MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.814/2006. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chisinău la 6 septembrie 2005

 

Memorandum de întelegere între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită

 

1.872/2006. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 

1.882/2006. - Hotărâre privind înfiintarea Centrului de Sănătate Urlati în orasul Urlati, judetul Prahova

 

1.885/2006. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Caras-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv în folosinta Comisariatului Judetean Caras-Severin al Gărzii Nationale de Mediu

 

1.886/2006. - Hotărâre pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

1.890/2006. - Hotărâre privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebes si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

1.909/2006. - Hotărâre privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

1. - Decizie pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei nationale privind incluziunea socială

 

2. - Decizie pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

3. - Decizie pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene

 

4. - Decizie pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

988/1.540/2006. - Ordin al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

1.074/2006. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

1.234/2006. - Ordin al ministrului mediului si gospodăririi apelor privind aprobarea Codului de bune practici in fermă

 

1.811/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.173/2005 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide

 

9.711/2006. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chisinău la 6 septembrie 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chisinău la 6 septembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Oficiului National de Prevenire

si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.814.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor din România si Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării („spălării”) veniturilor provenite din activitatea ilicită

 

Autoritătile competente ale României - Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si Republicii Moldova - Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei, denumite în continuare părti,

dorind, în spiritul cooperării si al interesului reciproc, facilitarea investigatiilor si a urmăririi penale a persoanelor suspecte de spălare a banilor si activităti infractionale ce au legătură cu spălarea banilor,

au convenit după cum urmează:

 

1. Părtile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a fi conexe spălării banilor sau activitătile infractionale ce au legătură cu spălarea banilor.

În acest sens, părtile vor schimba reciproc, din propria initiativă sau la cerere, orice informatie disponibilă, care poate fi folositoare activitătii de investigatie efectuate de către părti, cu privire la tranzactiile financiare legate de spălarea banilor si la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice informatie trebuie să fie justificată cu o scurtă descriere pentru evidentierea faptelor.

2. Informatiile sau documentele obtinute de la respectivele părti nu vor fi transmise unei terte părti, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimtământul prealabil al părtii care a furnizat informatia.

Toate informatiile obtinute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justitie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor obtinuti din categoriile specifice ale activitătilor infractionale, în conformitate cu legislatia în vigoare a statelor părti (anexa nr. I - pentru România si anexa nr. II - pentru Republica Moldova).

Părtile vor lua măsuri pentru furnizarea neîntârziată a anexelor actualizate, în cazul unor schimbări relevante în legislatia natională.

3. Părtile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informatii sau document obtinut de la partea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără acordul prealabil al părtii care a făcut dezvăluirea.

4. Informatiile obtinute prin aplicarea prezentului memorandum sunt confidentiale, fac obiectul secretului oficial si beneficiază de protectia acordată informatiilor de aceeasi natură din legislatia natională a părtii care Ie-a primit.

5. Părtile vor cădea de acord, având în vedere prevederile legislative din tara lor, pentru acceptarea procedurilor legate de comunicare si se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum.

6. Comunicarea între părti se va efectua în limba română.

7. Părtile nu au obligatia de a acorda asistentă atunci când procedurile judiciare au fost deja initiate privind aceleasi fapte la care cererea face referire.

8. Părtile, de comun acord, pot introduce modificări si completări în prezentul memorandum, care sunt perfectate în protocoale aditionale separate. Protocoalele aditionale vor intra în vigoare din momentul semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului memorandum.

9. Prezentul memorandum este denuntat odată cu primirea notificării scrise, prin canale diplomatice, de la cealaltă parte despre intentia sa de a-l denunta.

10. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părti a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.

Prezentul memorandum se încheie pe un termen nelimitat de timp.

Semnat la Chisinău la 6 septembrie 2005, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru

Oficiul National de Prevenire si Combatere

a Spălării Banilor din România,

Ilie Iulian Oragomir,

presedinte

Pentru

Centrul pentru Combaterea Crimelor

Economice si Coruptiei al Republicii Moldova,

Valentin Mejinschi,

director

 

ANEXA Nr. 1

 

În concordantă cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, care stipulează că:

„(1) Constituie infractiunea de spălare a banilor si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârsirea de infractiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârsit infractiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenientei, a situării, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietătii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârsirea de infractiuni;

c) dobândirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provind din săvârsirea de infractiuni.

(2) Abrogat.

(3) Tentativa se pedepseste.”,

toate infractiunile care generează venituri ilegale sunt infractiuni conexe de spălare a banilor.

 

ANEXA Nr. II

 

În concordantă cu prevederile art. 243 din Codul penal, întru sanctionarea prevederilor Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor, care stipulează că:

„(1) Săvârsirea actiunilor orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei si provenientei mijloacelor bănesti, a bunurilor sau a veniturilor obtinute ilicit în urma săvârsirii infractiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informatiei privind natura, originea, miscarea, plasarea sau apartenenta acestor mijloace bănesti, bunuri sau venituri, despre care persoana stie că provin din activitate infractională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârsirea unei infractiuni, participarea la orice asociere, întelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii actiunilor în cauză se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităti conventionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceleasi actiuni săvârsite:

a) repetat;

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu folosirea situatiei de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unităti conventionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani.

