MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 4         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 736 din 24 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Decizia nr. 778 din 7 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.799/2006. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 

1.863/2006. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

291/2006. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

 

1.936/2006. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

2.450/2006. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă

 

2.490/2006. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult, cu modificările ulterioare

 

5.771/2006. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

               28/2006. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate aderării României la Uniunea Europeană

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 736

din 24 octombrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Sectia civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 si nr. 1.700/2006.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 5 octombrie 2006 si au fost consemnate tn încheierea de la acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea la data de 17 octombrie 2006 si apoi la data de 24 octombrie 2006.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 15 iunie 2006, pronuntate în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 si nr. 1.700/2006, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Exceptia a fost ridicată din oficiu de instanta de judecată cu prilejul solutionării unor contestatii formulate împotriva deciziilor de recalculare a pensiilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Tribunalul Sibiu - Sectia civilă sustine, în esentă, că dispozitiile legale criticate contravin principiului constitutional al egalitătii în drepturi, întrucât nu iau în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiilor anumite categorii de venituri realizate de salariati anterior intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 si pentru care s-a plătit contributia de asigurări sociale, creându-se astfel discriminări între diferitele categorii de asigurati în raport cu data pensionării, în sprijinul celor sustinute, invocă art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, care prevede că numărul de puncte realizat în fiecare lună se calculează prin raportarea salariului brut lunar individual, inclusiv sporurile si adaosurile, la salariul mediu brut lunar din luna respectivă, comunicat de Institutul National de Statistică si Studii Economice, si dispozitiile pct. 19 din Normele de aplicare a Legii nr. 19/2000, care stabilesc ce se întelege prin sintagma „salariile individuale brute realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile”, sintagmă ce ia în calcul si veniturile excluse de dispozitiile de lege criticate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicata.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, textele de lege criticate neinstituind privilegii „ori discriminări între persoane aflate în situatii identice. În acest sens, arată că, potrivit art. 23 alin. (1) si art. 26 alin. (1) lit. d) si e) si alin. (2) din Legea nr. 19/2000, în baza de calcul a contributiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguratilor se includ sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau contractul colectiv de muncă, însă nu si sumele reprezentând participarea salariatilor la profit, premii si alte drepturi exceptate prin legi speciale, sume asupra cărora nu se datorează contributia de asigurări sociale si care nu sunt luate în calcul lâ stabilirea cuantumului acesteia. De asemenea, arată că legiuitorul este în drept să stabilească modalitătile de calcul al pensiilor, precum si să le modifice pe acestea, potrivit obiectivelor ce le urmăreste prin reglementările ce le instituie, fără ca aceasta să reprezinte o încălcare a principiului constitutional al egalitătii în drepturi.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, contravenind art. 16 alin. (1) din Constitutie. Astfel, consideră că salariatii care au plătit contributia de asigurări sociale pentru veniturile care nu făceau parte din baza de calcul a pensiilor anterior datei de 1 aprilie 2001 sunt supusi aceluiasi tratament juridic cu persoanele care nu au achitat această contributie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005. Potrivit art. 4 alin. (2) din ordonantă, anexa face parte integrantă din acest act normativ. Mentiunea de la pct. VI din anexă prevede că: „Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:

- formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;

- participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitătile economice;

- premiile anuale si premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;

- recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;

- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer;

- drepturile de autor;

- drepturile plătite potrivit dispozitiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;

- al 13-lea salariu;

- alte sporuri care nu au avut caracter permanent.”

În sustinerea neconstitutionalitătii dispozitiilor de lege criticate, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă invocă încălcarea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări, consacrat de art. 16 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, drepturile cetătenilor la pensie si la alte forme de asigurări si asistentă socială sunt prevăzute de lege. Astfel, atributia de a stabili conditiile si criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalitătile de calcul a cuantumului lor, revine în exclusivitate legiuitorului. Acesta, în considerarea unor schimbări intervenite în posibilitătile de acordare si dimensionare a drepturilor de asigurări sociale, poate modifica, ori de câte ori consideră că este necesar, criteriile de calcul al cuantumului acestor drepturi, dar cu efecte numai pentru viitor. Prin urmare, tine de optiunea liberă a legiuitorului stabilirea veniturilor realizate de titularii dreptului la pensie care se includ în baza de calcul pentru stabilirea cuantumului pensiilor.

Noua legislatie privind sistemul public de pensii recunoaste ca stagiu de cotizare vechimea în muncă considerată utilă de legislatia, anterioară pentru determinarea dreptului la pensie. În mentiunea criticată pentru neconstitutionalitate se precizează în mod expres că nu se iau în calcul la stabilirea punctajului mediu anual acele venituri care, potrivit legislatiei anterioare, nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor. Aceste dispozitii nu modifică, cu efect retroactiv, legislatia anterioară. Verificarea împrejurărilor dacă, potrivit legislatiei anterioare, s-au încasat sau nu contributii la asigurările sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului anual si dacă aceste venituri au făcut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor constituie probleme de fapt si de aplicare a legii în cazuri concrete individuale, a căror solutionare intră în competenta exclusivă a instantei judecătoresti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mentiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Sectia civilă în dosarele nr. 1.698/2006, nr. 1.699/2006, nr. 1.692/2006 si nr. 1.700/2006.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 octombrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena lonea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 778

din 7 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader – judecător

 

Ion Tiucă - procuror Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie

ridicată de Victoria Surdu si Mioara Angela Leonties (Romaniuc) În Dosarul nr. 3.953/2005 C al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă Curtii faptul că autorii exceptiei au transmis la dosarul cauzei o cerere scrisă de amânare, întrucât apărătorul ales este în imposibilitate de prezentare, având fixat pentru aceeasi dată un alt termen de judecată în fata unei alte instante.

De asemenea, magistratul-asistent informează că partea Asociatia Alimentexp Botosani „Programul Actiunilor Salariatilor” a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca nefondată.

Având cuvântul asupra cererii de amânare, reprezentantul Ministerului Public este de acord cu aceasta.

Deliberând, Curtea respinge cererea.

Având cuvântul asupra exceptiei de neconstitutionalitate, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 25 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.953/2005 C, Tribunalul Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Exceptia a fost ridicată de Victoria Surdu si Mioara Angela Leonties (Romaniuc) într-un recurs civil având ca obiect o cerere de dizolvare a unei asociatii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 derogă de la prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (1), întrucât nu instanta de judecată este cea care dispune aplicarea legii, în sensul de a aprecia asupra admisibilitătii cererii si legalitătii hotărârii adunării generale de dizolvare a asociatiei. Hotărârea de dizolvare se depune la instantă doar în vederea înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor, fiind exclus, astfel, orice act de justitie al instantei cu privire la respectiva hotărâre.

Tribunalul Botosani - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Dispozitiile art. 56 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 enumera situatiile în care asociatiile se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, procedura implicând, asadar, controlul judecătoresc. Separat de aceste ipoteze, ordonanta criticată prevede, la art. 57, si situatia în care dizolvarea poate avea loc prin efectul hotărârii adunării generale, aceasta fiind necesar a fi depusă la judecătoria competentă pentru înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor. Legea nu impune să existe o motivatie pentru care membrii asociatiei hotărăsc dizolvarea, acesta fiind un exemplu clasic de operatiune inversă celei constituirii si unde, de asemenea, este exclusă interventia instantei de judecată, singura conditie pentru a produce efecte juridice specifice fiind aceea a înscrierii în registrul special.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitu­tionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 sunt constitutionale, deoarece prin reglementarea modalitătii de dizolvare a unei asociatii prin hotărârea adunării generale nu se încalcă prevederile art. 126 alin. (1) din Constitutie, referitoare la instantele judecătoresti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2) si ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu­tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 25 iulie 2005. Acestea au următorul cuprins: „Asociatia se poate dizolva si prin hotărârea adunării generale. În tennen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotărârea adunării generale se depune la judecătoria în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociatiilor si fundatiilor”.

Autorii exceptiei consideră că acest text de lege contravine art. 126 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia Justitia se realizează prin înalta Curte de Casatie si Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

În esentă, autorii exceptiei de neconstitutionalitate sustin că dispozitiile art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 2672000 exclud controlul judecătoresc exercitat, potrivit art. 126 alin. (1) din Constitutie, prin înalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecătoresti stabilite de lege, deoarece prevăd posibilitatea dizolvării unei asociatii ca urmare a hotărârii adunării generale, instanta de judecată competentă având doar rolul unui „simplu oficiu” la care hotărârea este depusă în vederea înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Analizând prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, Curtea constată că, potrivit art. 1 alin. (2) din aceasta, asociatiile si fundatiile sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Totodată, în temeiul exercitării dreptului de asociere, consfintit de art. 40 din Constitutie si reafirmat si de art. 2 lit. a) din ordonanta criticată, persoanele pot constitui, în conditiile stabilite de lege, asociatii si fundatii, fără ca legiuitorul să fi impus si cerinta interventiei unei instante judecătoresti, decât pentru verificarea acelor conditii legale specifice, în vederea dobândirii, prin înscrierea la Registrul asociatiilor si fundatiilor, a personalitătii juridice. Asadar, în faza constituirii uneia dintre formele de asociere prevăzute de lege, judecătorul desemnat de presedintele judecătoriei în a cărei circumscriptie teritorială îsi are sediul va examina cererea de înscriere si legalitatea actului constitutiv, a statutului asociatiei si a celorlalte conditii cerute de art. 7 alin. (2) din ordonantă si, prin încheiere, va dispune înscrierea în registrul special.

