MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 138         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 28 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 60 din 17 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

23. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală

 

24. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje

 

83/154. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

178. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2007

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 60

din 17 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader – judecător

Antonia Constantin – procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, exceptie ridicată de Gheorghe Ionel în Dosarul nr. 3.982/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din data de 19 decembrie 2006, în prezenta autorului exceptiei, asistat de avocat Lilica Poppa, a Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, reprezentat de avocat Cleopatra Cadar, a Administratiei Fondului pentru Mediu, reprezentat de avocat Cristiana Stoica, si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate în încheierea de sedintă de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 16 ianuarie 2007, apoi pentru data de 17 ianuarie 2007.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 28 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.982/2/2006, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, exceptie ridicată de Gheorghe Ionel.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că Legea nr. 105/2006 este neconstitutională, întrucât aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2006, ordonantă ce a fost adoptată cu încălcarea cerintelor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie. Astfel, consideră că diminuarea veniturilor încasate la Fondul pentru mediu nu constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată si că nu există necesitatea instituirii de urgentă a măsurilor prevăzute de actul normativ criticat, desi în cauză există un interes public.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia de contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile Legii nr. 105/2006 sunt constitutionale în raport de prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 s-a făcut cu respectarea conditiilor prevăzute de art. 115 alin. (4) din Constitutie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile Legii nr. 105/2006 sunt constitutionale, iar prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutie nu au incidentă, întrucât nu contin reglementări referitoare la procedura de adoptare a unei legi.

Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 8 mai 2006. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005 si a abrogat Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 din 9 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 115 alin. (4) referitoare la conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, referitor la cerintele impuse de art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală pentru emiterea unei ordonante de urgentă, s-a pronuntat prin Decizia nr. 255/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 16 iunie 2005, statuând că, pentru emiterea unei ordonante de urgentă, trebuie întrunite în mod cumulativ următoarele conditii: 1. existenta unei situatii extraordinare;

2. reglementarea acesteia să nu poată fi amânată;

3. urgenta să fie motivată în cuprinsul ordonantei.

Cu privire la „situatia extraordinară", chiar sub imperiul reglementării constitutionale anterioare în materie, Curtea, referindu-se la „cazul exceptional, a statuat că acesta este definit în raport cu „necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public" (Dec\z\a nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995).

În preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin legea criticată, se motivează adoptarea acesteia prin necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu si a atributiilor Administratiei Fondului pentru Mediu în ceea ce priveste activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea, solutionarea contestatiilor si executarea silită a contributiilor datorate la Fondul pentru mediu, si prin necesitatea sporirii numărului de categorii de proiecte ce pot fi finantate din Fondul pentru mediu, în special cele privind prevenirea si controlul integrat al poluării, Directiva-cadru a apei si instalatiile mari de ardere, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate pentru capitolul 22 - Mediu.

De asemenea, în Nota de fundamentare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 se precizează că era necesară clarificarea de urgentă a regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu, prin aplicarea prevederilor Codului de procedură fiscală, si, de asemenea, era necesară introducerea, respectiv reintroducerea unor contributii care să permită finantarea corespunzătoare a proiectelor pentru protectia mediului.

Având în vedere aspectele mentionate în Nota de fundamentare si în preambulul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2006, Curtea constată că necesitatea clarificării regimului juridic al veniturilor din care se constituie Fondul pentru mediu, prin stabilirea aplicării prevederilor Codului de procedură fiscală, precum si necesitatea sporirii categoriilor specifice de proiecte eligibile pentru finantare din Fondul pentru mediu pot reprezenta situatii extraordinare în sensul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, care să justifice adoptarea unei noi reglementări privind Fondul pentru mediu. În acest sens, Curtea retine că Legea nr. 73/2000, lege abrogată prin intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, nu reglementa regimul juridic al contributiilor si taxelor ce se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu, spre deosebire de dispozitiile art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005, potrivit cărora aceste contributii si taxe urmează regimul juridic al impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor sume datorate bugetului general consolidat, reglementat de Codul de procedură fiscală. Totodată, Curtea retine că prin art. 13 alin. (2) din ordonanta criticată s-a sporit numărul categoriilor de proiecte eligibile pentru finantare din Fondul pentru mediu.

În ceea ce priveste urgenta adoptării actului normativ criticat, Curtea constată că, asa cum este motivată în cuprinsul ordonantei, aceasta a fost justificată de necesitatea asigurării finantării proiectelor prioritare privind prevenirea si controlul integrat al poluării, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul capitolului 22 - Mediu.

În concluzie, Curtea constată că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 a fost adoptată în conformitate cu cerintele prevăzute de art. 115 alin. (4) din Legea fundamentală si, prin urmare, Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea acestei ordonante de urgentă este constitutională, din punct de vedere extrinsec.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, exceptie ridicată de Gheorghe Ionel în Dosarul nr. 3.982/2/2006 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 80.712 din 22 decembrie 2006, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 147/2004 pentru  aprobarea normelor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală si nonanimală si reziduurile de mediCarnente de uz veterinar în produsele de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 si 143 bis din 17 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 86/363/CEE privind fixarea limitelor maxime de reziduuri de pesticide în si pe produsele alimentare de origine animală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 221 din 7 august 1986, p. 43-47, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva Comisiei 2006/62/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 206 din 27 iulie 2006, p. 27-35.

Art. 5.- Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 23.

 

 

anexă

 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ Sl PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de pesticide din continutul sau de pe suprafata produselor alimentare de origine animală

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se aplică produselor alimentare de origine animală mentionate în anexa nr. 1, produselor obtinute din acestea după deshidratare sau procesare si produselor alimentare compuse în care acestea surit incluse, în cazul în care acestea contin reziduuri de pesticide.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se aplică fără să aducă atingere:

a) Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind substantele nedorite din hrana pentfu animale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 120/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 24 noiembrie 2005, ce transpune în legislatia natională Directiva 2002/32/CE; si

b) Normelor privind alimentele cu destinatie nutritionala specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 387/251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, ce transpune în legislatia natională Directiva Comisiei 91/321/CEE si Directiva Comisiei 96/5/CE, în ceea ce priveste formule pentru sugari si formule de urmat si în ceea ce priveste alimentele pe bază de cereale procesate si alimentele pentru sugari si copii mici. Până la stabilirea limitelor maxime în conformitate cu art. 13 si 22 din normele precizate mai sus, pentru produsele respective se aplică prevederile art. 6 alin. (1), (3), (4) si (5) din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

(3) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se aplică, de asemenea, produselor mentionate la alin. (1) destinate exportului către tări terte.

