MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 139         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 87 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 si ari. 399-4043 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 90 din 8 februarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

180. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al orasului Băile Govora si în administrarea Consiliului Local al Orasului Băile Govora, judetul Vâlcea

 

181. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Maramures, în domeniul public al comunei Copalnic-Mănăstur si în administrarea Consiliului Local al Comunei Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures

 

182. - Hotărâre privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Videle si în administrarea Consiliului Local al Orasului Videle, judetul Teleorman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

268. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

329. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aplicarea normelor metodologice pentru elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 87

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 si art. 399-4043 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 si ale art. 399-4043 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel Pascovici în Dosarul nr. 607/193/2006 al Judecătoriei Botosani.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 6 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 607/193/2006, Judecătoria Botosani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 132 alin. 1 si ale art. 399-4043 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Gabriel Pascovici cu ocazia solutionării unei contestatii la executare formulate de Societatea Comercială „Harmicom” - S.R.L. din Botosani în contradictoriu cu autorul exceptiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 si 44. În acest sens, arată că art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă art. 24 din Constitutie, deoarece oferă reclamantului posibilitatea de a-si modifica, în întregime, cererea de chemare în judecată la primul termen de judecată. În ceea ce priveste art. 399-4043 din acelasi cod, autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii de lege înfrâng prevederile constitutionale ale art. 24 si 44, întrucât, pe de o parte, omit să prevadă, în cadrul contestatiei la executare, citarea executorului judecătoresc, în calitate de parte, iar pe de altă parte, reglementează transferul de proprietate în mod deficitar, permitând, fără garantii procesuale, schimbarea proprietarilor bunurilor imobile.

Instanta de judecată consideră că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), an”. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 132 alin. 1 si ale art. 399-4043 din Codul de procedură civilă, care au următoarea redactare:

- Art. 132 alin. 1: „La prima zi de înfătisare instanta va putea da reclamantului un termen pentru întregirea sau modificarea cererii, precum si pentru a propune noi dovezi. In acest caz, instanta dispune amânarea pricinii si comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea facerii întâmpinării. “;

- Art. 399-404 alcătuiesc sectiunea a Vl-a - Contestatia la executare, iar art. 4041- 4043 formează sectiunea a Vl-a - întoarcerea executării din primul capitol al cărtii a V-a din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate si, respectiv, introduse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, ordonantă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000 si aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 219/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, ulterior modificate si completate prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 994 din 13 decembrie 2006.

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 referitoare la dreptul la apărare si ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, asa cum rezultă din textul art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanta de judecată poate să acorde, la prima zi de înfătisare, la solicitarea reclamantului, un nou termen pentru întregirea sau modificarea cererii si pentru a depune noi probe în acest scop. Această normă procedurală nu are caracter imperativ si nu aduce, sub niciun aspect, atingere interesului în apărare al pârâtului, deoarece instanta de judecată dispune amânarea cauzei si comunicarea către acesta a cererii modificate, în vederea formulării întâmpinării.

În ceea ce priveste pretinsa neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399-4043 din Codul de procedură civilă, Curtea observă că această critică nu poate fi primită, deoarece se referă, pe de o parte, la omisiunea reglementării citării executorului judecătoresc, în calitate de parte, iar pe de altă parte, la reglementarea deficitară a transferului de proprietate. Or, asemenea critici nu intră în competenta Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Gabriel Pascovici în Dosarul nr. 607/193/2006 al Judecătoriei Botosani.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399-4043 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOANVIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 90

din 8 februarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Cristian Filip în Dosarul nr. 28.455/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal este prezent personal autorul exceptiei si asistat de avocatul Adrian Roseti, cu delegatie

la dosar. Lipseste partea Măria Filip, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Avocatul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia pentru motivele invocate în fata instantei de judecată. Apreciază că jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale nu este incidentă în spetă.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 28.455/2/2005, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Exceptia a fost ridicată de Cristian Filip, administratorul Societătii Comerciale „Philip Impex” - S.R.L. din Oltenita, cu ocazia solutionării cererii de apel formulate împotriva Sentintei comerciale nr. 268/26 aprilie 2005, pronuntată de Tribunalul Călărasi în Dosarul nr. 145/2005 în contradictoriu^ cu Măria Filip.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, deoarece „lezează interesele personale si profesionale ale individului care poate fi obligat la plata unor taxe de timbru despre care nu a avut cunostintă când a consimtit la judecarea cauzei, lucru pe care poate nu l-ar fi făcut dacă ar fi fost încunostintat de cuantumul acesteia.”

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind

taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. Alineatul (5) al acestui articol a fost modificat în mai multe rânduri, cea mai recentă modificare fiind adusă prin Ordonanta Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 28 august 2001, aprobată prin Legea nr. 742/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 17 decembrie 2001.

