MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 97         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 februarie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SÂNĂTATE

 

37. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 

Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect si transparent si tinând cont de termenul foarte scurt rămas până la data desfăsurării alegerilor membrilor din România în Parlamentul European, precum si de deficientele constatate în procesul de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, toate acestea vizând interesul public si constituind o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. - Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Listele electorale sunt permanente, suplimentare si speciale.

(2) Alegătorii resortisanti sunt înscrisi în listele electorale permanente. Alegătorul resortisant care, în ziua votării, la sectia de votare unde ar trebui să fie arondat, conform domiciliului, constată că este omis de pe copia listei electorale permanente va fi înscris în lista electorală suplimentară de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în baza documentului de identitate.

(3) Alegătorii resortisanti care îsi exercită dreptul de vot la alte sectii de votare decât cea în care sunt arondati conform domiciliului se înscriu în lista electorală suplimentară de către presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în baza documentului de identitate, dacă în ziua votării se află în altă localitate decât cea de domiciliu sau dacă îsi exercită atributiile la sectia de votare respectivă.

(4) Alegătorii comunitari care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au drept de vot sunt înscrisi la cerere în lista electorală specială de către primarul unitătii administrativ-teritoriale în care au resedinta sau domiciliul. Copia listei electorale speciale se transmite de către primar biroului electoral al sectiei de votare la care cetăteanul comunitar este arondat conform domiciliului sau resedintei.

(5) Alegătorii comunitari îsi pot exercita dreptul de vot în baza unei dovezi eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă si a unui document de identitate.

(6) În vederea obtinerii dovezii prevăzute la alin. (5) alegătorul comunitar va depune cu cel putin 60 de zile înaintea zilei de referintă o cerere la primarul unitătii administrativ-teritoriale în care îsi are domiciliul/resedinta, însotită de o copie a unui document de identitate. Cererea; trebuie să cuprindă următoarele:

a) numele si prenumele, data nasterii, cetătenia solicitantului si domiciliul/resedinta de pe teritoriul României;

b) localitatea sau circumscriptia electorală, după caz, din statul membru de origine, pe ale cărei liste electorale acesta este înscris;

c) mentiunea că solicitantul îsi exercită dreptul de vot numai pentru România;

d) mentiunea că solicitantul nu este lipsit, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau printr-un alt act prevăzut de legea statului de origine, de dreptul de vot în statul membru de origine.

 (7) În termen de 48 de ore de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (6), primarul unitătii administrativ-teritoriale înaintează cererea, însotită de o copie a documentului de identitate, Autoritătii Electorale Permanente.

(8) În termen de 15 zile de la înregistrarea cererii la Autoritatea Electorală Permanentă, aceasta hotărăste asupra îndeplinirii conditiilor prevăzute de lege de către alegătorul comunitar privind exercitarea dreptului de a alege membri din România în Parlamentul European.

(9) În cazul în care alegătorul comunitar îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanentă comunică primarului unitătii administrativ-teritoriale o dovadă pe baza căreia solicitantul îsi poate exercita dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

(10) La primirea dovezii, primarul îl înscrie în lista electorală specială. În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de prezenta lege, Autoritatea Electorală Permanentă va comunica primarului refuzul eliberării dovezii. In termen de 24 de ore de la primirea dovezii sau a refuzului de eliberare a acesteia, primarul îl înstiintează în acest sens pe solicitant.

(11) Refuzul Autoritătii Electorale Permanente de a elibera dovada prevăzută la alin. (5) poate fi contestat de alegătorul comunitar la Tribunalul Bucuresti în termen de 3 zile de la comunicarea de către primar a refuzului. Hotărârea Tribunalului Bucuresti va fi pronuntată în termen de 24 de ore de la înregistrarea contestatiei. Hotărârea este definitivă si irevocabilă.

(12) În baza dovezii si a unui document de identitate, alegătorul comunitar îsi va putea exercita dreptul de vot si la altă sectie de votare decât cea de domiciliu/resedintă, urmând a fi înscris în lista electorală suplimentară de presedintele biroului electoral al sectiei de votare.

(13) Autoritatea Electorală Permanentă informează institutiile cu responsabilităti similare din statul membru al Uniunii Europene al cărui cetătean este că acestuia i s-a acordat dreptul de a alege membri din România în Parlamentul European.

(14) Modelul, denumirea, forma, continutul, modul de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă, precum si cheltuielile de tipărire si distribuire a acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă.

(15) Copiile listelor electorale permanente si ale listei electorale speciale se predau de către primar, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare, cu 3 zile înainte de ziua de referintă. În aceeasi zi se vor transmite birourilor electorale modele ale listei electorale suplimentare în care urmează să fie înscrisi alegătorii omisi din listele permanente, precum si cei care votează în altă sectie de votare decât cea în care sunt arondati conform domiciliului sau resedintei.”

2. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolele 91 si 92, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - Ministerul Administratiei si Internelor, prin Autoritatea pentru Străini, selectează si prelucrează datele din Sistemul national de evidentă a străinilor, întocmeste, tipăreste si pune la dispozitia Autoritătii Electorale Permanente lista cu cetătenii Uniunii Europene aflati în evidente, în vederea stabilirii autenticitătii declaratiilor persoanelor eligibile comunitar si cererilor alegătorilor comunitari în ceea ce priveste numele si prenumele, data nasterii, cetătenia si domiciliul/resedinta de pe teritoriul României.

Art. 92. - (1) Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, împreună cu structurile sale judetene/a municipiului Bucuresti, selectează si prelucrează datele din Registrul national de evidentă a persoanelor privind cetătenii cu drept de vot, tipăreste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente si copiile de pe acestea.

(2) Listele electorale permanente se întocmesc în două exemplare, originale, si se semnează de primar, seful serviciului public comunitar judetean sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucuresti de evidentă a persoanelor si seful structurii judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se predă spre păstrare secretarului unitătii administrativ-teritoriale si unul se predă judecătoriei în a cărei rază teritorială se află localitatea pentru care a fost întocmit.

(3) Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc în 3 exemplare si se semnează de primar, secretarul unitătii administrativ-teritoriale, seful serviciului public comunitar judetean de evidentă a persoanelor sau, după caz, al sectoarelor municipiului Bucuresti si de seful structurii judetene sau, după caz, a municipiului Bucuresti subordonate Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. Un exemplar se predă de către primar, pe bază de proces-verbal, presedintelui biroului electoral al fiecărei sectii de votare. Un exemplar este pus la dispozitia alegătorilor pentru consultare. Un exemplar al copiei se păstrează de către primar.

(4) Actualizarea listelor electorale permanente se face în cel mult 45 de zile de la data publicării hotărârii Guvernului pentru stabilirea zilei de referintă. În termen de 5 zile de la actualizare, primarii au obligatia de a pune la dispozitia partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, la cererea si pe cheltuiala acestora, copii de pe listele electorale permanente.”

3. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă si litera a) vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru a-si exercita dreptul de a fi aleasă ca membru din România în Parlamentul European pe listele unui partid politic, ale unei organizatii a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, unei aliante politice, aliante electorale ori ca independent, o persoană eligibilă comunitar este obligată ca, pe lângă actele necesare candidatilor care sunt cetăteni români, să prezinte Biroului Electoral Central documente care să ateste identitatea, precum si o declaratie pe propria răspundere, care trebuie să cuprindă următoarele precizări:

a) numele si prenumele, data nasterii, cetătenia si domiciliul/resedinta de pe teritoriul României;”.

4. După alineatul (9) al articolului 12 se introduc două noi alineate, alineatele (10) si (11), cu următorul cuprins:

„(10) Un alegător poate semna pe o singură listă de sustinători.

(11) Lista sustinătorilor este un act public si se află sub incidenta Codului penal. În finalul listei, persoana care a întocmit-o este obligată să facă o declaratie pe propria răspundere prin care să ateste veridicitatea semnăturilor sustinătorilor.”

