MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 145         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 februarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

176. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2005, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 februarie 2007.

Nr. 176.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - In sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă si de îmbolnăvire profesională;

b) tariful de risc reprezintă procentul din fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător clasei de risc, respectiv cota de contributie pentru accidente de muncă si boli profesionale;

c) contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc;

d) perioada de referintă reprezintă anul 2005.

 

CAPITOLUL II

Stabilirea claselor de risc

 

Art. 2. - Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităti ale economiei nationale, conform Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecventă:

a) l1 - indicele care reprezintă frecventa de accidentare, respectiv numărul de accidentati ce revin la 1.000 de salariati;

b) l2 - indicele care reprezintă frecventa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate si/sau deces, respectiv numărul de accidentati cu invaliditate si/sau deces ce revin la 1.000 de salariati;

c) l3 - indicele care reprezintă frecventa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale ce revin la 1.000 de salariati;

d) l4 - indicele care reprezintă frecventa salariatilor care lucrează în conditii de muncă speciale si deosebite, la 1.000 de salariati.

(2) Numărul accidentatilor luati în considerare la determinarea indicilor I, si l2 este dat de numărul formularelor pentru înregistrarea accidentelor de muncă respective - FIAM.

(3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fiselor de declarare a bolilor profesionale înregistrate în perioada de referintă - BP2.

(4) Indicii de frecventă prevăzuti la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referintă.

Art. 4. - (1) Fiecărui indice de frecventă prevăzut la art. 3 alin. (1) Îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecventă se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul al clasei de risc, denumită în continuare CR, este următoarea:

CR = (CR1 + CR2 + CR3 + CR4) : 4,

unde:

CR1 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I1;

CR2 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I2;

CR3 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I3;

CR4 - clasa de risc aferentă indicelui de frecventă I4.

(2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecventă se stabileste pe baza mediei indicilor de frecventă respectivi din perioada de referintă.

(3) Clasele de risc aferente indicilor de frecventă au valori cuprinse între 1 si 20 pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecventă ce stau la baza determinării claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea tarifului de risc

 

Art. 5. - (1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Tariful de risc, respectiv cota de contributie, are valoarea cuprinsă între 0,4 si 3,6%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate.

(3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20.

(4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN si este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 6. - Angajatorii care îsi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contributie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activitătii principale, în baza declaratiei pe propria răspundere depuse.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea contributiei de asigurare

 

Art. 7. - Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată lunar de angajatori, denumită în continuare C, se determină după următoarea formulă:

 

C = TR x Fs / 100,

 

unde:

TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;

Fs - fondul total de salarii brute lunare realizate de angajator în luna anterioară perioadei de plată a contributiei.

Art. 8. - Contributia de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5 si 7, pe baza datelor statistice din perioada de referintă, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care acestia fac parte.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 9. - (1) Institutiile si unitătile cărora nu li s-a atribuit cod CAEN se vor încadra, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice si ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

a) institutiile si unitătile de administratie publică si apărare, precum si cele de asigurări sociale din sistemul public, administrarea sistemului scolar, financiar, de sănătate publică, directiile cultural-sportive, directiile agricole, sanitar-veterinare si alte directii si inspectorate din administratia publică, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 75;

b) institutiile si unitătile de învătământ, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 80;

c) institutiile si unitătile de sănătate si asistentă socială, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 85;

d) asociatiile de proprietari si locatari, în clasa CAEN- 7032.

(2) Pentru institutiile si unitătile care nu sunt prevăzute la alin. (1), codul CAEN va fi identificat în cadrul clasificării activitătilor din economia natională, în functie de specificul activitătii principale desfăsurate.

Art. 10. - Termenul de declarare si de plată a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.

Art. 11. - (1) În cazul în care plata contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestatiile si serviciile de asigurare prevăzute de lege si efectuate de asigurător se recuperează de la angajator.

(2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, si primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

Anexa nr. 1

 

ÎNCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NATIONALĂ ÎN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENTĂ SI A DATELOR STATISTICE DIN ANUL 2005

 

Nr. Crt.