În urma acestor modificări, dispozitiile de lege criticate au următoarea redactare: „În situatia în care instanta judecătorească învestită cu solutionarea unei căi de atac ordinare sau extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unitătilor teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice în a căror rază teritorială îsi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silită a creantelor bugetare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) referitoare la accesul liber la justitie, potriovit cărora „(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea obsevă că textul de lege criticat reglementează situatia cu privire la solutia ce trebuie pronuntată de instanta de control judiciar atunci când constată că în fazele procesuale anterioare cuantumul taxei de timbru nu a fost plătit legal. Într-o atare împrejurare, potrivit art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997, instanta care^judecă calea de atac va dispune obligarea părtii la plata taxelor judiciare de timbru aferente. Asa fiind, Curtea constată că obligatia si modalitatea de plată a taxelor judiciare de timbru, prevăzute de dispozitiile de lege criticate prin exceptie, nu sunt de natură să îngrădească accesul liber la justitie sub niciun aspect.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Cristian Filip în Dosarul nr. 28.455/2/2005 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 februarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Pressdintele Autoritătii Nationale de Reglementare în

Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Buliga

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI

pe anul 2007 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Indicatori

ANUL 2007 PROGRAM

 

VENITURI

13.149

1.

VENITURI CURENTE

13.049

A

VENITURI FISCALE

12.299

A4

IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII

12.299

16.10

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor . sau pe desfăsurarea de activităti

12.299

16.10.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

12.299

C

VENITURI NEFISCALE

750

C1

VENITURI DIN PROPRIETATE

750

31.10

Venituri din dobânzi

750

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

750

II.

VENITURI DIN CAPITAL

100

39.10

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

100

39.10.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

100

 

CHELTUIELI

20.047

01

CHELTUIELI CURENTE

17.254

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

11.290

10.01

Cheltuieli salariate în bani

8.563

10.02

Cheltuieli salariate în natură

200

10.03

Contributii

2.527

10.03.01

Contributii de asigurări sociale de stat

1.661

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

171

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

514

10.03.04

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

86

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

73

10.03.07

Fond de garantare pentru plata creantelor salariate

22

20

BUNURI Sl SERVICII

5.964

20.01

Bunuri si servicii

2.384

20.02

Reparatii curente

216

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

359

20.06

Deplasări, detasări, transferări

550

20.11

Cărti, publicatii si materiale documentare

162

20.12

Consultantă si expertiză

693

20.13

Pregătire profesională

250

20.14

Protectia muncii

155

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

100

20.30

Alte cheltuieli

1.095

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.793

71

ACTIVE NEFINANCIARE

2.793

71.01

Active fixe

2.793

 

REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

-6.898

90

REZERVE, EXCEDENT, DEFICIT

-6.898

93.01

Deficit*)

-6.898


*) Deficitul pe anul 2007 se va acoperi din disponibilitătile din anii precedenti.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al orasului Băile  Govora si în administrarea Consiliului Local al Orasului Băile Govora, judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în orasul Băile Govora, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă - în domeniul public al orasului Băile Govora si în administrarea Consiliului Local al Orasului Băile Govora, judetul Vâlcea.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 180.

 

anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor în domeniul public al orasului Băile Govora si în administrarea Consiliului Local al Orasului Băile Govora, judetul Vâlcea

 

Locul unde

este situat imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Număr de inventar

M.F.P. si

codul de clasificare

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

Orasul Băile Govora,

Str. Sfatului nr. 10

judetul Vâlcea

Statul român, , din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

Orasul Băile Govora în administrarea Consiliului Local al Orasului Băile Govora,

judetul Vâlcea

Nr. M.F.P.= 121.141

Cod de clasificare = 1.6.4

- suprafata construită = 415,03 m2

- suprafata desfăsurată = 1.236,69 m2

- suprafata terenului aferent = 4.429,51 m2

- suprafata de teren indiviză = 34,55 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Maramures, în domeniul public al comunei Copalnic-Mănăstur si în administrarea Consiliului Local al Comunei Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art- 9 alin. (1) si al art. 12' alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Maramures, în domeniul public al comunei Copalnic-Mănăstur si în administrarea Consiliului Local al Comunei Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data-intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 181.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Maramures, în domeniul public al comunei Copalnic-Mănăstur si în administrarea Consiliului Local al Comunei Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures

 

Denumirea

si locul

unde este

situat imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite

imobilul

Caracteristicile

imobilului

Numărul atribuit de

Ministerul Finantelor

Publice, conform Hotărârii

Guvernului nr. 1.705/2006

(codul de clasificare a imobilului)

Clădire

(Sediul Administratiei Finantelor Publice Copalnic-Mănăstur),

Str. Principală nr. 2,

comuna Copalnic-Mănăstur, judetul Maramures

Domeniul public al statului si din

Administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Maramures

Domeniul public al comunei Copalnic-Mănăstur si în administrarea Consiliului Local al

Comunei Copalnic- Mănăstur, judetul Maramures

Clădire P+E

Suprafata construită = 224 m2

Suprafata desfăsurată = 394 m2

Suprafata terenului aferent = 785 m2

 

27.752

cod de clasificare: 8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Videle si în administrarea Consiliului Local al Orasului Videle, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1711 alin. (1) si (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind. Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Consiliului Local al Orasului Videle, judetul Teleorman, a unor bunuri imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise din patrimoniul Societătii Comerciale „Foraj Sonde” - S.A. Videle în domeniul public al statului.