(3) Actiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârsite:

a) de un grup criminal organizat sau de o organizatie criminală;

b) în proportii mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani,”

toate infractiunile care generează venituri ilegale sunt infractiuni conexe de spălare a banilor.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrală pentru protectia mediului, are următoarele obligatii:

a) actualizează prin ordin al ministrului anexele nr. 1, 3 si 5 la prezenta hotărâre prin includerea modificărilor adoptate de Comisia Europeană;

b) notifică Comisiei Europene reglementările si dispozitiile administrative adoptate pentru implementarea Directivei Parlamentului si Consiliului 94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, modificată prin Directiva Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE;

c) În situatia în care consideră că prevederile standardelor prevăzute la art. 6 alin. (1) nu satisfac în totalitate cerintele esentiale prevăzute în anexa nr. 2, aduce cazul la cunostintă comitetului constituit la nivelul Comisiei Europene, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, care transpune prevederile Directivei 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE;

d) comunică Ministerului Economiei si Comertului si Asociatiei de Standardizare din România informatiile transmise de Comisia Europeană privind retragerea standardelor din cadrul publicatiilor prevăzute la art. 6 alin. (2);

e) notifică Comisiei Europene proiectele de reglementări prin care se intentionează adoptarea de instrumente economice pentru implementarea prevederilor prezentei hotărâri, cu exceptia celor de natură fiscală, pentru a oferi Comisiei Europene posibilitatea examinării conformitătii lor cu prevederile comunitare;

f) propune si participă la modificarea si completarea reglementărilor existente care nu permit utilizarea materialelor provenite din reciclarea deseurilor de ambalaje pentru fabricarea de ambalaje si de alte produse, în vederea încurajării utilizării acestor materiale.

(2) Dacă reglementările propuse potrivit alin. (1) lit. e) sunt si de natură tehnică, în sensul Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor când urmează procedura de notificare indică faptul că aceasta este în aceeasi măsură valabilă si pentru Directiva 98/34/CE, modificată prin Directiva 98/48/CE.

(3) Obligatia de notificare prevăzută la alin. (1) lit. e) se aplică si specificatiilor tehnice aferente măsurilor de natură fiscală care încurajează conformarea cu specificatiile tehnice respective.”

2. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici care produc si/sau comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să aplice sistemul depozit în vederea asigurării unui număr optim de cicluri de utilizare a acestora.”

3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligati să primească ambalaje reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea cumpărătorului, valoarea depozitului.”

4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Pentru realizarea obiectivelor nationale, operatorii economici au responsabilitatea valorificării unor cantităti de deseuri de ambalaje astfel încât să îndeplinească atât obiectivele anuale globale, cât si cele pentru fiecare tip de material, prevăzute în anexa nr. 4, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piată produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;

b) operatorii economici care ambalează produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piată;

c) operatorii economici care introduc pe piată ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru ambalajele respective introduse pe piată;

(3) Operatorii economici autorizati de Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor pentru preluarea responsabilitătii realizării obiectivelor anuale au obligatia să asigure valorificarea unor cantităti de deseuri de ambalaje astfel încât să îndeplinească obiectivele anuale calculate pentru întreaga cantitate contractată cu operatorii economici prevăzuti la alin. (1).”

5. După alineatul (6) al articolului 16 se introduc două noi alineate, alineatele (7) si (8), cu următorul cuprins:

„(7) Operatorii economici care vând pe piata internă ambalaje sunt responsabili pentru asigurarea posibilitătii de valorificare/reciclare a unei cantităti de deseuri din ambalajele respective corespunzătoare obiectivelor anuale prin:

a) asigurarea capacitătii de valorificare/reciclare în mod nemijlocit;

b) asigurarea posibilitătii de valorificare/reciclare pentru cantitatea respectivă de către un operator economic autorizat pentru valorificarea/reciclarea acestora;

c) asigurarea posibilitătii de export în vederea valorificării pentru cantitatea respectivă.

(8) Până la sfârsitul anului 2011, ambalajele din lemn introduse pe piată pot fi excluse din calcul la stabilirea obiectivului de reciclare de către operatorii economici prevăzuti la alin. (1), dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) deseurile de ambalaje din lemn nu sunt deseuri periculoase;

b) minimum 60% din întreaga cantitate de deseuri de ambalaje de lemn este valorificată inclusiv prin utilizare sau încredintare spre utilizare drept combustibil alternativ celui fosil ori lemnelor pentru foc, cu respectarea normelor de sănătate si de protectie a mediului, si;

c) pentru restul cantitătii de ambalaje introduse pe piată obiectivul anual de valorificare prevăzut în anexa nr. 4 este îndeplinit exclusiv prin reciclare.”

6. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (3) au obligatia să furnizeze anual Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor, pe lângă informatiile prevăzute la alin. (1), si informatii privind cantitătile de ambalaje, respectiv cantitătile de deseuri de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic.”

7. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) să asigure valorificarea si, respectiv, reciclarea deseurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare către operatori economici autorizati pentru desfăsurarea acestor activităti;”.

8. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Achizitiile de produse din fonduri publice se fac cu acordarea de prioritate pentru produsele obtinute din materiale reciclate sau ale căror ambalaje sunt obtinute din materiale reciclate.”

9. La articolul 26 alineatul (1), literele e) si f) vor avea următorul cuprins:

„e) nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1), (2) si (4), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei;

f) nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (2), art. 16 alin. (1), (3) si (7) si ale art. 19 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

10. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizează de comisari din cadrul Gărzii Nationale de Mediu - pentru art. 5, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), (2) si (3), art. 16 alin. (7), art. 17 alin. (1), (2) si (4), art. 19 alin. (1) si art. 20 alin. (1) si (2) -, de către personalul împuternicit al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si reprezentantii împuterniciti ai organelor administratiei publice locale - pentru art. 10 alin. (5), art. 11, art. 12 si art. 13 alin. (1).