(4) Prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor se aplică produselor mentionate la alin. (1), dacă acestea nu sunt destinate fabricării produselor, altele decât produsele alimentare sau hrana pentru animale.

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, următorii termeni se definesc astfel:

a) reziduuri de pesticide - urmele remanente de pesticide si ale metabolitilor acestora, precum si derivatii chimici rezultati din descompunerea acestora, aflate din continutul sau pe suprafata produselor mentionate la art. 1;

b) punere în circulatie - orice predare, cu plată sau fără plată, a produselor mentionate la art. 1.

Art. 3. - (1) Punerea în circulatie a produselor mentionate la art. 1, care prezintă pericol pentru sănătatea umană ca urmare a continutului de reziduuri de pesticide, este interzisă.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate permite punerea în circulatie pe teritoriul României a produselor mentionate la art. 1, dacă acestea contin reziduuri de pesticide, dar continutul în reziduuri nu depăseste limitele maxime mentionate în anexa nr. 2.

Art. 4. - (1) Produsele mentionate la art. 1 nu trebuie să contină, în momentul în care acestea sunt puse în circulatie, niveluri de reziduuri de pesticide mai mari decât limitele maxime stabilite în anexa nr. 2.

(2) În cazul produselor deshidratate si procesate pentru care nu sunt stabilite explicit limitele maxime, nivelul maxim de reziduuri aplicabil este cel stabilit în anexa nr. 2, luându-se în considerare cresterea concentratiei produsă de procesul de deshidratare sau de diluarea din timpul procesării. Se poate stabili un factor de corectie de determinare a concentratiei si/sau a dilutiei reale determinate pentru anumite produse uscate ori procesate, în conformitate cu procedura comunitară.

(3) În cazul produselor alimentare compuse ce contin un amestec de ingrediente pentru care nu sunt stabilite limite maxime de reziduuri, limitele maxime de reziduuri aplicate nu trebuie să depăsească nivelurile stabilite în anexa nr. 2, tinându-se cont de concentratiile relative ale ingredientilor din amestec conform alin. (2).

(4) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate, prin prelevarea de probe pentru control, să se asigure de conformitatea cu limitele maxime la care se referă alin. (1). Trebuie să fie realizate inspectiile si monitorizarea necesare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor, precum si cu orice alte prevederi legale privind monitorizarea reziduurilor în produsele alimentare de origine animală.

Art. 5. - Atunci când pentru un produs ce apartine unui grup mentionat în anexa nr. 1 s-a stabilit de către Comisia Europeană o aplicare provizorie în Comunitatea Europeană a unei limite maxime de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, acel nivel este indicat în anexa nr. 2 însotit de o referintă la acea procedură.

Art. 6. - (1) În întelesul prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, statui membru de origine este definit ca statul membru pe al cărui teritoriu un produs mentionat la art. 1 alin. (1) este produs si comercializat legal sau pus în circulatie liberă, iar statul membru de destinatie este statul membru în al cărui teritoriu un asfel de produs este introdus si pus în circulatie pentru diverse operatiuni, altele decât tranzitul către alt stat membru sau tară tertă.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor stabileste limitele maxime de reziduuri, permanent sau temporar, pentru produse mentionate la art. 1 alin. (1), aduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, luând în considerare buna practică agricolă din statul membru de origine si fără a aduce atingere conditiilor necesare pentru a proteja sănătatea consumatorilor, în cazul în care nu s-au stabilit limite maxime de reziduuri pentru aceste produse în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) sau art. 5.

(3) Atunci când:

a) nu s-a stabilit limita maximă de reziduuri pentru un produs mentionat la art. 1 alin. (1), în conformitate cu art. 4 alin. (1) sau art. 5; si

b) acel produs care respectă limitele maxime de reziduuri aplicate de statul membru de origine a fost supus în România, ca stat de destinatie, unor măsuri cu scopul de a interzice sau restrictiona punerea sa în circulatie, pentru că produsul contine limite de reziduuri de pesticide mai mari decât nivelul maxim de reziduuri acceptat în România;

si

c) România este stat de destinatie si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor a introdus noi limite maxime pentru reziduuri, fie a modificat limitele stabilite de legislatia natională, fie a efectuat schimbări în controalele sale, care sunt disproportionate si/sau discriminatorii comparativ cu cele pentru productia internă, sau limita maximă de reziduuri aplicată în România diferă substantial de nivelurile corespunzătoare stabilite de alt stat membru de destinatie, reprezentând un nivel disproportionat de protectie aplicat în România pentru pesticidele ce poartă un risc similar ori pentru produsele alimentare sau produsele agricole similare, trebuie să se aplice următoarele prevederi exceptionale:

1. Atunci când România este stat membru de destinatie, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să comunice măsurile adoptate celuilalt stat membru în cauză si Comisiei Europene în decurs de 20 de zile de la aplicarea acestora. Notificarea trebuie să furnizeze motivele pentru aceste măsuri.

2. Pe baza notificării mentionate la pct. 1, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si autoritatea competenta a statului membru în cauză trebuie să se informeze reciproc, fără întârziere, pentru a înlătura efectul prohibitiv si restrictiv al măsurilor adoptate, prin intermediul măsurilor convenite între ele; Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si autoritatea competentă a statului membru în cauză trebuie să îsi trimită reciproc, spre analiză, toate informatiile necesare. În decursul unei perioade de 3 luni de la notificarea mentionată la pct. 1, acestea trebuie să informeze Comisia Europeană despre rezultatul acestor informări si în special despre măsurile pe care acestea intentionează să le aplice, dacă acestea există, incluzând limita maximă de reziduuri pe care acestea au convenit-o. Dacă România este stat membru de origine, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să informeze celelalte state membre ale Uniunii Europene despre rezultatul unor astfel de contacte.

