MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 92         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 februarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 si art. 1073 din Codul civil

 

Decizia nr. 4 din 9 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 45 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Decizia nr. 54 din 16 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

52. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 martie 2006 si la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

74. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale prefectilor si subprefectilor în anul 2006

 

85. - Hotărâre privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

86. - Hotărâre privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră.

 

89. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea capacitătii feroviare în portul Constanta-Sud”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

577/2006. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind efectuarea unor controale ale echipamentelor din domeniul ISCIR detinute/ utilizate de către unitătile de cultură

 

25. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

26. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 si art. 1073 din Codul civil

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocarii - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror Cristina

Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 480 si 1073 din Codul civil, exceptie ridicată de Paulin Voicu în Dosarul nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005) al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, întrucât autorul exceptiei nu face o veritabilă critică de neconstitutionalitate cu privire la textele de lege atacate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 martie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005), Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 480 si 1073 din Codul civil.

Exceptia a fost ridicată de Paulin Voicu într-o cauză având ca obiect o cerere de evacuare a acestuia din imobilul pe care l-a înstrăinat prin act de vânzare-cumpărare, în care s-a stipulat obligatia predării către cumpărător.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 480 si 1073 din Codul civil contravin prevederilor constitutionale ale art. 27 alin. (1) si ale art. 44 alin. (2) teza întâi, „prin prisma si în măsura în care permit pronuntarea unei hotărâri judecătoresti de evacuare în baza unui act translativ de proprietate lovit de nulitate relativă, înainte de solutionarea definitivă si irevocabilă a cererii de anulare a actului”.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că „în cazul proprietătii anulabile nu se ajunge la o scindare a exercitării atributelor dreptului de proprietate, ci toate sunt exercitate de proprietarul sub conditie rezolutorie atâta timp cât actul nu a fost anulat”. Pe de altă parte, cu privire la pretinsa încălcare a prevederilor art. 27 alin. (1) din Constitutie, instanta arată că nici aceasta nu poate fi retinută, întrucât, potrivit art. 27 alin. (2) din Legea fundamentală, de la prevederile alin. (1) se poate deroga prin lege pentru executarea unei hotărâri judecătoresti.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens arată că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere textelor constitutionale invocate, întrucât legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale unor subiecte de drept, în egală măsură ocrotite.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 480 si 1073 din Codul civil, care au următorul continut:

- Art. 480: „Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege.”;

- Art. 1073: „Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligatiei, si în caz contrar are dreptul la dezdăunare.”

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile cuprinse în art. 27 alin. (1) privind inviolabilitatea domiciliului si în art. 44 alin. (2) teza întâi privind garantarea si ocrotirea în mod egal de lege a proprietătii private, indiferent de titular, din Legea fundamentală.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că autorul acesteia nu face o veritabilă critică de neconstitutionalitate cu privire la textele de lege invocate, ci consideră că neconstitutionalitatea lor este determinată de modul în care instanta de judecată le-ar putea aplica, în sensul admiterii actiunii în evacuare înainte de solutionarea definitivă si irevocabilă a cererii de anulare a actului de vânzare-cumpărare.

Asemenea aspecte nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea acesteia, asigură controlul de constitutionalitate prin raportare la prevederile Legii fundamentale, interpretarea reglementărilor legale revenind instantelor judecătoresti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 480 si 1073 din Codul civil, exceptie ridicată de Paulin Voicu în Dosarul nr. 4.903/299/2005 (4.837/2005) al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 4

din 9 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror Cristina

Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionaiitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Italtecnorom” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 4.176/C/2006 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionaiitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudentei Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 26 iunie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 4.176/C/2006 Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionaiitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Italtecnorom” - S.R.L. din Galati într-o cauză în care autorul exceptiei a formulat o cerere de recuzare a judecătorului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionaiitate autorul acesteia arată că textul de lege criticat aduce atingere art. 16, art. 21 si art. 24 alin. (1) din Constitutie, întrucât cererea de recuzare se solutionează fără ca partea ce a formulat-o să fie prezentă pentru a-si exprima punctul de vedere cu privire la aceasta. Pe de altă parte, judecătorul recuzat este ascultat de instanta care va decide asupra cererii, ceea ce este inechitabil pentru parte.