Activitatea din economia nationala

Cod CAEN

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

(ΣCR1-4/4)

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

1

Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

0111

0,723

4

0,189

6

0,031

3

13,7064

3

4.00

2

Cultivarea legumelor, a specialitătilor horticole si a produselor de seră

0112

0,297

2

0,148

5

0,000

1

7,424

2

2,50

3

Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi si mirodenii

0113

0,477

3

0,119

5

0,000

1

2,978

1

2,50

4

Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

0121

0,417

3

0.417

9

0,000

1

41,719

5

4,50

5

Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor si asinilor

0122

1,575

6

0,000

1

0,000

1

31,496

5

3,25

6

Cresterea porcinelor

0123

0,821

4

0,164

6

0,164

6

20,536

4

5,00

7

Cresterea păsărilor

0124

0,632

4

0,070

4

0,000

1

14,054

3

3,00

8

Cresterea altor animale

0125

0,000

1

0,000

1

0,000

1

58,962

6

2,25

9

Activităti In ferme mixte (cultura vegetală combinată cu cresterea animalelor)

0130

0,465

3

0,232

7

0,077

4

15,492

3

4,25

10

Activităti de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic

0141

0,611

4

0,141

5

0,611

11

9,399

3

5,75

11

Activităti de servicii pentru cresterea animalelor

0142

2,222

7

0,000

1

0,000

1

22,222

4

3,25

12

Vânătoare, ocrotirea vânatului

0150

11,494

15

5,747

20

0,000

1

86,207

8

11,00

13

Silvicultura si exploatare forestieră

0201

2,011

6

0,435

9

0,027

2

6,250

2

4,75

14

Servicii auxiliare silviculturii si exploatării forestiere

0202

5,236

10

2,618

20

0,000

1

10,471

3

8,50

15

Pescuitul

0501

0,000

1

0,000

1

0,000

1

21,598

4

1,75

16

Piscicultura

0502

0,000

1

0,000

1

0,000

1

5,400

2

1,25

17

Extractia si prepararea cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)

1010

19,621

20

0,480

10

0,540

10

456,318

17

14,25

18

Extractta si prepararea cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)