Dreptul de asociere nu este însă un drept absolut, astfel că, pentru protejarea ordinii publice, a securitătii nationale si a drepturilor fundamentale a celorlalte subiecte de drept se impune exercitarea acestui control judecătoresc în vederea constituirii formelor de asociere în conformitate cu legea.

În ceea ce priveste dizolvarea asociatiei sau fundatiei prin hotărârea adunării generale, actionează acelasi drept constitutional de asociere, care presupune si dreptul de a nu mai face parte dintr-o formă sau alta de asociere. Art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 consacră tocmai posibilitatea legală ca, prin vointa si acordul comune ale membrilor adunării generale a asociatiei sau fundatiei, să se hotărască dizolvarea acesteia. Vointa comună a adunării generale a asociatilor de dizolvare nu poate fi cenzurată nici de legiuitor si nici de către o instantă judecătorească, astfel că, la fel ca si în cazul constituirii, instanta are rolul de a lua cunostintă de această hotărâre doar pentru îndeplinirea conditiei formale de a se înscrie dizolvarea în acelasi Registru al asociatiilor si fundatiilor. Cu toate acestea, nu trebuie omise prevederile art. 56 din ordonantă, care reglementează situatiile în care dizolvarea se dispune, la cererea oricărei persoane interesate, prin hotărâre judecătorească, dacă respectiva asociatie nu mai îndeplineste una dintre conditiile enumerate de lege.

Prin urmare, Curtea constată că posibilitatea dizolvării asociatiei prin hotărârea adunării generale este prevăzută ca alternativă impusă, în primul rând, de art. 40 din Constitutie privind dreptul de asociere. Dezacordul unui asociat fată de hotărârea adunării generale a respectivei asociatii sau fundatii nu poate fi convertit într-un aspect de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, astfel că nu se poate retine încălcarea art. 126 alin. (1) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 57 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, exceptie ridicată de Victoria Surdu si Mioara Angela Leonties (Romaniuc) În Dosarul nr. 3.953/2005 C al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 si 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările si privind atestarea domeniului public al judetului Gorj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 si 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificĎrile si completările ulterioare, se modifica si se completează după cum urmează:

 

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Gorj”:

 

a) se abrogă pozitia V;

b)se completează cu pozitiile X-XXIV, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

 

2. La anexa nr. 5 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului NovacP:

a) se abrogă pozitiile nr. 18, 164,165 si 181;

b) se modifica la pozitia nr.210, coloana 3, lit. r), care va avea următorul cuprins: “teren incinta spitalului P+3 - suprafată 2089 mp”.

 

3. La anexa nr. 6 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Rovinari”:

a) se abrogă pozitiile nr. 35, 44,47,48 si 49;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr.31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Punct termic nr.3, lit.c - teren aferent 410 mp”; „Punct termic nr.8, lit.a - suprafată construită=150 mp, lit.b - suprafată desfăsurată =150 mp, litc - teren aferent = 150 mp”;

- la pozitia nr.32, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Orasul Rovinari; rampă de gunoi, teren aferent - 2000 mp, puncte de colectare - 22 buc, suprafată construită -600 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4488,56 mii lei”;

- la pozitia nr.33, coloana 4, lita) va avea următorul cuprins: „clădire piată, suprafată desfăsurată -12 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „24 mii lei”;

- la pozitia nr.34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parcul Central Rovinari, Strada Tineretului suprafată - 22.400 mp si împrejmuire”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „805,38 mii lei”;

- la pozitia nr.36, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Orasul Rovinari, str. Constructorilor, suprafată = 15681 mp” ;

- la pozitia nr.37, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Stadion orasul Rovinari, suprafată - 17745 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13,12 mii lei”;

- la pozitia nr.38, coloana 4 va avea următorul cuprins:” suprafată teren aferent clădire sediu Primărie - 2321 mp”;

- la pozitia nr.40, coloana 4, lit.c) va avea următorul cuprins: „teren aferent -2886 mp”;

- la pozitia nr.41, coloana 4 va avea următorul cuprins: lit.c „Grup Sanitar: suprafată construită = 12 mp, suprafată desfăsurată =12 mp; litd teren aferent = 2926 mp ;

- la pozitia nr.42, coloana 4, lit.c) va avea următorul cuprins: „teren aferent -2190 mp”;

- la pozitia nr.45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Spitalul Orăsenesc Sfântul Stefan”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „lit.a, Clădire Spital si Policlinică: suprafată construită =1178 mp, suprafată desfăsurată = 7184 mp; lit.b-Magazie metalică; lit.c - Statie de oxigen; lit d - Bazin apă; lite - Casă poartă; lit.f-Punct termic, bloc alimentar, spălătorie, sarpantă; lit. g - împrejmuire Spital lungime = 460 ml; lit. h - teren aferent = 17.412 mp”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3171,5 mii lei”;

- la pozitia nr.46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Grup Scolar Industrial Rovinari”, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „lit.b - suprafată desfăsurată-8511 mp; lit.c - suprafată desfăsurată = 5076 mp; lit.d - suprafată desfăsurată = 5760 mp, împrejmuire = 158,9 mp; lit.f - teren aferent liceu si cantină = 21178 mp”;

c) se completează cu pozitiile nr. 50-73, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

 

4. La anexa nr. 7 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Târgu-Carbunesti”:

a) se abrogă pozitia nr.85.

b) se completează cu pozitiile nr.87-89, conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

 

5. La anexa nr. 8 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Ticleni” se abrogă pozitia nr.88.

 

6. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baia de Fier” se modifică pozitia 60, coloana 2 care va avea următorul cuprins: “1-3.7.4.”.

 

7. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bustuchîn “ se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr.3, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie km 2+286(Tg Logresti)-12+968 (Bustuchin); lungimea drumului= 10,682 km, lătimea drumului = 6m, nr. poduri= 8 buc, nr. podete=I4 buc”;

- la pozitia nr.6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 31 C”;

- la pozitia nr.7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drumul comunal DC 31 D”.

 

8. La anexa nr. 25 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Căpreni”:

a) se abrogă pozitiile nr. 14,15 si 19;

b) se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr.l, coloana 4 va avea următorul cuprins”Drum comunal DC 38, Satul Nou-Plopu de Hurezani”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie km 0+000DJ 605-2+300 Plopu de Hurezani, lungime = 2,300 km, lătime = 8 m, nr.podete = 8”;

- la pozitia nr.2, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 49, Poiana-Brătesti”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie

km 5+000 Bulbuceni-16+300 DJ 605, lungime = 11,300 km, lătime = 6 m, nr. podete = 16”;

- la pozitia nr.l6, coloana 4 va avea următorul cuprins”Drum sătesc DS 13”, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „Origine si destinatie km 0+000 D37 -0+300 DC 38, lungime = 0,300 km, lătime = 5,5 m, nr. punti = 1”;

c) se completează cu pozitia nr.l65, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

 

9. La anexa nr. 37 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Godinesti” se abrogă pozitia nr.69.

 

10. La anexa nr. 42 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Licurici”, la pozitia nr.47 se modifică coloana 2 care va avea următorul cuprins “1.3.7.4”, coloana 3 care va avea următorul cuprins: “Drum forestier de interes local” si coloana 4 care va avea următorul cuprins: “Satul Negreni km 0+000 (punct Urdăreanu DN 67 B) - km 3+000 (Satul Totea DJ 662, Scoala 1 Totea) lungimea drumului L= 3,0 km”.

 

11. Anexa nr. 45 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Musetesti” se completează cu pozitia nr.42, conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

 

12. La anexa nr. 68 “Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tântăreni**:

a) se abrogă pozitiile nr.19 si 70; b)se modifică după cum urmează:

- la pozitia nr.66, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 952 mp si suprafată desfăsurată = 952 mp”;

- la pozitia nr.67, coloana 4 va avea următorul cuprins: “Suprafată construită = 150 mp si suprafată desfăsurată =150 mp”;

c) se completează cu pozitiile nr.77-92, conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.799.