Judecătoria Galati apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconsti­tutionaiitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionaiitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, asa cum a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionaiitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările aduse prin art. I pct. 8 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă.

Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 31 alin. 1: „Instanta decide asupra recuzării, în camera de consiliu, fără prezenta părtilor si ascultând pe judecătorul recuzat.

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie si ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la vedere ale apărare din Legea fundamentală.

Examinând exceptia, Curtea Constitutională constată că dispozitiile dispozitiile art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă au iei, precum mai format obiect al controlului de constitutionalitate prin raportare la prevederile constitutionale care consacră ită si este egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie si dreptul la lit. d) din apărare. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 547 din 1. 2, 3, 10 18 octombrie 2005, publicată în MonitoruLjOficial al acceptia de României, Partea I, nr. 1.030 din 21 noiembrie 2005, referindu-se la practica sa anterioară, Curtea a statuat că I constituie textele legale criticate nu încalcă principiul constitutional al ă civilă, cu accesului liber la justitie si al dreptului la apărare, deoarece . 219/2005 .judecarea cererii de recuzare nu vizează fondul cauzei si Guvernului nu presupune în mod necesar dezbateri contradictorii, Codului de instanta pronuntând în sedintă publică o încheiere asupra recuzării”, iar „încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca o dată cu fondul”. ecuzării, în

Totodată, Curtea a constatat că „prin dispozitiile legale cultând pe deduse controlului de constitutionalitate legiuitorul nu a instituit un tratament discriminatoriu, ci un regim legal ixceptiei ca diferit, impus de existenta unor situatii procesuale diferite”, ile art. 16 asa încât nu poate fi retinută nici critica privind încălcarea rid accesul art. 16 din Legea fundamentală.

 

 

 

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Italtecnorom” - S.R.L. din Galati în Dosarul nr. 4.176/C/2006 al Judecătoriei Galati. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 9 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 45

din 11 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 2.229D/2006, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, exceptie ridicată de asemenea, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate, Curtea pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 2.229D/2006 la Dosarul nr. 2.228D/2006, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, considerând că prevederile de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorii exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 12 septembrie 2006, pronuntate în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005 si în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (î) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată, din oficiu, de instanta de judecată cu prilejul solutionării unor litigii de muncă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate instanta judecătorească arată că, spre deosebire de contractele civile, contractele de muncă produc numeroase efecte juridice chiar si după încetarea existentei lor. Efecte juridice produc si clauzele inserate în contractele de muncă prin încălcarea dispozitiilor legale. Dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii pun salariatii în imposibilitatea de a contesta legalitatea efectelor juridice ulterioare, întrucât, după încetarea existentei contractului de muncă, ei nu mai pot cere constatarea nulitătii ori anularea clauzelor nelegale. Această îngrădire a posibilitătilor de a se actiona prin justitie pentru apărarea unor interese legitime încalcă drepturile constitutionale de acces liber la justitie si la un proces echitabil. Cu titlu exemplificativ, descrie o serie de ipoteze în care prin contracte individuale de muncă se prevăd clauze contrare reglementărilor legale în vigoare si care au produs efecte juridice după încetarea existentei contractelor respective. Consideră că, în urma constatării neconstitutionalitătii dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, ar deveni, în mod automat, aplicabilă regula generală din art. 283 alin. (2) din Codul muncii, astfel încât cererea ar putea fi introdusă si pentru constatarea nulitătii contractului ori a unei clauze a acestuia în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale sunt constitutionale, deoarece nu îngrădesc dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor lor legitime si de a beneficia de un proces echitabil. În acest sens, arată că „accesul liber la justitie nu presupune în toate cazurile posibilitatea de a recurge la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac,

deoarece competenta si căile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situatii deosebite”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: „Cererile în vederea solutionării unui conflict de muncă pot fi formulate: [...]

d) pe toată durata existentei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulitătii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia;”.