1020

5,194

10

0,433

9

0,062

4

423,828

17

10,00

19

Extractia si prepararea turbei

1030

0,000

1

0,000

1

0,000

1

222,222

12

3,75

20

Extractia hidrocarburilor

1110

0,499

3

0,026

2

0,184

6

71,867

7

4,50

21

Activităti de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale

1120

3,789

9

0,211

7

0,474

10

84,202

8

8,50

22

Extractia si prepararea minereurilor radioactive

1200

0,000

1

0,000

1

0,000

1

820,669

20

5.75

23

Extractia si prepararea minereurilor feroase

1310

5,865

11

0,000

1

8,798

20

296,188

14

11,50

24

Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare

1320

4,556

10

0,337

8

11,053

20

244,684

13

12,75

25

Extractia pietrei pentru constructii

1411

4,360

9

0,727

12

4,360

20

232,558

12

13,25

26

Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

1412

2,827

8

0,000

1

0,707

12

190,813

11

8,00

27

Extractia ardeziei

1413

0,000

1

0,000

1

40,000

20

200,000

12

8,50

28

Extractia pietrisului fi nisipului

1421

2,142

7

0,714

12

0,000

1

178,486

11

7.75

29

Extractia argilei si caolinului

1422

0,000

1

0,000

1

0,000

1

40,404

5

2,00

30

Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimică

1430

0,000

1

0,000

1

38,835

20

194,175

11

8,25

31

Extractia sării

1440

1,323

5

0,000

1

0,000

1

163,211

10

4,25

32

Alte activităti extractive

1450

7,299

12

0,000

1

5,474

20

379,562

16

12,25

33

Productia si conservarea cărnii

1511

1,502

6

0,429

9

0.215

7

12,873

3

6,25

34

Productia si conservarea cărnii de pasăre

1512

0,922

4

0,000

1

0,000

1

15,370

3

2,25

35

Prepararea produselor din carne

1513

1,003

5

0,308

8

0,154

6

7,712

2

5,25

38

Prelucrarea si conservarea pestelui

1520

0,000

1

0,000

1

0,000

1

18,560

4

1,75

37

Prelucrarea si conservarea cartofilor

1531

6,645

12

0,000

1

0,000

1

0,000

1

3,75

38

Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1532

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

39

Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1533

1,962

6

0,392

9

0,000

1

0,000

1

4,25

40

Fabricarea uleiurilor si grăsimilor brute

1541

2.460

7

0,000

1

0,000

1

30,750

5

3,50

41

Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor rafinate

1542

0,444

3

0,000

1

0,000

1

22.202

4

2.25

42

Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare

1643

2,193

7

0,000

1

0,000

1

0,000

1

2,50

43

Fabricarea produselor lactate si a brfînzeturilor

1551

1.011

5

0,389

9

0,078

4

3.889

2

5.00

44

Fabricarea înghetatei

1552

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

45

Fabricarea produselor de morărit

1561

1.704

6

0,085

4

0,341

8

40.971

5

5,75

46

Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

1562

3,752

9

0,000

1

0,000

1

0,000

1

3,00

47

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

1671

1.531

6

0,000

1

0,000

1

25,510

4

3,00

48

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

1572

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

49

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

1581

0,784

4

0,055

3

0,091

4

2.278

1

3,00

50

Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare

1582

3,171

8

0,176

6

0,000

1

0,000

1

4,00

 

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

51

Fabricarea zahărului

1583

3,583

8

0,000

1

0,448

9

44,783

5

5,75

52

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1584

1,488

5

0,000

1

0,000

1

3,307

2

2,25

53

Fabricarea macaroanelor, tâiteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

1686

2,597

7

1,299

16

0,000

1

12,987

3

6,75

54

Prelucrarea ceaiului si cafelei

1586

0,418

3

0,000

1

0,000

1

20,877

4

2,25

55

Fabricarea condimentelor

1587

2,734

7

0,684

12

0,000

1

20,506

4

6,00

56

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1588

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

57

Fabricarea altor produse alimentari n.c.a.