(2) Constatarea realizării obiectivelor anuale de valorificare si de reciclare se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu, iar aplicarea sanctiunilor pentru neîndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 16 alin. (1) si (3) se realizează de comisari din cadrul Gărzii Nationale de Mediu.”

11. La anexa nr. 1 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, distribuitorii, autoritătile publice si organizatiile neguvemamentale;”.

12. Anexa nr. 4 se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.872.

 

ANEXA

(Anexa nr. 4 la Hotărârii Guvernului nr. 621/2005)

 

ETAPIZAREA

obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare, pentru operatorii economici prevăzuti la art. 16 alin. (1) pentru perioada 2007 - sfârsitul anului 2013.

 

Anul

Obiectivul minim de valorificare

prin reciclare/tip de material

Obiectivul global de valorificare

prin reciclare*

(%)

 

Obiectivul global de recuperare sau incinerare

în instalatiile de incinerare a deseurilor

cu recuperare de energie

**(%)

 

Hârtie si carton

(%)

Plastic

(%)

Sticlă

(%)

Metale

(%)

Lemn

(%)

2007

15

10

22

15

5

28

34

2008

60

11

32

50

7

33

40

2009

60

12

38

50

9

38

45

2010

60

14

44

50

12

42

48

2011

60

16

48

50

15

46

53

2012

60

18

54

50

15

50

57

2013

60

22,5

60

50

15

55

60

 

*) Procentajul minim din greutatea deseurilor de ambalaje introduse pe piată.

**) Procentajul minim din greutatea totală a materialelor de ambalaj continute în deseurile de ambalaje introduse pe piată.

 

NOTĂ:

- ambalajele compozite se încadrează în functie de materialul preponderent;

- conform definitiei din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, ambalajele produselor importate, inclusiv ale produselor destinate utilizării/consumului propriu, se consideră introduse pe piată în momentul importului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Centrului de Sănătate Urlati în orasul Urlati, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Centrul de Sănătate Urlati, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în localitatea Urlati, Str. Independentei nr. 152, judetul Prahova, în subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Prahova, prin reorganizarea Sectiei exterioare Urlati a Spitalului Orăsenesc Mizil, care se desfiintează.

Art. 2. - Bunurile si personalul apartinând Sectiei exterioare Urlati se preiau de către unitatea nou-înfiintată, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Centrului de Sănătate Urlati se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Managerul unitătii este numit, ca urmare a concursului, de ministrul sănătătii publice, iar functiile specifice care fac parte din comitetul director sunt numite, în urma concursului, de managerul spitalului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.882.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Caras-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv în folosinta Comisariatului Judetean Caras-Severin al Gărzii Nationale de Mediu

 

În temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia României, republicată, si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Caras-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv în folosinta Comisariatului Judetean Caras-Severin al Gărzii Nationale de Mediu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.885.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Agentiei de Protectie a Mediului Caras-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv în folosinta Comisariatului Judetean Caras-Severin al Gărzii Nationale de Mediu

 

Denumirea bunului imobil Nr. M.F.P.

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite bunuf imobil

Persoana juridică la care se transmite bunul imobil

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Codul de clasificare

Clădire

107.516

Municipiul Resita,

Str. Căminelor

nr. 5-9, judetul

Caras-Severin

Agentia Natională

pentru Protectia

Mediului

Caras-Severin

Comisariatul Regional

Timis al Gărzii

Nationale de Mediu

Clădire tip P+2

Suprafata construită = 165,63 m2

Suprafata utilă = 259,30 m2

8.29.06

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România si ale art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă cuantumul chiriilor lunare aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 si 2 se va diferentia în functie de rangul localitătilor stabilit conform art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national.

Art. 4. - În situatiile prevăzute la art. 1 si 2, noul proprietar va încheia contractul de închiriere în formă scrisă cu utilizatorul imobilului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau de la data emiterii deciziei/dispozitiei de restituire, după caz. În situatia în care nu se încheie un contract de închiriere în formă scrisă, obligatia de plată a chiriei lunare devine scadentă de plin drept la data de 10 a fiecărei luni.

Art. 5. - Pe durata mentinerii afectatiunii imobilului, noul proprietar poate renunta la plata chiriei sau poate diminua chiria stabilită potrivit prevederilor prezentei hotărâri în schimbul unor prestatii corelative.

Art. 6. - Plata obligatiilor care decurg din contractele de închiriere încheiate potrivit art. 4 se asigură din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, în conditiile legii.

Art. 7. - Cuantumul chiriilor prevăzut în anexele nr. 1 si 2 se va actualiza anual cu indicele de inflatie prin hotărâre a Guvernului.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 244/2004 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 8 martie 2004.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Restituirea

Proprietătilor,

Ingrid Zaarour

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.886.

 

ANEXA Nr. 1

 

CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE

aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Nr. crt.

Afectatiunea imobilului

Rangul localitătii

Lei (RON)/mp

pe suprafată construită desfăsurată

Lei (RON)/mp pe

suprafată de teren aferent

(inclusiv terenul de sub constructie)

1.