(2) Se aprobă transmiterea bunurilor imobile prevăzute la alin. (1) din domeniul public al statului în domeniul public al orasului Videle, judetul Teleorman.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 182.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile*) trecute din patrimoniul Societătii Comerciale „Foraj Sonde” - S.A. Videle în domeniul public al statului, care sunt transmise în domeniul public al orasului Videle si în administrarea Consiliului Local al Orasului Videle, judetul Teleorman

 

Locul unde

sunt situate

imobilele

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

Caracteristicile

tehnice.

ale imobilelor

Orasul Videle,

Str. Petrolului nr. 20,

judetul Teleorman

Statul român

Orasul Videle,

în administrarea

Consiliului Local al

Orasului Videle,

judetul Teleorman

- Hală reparatii auto + garaj, P

- construit din beton armat si zidărie din cărămidă

- suprafată construită = 1.572 m2

- C1

Sediu - corp administrativ, P+1

- construit din beton armat, zidărie portantă din cărămidă cu stâlpi din beton armat

- suprafată construită = 205,06 m2

- C2

Depozit combustibil statie PECO

- infrastructură de beton armat, zidărie portantă din cărămidă

- suprafată construită = 329,42 m2

- C3

Bazin decantare - suprafată construită = 70,04 m2

- C4

Statie spălătorie auto

- suprafată construită = 210,52 m2

- C5

Retea alimentare cu apă (rezervor apă = 46,56 m2 + statie pompare apă = 26,39 m2) în suprafată construită de 72,95 m2

- C6

Rampă auto - suprafată construită = 53,08 m2

- C7

Cabină pază - suprafată construită = 22,52 m2

- Platformă betonată în suprafată de 6.931 m2

- Platformă parcare = 121 m2

- Retea termică în lungime de 200 m

- Retea de canalizare în lungime de 250 m

- Retea electrică - împrejmuire gard = 524 m, din care: 405 m prefabricate din beton si 119 m din lemn

- Suprafata terenului = 15.227,26 m2

 


*) Bunurile imobile au fost trecute în proprietatea publică a statului prin Decizia nr. 198 din 24 august 2006, emisă de Agentia Natională de Administrare Fiscală, în temeiul dispozitiilor art. 164 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările ulterioare,

având în vedere Avizul favorabil al Ministerului Sănătătii Publice nr. Vllid/E.N. 931 din 1 februarie 2007, L în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală resurse umane si Directia securitate medico-socială si sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 15 februarie 2007.

Nr. 268.

 

ANEXĂ

 

NORME

de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, la spitalele publice din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează selectionarea managerului, persoană fizică, care conduce un spital public din reteaua sanitară a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Managerul este selectionat prin concurs de o comisie numită prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(3) Concursul de selectie a managerului de spital public se organizează de către Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru toate spitalele din subordine.

Art. 2. - (1) Concursul de selectie cuprinde:

a) studierea dosarului de candidat - etapa eliminatorie;

b) concursul propriu-zis.

(2) În cadrul concursului propriu-zis candidatii sustin următoarele probe de evaluare:

a) test-grilă de verificare a cunostintelor - eliminatoriu;

b) sustinerea proiectului de management;

c) interviu de selectie.

(3) Concursul de selectie se finalizează, pentru fiecare post scos la concurs, cu ierarhizarea candidatilor în ordinea descrescătoare a mediilor finale obtinute în urma concursului si cu nominalizarea candidatului admis pe postul pentru care a concurat.

(4) Pentru a fi declarati „Admis”, candidatii trebuie să obtină media finală cel putin 8,00, iar la fiecare probă de evaluare, minimum nota 7,00.

Art. 3. - (1) Numirea în functia de manager al spitalului public se face prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(2) Managerul încadrat în conditiile alin. (1) încheie contract de management cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale efectuate pe baza indicatorilor de performantă stabiliti prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

Art. 4. - (1) În vederea organizării si desfăsurării concursului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului publică în ziarul „Viata medicală” anuntul de concurs, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului de selectie.

(2) Anuntul de concurs cuprinde:

a) posturile scoase la concurs;

b) locul si perioada de desfăsurare a concursului de selectie;

c) criteriile de selectie;

d) locul si perioada de înscriere;

e) continutul dosarului de înscriere;

f) cuantumul sumei de participare la concurs.