1589

0,603

4

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,75

58

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1591

0,699

4

0,000

1

0,000

1

24,453

4

2,50

59

Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

1592

0,5841

3

0,000

1

6,660

1

26,270

4

2,15

60

Fabricarea vinurilor

1593

2,026

6

0,760

12

0,000

1

0,000

1

5,00

61

Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1594

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1.00

62

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1595

10,101

14

0,000

1

0,000

1

0,000

1

4.25

63

Fabricarea berii

1596

1,687

6

0,000

1

0,937

14

23,435

4

6,25

64

Fabricarea martului

1597

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

65

Productia de ape minerale si băuturi răcoritoare nealcoolice

1598

1,020

5

0,000

1

0,000

1

0,000

1

2,00

66

Fabricarea produselor din tutun

1600

0,432

3

0,000

1

0,000

1

120,950

9

3,50

67

Pregătirea fibrelor si filarea în fire de bumbac si tip bumbac

1711

1.096

5

0,000

1

0,365

9

36,550

5

5,00

68

Pregătirea fibrelor si filarea în fire de lână cardatâ sl tip lână cardată

1712

0,000

1

0,000

1

0,000

1

49,261

6

2,25

69

Pregătirea fibrelor si filarea în fire de lână pieptănată si tip lână

1713

2,602

7

0,000

1

0,651

11

143,136

10

7,25

70

Pregătirea si filarea în fire a fibrelor tip in

1714

0,000

1

0,000

1

0,000

1

35,907

5

2,00

71

Prelucrarea si răsucirea mătăsii naturale si artificiale

1715

2,484

7

0,000

1

0,000

1

74,534

7

4,00

72

Fabricarea atei de cusut

1716

4,167

9

0,000

1

0,000

1

111,111

9

5,00

73

Pregătirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

1717

21,739

20

0,000

1

5,435

20

108.696

9

12,50

74

Tesături din bumbac si din fire tip bumbac

1721

0,896

4

0,000

1

0,299

8

80,621

7

5,00

75

Tesături din lână cardată si din Tire tip lână cardată

1722

0,000

1

0,000

1

5,976

20

199,203

12

8,50

76

Tesături din lână pieptănată sl din fire tip lână pieptănată

1723

1,694

6

0,424

9

0,000

1

42,355

5

5,25

77

Tesături din mătase sl din fire tip mătase

1724

1,074

5

0,000

1

3.221

20

295,223

14

10,00

78

Tesături din alte textile

1725

4,065

9

0,000

1

0,000

1

81,301

7

4,50

79

Finisarea materialelor textile

1730

0,420

3

0,000

1

0,000

1

16,789

3

2,00

80

Fabricarea de articole confectionate din textile

1740

0,492

3

0,000

1

0,246

7

61,501

6

4,25

81

Fabricarea de covoare si mochete

1751

2.999

8

0,600

11

1,800

19

89,982

8

11.50

82

Fabricarea de frânghii, sfori si plase

1752

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

83

Fabricarea de textile netesute si articole din acestea

1753

3,937

9

0,000

1

0,000

1

52,493

6

4.25

84

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1754

0,580

3

0,000

1

0,290

8

28.994

4

4,00

85

Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1760

1,481

5

0,000

1

0,000

1

74,074

7

3,50

88

Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantaIon, tricotati sau crosetati

1771

0,439

3

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1.50

87

Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate

1772

1,509

6

0,000

1

0,050

3

10,062

3

3,25

88

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1810

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1.00

89

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1821

0,265

2

0,000

1

0,133

5

0,863

1

2.25

90

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte

1822

0,353

3

0,016

2

0,037

3

0,548

1

2,25

91

Fabricarea de irticole de lenjerie de corp

1823

0,333

3

0,000

1

0,026

2

0,256

1

1,75

92

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte si accesorii n.c.a.

1824

0,159

2

0,000

1

0,000

1

0,743

1

1,25

93

Prepararea si vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

1830

6,666

1

6,666

1

0,000

1

11,4591

3

1,50

94

Tăbăcirea si finisarea pieilor

1910

9,450

14

6,014

20

0,000

1

131,443

9

11,00

95

Fabricarea de articola de voiaj si marochinărie si a articolelor de hamasament

1920

0,608

4

0,122

5

0,122

5

3,041

2

4,00

96

Fabricarea încăltămintei

1930

0,551

3

0,024

2

0,060

4

1,798

1

2,50

97

Tăierea si rindeluirea lemnului; Impregnarea lemnului

2010

3,053

8

0,447

9

0,298

8

12,162

3

7,00

98

Fabricarea de produse stratificate din lemn

2020

6,831

12

1,118

15

0,248

7

3,726

2

9,00

99

Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplărie pentru constructii

2030

2,126

7

0,125

5

0.063

4

1,876

1

4,25

100

Fabricarea ambalajelor din lemn

2040

2,355

7

0,785

13

0,000

1

7,849

2

5,75

 

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

101

Fabricarea altor produse din lemn

2051

5,079

10

0,154

6

0,154

6

4,464

2

6,00

102

Fabricarea articolelor din pluti, paie si împletituri

2052

2,203

7

0,000

1

2.203

20

0,000

1

7,25

103

Fabricarea celulozei

2111

23,865

20

6,369

20

0,000

1

222,930

12

13,25

104

Fabricarea hârtiei si cartonului

2112

3,309

8

0,331

8

0,000

1

132,363

9

6,50

105

Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton

2121

3,436

8

0.172

6

0,172

6

126,804

9

7.25

106

Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau carton

2122

2,165

7

0,000

1

1,082

15

32,468

5

7,00

107

Fabricarea articolelor de papetărie

2123

3,953

9

0,000

1

0,000

1

19.763

4

3,75

108

Fabricarea tapetului

2124

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

109

Fabricarea altor articole din hârtie si carton nea.

2125

1,887

6

0.943

14

0,000

1

18,868

4

6,25

110

Editarea cărtilor

2211

0,000

1

0,000

1

0,000

1

5,028

2

1.25

111

Editarea ziarelor

2212

0,000

1

0,000

1

0,000

1

4.002

2

1.25

112

Editarea revistelor si periodicelor

2213

0,000

1

0,000

1

0,000

1

8,889

2

1.25

113

Editarea înregistrărilor sonore

2214

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1.00

114

Alte activităti de editare

2215

0,000

1

0,000

1

0,000

1

27,174

4

1.75

116

Tipărirea ziarelor

2221

0,000

1

0,000

1

0,000

1

12.500

3

1.50

116

Alte activităti de tipărire n.c.a.