Imobile ocupate de unităti si institutii de învătământ din sistemul de stat (grădinite, scoli, licee, colegii, scoli profesionale, scoli postliceale, institutii de învătământ superior)

Rangul 0

10 RON

4 RON

Rangul I

8 RON

3 RON

Rangul II

7 RON

2,5 RON

Rangul III

6 RON

2 RON

Rangul IV

5 RON

1,5 RON

Rangul V

4 RON

1 RON

2.

Imobile ocupate de unităti sanitare si de asistentă medico-socială din sistemul public (crese, cămine-spital pentru bătrâni, spitale, centre de plasament, case de copii)

 

Rangul 0

10RON

4 RON

Rangul I

8 RON

3 RON

Rangul II

7 RON

2,5 RON

Rangul III

6 RON

2 RON

Rangul IV

5 RON

1,5 RON

Rangul V

4 RON

1 RON

3.

Imobile ocupate de institutii publice (administratii financiare, trezorerii, ministere si alte autorităti ale administratiei publice centrale, parchete, judecătorii, tribunale, curti de apel, politie, politie de frontiera, jandarmerii, servicii publice comunitare pentru situatii de urgenta, sedii vamale, arhive nationale, directii judetene, case de asigurări de sănătate, primării, prefecturi, consilii locale si judetene, inspectorate scolare)

Rangul 0

11 RON

5 RON

Rangul I

9 RON

3,5 RON

Rangul II

8 RON

3 RON

Rangul III

7 RON

2,5 RON

Rangul IV

6 RON

2 RON

Rangul V

5 RON

1.5 RON

4.

Imobile ocupate de institutii culturale (teatre, opere, biblioteci, muzee)

Rangul 0

11 RON

5 RON

Rangul I

9 RON

3,5 RON

Rangul II

8 RON

3 RON

Rangul III

7 RON

2,5 RON

Rangul IV

6 RON

2 RON

Rangul V

5 RON

1.5 RON

 

 

ANEXA Nr. 2

 

CUANTUMUL CHIRIILOR LUNARE

aferente imobilelor care intră sub incidenta art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitătilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale din România, republicată

 

Nr. crt.

Afectatiunea imobilului

Rangul localitătii

Lei (RON)/mp pe suprafată construită desfăsurată

Lei (RON)/mp pe suprafată de teren aferent(inclusiv terenul de sub constructie)

1.

Imobile afectate unor activităti de interes public din învătământ sau sănătate, finantate sau cofinantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale

Rangul 0

10 RON

4 RON

Rangul I

8 RON

3 RON

Rangul II

7 RON

2,5 RON

Rangul III

6 RON

2 RON

Rangul IV

5 RON

1,5 RON

Rangul V

4 RON

1 RON

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 din Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a unor bunuri mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 2. - Patrimoniul Ministerului Apărării se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor mobile transmise potrivit art. 1.

Art. 3. - Transportul bunurilor din locurile de depozitare la beneficiar se asigură de către Consiliul Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Ioan Ion,

secretar de stat

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.890.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se transmit fără plată din proprietatea privată a statului si din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebes si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

 

Nr.

crt.

Denumirea bunurilor

Cantitatea

(bucăti)

Persoana juridică

de la care se

transmit bunurile

Persoana juridică

la care se

transmit bunurile

1.

Pistol calibrul 7,62 mm, model 1933, categoria a II-a

60

Statul român,

din administrarea Ministerului Apărării,

UM 01402 Târgoviste

Municipiul Caransebes,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

2.

Curelusă pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

60

3.

Încărcător pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

120

4.

Toc piele pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

60

5.

Vergea pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

60

6.

Ladă ambalat pistol calibrul 7,62 mm, model 1933

2

7.

Cartus 7,62 mm cu glont obisnuit, fără lame, tub din alamă

2.448

Statul român,

din administrarea Ministerului Apărării,

UM 01516 Chitila

Municipiul Caransebes,

în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebes, judetul Caras-Severin

8.

Ladă pentru ambalat cartuse de infanterie cu capac si fund din lemn

1

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a subprogramului multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În cadrul programului „Programe regionale specifice”, prevăzut în anexa 3/15/17 la bugetul Ministerului Integrării Europene, se constituie subprogramul multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială”, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 si, respectiv, pe anul 2007.

Art. 2. - Asistenta tehnică contractată în cadrul subprogramului multianual prevăzut la art. 1 include:

a) urmărirea realizării lucrărilor de constructii în concordantă cu prevederile contractelor de lucrări si ale legislatiei române în vigoare;

b) asigurarea trainingului pentru beneficiarii locali în vederea operării în conditii optime a investitiilor realizate în cadrul proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială.

Art. 3. - Asistenta tehnică se realizează de către firme specializate, selectate de Ministerul Integrării Europene prin procedura de achizitie publică potrivit prevederilor legislatiei în vigoare.

Art. 4. - Beneficiarii proiectelor a căror supervizare se realizează prin subprogramul multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială” sunt autoritătile administratiei publice locale.

Art. 5. - Subprogramul multianual „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială” se încheie, sub aspect financiar, la data de 31 decembrie 2008.

Art. 6. - (1) Pentru activitătile prevăzute la art. 2 lit. a) si b) se alocă pentru anul 2006 suma de 2 milioane lei, iar pentru anul 2007 suma de 10 milioane lei.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Integrării Europene pe anul 2006 si, respectiv, pe anul 2007 la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe de dezvoltare”.