(3) Temele-cadru pentru proiectul de management si bibliografia de concurs sunt stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, conform protocolului de colaborare încheiat cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. După ce sunt avizate de presedintele comisiei de concurs, temele-cadru si bibliografia sunt publicate cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului pe site-urile Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar: www.snspms.ro, www.drg.ro si www.incds.ro.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursului de selectie

 

Art. 5. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea concursului de selectie se constituie comisia de concurs la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Comisia de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte:

- secretarul general din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) membri:

- 3 reprezentanti ai Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

- un reprezentant al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) de la Catedra de sănătate publică si management a Universitătii de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti;

- un cadru didactic (profesor sau conferentiar) în specialitatea management din cadrul Facultătii de Management a Academiei de Studii Economice Bucuresti;

c) secretariat: una-două persoane din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Cadrele didactice din componenta comisiei de concurs sunt propuse de rectorii institutiilor de învătământ, superior, la solicitarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) După constituire, până la finalizarea concursului de selectie si solutionarea contestatiilor, comisia de concurs îsi desfăsoară activitatea în cadrul unei încăperi destinate special, dotată cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor, asigurată de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 6. - Nu pot face parte din comisia de concurs si din comisia de solutionare a contestatiilor cei care declară sau despre care există informatii certe că au rude ori afini până la gradul al IV-lea inclusiv în rândul candidatilor.

Art. 7. - (1) Presedintele comisiei de concurs poartă întreaga răspundere pentru buna organizare si desfăsurare a concursului, asigurarea legalitătii în ceea ce priveste evaluarea candidatilor, asigurarea sanselor egale pentru acestia, securitatea continutului probelor de evaluare si a documentelor elaborate de comisie si candidati în vederea evaluării si ierarhizării acestora.

(2) Presedintele comisiei de concurs stabileste:

a) cu cel putin 45 de zile înainte de data începerii concursului, componenta nominală a comisiei de concurs, în baza nominalizărilor făcute de rectorii institutiilor de învătământ superior, pe care le supune aprobării ministrului transporturilor, constructiilor si turismului;

b) atributiile membrilor comisiei de concurs, astfel încât să se asigure răspunderea personală a fiecăruia;

c) componenta nominală a comisiei de solutionare a contestatiilor, pe care o supune aprobării ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu cel putin 10 zile înainte de data începerii concursului.

Art. 8. - Atributiile comisiei de concurs sunt:

a) elaborarea anuntului de concurs si publicarea acestuia;

b) avizarea temelor pentru proiectul de management si a bibliografiei de concurs stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si dispunerea publicării lor pe internet;

c) elaborarea variantelor de întrebări pentru testul de verificare a cunostintelor;

d) preluarea si studierea dosarelor de înscriere ale candidatilor;

e) luarea în evidentă a candidatilor al căror dosar a fost declarat „Admis”;

f) instruirea candidatilor înainte de începerea probelor de evaluare privind regulile ce trebuie respectate pe timpul desfăsurării concursului;

g) organizarea si desfăsurarea probelor de evaluare; h) elaborarea documentelor necesare pentru derularea

operativă a probelor de evaluare si pentru finalizarea concursului;

i) Înaintarea contestatiilor depuse la secretariatul comisiei de concurs către comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 9. - (1) Comisia de solutionare a contestatiilor se constituie la nivelul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si este formată din presedinte si alti 2 membri ai comisiei, personal de specialitate.

(2) Atributiile presedintelui comisiei de solutionare a contestatiilor sunt:

a) pregătirea comisiei;

b) Înregistrarea contestatiilor primite de la comisia de concurs;

c) repartizarea sarcinilor ce revin fiecărui membru al, comisiei;

d) comunicarea deciziei de solutionare a contestatiilor.

(3) Comisia solutionează contestatiile cu privire la respingerea dosarelor, la rezultatul testului-grilă si la rezultatul final al concursului. Deciziile comisiei de solutionare a contestatiilor sunt definitive.

 

CAPITOLUL III

înscrierea candidatilor

 

Art. 10. - La concursul de selectie se pot înscrie candidatii care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:

a) sunt absolventi de învătământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licentă;

b) sunt absolventi ai cursului de perfectionare în management sanitar, stabilit prin ordin al ministrului sănătătii publice;

c) au cel putin 2 ani vechime în posturi cu studii universitare de lungă durată;

d) nu sunt condamnati penal sau în curs de urmărire penală;

e) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);

f) au achitat suma de participare la concurs.

Art. 11. - Dosarul de înscriere trebuie să contină următoarele documente:

a) cererea de înscriere;

b) copia legalizată a actului de identitate;

c) copia legalizată a diplomei de licentă;

d) copia legalizată a certificatului de absolvire a cursului de perfectionare în management spitalicesc;

e) curriculum vitae;

f) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atestă efectuarea unor specializări, competente/atestate etc. în domeniul managementului sanitar;

g) adeverinta care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie de pe carnetul de muncă, certificată „în conformitate cu originalul” de către conducerea unitătii;

h) cazierul judiciar;

i) adeverintă din care rezultă că este apt medical;

j) declaratie pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

k) copie legalizată a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care si-a schimbat numele, după caz;

I) proiectul de management realizat de candidat;

m) chitanta de plată a sumei de participare la concurs.

Art. 12. - (1) Dosarele de înscriere se depun la secretariatul comisiei de concurs până la termenul stabilit pentru finalizarea înscrierilor, care nu poate fi mai târziu de 5 zile înainte de începerea concursului.