2222

0.320

3

0,080

4

0,160

6

9.213

3

4,00

117

Legătorie

2223

2,577

7

0,000

1

0,000

1

12,887

3

3,00

118

Servicii pregătitoare pentru pretipăiire

2224

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

119

Alte lucrări de tipografie

2225

0,000

1

0,000

1

0,000

1

22,288

4

1.75

120

Reproducerea înregistrărilor audio

2231

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

121

Reproducerea înregistrărilor video

2232

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

122

Reproducerea înregistrărilor informatice

2233

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1.00

123

Fabricarea produselor de cocaerie

2310

1,855

6

0,000

1

0,000

1

371,058

16

6,00

124

Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

2320

1,145

5

0.229

7

0,000

1

287.216

13

6,50

125

Prelucrarea combustibililor nucleari

2330

0,000

 

0,000

1

0,000

1

855,556

20

5,75

126

Fabricarea gazelor industriale

2411

1,136

5

0,000

1

0,000

1

340,909

15

5,50

127

Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

2412

0,000

1

0,000

1

2,331

20

349,650

15

9.25

129

Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

2413

2,047

6

0,315

8

0,472

10

275.612

14

9,50

129

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

2414

2,152

7

0,000

1

0,000

1

215.169

12

5,25

130

Fabricarea îngrăsămintelor sl produselor azotoase

2415

2,417

7

0,161

6

0,322

8

257,815

13

8,50

131

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2416

2,350

7

0,000

1

0,000

1

235,016

13

5,50

132

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2417

0,708

4

0,000

1

0,000

1

212,465

12

4,50

133

Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2420

1,479

5

0,000

1

1,479

17

295,858

14

9,25

134

Fabricarea vopselelor, lacurilor, camelii tipografice si masticurilor

2430

1,821

6

0,000

1

0,228

7

273,100

14

7,00

135

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2441

0,788

4

0,000

1

0,000

1

275,699

14

5,00

138

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2442

1,547

6

0,516

10

0,172

6

218,363

12

8,50

137

Fabricarea săpunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere

2451

0,945

4

0,000

1

0,000

1

236,295

13

4,75

138

Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaletă)

2452

0,000

1

0,000

1

0,000

1

204,496

12

3.75

139

Fabricarea explozivilor

2461

2,751

7

1.376

17

0,000

1

275.103

14

9.75

140

Fabricarea cierurilor si gelatinelor

2462

0,000

1

0,000

1

0,000

1

193.548

11

3,50

141

Fabricarea uleiurilor esentiale

2463

2,695

7

0,000

1

0,000

1

269,542

13

5.50

142

Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2464

0,000

1

0,000

1

0,000

1

300,000

14

4.25

143

Fabricarea suportilor destinati înregistrărilor

2485

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

144

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2466

0,000

1

0,000

1

0,000

1

278,846

14

4,25

148

Fabricarea fibrelor sl firelor sintetice si artificiale

2470

0,579

3

0,000

1

0,000

1

268,540

13

4,50

148

Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2511

4,655

10

0,000

1

0,000

1

95,617

8

5,00

147

Resaparea anvelopelor

2512

0,000

1

0,000

1

0,000

1

95,694

8

2,75

148

Fabricarea altor produse din cauciuc

2513

3.420

8

0,000

1

0,000

1

65,147

7

4,25

149

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2521

2,698

7

0,000

1

0,000

1

47,210

6

3,75

150

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2522

3,477

8

0,000

1

0,000

1

47,408

6

4,00

 