 

ANEXA nr. 1

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL JUDETULUI GORJ

 

Nr. Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar

Situatia Juridica Actuală

X

1.6.2

Centrul-pilot de readaptare, formare si integrale socio-profesională a persoanelor cu handicap Tîrgu-Cărbuncsti

Pavilion central S = 2281,72 mp;

Laborator S=278,62 mp

Microfermă S=282,73 mp

Remiză agricolă S= 71,76 mp

Cabină poartă S = 6,76 mp

Atelier tâmplărie

S - 149,81 mp

Împrejmuire

2004

2.885.338,8 lei RON

Proprietatea publică a Judejul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XI

1.6.2

Centrul de îngrijire si asistentă Dobrija

Clădire

a) Clădire cămin Se - 396 mp, Sd= 792 mp; 

b)Magazie haine Sc= 198 mp:

c)Corp II imobilizati Sc=256 mp;

d) Lenjerie spălătorie Sc=28 mp;

e) Uscătorie Sc=72 mp;

f) Bucătărie +sală de mese Sc=260 mp;

g) Cabină poarta Sc=9 mp;

h) Depozit carburanti Sc=18 mp,

i) Centrală termică comb.lichid Sc=50 mp;

j) Centrală termică comb. solid Sc=24 mp;

k) Magazie depozit comb.solid Sc=304 mp;

l) Bazin vidanjabil Sc=18mp;

m) Capcla Sc=24 in.p

Teren aferent = 1 ha

Împrejmuire = 400 ml

2005

 

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XII

1.6.2

Centrul de îngrijire si asistentă Suseni

Clădire

a) Clădire nouă Sc= 378 mp, Sd= 756 mp;

b )Clădire veche Sc= 273 mp; Sd=546 mp;

c) Bloc alimentar Sc=120 mp;

d) Clădire administrativă Sc=136 mp;

e) Bucătărie de vară Sc=20 mp;

f) Cenlrală termică Sc=80 mp;

Teren aferent = 16.128 mp

Împrejmuire =1200 ml

2005

 

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XIII

1.6.2

Sediu District Pociovalistea”

Arie construită parter= 104,80 mp;

Arie construită etaj=103,90 mp;

Arie construită desfâsurală= 208,70 mp;

Arie utilă parter= 75,16 mp;

Arie utilă etaj=80,73 mp,

Arie utilă lotală= 155,90 mp;

2005

 

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XIV

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Tg-Jiu, str.Col.Dumitru Petrescu, bl.5, sc.2,cl.l,apl.4

Sutilă = 79,67 m.p

Sbalcon 007A= 3,83 mp

2004

80.000 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XV

1.6.2

Apnrtamcnt cu 4 camere situat în Tg-Jiu, str.Nicolae Grigorescu (Debarcader) bl.2(bl4), sc.l, et.3 ap l2

Sutilă= 78,84 m.p

Sbalcon 1=7,96 mp

Sbalcon 2= 2,49 mp

2004

79.800 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XVI

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Tg-Jiu, str.Agriculturii (Săvinesti)bl,l (bl4), sc.2 (scB), parter, ap.l

Sulilă= 64,41 ra.p

2004

80.000 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XVII

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Tg-Jiu, Debarcader bl. 16, et.3, apt.7

Sutilă= 75,31 m.p

Sbalcon 1=2,54 mp

Sbalcon 2= 4,89 mp

Sbalcon 3 = 4,20 mp

2004

81.000 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XVIII

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Tg-Jiu, str.Teilor bl. 13 (14), sc.4,et.3, apt. 10

Sutilă= 75,03 m.p Sbalcon = 10,54 mp

2005

132.000 Iei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XIX

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Molru, str. Aleea MărgăritarcIor,bl.6, se. 2, et.3, apt.36

Sutilă= 74,22 m.p

Sbalcon = 7,33 mp

2004

17.000 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj. conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XX

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Motru, str.Primăverii, bl.M3, sc.2, apt. 1, parter

Sutilă= 81,49 m.p

2004

18.000 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XXI

1.6.2

Apartament cu 4 camere situat în Rovinari, str.Tineretului, bl.Ml, sc.4, et.l, apt35

Sutilă = 67,56 m.p

Sbalcon= 19,84 mp

2004

20.000 lei RON

Proprietatea publica a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii CJ.Gorj nr.5/2006

XXII

1.6.2

Apartament cu 3 camere situat în Tg-Jiu, str.Minerilor, bl.7, sc.4, apt.80

 

2005

66.817 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

XXIII

1.6.2

Apartament cu 3 camere situat în Tg-Jiu, str.Minerilor, bl. 5, sc.4, et.3, apt,93

Sutilă= 38,35 m.p

2005

62,117 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nrJ/2006

XXIV

1.6.2

Imobil „Complex de Servicii Comunitare pentru copilul cu handicap” situat în Tg-Jiu, strada Debarcader

Constructie P+M Sc = 1542 mp;

Anexă Sc= 86 mp

Suprafată teren = 4.500 mp

2005

2.933.673 lei RON

Proprietatea publică a Judetul Gorj, în administrarea Consiliului Judetean Gorj, conform Hotărârii C.J.Gorj nr.5/2006

 

ANEXA nr.2

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL ORASULUI ROVINARI

 

Nr. Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar

- mii lei -

Situatia Juridică Actuala

50

1.3,7.1.

Drum stradal DS 29 Strada Nouă

Orasul Rovinari lungime = 0,220 km, lătime = 7 m

2002

211,39

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

51

1.3.7.1.

Drum stradal DS 30

Orasul Rovinari, Strada Aleea Bradului, lungime = 0,075 km, lătime = 7 m

2003

23:98

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

52

1.6.2.

Cimitir orăsenesc

Orasul Rovinari, Cartier Vârf

Suprafată = 9892 mp

Împrejmuire = 387 ml

 

 

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

53

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. 22 decembrie 1989

Suprafată = 521,55 mp

2002

19,99

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

54

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Aleea Scolii

Suprafată = 1476 mp

2002

39,79

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

55

1.4,4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Tineretului

Suprafată = 249 mp

2002

10,49

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

56

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Termocentralei

Suprafată = 221,5 mp

1981

20,84

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

57

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Termocentralei

Suprafată = 266 mp

2002

10,45

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

58

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Aleea Zambilelor

Suprafată =691 mp

2002

16,99

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

59

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Plopilor

Suprafată = 915 mp

2003

38,74

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

60

1.4.4

Parc joacă

Orasul Rovinari, str. Termocentralei

Suprafată = 421 mp

2002

12,21

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

61

1 1.4.4

Platou Casa de Cultură

Orasul Rovinari, strJiului nr.13

Suprafată = 4.108 mp

1985

295,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari. conform H.C.L nr. 87/2005

62

1.7.1.2

Iluminat Parc

Orasul Rovinari

2000

6,26

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari. conform HC.Lnr. 87/2005

63

1.7.1.2

Iluminat public

Orasul Rovinari, Zona C1-C4

1998

31,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

64

1.7.1.2

Iluminat public

Orasul Rovinari, ZonaBl-B7

1998

31,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

65

1.7.1.2

Iluminat public

Orasul Rovinari, Str. 22 decembrie 1989

2001

41,56

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.Lnr. 87/2005

66

1.7.1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Plopilor

2004

204,7

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform HC.Lnr. 87/2005

67

1.7.1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Castanilor

2001

52,5

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului

 

 

 

 

 

 

Local Rovinari, conform RC.Lnr. 87/2005

68

1.7.1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Zorilor

2000

55,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari. conform H.C.L nr. 87/2005

69

1.7.1.2 .....1.7 1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Zambilelor

2000

12,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

70

 

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Florilor

2003

71,8

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

71

1.7.1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Aleea Bradului

2001

23,9

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform K.C.L nr. 87/2005

72

1.7.1.2

Iluminat Public

Orasul Rovinari, str. Aleea Ciresului

2004

22,3

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform RC.Lnr. 87/2005

73

1.6.2.

Bloc A2

Orasul Rovinari, str. Prieteniei nr.5,

Clădire Grădinită nr. 1, Sediul SPGPL Rovinari, Serv. Politie Comunitară si SC ROVEGO SA Suprafată construită = 566 mp

Suprafată desfăsurată = 1502 mp

Teren aferent = 834 mp

2000

255,3

Proprietate publică a orasului Rovinari, în administrarea Consiliului Local Rovinari, conform H.C.L nr. 87/2005

 

ANEXA nr.3

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC

AL ORASULUI TG. CĂRBUNESTI

 

Nr. Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar Mii lei

Situatia Juridică Actuală

87

1.6.2.

Clădire „Locuinte pentru tineri destinate închirierii,,

Orasul Tg Cărbunesti, str. Pădurea Mamului, Bloc P+3E, cu 32 de unităti locative

2004

1715

Proprietate publică a orasului Tg Cărbunestii, în administrarea Consiliului Local Tg Cărbunesti, conform H.C.L nr. 58/2004

88

1.6.2.

Sală sport 50 locuri

Orasul Tg Cărbunesti, amplasată în incinta Colegiului National Tudor Arghezi

2005

 

Proprietate publică a orasului Tg Cărbunestii, în administrarea Consiliului Local Tg Cărbunesti, conform H.C.L nr. 8/2005

89

1.8.6.