(4) Oricare dintre măsurile stabilite la alin. (2) sau (3) trebuie să fie luate de un stat membru, luând în considerare obligatiile acestuia în baza art. 30-36 din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene.

(5) Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, ce transpune în legislatia natională Directiva Parlamentului European si a Consiliului 98/34/CE, nu trebuie să se aplice măsurilor adoptate si notificate de statele membre în conformitate cu alin. (3) al prezentului articol.

Art. 7. - În cazul produselor mentionate în anexa nr. 1, care se încadrează la pozitia 0401 din Tariful vamal comun ai Uniunii Europene, prelevarea de probe de control prevăzută trebuie să se realizeze la ferma de lapte sau, dacă nu sunt livrate la o fermă de lapte, la punctul de furnizare către consumator. Cu toate acestea, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate dispune prelevarea de probe de control în momentul în care aceste produse sunt puse pentru prima oară în circulatie.

Art. 8. - Înainte de data de 1 august a fiecărui an, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să înainteze Comisiei Europene un raport cu privire la rezultatele controalelor oficiale, monitorizarea efectuată si măsurile luate în anul anterior, în conformitate cu art. 4 sau, după caz, cu art. 5.

Art. 9. - (1) Metodele de prelevare a probelor si de analiză de laborator necesare pentru realizarea controalelor, monitorizării si a altor măsuri prevăzute la art. 4 si, atunci când este cazul, la art. 5 trebuie să fie stabilite în conformitate cu procedura comunitară. Existenta metodelor comunitare de analiză utilizate în caz de litigiu nu trebuie să împiedice utilizarea în România a altor metode stiintifice valabile, capabile să obtină rezultate comparabile.

(2) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelortrebuie să informeze celelalte state membre si Comisia Europeană despre utilizarea altor metode înconformitate cu alin. (1).

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică fără a aduce atingere măsurilor comunitare de control si inspectie veterinară pentru verificarea reziduurilor de pesticide în produsele mentionate la art. 1, în special celor adoptate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare, cu Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 care stabileste reguli specifice de igienă pentru alimente de origine animală, cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 care stabileste reguli specifice pentru organizarea controalelor oficiale referitoare la produse de origine animală destinate consumului uman si conform Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 231/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli de sănătate animală pentru importul în si tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 1 noiembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva 2004/68/CE.

Art. 10. - (1) În cazul în care limita maximă fixată în anexa nr. 2 pune în pericol sănătatea oamenilor si/sau sănătatea animalelor, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor poate institui măsuri pentru reducerea temporară a limitei maxime admise pe teritoriul României.

(2) În acest caz, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică imediat statelor membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene măsurile luate, anexând o declaratie ce cuprinde motivele acestora. Măsurile pot fi mentinute până când Comisia Europeană sau Consiliul ia o decizie conform procedurii comunitare.

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor.

 

ANEXA Nr.1

la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentator

 

Cod NC

Descriere

0201

Carne de bovine proaspăta sau refrigerata

0202

Carne de bovine congelata

0203

Carne de suine proaspăta, refrigerata sau congelata

0204

Carne de ovine sau caprine proaspătă, refrigerată sau congelată

0205.00.00

Carne de cal, măgar si catăr, proaspăta, refrigerată sau congelată

0206

Organe comestibile de bovine, suine, ovine sau caprine, cal, măgar, catâr si asin, proaspete, refrigerate sau congelate

0207

Carne si organe comestibile de pasăre de la rubrica nr. 0105 (păsări de curte din specia Gallus domesticus, rate, gâste, curcani, bibilici), proaspete, refrigerate sau congelate

ex. 0208

Altă Carne sau organe comesfibie de porumbel domestici, iepuri de casă si vânat, proaspete, refrigerate sau congelate

0209.00

Slănină fără Carne macră si grăsime de pasăre, netopita, proaspătă, refrigerată, congelată, sărată prin saramurare, uscată sau afumată

0210

Carne si organe comestibile sărate prin saramurare, uscate sau afumate; făinuri comestibile si prafuri din Carne si organe

0401

Lapte si smântână, proaspete, neconcentrate si necontinând zahăr sau alti îndulcitori adăugati

0402

Lapte si smântână, concentrate sau continând zahăr ori alti îndulcitori adăugati

0405.00

Unt sau alte grăsimi si uleiuri derivate din lapte

0406

Brânză si cas

0407.00

Ouă în coajă, proaspete, conservate sau preparate termic

0408

Ouă tară coajă si gălbenus de ou, proaspete, deshidratate, preparate termic în abur sau prin fierbere în apă, turnate în forme, congelate sau conservate pe altă cale, îndulcite sau nu prin adăugare de zahăr ori alte materii îndulcitoare

1601.00

Câmati si alte produse asemănătoare dm carne, organe sau sânge, preparate alimentare bazate pe aceste produse

1602

Organe sau sânge, conservate sau altfel preparate

 

ANEXA Nr. 2

la nomna sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor

 

PARTEA A

 

Reziduuri de pestkade

 

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din grăsimea continută în Carne, preparate din carne, organe comestibile si grăsimi animale, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602, (1),(4)

Pentru lapte de vacă crud si lapte de vacă integral, prevăzute în anexa nr. 11a pozitia NC 0401, pentru alte alimente prevăzute la pozitia NC: 0401, 0402,0405 00 si 0406  în conformitate cu (2)

(4)

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă de pasăre si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408 (3), (4)

