MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 137         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 85 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

109. - Hotărâre privind constituirea comisiilor pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor în vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

39. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 52/2007

 

129. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea si finantarea din bugetul Ministerului Sănătătii Publice a unor actiuni de sănătate, în trimestrul I 2007

 

257. - Ordin al ministrului finantelor publice privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

273. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 85

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sorina Martin în

Dosarul nr. 3.067/46/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal este prezent personal autorul exceptiei. Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.067/46/2006, Curtea de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de recurenta Sorina Martin cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva unor încheieri din 6 si 20 iunie 2006 pronuntate de judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Comercial Arges.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă contravin art. 21 alin. (2) din Constitutie.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale în raport cu prevederile constitutionale referitoare la accesul liber la justitie.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora „Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele menpuni: [...]

b) indicarea hotărârii care se atacă;”.

Autorul exceptiei sustine că reglementarea criticată contravine prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (2), potrivit cărora nicio lege nu poate îngrădi accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, Curtea retine că acestea au mai fost supuse controlului de constitutionalitate cu raportare la aceleasi prevederi constitutionale ca si în prezenta cauză. În acest sens este Decizia nr. 315 din 14 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 14 iulie 2005, prin care Curtea Constitutională a constatat că, „dincolo de semnificatia esentială a acestor mentiuni pentru buna administrare a justitiei în faza de atac a recursului, coroborarea reglementării criticate cu dispozitiile art. 287 si cu cele ale art. 316 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea are posibilitatea să complinească omisiunea lor până la prima zi de înfătisare, în cererea de apel si, prin extindere, si în aceea de recurs, dispozitiile legale deduse controlului nu contravin normelor constitutionale de referintă”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Sorina Martin în Dosarul nr. 3.067/46/2006 al Curtii de Apel Pitesti - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor În vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie comisiile pentru solutionarea întâmpinărilor persoanelor juridice în vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba” în componentele prevăzute în anexele nr. 1-3.

Art. 2. - Se constituie Comisia pentru solutionarea întâmpinării persoanei fizice în vederea exproprierii unor imobile pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba” în componenta prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 3. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 109.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei juridice Societatea Comercial㠄Agrimalo Due” - S.R.L. În vederea exproprierii imobilului pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

Presedinte: Săndulescu Alexandru - director general la Ministerul Ecorjomiei si Comertului. Membri:

- Calotescu Aurică - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Băleanu Gabriel - expert în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Curea Mihaela - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Burdan Gheorghe - primarul comunei Chisineu-Cris, judetul Arad;

- Vajda Francisc - proprietar, comuna Chisineu-Cris, judetul Arad;

- Drăgan Dimitrie - proprietar, comuna Chisineu-Cris, judetul Arad;

- Vutan Ioan - proprietar, comuna Chisineu-Cris, judetul Arad.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei juridice Societatea Comercial㠄Agro Haedo” - S.R.L. în vederea exproprierii imobilului pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

Presedinte: Săndulescu Alexandru - director general la Ministerul Economiei si Comertului. Membri:

- Calotescu Aurică - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Băleanu Gabriel - expert în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Curea Mihaela - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Ban Mihai - primarul comunei Sintea Mare, judetul Arad;

- Petrisor Viorel - proprietar, comuna Sintea Mare, judetul Arad;

- Salka Stefan - proprietar, comuna Sintea Mare, judetul Arad;

- Modi losif - proprietar, comuna Sintea Mare, judetul Arad.

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei juridice Societatea Comercial㠄Carpat Beton Banat” - S.R.L. în vederea exproprierii imobilului pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar  în statia 400 kV Oradea Sud. Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

Presedinte: Săndulescu Alexandru - director general la Ministerul Economiei si Comertului. Membri:

- Calotescu Aurică - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Băleanu Gabriel - expert în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Curea Mihaela - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Mircea Sabău - director executiv adjunct la Directia patrimoniu, împuternicit să reprezinte Institutia Primarului Municipiului Oradea;

- Zembrea Emil Victor - Oradea;

- Schmidt Ferencz - Oradea;

- Peleanu Viorel - Oradea.