În opinia Tribunalului Mures - Sectia civilă, acest text de lege contravine prevederilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie, care consacră accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, în opinia Tribunalului Mures - Sectia civilă, art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii este neconstitutional, întrucât face imposibilă constatarea nulitătii unor clauze nelegale ale contractelor de muncă după ce aceste contracte si-au încetat existenta, dar mai produc efecte juridice.

Fată de aceste sustineri, Curtea constată că reglementările legale criticate se întemeiază pe principiul potrivit căruia se poate cere constatarea nulitătii ori anularea unor acte care există. În situatia în care un contract individual sau colectiv de muncă nu mai este în fiintă, nu există nici clauzele acestuia, iar cererea pentru constatarea nulitătii lor nu mai are obiect. Este posibil însă ca efectele juridice ale unor clauze contractuale să continue ori să se producă după încetarea existentei contractelor. În asemenea situatii pot fi contestate în justitie efectele juridice respective, dacă acestea sunt contrare drepturilor, libertătilor sau intereselor legitime ale persoanei.

În litigiile în care s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate se contestă încetarea raporturilor de muncă prin expirarea perioadei determinate pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, sustinându-se că angajarea pe durată determinată s-a făcut cu încălcarea legii, iar efectul acestei clauze s-a produs de la data încetării raporturilor juridice de muncă. Este de retinut că această clauză privind durata contractului individual de muncă putea face obiectul cererii de constatare a nulitătii tot timpul cât contractul a existat. Efectul acestei clauze s-a produs la data la care angajatorul a dispus ori a constatat încetarea raporturilor de muncă, chiar si numai prin consemnarea acestui fapt în carnetul de muncă, măsură ce poate fi contestată în termenul prevăzut de art. 283 alin. (1) lit. a) din Codul muncii. Astfel, dreptul de acces liber la justitie si dreptul la un proces echitabil nu sunt îngrădite.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată, din oficiu, de Tribunalul Mures - Sectia civilă în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005 si în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 11 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 54

din 16 ianuarie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, exceptie ridicată de Stefan Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.286/2006 al Judecătoriei Târgu Mures.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, se dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 septembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 6.286/2006, Judecătoria Târgu Mures a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991. Exceptia a fost ridicată de Stefan Dorin Pasc într-o cauză având ca obiect solutionarea unei plângeri contraventionale

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Nimeni nu este mai presus de lege”. Aceasta deoarece ele nu stabilesc „continutul concret al contraventiei, ci fac trimitere la reglementările emise de Ministerul Finantelor Publice”, având astfel loc o delegare legislativă care nu este prevăzută de Constitutie. Cu alte cuvinte, se arată că prin textul legal atacat „se dă putere Ministerului Finantelor Publice să adauge la lege si să definească continutul faptelor contraventionale”, situându-l astfel mai presus de lege.

Judecătoria Târgu Mures, aflându-se în eroare asupra obiectului exceptiei de neconstitutionalitate, apreciază că „Ordonanta Guvernului nr. 2/2001” a fost emisă în temeiul art. 115 din Constitutie, iar prin aprobarea sa prin Legea nr. 180/2002, s-a realizat si respectarea dispozitiilor art. 139 alin. (1) din Legea fundamentală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 82/1991 sunt conforme principiului legalitătii, statuat de art. 16 alin. (2) din Constitutie, si invocă în acest sens Decizia nr. 106/2005 a Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), precum si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, care au următorul continut: „Constituie contraventii la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni: [...] 2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la: [...] e) Întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite potrivit legii.”

În motivarea exceptiei, autorul acesteia sustine că textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora „Nimeni nu este mai presus de lege”.

Analizând dispozitiile de lege criticate, Curtea Constitutională constată următoarele:

Critica autorului exceptiei vizează, în esentă, emiterea de către Ministerul Finantelor Publice a unor reglementări cu privire la întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite potrivit legii, arătându-se că este contrar art. 16 alin. (2) din Constitutie ca un organ al puterii executive să emită acte normative prin care „să adauge la lege si să definească continutul faptelor contraventionale”.