1. ALDRIN

2. DIELDRIN(HEOD) singuri sau combinati, exprimati ca dieldrin (HEOD)

0,2

0,006

0,02

3. CLOROAN (sumă de izomeri cis si trans si oxiclordan, exprimată ca si clordan)

0,05

0,002

0.005

4. DDT: sumă de p.p’-DDT, o.p’-DDT.p.p’-DDE si p,p’-TDE (DDD) exprimată ca DDT

1

0,04

0,05

5. ENDRIN

0,05

0,0008

0,005

6. HEPTACLOR - sumă de heptaclor si heptaclor-epoxid exprimată ca heptaclor

0,2

0.004

0,02

7. HEXACLORBENZEN (HCB)

0,2

0,01

0,02

8. HEXACLORCICLOHEXAN (HCH):

 

 

 

8.1. izomer alfa

0,2

0,004

0,02

8.2. izomer beta

0,1

0.003

0,01

8.3. izomer gama (Lindan)

2.0 ex. 0204 carne de oaie

1.0 pentru alte produse

0,008

0,1

9. CLORPIRIFOS

0,05* ex. 0207 Carne de pasăre

0,01*

0,01*

10. CLORPIRIFOS-METIL

0,05*

0,01*

0,01*

11. CIPERMETRIN, incluzând si alte amestecuri ale izomerilor constituenti (sumă de izomeri)

0,05* ex. 0207 carne de pasăre 0,2 pentru alte produse

0,02

0,05*

12. DELTAMETRIN

0,05* ex.0207 carne de pasăre

 

0,05*

12. DELTAMETRIN (tis-dettametrin) (d) (x)

ficat si rinichi 0,03*** păsări si produse de la acestea 0,1 alte produse 0,5

0,05

0,05*

 

Reziduuri de pesticide

 

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din grăsimea continută în carne, preparate din carne, organe comestibile si grăsimi animale, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602. (C)

Pentru lapte de vacă crud si lapte de vacă integral, prevăzute în anexa nr. 11a pozitia NC 0401, pentru alte alimente prevăzute la pozitia NC: 0401. 0402. 0405 00 si 0406 în confomiitate cu (*)

Pentru ouă proaspete în coajă, ouăde pasăre si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00si0408(3).(4)

13. FENVALERAT SI ESFENVALERAT 13.1. sumă de izomeri RR si SS: 0207 carne de pasăre alte produse 0207 carne de pasăre alte produse 13.2. sumă de izomeri RR si SR: 0207 carne de pasăre alte produse 0207 Carne de pasăre alte produse

0,02* 0,2 0,02* 0,05 0,5

0,02* 0,02*

0,02* 0,02*

14. PERMETRIN (sumă de izomeri)

0,5

0,05

0,05

15. CIFLUTRIN, incluzând si alte amestecuri ale izomenior constituenti (sumă de izomeri)

0,05

0,02*

0,02*

16. LAMBDA-CIHALOTRIN, incluzând si alte amestecuri ale izomeritor constituenti (sumă de izomeri)

0,5 (exceptie 0207 carne de pasăre)

0,02* pentru 0207 carne de pasăre

0,05

0,02*

17. METIDATION

0,02*

0,02*

0,02*

18. PIRIMIPHOS-METIL

0,05*

0,05*

0,05*

19. ENDOSULFAN

Reziduu: sumă de alfa si beta endosuifan si endosulfan sulfat, exprimată ca endosuifan

0,1

0.004

0,1*

20. FENTIN

Reziduu: fentin exprimat sub formă de trifinertin cation

0,05*

0,05*

0,05*

21. FENBUTATIN OXID

0,05*

0,05*

0,05*

22. TRIAZOFOS

0,02*

0,02*

0,02*

22. TRIAZOFOS (y)

0,01*

0,01*

0,01*

23. DIAZINON

(a) Carne de porc si pasăre

0,01*

(a)

24. DISULFOTON

Reziduu: sumă de disulfoton si sulfonă de disulfoton, exprimată ca disulfoton)

0,02*

0,02

0,02*

 

Reziduuri de pesticide

 

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din grăsimea continută în Carne, preparate din carne, organe comestibile si grăsimi animale, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602,

(1),(4)

Pentru lapte de vacă crud si lapte de vacă integral, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC 0401, pentru alte alimente prevăzute la pozitia NC: 0401, 0402. 0405 00 si 0406 în conformitate cu (2), (4)

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă de pasăre si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408 (3), (4)

25. DICOFOL

Reziduu: sumă de izomeri p, p si o.p

0,5 Carne de bovine, ovine si caprine

0.1  carne de pasăre

0.2  0,05* alte produse

0,02

0,05*

26. ARAMITE

0,01*

0,01*

0,01*

27. CLORFENSON

0,05*

0,05*

0,05*

28. CLOROXURON

0,05*

0,05*

0,05*

29. CLORBENZID

0,05*

0,05*

0,05*

30. METOXICLOR

0,01*

0,01*

0,01*

31.1.1-DICLORO-2.2-BIS (4-ETIL-FENIL-) ETAN

0,01*

0,01*

0,01*

32. BARBAN

0,05*

0,05*

0,05*

33. CLORBENZILAT

0,1*

0,1*

0,1*

34.AZINFOS-ETIL

0,05*

0,05*

0,05*

34.AZINFOS-ETIL(y)

0,01*

0,01*

0,01*

35. PIRAZOFOS

0,02*

0,02*

0,1*

36. TECNAZEN

0,05*

0,05*

0,05*

37. LINDAN

Carne de pasăre 0,7 (5) Alte produse 0,02*

0,001 (6)

0,1(5)

38. QUINTOZEN

0,01*

0,01*

0,01*

39. PARATION

0,05*

0,05*

0,05*

40. ABAMECTIN (suma de avermectin B1a, avermectin B1b si izomer delta-8.9 de avermectin B1a)

0,02 ficat de vită (vezi Regulamentul (CE) nr. 3425/1993

0,01* alte produse

0.005*

0,01*

41. BIFENTRIN

0,1 grăsime de vită

0,05 * alte produse

0,01*

0,01*

42. BITERTANOL

0,05*

0,05*

0,05*

43. BROMOPRILAT

0,05*

0,05*

0,05*

44. FLUCITRINAT (sumă de izomeri, exprimată ca fluctrinat)

0,05*

0,05*

0,05*

45. METACRIFOS

0,01*

0,01*

0,01*

46. PENCONAZOL

0,05*

0,01*

0,05*

47. PROCLORAZ (sumă de prodoraz si metabolitii acestuia ce contin componentă de 2,4,6- triclorofenol, exprimată ca procloraz)