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

151

Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

2523

1,124

5

0,000

1

0,000

1

32,108

5

3,00

152

Fabricarea altor produse din material plastic

2524

3,269

8

0,272

7

0,000

1

27,244

4

5,00

153

Fabricarea sticlei plate

2611

2,675

7

0,000

1

0,535

10

224,719

12

7,50

154

Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2612

3,666

9

1,375

17

0,000

1

183,318

11

9,50

166

Fabricarea articolelor din sticlă

2613

2,275

7

0,108

5

0,867

13

268,501

13

9,50

156

Fabricarea fibrelor din sticlă

2614

1,665

6

0,833

13

0,000

1

266,445

13

8,25

157

Fabricarea de sticlărie tehnică

2615

0,000

1

0,000

1

3.300

20

231,023

12

8,50

158

Fabricarea articolelor ceramice pentru u? gospodăresc si ornamental

2621

1,367

5

0,137

5

0,137

5

82,046

7

5,50

159

Fabricarea de obiecta sanitare din ceran.ică

2622

1,908

6

0,477

10

0,954

14

152,672

10

10,00

160

Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramică

2623

8,499

13

1,418

17

0,000

1

169,972

11

10,50

161

Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

2624

0,000

1

0,000

1

0,000

1

222,222

12

3,75

162

Fabricarea altor produse ceramice

2625

22,727

20

0,000

1

0,000

1

227,273

12

8,50

163

Fabricarea produselor ceramice refractare

2626

5,358

10

0,000

1

0,000

1

122,465

9

5,25

164

Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramică

2630

0,844

4

0,422

9

0,844

13

139,299

10

9,00

165

Fabricarea cărămizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argilă arsă

2640

3,237

8

0,883

13

0,000

1

70,619

7

7,25

166

Fabricarea cimentului

2661

1,558

6

0,000

1

0,519

10

187,435

11

7,00

167

Fabricarea varului

2652

4,451

9

0,000

1

0,000

1

222,552

12

5,75

168

Fabricarea ipsosului

2653

5,556

11

5,556

20

0,000

1

16,667

3

8,75

169

Fabricarea elementelor din beton pentru constructii

2661

2,721

7

0,544

10

0,000

1

94,843

8

6,50

170

Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii

2662

0,000

1

0,000

1

0,000

1

137,363

10

3,25

171

Fabricarea betonului

2663

1,489

5

0,000

1

0,000

1

163,751

10

4,25

172

Fabricarea mortarului

2664

0,000

1

0,000

1

0,000

1

142,857

10

3,25

173

Fabricarea produselor din azbociment

2665

1,802

6

0,000

1

1,802

19

396,396

16

10,50

174

Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos

2666

2,825

8

0,000

1

0,000

1

169,492

11

5,25

175

Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

2670

0,699

4

0,000

1

0,000

1

122,292

9

3,75

176

Fabricarea de produse abrazive

2681

3,378

9

0,000

1

0,000

1

168,919

11

5,50

177

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

2682

3,176

8

0,706

12

0,000

1

141,143

10

7,75

178

Productia de metale feroase sub forme primare sl cea de feroaliaje

2710

2,682

7

0,123

5

0,247

7

532,335

19

9,50

179

Productia de tuburi (tevi) din fontă

2721

0,000

1

0,000

1

28,369

20

585,106

20

10,50

180

Productia de tuburi (tevi) din otel

2722

4,948

10

0,000

1

2.999

20

512,821

18

12,25

181

Tragere la rece

2731

14,706

17

0,000

1

0,000

1

367,647

16

8,75

182

Laminare la rece

2732

0,000

1

0,000

1

0,000

1

418,006

17

5,00

183

Productia altor profila obtinute la rece

2733

19,802

20

0,000

1

0,000

1

396,040

16

9,50

184

Trefilare

2734

13,378

16

0,000

1

0,000

1

551,839

19

9,25

185

Productia metalelor pretioase

2741

0,000

1

0,000

1

14,286

20

500,000

18

10,00

186

Metalurgia aluminiului

2742

5,614

11

0,148

5

5,762

20

533,314

19

13,75

187

Productia plumbului, zincului sl cositorului

2743

2,755

7

0,000

1

76,584

20

826,446

20

12,00

188

Metalurgia cuprului

2744

3,770

9

0,000

1

4,713

20

565,504

19

12,25

189

Productia altor metale neferoase

2745

18,519

19

0,000

1

0,000

1

555,556

19

10,00

190

Turnarea fontei

2751

3,480

8

0,232

7

10,209

20

699,536

20

13,75

191

Turnarea otelului

2762

15,113

17

0,000

1

7,557

20

680,101

20

14,50

192

Turnarea metalelor r eferoase usoare

2753

1.866

6

0,000

1

0,000

1

559,701

19

6,75

193

Turnarea altor metale neferoase

2754

2.538

7

0,000

1

2,538

20

611,675

20

12,00

194

Fabricarea de constructii metalice si părti componente ale structurilor metalice

2811

3,119

8

0,206

6

0,411

9

70,939

7

7,50

195

Fabricarea de elemente de dulgherie sl tâmplărie din metal

2612

2,241

7

0,320

8

0,000

1

69,363

7

5,75

196

Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2821

2,559

7

0,512

10

0,000

1

71,648

7

6,25

197

Productia de radiatoare si cazane pentru încălzire centrală

2822

1,612

6

0,000

1

0,000

1

64,481

7

3,75

198

Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încălzire centrală)