5. Alineatele (1) si (5) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Biroul Electoral Central aduce la cunostintă publică, prin afisare la sediul său si cu sprijinul prefectilor si al primarilor la toate sediile primăriilor, propunerile de candidati pe care Ie-a primit, în termen de 24 de ore de la înregistrare, precum si prin orice alt mijloc de publicitate.

(5) În termen de 24 de ore de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (2)-(4), Biroul Electoral Central constată, pe bază de proces-verbal, rămânerea definitivă a candidaturilor si le face publice în conditiile prevăzute la alin. (1).”

6. După alineatul (5) al articolului 13 se introduc trei noi alineate, alineatele (6), (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot a partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice si aliantelor electorale care au depus liste de candidati, precum si a candidatilor independenti, se procedează astfel:

a) în prima etapă, listele partidelor politice parlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului se înscriu în patrulaterele buletinului de vot în ordinea rezultată din tragerea la sorti efectuată de presedintele Biroului Electoral Central; lista primului partid, primei aliante politice, primei aliante electorale, primei organizatii a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase din urnă se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 1; lista celui de-al doilea partid politic, celei de-a doua aliante politice, celei de-a doua aliante electorale, celei de-a doua organizatii a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale cu grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului extras/extrase se imprimă în patrulaterul cu numărul de ordine 2. Imprimarea continuă până la epuizarea listelor tuturor partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului;

b) în etapa a doua, listele partidelor politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ale organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite se imprimă în următoarele patrulatere ale buletinului de vot, în ordinea rezultată de tragerea la sorti efectuată de presedintele Biroului Electoral Central.

(7) Tragerea la sorti prevăzută ia alin. (6) se face în prezenta reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care depun liste de candidati.

(8) Pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor la Biroului Electoral Central.”

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Pentru organizarea si desfăsurarea operatiunilor specifice perioadei electorale se constituie Biroul Electoral Central.

(2) Biroul Electoral Central este alcătuit din 5 judecători ai înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, 10 reprezentanti ai partidelor politice si ai aliantelor acestora, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participă la alegeri, precum si un reprezentant desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor.

(3) Desemnarea celor 5 judecători se face de presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, în sedintă publică, în termen de 5 zile de la stabilirea zilei de referintă, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai Curtii. Data desfăsurării sedintei publice de tragere la sorti se anuntă în scris, de către presedintele înaltei Curti de Casatie si Justitie, cu două zile înainte de ziua desfăsurării, partidelor politice parlamentare, precum si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului si se aduce la cunostintă publică prin presa scrisă si audiovizuală. La organizarea si desfăsurarea tragerii la sorti au dreptul să participe câte un reprezentant, desemnat ca atare, al partidelor politice parlamentare, respectiv al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Rezultatul tragerii la sorti se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedinte si consultantul-sef al înaltei Curti de Casatie si Justitie. Procesul-verbal constituie actul de învestire.

(4) În termen de 24 de ore de la învestire, judecătorii desemnati aleg din rândul lor, prin vot secret, presedintele Biroului Electoral Central si loctiitorul acestuia. În termen de 24 de ore de la alegerea presedintelui Biroului Electoral Central, biroul se completează cu presedintele si vicepresedintii Autoritătii Electorale Permanente, cu câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare, precum si al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului si cu reprezentantul desemnat de grupul parlamentar al minoritătilor nationale din Camera Deputatilor. Completarea Biroului Electoral Central se consemnează într-un proces-verbal care constituie actul de învestire. În această organizare Biroul Electoral Central îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi.

- (5) În termen de două zile de la rămânerea definitivă a candidaturilor, partidele politice care nu sunt reprezentate în Parlament, aliantele politice si aliantele electorale ale acestora care participă la alegeri comunică, în scris, Biroului Electoral Central numele si prenumele reprezentantilor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(6) Desemnarea reprezentantilor partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice si aliantelor electorale dintre acestea în Biroul Electoral Central se face în termen de 24 de ore de la comunicarea prevăzută la alin. (5), în limita numărului de membri prevăzut la alin. (2), prin tragere la sorti, de presedintele Biroului Electoral Central, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauză. Procesul-verbal întocmit de presedinte cu privire la modul de stabilire a reprezentantilor constituie actul de învestire a calitătii acestora de membri în Biroul Electoral Central.

(7) Biroul Electoral Central functionează la nivelul circumscriptiei electorale nationale si foloseste, ca aparat de lucru, personal de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, al Autoritătii Electorale Permanente si al Institutului National de Statistică.

(8) Biroul Electoral Central, în componenta prevăzută la alin. (4), adoptă, în termen de două zile de la constituire, un regulament de organizare si functionare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si este obligatoriu pentru toate birourile electorale.”

8. După articolul 14 se introduc opt noi articole, articolele 141-148, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - Biroul Electoral Central are următoarele atributii:

a) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a listei cuprinzând denumirea si semnele electorale ale partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale legal constituite, care au dreptul să participe la alegeri;

b) comunică, în termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, situatia generală a candidaturilor admise Comisiei speciale a Camerei Deputatilor si Senatului pentru atribuirea timpilor de antenă, precum si Societătii Române de Televiziune si Societătii Române de Radiodifuziune;

c) constată respectarea prevederilor prezentei legi pentru depunerea candidaturilor si înregistrează candidaturile care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege; în acest scop poate solicita Ministerului Public verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 12 alin. (10) si (11);

d) comunică birourilor electorale judetene candidaturile înregistrate si le face cunoscute prin presă;

e) rezolvă întâmpinările la propria activitate si contestatiile trimise de birourile electorale judetene, în conditiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare;

f) primeste de la birourile electorale judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, procesele-verbale cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si fiecare candidat independent si constată dacă există partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au întrunit pragul electoral, prevăzut la art. 20 alin. (1), si candidati independenti care au întrunit coeficientul electoral, prevăzut la art. 20 alin. (2), si dă publicitătii, în termen de 24 de ore de la constatare, lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au întrunit pragul electoral si candidatii independenti care au întrunit coeficientul electoral;

g) verifică si înregistrează rezultatul alegerilor, însumează pe întreaga tară voturile valabil exprimate pentru fiecare partid politic, aliantă politică, aliantă electorală si organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale sau candidati independenti care îndeplinesc conditia prevăzută la lit. f) si asigură repartizarea mandatelor;

h) anulează alegerile în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului alegerilor a avut loc prin fraude de natură să modifice atribuirea mandatelor si dispune repetarea scrutinului;

i) poate dispune renumărarea voturilor într-o sectie de votare sau refacerea centralizării voturilor si rezultatului alegerilor dintr-un judet, în situatia în care constată, pe baza probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordante între datele înregistrate în procesele-verbale;

j) transmite Autoritătii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, materialele necesare redactării Cărtii albe a alegerilor;

k) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

Art. 142. - (1) Biroul electoral judetean se constituie din 3 judecători si din cel mult 10 reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale sau organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri.

(2) Desemnarea judecătorilor se face în sedintă publică, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a candidaturilor, de către presedintele tribunalului, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai acestuia. Data sedintei se aduce la cunostintă publică, prin presă, de presedintele tribunalului, cu cel putin 24 de ore înainte. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Biroul electoral judetean astfel constituit îndeplineste toate atributiile ce îi revin potrivit prezentei legi, urmând a fi completat cu reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri.

(3) Cel mai târziu cu 15 zile înainte de ziua de referintă, biroul electoral judetean se completează cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. Până la această dată partidele politice parlamentare, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului au obligatia de a transmite biroului electoral judetean numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) În termen de 5 zile de la data completării biroului electoral judetean cu reprezentantii partidelor parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorti de presedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauză. Până la această dată partidele politice neparlamentare au obligatia de a transmite biroului electoral judetean numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(5) Dispozitiile alin. (1) -(4) se aplică si Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti.