Sistem de alimentare cu apă

Satul apartinător Măcesu,

Foraj apă: 250 m

Teren afrent: 200 mp

Rezervor înmagazinare: 30 mc

Conductă distributie: 0,870 km

Teren afferent: 435 mp

Conductă aductiune: 0,1 km

2006

289,820

 Proprietate publică a orasului Tg Cărbunestii, în administrarea Consiliului Local Tg Cărbunesti, conform H.C.L nr. 65/2006

 

ANEXA nr. 4

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAPRENI

 

Nr. Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar

Situatia Juridică Actuală

165

1.3.7.1

Drum comunal DC 37 Satu Nou - Cetate

Origine si destinatie: Km 0+000 Satu Nou -1+700 Cetate

Lungime - 1,700 km

Lătime = 5,5 m

Nr. Podete = 8 buc.

2003

 

Proprietatea publică a comunei Căprcni, în administrarea Consiliului Local Căpreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.33/,2006

 

ANEXA nr. 5

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MUSETESTI

 

Nr. Crt.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar

Situatia Juridică Actuală

42

1.6.2

Teren aferent obiectivului “Extindere si modernizare sistem alimentare cu apă comuna Musetesti, judetul Goif

Comuna MusetestL satul Arseni, punctual Sădisoru suprafata

S= 3000,0 mp

2005

 

Proprietatea publică a comunei Musetesti, în administrarea Consiliului Local Musetesti, conform Hotărârii H.C.L. nr. 15/31.05.2005

 

ANEXA nr. 6

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TANTARENI

 

Nr. Crt

Cod de Clasificare

Denumirea bunului imobil

Elemente de Identificare

Anul Dobândirii

Valoarea de Inventar

Situatia Juridică Actuală

77

1.3.7.1.

Drum comunal DC 50 A

Origine si destinatie (DC 51) 0+000-(V. Lungă) 1+500

Lungime =1,500 km

Lătime = 5,5 m

Podete = 1 buc.

2003

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.CX. nr.58/25.08.2006

78

1.2.9.

Izlaz

Satul Tântăreni

N-râul Gilort

S-proprietăti

E-proprietăti

V-râul Jiu

Teren aferent = 102,5 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântărem, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

79

1.2.9.

Izlaz

Satul Tântăreni (Balta postei)

N-DE 1483 si Consiliul Local

S-proprietăti

E-DE1157

V-proprietăti+Ocolul Silvic Filiasi

Teren aferent - 28 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

80

1.2.9.

Izlaz

Satul Florestj (Capinteni)

N-hotar lunca

S-hotar lunca

E-DJ 661

V-hotar comuna Brănesti

Teren aferent = 21 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

81

1.2.9.

Izlaz

Satul Floresti (Orasca)

N-IAS

S-proprietăti

E-ocolul Silvic

V-proprictăti

Teren aferent = 42ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

82

1.2.9.

Izlaz

Satul Floresti (Cimpul Cerbului)

N-proprietăti

S-proprietăti

E-Ocolul Silvic

V-Ocolul Silvic

Teren aferent = 24 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

83

1.2.9.

Izlaz

Satul Arpadia

N-Ocolul Silvic

S-proprietăti

E-Ocolul Silvic

V-Ocolul Silvic

Teren aferent = 9,5 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

84

1.2.9.

Izlaz

Satul Chiciora

N-proprietăti

S-hotar Fratostita

E-hotar Fratostita

V-proprietăti

Teren aferent = 8 ha

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

85

1.6.2.

Sala de sport 50 locuri

Satul Tântăreni

Suprafată construită-1500 mp

Suprafată desfăsurată = 1500 mp

Teren aferent = 4173 mp

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

86

1.6.2.

Cantina socială 30 locuri

Satul Tântăreni

Suprafată construită= 252,5 mp

Suprafată desfăsurată = 252,5 mp

Teren aferent -1200 mp

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

87

1.6.2.

Monumentul Horesti

Satul Floresti

Suprafată construită = 16 mp

Suprafată desfăsurată = 16mp

Teren aferent = 36 mp

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

88.

 

Podet

Sat Floresti Tub beton ltub = 600x6m

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

89

 

Podet

Sat Floresti Tub beton 2 tuburi x l000 x 6 m

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

90.

 

Podet

Sat Chiciora Tub beton 1 tub x 600 x 6 m

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

91.

 

Podet

Sat Chiciora Tub beton 1 tub x 600 x 6 m

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, in administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

92.

 

Podet

Sat Arpadia Tub beton 2 tuburi x 600 x 6 m

 

 

Proprietatea publică a comunei Tântăreni, în administrarea Consiliului Local Tântăreni, conform Hotărârii H.C.L. nr.58/25.08.2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea consiliilor locale si a primarilor în unele circumscriptii electorale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste ziua de duminică, 4 februarie 2007, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor consiliilor locale si a primarilor în circumscriptiile electorale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.863.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând circumscriptiile electorale în care se organizează alegeri partiale pentru consilii locale si primari

 

I. Circumscriptia electorală în care se organizează organizează alegeri locale partiale pentru consiliu local si primar: comuna Livezile, judetul Timis

II. Circumscriptia electorală în care se organizează alegeri locale partiale pentru consiliu local: municipiul Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita

III. Circumscriptii electorale în care se alegeri locale partiale pentru primari:

1. Comuna Visani, judetul Brăila

2. Comuna Ghindăresti, judetul Constanta

3. Comuna Comarna, judetul Iasi

4. Comuna Trifesti, judetul Iasi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 32/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre

 

Având în vedere prevederile ari. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 27.124 din 22 noiembrie 2006, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară care stabileste prevederi specifice pentru controlul si eradicarea bolii limbii albastre, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 7 martie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

„c) animal/animale - animalul/animalele apartinând unei specii susceptibile, cu exceptia animalelor sălbatice, cu privire la care pot fi adoptate prevederi specifice în conformitate cu procedura comunitară;”.

2. La articolul 2, litera e) va avea următorul cuprins:

„e) vector - insecta din specia Culicoidae imicola sau orice altă insectă din genul Culicoides, capabilă de transmiterea bolii limbii albastre care se identifică, în conformitate cu procedura comunitară, pe baza avizului Comitetului veterinar privind lantul alimentar si sănătatea animală;”.

3. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Dacă o exploatatie localizată într-o regiune care nu este supusă restrictiilor, în sensul prezentei norme sanitare veterinare, are unul sau mai multe animale suspectate ca fiind infectate cu boala limbii albastre, medicul veterinar oficial aplică imediat metodele oficiale de investigare pentru a confirma sau a exclude prezenta bolii.”

4. La articolul 4 alineatul (2) litera b), punctul (i) va avea următorul cuprins:

„(i) să detină un registru al animalelor, indicând pentru fiecare specie numărul de animale deja moarte, infectate sau susceptibile de a fi infectate si să actualizeze datele din acest registru pentru a tine seama de animalele care se nasc sau care mor în timpul perioadei în care boala este suspectată, datele din acest registru trebuind să fie prezentate la cererea autoritătii competente si să poată fi verificate în timpul fiecărei vizite;”.

5. La articolul 4 alineatul (2) litera d), punctul (iv) va avea următorul cuprins:

„(iv) carcasele animalelor moarte în exploatatie sunt distruse, îndepărtate, incinerate sau îngropate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002/CE ce stabileste reguli de sănătate cu privire la subprodusele de origine animală, ce nu sunt destinate consumului uman.”

6. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să procedeze, informând autoritatea veterinară centrală a României, la tăierea animalelor, necesară pentru a preveni extinderea epidemiei. Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană despre aceasta;”.

7. La articolul 6 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) să aplice măsurile adoptate în conformitate cu procedura comunitară, în special pe cele cu privire la introducerea oricărui program de vaccinare sau a altei măsuri alternative. La nevoie, autoritatea veterinară centrală a României poate avea initiativa începerii unui program de vaccinare, informând Comisia Europeană despre aceasta;”.

8. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Totusi, prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c) si în conformitate cu procedura comunitară, pot fi adoptate prevederi aplicabile miscărilor animalelor în zonă.”

9. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Trebuie să fie stabilită o unitate natională de criză

care să efectueze coordonarea globală a tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea eradicării bolii limbii albastre cât mai repede posibil si care să conducă supravegherea epidemiologică. Regulile generale privind unitatea natională de criză vor fi stabilite conform procedurii comunitare.”

10. La articolul 8 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) Totusi, în cazul în care este necesar, zonele de protectie si supraveghere sunt delimitate conform procedurii comunitare.”

11. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea veterinară centrală a României poate înainta Comisiei o cerere justificată corespunzător în vederea luării unei decizii privind schimbarea delimitării zonelor definite la alin. (2), conform procedurii comunitare, tinându-se seama de:

a) amplasarea lor geografică si factorii ecologici;

b) conditiile meteorologice;

c) prezenta si difuzarea vectorului;

d) rezultatele studiilor epidemiologice efectuate conform art. 7;

e) rezultatele testelor de laborator;

f) aplicarea măsurilor de combatere, în special dezinsectia.”