Art. 7. - Procedura de implementare a subprogramului „Asistenta tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economică si socială” se aprobă prin ordin al ministrului integrării europene, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.909.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei nationale privind incluziunea socială

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 3 si 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului national pentru promovarea incluziunii sociale în România,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se stabileste componenta nominală a Comisiei nationale privind incluziunea socială, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei nationale pivind incluziunea socială

Comisia Natională privind incluziunea socială este condusă de domnul Gheorghe BARBU - ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei

 

Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei

Maria MUGA

Secretar de Stat, membru titular

Adina DRAGOTOIU

Director, membru supleant

Ministerul Justitiei

Katalin Barbara KIBEDI

Secretar de Stat, membru titular

Costel Dorin TUDOR

Secretar General, membru supleant

Ministerul Administratiei si Internelor

Victor Paul DOBRE

Secretar de Stat, membru titular

Aurel M. CIUDIN

Director general adjunct, membru supleant

Ministerul Economiei si Comertului

Eugen TAPU NAZARE

Secretar de Stat, membru titular

Ioan BREZEANU

Consilier, membru supleant

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

Dănut APETREI

Secretar de Stat, membru titular

Sorin Sergiu CHELMU

Secretar general, membru supleant

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Alexandros GALIATATOS

Secretar de Stat, membru titular

Radian TUFA

Secretar general, membru supleant

Ministerul Educatiei si Cercetării

Dumitru MATEI

Secretar de Stat, membru titular

Liliana PREOTEASA

Director general, membru supleant

Ministerul Sănătătii Publice

Ervin Zoltan SZEKELY

Secretar de Stat, membru titular

Ioan BURAGA

Director general, membru supleant

Ministerul Comunicatiei si Tehnologiei Informatiei

Ovidiu CALIN

Secretar de Stat, membru titular

Cristina STAN

Sef serviciu, membru supleant

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Lucia Ana VARGA

Secretar de Stat, membru titular

Elena Iosefina BUGEANU

Director, membru supleant

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

Silviu BIAN

Presedinte, membru titular

Eugen PREDA

Director general, membru supleant

Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între femei si bărbati

Maria MOTA

Presedinte, membru titular

Iulia GHERMAN

Consilier, membru supleant

Agentia Natională pentru Protectia Familj

tei

Mihaela Cristina MOSTAVI

Presedinte, membru titular

Corneliu Dorin GAVALIUGOV

Director, membru supleant

Casa Natională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale

Mihai SEITAN

Presedinte, membru titular

Angelica MIHAIL

Director, membru supleant

Agentia Natională Anti-Drog

Pavel ABRAHAM

Presedinte, membru titular

Lucian FUICA

Director general, membru supleant

Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere

Marcel HOEARA

Director General, membru titular

Zaharia HORGA

Consilier, membru supleant

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

Bogdan PANAIT

Presedinte, membru titular

Ali CRANTA

Consilier, membru supleant

Autoritatea Natională pentru Persoane cu Handicap

Silviu DIDILESCU

Presedinte, membru titular

Paulian SIMA

Consilier superior, membru supleant

Agentia Natională pentru Romi

 

Mariea IONESCU

Presedinte, membru titular

Claudia KOVACS

Consilier, membru supleant

Casa Natională de Asigurări de Sănătate

Cristian VLADESCU

Presedinte, membru titular

Vasile CEPOI

Director general, membru supleant

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 413/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Turism, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ivan Marius Bogdan se numeste în functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale pentru Turism.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ciocănea se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Adrian Ciocănea În functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Adrian Ciocănea se numeste în functia de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂTII SOCIALE SI FAMILIEI

Nr. 988 din 20 decembrie 2006

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 1.540 din 28 decembrie 2006

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

În temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice,

având în vedere prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, precum si formularele necesare în vederea stabilirii dreptului, efectuării plătilor si monitorizării Programului de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, Ministerul Administratiei si Internelor, directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si autoritătile administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor sau comunelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Nicolae Berechet

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI DE APLICARE

a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice

 

Art. 1. - Beneficiază de ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr. 245/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, familiile si persoanele singure ale căror venituri se situează până la 500 lei pe membru de familie, precum si familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social stabilit în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 416/2001, care utilizează pentru încălzirea locuintei lemne, cărbuni, combustibili petrolieri.

Art. 2. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, denumit în continuare ajutor pentru încălzirea locuintei, se acordă după cum urmează:

a) diferentiat, în raport cu venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003;

b) În cuantumul prevăzut la art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, respectiv de 50 lei, pentru familiile si persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social în conditiile Legii nr. 416/2001.

(2) În aplicarea art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, pentru sezonul rece noiembrie 2006 - martie 2007, familiile si persoanele singure care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei beneficiază de acest ajutor pe perioada ianuarie-martie 2007, o singură dată, pentru toate cele 3 luni.

Art. 3. - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă pe baza cererii titularului, însotită de declaratia pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia.

(2) Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este persoana care a completat cererea, iar beneficiarul este familia sau persoana singură definită în conditiile prevăzute la art. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003.

(3) Cererea si declaratia pe propria răspundere se completează numai de către familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr. 416/2001.

(4) Cererea si declaratia pe propria răspundere, însotite de actele doveditoare privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează la primăria comunei, orasului, municipiului sau, după caz, a sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază teritorială solicitantul îsi are domiciliul ori, după caz, resedinta, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

(5) Pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuintei pe perioada ianuarie-martie 2007 integral, familiile si persoanele care îndeplinesc conditiile de acordare a acestuia depun cererile si declaratiile pe propria răspundere până la data de 31 ianuarie 2007.