Art. 143. - (1) Birourile electorale judetene au următoarele atributii:

a) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare; contestatiile se solutionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum si pentru autoritătile si institutiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege;

b) aduc la cunostintă publică, prin afisare la sediul lor, data si ora la care va fi făcută completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare;

c) distribuie, pe bază de proces-verbal, împreună cu primarii, birourilor electorale ale sectiilor de votare buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». În procesele-verbale se consemnează orice neconcordantă între numărul buletinelor de vot, al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;

d) centralizează rezultatul alegerilor pentru judet si înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistică, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;

e) veghează la organizarea, din timp, a sectiilor de votare, urmăresc si asigură aplicarea unitară si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritătile, institutiile si organismele cu responsabilităti în materie electorală din cadrul judetului;

f) totalizează rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si candidati independenti. Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti totalizează rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si candidati independenti;

g) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;

h) îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.

(2) Hotărârile biroului electoral judetean se aduc la cunostintă în sedintă publică.

(3) În situatia în care se constată neconcordante între datele cuprinse în procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral judetean solicită presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si membrilor acestuia care l-au însotit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Art. 144. - (1) Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) rezolvă întâmpinările referitoare la propria activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare organizate în străinătate; contestatiile se solutionează prin hotărâri care sunt obligatorii pentru biroul electoral în cauză, precum si pentru autoritătile si institutiile publice la care se referă, sub sanctiunile prevăzute de prezenta lege;

b) distribuie, pe bază de proces-verbal, prin Ministerul Afacerilor Externe, birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». De asemenea distribuie, împreună cu primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, aceste materiale birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti. În procesele-verbale se consemnează orice neconcordantă între numărul buletinelor de vot si al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;

c) centralizează rezultatul alegerilor pentru sectiile de votare din străinătate si înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând aceste rezultate, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la aceste birouri electorale ale sectiilor de votare;

d) veghează la organizarea, din timp, a sectiilor de votare din străinătate, urmăreste si asigură aplicarea unitară si respectarea dispozitiilor legale privitoare la alegeri de către toate autoritătile, institutiile si organismele cu responsabilităti în materie electorală pentru organizarea scrutinului în străinătate;

e) totalizează rezultatul alegerilor transmis de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de cele din străinătate si comunică Biroului Electoral Central procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si candidati independenti. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistică, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;

f) înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si de la birourile electorale ale sectiilor de votare din străinătate;

g) îndeplineste orice alte atributii ce îi revin potrivit legii.

(2) Hotărârile Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti se aduc la cunostintă în sedintă publică.

(3) Dacă constată neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare organizate în străinătate, respectiv de la birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti solicită presedintelui biroului electoral al sectiei de votare, respectiv presedintelui biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti si membrilor acestora care i-au însotit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare, respectiv a biroului electoral de sector.

Art. 145. - (1) La nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează birouri electorale care sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si din cel mult 7 membri, reprezentanti ai partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt magistrati desemnati de presedintele Tribunalului Bucuresti cu cel mult 15 zile înainte de ziua de referintă, prin tragere la sorti, dintre judecătorii în exercitiu ai judecătoriei de sector. Tragerea la sorti se face pe functii: presedinte si loctiitor si se consemnează într-un proces-verbal, semnat de presedintele tribunalului, care constituie actul de învestire. Data desfăsurării sedintei publice de tragere la sorti se anuntă, cu două zile înainte de ziua desfăsurării, de către presedintele Tribunalului Bucuresti. La organizarea si desfăsurarea tragerii la sorti are dreptul să participe câte un reprezentant al partidelor politice parlamentare.

(3) În termen de 3 zile de la data desemnării presedintelui biroului electoral de sector se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului. În termen de o zi de la data completării biroului electoral de sector cu reprezentantii partidelor parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorti de presedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauză. Până la această dată partidele politice neparlamentare au obligatia de a transmite Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(4) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt asimilate oficiilor electorale prevăzute de Legea nr. 373/2004.

Art. 146. - (1) Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) primesc, pe bază de proces-verbal, buletinele de vot, stampilele de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT» de la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti si le distribuie, împreună cu primarii de sector, birourilor electorale ale sectiilor de votare din sector. În procesele-verbale se consemnează orice neconcordantă între numărul buletinelor de vot, al stampilelor cu mentiunea «VOTAT» repartizat si cel efectiv primit;

b) totalizează rezultatul alegerilor de la sectiile de votare si comunică Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti procesul-verbal cuprinzând numărul de voturi valabil exprimate pentru fiecare listă de candidati si pentru fiecare candidat independent. Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistică, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;

c) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate si contestatiile cu privire la operatiunile birourilor electorale ale sectiilor de votare;

d) aduc la cunostintă publică, prin afisare la sediul lor, data si ora la care va fi făcută completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare;

e) înaintează Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti procesele-verbale cuprinzând rezultatul alegerilor, precum si întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare;

f) îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii. (2) Dacă constată neconcordante între datele continute de procesele-verbale primite de la sectiile de votare, biroul electoral al sectorului municipiului Bucuresti solicită presedintelui biroului electoral al sectiei de votare si membrilor acestuia care l-au însotit să facă corecturile necesare, pe care să le ateste prin semnătură si prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Art. 147. - (1) Birourile electorale ale sectiilor de votare sunt alcătuite dintr-un presedinte, un loctiitor al acestuia si cel mult 7 membri.

(2) Presedintele si loctiitorul acestuia sunt, de regulă, magistrati sau alti juristi care nu fac parte din niciun partid politic. Presedintele si loctiitorul sunt desemnati de presedintele tribunalului, cu cel mult 10 zile înainte de data de referintă, prin tragere la sorti. Lista magistratilor de pe care se face tragerea la sorti se întocmeste de către presedintele tribunalului, iar cea a celorlalti juristi, de către prefect, împreună cu presedintele tribunalului si câte un reprezentant din partea fiecărui partid politic parlamentar.

(3) În cazul în care numărul juristilor este insuficient, lista este completată de către prefect cu alte persoane care se bucură de prestigiu în fata locuitorilor si care nu fac parte din niciun partid politic.

(4) Lista propusă de prefect cuprinde un număr de persoane mai mare cu 10% decât cel necesar. Persoanele din cuprinsul listei care nu sunt desemnate presedinti sau loctiitori ai acestora rămân la dispozitia presedintelui tribunalului pentru înlocuirea în cazuri deosebite a titularilor. Lista contine numele, prenumele, domiciliul, telefoanele si semnăturile de acceptare ale persoanelor propuse.

(5) Gruparea în listă a persoanelor, în vederea tragerii la sorti, se face avându-se în vedere necesitatea ca locuintele acestora să fie cât mai aproape de sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(6) Birourile electorale ale sectiilor de votare se constituie pe data desemnării membrilor acestora.

(7) Cu maximum 5 zile înainte de ziua de referintă, birourile electorale ale sectiilor de votare se completează cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului care participă la alegeri. Dacă numărul partidelor politice parlamentare, respectiv al organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, la respectiva sectie nu va asigura completarea biroului conform alin. (1), se va proceda la completarea biroului cu reprezentanti ai partidelor neparlamentare sau ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale participante la alegeri, în limita numărului de membri prevăzut la alin. (1), prin tragere la sorti, de presedintele biroului, în prezenta persoanelor delegate de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale în cauză. Până la această dată partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale participante la alegeri au obligatia de a transmite biroului electoral al sectiei de votare numele si prenumele reprezentantilor lor. Comunicările transmise după acest termen nu se mai iau în considerare.

(8) În vederea desemnării membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, presedintele biroului electoral judetean comunică presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare, în termen de 24 de ore de la desemnarea acestora potrivit alin. (2), partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale, respectiv organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri. Un partid politic, o aliantă politică sau o aliantă electorală, respectiv o organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care participă la alegeri poate avea într-un birou electoral de sectie de votare cel mult 3 reprezentanti.

(9) În cazul în care partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale, precum si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale nu si-au desemnat reprezentantii sau numărul reprezentantilor este insuficient, completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face de presedintele tribunalului de pe lista prevăzută la alin. (4), prin tragere la sorti. Dacă este cazul, lista va fi completată cu alte persoane care îndeplinesc cerintele legii. Dacă biroul nu poate fi completat cu numărul stabilit de lege, acesta poate functiona cu numărul de membri desemnati, dar nu mai putin de 3.