(2) Comisia de concurs, în termen de 3 zile de la data finalizării înscrierilor, studiază dosarele depuse si stabileste pentru fiecare rezultatul, prin înscrierea mentiunii „Admis” sau „Respins”.

(3) Rezultatul studierii dosarelor de înscriere se afisează la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(4) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul studierii dosarelor, în termen de 24 de ore de la data afisării, la comisia de solutionare a contestatiilor. Contestatia se rezolvă în timp de 24 de ore de la data depunerii, de către comisia de solutionare a contestatiilor.

(5) Concursul de selectie este continuat numai de ; candidatii al căror dosar a fost declarat „Admis”.

(6) Candidatii al căror dosar a fost declarat „Respins” au dreptul să solicite Scolii Nationale de Sănătate Pubjică si Management Sanitar returnarea a 75% din suma de participare la concurs, în termen de 30 de zile de la “data la care au fost declarati „Respins”.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea concursului propriu-zis

 

Art. 13. - (1) Testul-grilă de verificare a cunostintelor se elaborează de un colectiv de specialitate din cadrul comisiei de concurs, stabilit de presedintele acesteia.

(2) Testul-grilă are caracter eliminatoriu si se desfăsoară pe durata a două ore.

(3) Testul-grilă contine 50 de întrebări, dintre care 40% din domeniul legislatiei specifice activitătii spitalului public si 60% din domeniul managementului sanitar.

(4) Fiecare întrebare are 4 variante de răspuns (a, b, c, d), din care:

a) 40% din totalul întrebărilor au un singur răspuns corect din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,2 puncte;

b) 60% din totalul întrebărilor au două răspunsuri corecte din 4 si se notează fiecare răspuns corect cu 0,1 puncte.

Art. 14. - (1) Colectivul stabilit de presedintele comisiei de concurs pentru elaborarea testului-grilă se întruneste cu cel mult 12 ore înaintea sustinerii probei, în spatiul special destinat să asigure secretizarea activitătii si conditii optime de lucru.

(2) La stabilirea testului-grilă se folosesc si variantele de întrebări elaborate de membrii comisiei de concurs.

(3) Testul-grilă elaborat se transmite cu două ore înainte de începerea probei presedintelui comisiei.

(4) Grila de corectare a testului se transmite comisiei după finalizarea probei.

(5) Testul-grilă primit se multiplică, în prezenta presedintelui comisiei de concurs, într-un număr de exemplare mai mare cu 3 fată de numărul candidatilor înscrisi în concurs. După multiplicare, testele-grilă se introduc în plicuri, câte unul pentru fiecare sală de concurs, si se sigilează. Fiecare plic va contine o rezervă de 3 fată de numărul candidatilor din sala respectivă.

(6) Persoanele care au participat la multiplicarea si sigilarea plicurilor cu testele-grilă, indiferent de functia pe care o au, pot să părăsească spatiile în care s-au desfăsurat aceste activităti după 30 de minute de la ora fixată pentru deschiderea plicurilor cu teste si difuzarea lor candidatilor.

Art. 15. - Exigente cu privire la elaborarea întrebărilor:

a) continutul să fie clar exprimat, să fie exclusă orice ambiguitate sau capcană;

b) formularea să fie în strictă concordantă cu bibliografia stabilită pentru concurs;

c) gradul de complexitate al întrebărilor să fie de nivel mediu;

d) să acopere o arie cât mai extinsă a bibliografiei de concurs;

e) să poată fi rezolvate în timpul stabilit.

Art. 16. - (1K Pentru fiecare sală de concurs în care se desfăsoară proba de test-grilă, presedintele comisiei de concurs stabileste, prin tragere la sorti, cu două ore înainte de începerea probei, din rândul personalului pus la dispozitie de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, responsabilul de sală.

(2) Responsabilul de sală are următoarele atributii:

a) verifică sala de concurs, îndepărtând toate materialele care îi pot influenta pe candidati în rezolvarea testului-grilă;

b) afisează la intrare tabelul nominal cu candidatii, în ordine alfabetică, repartizati să sustină proba de evaluare în sala respectivă;

c) stabileste locul fiecărui candidat, în functie de numărul curent din tabelul nominal;

d) verifică prezenta si identitatea candidatilor si o consemnează în documentele de evidentă;

e) distribuie candidatilor, la ora stabilită pentru începerea probei, câte un test-grilă;

f) precizează si verifică modul de identificare a fiecărei lucrări si ia măsuri de secretizare a acestora, aplicând pe fiecare test, până la finalizarea probei, stampila specială de concurs sau cea stabilită de presedintele comisiei de concurs;

g) verifică existenta unor semne distinctive pe teste, luând măsuri de anulare a celor descoperite cu asemenea semne înscriind pe lucrare „ANULAT”, cu semnătura proprie, si asigură un nou test-grilă candidatului în cauză, cu respectarea transparentei acestei activităti. La fel se procedează si în cazul în care unii candidati doresc să îsi transcrie testul-grilă, fără să depăsească timpul afectat probei;

h) preia de la candidati, pe bază de semnătură, testele-grilă;

i) predă secretariatului comisiei de concurs, pe bază de semnătură, în prezenta cel putin a unui supraveghetor si a

2 candidati, testele-giilă ale candidatilor.

