sediul institutiei organizatoare, pe pagini web si, dacă este posibil, prin brosuri/pliante tipărite.

Art. 13. - (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afisare la sediul institutiei organizatoare si pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data sustinerii acesteia.

(2) Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun la secretariatul facultătii/colegiului/departamentului/ institutiei organizatoare de studii universitare de masterat/institutiei organizatoare de studii universitare de doctorat unde s-a desfăsurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor, si se rezolvă în termen de 48 de ore de la data încheierii depunerii contestatiilor de către Comisia de analiză a contestatiilor, numită de institutia organizatoare. Contestatiile se rezolvă exclusiv la nivelul institutiei organizatoare si sunt definitive.

Art. 14. - Un examen se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementările institutiei organizatoare, stabilite conform legii.

Art. 15. - Diplomele si certificatele pentru absolventii care au promovat, după caz, examenul de absolvire, examenul de licentă, examenul de diplomă, examenul de disertatie, programul de studii universitare avansate din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat se eliberează de către institutia organizatoare.

Art. 16. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Directia generală învătământ superior si institutiile de învătământ superior acreditate, precum si de persoanele juridice care sunt autorizate provizoriu să organizeze activităti de învătământ superior, potrivit legii.

Art. 17. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 18. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 15 martie 2007 si cu aceeasi dată ordinul ministrului educatiei si cercetării privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior - examene de absolvire, licentă, diplomă, selectie, disertatie se abrogă.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

 Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 5 februarie 2007.

Nr. 295.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare

de licentă, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2007-2008

 

            În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.004/2002 privind stimularea elevilor si studentilor care au primit distinctii la olimpiadele scolare internationale organizate pentru învătământul preuniversitar si a doctoranzilor care au obtinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, al Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat, al Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Organizarea admiterii

 

Art. 1. - Admiterea în învătământul superior de stat si particular, pentru fiecare ciclu de studii, se organizează pe baza metodologiilor proprii de admitere stabilite de fiecare universitate, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare si ale prezentului ordin.

Art. 2. - Admiterea se organizează pe domenii de studii universitare, pentru ciclurile de licentă, masterat, doctorat, ale căror specializări sunt autorizate provizoriu sau acreditate, la universitatea respectivă.

Art. 3. - (1) Admiterea pentru toate formele de învătământ ale ciclului universitar de licentă se poate organiza prin concurs în una sau două sesiuni, înainte de începerea anului universitar. Perioadele celor două sesiuni de admitere, formele si probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie si se fac publice cu cel putin 6 luni înainte de începerea anului universitar, prin afisare la sediul institutiilor si prin publicare pe pagina proprie de web.

(2) Admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, pentru fiecare domeniu de studiu, se face prin concurs organizat anual de institutia organizatoare de studii universitare de masterat, înainte de începerea anului universitar.

(3) Admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat, pentru fiecare domeniu de studiu, se face prin concurs organizat anual de institutia organizatoare de studii universitare de doctorat, înainte de începerea anului universitar.

Art. 4. - În cazul în care admiterea la studii universitare de licentă se organizează prin examene la anumite discipline, acestea pot fi sustinute în limba română sau în limbile minoritătilor nationale în care acestea au fost studiate în liceu.

Art. 5. - Pentru studiile universitare organizate într-o limbă de circulatie internatională, admiterea va contine obligatoriu o probă de competentă lingvistică.

 

CAPITOLUL II

Candidatii la admitere

 

Art. 6. - (1) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licentă absolventii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

(2) Pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de masterat absolventii cu diplomă de licentă ai ciclului de studii universitare de licentă si absolventii cu diplomă de licentă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată.

(3) Absolventii învătământului universitar cu diplome de licentă sau echivalente, eliberate până în anul absolvirii primei promotii de licentă, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul să participe la admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat fără să fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

(4) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, în aceleasi conditii prevăzute de lege pentru cetătenii români, inclusiv în ceea ce priveste taxele de scolarizare.

Art. 7. - (1) Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare de la buget o singură dată, pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii universitare.

(2) Studentii care au obtinut în perioada studiilor liceale distinctii (premiile I, II, III, mentiune, premii speciale) la olimpiadele scolare internationale beneficiază de dreptul de a fi admisi si de a urma, pe locuri finantate de la buget, cursurile a două specializări.

(3) Universitătile vor prevedea în metodologiile proprii, în conformitate cu legislatia în vigoare, si alte conditii specifice de admitere pentru câstigătorii olimpiadelor si concursurilor scolare nationale si internationale.

 

CAPITOLUL III

Înscrierea candidatilor

 

            Art. 8. - Institutiile de învătământ superior vor aduce la cunostintă candidatilor documentele necesare pentru înscriere, prin afisare la sediul institutiilor si pe pagina proprie de web.

            Art. 9. - (1) Candidatii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2007 sau în sesiunea august-septembrie 2007 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2007, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinta eliberată de liceu, în care se mentionează media generală de la bacalaureat si mediile obtinute în anii de liceu.

(2) În vederea înmatriculării, candidatii admisi pe locurile finantate de la buget au obligatia să depună până la data stabilită prin metodologia de admitere, după caz, diploma de bacalaureat/licentă/disertatie în original la secretariatul facultătii.

(3) Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit prin metodologia de admitere atrage neînmatricularea în universitatea respectivă.

Art. 10. - Institutiile de învătământ superior au obligatia să restituie în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii si neconditionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidatilor respinsi sau ale celor care renuntă la locul obtinut prin admitere.

Art. 11. - (1) Institutiile de învătământ superior pot percepe de la candidati, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea si desfăsurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de senatele universitare.

(2) Senatele universitare pot prevedea, prin metodologiile proprii de admitere, scutirea de plata acestor taxe sau reducerea lor.

(3) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învătământul superior, o singură dată în cadrul unei institutii de învătământ superior.

 

CAPITOLUL IV

Rezultatele admiterii

 

            Art. 12. - (1) Media minimă de admitere la studii universitare de licentă nu poate fi mai mică decât 5 (cinci) sau decât un număr de puncte echivalent cu această notă.

            (2) Mediile generale/punctajele generale obtinute de candidati la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la institutia la care acestia au candidat, în conformitate cu procedurile proprii de admitere.

            Art. 13. - Rezolvarea contestatiilor este de competenta institutiilor de învătământ superior si se desfăsoară potrivit metodologiilor proprii de admitere. Decizia comisiei de contestatii este definitivă.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

            Art. 14. - Locurile rămase neocupate după admitere se gestionează la nivelul fiecărei universităti, potrivit regulamentelor proprii, în cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare.

            Art. 15. - Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si de senatele universitare.

            Art. 16. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării privind criteriile generale de organizare si desfăsurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licentă pentru anul 2006- 2007.

            Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 12 februarie 2007.

Nr. 308.