Mai întâi, Curtea observă că, la formularea acestei critici de neconstitutionalitate, autorul, desi indică textele de lege atacate atât prin raportare la actuala numerotare - art. 41 pct. 2 lit. e) -, cât si la cea corespunzătoare formei anterioare ultimei republicări a Legii nr. 82/1991 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002) si modificată ulterior prin Legea nr. 420/2004 de aprobare a Ordonantei Guvernului nr. 70/2004 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004), respectiv fostul „art. 35 alin. (2) lit. e)”, a avut în vedere continutul juridic al acestuia din urmă, potrivit căruia contraventia consta în nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la “întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finantelor Publice”.

În actuala redactare a Legii nr. 82/1991, art. 41 pct. 2 lit. e) stabileste drept contraventie nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la întocmirea si depunerea situatiilor financiare periodice stabilite potrivit legii. Prin urmare, Curtea constată că un prim aspect al criticii de neconstitutionalitate a rămas fără obiect odată cu modificarea textului de lege vizat de autor si preluarea, în redactarea actuală, a modificărilor intervenite. Ca atare, nu se poate sustine că Ministerul Finantelor Publice, prin acte normative inferioare legii, „defineste continutul faptelor contraventionale”, depăsind cadrul legal reglementat de legiuitor si situându-se mai presus de lege, întrucât situatiile financiare periodice sunt stabilite potrivit legii, iar numai obligatia întocmirii si depunerii acestora este prevăzută prin reglementări ale Ministerului Finantelor Publice.

Totodată, Curtea constată că problema de principiu vizată prin critica de neconstitutionalitate este aceea referitoare la emiterea de către un organ al puterii executive a unor reglementări în domeniul contabilitătii, a căror nerespectare constituie contraventie, desi acesta nu are competenta de a emite acte normative cu putere de lege. Asupra acestui aspect Curtea Constitutională s-a mai pronuntat cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 82/1991 prin Decizia nr. 106 din 22 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 martie 2005. Cu acel prilej, Curtea a statuat că „prin dispozitiile de lege ce fac obiectul [... ] exceptiei de neconstitutionalitate, iar nu prin acte cu fortă juridică inferioară acesteia, se sanctionează contraventional, printre altele, si nerespectarea anumitor reglementări emise de Ministerul Finantelor Publice în domeniul activitătii contabile”.

De asemenea, Curtea constată că, potrivit art. 34 si art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, fiecare minister, în exercitarea atributiei de organizare, coordonare si control al aplicării si executării legilor în domeniul său de activitate, emite, în conditiile legii, ordine si instructiuni fără ca prin aceasta să se contravină prevederilor art. 16 alin. (2) din Constitutie invocate în cauză.

Având în vedere solutia pronuntată de Curte prin decizia mentionată si considerentele ce au stat la baza sa, precum si lipsa vreunui element de noutate care să determine schimbarea jurisprudentei în materie, mentinerea acesteia se impune si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, exceptie ridicată de Stefan Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.286/2006 al Judecătoriei Târgu Mures. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 16 ianuarie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 martie 2006 si la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2004 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004, aprobată prin Legea nr. 145/2004,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucuresti la 8 martie 2006 si la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finantarea proiectului „Săli de sport”, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 2004 si la Paris la 28 ianuarie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vierita,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 52.

 

România

Ministerul Finantelor Publice

Cabinetul secretarului de stat

Către: Domnul Raphael Alomar, guvernator

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei Fax nr.: 331.47.55.03.38

De la: Domnul Claudiu Doltu, secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice Fax: 401.312.67.92

Subiect: Acord-cadru de împrumut nr. 1.428/2002 - Proiectul „Săli de sport” Nr. de pagini (inclusiv pagina de gardă): 2

Data: 8 martie 2006

 

Stimate domn,

 

La solicitarea Companiei Nationale de Investitii si în baza ultimelor cifre furnizate de aceasta, vă rugăm să luati în considerare următoarele modificări ale acordului-cadru de împrumut sus-mentionat.