12. La articolul 9 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) aplicarea unui program de supraveghere epidemiologică bazat pe monitorizarea grupelor-santinelă de bovine (sau, în absenta lor, a altor specii de rumegătoare) si a populatiilor de vectori; acest program poate fi stabilit în conformitate cu procedura comunitară;”.

13. La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) interdictia animalelor de a părăsi zona. Totusi, în baza procedurii comunitare, pot fi decise exceptii de la interdictia de iesire, în special pentru animalele situate în acea parte a zonei în care este demonstrată absenta circulatiei virusului sau a vectorilor.”

14. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În plus fată de măsurile stabilite la alin. (1), pot fi decise vaccinarea animalelor împotriva bolii limbii albastre si identificarea acestora în zona de protectie, în conformitate cu procedura comunitară sau la initiativa autoritătii veterinare centrale a României, informându-se Comisia Europeană despre aceasta.”

15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Măsurile luate conform art. 6, 8, 9 si 10 vor fi modificate sau abrogate în concordantă cu procedura comunitară.”

16. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 9 si 10, vor fi elaborate prevederi aplicabile miscărilor animalelor în si din zonele de protectie si de supraveghere, în concordantă cu procedura comunitară.”

17. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Odată cu adoptarea prevederilor mentionate la alin. (1), regulile aplicabile comertului cu aceste animale trebuie să fie stabilite conform procedurii comunitare.”

18. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Dacă într-o regiune dată epidemia de boala limbii albastre are un caracter de o gravitate exceptională, orice măsuri suplimentare ce urmează să fie luate de către autoritatea veterinară centrală a României vor fi adoptate conform procedurii comunitare.”

19. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Autoritatea veterinară centrală a României desemnează Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală ca laborator national responsabil cu efectuarea testelor de laborator prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară.”

20. La articolul 18, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Planul de contingentă poate fi ulterior modificat sau completat, în concordantă cu procedura comunitară, pentru a tine seama de evolutia situatiei.”

21. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Autoritatea veterinară centrală a României informează Comisia Europeană cu privire la actele normative si la prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.”

22. La anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, punctul 1 va avea următorul cuprins:

,1. Laboratorul national pentru boala limbii albastre din România este Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală,

str. Dr. Staicovici nr. 63, sectorul 5, Bucuresti; telefon: (40-021) 410.12.99, (40-021) 410.13.90, fax (40-021) 411.33.94; e-mail: office@idah.ro.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 291.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

În temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit cărora prin ordin al ministrului afacerilor externe se fac cunoscute datele intrării în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând că părtile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2006 va intra în vigoare Acordul dintre România si Republica Austria în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 28 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 295 din 7 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 iulie 2006.

Art. 2. - La data de 1 octombrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României, pe de o parte, si guvernele Regatului Belgiei, Marelui Ducat de Luxemburg si Regatului Tărilor de Jos, pe de altă parte, privind readmisia persoanelor aflate în situatie ilegală, semnat la Bucuresti la 6 iunie 1995, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 825 din 17 octombrie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 20 octombrie 1995.

Art. 3. - La data de 23 octombrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Filipine de colaborare în domeniile culturii si educatiei, semnat la Bucuresti la 28 aprilie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.271 din 13 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 octombrie 2006.

Art. 4. - La data de 1 iulie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea si gestionarea fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la 12 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 98 din 25 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 2 mai 2006.

Art. 5. - La data de 6 iulie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Libaneze privind cooperarea în combaterea criminalitătii organizate, a traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori, a terorismului si a altor infractiuni grave, semnat la Bucuresti la 18 martie 2002, ratificat prin Legea nr. 367 din 19 septembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 683 din 29 septembrie 2003.

Art. 6. - La data de 24 iulie 2006 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Maroc în domeniul luptei împotriva traficului de stupefiante, imigrărilor clandestine si criminalitătii organizate, semnat la Rabat ia 26 august 1997, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 813 din 2 decembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 23 decembrie 1997.

Art. 7. - La data de 17 august 2006 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnată la Bucuresti la 2 iulie 2003, ratificată prin Legea nr. 5 din 18 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 24 februarie 2004.

Art. 8. - La data de 16 august 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Spania privind cooperarea în domeniul protectiei minorilor români neînsotiti în Spania, repatrierea lor si lupta împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 294 din 7 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 iulie 2006.

Art. 9. - La data de 21 iulie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268 din 29 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 din 6 iulie 2006.

Art. 10. - La data de 30 octombrie 2006 a intrat în vigoare Tratatul dintre România si Ucraina privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 3 din 28 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 3 martie 2005.

Art. 11. - La data de 26 noiembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene, semnat la Kiev la 2 februarie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 675 din 24 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 iunie 2006.

Art. 12. - La data de 1 noiembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Ungară în domeniul securitătii sociale, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, ratificat prin Legea nr. 296 din 7 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 12 iulie 2006.

 

Ministrul afacerilor externe,

Minai Răzvan Ungureanu

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 1.936.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR Sl TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă

 

În temeiul prevederilor art. 40 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului

Art. 1. - Se aprobă listele cuprinzând drumurile publice, cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă, cuprinse în anexele nr. 1 -5*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

emite următorul ordin:

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.950/2006 pentru aprobarea listelor cuprinzând drumurile publice cu limitele maselor si dimensiunilor maxime admise pentru vehiculele de transport marfă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 15 noiembrie 2006.

 

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 decembrie 2006.

Nr. 2.450.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

drumurilor nationale europene de pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Indicativ drum european

Traseul de pe teritoriul României

1

E58

Frontiera cu Ucraina - Halmeu - Livada - Baia Mare - Dej - Bistrita - Suceava - Botosani -Târgu Frumos - Iasi - Sculeni - frontiera cu Republica Moldova:

2

E60

Frontiera cu Ungaria - Bors - Oradea - Cluj Napoca - Turda - Târgu Mures - Sighisoara -Brasov - Ploiesti - Bucuresti - Urziceni - Slobozia - Hârsova - Port RO-RO Constanta:

3

E68

Frontiera cu Ungaria - Nădlac - Arad - Deva - Sebes - Sibiu - Brasov:

4

K70

Frontiera cu Serbia - Moravita - Timisoara - Caransebes - Drobeia Tumu Severin - Craiova - Alexandria - Bucuresti - Giurgiu - Pod Giurgiu - frontiera cu Bulgaria:

5

E79

Frontiera cu Ungaria - Bors - Oradea - Beius - Deva - Sirneria - Petrosani - Târgu Jiu -Filiasi - Craiova - Calafat - frontiera cu Bulgaria;

6

E8I

Frontiera cu Ucraina - Halmeu - Satu Mare - Zalău - Cluj Napoca - Turda - Sebes - Sibiu -Vestem - Râmnicu Vâlcea - Pitesti - Bucuresti;

7

E85

Frontiera cu Ucraina - Siret - Suceava - Bacău - Focsani - Buzău - Urziceni - Bucuresti -Giurgiu - Pod Giurgiu - frontiera cu Bulgaria;

8

E87

Frontiera cu Republica Moldova - Galati - Brăila - Macin - Tulcea - Ovidiu - Constanta -Vama Veche - frontiera cu Bulgaria;

9

E574

Bacău - Brasov - Câmpulung Muscel - Pitesti - Craiova;

10

E576

Cluj Napoca - Dej;

11

E578

Săratei - Reghin - Toplita - Gheorgheni - Miercurea Ciuc - Sfămu Gheorghe - Chichis

12

E581

Tisita - Tecuci - Bârlad - Albita - frontiera cu Republica Moldova;

13

E583

Săbăoani - Târgu Frumos - Iasi - Sculeni - frontiera cu Republica Moldova:

14

E584

Frontiera cu Republica Moldova - Galati - Brăila - Slobozia;

15

E671

Timisoara - Arad - Oradea - Satu Mare;

16

E673

Lugoj - Ilia;

17

E675

Constanta - Agigea - Negru Vodă - frontiera cu Bulgaria;

18

E771

Drobeta Turnu Severin - Portile de Fier I - frontiera cu Serbia;

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând drumurile publice, cu masele si dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum european reabilitat (E.R.)

 

Nr. crt.