(6) Formularul de cerere si de declaratie pe propria răspundere este prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuintei si a cuantumului acestuia se face prin dispozitie scrisă a primarului, o singură dată, pentru toată perioada sezonului rece. Modelul dispozitiei primarului este prevăzut în anexa nr. 2a).

(2) Pentru familiile si persoanele singure care nu îndeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei, primarii comunică solicitantilor dispozitia privinc respingerea cererii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b).

(3) Dispozitiile primarului prevăzute la alin. (1) si (2) se comunică titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuintei, în termen de maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 5. - (1) Pe baza dispozitiilor prevăzute la art. 4 alin. (1), serviciul public de asistentă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atributii în domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului întocmeste situatia centralizatoare cuprinzând beneficiarii ajutorului pentru încălzirea locuintei si cuantumul aferent, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (1) se transmite directiilor de muncă, solidaritate socială si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare directii teritoriale, până la data de 5 octombrie a fiecărui an.

(3) Directiile teritoriale, pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (1), întocmesc un borderou, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, până cel târziu la data de 10 octombrie a fiecărui an, creditele bugetare corespunzătoare ajutorului pentru încălzirea locuintei.

(4) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei sunt transferate de directiile teritoriale bugetelor locale ale unitătilor administrativ-teritoriale în vederea plătii ajutorului pentru încălzirea locuintei dreptului.

(5) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (1) constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă sau de fond.

Art. 6. - (1) Plata ajutorului pentru încălzirea locuintei se efectuează de către primar, până cel târziu la data de 31 octombrie a fiecărui an.

(2) Pentru lunile ianuarie-martie 2007, prevederile art. 4 si 5 se aplică în mod corespunzător, iar plata ajutorului pentru încălzirea locuintei se efectuează până cel târziu la data de 28 februarie 2007.

Art. 7. - (1) În aplicarea art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, primarii au obligatia să comunice lunar directiilor teritoriale, până la data de 15 a fiecărei luni, un raport statistic potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) Transmiterea datelor statistice prevăzute la alin. (1), precum si a oricăror comunicări operative între primari si directiile teritoriale se poate face si prin intermediul postei electronice. În acest sens, primarii, precum si directiile teritoriale au obligatia reciprocă de a-si face cunoscute adresele de postă electronică^ prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În continutul datelor statistice transmise, precum si în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifica reglementată de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 5/2003, primarii au obligatia inserării adreselor de postă electronică pe care le utilizează.

(3) Pe baza rapoartelor prevăzute la alin. (1), directiile teritoriale întocmesc un raport statistic la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, pe care îl transmit Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei până la data de 25 a fiecărei luni.

Art. 8. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

ANEXA Nr. 1 la instructiuni

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

 

ANEXA Nr. 2a)

la instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet/Mun. Bucuresti ...........................................

(cod, denumire)

Primarul localitătii/sector .............................................

(cod, denumire)

 

DISPOZITIE

Nr. ............................... / ...........................

pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

Primarul unitătii administrativ teritoriale .......................................................................... având în vedere:

prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti acordate populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003, cu modificările si completările ulterioare,

- cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, înregistrată la nr. ......................................

DISPUNE

1. Aprobarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei/domnului ............................................................................................................................... cu domiciliul/resedinta în ....................................................................................................., CNP ..............................................., în calitate de titular al ajutorului.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, este de ...................................... lei pentru perioada ..................................................

Valoarea totală a ajutorului pentru încălzirea locuintei este de ................................ lei.

2. Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unitătii administrativ teritoriale.

3. În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacată Ia Tribunalul ......................................................., potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

 

PRIMAR,

..........................................

 

ANEXA Nr. 2b)
la instructiuni

 

Judet/Mun. Bucuresti ....................................

(cod, denumire)

Primarul localitătii/sector ................................

(cod, denumire)

 

DISPOZITIE

Nr............./...............

privind neacordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

 

Primarul unitătii administrativ teritoriale............................................având în vedere: prevederile art. 71 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.5/2003 privind ajutoarele pentru încălzirea locuintei, precum si a unor facilităti acordate populatiei pentru plata energiei termice, aprobată prin Legea nr.245/2003, cu modificările si completările ulterioare,

cererea si declaratia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure, altele decât cele beneficiare de ajutor social stabilit în conditiile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, înregistrată la nr.................

DISPUNE

1. Neacordarea ajutorului lunar pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri doamnei/domnului....................................... cu domiciliul/resedinta în................................, CNP........................................

2. Motivul neacordării ajutorului îl constituie neîndeplinirea conditiilor prevăzute de art.8 alin. (1) lit. a) - i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.5/2003, cu modificările si completările ulterioare.

3. Prezenta dispozitie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la primarul unitătii administrativ teritoriale.

4. În cazul în care sunteti nemultumit de solutionarea contestatiei, dispozitia poate fi atacată la Tribunalul ................................, potrivit prevederile Legii contenciosului administrativ nr.554/2004.

 

PRIMAR,

.........................

 

ANEXA Nr. 3)

la instructiuni

 

ROMÂNIA

Judet/Mun.Bucuresti......................

(cod, denumire)

Primar comună/oras/municipiu/sector mun.Bucuresti.......................