0,2 grăsime de bovine 2,0 ficat de bovine 0,5 rinichi de bovine 0,1* alte produse

0,02*

0,1*

48. PROFENOFOS

0,05*

0,01*

0,05*

 

Reziduuri de pesticide

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din grăsimea continută în Carne. preparate din carne, organe comestibile si grăsimi animale, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602, (1),(4)

Pentru lapte de vacă crud si lapte de vacă integral, prevăzute în anexa nr. 11a pozitia NC 0401, pentru alte alimente prevăzute la pozitia NC: 0401, 0402. 0405 00 si 0406 în conformitate cu (2), (4)

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă de pasăre si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408

(3), (4)

49. RESMETRIN. incluzând alte amestecuri de izomeri constrtuienti (sumă de izomeri)

0,1*

0,1*

0,1*

50. TRIDEMORF

0,05*

0,05*

 

0,05*

51. TRIADIMENOL Sl TRIADIMEFON (suma de triadimenol si triadimefbn)

0,1*

0,1*

0,1*

52. CICLANILIDĂ

0,01* (p)

0,01* (p)

0,01 *(p)

53. PENDIMETAUN

0,05* (q)

0,05* (q)

0,05*(q)

54. NITROFEN

0,01*

0,01*

0,01*

55. Suma de compusi de mercur

0,01*

0,01*

i 0,01*

56. CAMFECLOR-sumă din trei compusi indicatori Partar Nr. 26,50 si 62 **

0,05**

cu exceptia cărnii de pasăre

0,01*

 

57.1.2-DICLORETAN

0,1*

0,1*

0,1*

58. BINAPACRIL

0,01*

0,01*

0,01*

59. ETILEN OXID - sumă de etiten oxid si 2 |- cloretanol exprimat ca etilen oxid)

0,02*

0,02*

0,02*

60.CAPTAFOL

0,01*

0,01*

0,01*

61. PICOXISTROBIN

0,05***(b)

0,02*** (b)

0,05*** (b)

62. BROMOXINIL inclusiv esterii acestuia, exprimati ca bromoxinil

carne 0,05 (c)

organe 0,20 (c)

0,01**** (c)

 

63. CLORPROFAM si acid 4’-[hidroxiclorprofam - O - sulfonic (4 -HSA), exprimati ca si clorprofam

carne 0,05**** (c)

ficat 0,05**** (c)

rinichi 0,2 (c)

0,2 (c)

 

64. IOXINIL, inclusiv esterii acestuia, exprimati ca ioxinil

carne 0,05 (c)

organe 0,20 (c)

0,01**** (c)

 

65. PIRACLOSTROBIN

0,05**** (c)

0,01**** (c)

0,05**** (c)

66. QUINOXIFEN

0,2 (c)

0,05 (c)

0,02**** ((c)

67. TRIMETILSULFONIUM CATION, rezultat din utilizarea glifosatului

0,2 (c) rinichi de bovine

0,5 (c) ficat de bovine

0,2 (c) Carne de bovine

0,1 (c) rinichi de pasăre 0,05****(c) altele

0,1 (c)

0,01**** (c)

68. CARBARIL(x)

0,05*

0,05*

0,05*

 

 

 

 

 

Reziduuri de pesticide

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din grăsimea continută în came, preparate din

came, organe comestibile si grăsimi animale, prevăzute în

anexa nr. 1 la pozitia NC:

0201; 0202; 0203; 0204;

0205 0000;0206;0207;

ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602, (1),(4)

Pentru lapte de

vacă crud si lapte

de vacă integral,

prevăzute în

anexa nr. 11a

pozitia NC 0401,

pentru alte

alimente

prevăzute la

pozitia NC: 0401,

0402, 0405 00 si

0406 în conformitate cu (2), (4)

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă de

pasăre si

gălbenus de ou,

prevăzute în

anexa nr. 1 la

pozitia NC: 0407

00 si 0408(3),(4)

69.  FENTION  si  analogul  oxigen  al acestuia, sulfoxizn si sulfonele acestuia, exprimate ca fentkxi (y)

0,05*

0,01*

-

70. CLORFENVINFOS - sumă de izomeri EsiZ (z)

0,01*

0,01*

0,01*

 

* Indică limita minimă de determinare analitică.

** Parlar No. 26    2-endo,3-exo, 5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-octacloroboman

Parlar No. 50    2-endo,3-exo, 5-endo, 6-exo, 8.8,9,10,10- nonacloroboman

Parter No. 62    2,2,5.5,8,9,9,10,10, nonacloroboman

*** Indică limita minimă pentru determinarea analitică.

**** Indică limita minimă pentru determinarea analitică.

(1) În cazul produselor alimentare cu continut de grăsime de 10% sau mai mic, reziduul este raportat la greutatea totală a alimentului cu os.  În acest caz limita maximă este de 1/10 din valoarea raportată la continutul de grăsime, dar nu trebuie să fie mai mică de 0,01 mg/kg.

(2) La determinare de reziduuri din laptele de vacă crud si lapte de vacă integral trebuie să se ia ca bază un continut de grăsime de 4%. Pentru laptele crud si laptele integral, provenite de la alte animale, reziduurile se exprimă raportat la grăsime.

Pentru alte alimente prevăzute de anexa nr. 1 la pozitile CN 0401,0402,0405 00 si 0406:

a) cu un continut de grăsime mai mic de 2% din greutate, limita maximă se ia la jumătate din cea pentru lapte crud si lapte de vacă integral;

b) cu un continut de grăsime de 2% sau mai mare din greutate, limita maximă este exprimată în mg/kg, raportată la grăsime. în acest caz limita maximă este de 25 de ori mai mare decât cea pentru lapte crud si lapte de vacă integral.

(3) Pentru ouă si produse din ouă cu un continut de grăsime mai mare de 10% limita maximă este exprimată în mg/kg,

raportată la grăsime.