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei fizice în vederea exproprierii imobilului pentru realizarea investitiei de interes national „LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba. Montarea unei bobine de compensare 100 MV Ar în statia 400 kV Oradea Sud.

Echipamente de telecomunicatii si teletransmisii pentru LEA 400 kV Oradea-Bekecsaba”

 

Presedinte: Săndulescu Alexandru - director general la Ministerul Economiei si Comertului. Membri:

- Calotescu Aurică - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Băleanu Gabriel - expert în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Curea Mihaela - consilier în cadrul Ministerului Economiei si Comertului;

- Gabor Dan - primarul comunei Grăniceri, judetul Arad;

- Grosu Petre - proprietar, comuna Grăniceri, judetul Arad;

- Vidican Ioan - proprietar, comuna Grăniceri, judetul Arad;

- Codrean Simion-Adrian - proprietar, comuna Grăniceri, judetul Arad.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 52/2007

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 35-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003 cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. În cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin, potrivit art. 2, si coordonatele topogeodezice, astfel cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si de pe certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, în original sau în copie certificată pentru conformitate;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în Fondul geologic national si/sau în Fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau în copie certificată pentru conformitate, cuprinzând situatia lichiditătii globale, a solvabilitătii patrimoniale, a ratei profitului brut si a rentabilitătii financiare a ofertantului. Lipsa mentionării situatiei oricărui indicator privind bonitatea financiară, precum si prezentarea altor indicatori decât cei prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, atrage depunctarea ofertei;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau în copie certificată pentru conformitate, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere detinute de ofertant si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie;

B. În cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si al celor străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului. Programul de explorare propus si proiectul tehnic de

refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din Fondul geologic national, referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se desfăsoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă, de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 21 februarie 2007.

Nr. 39.

 

ANEXA

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare, Runda nr. 52/2007

 

NR CRT.

DENUMIREA PERIMETRULUI

COORDONATE

SUPRAFATA km2

JUDETUL

 

SUBSTANTA

 

X

Y

1

Câsla

412.500 412.500 411.500 411.500

791.850 792.700 792.700 791.850

0,850

Tulcea

Porfir cuartifer

2

DeahriPriboilor

440.924 440.460 439.485 439.214 438.448 438.448

300.033 300.723 301.930 302.940 302.940 300.038

4393

Canis Severin

Diorit

3

La Cazemate

629.830 629.725 629.349 629338 629.280 629.420

262.060 262.157 261.954 261.732 261.567 261.560

0,149

Bihor

Nisip si pietris

4

Balta Mare-Costesti

349.513 348.876 348.980 348.357 348.549 348.803 349.179 347.611 347.428 347.771 348.297 348.513 348.695 348.574 348.966 349.078 349.177

535.557 536.305 536.895 537.701 538.244 538.269 539.464 539.464 538.516 538.270 536.936 536.822 536.435 536.450 535.855 535.602 535.201

2,975

Dâmbovita

Nisip si pietris

5

Lupsa

495.650 495.650 492.700 491.479 489.020 489.020

524.700 526.000 526.000 527.560 527.560 524.700

13,407

Brasov L

Bazalt

6

Cfaaădfe

465.830 465.830 463.670 463.670

430.240 432380 432.280 430340

4,406

Sibiu

Gnais

 