(cod, denumire)

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind beneficiarii si cuantumul ajutoarelor pentru încălzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

Perioada...................................

 

NR. CRT.

TITULARUL AJUTORULUI

CNP

NUMĂR DISPOZITIE PRIMAR

ADRESĂ TITULAR

CUANTUMUL LUNAR AL AJUTORULUI STABILIT PRIN DISPOZITIE A PRIMARULUI

-LEI-

PERIOADA PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL

-LUNI-

VALOAREA TOTALĂ A AJUTORULUI ACORDAT

-LEI-

1.

....

 

 

 

 

 

 

2.

....

 

 

 

 

 

 

3.

....

 

 

 

 

 

 

4.

....

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

............................

 

NOTĂ:

Se transmite în scris si în format electronic.

 

 

ANEXA Nr. 4

la instructiuni

 

Primăria ...............................

RAPORT STATISTIC

privind acordarea ajutoarelor pentru încăzirea locuintei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

În luna........................anul.....................

 

Venit net mediu lunar pe membru de familie sau persoană singură (lei)

 

 

Cuantum ajutor Încălzire (lei)

 

 

Număr luni

 

 

Număr beneficiari

Total

din

care

 

 

 

Persoană singură

2

membrii

 

 

3

membrii

 

4

membrii

5

membrii

> 5

membrii

 

până la 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 luni

0

0

0

0

0

0

0

46

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

125 - 170

 

 

 

 

42

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

170 - 210

 

 

 

 

38

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

210 - 250

 

 

 

 

34

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

250-290

 

 

 

 

30

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

 

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

290-345

 

 

 

 

26

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

345 - 390

 

 

 

 

22

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

390-440

 

 

 

 

18

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

440-500

 

 

 

 

14

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

 

 

 

 

5 luni

0

0

0

0

0

0

0

4 luni

0

0

0

0

0

0

0

3 luni

0

0

0

0

0

0

0

2 luni

0

0

0

0

0

0

0

1 lună

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL GENERAL

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

La data de

31 oct

30 nov.

31 dec

31 ian.

28 febr.

31 mar.

Număr total de cereri depuse

0

0

0

0

0

0

Numir total ajutoare aprobate

0

0

0

0

0

0

 

3.2. Sume plătite

 

 

 

 

 

 

PLĂTI

 

La începutul sezonului rece

în luna noiembrie

în luna decembrie

în luna ianuarie

în luna februarie

în luna martie

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Se elimină pozitia nr. 614 din anexa nr. 1 „Lista contribuabililor declarati inactivi” la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006.

Art. II. - Eliminarea declarării ca inactiv a contribuabilului PROOPTIKI ROMÂNIA - S.R.L. de la pozitia nr. 614 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 va fi afisată de Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Finantelor Publice pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro, la sectiunea „Informatii Contribuabili”.

Art. III. - Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscală si Directia generală a tehnologiei informatiei din Ministerul Finantelor Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sebastian Bodu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.074.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODĂRIRII APELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Codului de bune practici în fermă

 

În temeiul dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) si ale art. 9 din Planul de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului^si Gospodăririi Apelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si gospodăririi apelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Codul de bune practici în fermă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 1.234.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 1.173/2005 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide

 

Având în vedere prevederile art. 249 din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.173/2005 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 7 noiembrie 2005.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul legal necesar aplicării directe de la data aderării a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.048/2005 pentru modificarea Regulamentului Comisiei (CE) nr. 2.032/2003 cu privire la a doua fază a programului de lucru pe 10 ani la care se face referire la art. 16(2) al Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului cu privire la plasarea pe piată a produselor biocide, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 9 iulie 2005.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicoiăescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.811.

 

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 15 bis în afara abonamentului si se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 

Având în vedere Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 34/2005 cu privire la exercitarea atributiilor de conducere a Autoritătii Nationale a Vămilor,

în temeiul prevederilor art. 59 din Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,

tinând seama de prevederile art. 113 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, si de prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se implementează Amendamentul nr. 27 la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R. (Conventia T.I.R.), întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975, la care România a aderat prin Decretul nr. 420/1979, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 98 din 10 decembrie 1979, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu prevederile art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 9.711.

 

 

AMENDAMENTUL Nr. 27

la Conventia vamală relativă la transportul international al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.,

întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 

Noul articol 42 ter

 

Se adaugă un nou articol 42 ter după cum urmează:

 

„ Articolul 42 ter

 

Autoritătile competente ale părtilor contractante trebuie, pe cât posibil, să furnizeze asociatiilor autorizate informatiile de care au nevoie pentru a se achita de angajamentele lor, în conformitate cu paragraful 1(fX”i) al primei părti al anexei 9.

 

Anexa 10 stabileste informatiile de furnizat în cazuri particulare.”

 

Articolul 60

Se modifică titlul si paragraful 1 ale articolului 60, după cum urmează:

 

„ Articolul 60

 

Procedura specială de amendare a anexelor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 10

 

1. Orice amendament propus la anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si 10, examinat conform dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale articolului 59, va intra în vigoare la o dată care va fi fixată de Comitetul de gestiune în momentul adoptării sale, cu conditia ca, până la o dată anterioară pe care Comitetul de gestiune o va stabli în acelasi timp cu adoptarea amendamentului, o cincime din numărul statelor care sunt Părti contractante sau cinci state care sunt Părti contractante, dacă această cifră este inferioară, să nu fi notificat Secretarului general al Organizatiei Natiunilor Unite că ridică obiectii la amendament. Datele mentionate în prezentul paragraf se stabilesc de Comitetul de gestiune, cu majoritatea de două treimi din numărul membrilor prezenti si votanti.