În acest caz limita maximă este de 10 ori mai mare decât limita pentru ouă proaspete.

(4) Notele (1), (2) si (3) nu se aplică în cazul în care este indicată limita minimă de determinare analitică.

(5) Aceste limite maxime de reziduuri (LMR) sunt bazate pe codexul LMR si nu rezultă din utilizarea produselor fitosanitare.

(6) Pe baza datelor monitorizării.

(a) Dacă până la cel târziu 1 iulie 2000 nu au fost adoptate niveluri, se aplică următoarele niveluri maxime: 0,05*.

(b) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitiva de la 13 septembrie 2009.

(c) Indică imita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 10 noiembrie 2009.

(d) Limita maximă temporară de reziduuri, valabilă până la 1 noiembrie 2007, până la revizuirea la nivel comunitar a anexei III la Directiva 91M14/CEE, transpusă în legislatia natională prin Ordinul comun al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătăti si al ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 421/809/687/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 bis, din 24 august 2005 si a reînregistrării formulărilor deltametrinului în România.

(p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 14 iuie 2007.

(q) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 31 decembrie 2007.

(x) Se aplică de la 30 decembrie 2006.

(y) Se aplică de ia 21 ianuarie 2007.

(z) Se aplică de la 21 ianuarie 2008.

 

PARTEA B

 

Reziduuri de pesticide

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din Carne, inclusiv grăsime, preparate din Carne, organe comestibile si grăsime animală, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602

Pentru lapte si produse din lapte, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC 0401, 0402, 0405 00 si 0406

Pentru ouă proaspete fn coajă, ouă si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408

1 ACEFAT

0,02*

0,02*

0,02*

2. CARBENDAZIM si TIOFONATEMETIL exprimati ca si carbendazim

0,05*

0,05*

0,05*

3. CLOROTALONIL

0,01*

0,01*

0,01*

4. GLIFOSAT

2 (f) rinichi de bovine

0,2 (f) ficat de bovine

0,5 (f) rinichi de porc

0,1 (f) rinichi de pasăre

0,05* (f) altele

0,01*(f)

0,01* (1)

5. IMAZALIL

0,02*

0,02*

0,02*

6. MANCOZEB

7. MANEB

8. METIRAM

9. PROPINEB

10. ZINEB

sumă exprimată ca si CS2

0,05*

0,05*

0,05*

 

11.METAMIDOFOS

0,01*

0,01*

0,05*

12. IPRODION  

13. PROCIMIDON 14. VINCLOZOLIN

sumă de compusi si metaboliti continând componentă de 3,5-dicloranilină, exprimată în 3,5-dicloranilină)

0,05*

0,05*

0,05*

15. FENARIMOL

ex. 0208 (a) ficat + rinichi 0,02* alte produse

0,02*

0,02*

16. METALAXIL

0,5*

0,05*

0,05*

17. BENALAXIL

0,5*

0,05*

0,05*

18. DAMINOZID - sumă de daminozid si 1,1-dimetilhidrazina, exprimată ca daminozid)

0,05

0,05*

0,05*

19. ETEFON

0,05*

0,05*

0,05*

20. PROPICONAZOL

0,1(e)

ficat de rumegătoare

0,01* alte produse de origine animală

0,01* (e)

0,01* (e)

21. CARBOFURAN - sumă de carbofuran si 3-hidroxicarbofuran, exprimată ca si carbofuran

0,1*

0,1*

0,1*

22. CARBOSULFAN

0,5*

0,05*

0,05*

23. BENFURACARB

0,5*

0,05*

0,05*

24. FURATIOCARB

0,5*

0,05*

0,05*

25. METOMIL 26.TIODICARB

reziduu: sumă de metomil si tiodicarb exprimată ca metomil

0,02*

0,02*

0,02*

27. AMITRAZ inclusiv metabolitii care contin componentă de 2,4-dimetilanilină, exprimati ca amitraz

0,05* păsări

 

0,01*

Reziduuri: amitraz împreună cu metabolitii care contin 2,4-dimetilanilină exprimati ca amitraz

0,02*

 

 

28. ALDICARB - reziduu: sumă de aldicarb, sulfoxidul si sulfona acestuia, exprimată ca aldicarb

0,01*

0,01*

0,01*

29. TIABENDAZOL - reziduu: sumă de tiabendazol si 5-hidroxitiabendazol

0,1 (cu exceptia cărnii si altor produse de la ovine, bovine si caprine)

 

0,1*

30. TRIFORIN

0,05*

0,05*

0,05*

31. PROPOXUR

0,05*

0,05*

0,05*

32. PROPIZAMIDĂ

Reziduu: sumă de propizamidă si toti metabolitii continând fractiuni de acid 3,5-dicloro-benzoic, exprimată în propizamidă

0,05 grăsime, ficat, rinichi 0,02* alte produse

0,01*

0,02*

33. FORAT - sumă de forat si analogul oxigenat al acestuia si sulfoxidul si sulfona sa, exprimată ca forat

0,05*

0,02*

0,05*

 

Reziduuri de pesticide

 

Limite maxime în mg/kg (ppm) |

Din carne, inclusiv grăsime, preparate din Carne, organe comestibile si grăsime animală, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602

Pentru lapte si produse din lapte, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC 0401, 0402, 0405 00 si 0406

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408

35. DICOFOL- reziduu: 1,1-bis-(paraclorfenol) -2,2-dicloretanol (p,p’-FW 152), exprimat ca dicofol

1.0 ficat de bovine, ovine si caprine

 

 

36. AZOXISTROBIN 0,05*

0,05* alte produse de origine animală

0,01*

 

37. CLORBUFAM

0,05*

0,05*

 

38. DIALLAT 0,2*

0,2*

0,2*

 

39. KRESOXIM METIL- reziduu: 490M9(1) pentru lapte si 490M1 (2) pentru carne, ficat, grăsime si rinichi, exprimat ca si kresoxim metil

0,02* (p) carne, ficat, grăsime 0,05 (p) rinichi

0,05* (p)

 

40. KRESOXIM METIL

 

 

0,02* (p)