Din cele 300 de săli de sport aprobate initial de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, 296 au fost finalizate si 4 vor fi finalizate până la sfârsitul anului 2006.

Au fost înregistrate economii de 17.692.549 euro, care vor fi utilizate pentru a finanta circa 41 de săli de sport suplimentare. Sălile de sport suplimentare vor fi finalizate până în luna iunie 2007.

Vă prezentăm mai jos tabelul actualizat, inclus în anexa nr. 1 la acordul-cadru de împrumut, care a fost modificat în baza contractelor deja încheiate de Compania Natională de Investitii.

 

Cost distribuit pe articole bugetare

Initial

Actual

(pentru 300 de săli de sport)

Pentru cele 41 de săli de sport noi

Propus pentru 341 de săli de sport (2+3)

Nr.

1

2

3

4

Proiectare/Servicii ingineresti Lucrări

Echipamente

2.178.000

100.055.400

6.666.600

5.818.025

82.697.129

2.422.297

1.768.330

15.833.009

361.210

7.586.355

98.530.138

2.783.507

Total

108.900.000

90.937.451

17.962.549

108.900.000

 

În acest context, anexa nr. 1 „Sinteza proiectului” la acordul-cadru de împrumut se va schimba si va avea următorul continut:

„Domenii de interventie: Scopul Proiectului este construirea a 341 de săli de sport pentru scoli din învătământul primar si secundar din România.

 

Costul distribuit pe articole bugetare: Proiectare/Servicii ingineresti

7.586.355

6,97%

Lucrări

98.530.138

90,48%

Echipamente

2.783.507

2,55%

 

Graficul lucrărilor: începerea lucrărilor: mai 2003

Finalizarea lucrărilor: iunie 2007.”

În speranta că solicitarea noastră se va bucura de sprijinul si întelegerea dumneavoastră, asteptăm cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Claudiu Doltu,

secretar de stat

 

BDCE - BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

FAX

 

Către: Domnisoara Alice Cezarina Bîtu,

secretar de stat, Fax: +4021 /312.20.11 /+4021 /312.67.92

Copie către: Doamna Carmen Ghită

Institutia: Ministerul Finantelor Publice

De la: Leon Herrera, director adjunct 2 noiembrie 2006

Directia generală împrumuturi

Telefon: 0033.1.47.55.71.59 (Secretariat) Pagini: 3 (inclusiv pagina de gardă)

Fax: 0033.1.47.55.37.52

Mesaj:

 

Subiect: F/P 1.428 (2002) „Săli de sport”: confirmarea modificării costurilor pe articole ale proiectului, a numărului de săli de sport si a datei de finalizare

 

Stimată domnisoară Bîtu,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 8 martie 2006 si a contactelor ulterioare dintre serviciile noastre, am plăcerea să vă informez că Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei nu are obiectii în a confirma realocarea costurilor estimate pe componente ale proiectului F/P 1.428(2002) „Săli de sport”, după cum urmează:

 

Costul distribuit pe articole, în euro

 

 

Proiectare/Servicii ingineresti

10.466.000

10%

Lucrări

95.752.500

88%

Echipament

2.681.500

2%

TOTAL:

108.900.000

100%

 

În plus, am luat la cunostintă că numărul de săli de sport a crescut de la 335, după cum a fost revizuit în 2005, la 339 si că data estimată de finalizare a proiectului este acum decembrie 2007, în loc de decembrie 2006, asa cum a fost revizuită în decembrie 2005.

În cazul în care aveti nevoie de informatii suplimentare legate de această problemă, vă rog să nu ezitati să mă contactati.

 

Cu stimă,

Leon Herrera,

director adjunct

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale prefectilor si subprefectilor în anul 2006

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale prefectilor si subprefectilor pentru anul 2006 se face de către comisia de evaluare numită prin Decizia primului-ministru nr. 57/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 23 mai 2006, denumită în continuare Comisia de evaluare, prin evaluarea activitătii desfăsurate potrivit atributiilor stabilite conform legii, pe baza:

a) raportului întocmit de prefect, respectiv subprefect, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici;

b) raportului întocmit de către ministrul administratiei si internelor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003.