(10) Desemnarea membrilor biroului electoral al sectiei de votare se face de presedintele acestuia, după tragerea la sorti, prin înscrierea într-un proces-verbal cuprinzând modul de stabilire a reprezentantilor, care constituie actul de atestare a calitătii acestora de membri în biroul electoral al sectiei de votare. Procesul-verbal va fi semnat de presedinte, loctiitor si de reprezentantii partidelor prezenti la tragerea la sorti.

Art. 148. - Birourile electorale ale sectiilor de votare au următoarele atributii:

a) primesc, pe bază de proces-verbal, copiile de pe listele electorale permanente comunicate potrivit art. 9 alin. (15), iar de la birourile electorale judetene buletinele de vot pentru alegătorii care urmează să voteze la sectia de votare, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT». În municipiul Bucuresti buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea «VOTAT» le primesc de la birourile electorale de sector;

b) conduc operatiunile de votare, iau toate măsurile de ordine în localul sectiei de votare si în jurul acestuia;

c) asigură desfăsurarea, în conditii de transparentă si în spiritul legii, a operatiunilor de numărare a buletinelor de vot si consemnează într-un proces-verbal rezultatele votării.

Modelul de proces-verbal se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Institutului National de Statistică, cu avizul consultativ al Ministerului Administratiei si Internelor;

d) rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

e) înaintează birourilor electorale judetene sau, după caz, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu contestatiile depuse si cu materialele la care acestea se referă;

f) predau, cu proces-verbal, judecătoriei în a cărei rază teritorială îsi au sediul buletinele de vot întrebuintate si necontestate, precum si pe cele anulate, listele electorale utilizate, stampilele si celelalte materiale necesare votării, mentionând în procesele-verbale neconcordantele apărute între numărul primit si cel efectiv predat;

g) în cazul sectiilor de votare din străinătate, materialele prevăzute la lit. f) se predau misiunii diplomatice din tara respectivă, care le trimite Judecătoriei Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti;

h) îndeplinesc orice alte atributii ce le revin potrivit legii.”

9. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României se organizează câte o sectie de votare pentru alegătorii membri ai reprezentantei diplomatice si familiile lor, precum si pentru cetătenii români din tară sau din străinătate si alegătorii comunitari, aflati în tările respective în ziua de referintă. Sectiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României apartin de Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti.”

10. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

„(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) sunt realizate de birourile permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului împreună cu reprezentantii serviciilor publice de radio si televiziune si reprezentantii partidelor, aliantelor politice, aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care au depus listă de candidati la alegeri, având în vedere următoarea pondere din timpii de antenă alocati:

a) 4/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice parlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, precum si organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului, care participă la alegerea membrilor din România în Parlamentul European;

b) 1/5 din timpii de antenă se repartizează în mod egal partidelor politice neparlamentare, aliantelor politice sau aliantelor electorale dintre acestea, care au depus listă completă de candidati, precum si candidatilor independenti care participă la alegerea membrilor din România în Parlamentul European.”

11. Alineatul (3) al articolului 18 se abrogă.

12. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Imprimarea buletinelor de vot se asigură de Biroul Electoral Central, prin grija prefectilor. Prefectii răspund ca toate buletinele de vot necesare să fie imprimate cu cel putin 15 zile înainte de ziua de referintă. Primul tiraj al buletinului de vot va fi prezentat de prefect biroului electoral judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, care îl validează, încheind în acest sens un proces-verbal.”

13. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Pentru partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice si aliantele electorale, pragul electoral de atribuire a mandatelor reprezintă partea întreagă din procentul de 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel national, inclusiv cele primite de candidatii independenti.

(2) Candidatilor independenti li se pot atribui mandate dacă au obtinut, fiecare în parte, un număr de voturi valabil exprimate cel putin egal cu coeficientul electoral national. Coeficientul electoral national reprezintă partea întreagă a raportului dintre numărul total de voturi valabil exprimate la nivel national si numărul de mandate de parlamentari europeni ce revin României.

(3) Prin numărul total de voturi valabil exprimate la nivel national se întelege numărul de voturi valabil exprimate primite de la partidele politice, organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantele politice, aliantele electorale si candidatii independenti.”

14. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Atribuirea mandatelor de parlamentar european se face, cu respectarea conditiilor prevăzute la art. 20, de către Biroul Electoral Central, după cum urmează:

a) în prima etapă, Biroul Electoral Central calculează pragul electoral si coeficientul electoral national si stabileste, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil exprimate, lista partidelor politice, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantelor politice, aliantelor electorale si candidatilor independenti cărora li se pot repartiza mandate;

b) în etapa a doua se repartizează mandatele la nivelul circumscriptiei nationale pentru listele selectate în conditiile prevăzute la lit. a) prin metoda d'Hondt. Metoda d'Hondt de repartizare a mandatelor constă în împărtirea voturilor valabil exprimate pentru fiecare listă si candidat independent, selectate în conditiile prevăzute la lit. a), la 1, 2, 3, 4 ... până la numărul total de mandate de repartizat, si ierarhizarea acestor caturi în ordine descrescătoare. Numărul de mandate repartizate fiecărei liste în parte corespunde cu numărul total de caturi aferente fiecărei liste cuprinse în sirul ordonat, până la repartizarea tuturor mandatelor; atribuirea mandatelor se face de către Biroul Electoral Central, în ordinea înscrierii candidatilor pe listă; dacă nu sunt candidati suficienti în listă, mandatele se vor atribui următorului partid politic, organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, aliantă politică si aliantă electorală care a depăsit pragul electoral;

c) candidatului independent căruia i-ar reveni cel putin un mandat i se repartizează un singur mandat, indiferent de câte mandate au rezultat din calcul. În acest caz, repartizarea celorlalte mandate se face în continuare, pentru liste sau candidati independenti, cu respectarea conditiilor prevăzute la lit. a) si b) si a prevederilor art. 20 alin. (1);

d) în conditiile în care la ierarhizarea caturilor, conform lit. b), două sau mai multe caturi sunt egale, ierarhizarea se va face după numărul de voturi valabil exprimate; dacă si în aceste conditii există egalitate, ordinea de ierarhizare va fi stabilită de ordinea înscrierii pe buletinele de vot.”

15. După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 211 si 212, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) După închiderea sectiei de votare, presedintele, în prezenta membrilor biroului electoral, declansează operatiunile de numărare a buletinelor de vot si de consemnare a rezultatului votării, după cum urmează:

(i) sigilează urna, introduce stampilele cu mentiunea «VOTAT» într-un plic care se sigilează prin aplicarea stampilei de control a sectiei de votare.

Disparitia uneia sau a mai multor stampile se consemnează în procesul-verbal ce va însoti predarea materialelor primite la judecătoria pe a cărei rază teritorială îsi au sediul;

(ii) anulează buletinele de vot neîntrebuintate, prin înscrierea pe diagonala primei pagini a mentiunii «ANULAT» si aplicarea stampilei de control a sectiei de votare. Numărul acestor buletine se înscrie la rubrica d) a procesului-verbal prezentat la alin. (2);

(iii) stabileste numărul alegătorilor înscrisi în copia listei electorale permanente, respectiv în copia listei electorale speciale primite din partea primarului unitătii administrativ-teritoriale pe a cărei rază îsi are sediul sectia de votare. Este interzis, sub sanctiunea legii, ca pe aceste liste să existe stersături, modificări sau completări.

Rezultatul numărării se va înscrie la pct. a1 respectiv a2, din modelul procesului-verbal prezentat la alin. (2);

(iv) în sectiile de votare organizate potrivit art. 16 si 17 nu vor exista liste electorale permanente si liste electorale speciale. Alegătorii care se prezintă la urne vor fi înscrisi, în ziua de referintă, în listele electorale suplimentare, conform machetelor primite. La pct. a1 si a2 ale proceselor-verbale întocmite de birourile electorale din aceste sectii de votare se înscrie cifra «0»;

(v) stabileste numărul alegătorilor prezenti la urne, prin numărarea semnăturilor înscrise pe listele electorale existente în sectia de votare.