41. ACID CARBOXILIC SPIROXAMINÂ, exprimat ca spiroxamină

0,2 (p) ex 0206 rinichi, ficat 0,05 (p)* alte produse

0,02 (p)

0,05 (p)*

42. DINOTERB

0,05*

0,05*

0,05*

43. DNOC

0,05*

0,05*

0,05*

44.PROFAM ! 0,05*

0,05*

0,05*

45. MONOLINURON

0,05*

0,05*

0,05*

46. PROHEXADIONĂ - prohexadionă si săruruile acesteia, exprimate ca prohexadionă

0,05 (")*

0,01 (a)*

0,05 (a)*

47. FLUROXIPIR

0,5(a) ex 0206 rinichi 0,05f8) alte produse

0,05 *(a)

0,05*(a)

48. PIMETROZIN

0,01*(a)

0,01*(a)

0,01*(a)

49. BENTAZON

0,05 (a)*

0,02 (a)*

0,05 (a)*

50. PIRIDAT - sumă de piridat.si produsul de hidroliză al acestuia CL 9673(6-clor-4-hidorxi-3-fenilpiridazin), exprimată ca piridat

rinichi, exceptând pasărea 0,4(a) alte produse 0,05(a)*

0,05 (a)*

0,05 (a)*

51. OXIDEMETONMETIL - sumă de oxidemetonmetil si demeton-S-metilsulfonă. exprimată ca oxidemetonmetil

0,02*

0,02*

0,02*

52. AZOCICLOTIN si CIHEXATIN - sumă de azociclotin si cihexatin exprimată ca cihexatin

0,2 carne de bovine 0,05* alte produse

0,05*

0,05*

53. ACID FENPROPIMORF CARBOXILIC (BF 421-2) exprimat ca fenpropimorf

0,3 ficat de bovine, caprine, suine si ovine 0,05 rinichi de bovine, caprine, suine si ovine 0,01carne, grăsime, organe comestibile de pasăre 0,02 carne de bovine, caprine, suine si ovine 0,01 alte produse

0,01

0,01*

 

Reziduuri de pesticide

 

Limite maxime în mg/kg (ppm)

Din carne, inclusiv grăsime, preparate din Carne, organe comestibile si grăsime animală, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0201; 0202; 0203; 0204; 0205 00 00; 0206; 0207; ex. 0208; 0209 00; 0210; 1601 00 si 1602

Pentru lapte si produse din lapte. prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC 0401, 0402, 0405 00 si 0406

Pentru ouă proaspete în coajă, ouă si gălbenus de ou, prevăzute în anexa nr. 1 la pozitia NC: 0407 00 si 0408

54. CIROMAZIN

0,05* toate produsele exceptându-le pe cele provenite de la ovine

0,02*

0,2 j

55. CLOFENTAZIN - suma tuturor compusilor care contin componentă de 2-clorbenzoil, exprimată ca si clofentazină

0,1 ficat de bovine, ovine si caprine 0,05* alte produse

0,05*

0,02*

56. ALFA-(3-HIDROXIBUTIL)-ALFA- (4 CLOR -FENILJ-1H-1.2.4-TRIAZOL-1-PROPAN NITRIL (RH9090) exprimat ca miclobutanil

0,01*

0,01*

1 0,01*

57. 2,4 - D

rinichi (cu exceptia păsărilor) 1 (b) altele 0,05* (b)

0,01*

0,01 *(b)

58. FAMOXADON

0,05* (c)

0,05* (c)

0,05* (c)

59. SULFOSULFURON

0,05* (c)

0,05* (c)

0,05* (c)

60. FENHEXAMID

0,05* (c)

0,05* (c)

0,05* (c)

61. ACIBENZOLAR-S-METIL

0,02* (c)

0,02* (c)

0,02* (c)

62. DIQUAT

0,05* (c)

0,05* (c)

0,05* (c)

63. ISOPROTURON

0,05* (c)

0,05* (c)

0,05* (c)

64. ETOFUMESAT - sumă de etofumesat si metabolitul 2,3-dihtdro-3,3-dimetil-2-oxo-benzofuranil-5-metan sulfonat exprimat ca etofumesat)

0,1* (c)

0,1* (c)

0,1* (c)

65. 2,4 - DB

0,05*(d) carne 0,1 (d) ficat, rinichi

0,01* (d)

0,05* (d)

66. OXASULFURON

0,05* (d)

 

 

67. ACEFAT

0,02*

0,02*

0,02*

68. PARATION-METIL - sumă de Paration-metil si paraoxon-metil exprimată ca Paration-metil

0,02*

0,02*

0,02*

69. FENAMIFOS - sumă de fenamifos si sulfoxidul si sulfona acestuia, exprimată ca fenamifos

0,01*

0,005*

0,01*

70. DINOSEB

0,01*

0,01*

0,01*

71. FENMEDIFAM: metil-N-(-hidroxifenil) carbamat (MHPC) exprimat ca fenmedifam (z)

0,05* (p)

0,05* (p)

0,05* (p)

 

* Indică limita minimă de determinare analitică.

(a) De la 1 iulie 2002, si cu exceptia cazului în care se adoptă alte limite, se aplică următoarea limită maximă: 0,02. (p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri.

(1) 490 M9= acid 2- [2- (4-hidroxi-2 metilfenoximetil)fenil]-2-metoxi-imino- acetic

(*) 490 M1= acid 2-metoxiimino-2-[2-(o-toliloximetil)fenil]acetic

 

(a) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005: toate limitele maxime provizorii de reziduuri pentru aceste reziduuri de pesticide sunt considerate definitive în conformitate cu art. 23 al Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie

2004, ce transpune în legislatia natională Directiva 91/414/CEE.

(b) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă.

(c) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 14 iulie 2007.

(d) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizata acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 31 decembrie 2007.

(e) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabiite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 13 septembrie 2009.

(f) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită rămâne definitivă de la 10 noiembrie 2009.

(p) Indică limita maximă provizorie de reziduuri pentru produsele agricole destinate utilizării la care se referă autorizatia acestor produse, care au fost stabilite sau amendate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 39672005: dacă nu este amendată, această limită devine definitivă cu efect din 9 august 2010.