(2) Până la data de 28 februarie 2007, raportul prevăzut la alin. (1) lit. a) se transmite Comisiei de evaluare, iar raportul prevăzut la alin. (1) lit. b) se transmite Comisiei de evaluare si, spre informare, Guvernului.

(3) Art. 14 si 15 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 se aplică în mod corespunzător.

(4) Raportul de evaluare întocmit de Comisia de evaluare pentru fiecare prefect si subprefect se înaintează Guvernului. În măsura în care aprecierile consemnate corespund realitătii, Guvernul poate solicita Comisiei de evaluare reanalizarea calificativului acordat.

(5) Evaluarea prefectilor si subprefectilor pentru anul 2006 se face în perioada martie-aprilie 2007.

(6) Fisele de post aferente functiilor publice de prefect si subprefect se aprobă de către ministrul administratiei si internelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blagâ

p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Eugen Coifan

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 74.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile, aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213 1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilelor, aflate în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 -3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea retrocedării către persoanele îndreptătite.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face prin proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 85.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE D IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor (Centrul European de Cultură Sinaia), care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Pozita din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Str. Alumins nr. 29, orasul Sinaia, judetul Prahova

Centrul European de Cultură Sinaia

60.484

Demisol - piatră, P+E1 - lemn;

suprafata construită = 114,17 m2;

suprafata desfăsurată = 1.036,73 m2;

constructie din cărămidă acoperită cu bramac

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtilor din imobilul aflat în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor (Muzeul Bran), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Pozita din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Bran, judetul Brasov

Muzeul Bran

40.217 (partial)

Castelul Bran, Casa de ceai a reginei Maria, Casa de oaspeti, Casa administratorului

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor (Centrul de Pregătire Profesională în Cultură), care trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică care administrează imobilul

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Calea Dorobantilor nr. 99 A, municipiul Bucuresti

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

39.242

Imobil P+4E

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public, referitoare la bunul public „Biroul Vamal Petea, judetul Satu Mare”, cu nr. de înregistrare la M.F.P. 28.430, se modifică conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă trecerea unui imobil având datele de identificare cuprinse în anexa nr. 2, împreună cu bunurile din dotare, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 86.

 

ANEXA Nr. 1

 

INVENTARUL BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

 

Nr. M.F.P.

Cod de clasificatie

Denumirea

Descrierea tehnică

Date de identificare (vecinătăti)

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridica/Baza legala

Situatia juridica actuala

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28.430

8.29.06

Teren,

clădire vamă, clădire marfă, copertine, platforme

Suprafata terenului =

6,18 ha

Suprafata clădirii vamă = 2.310 m2 Suprafata clădirii marfă = 1.480 m2 Suprafata copertinelor 4.000 m2 Suprafata arterelor de circulatie si platformelor = 35.000

Nu are

m2

Satul Petea, 1999

comuna Dorolt, judetul Satu Mare

 

15.562.261

Hotărârea în

Guvernului administrare nr. 668/1994;

Proces-verbal de receptie nr. 489 din 1 aprilie 1999

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

Valoarea de inventar - lei -

Numărul de identificare

Codul de clasificare

1

2

3

4

5

6

7

Satul Petea,

comuna Dorolt,

judetul Satu Mare,

la frontiera cu

Republica Ungaria

Ministerul Finantelor Publice - Agentia

Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Ministerul Administratiei

si Internelor - Inspectoratul

General al Politiei de Frontieră

Suprafata terenului =

6,18 ha

Suprafata clădirii =

2.310 m2

Suprafata clădirii marfă = 1.480 m2

Suprafata copertinelor = 4.000 m2

Suprafata platformelor = 35.000 m2

15.562.261

M.F.P. 28.430

8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea capacitătii feroviare în portul Constanta-Sud”

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Dezvoltarea capacitătii feroviare în portul Constanta-Sud”, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, si din alte surse legal constituite, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2007.

Nr. 89.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI INSPECTIA DE STAT

PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

I.S.C.I.R.