 

Noua anexă 10

 

Se adaugă o nouă anexă 10 la Conventie, după cum urmează:

 

„ANEXA 10

INFORMATII PE CARE PĂRTILE CONTRACTANTE TREBUIE SĂ LE FURNIZEZE

ASOCIATIILOR AUTORIZATE (CONFORM ARTICOLULUI 42 TER) SI ORGANIZATIEI

INTERNATIONALE AUTORIZATE (CONFORM ARTICOLULUI 6.2 BIS)

 

În virtutea articolului 6, paragraful 1 si anexei 9, paragraful 1 (f) (iii) ale acestei Conventii, asociatiile autorizate trebuie să se angajeze că vor verifica permanent ca persoanele autorizate să aibă acces la regimul TIR satisfac conditiile si cerintele minimale prevăzute în Anexa 9, partea a II-a la Conventie.

 

În numele asociatiilor sale membre si în îndeplinirea responsabilitătilor sale ca organizatie internatională autorizată conform articolului 6, paragraful 2bis, o organizatie internatională va stabili un sistem de control al carnetelor TIR pentru culegerea datelor privind încheierea operatiunilor TIR la birourile de destinatie, date transmise de autoritătile vamale si accesibile asociatiilor si administratiilor vamale. Pentru a permite asociatiilor să se achite în totalitate de angajamentele sale, părtile contractante vor transmite aceste informatii sistemului de control conform procedurii următoare:

 

1. Autoritătile vamale vor transmite unei organizatii internationale sau asociatiilor garante nationale, dacă este posibil prin intermediul birourilor centrale sau regionale, prin cele mai rapide mijloace de comunicatii disponibile (fax, postă electronică, etc.) si, dacă este posibil, zilnic, cel putin următoarele informatii într-un format standard, pentru toate carnetele TIR prezentate la birourile de destinatie, definite la articolul 1) (I) al Conventiei:

a) Numărul de referintă al carnetului TIR;

b) Data si numărul de înregistrare din registrul vamal;

c) Denumirea sau numărul biroului vamal de destinatie;

d) Data si numărul de referintă indicate în certificatul de descărcare (încheiere) a operatiunii TIR (rubricile 24-28 din voletul nr. 2) la biroul vamal de destinatie (dacă diferă de b));

e) Încheierea partială sau totală (finală);

f) Încheierea operatiunii TIR certificată cu sau fără rezerve la biroul vamal de destinatie, fără prejudicierea articolelor 8 si 11 ale Conventiei;

g) Alte informatii sau documente (optional); h) Numărul paginii (numărul paginii de volet).

 

2. Formularul tip al cererii de reconciliere (MRF) continut în apendice poate fi adresat autoritătilor vamale de către asociatiile nationale sau de către o organizatie internatională:

a) În cazul discrepantelor dintre informatiile transmise si cele din cotoarele carnetului TIR utilizat; sau

b) În cazul în care nu a fost transmisă nicio informatie, dar carnetul TIR utilizat a fost returnat asociatiei nationale.

Autoritătile vamale vor răspunde solicitărilor de reconciliere cât mai curând posibil, prin returnarea formularului MRF completat în mod corespunzător.

3. Autoritătile vamale si asociatiile garante nationale vor încheia un acord, conform legislatiei nationale, care să acopere schimbul de informatii mai sus mentionat.

4. O organizatie internatională va da acces autoritătilor vamale la baza de date a carnetelor TIR descărcate si la baza de date a carnetelor TIR nevalide.

 

Apendice

 

Anexa 6. nota explicativă 0.6.2 bis

 

Se renumeroteazâ actuala nota explicativă 0.6.2 bis după cum urmează : 0.6.2 bis -1.

 

Se adaugă o noua notă explicativă 0.6.2 bjs -2 la articolul 6.2 bis din Conventie, după cum urmează:

 

„ 0.6.2 bis-2: Autorizatia acordată în aplicarea articolului 6.2 bis trebuie să ia forma unui acord scris între UNECE (Comisia Economică pentru Europa din cadrul Natiunilor Unite) si organizatia internatională. Acordul va stipula că organizatia internatională va îndeplini prevederile corespunzătoare ale Conventiei, va respecta competentele Părtilor Contractante, se va conforma deciziilor Comitetului de gestiune TIR si cerintelor Comitetului executiv TIR. Prin semnarea acordului, organizatia internatională confirmă că acceptă responsabilitătile impuse de autorizatie. Acordul se va aplica si responsabilitătilor organizatiei internationale stabilite la articolul 10 b) al Anexei 8, în cazul în care tipărirea si distribuirea centralizată a carnetelor TIR este asigurată de organizatia internatională sus mentionată. Acordul va fi adoptat de către Comitetul de gestiune.”

 

Anexa 6. nota explicativă 8.10 (b)

 

Se adaugă o nouă notă explicativă 8.10 (b) la Anexa 8, articolul 10 (b) din Conventia TIR, după cum urmează:

 

„8.10 (b): Acordul mentionat în nota explicativă la articolul 6.2 bis se aplică si responsabilitătilor organizatiei internationale stabilite la paragraful (b) al acestui articol, în cazul în care tipărirea si distribuirea centralizată a carnetelor TIR este asigurată de organizatia internatională sus mentionată.”