Numărul drumului national

Traseul drumului cu localităti, în sensul kilometrajului

1

Al

Bucuresti (limită municipiu - km 10+600) - Pitesti (intersectia cu DN 65B):

2

A2

Bucuresti (limită municipiu - km 9+500) - Lehliu - DrajnaNouă (km 105+600 - intersectia A2 cuDN21):

3

1

Cămpina (km 85+515) - Brasov - Făgăras - Vestem - Miercurea Sibiului - Sebes - Alba lulia -Cluj Napoca - Huedin - Oradea - Bors - frontiera cu Ungaria;

4

1A*)

Intersectia CB - Mogosoaia - intersectia CB;

5

IC

Intersectia cu DN 19 (km 149+978) - Halmeu - frontiera cu Ucraina;

6

1F

Cluj Napoca (intersectia cu DN 1) - Zalău - Supuru de Jos (intersectia cu DN 19A):

7

1H

Intersectia cu DN IF - Intersectia cu DN 1;

8

13

Brasov (intersectia cu DN 1) - Târgu Mures (intersectia cu DN 15);

9

15

Turda (intersectia cu DN1)-Târgu Mures (intersectia cu DN 13);

10

19

Satu Mare (intersectia cu DN 19A) - Intersectia cu DN IC (km 200+170)

11

19A

Supuru de Jos (intersectia cu DN IF) - Satu Mare - Petea - frontiera cu Ungaria;

12

2

Bucuresti (km 7+848) - Urziceni - Buzău - Râmnicu Sărat - Bacău - Suceava - Siret - frontiera cu Ucraina;

13

2A

Urziceni (intersectia cu DN 2) - Slobozia - Giurgeni (km 113+877);

14

 

24

 

Tisita (intersectia cu DN 2) - Tecuci - Crasna (km 105+070);

Iasi (intersectia cu DN 28) - Sculeni - frontiera cu Republica Moldova;

15

24B

Crasna (intersectia cu DN 24) - Albita - frontiera cu Republica Moldova;

16

28

Săbăoani (intersectia cu DN 2) - Târgu Frumos - Iasi (intersectia cu DN 24);

17

38

Topraisar (km 25+500) - Negru Vodă - frontiera cu Bulgaria;

18

39

Constanta (intersectia cu DN 2A) - Tuzla (km 23+500);

19

5

Bucuresti (limită municipiu - km 7+573) - Daia - Giurgiu - Pod Giurgiu - frontiera cu Bulgaria;

20

55

Craiova (intersectia cu DN 6) - intersectia cu DN 56;

21

56A

Intersectia cu DN 56 - Intersectia cu DN 6;

22

56

Craiova (intersectia cu DN 55) - Calafat - frontiera cu Bulgaria;

23

59

Timisoara (intersectia cu DN 6) - Voiteg - Moravita - frontiera cu Serbia;

24

 

6

 

Bucuresti (limita municipiu - km 8+500) - Alexandria - Craiova - Drobcta Turnu Scverin -Lugoj - Timisoara (intersectia cu DN 69);

Cenad (km 629+500) - frontiera cu Ungaria (km 639+500);

25

65

Craiova (intersectia cu DN 6) - Slatina - Pitesti (intersectia cu DN 7 - km 112 -450):

26

65B

Intersectia cu Al - Intersectia cu DN 65;

27

66

Illiasi (intersectia cu DN 6) - Târgu Jiu - Petrosani - Simcria (intersectia cu l)\ 7j;

28

69

Timisoara (intersectia cu DN 6) - Arad (km 52+438);

29

 

7

 

Pitesti (intersectia cu DN 65 - km 123 -150 ) - Râmnicu Vâlcea - Călimăncsli - Vcsleni (intersectia cul)N 1);

Sebes (intersectia cu DN 1) - Deva - Arad (variantă nord) - Nădlac - frontiera cu 1 Ingaria;

30

7CC

Intersectia cu DN 7 (km 191+100) - Intersectia cu DN 7 (197+824):

 

31

centura Bucuresti CB*)

Intersectia CB cu DN IA - intersectia CB cu DN 1 - intersectia CB cu DN 2 -intersectia CB cu DN 3 - intersectia CB cu A2 - intersectia CB cu DN 4 - intersectia CB cu DN 5 - intersectia CB cu DN 6 - intersectia CB cu Al - intersectia CB cu DN 7 - intersectia CB cu DN 1 A:

 

 

*) Acestea se regăsesc cu linie îngrosată în schita prezentată in aceasta anexa

 

Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum European reabilitat (E.R.) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

LISTA

cuprinzând drumurile publice, cu masele si dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum european (E.)

 

Nr. crt.

Numărul sau denumirea drumului

Traseul drumului cu localităti, în sensul kilometrajului

1

DN 1

Bucuresti (limită municipiu - km 7+418) - Ploiesti - Câmpina (km 85+515):

2

DN IA

Bucuresti (intersectia DN IA cu CB) - Buftea - Ploiesti (intersectia cu DN 1);

 

DN IC

Cluj Napoca (intersectia cu DN 1) - Dej (intersectia cu DN 17) - Baia Mare - intersectia cu DN 19 (km 149+978):

4

DN 11

Brasov (intersectia cu DN l) - Oituz - Onesti - Bacău (intersectia cu DN 2):

5

DN 12

Toplita (intersectia cu DN 15) - Gheorghieni - Miercurea Ciuc - Sfantu Gheorghe - Chichis;

6

DN 15

Reghin (intersectia cu DN 15A) - Toplita (intersectia cu DN 12):

7

DN 15A

Sârătel (intersectia cu DN 17) - Intersectia cu DN 16:

8

DN 16

Intersectia cu DN 15 A - Reghin (intersectia cu DN 15);

9

DN 17

Dej (intersectia cu DN 1C) - Bistrita - Suceava (intersectia cu DN 2):

10

DN 19

Oradea (intersectia cu DN 1) - Valea lui Mihai - Cărei - Satu Mare (intersectia cu DN 19A):

11

DN 19D

Săcuieni (intersectia cu DN19) - frontiera cu Ungaria:

12

DN2A

Giurgeni (km 113+877) - Vadu Oii - Hârsova - Ovidiu - Constanta (intersectia cu DN 39):

13

DN2B

Brăila (intersectia cu DN 21) - Galati - frontiera cu Republica Moldova:

14

DN21

Slobozia (intersectia cu DN 2A) - Brăila (intersectia cu DN 2B);

15

DN22

Brăila (intersectia cu DN 21) - Macin - Tulcea - Ovidiu (intersectia cu DN 2A):

16

DN28B

Botosani (intersectia cu DN 29) - Hârlău - Târgu Frumos (intersectia cu DN 28):

17

DN29

Suceava (intersectia cu DN 2) - Botosani (intersectia cu DN 29B);

18

DN3

Intersectia cu DN 3C - intersectia cu DN39;

19

DN3C

Intersectia cu DN 3 (Palas) - Constanta - intersectia cu DN 2A (Ovidiu):

20

DN38

Agigea (intersectia cu DN 39) - Topraisar (km 25+500);

21

DN39

Tuzla (km 23+500) - Mangalia - Vama Veche - frontiera cu Bulgaria:

22

DN39A

Eforie Nord (intersectia cu DN 39) - Port RO-RO Constanta;

23

DN55

Intersectia cu DN 56 - Bechet - frontiera cu Bulgaria:

24

DN6A

Intersectia cu DN 6 - Baraj Portile de Fier I - frontiera cu Serbia;

25

DN68A

Lugoj (intersectia cu DN 6) - Ilia (intersectia cu DN 7);

26

DN7B

Cearda (intersectia cu DN 7) - Turnu - frontiera cu Ungaria;

27

DN73

Pitesti (intersectia cu DN 7) - Câmpulung Muscel - Râsnov - Brasov (intersectia cu DN 1):

28

DN76

Deva (intersectia cu DN 7) - Brad - Oradea (intersectia cu DN 1);

29

DN79

Arad (intersectia cu DN 7) - Salonta - Oradea (intersectia cu DN 1):

30

DN 79A

Chisincu Cris (intersectia cu DN 79) - Vărsând - frontiera cu Ungaria:

31

Varianta ocolire Constanta (VOC) fost Bvd. Aurel Vlaicu)

Intersectia cu DN 2A - intersectia cu DN3C - intersectia cu DN 3:

32

DA-PO

Constanta - Port Constanta (dană):

33

MAG

strâzile de categoria 1, magistrale care asigură preluarea fuxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traversează orasul sau pe directia principala de legătură cu acest drum:

 

Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum European (E) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modilicânle si completările ulterioare.

 

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzând drumurile publice, cu masele si dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum modernizat (M.)

 

Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1-3, altele decât cele pietruite.

Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum modernizat (M) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTA

cuprinzând drumurile publice, cu masele si dimensiunile maxime admise prevăzute pentru categoria de drum pietruit (P.)

 

Drumurile care nu sunt cuprinse în anexele nr. 1-3, respectiv cele pietruite.

Limitele maselor si dimensiunilor maxime admise sunt cele prevăzute pentru categoria de drum pietruit (P) din anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL CULTURII Sl CULTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult, cu modificările ulterioare

 

În temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.830/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei de Avizare a Lăcasurilor de Cult, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 10 noiembrie 2003.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul culturii si cultelor,

Ioan Onisei,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 2.490.

 

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.)

 

Având în vedere prevederile art. 140 alin. (2), art. 171 alin. (7) si (8) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 150/2000 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerile înaintate de către universităti,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.), denumit în continuare C.N.C.S.I.S., prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Se aprobă componenta nominală a C.N.C.S.I.S., prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Desfăsurarea activitătilor administrative si operative ale C.N.C.S.I.S. este asigurată de Unitatea Executivă

pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare (U.E.F.I.S.C.S.U.), în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Consiliul National de Finantare a învătământului Superior, Directia generală buget finante, investitii si patrimoniu din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării si Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul de organizare si functionare a C.N.C.S.I.S.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2006.