Art. 17. - (1) Supraveghetorii se numesc de presedintele comisiei de concurs, prin tragere la sorti, cu două ore înainte de începerea probei, din rândul personalului pus la dispozitie de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, asigurându-se cel putin 3 pentru o sală.

(2) Supraveghetorii se subordonează sefului de sală si îndeplinesc sarcinile stabilite de acesta.

Art. 18. - Pe timpul desfăsurării probei, responsabilii de săli si supraveghetorii nu rezolvă întrebări, nu dau indicatii privind rezolvarea întrebărilor, nu permit intrarea în sală a altor persoane, cu exceptia presedintelui comisiei de concurs.

Art. 19. - (1) Candidatii au acces în sălile de sustinere a testului-grilă cu 30 de minute înainte de deschiderea plicurilor cu teste, dar nu cu mai putin de 15 minute, pe baza tabelelor aflate la sefii de săli si afisate la intrare si a actului de identitate.

(2) Candidatii care nu se află în sălile de sustinere a probei de evaluare în momentul deschiderii plicului cu testele-gjilă pierd dreptul de participare la concurs.

(3) în sălile de concurs este interzisă utilizarea telefoanelor mobile.

Art. 20. - (1) La ora înscrisă pe plic, responsabilul de sală deschide plicul cu teste în fata tuturor candidatilor, le distribuie fiecărui candidat si stabileste ora de finalizare a probei.

(2) Din momentul deschiderii plicului cu teste, candidatii nu pot părăsi sala de concurs decât după 30 de minute si numai după predarea lucrării. Pentru necesităti fiziologice, candidatii pot părăsi sala de concurs numai însotiti de 2 supraveghetori, iar timpul absentei din sală nu prelungeste durata probei pentru candidatii respectivi.

(3) Pentru rezolvarea testului-grilă, candidatii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră ori neagră.

Art. 21. - (1) După expirarea timpului, lucrările candidatilor se preiau de secretariatul comisiei, sub semnătură, si se repartizează pentru a fi evaluats de membrii comisiei de concurs.

(2) Fiecare test-grilă este evaluat, independent, de două persoane si se apreciază separat, conform grilei de corectare aprobate de presedintele comisiei de concurs. Punctajul maxim este de 10 puncte, corespunzător notei 10.

(3) În situatia în care există diferente între punctajele acordate de cei 2 evaluatori, presedintele comisiei de concurs stabileste un alt membru al comisiei, care, în prezenta celor care au evaluat testul-grilă, reverifică si stabileste punctajul definitiv.

Art. 22. - (1) Rezultatul testului-grilă se comunică prin afisare la sediul ministerului, în termen de 24 de ore de la finalizarea probei.

(2) Sunt declarati „Respins” candidatii care au obtinut la testul-grilă de verificare a cunostintelor o notă mai mică de 7,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta, fiind scosi din concurs si nemaiputându-se prezenta la sustinerea probelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b) si c).

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul testului-grilă în termen de 24 de ore de la data afisării. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Art. 23. - (1) Proiectul de management urmăreste modul în care candidatul analizează si propune solutii de rezolvare a temei date, utilizând aparatul stiintific si conceptual specific.

(2) Tema aleasă de candidat pentru proiectul de management vizează spitalul public pentru care candidează. Informatiile necesare pentru realizarea proiectului trebuie să fie libere la publicare si obtinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) La cererea candidatilor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pune la dispozitia acestora, în maximum 3 ziie de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si structura de personal la data solicitării, aferente unitătilor sanitare la care sunt înscrisi candidatii.

Art. 24. - (1) Candidatii îsi aleg tema pentru proiectul de management si îl depun odată cu înscrierea la concurs.

(2) Proiectul de management trebuie să fie realizat individual de către candidat si să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu font 14.

(3) Proiectele sunt evaluate, până la data sustinerii orale de către candidat, de un colectiv de specialisti stabilit de presedintele comisiei de concurs dintre membrii comisiei de concurs.

(4) Fiecare lucrare este notată, independent, de minimum două persoane, conform grilei de punctare stabilite de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare evaluator.

(5) Grila de punctare a proiectelor de management este elaborată de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar si publicată pe site-urile sale, după încheierea perioadei de înscriere a candidatilor.

(6) În cazul în care există diferente mai mari de un punct între notele acordate de cei 2 evaluatori, proiectul de management este încredintat altui specialist, care, în prezenta celor care au evaluat lucrarea, reverifică si stabileste nota finală.

Art. 25. - (1) Sustinerea proiectului se face în plenul comisiei de concurs, pe durata a maximum 15 minute, plus 5 minute acordate pentru răspunsurile la întrebările adresate de membrii comisiei de concurs.