7

Uliesti

347.202 347.205 346.176 345.499 346.419

537.306 537.483 538.452 537.835 537.111

1,170

Dâmbovita

Nisip si pietris

8

Giris

627.158 626.506 624.569 624.262 624.393 623.753 624.221 625.524 626.696

252.205 252.023 253.568 253.123 252.693 252.063 250.962 250.863 251.603

4,740

Bihor

Nisip si pietris

9

Bratesti

587.816 587.079 586.226 586.945

286.306 287.054 286.433 285.719

1,070

Bihor

Calcar, dolomite, gresie,conglomerate

10

Bocsa - Dealul Gurgai

437.630 437.330 436.850 436.730 436.600 436.630 436.420 436.590 436.920 437.000

241.670 242.530 242.820 242.240 242.000 241.770 241.520 241.320 241.270 241.000

1,182

Caras Severin

Granodiorit

11

Aricesti - Tftrgsor

380.840 380.969 380.231 379.958 380.362

565.867 567.075 567.374 566.141 565.929

1,084

Prahova

Nisip si pietris

12

Valea Bonda

624.606 624.946 623.150 623.229

278.782 279.746 280.841 278.811

2,448

Bihor

Nisip si pietris

13

Sabotau-Bonda

624.000 624.000 623.000 623.000

282.000 283.000 283.000 282.000

1,000

Bihor

Nisip si pietris

14

Vintere

589.820 589.770 588.660 588.680

282.960 284.440 284.420 282.930

1,672

Bihor

Gresie

15

Haiea-Ragn

615.295 615.190 614.790 614.920

271.305 271.480 271.150 271.005

0,099

Bihor L

Ape termominerale

16

Valea Sasului

646.995 646.996 646.100 646.100

379.630 380.280 380.560 378.700

1,124

Sălaj

Calcar ornamental

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea si finantarea din bugetul Ministerului Sănătătii Publice a unor actiuni de sănătate, în trimestrul 12007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările

ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Agentiei Nationale de Programe de Sănătate, al Directiei generale buget si credite externe, al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Autoritătii de Sănătate Publică nr. 673 din 24 ianuarie 2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.880/2006 pentru stabilirea unor măsuri cu caracter tranzitoriu privind derularea si finantarea din bugetul Ministerului Sănătătii Publice a unor actiuni de sănătate, în trimestrul I 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 15 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 1 va avea următorul cuprins: „1. asigurarea cu vaccinuri Hepatic B pediatric, Hepatic B adult, rubeolic, diftero-tetanic, diftero-tetano-pertussis si rubeolic-rujeolic-oreion. Cantitătile necesare sunt estimate de directia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, pe baza solicitărilor autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, repartizarea fondurilor urmând să se efectueze potrivit acestor criterii.

În trimestrul I 2007, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti sunt autorizate să achizitioneze, pe plan local, cantitătile de vaccin necesare desfăsurării campaniilor de vaccinări, conform Programului national de imunizări;”.

2. La articolul 2, punctul 9 va avea următorul cuprins: ,9. asigurarea fondurilor necesare depozitării, păstrării si

eliberării produselor achizitionate în sistem centralizat de către Ministerul Sănătătii Publice, precum si a unor produse provenite din donatii în cursul anului 2006 si în trimestrul I 2007, în baza relatiei contractuale stabilite, în conditiile legii, între Compania Natională «Unifarm» - S.A. si Ministerul Sănătătii Publice;”.

3. La articolul 2 punctul 15, litera a) va avea următorul cuprins:

„15. a) Costul investigatiilor, spitalizării, interventiilor chirurgicale, medicamentelor, materialelor sanitare, al îngrijirilor postoperatorii, al medicamentelor si serviciilor aferente stării posttransplant, precum si cheltuielile legate de coordonarea de transplant pentru pacientii inclusi în Programul national de transplant se suportă de la bugetul de stat si din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice”.

4. La articolul 2, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 16, care va avea următorul cuprins:

„16. a) asigurarea sumelor necesare efectuării plătii contravalorii medicamentelor, materialelor sanitare, reactivilor achizitionati prin licitatie natională organizată de Ministerul Sănătătii Publice în cadrul rezervei pentru situatii speciale si rămase neachitate la data de 30 decembrie 2006.

Sumele aferente se suportă din prevederile aprobate pentru veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice.

b) asigurarea sumelor necesare efectuării plătii contravalorii serviciilor prestate până la data de 31 ianuarie 2007 de către Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, în baza contractului încheiat cu Ministerul Sănătătii Publice.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 129.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 1561 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al pct. 80 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală de legislatie impozite indirecte si Directia generală a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 februarie 2007.

Nr. 257.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

CAPITOLUL I

Depunerea cererii si a documentelor justificative

 

1. Organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrată poate aproba utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, la solicitarea persoanei impozabile stabilite în România, în sensul art. 1251 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, si care este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 din acelasi cod, în conditiile prevăzute de pct. 80 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare, respectiv:

- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dihtr-un semestru;

- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.