 

ORDIN

privind efectuarea unor controale ale echipamentelor din domeniul ISCIR detinute/utilizate de către unitătile de cultură

 

Având în vedere Referatul Biroului instalatii de ridicat nr. 7.539 din 13 decembrie 2006 pentru preîntâmpinarea unor accidente la unitătile de cultură ce utilizează echipamente si/sau instalatii din domeniul ISCIR,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

În aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data de 15 februarie 2007, inspectiile teritoriale ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR), prin personalul de specialitate, vor efectua controale la săli de operă, teatre, case de cultură si alte unităti similare, indiferent de forma de proprietate, având ca obiect respectarea dispozitiilor legale în domeniul instalatiilor de ridicat.

Art. 2. - Echipamentele/instalatiile unitătilor specificate la art. 1, care nu corespund cerintelor si prevederilor legale, vor fi oprite din functiune si/sau sigilate.

Art. 3. - ISCIR INSPECT si toate inspectiile teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si instalatiilor de Ridicat,

Alexandru Szilveszter

 

Bucuresti, 18 decembrie 2006.

Nr. 577.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea calcarului din perimetrul Măgura-Dobresti, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Asociatia Mineral West Dobresti, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea granitului din perimetrul Cerna-Bujorul Bulgăresc, judetul Tulcea, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Tehnologica Radion” - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea granodioritelor din perimetrul Bocsa Română, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Perger Bau” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul de explorare Ciresu, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Imobiliare si Constructii” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul de explorare Orlat-Cristian, judetul Sibiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Geiger Transilvania” - S.R.L. Târgu Mures, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Mănăstirea, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Estagre” - S.R.L. Târgoviste, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Criciova- Râul Timis, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Europroducts” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Milova-Terasă, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Europroducts” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Zăvoiu- Văcărească, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Igo” - S.A. Găesti, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Petelea, judetul Mures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Geiger Transilvania” - S.R.L. Târgu Mures, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea apei geotermale din perimetrul Sânmihaiu German, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Radulov” - S.R.L. Sânmihaiu German, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Găvojdia- Ciresu, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Zonta Industries” - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 13. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Jena V, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Tehnocer” - S.R.L. Nădrag, în calitate de concesionar.

Art. 14. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Câmpul Bocioc-Giris, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Simbac” - S.A. Oradea, în calitate de concesionar.

Art. 15. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Bors- Santău, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională

pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Noni Trade” - S.R.L. Bors, în calitate de concesionar.

Art. 16. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Udeni- Zăvoi, judetul Arges, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Intens Prest” - S.R.L. Pitesti, în calitate de concesionar.

Art. 17. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Orlat- Văieruga, judetul Sibiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Terra Construcf - S.R.L. Sibiu, în calitate de concesionar.

Art. 18. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 25.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Având în vedere

- art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV/ 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007;

- Referatul Directiei generale planificare si relatii cu furnizorii nr. DGA HI/95 din 22 ianuarie 2007, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2-a-2-m si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din unitătile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-j si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(4) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale de urgentă si transport sanitar, în vederea decontării lunare si trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-d si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(5) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a-5-b.

(6) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele necesare raportării activitătii medicilor din asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexei nr. 6-a si anexei nr. 7 (Scrisoare medicală).

(7) Formularele mentionate la alin. (1)-(6) se utilizează împreună cu formularele tipizate de „Factură” fără TVA.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale prestate, în vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Formularele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru asigurati, pentru persoanele cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane, pentru persoanele titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate si pentru cetătenii statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) La formularele mentionate la alin. (1) se vor atasa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistentă medicală pentru accidente de muncă si boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod numeric personal (CNP) specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătătii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara membră a Uniunii Europene, numele si prenumele, data nasterii, numărul de identificare a institutiei care a emis cârdul european de asigurări de sănătate, numărul de identificare a cârdului european de asigurări de sănătate în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii în cazul cetătenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, întelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătătii.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 17 august 2006.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

Bucuresti, 23 ianuarie 2007.

Nr. 26.


*) Anexele nr. 1-7 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.