Nr. 5.771.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.)

 

CAPITOLUL I

Misiunea, rolul si atributiile C.N.C.S.I.S.

 

Art. 1. - (1) Consiliul National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.), denumit în continuare C.N.C.S.I.S., este un organism consultativ la nivel national care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(2) C.N.C.S.I.S. are misiunea de a proiecta si materializa strategii care să asigure un înalt nivel de performantă a învătământului si cercetării stiintifice în domenii specifice, tn context national si international, răspunzând necesitătii de dezvoltare intelectuală, profesională si socială a individului si de progres a societătii românesti.

(3) C.N.C.S.I.S. are ca scop:

a) promovarea calitătii în învătământ si cercetare;

b) modernizarea si eficientizarea bazei materiale a cercetării stiintifice din universităti;

c) alocarea eficientă si transparentă, pe bază de competitie, a fondurilor destinate cercetării stiintifice;

d) orientarea cercetării din institutiile de învătământ superior spre nevoile pe termen mediu si lung ale societătii;

e) promovarea unui management eficace si eficient al activitătii de cercetare;

f) Întărirea dimensiunii cooperării internationale;

g) crearea unui climat de încredere si cooperare stiintifică între universităti si alte institutii, bazat pe transparentă decizională;

h) evaluarea rezultatelor cercetării stiintifice si a centrelor de cercetare stiintifică,

toate acestea având în vedere cresterea relevantei cercetării stiintifice în institutiile de învătământ superior, a vizibilitătii stiintei românesti pe plan international, precum si integrarea cercetării stiintifice din învătământul superior în aria cercetării europene.

Art. 2. - (1) Având în vedere obiectivele strategiei nationale de dezvoltare a învătământului superior si cercetării, precum si ale altor documente programatice, C.N.C.S.I.S. are rolul de a elabora propuneri si recomandări ministrului educatiei si cercetării privind:

1. prioritătile în programele de cercetare stiintifică fundamentală, de dezvoltare si transfer tehnologic în

Învătământul superior; C.N.C.S.I.S. participă la elaborarea politicii de cercetare în învătământul superior;

2. necesitătile de finantare a cercetării stiintifice în învătământul superior;

3. modul de repartizare si utilizare pentru cercetarea stiintifică din învătământul superior a fondurilor de la buget, din surse externe (împrumuturi guvernamentale, programe de asistentă etc), pentru burse în străinătate (universitare, de doctorat si postdoctorale), precum si a celor obtinute din alte surse (terte persoane sau institutii), în conformitate cu propriul regulament si cu cerintele donatorilor, în conditiile legii;

4. criteriile si mecanismele generale de acordare a finantărilor în domeniul de competentă, în conditiile legii;

5. alte actiuni, în baza unor acte normative.

(2) C.N.C.S.I.S. formulează către Ministerul Educatiei si Cercetării propuneri de initiative legislative sau alte acte normative menite să creeze cadrul juridic si de actiune a unor mecanisme de finantare si dezvoltare a cercetării stiintifice în învătământul superior si a cercetării stiintifice în general.

(3) C.N.C.S.I.S. participă la actiuni ale Ministerului Educatiei si Cercetării pentru verificarea modului de utilizare a creditelor bugetare si a fondurilor din surse externe pentru cercetarea stiintifică, de dezvoltare si transfer tehnologic.

Art. 3. - Atributiile C.N.C.S.I.S. care decurg din art. 2 sunt:

a) propune ministrului educatiei si cercetării prioritătile în finantarea programelor de cercetare stiintifică fundamentală, de dezvoltare si transfer tehnologic si participă la elaborarea politicii privind cercetarea în învătământul superior si cercetarea stiintifică în general, pe baza documentelor (strategii, studii, rapoarte etc);

b) elaborează si înaintează anual Ministerului Educatiei si Cercetării propuneri pentru fondul de cercetare stiintifică necesar anului următor, defalcat pe tipuri de programe si pe directii de cercetare;

c) elaborează criterii si proceduri si coordonează procesul de evaluare, implementare si monitorizare pentru:

1. finantarea prin grant a cercetării stiintifice;

2. finantarea complementară a cercetării stiintifice pe baza exercitiului national de evaluare a cercetării stiintifice în învătământul superior;

3. evaluarea cercetării stiintifice, a centrelor de cercetare stiintifică si acreditarea centrelor de excelentă stiintifică;

4. evaluarea revistelor si editurilor care publică lucrări stiintifice; programe de burse de cercetare, pentru doctorat si pbstdoctorat;

5. alte tipuri de programe, conform domeniului de competentă sau în baza împuternicirii date de ministrul educatiei si cercetării.

d) reprezintă interesele cercetării stiintifice desfăsurate în institutiile de învătământ superior, potrivit mandatului dat de Ministerul Educatiei si Cercetării, si cooperează cu structurile echivalente dîn tară si străinătate; reprezintă, pe bază de mandat, Ministerul Educatiei si Cercetării în cadrul structurilor de cercetare stiintifică internatională;

e) elaborează anual un raport despre starea cercetării stiintifice din universităti si despre optiunile majore viitoare; raportul este prezentat Ministerului Educatiei si Cercetării cel mai târziu la data de 1 februarie a anului următor celui avut în vedere si se publică în Buletinul C.N.C.S.I.S. si pe pagina web a C.N.C.S.I.S.;

f) dezvoltă orice alte activităti considerate a fi necesare pentru stimularea cercetării stiintifice în institutiile de învătământ superior, în acord cu legislatia în vigoare si cu prezentul regulament;

g) pe baza împuternicirii date de ministrul educatiei si cercetării poate desfăsura si alte activităti sau actiuni în domeniul cercetării stiintifice, dezvoltării si transferului tehnologic, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea C.N.C.S.I.S.

 

Structura organizatorică a C.N.C.S.I.S.

Art. 4. - (1) C.N.C.S.I.S. este format din 31-37 de membri numiti de ministrul educatiei si cercetării în baza propunerilor institutiilor de învătământ superior din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetării sau din sistemul national de învătământ.

(2) Mandatul membrilor este de 3 ani.

(3) În cazul existentei unor locuri vacante în componenta C.N.C.S.I.S. sau dacă un membru este în imposibilitatea de a-si exercita mandatul, indiferent de motiv, se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(4) C.N.C.S.I.S. este condus de un presedinte si 2 (doi) vicepresedinti alesi dintre membrii săi. Acestia formează Biroul executiv al C.N.C.S.I.S. Biroul executiveste ales de C.N.C.S.I.S.

(5) C.N.C.S.I.S. are în subordonare functională Unitatea Executivă pentru Finantarea învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare (U.E.F.I.S.C.S.U.) care asigură activitatea executivă a C.N.C.S.I.S. privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru învătământul superior si cercetarea stiintifică. Directorul U.E.F.I.S.C.S.U. este si secretar executiv al C.N.C.S.I.S.

(6) Cvorumul de lucru al C.N.C.S.I.S. este de două treimi din numărul total al membrilor.

(7) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv este următoarea:

a) presedintele este ales prin vot secret, fie în urma depunerii unor candidaturi, fie pe baza propunerilor membrilor C.N.C.S.I.S.;

b) vicepresedintii sunt propusi de către presedinte si sunt alesi prin vot secret de către membrii C.N.C.S.I.S.;

c) cvorumul necesar validării votului este de două treimi din numărul total de membri;

d) pentru ca un membru să fie ales în cadrul Biroului executiv trebuie să obtină majoritatea simplă a voturilor numărului total de membri C.N.C.S.I.S.

(8) Biroul executiv are următoarele atributii:

a) convoacă si pregăteste sesiunile C.N.C.S.I.S.;

b) Îndeplineste sarcinile curente între sesiunile C.N.C.S.I.S., fiind asistat în această privintă de departamentele din cadrul U.E.F.I.S.C.S.U., care asigură activitatea executivă a C.N.C.S.I.S.;

c) informează C.N.C.S.I.S. despre deciziile luate si activitătile desfăsurate între două sesiuni consecutive;

d) asigură legătura operativă a C.N.C.S.I.S. cu ministrul educatiei si cercetării, în vederea informării acestuia despre activitatea C.N.C.S.I.S.

(9) Comisiile de specialitate functionează în subordinea C.N.C.S.I.S. si sunt numite de C.N.C.S.I.S. dintre membrii săi si dintre cercetătorii stiintifici de prestigiu din institutii de învătământ superior sau din institute de cercetare. C.N.C.S.I.S. alege presedintii comisiilor de specialitate dintre membrii sai. Pentru diferite activităti de evaluare, monitorizare si audit, precum si pentru studii si rapoarte, comisiile de specialitate pot colabora si cu alti experti, pe baza aprobării din partea Biroului executiv. În procesul de evaluare pot fi atrasi experti străini, care vor putea fi retribuiti, în conditiile stabilite prin lege, acesti evaluatori având functia echivalentă de profesor universitar.