2. În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrat, până la data de 25 februarie a anului pentru care se exercită optiunea, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

3. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrată ori la postă, prin scrisoare recomandată.

4. Cererea va fi însotită de documente din care să rezulte activitatea desfăsurată si periodicitatea acesteia, si anume:

a) declaratie pe propria răspundere privind activitatea efectiv desfăsurată;

b) balantele de verificare întocmite pentru anul anterior;

c) jurnalul de vânzări întocmit pentru anul fiscal anterior;

d) alte documente pe care le consideră relevante pentru luarea deciziei.

5. Cererea se solutionează în termenul prevăzut la art. 681 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Analiza documentelor si emiterea deciziei

 

1. Zilnic, cererile contribuabililor împreună cu documentatia anexată se transmit spre solutionare compartimentului analiză de risc din cadrul organului fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă îsi are domiciliul fiscal sau în a cărui evidentă fiscală este înregistrată, denumit în continuare compartiment de specialitate.

2. Compartimentul de specialitate analizează cererea si documentele anexate, urmărind îndeplinirea conditiilor prevăzute la cap. I.

3.1. În cazul în care, pentru fundamentarea deciziei, sunt necesare informatii suplimentare relevante, organul fiscal va solicita contribuabilului, în scris, prezentarea acestora.

3.2. În acest caz, termenul prevăzut pentru solutionarea cererii se prelungeste cu perioada cuprinsă între data solicitării si data primirii documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 681 alin. (2y-din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

4. Totodată, organul fiscal analizează comportamentul fiscal al persoanei impozabile, având în vedere următoarele:

a) Îndeplinirea tuturor obligatiilor declarative si de plată, la data analizei;

b) existenta unor fapte înscrise în cazierul fiscal.

5. în urma analizei efectuate, compartimentul de specialitate întocmeste referatul de analiză prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură, prin care propune aprobarea sau respingerea cererii.

6.1. În baza referatului de analiză, compartimentul de specialitate întocmeste decizia privind perioada fiscală prevăzută în anexa ni. 3 la procedură, în două exemplare.

6.2. Referatul de analiză si decizia privind perioada fiscală se avizează de seful compartimentului de specialitate si se aprobă de conducătorul organului fiscal.

7. După aprobare, compartimentul de specialitate comunică decizia prevăzută la pct. 6.1 persoanei impozabile potrivit prevederilor art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

8.1. În cazul deciziilor de aprobare a perioadei fiscale, o copie a deciziei se transmite compartimentului cu atributii

În gestionarea Registrului contribuabililor, care operează modificarea în vectorul fiscal al persoanei impozabile.

8.2. Dosarul solicitării, inclusiv în cazul deciziilor de respingere a perioadei fiscale, se transmite compartimentului cu atributii în gestionarea dosarului fiscal, în vederea arhivării lâ dosarul fiscal al persoanei impozabile.

8.3. Dosarul solicitării cuprinde:

- cererea persoanei impozabile;

- documentatia anexată la cerere;

- referatul de analiză;

- un exemplar al deciziei privind perioada fiscală.

9. Perioada fiscală aprobată este valabilă începând cu termenele de declarare si plată următoare datei comunicării deciziei si se mentine pe durata păstrării conditiilor prevăzute la cap. I pct. 1.

10. La data modificării conditiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin decizia mentionată mai sus, persoana impozabilă este obligată să înstiinteze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de mentiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE ..................

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ................................

Nr.................................

 

Avizat.

Sef compartiment specialitate,

Aprobat.

Conducătorul unitătii fiscale,

 

REFERAT DE ANALIZĂ

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumire .........................................................................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA ....................

Domiciliu fiscal ............................................................

Obiect de activitate principal .....................................

Cod CAEN ...................................................................

B. Analiza documentară a Cererii nr............................../data

Au fost analizate următoarele documente:

-

-

-

C. Analiza informatiilor detinute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informatii:

-

-

-

D. Concluzii:

a) Se propune aprobarea cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală a semestrului/anului calendaristic  

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele:   

Întocmit,

..................