2830

1,488

5

0,496

10

0,496

10

66,948

7

8,00

199

Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2840

7,246

12

0,000

1

0,315

8

64,902

7

7,00

200

Tratarea si acoperirea metalelor

2851

5,096

10

0,000

1

0,000

1

66,641

7

4,75

 

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

201

Operatiuni de mecanică generală

2852

4,551

10

0,427

9

0,284

8

73,948

7

8,50

202

Fabricarea produselor de tăiat si de uz casnic

2861

1,786

6

0,000

1

0,000

1

53,571

6

3,50

203

Fabricarea uneltelor de mână

2862

2,068

6

0,230

7

0,000

1

68,918

7

5,25

204

-abriearea articolelor de feronerie

2863

7,926

13

0,330

8

0,661

12

72,655

7

10,00

205

Fabricarea de reciplenti, containere si alte produse similare din otel

2871

2,618

7

2,618

20

0,000

1

52,356

6

6,50

206

Fabricarea ambalajelor din metale usoare

2872

1,377

5

1,377

17

0,000

1

27,548

4

6,75

207

Fabricarea articolelor din fire metalice

2873

4,036

9

0,000

1

0,000

1

64,860

7

4,50

208

Fabricarea de suruburi, butoane, lanturi si arcuri

2874

3,248

8

0,000

1

0,000

1

48,721

6

4,00

209

Fabricarea altor articole din metal

2875

1,200

5

0,000

1

0,267

7

80,032

7

5,00

210

Fabrica de  motoare si turbine (cu exceptia mot. pentru avioane, autovehic. si motociclete.)

2911

2,155

7

0,144

5

0,575

11

96.278

8

7,75

211

Fabricarea de pompe si compresoare

2912

1,521

6

0,000

1

0,253

7

101,394

8

5,50

212

Fabricarea de articole de robinetărie

2913

0,765

4

0,000

1

0,383

9

103,290

8

5,50

213

Fabricarea lagărelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

2914

1,568

6

0,000

1

0,470

10

90.132

8

6,25

214

Fabricarea cuptoarelor Industriale si arzătoarelor

2921

6,329

11

0,000

1

0,000

1

94,937

8

5,25

215

Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2922

2,082

6

0,000

1

0,297

8

96.654

8

5,75

216

Fabric, echipam.industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic)

2923

6,433

11

0,000

1

0,000

1

107.219

8

5,25

217

Fabricarea altor echipamente de utilizare generală

2924

2,228

7

0,557

11

0,000

1

111.421

9

7,00

218

Fabricarea tractoarelor

2931

2,593

7

0,000

1

3,566

20

106,969

8

9,00

219

Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere

2932

2,861

8

0,220

7

1,540

18

110,035

9

10,50

220

Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2941

0,883

4

0,000

1

0,000

1

88,261

8

3,50

221

Fabricarea altor masini-unerte pentru prelucrarea metalului

2942

1,325

5

0,000

1

0,331

8

99.387

8

5,50

222

Fabricarea altor masinl-unelte n.c.a.