(2) Nota acordată initial poate fi mărită sau micsorată în functie de modul de sustinere a lucrării si de răspunsurile date membrilor comisiei de concurs.

(3) În urma sustinerii orale a proiectului de management, comisia de concurs stabileste nota definitivă pentru această probă de evaluare.

(4) Comunicarea notelor definitive la proiectul de management se face prin afisare, la sfârsitul fiecărei zile de concurs, la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 26. - (1) Interviul de selectie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs să constate, analizând si rezultatele obtinute la probele de evaluare sustinute anterior, dacă respectivul candidat îsi va putea îndeplini obligatiile în noua functie si dacă este cel mai potrivit pentru acest post.

(2) Fiecare membru al comisiei de concurs, după finalizarea interviului, întocmeste „Fisa interviului de selectie”, conform anexei care face parte integrantă din prezentele norme.

(3) Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs în fisă.

Art. 27. - (1) Interviul de selectie se desfăsoară pe durata a maximum 15 minute, în plenul comisiei de concurs.

(2) În cadrul interviului de selectie se pot adresa candidatului următoarele categorii de întrebări:

a) Întrebări deschise: cu scopul de a atrage mai multe informatii de la candidat, dezvoltând datele furnizate prin curriculum vitae (de exemplu: Ce puteti să spuneti despre ...?);

b) Întrebări închise: cu scopul de a clarifica unele fapte, evenimente sau situatii (de exemplu: Ati condus un colectiv de muncă/echipă vreodată?);

c) Întrebări ipotetice: cu scopul de a evalua răspunsurile candidatului asupra unor anumite situatii sau evenimente ipotetice (de exemplu: în cazul în care sunteti angajat, cum ati proceda în administrarea cheltuielilor legate de personal?);

d) Întrebări de probă: cu scopul de a clarifica unele aspecte prezentate de candidat prin revenirea la subiectul anterior (de exemplu: Am dori să revenim la subiectul anterior. Spuneati că ......).

(3) Nu Se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială si originea socială.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 28. - (1) Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obtinute la testul-grilă, proiectul de management si interviul de selectie.

(2) În baza mediilor finale ale candidatilor se întocmesc, pentru fiecare post scos la concurs, în ordine descrescătoare, listele finale ale concursului de selectie.

(3) La medii egale departajarea candidatilor se face pe baza mediei obtinute la testul-grilă, iar la mentinerea egalitătii, pe baza notei obtinute la interviul de selectie.

Art. 29. - (1) Comunicarea rezultatelor finale se face prin afisare la sediul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în termen de 24 de ore de la finalizarea concursului.

(2) Mediile finale obtinute de candidati sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la postul pentru care acestia au candidat.

(3) Candidatii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului, în termen de 24 de ore de la data afisării, la comisia de solutionare a contestatiilor. Contestatia se solutionează de comisia de solutionare a contestatiilor, în termen de 24 de ore de la data depunerii.

Art. 30. - (1) În termen de 48 de ore de la finalizarea concursului si rezolvarea contestatiilor, presedintele comisiei de concurs înaintează Directiei generale resurse umane din Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului procesul-verbal cu rezultatele concursului si nominalizările pentru fiecare post de manager scos la concurs, însotite de o copie a dosarelor de înscriere ale celor nominalizati, certificate pe fiecare pagină de presedintele comisiei de concurs.

(2) Directia generală resurse umane, după verificarea documentelor primite de la comisia de concurs, propune ministrului transporturilor, constructiilor si turismului validarea concursurilor si emiterea ordinelor de încadrare pentru cei nominalizati.

(3) Lucrările scrise ale candidatilor, precum si toate documentele întocmite pentru organizarea si desfăsurarea concursului se păstrează în arhiva Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au regimul documentelor de personal si învătământ.

 

anexă

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

Comisia de concurs

 

FISA INTERVIULUI DE SELECTIE

 

Candidat ................................................................

Postul solicitat ......................................................

Data interviului ......................................................

Intervievator ..........................................................

 

1.

Aptitudini de comunicare

- Excelente (10-9,50)

- Foarte bune (9,49-9,00)

- Acceptabile (8,99-7,00)

- Minime (6,99-5,00)

- Insuficiente (4,99-1,00)

2.

Aptitudini si cunostinte manageriale

- Excelente, capabil să îsi asume postul fără o pregătire prealabilă (10-9,50)

- Foarte bune, este necesară putină pregătire (9,49-9,00)

- Bune, are cunostinte elementare, dar este capabil să învete (8,99-7,00),

- Necesită multă pregătire (6,99-5,00)

- Nu are aptitudini manageriale (4,99-1,00)

3.

Ambitii profesionale

- Fixează obiective foarte ambitioase (10-9,50)

- Scopuri de nivel înalt (9,49-9,00)

- Obiective de nivel mediu (8,99-7,00)

- Obiective limitate, nu este foarte ambitios (6,99-5,00),

- Se bazează pe altii prea des, obiective minime (4,99-1,00)

4.