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE ..............

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE ..........................

Str................................................................... nr. ..

Localitatea ................................................................

Nr..................................................../data ................

Aprobat/Data .........

Conducătorul unitătii fiscale,

 

Semnătura

L.S.

 

DECIZIE PRIVIND PERIOADA FISCALĂ

 

Către:

Denumirea persoanei impozabile ................................................ cu domiciliul fiscal în localitatea ................................ str. ................................. nr. ......, bl. ....... sc. ....... ap. ....... sectorul/judetul ..............................

Cod de înregistrare în scopuri de TVA .............................................................

În baza art. 1561 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările, si completările ulterioare, si a Cererii nr............................................... din data .............................................. vă comunicăm:

- se aprobă perioada fiscală:

- semestrul calendaristic 

- anul calendaristic 

- nu se aprobă cererea 

Motivatia respingerii: .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Utilizarea perioadei fiscale aprobate prin prezenta decizie este valabilă de la data comunicării, pe durata păstrării conditiilor prevăzute la pct. 80 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

La data modificării conditiilor care au stat la baza aprobării perioadei fiscale prin prezenta decizie, persoana impozabilă este obligată să înstiinteze în scris organul fiscal competent, prin completarea unei declaratii de mentiuni, în vederea actualizării vectorului fiscal pentru taxa pe valoarea adăugată.

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestatie la organul fiscal emitent, în conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 177 din acelasi act normativ.

 

Verificat,

Functia

...............

Întocmit,

Functia

...............

Numele si prenumele ............................................................

Data ....................................................................................

Semnătura ...........................................................................

Numele si prenumele ............................................................

Data ....................................................................................

Semnătura ...........................................................................

 

Cod MFP: 14.13.02.02/p

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului si continutului formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, precum si al pct. 49 alin. (14) si al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI „Taxa pe valoarea adăugat㔠din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul si continutul formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează conform Instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Directia generală de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia generală tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 273.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCTIUNI

de completare a formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA”

 

Certificatul de atestare a calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA, denumit în continuare certificat, se eliberează, la cerere, persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Certificatul se utilizează pentru solicitarea rambursării taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în alt stat, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor în acel stat, în conditiile prevăzute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) si Directiva a 13-a (86/560/CEE).

Certificatul se eliberează de organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat solicitantul, câte un certificat pentru fiecare stat în care solicitantul doreste să depună cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată.

Certificatul se editează în două exemplare:

- un exemplar se păstrează la unitatea fiscală, la dosarul fiscal al solicitantului;

- un exemplar se transmite solicitantului.

Modul de completare a formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA”

1. Denumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.

2. Domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.

3. Sediul social/Sediul sau locul unde se desfăsoară efectiv activitatea principală - se completează cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de desfăsurare a activitătii principale, în cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entităti fără personalitate juridică.

3. Obiect de activitate - se va înscrie activitatea principală desfăsurată de persoana impozabilă (de exemplu: transport, constructii-montaj).

4. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul primit la înregistrarea în scopuri de TVA.

5. Valabil de la data - se înscrie data de la care a devenit valabilă înregistrarea în scopuri de TVA.

 

ANEXA Nr. 3

 

CARACTERISTICILE

de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si păstrare a formularului „Certificat de atestare a calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA”

 

Denumirea formularului: Certificat de atestare a calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA

Cod MF: 14.13.21.02 Format: A4/t1 Caracteristici de tipărire:

- se utilizează echipament informatic pentru completare si editare. Se difuzează: gratuit.

Se utilizează la: atestarea calitătii de persoană înregistrată în scopuri de TVA, în scopul rambursării taxei pe valoarea adăugată pentru achizitiile si importurile efectuate de solicitant în afara tării, de către autoritatea competentă a statului în care au fost efectuate acestea, în conditiile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) si ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).

Se întocmeste de: organul fiscal în a cărui evidentă este înregistrat solicitantul.

Circulă: în format hârtie, în două exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:

- un exemplar la solicitant;

- un exemplar la organul fiscal.

Se păstrează: la dosarul fiscal al solicitantului.