(z) se aplică de la 21 ianuarie 2008.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileste metode de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 70.064 din 23 ianuarie 2007, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabileste metode de analiză pentru determinarea produselor amprolium, diclazuril si carbadox din furaje, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 25/2004 pentru aprobarea Normei veterinare ce stabileste metode nationale de analiză

Art. 4. - Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 1999/27/CE din 20 aprilie 1999 ce stabileste metode comunitare de analiză pentru determinarea produselor aprolium, diclazuril si carbadox din furaje, amendează directivele 71/250/CEE si 73/46/CEE si abrogă Directiva 74/203/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 118 din 6 mai 1999, p. 36.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 24.

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE

SI FAMILIEI

Nr. 83 din 1 februarie 2007

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 154 din 19 februarie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

Având în vedere prevederile:

- art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. VI din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a prevederilor art. I-IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliile locale si primarii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

a prevederilor art. I-IV din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

Art. 1. - (1) Trusoul pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuti, denumit în continuare trusou, se acordă gratuit pentru fiecare copil nou-născut si cuprinde haine, lenjerie si produse de îngrijire necesare nou-născutului.

(2) Cuantumul produselor care fac parte din trusou este de 150 lei si se acordă o singură dată.

Art. 2. - (1) În baza prevederilor art. III alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale, denumită în continuare ordonantă, pentru copiii născuti în perioada ianuarie - mai 2007 autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, denumite în continuare autoritătile administratiei publice locale, acordă beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului.

(2) Contravaloarea trusoului se acordă la cererea scrisă a oricăruia dintre părintii firesti ai copilului sau, în cazul în care acestia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin împuternicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului, desemnat în conditiile legii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeste de către oricare dintre părintii firesti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este însotită de copia certificatului de nastere ori, după caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria răspundere a persoanei care semnează cererea că nu a solicitat acest drept în altă localitate.

(4) Modelul cererii si al declaratiei pe propria răspundere privind acordarea trusoului pentru nou-născuti este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Contravaloarea trusoului se acordă unuia dintre părintii firesti ai copilului pe baza acordului acestora sau, în caz de neîntelegere, pe baza deciziei autoritătii tutelare ori a hotărârii judecătoresti, părintelui căruia i s-a încredintat copilul spre crestere si educare.

(2) În situatia în care părintii firesti ai copilului nu sunt în măsură să solicite acest drept, contravaloarea trusoului se acordă împuternicitului acestora sau reprezentantului legal al copilului.

(3) Prin reprezentant legal al copilului se întelege părintele sau persoana desemnată potrivit legii să exercite drepturile si să îndeplinească obligatiile părintesti fată de copil. De asemenea, în situatia constatării riscului de abandon al copilului în maternitate, reprezentantul legal al acestuia se instituie prin decizie a directorului executiv sau, după caz, a directorului general al directiei generale de asistentă socială si protectie a copilului judetene, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.

(4) În cazul persoanei singure care are copii în întretinere si nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singură, dacă are capacitatea deplină de exercitiu sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia.

(5) Prin împuternicit se întelege persoana desemnată de părintii firesti ai copilului în vederea solicitării si primirii contravalorii trusoului pentru nou-născuti. Împuternicirea se autentifică prin notariat, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) În aplicarea prevederilor art. III alin. (5) din ordonantă, autoritătile administratiei publice locale aprobă acordarea sumelor reprezentând contravaloarea trusoului, precum si modalitatea de plată a acestuia prin dispozitie scrisă, în termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii.

(2) Pe baza dispozitiei prevăzute la alin. (1), autoritătile administratiei publice locale întocmesc o situatie centralizatoare care se transmite directiei de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, în prima zi a săptămânii următoare pentru săptămâna precedentă. Modelul situatiei centralizatoare este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (2), în termen de două zile de la primirea acesteia, directia teritorială întocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plătii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru acordarea contravalorii trusoului sunt transferate de directiile teritoriale în conturile deschise cu această destinatie la Trezoreria Statului de către primari, din care acestia vor dispune plata dreptului.

(5) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (2) constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.

(6) Sumele reprezentând contravaloarea trusoului se plătesc de autoritătile administratiei publice locale, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de către solicitant.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentele instructiuni.

 

ANEXA

 

ROMÂNIA

Judef/Mun.Bucuresti__________________

(cod, denumire)

Primar comuna/oras/municipiu/sector mun.Bucuresti___________________

(cod, denumire)

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind dispozitiile primarului si beneficiarii trusoului pentru nou-nfiscuti

 

NR. CRT

TITULARUL TRUSOULUI

CNP TITULAR TRUSOU

NUMĂR DISPOZITIE PRIMAR

CNP COPIL pentru care se acordă înuoul

ADRESĂ TITULAR

SUMA .LEI.

CHELTUIELI DE TRANSMITERE A DREPTULUI

1.

....

 

 

 

 

 

 

2.

....

 

 

 

 

 

 

3.

....

 

 

 

 

 

 

4.

....

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

PRIMAR,

 

NOTĂ: Se transmite în scris si în format electronic.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2007

 

Având în vedere prevederile art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5, 7, 9 si 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2007, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Pentru aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice rămân valabile disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor cuprinse în anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.364/2006 pentru aprobarea publicării anexelor nr. 1-19 la Centralizatorul privind disciplinele de învătământ, domeniile si specializările, precum si probele de concurs, valabil pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar 2006.

Art. 3. - Candidatii ale căror specializări nu se regăsesc în centralizatorul prevăzut la art. 1 vor primi acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar, dacă profilul postului/catedrei vacant/vacante coincide cu profilul specializării absolvite si specializarea înscrisă pe diploma candidatului poate să fie asimilată uneia dintre specializările incluse în acest centralizator. În aceste situatii, acceptul de participare la concursurile de ocupare a posturilor didactice vacante din învătământul preuniversitar se acordă de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 4. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ superior si Directia generală învătământ în limbile minoritătilor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 178.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.