Rezultatele vor fi consemnate în procesul-verbal la pct. b1 b2, respectiv b3, din modelul prezentat la alin. (2);

(vi) după desigilarea urnei se vor număra voturile găsite în urnă, evidentiindu-se separat voturile valabil exprimate, respectiv voturile nule;

(vii) sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicată a depăsit limitele patrulaterului, optiunea alegătorului este evidentă. Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(2) După deschiderea urnelor si numărarea voturilor, presedintele biroului electoral al sectiei de votare va încheia un proces-verbal, în 3 exemplare, care cuprinde:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă si în copia de pe lista electorală specială (pct. a = pct. a1 + pct. a2), din care:

a1) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă;

a2) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală specială;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale existente la sectia de votare, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

b1) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală permanentă, care s-au prezentat la urne;

b2) numărul total al alegătorilor înscrisi în copia de pe lista electorală specială, care s-au prezentat la urne;

b3) numărul total al alegătorilor înscrisi în lista electorală suplimentară, care s-au prezentat la urne;

c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c a pct. d + pct. e + pct. f);

d) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e s pct. b - pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);

f) numărul voturilor nule;

g) numărul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

h) expunerea, pe scurt, a întâmpinărilor formulate, precum si a contestatiilor înaintate biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti;

i) starea sigiilor de pe urne la încheierea votării.

(3) La pct. h) al procesului-verbal se vor mentiona si situatiile în care:

a) numărul buletinelor de vot găsite în urnă diferă de numărul alegătorilor care au votat, rezultat în urma numărării semnăturilor depuse de către acestia pe listele electorale (permanente, suplimentare si speciale), aflate în sectia de votare;

b) numărul buletinelor de vot găsite în urnă adunat cu cel al buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate diferă de numărul total de buletine de vot primite în sectia de votare respectivă. L

(4) Alegătorii resortisanti care votează în sectiile de votare organizate potrivit art. 16 si 17 vor fi înscrisi în liste electorale suplimentare, prin grija presedintelui biroului electoral al sectiei de votare.

(5) Alegătorii comunitari pot să-si exercite dreptul de vot în baza documentului de identitate si a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă la orice sectie de votare, cu mentiunea că presedintele biroului electoral al sectiei de votare respective trebuie să îi înscrie în lista electorală suplimentară a sectiei, dacă aceasta diferă de cea în care îsi au domiciliul sau resedinta.

(6) Procesele-verbale se semnează si de membrii biroului. Un exemplar al procesului-verbal se afisează la loc vizibil, la sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(7) Membrilor birourilor electorale ale sectiilor de votare li se eliberează, la cerere, o copie certificată de pe procesul-verbal de către toti cei care au semnat originalul; cererea trebuie formulată înainte de întocmirea procesului-verbal.

(8) Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului sectiei de votare nu influentează asupra valabilitătii procesului-verbal. Presedintele va mentiona motivele care au împiedicat semnarea.

(9) Procesul-verbal împreună cu toate contestatiile privitoare la operatiunile electorale ale sectiei de votare, precum si cu buletinele de vot nule si cele contestate vor alcătui un dosar care, sigilat si stampilat, va fi înaintat biroului electoral judetean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti de presedintele biroului electoral al sectiei de votare si membrii biroului, cu pază militară, în cel mult 24 de ore.

(10) În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, biroul electoral judetean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti va trimite unul dintre exemplarele procesului-verbal la tribunalul în a cărui rază teritorială se află; candidatii sau partidele si aliantele politice care i-au propus pot obtine copii legalizate de pe acest exemplar.

Art. 212. - (1) După primirea proceselor-verbale de la toate birourile electorale ale sectiilor de votare si după solutionarea contestatiilor si întâmpinărilor primite, biroul electoral judetean sau, după caz, al sectorului municipiului Bucuresti încheie un proces-verbal centralizator al indicatorilor cuprinsi în procesele-verbale ale sectiilor de votare, după cum urmează:

a) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente si în listele electorale speciale (pct. a = pct. a1 + pct. a2, din care:

a1) numărul total al alegătorilor înscrisi si în copiile de pe listele electorale permanente;

a2) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale speciale;

b) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale, care s-au prezentat la urne (pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3), din care:

b1) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale permanente, care s-au prezentat la urne;

b2) numărul total al alegătorilor înscrisi în copiile de pe listele electorale speciale, care s-au prezentat la urne;

b3) numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale suplimentare, care s-au prezentat la urne;

c) numărul buletinelor de vot primite (pct. c pct. d + pct. e + pct. f);

d) numărul buletinelor de vot neîntrebuintate si anulate;

e) numărul voturilor valabil exprimate (pct. e pct. b - pct. f, pct. e = suma voturilor valabil exprimate la pct. g);

f) numărul voturilor nule;

g) numărul voturilor valabil exprimate obtinute de fiecare listă de candidati sau de fiecare candidat independent;

h) modul de solutionare a contestatiilor si întâmpinărilor primite.

(2) Prevederile art. 211 alin. (4) si alin. (8)-(10) se aplică corespunzător.

(3) Procesul-verbal împreună cu întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale primite de la birourile electorale ale sectiilor de votare, formând un dosar încheiat, sigilat si semnat de membrii biroului electoral judetean, se înaintează cu pază militară la Biroul Electoral Central în cel mult 48 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al birourilor electorale ale sectiilor de votare.

(4) Procesele-verbale întocmite conform alin. (1) de birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti împreună cu întâmpinările, contestatiile si procesele-verbale ale birourilor electorale ale sectiilor de votare se vor înainta Biroului Electoral al Municipiului Bucuresti, conform prevederilor alin. (3).

(5) Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti va centraliza si va întocmi propriul proces-verbal, conform prevederilor alin. (1), si îl va înainta Biroului Electoral Central în cel mult 24 de ore de la primirea ultimului proces-verbal al biroului electoral de sector, în conformitate cu prevederile alin. (3).”

16. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 231 si 232, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii pentru stabilirea zilei de referintă, Guvernul aprobă prin hotărâre modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul listei electorale speciale, modelul copiei de pe lista electorală specială, al listei electorale suplimentare, modelul stampilelor Biroului Electoral Central, biroului electoral judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al sectorului municipiului Bucuresti, modelul stampilei de control al sectiei de votare si modelul stampilei cu mentiunea «VOTAT». În acelasi termen Guvernul va stabili modelul buletinului de vot si modelul timbrelor autocolante ce vor fi aplicate pe actele de identitate.

(2) În termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) Guvernul stabileste prin hotărâre unele măsuri ce vor fi adoptate de autoritătile române pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor pentru Parlamentul European, programul calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea membrilor României în Parlamentul European, precum si alocarea fondurilor pentru cheltuielile necesare în vederea pregătirii, organizării si desfăsurării scrutinului.

Art. 232. - (1) După încheierea votării, presedintele biroului electoral al sectiei de votare efectuează, în prezenta membrilor biroului, inventarierea stampilelor cu mentiunea «VOTAT», precum si numărarea si anularea buletinelor de vot neîntrebuintate, verificarea sigiliilor de pe urnele de votare, iar după încheierea acestor operatiuni, deschiderea urnelor.

(2) La numărarea voturilor si consemnarea rezultatelor pot asista, ca delegati, reprezentanti ai tuturor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care au participat la alegeri, dar care nu au reprezentanti în biroul electoral al sectiei de votare si sunt mandatati în acest sens de conducerile organizatiilor judetene ale acestora. Cu privire la operatiunile prevăzute de prezentul alineat se încheie un proces-verbal.

(3) După inventariere, stampilele cu mentiunea «VOTAT» se introduc în plicuri, acestea fiind închise si sigilate. Acest aspect se consemnează în procesul-verbal.