2943

0,000

1

0,000

1

3,171

20

105.708

8

7,50

223

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2961

2,269

7

0,000

1

1,602

18

97,450

8

6,50

224

Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii

2962

1,836

6

0,068

4

0,273

7

98,186

8

6,25

225

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

2953

2,107

7

0,000

1

3,511

20

105,337

8

9,00

226

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei sl a pielăriei

2954

0,684

4

0,000

1

0,000

1

102,529

8

3,50

227

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

2955

0,000

1

0,000

1

0,000

1

126.582

9

3,00

228

Fabricarea altor masini si utilaje specifice

2966

1,436

5

0,000

1

0,180

6

107,720

8

5,00

229

Fabricarea armamentului si munitiei

2960

0,477

3

0,000

1

0,658

13

105,825

8

6,25

230

Fabricarea de masini si aparate electrocasnice

2971

2,616

7

0,136

5

0,000

1

89,482

8

5,25

231

Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

2972

1,247

5

0,000

1

0,000

1

37,406

5

3,00

232

Fabricarea masinilor de birou

3001

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

233

Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

3002

0,739

4

0,369

9

0.369

9

0,000

1

5,75

234

Productfa de motoare, generatoare si transformatoare electrice

3110

1,550

6

0,103

5

1.240

16

36,157

5

8,00

235

Productia de aparate pentru distributia sl comanda electricitătii

3120

1,309

5

0,000

1

0.431

9

34,334

5

5,00

238

Productia de flre si cabluri electrice si optice

3130

3,871

9

0,000

1

0,258

7

33,548

5

5,50

237

Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

3140

1,600

6

0,000

1

0,000

1

32,000

5

3,25

238

Productia de lămpi electrice si echipamente de iluminat

3150

1,231

5

0,000

1

0,000

1

30,779

5

3,00

239

Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.

3161

1,291

5

0,000

1

0,000

1

27,566

4

2,75

240

Productia altor componente electrice n.c.B.

3162

0,914

4

0,000

1

0,000

1

27,422

4

2,50

241

Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice

3210

0,919

4

0,000

1

0,000

1

2,986

1

1.75

242

Productia de emitătoare radlo-televlziune, echipam, si aparate telefonice si telegrafice

3220

0,710

4

0,000

1

0,000

1

3,550

2

2,00

243

Prod.de receptoare de radio si televiz.,aparate de înregistrare si reprod. audio sau video

3230

0,000

1

0,000

1

0,000

1

6,383

2

1,25

244

Productia de aparatura si instrumente medicale

3310

0,000

1

0,000

1

0,000

1

24,762

4

1J5

245

Prod. de aparat. si instrum. de mas., verif, si control (cu exceptia echip. de mas., reglare si contr.)

3320

0,000

1

0,000

1

0,000

1

21,104

4

1,75

248

Productia de echipamente de măsură, reglare si control pentru procese industriale

3330

2,061

6

0,883

13

0.294

8

35,325

5

8.00

247

Productia de aparatură sl instrumente optice si fotografice

3340

0,000

1

0,000

1

0,000

1

28,661

4

1,75

248

Productia de ceasuri

3350

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

249

Productia de autovehicule

3410

2,008

6

0.067

4

6,426

20

258,384

13

10,75

250

Productia de caroserii, remorci si semiremorci

3420

4,464

9

0,000

1

0,000

1

178,571

11

5,50

 

NC

AEN

CC

I1

CR1

I2

CR2

I3

CR3

I4

CR4

CR

251

Productia de piese si accesorii pentru autovehicule sl motoare de autovehicule

3430

1,424

5

0,052

3

0,699

12

139.307

10

7,50

252

Constructii si reparatii de nave

3511

4,168

9

0,290

8

0,326

8

148,605

10

8,75

253

Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement

3512

6,349

11

0,000

1

0,000

1

158,730

10

5,75

254

Constructia si repararea materialului rulant

3520

1,657

6

0.255

7

1,317

16

185,881

11

10,00

255

Constructii si reparatii de aeronave si nave

3530

1,553

6

0,173

6

0,000

1

123,404

9

5,50

256

Productia de motociclete

3541

0,000

1

0,000

1

0,000

1

0,000

1

1,00

257

Productia de biciclete

3542

0,000

1

0,000

1

0,000

1

80,321

7

2,50

258

Productia de vehicule pentru invalizi

3543

0,000

1

0,000

1

0,000

1

76,923

7

2,50

259

Productia altor mijloace de transport, n.c.a.

3550

0,000

1

0,000

1

0,000

1

111,111

9

3,00

260

Productia de scaune

3611

1,959

6

0,093

4

0,000

1

32,855

5

4,00

261

Productia mobilierului pentru birou si magazine

3812

1,093

5

0.156

6

0,000

1

32,802

5

4,25

262

Productia mobilierului pentru bucătarii

3613

4,592

10

0,000

1

0,000

1

35,714

5

4,25

263

Productia altor tipuri de mobilier

3614

2,751

7

0,164

6

0,344

8

36,981

5

6,50

264

Productia de saltele si somiere

3615

8,711

13

0,000

1

0,000

1

34,843

5

5,00