(10) Comisiile de specialitate au următoarele atributii:

a) contribuie la dezvoltarea procedurilor specifice pentru evaluare, monitorizare si audit al proiectelor;

b) coordonează procesul de evaluare, propune C.N.C.S.I.S. lista proiectelor de cercetare recomandate spre finantare, în domeniile respective, precum si nivelul granturilor, în limita fondurilor disponibile;

c) coordonează procesul de evaluare a rezultatelor proiectelor finantate prin granturile C.N.C.S.I.S., în domeniul lor de specialitate;

d) Întocmesc anual, în domeniul lor de competentă, un raport asupra stării cercetării stiintifice din învătământul superior;

e) Îndeplinesc alte sarcini stabilite de C.N.C.S.I.S., în concordanta cu domeniul lor de competentă.

(11) C.N.C.S.I.S. poate decide asupra constituirii unor comisii ad hoc, cu activitate delimitată în timp, în vederea realizării unor activităti specifice.

 

CAPITOLUL III

Bugetul C.N.C.S.I.S.

 

Art. 5. - Resursele materiale si financiare necesare functionării C.N.C.S.I.S. sunt asigurate de Ministerul Educatiei si Cercetării. Cheltuielile salariate ale membrilor C.N.C.S.I.S. sunt asigurate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - Administrarea si gestionarea resurselor destinate activitătilor C.N.C.S.I.S. sunt asigurate de U.E.F.I.S.C.S.U., în conformitate cu deciziile C.N.C.S.I.S., în conditiile legii.

 

CAPITOLUL IV

Relatia institutională C.N.C.S.I.S.-U.E.F.I.S.C.S.U.

 

Art. 7. - U.E.F.I.S.C.S.U., prin departamentele sale si în conformitate cu legea de înfiintare, are următoarele atributii:

a) elaborează, la cererea si îndrumarea C.N.C.S.I.S., studii, analize, rapoarte si proiecte reprezentând un suport decizional la nivelul consiliului;

b) sprijină C.N.C.S.I.S. În realizarea unui parteneriat activ cu institutiile de învătământ superior si cercetare;

c) realizează, gestionează si programează baze de date care asigură suportul informational pentru C.N.C.S.I.S.;

d) concepe, realizează si administrează cu avizul C.N.C.S.I.S. pagina web a acestuia;

e) contribuie la promovarea imaginii C.N.C.S.I.S. prin:

1. organizare de evenimente (conferinte, seminarii, workshopuri, întâlniri ale C.N.C.S.I.S. etc);

2. publicatii/editare, materiale informative, studii, ghiduri;

3. materiale de promovare (afise, pliante etc).

f) asigură logistica pentru activitătile de editare si difuzare a materialelor elaborate de C.N.C.S.I.S.;

g) colaborează cu institutiile de învătământ superior si cercetare în vederea creării unor bazede date proprii;

h) administrează activitătile C.N.C.S.I.S-

Art. 8. - Atributiile specifice personalului din cadrul Departamentului pentru finantarea cercetării din învătământul superior din cadrul U.E.F.I.S.C.S.U. se aprobă de către directorul acestei institutii si sunt specificate în fisele postului.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 9. - (1) Pentru nerespectarea atributiilor si competentelor prevăzute în prezentul regulament membrii C.N.C.S.I.S. sau ai comisiilor de specialitate pot răspunde material, disciplinar, contraventional si penal, în conditiile legii.

(2) Membrii C.N.C.S.I.S. sau ai comisiilor de specialitate se sanctionează în conformitate cu prevederile generale ale legislatiei în vigoare. Acestia îsi asumă responsabilitatea pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale căror acte si/sau documente justificative le-au certificat.

(3) Procedura de sanctionare disciplinară a membrilor C.N.C.S.I.S. se desfăsoară de către o comisie de cercetare numită prin ordin al ministrului educatiei si cercetării. Pentru membrii comisiilor de specialitate comisia de cercetare este numită prin decizie a presedintelui C.N.C.S.I.S., sanctiunea fiind aplicată prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă prevederile Regulamentului organizării si functionării Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.).

 

ANEXA Nr. 2

 

MEMBRII

Consiliului National al Cercetării Stiintifice din învătământul Superior (C.N.C.S.I.S.)

 

 

Grad didactic

Numele si prenumele

Universitate

1

Prof. univ. dr.

Abrudeanu Mărioara

Universitatea din Pitesti

2

Prof. univ. dr.

Acătincăi Stelian

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara

3

Prof. univ. dr.

Baciut Grigore

Universitatea de Medicină si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca

4

Prof. univ. dr.

Bahrim Gabriela

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

5

Prof. univ. dr.

Bocsan Nicolae

Universitatea “Babes Botyai” din Cluj-Napoca

6

Prof. univ. dr. ing.

Breabăn Virgil

Universitatea “Ovidius” din Constanta

7

Prof. univ. dr.

Bucu Ioan

Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

8

Prof. univ. dr.

Bulacovschi Victor

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iasi

9

Prof. univ. dr.

Bunu Carmen

Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara

10

Prof. univ. dr.

Ciupariu Dragos

Universitatea “Petrol-Gaze” din Ploiesti

11

Prof. univ. dr.

Cozma Vasile

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

12

Prof univ. dr. ing.

Creangă Emil

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati

13

Conf. univ. dr.

David Daniel

Universitatea “Babes Bolyai” din Cluj-Napoca

14

Prof. univ. dr.

Dragomir Toma

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

15

Prof. univ. dr. ing.

Dumitrache Ioan

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

16

Prof. univ. dr.

Dumitrescu Dalina

ASEBUSS

17

Conf.. univ. dr. ing.

Gartu Mihai

Universitatea “Ovidius” din Constanta

18

Prof. univ. dr.

Gomoiu Ioana

Universitatea Natională de Arte din Bucuresti

19

Prof. univ. dr.

Hanganu Marina

Universitatea Natională de Apărare “Carol I” din Bucuresti

20

Conf. univ. dr.

Ion Daniela

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

21

Prof. univ. dr.

Iovu Horia

Universitatea “Politehnica” din Bucuresti

22

Prof. univ. dr. arh.

Lucacel Ioan

Universitatea de Arhitectură si Urbanism “Ion Mincu” din Bucuresti

23

Prof. univ. dr. ing

Munteanu Radu

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

24

Prof. univ. dr.

Nicolae Constantin

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Bucuresti

25

Prof. univ. dr.

Oancea Ileana

Universitatea de Vest din Timisoara

26

Prof. univ. dr.

Pamfil Doru

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

27

Prof. univ. dr. ing.

Pamfilie Rodica

Academia de Studii Economice din Bucuresti

28

Prof. univ. dr.

Parvulescu Vasile

Universitatea din Bucuresti

29

Prof. univ. dr.

Radu Ioan Eugen

Universitatea din Oradea

30

Prof. univ. dr.

Rosea Gh. Ion

Academia de Studii Economice din Bucuresti

31

Prof. univ. dr.

Ruta Simona Maria

Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti

32

Prof. univ. dr. ing.

Samoilă Cornel

Universitatea “Transilvania” din Brasov

33

Prof. univ. dr.

Serban Cheorghe

Universitatea din Pitesti

34

Prof. univ. dr.

Susan-Resiga Romeo

Universitatea “Politehnica” din Timisoara

35

Prof. univ. dr. ing.

Vădineanu Anghelută

Universitatea din Bucuresti

36

Prof. univ. dr.

Vântu Vasile

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iasi

37

Prof. univ. dr.

Vlăsceanu Lazăr

Universitatea din Bucuresti

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei emisiuni monetare dedicate aderării României la Uniunea Europeană

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic. Începând cu data de 3 ianuarie 2007. o monedă din aur. cu valoarea nominală de 500 lei. dedicată aderării României la Uniunea Europeană.

Art. 2. - Caracteristicile monedei sunt următoarele:

- formă: rotundă:

- titlu: 999/1000:

- calitate: proof:

- greutate: 31,103 g:

- diametru: 35 mm:

- margine: netedă.

Aversul contine. În centru, stema României, deasupra, inscriptia „ROMÂNIA”, dedesubt, valoarea nominală - 500 LEI. iar la exterior, lângă chenar, cele 12 stele ale Uniunii Europene, dispuse circular.

Reversul prezintă harta Uniunii Europene, care include si România, în partea central-superioară cele 12 stele ale

Uniunii Europene, o stea fiind amplasată în interiorul granitelor României, iar la exterior, lângă chenar, inscriptia Circulară ..UNIUNEA EUROPEANA/ADERAREA ROMÂNIEI/ 1 IANUARIE 2007”.

Art. 3. - Fiecare monedă din aur, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de un certificat de autenticitate, redactat în limbile română si engleză, semnat de guvernatorul Băncii Nationale a României si de casierul central, precum si de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice.

Art. 4. - Monedele din aur. dedicate aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie. În scop numismatic, a monedelor din aur din emisiunea dedicată aderării României la Uniunea Europeană se realizează prin sucursalele Bucuresti, Iasi. Cluj si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti. 22 decembrie 2006.

Nr. 28.