(4) În cazul în care există pachete cu buletine de vot intacte, mentiunea «ANULAT» se aplică o singură dată pe pachetul respectiv.

(5) La deschiderea fiecărui buletin, presedintele citeste cu voce tare lista de candidati care a fost votată sau, după caz, numele si prenumele candidatului independent votat si arată buletinul de vot celor prezenti. Buletinele de vot deschise se grupează pe partide politice, aliante politice, aliante electorale, precum si pe organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale si pe candidati independenti, se numără si se leagă separat.

(6) Sunt nule buletinele de vot pe care nu a fost aplicată stampila de control a sectiei de votare, buletinele de alt model decât cel legal aprobat, buletinele pe care nu a fost aplicată stampila «VOTAT» sau la care stampila este aplicată pe mai multe patrulatere. Votul este valabil în cazul în care, desi stampila aplicată a depăsit limitele patrulaterului, optiunea alegătorului este evidentă.

(7) Buletinele de vot nule nu intră în calculul voturilor valabil exprimate.

(8) Rezultatul votării se consemnează în câte un tabel separat. Tabelele se întocmesc de câte un membru al biroului electoral al sectiei de votare, desemnat de presedinte.

(9) În tabelele prevăzute la alin. (8) se înscriu voturile nule, listele de candidati sau prenumele si numele candidatilor independenti si voturile valabil exprimate pentru fiecare.”

Art. II. - Pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, termenele din calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale încep să curgă cu 90 de zile înainte de ziua de referintă, indiferent de data la care aceasta a fost adusă la cunostinta publică.

Art. III. - (1) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, dreptul de vot al alegătorilor resortisanti se exercită pe baza următoarelor documente:

a) în tară, pe baza cărtii de identitate, a cărtii de identitate provizorii sau a buletinului de identitate;

b) în străinătate, pe baza pasaportului diplomatic, de serviciu, simplu, temporar sau a titlului de călătorie ori pe baza cărtii de identitate.

(2) La alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European, dreptul de vot al alegătorilor comunitari se exercită în baza oricărui document de identitate si a dovezii eliberate de Autoritatea Electorală Permanentă.

(3) După exercitarea dreptului de vot, presedintele biroului electoral al sectiei de votare aplică timbrul autocolant cu mentiunea «VOTAT» si cu data scrutinului pe documentul de identitate al alegătorului, respectiv va retine dovada eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă alegătorului comunitar, va aplica pe ea stampila de control a sectiei de votare, urmând ca la încheierea procesului electoral să predea toate aceste dovezi primarului.

(4) Neaplicarea timbrului autocolant cu mentiunea «VOTAT» si cu data scrutinului pe documentul de identitate, respectiv neretinerea dovezii, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 700 lei. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii se fac potrivit prevederilor art. 99 alin. (1) lit. a) si e) din Legea nr. 373/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. IV. - Articolul 53 din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia următoarelor dispozitii, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2007, referitoare la:

a) acordarea subventiilor de la bugetul de stat;

b) Autoritatea Electorală Permanentă, cu exceptia art. 35 alin. (3)-(8).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 43/2003 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 30 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se abrogă, cu exceptia dispozitiilor referitoare la acordarea subventiilor de la bugetul de stat si la Curtea de Conturi, care se abrogă la data de 1 iulie 2007.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Ooina-Elena Dascălii,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 februarie 2007.

Nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Având în vedere:

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 66 alin. (1) lit. a) si b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.551/546/2004 pentru aprobarea Strategiei privind dezvoltarea finantării pe caz în spitalele din România în perioada 2005-2008;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi;

- Referatul Directiei generale de evaluare nr. 197 din 23 ianuarie 2007, în temeiul dispozitiilor:

- art. 281 alin. (2) din titlul VIII al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - In vederea finantării cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă în anul 2007, se aprobă Regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă si Metodologia de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Spitalele vor raporta în format electronic Setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC) aferent pacientilor externati, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi, până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

(2) Trimestrial, între data de 15 si 19 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor transmite în format electronic cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cazurile neraportate din lunile anterioare. Cazurile invalidate pentru care se solicită revalidarea, precum si cele neraportate până la sfârsitul anului pot fi raportate între data de 15 si 19 martie a anului următor.

(3) Lunar, până la data de 15, spitalele vor primi de la Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar (denumită în continuare SNSPMS), în format electronic si tipărit, rapoartele de validare a activitătii aferente lunii precedente, în conformitate cu formularul 1.1 prevăzut în anexa 3-a si formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale.

(4) Trimestrial, până la data de 23 a lunii următoare trimestrului încheiat, spitalele vor primi de la SNSPMS, în format electronic si tipărit (fax), rapoartele de validare a activitătii de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv, în conformitate cu formularul 1.2 prevăzut în anexa 3-a si formularele prevăzute în anexele 3-c si 3-e la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007.

(5) Lunar, respectiv trimestrial, SNSPMS va transmite spitalelor rapoarte cu detalierea cauzelor de invalidare pentru fiecare caz, conform regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Pentru decontarea activitătii lunare, spitalele vor utiliza, după caz, formularele 2.1 si 2.2 prevăzute în anexa 3-b, formularele 1.1-1.3 prevăzute în anexa 3-d si formularele 1.1 si 1.2 prevăzute în anexa 3-f la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007.

(7) Pentru decontarea activitătii trimestriale, spitalele vor utiliza, după caz, formularul prevăzut în anexa 3-b bis, formularul 1.3 prevăzut în anexa 3-d, formularul prevăzut în anexa 3-d bis si formularul prevăzut în anexa 3-g la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007.

(8) Regulile de validare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică pentru cazurile care se externează începând cu 1 ianuarie 2007.

Art. 3. - Pentru cazurile care fac obiectul internării prin spitalizare de zi si care solicită servicii hoteliere în conditiile art. 66 alin. (2) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, se va întocmi si raporta doar fisa de spitalizare de zi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătătii publice si presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006.

Art. 4. - Directiile de specialitate ale Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum si Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 277/2005 pentru aprobarea Regulilor de validare a cazurilor externate si raportate în aplicatia „DRG National V4” si a Metodologiei de evaluare a cazurilor externate, raportate si nevalidate, solicitate spre revalidare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 3 februarie 2006.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2007.

Nr. 37.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI DE VALIDARE

a Setului minim de date pe pacient în spitalizarea continuă (SMDPC) pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă

 

Sunt invalidate următoarele cazuri:

A01 Cazuri ale căror date încalcă specificatiile tehnice ale setului minim de date la nivel de pacient

Motiv: Aceste cazuri nu pot fi colectate în baza de date natională din cauza existentei unor erori (de exemplu, lipsa unor date obligatorii sau neconcordanta cu nomenclatoarele în vigoare).

A02 Cazuri raportate pe sectii în care nu se întocmeste foaia de observatie clinică generală (FOCG - conform Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea si raportarea statistică a pacientilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă si spitalizare de zi) - de exemplu, cazurile care sunt raportate de pe sectiile de anestezie-terapie intensivă (ATI), sectii paraclinice, structuri de urgentă etc.

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare, FOCG se întocmeste doar pentru pacienti spitalizati în sectii clinice: medicale sau chirurgicale (cu exceptia sectiilor ATI).

A03 Cazuri cu data interventiei chirurgicale principale în afara intervalului de spitalizare

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării, data interventiei chirurgicale principale.

A04 Cazuri decedate, pentru care nu există concordantă între tipul externării si starea la externare

Motiv: Pentru cazurile decedate informatia privind decesul este cuprinsă atât în rubrica „Tip externare”, cât si în rubrica „Stare la externare”. În situatia în care cele două informatii nu concordă, este vorba de o eroare în cel putin una dintre rubrici.

A05 Cazuri cu număr FOCG invalid

Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu acelasi număr de FOCG, în acelasi spital si în acelasi an.

Motiv: Conform instructiunilor de completare a FOCG în vigoare, numărul foii de observatie trebuie să fie unic, pe spital si an.