Motivare

- Motivare excelentă, dorintă puternică de a munci (10-9,50)

- Foarte interesat de post; pune multe întrebări (9,49-9,00)

- Dorintă de a munci (8,99-7,00)

- Putin interesat de post (6,99-5,00)

- Nu este interesat de post, impasibil (4,99-1,00)

5.

Potrivire de post

- Excelent pentru acest post (10-9,50)

- Foarte bun pentru acest post (9,49-9,00)

- Satisfăcător pentru acest post (8,99-7,00)

- Incert pentru acest post (6,99-5,00)

- Nesatisfăcător pentru acest post (4,99-1.00)

6.

Autocontrol

- Are o excelentă abilitate de a se controla (10-9,50)

- Sigurantă de sine, încredere în capacitatea sa de a rezolva problemele (9,49-9,00)

- Autocontrol mediu (8,99-7,00)

- Pare suprasolicitat, nervos (6,99-5,00)

- Greoi, pare preocupat, înqrijorat (4,99-1,00)

7.

Impresie generală

- Excelentă (10-9,50)

- Foarte bună (9,49-9,00)

- Bună (8,99-7,00)

- Satisfăcătoare (6,99-5,00)

- Nesatisfăcătoare (4,99-1,00)

8.

Solicitantul este un candidat*):

- Foarte potrivit (10-9,50)

- Potrivit (9,49-9,00)

- Destul de potrivit (8,99-7,00

- Posibil, dar pentru un alt post (6,99-5,00)

- Nepotrivit (4,99-1,00)

 

Evaluator,

.......................

(semnătura)

 

.......................

(data)


*) Se trece nota finală a interviului de selectie, calculată cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor acordate la fiecare dintre cei 7 indicatori evaluati.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aplicarea normelor metodologice pentru elevii care beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport ca urmare a faptului că nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu

 

În conformitate cu art. I pct. 3 din Legea nr. 291/2006 pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii, Directia generală învătământ preuniversitar, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitătile de învătământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdăii

 

Bucuresti, 13 februarie 2007.

Nr. 329.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

referitoare la decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu

 

Art. 1. - (1) Elevilor români din învătământul de stat si particular acreditat, cursuri de zi, care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, pe perioada cursurilor scolare, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, prin unitătile de învătământ la care sunt scolarizati, pe bază de abonament, în limita a 50 km.

(2) Pentru distante mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru.

Art. 2. - (1) Elevii care se află în situatia prevăzută la art. 1 alin. (1) decontează la unitatea scolară unde sunt înscrisi contravaloarea abonamentului lunar achizitionat de ei. La efectuarea decontului, abonamentul lunar al elevului va rămâne la unitatea de învătământ preuniversitar.

(2) Elevii care se află în situatia prevăzută la art 1 alin. (1) se pot adresa în scris secretariatelor unitătilor de învătământ preuniversitar unde sunt înscrisi, pentru a solicita acordarea în avans a sumelor necesare pentru achizitionarea abonamentului lunar.

(3) Elevii care se află în situatia prevăzută la art 1 alin. (2) primesc lunar, pe bază de decont, contravaloarea biletelor de călătorie aferente călătoriilor efectuate în luna respectivă, cu conditia încadrării în numărul de 8 călătorii prevăzute pe semestru.

Art. 3. - (1) Unitătile de învătământ preuniversitar care au în evidentă elevii prevăzuti la art. 1 vor lua măsurile necesare pentru ca decontarea biletelor/abonamentelor să se facă operativ.

(2) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ preuniversitar stabileste data la care unitatea de învătământ face decontarea biletelor/abonamentelor pentru elevii prevăzuti la art. 1.

Art. 4. - Unitătile de învătământ preuniversitar transmit lunar inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, până la data de 20 a lunii curente, pentru luna următoare, numărul de beneficiari si necesarul de credite pentru decontarea facilitătilor de transport mentionate la art. 1.

Art. 5. - Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, au obligatia ca în cadrul solicitărilor lunare de credite pe care le transmit Ministerului Educatiei si Cercetării să includă si necesarul de credite primit de la unitătile de învătământ preuniversitar care se referă la decontarea cheltuielilor de transport al elevilor care beneficiază de acestea.

Art. 6. - Ministerul Educatiei si Cercetării, pe baza necesarului de credite transmis lunar de către inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, repartizează acestora fondurile necesare prevăzute la capitolul 65.01 „învătământ”, titlul 57 „Asistentă socială”.

Art. 7. - Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, repartizează, la rândul lor, fondurile primite cu această destinatie fiecărei unităti de învătământ preuniversitar din raza lor teritorială, conform necesarului pe care unitătile de învătământ l-au solicitat.

Art. 8. - Până la data de 30 aprilie a fiecărui an, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, transmit Ministerului Educatiei si Cercetării situatiile estimative cu numărul de beneficiari si contravaloarea abonamentelor aferente acestora, în vederea stabilirii fondurilor care trebuie alocate Ministerului Educatiei si Cercetării de la bugetul de stat pentru anul următor.