A06 Cazuri cu vârsta negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data nasterii, data externării.

A07 Cazuri cu durata de spitalizare negativă

Motiv: Cel putin una dintre următoarele date este eronată: data internării, data externării.

A08 Cazuri concomitente

Motiv: Aceste cazuri reprezintă episoade de spitalizare pentru acelasi pacient, care se suprapun în timp.

A09 Cazuri cu date invalide sau incorecte din punct de vedere clinic

Motiv: Aceste cazuri au erori pe datele care influentează clasificarea lor, erori constând în necorespondenta cu nomenclatoarele în vigoare sau cu regulile de codificare ale diagnosticului principal.

A10 Cazurile care nu îndeplinesc conditiile de finantare din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, serviciile spitalicesti efectuate la cerere nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate, iar serviciile spitalicesti furnizate pacientilor neasigurati la Casa Natională de Asigurări de Sănătate (CNAS) si celor cu asigurare facultativă CNAS sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemoepidemic.

A11 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele privind asigurarea de sănătate a pacientului

Explicatii: Sunt invalidate cazurile cu asigurare CNAS pentru care nu s-a înregistrat tipul asigurării si cazurile cu asigurare CNAS obligatorie sau facultativă pentru care nu s-a înregistrat casa de asigurări.

Motiv: Informatia privind asigurarea de sănătate a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.

A12 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat criteriul de internare a pacientului

Explicatii: Se aplică tuturor asiguratilor CNAS (cu sau fără asigurare voluntară).

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare (Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006), informatia privind criteriul de internare a pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.

A13 Cazuri de transplant

Motiv: Conform legislatiei în vigoare, transplanturile sunt finantate integral de către Ministerul Sănătătii Publice.

Explicatii: Cazurile de transplant sunt acele cazuri clasificate ca atare, precum si cele la care s-a efectuat una dintre procedurile listate mai jos.

Notă: De asemenea, nu sunt finantate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate procedurile de prelevare de organe de la donatori decedati.

 

Cod/Nume procedură

90324-00 = Transplantul de pancreas

36516-04 = Recoltarea rinichiului pentru transplant, pe cale laparoscopică, de la donator viu

36516-05 = Recoltarea rinichiului pentru transplant, de la donator viu

 

A14 Cazuri cu informatii eronate privind asigurarea de sănătate

Explicatii: Sunt invalidate cazurile pentru care statutul de asigurat nu este în concordantă cu tipul asigurării CNAS si/sau cu categoria de asigurat.

Motiv: Cel putin una dintre următoarele informatii este eronată: statutul de asigurat, tipul de asigurare CNAS, categoria de asigurat.

A15 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat data interventiei chirurgicale principale

Exceptii: Cazurile fără interventie chirurgicală

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare (Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006), informatia privind data interventiei chirurgicale principale este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.

A16 Cazuri pentru care nu s-a înregistrat medicul operator

Exceptii: Cazurile fără interventie chirurgicală

Motiv: Conform reglementărilor în vigoare (Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006), informatia privind medicul operator este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.

A17 Cazuri pentru care nu s-au înregistrat complet datele despre cetătenia pacientului

Explicatii: Se aplică exclusiv cazurilor cu cetătenie străină sau dublă (română si străină) pentru care nu s-a înregistrat si tara.

Motiv: Informatia privind cetătenia pacientului este inclusă în setul minim de date la nivel de pacient a cărui raportare este obligatorie.

B01 Cazuri cu vârsta peste 124 de ani

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data nasterii, data externării.

B02 Cazuri cu durata de spitalizare peste 365 de zile

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data internării, data externării.

B03 Cazuri cu conflict vârstă-diagnostic (de exemplu, nastere la o pacientă de 5 ani)

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: data nasterii, data externării, diagnostic.

B04 Cazuri cu conflict sex-diagnostic sau sex-procedură (de exemplu, adenom de prostată la o femeie, histerectomie la un bărbat)

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel este vorba de o eroare în cel putin una dintre următoarele rubrici: sex, diagnostic, proceduri.

B05 Cazuri internate si externate în aceeasi zi

Exceptii: De la această regulă fac exceptie cazurile decedate.

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel, este vorba de o eroare de înregistrare a datei de internare si/sau externare ori de un caz cu posibilitate de rezolvare în spitalizare de zi.

B06 Pacientii pentru care nu a fost înregistrat/a fost înregistrat gresit codul numeric personal (CNP)

Exceptii: Fac exceptie de la această regulă cazurile de nou-născuti (vârsta 0-28 de zile) si cazurile de cetăteni străini.

Motiv: Conform prevederilor legale furnizorii de servicii medicale trebuie să înregistreze codul numeric personal al asiguratilor.

B07 Transferuri intraspitalicesti si reinternări în aceeasi zi sau la un interval de o zi

Motiv: Aceste cazuri sunt considerate ca un episod de spitalizare unic.

Exceptii: Fac exceptie cazurile care sunt transferate/ reinternate în acelasi spital dar între/în sectii cu tip de îngrijiri diferit (din sectii cu îngrijiri de tip acut în sectii cu îngrijiri de tip cronic/de recuperare sau invers).

Exceptii: Specificarea sectiilor unde se întocmeste FOCG pentru îngrijiri de tip cronic, reglementată de Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006.

B08 Cazuri cu diagnostice duplicate

Explicatie: Cel putin unul dintre diagnosticele secundare este identic cu diagnosticul principal.

Motiv: Duplicarea diagnosticelor constituie o încălcare a regulilor de codificare.

B09 Cazuri pentru care nici una dintre interventiile chirurgicale efectuate nu este în concordantă' cu diagnosticul principal

Motiv: în cele mai multe situatii de acest fel, cel putin una dintre următoarele informatii este eronată: diagnosticul principal, procedurile efectuate.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

METODOLOGIE

de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea

 

Evaluarea cazurilor invalidate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar, denumită în continuare SNSPMS, pentru care se solicită revalidarea, precum si a cazurilor pentru care casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, au constatat nereguli privind corectitudinea datelor înregistrate se realizează în cadrul unei comisii de analiză. Comisia de analiză este formată din reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate si reprezentanti ai spitalului, cu exceptia medicului curant al cazului respectiv. Membrii Comisiei de analiză vor fi desemnati în scris de către cele două institutii.

Spitalul este obligat să pună în aplicare deciziile Comisiei de analiză.

 

1. Descrierea generală a procesului

Înregistrările electronice transmise de spitale către SNSPMS sunt supuse procesului de validare, în conformitate cu regulile prevăzute în prezentul ordin.

Înregistrările sunt retumate spitalelor, împreună cu rezultatul validării (validat sau invalidat). Pentru cazurile invalidate se specifică si motivul invalidării.

Pentru cazurile invalidate, spitalele vor revedea datele care au determinat invalidarea si vor putea revalida cazurile respective prin retransmiterea lor către SNSPMS după ce le corectează si/sau cer aviz de revalidare din partea Comisiei de analiză.

Avizul de revalidare se poate obtine numai după evaluarea cazurilor respective de către Comisia de analiză.

Retransmiterea cazurilor pentru revalidare se face doar cu ocazia regularizărilor trimestriale.

Trimestrial, SNSPMS va informa casele de asigurări de sănătate cu privire la cazurile revalidate prin aviz de revalidare precizând, pentru fiecare caz, următoarele: numărul foii de observatie clinice generale, denumită în continuare FOCG, data internării, data externării, sectia. Pe baza acestor informări, casele de asigurări de sănătate au obligatia de a verifica dacă datele puse la dispozitie de SNSPMS coincid cu informatiile din deciziile de validare ale Comisiei de analiză, respectiv din hotărârile Comisiei centrale de arbitraj. În cazul constatării unor neconcordante între cele două documente, casele de asigurări de sănătate vor anunta spitalul pentru ca acesta din urmă să modifice înregistrările respective în conformitate cu deciziile Comisiei de analiză/Comisiei centrale de arbitraj.

Nerespectarea reglementărilor privind datele clinice la nivel de pacient (neconcordanta dintre datele colectate electronic si datele din FOCG, neconcordanta dintre datele înscrise în FOCG si serviciile efectuate în realitate, codificări care nu respectă reglementările în vigoare si orice alte situatii de acest fel) constatate în urma controalelor efectuate la spital de către casele de asigurări de sănătate pot fi contestate de spital si se solutionează prin intermediul Comisiei de analiză, convocată la initiativa spitalului.

În caz de litigiu între părti se poate face apel la Comisia centrală de arbitraj.

2. Aspecte tehnice

2.1. Clasificarea regulilor de validare

Regulile de validare sunt clasificate în două grupe, în functie de posibilitatea supunerii datelor respective spre evaluare de către Comisia de analiză:

- grupa A - reguli pentru care datele respective nu pot fi supuse evaluării;

- grupa B - reguli pentru care datele respective pot fi supuse evaluării.

De exemplu :

- un caz cu vârstă negativă va fi invalidat pe regula A06, dar datele care au determinat invalidarea (data nasterii si data internării) nu pot fi supuse evaluării de către Comisia de analiză, ci ele trebuie verificate si corectate de către spital;

- un caz pentru care nu a fost înregistrat CNP va fi invalidat pe regula B06, dar cauza invalidării (lipsa CNP) poate fi supusă evaluării de către Comisia de analiză si, în situatia în care spitalul prezintă o justificare pertinentă pentru lipsa acestuia, Comisia de analiză poate aviza cazul pe regula respectivă.

Observatie: Avizul de revalidare se referă la caz si nu la regulile de validare, ceea ce înseamnă că avizul de revalidare nu se poate da decât atunci când cazul este avizat pe toate regulile de tip B. Concret, dacă un caz este invalidat pe mai multe reguli de tip B, iar pe cel putin una dintre aceste reguli cazul nu primeste un aviz favorabil, cazul nu va fi avizat pentru revalidare si, implicit, el nu va mai fi retransmis către SNSPMS.

2.2. Proceduri

Spitalul poate actiona după cum urmează:

a) Pentru cazurile invalidate la SNSPMS

Interventia spitalului asupra datelor cazurilor invalidate trebuie să tină cont de următoarele reguli:

- datele care vor fi corectate sunt cele care au încălcat regulile din grupa A;

- datele pentru care se poate cere avizul casei de asigurări de sănătate pentru revalidare sunt cele care au încălcat regulile din grupa B. Cererea avizului de revalidare presupune ca datele respective să nu fie modificate.

Deoarece un caz invalidat poate avea date incorecte care trebuie corectate si/sau date corecte pentru care se va cere avizul de revalidare, înseamnă că există 3 situatii:

1. Cazul invalidat are exclusiv date incorecte

În această situatie se corectează datele respective si se retransmite cazul cu corecturile efectuate ca „Modificat”.

2. Cazul invalidat are exclusiv date corecte

În această situatie nu se fac niciun fel de modificări si se cere avizul de revalidare.

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca cerere de validare.

3. Cazul invalidat are atât date incorecte, cât si date corecte

În această situatie se corectează datele incorecte si se cere avizul de revalidare pentru datele corecte (fără a se face niciun fel de modificări pe acestea).

Dacă avizul este nefavorabil, cazul nu se va mai retransmite.

Dacă avizul este favorabil, cazul se va retransmite ca cerere de validare.

Observatii:

- Retransmiterea unui caz cu modificări efectuate nu asigură validarea lui decât dacă modificările au corectat eroarea. De exemplu, dacă se modifică un cod de diagnostic eronat cu alt cod de diagnostic tot eronat, cazul va fi din nou invalidat.

- Retransmiterea unui caz cu date corectate nu asigură validarea lui decât pe regulile corespunzătoare acelor date. De exemplu, dacă pentru un caz invalidat pe regulile A03 si A06 se corectează eroarea referitoare la data interventiei chirurgicale principale, dar nu si eroarea referitoare la vârstă (sau invers), cazul va fi din nou invalidat.

- Cererea de validare are efect doar pe regulile din grupa B. Dacă invalidarea cazului s-a produs si pe alte reguli, retransmiterea ca cerere de validare, fără corectarea celorlalte cauze de invalidare, se va solda tot cu invalidarea cazului.

b) Pentru cazurile invalidate la solicitarea casei de asigurări de sănătate

În situatia în care în urma evaluării cazurilor respective de către casa de asigurări de sănătate/Comisia de analiză/Comisia de arbitraj se decide modificarea/anularea acestora, spitalul le va retransmite la SNSPMS astfel: cazurile care trebuie anulate se vor transmite ca „Anulat”, iar cazurile care trebuie modificate se vor retransmite de două ori, odată ca „Anulat” si apoi ca „Modificat”.

Spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri la SNSPMS cu ocazia următoarei regularizări trimestriale, pentru anul în curs.

Pentru cazurile aferente anilor precedenti, spitalele trebuie să transmită înregistrările electronice modificate ale acestor cazuri, cu avizul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în maximum 30 de zile de la notificarea oficială a casei de arbitraj, privind invalidarea acestor cazuri.

În cazul în care spitalul nu respectă termenele de mai sus, casele de asigurări de sănătate vor aplica prevederile art. 71 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, si vor trimite SNSPMS si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate o detaliere a acestor cazuri. SNSPMS va trimite către spital si casa de asigurări de sănătate, cu avizul scris al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, un raport cu clasificarea DRG a acestor asigurări de sănătate/Comisiei de analiză/Comisiei de cazuri si suma aferentă lor.

3. Obtinerea avizului de revalidare, prin Comisia de analiză, a cazurilor invalidate la SNSPMS Primul pas în obtinerea avizului de revalidare îl constituie sesizarea de către spital a medicului-sef din cadrul caselor de asigurări de sănătate, pe baza modelului prezentat mai jos:

 

Spitalul .............................................

 

Către:

Medicul-sef al Casei de Asigurări de Sănătate ..................................................

 

LISTA

cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea prin Comisia de analiză, conform Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

nr........din...................

 

Nr. crt.

Codul spitalului

Sectia

Nr.

FOCG

Data

externării

pacientului

Reguli

pentru care se

solicită validarea*)

Motivul pentru care se solicită

validarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se va nota pe rânduri separate fiecare regulă pentru care se solicită revalidarea.

 

Data

Director general

Semnătura si stampila

 

 

Medicul-sef din cadrul caselor de asigurări de sănătate are obligatia de a organiza o întâlnire a Comisiei de analiză, în termen de maximum 10 zile de la primirea înstiintării din partea spitalului. Modalitatea practică de evaluare a cazurilor externate este decisă de Comisia de analiză si va consta, după caz, în:

- evaluarea dosarelor medicale originale, prin vizitarea spitalelor vizate;

- evaluarea cazurilor pe baza dosarelor trimise de către spitale (copie după dosarul medical al pacientilor invalidati).

Informatiile urmărite în evaluare de către Comisia de analiză includ:

- motivul internării;

- diagnosticele principale si secundare, acordându-se atentie relatiei dintre acestea atât din punct de vedere medical, cât si din punctul de vedere al cronologiei acestora;

- sectia/sectiile în care a fost îngrijit si din care a fost externat pacientul;

- motivul externării;

- interventiile chirurgicale - tipul acestora, eventualele complicatii;

- alte informatii pe care Comisia de analiză le consideră utile.

Analiza fiecărui caz se încheie cu un raport scris al Comisiei de analiză, în care sunt mentionate argumentele care au condus la avizarea sau neavizarea cazului, raport semnat de toti membrii comisiei care au participat la evaluarea cazului respectiv. Raportul va fi elaborat în două exemplare, pentru spital si, respectiv, pentru casa de asigurări de sănătate, si va contine în mod explicit decizia de avizare sau neavizare pentru revalidare a fiecărui caz.

În cazul în care cele două părti care formează Comisia de analiză nu ajung la consens în privinta deciziilor de validare, se poate face apel la Comisia centrală de arbitraj, care va lua o decizie care rămâne definitivă.