MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 22         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 15 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

484/2006. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 

Acord între România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

 

1.410/2006. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5.612/2006. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar la Limba si literatura bulgară - educatoare si învătători, Limba si literatura maghiară maternă - educatoare, învătători si profesori

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre România si Comunitatea Europeană*) privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Salzburg la 5 mai 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 484.

 

ACORD

ÎNNTRE ROMÂNIA

SI COMUNITATEA EUROPEANĂ

PRIVIND ANUMITE ASPECTE ALE SERVICIILOR AERIENE

 

ROMÂNIA,

 

pe de o parte si

 

COMUNITATEA EUROPEANĂ,

pe de altă parte,

denumite in continuare „părti”

 

LUÂND ACT de faptul că între România si mai multe state membre ale Comunitătii Europene au fost încheiate acorduri bilaterale privind serviciile aeriene, continând prevederi identificate ca fiind contrare legislatiei Comunitătii Europene,

LUÂND ACT de faptul că, in temeiul Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, Comunitatea Europeană are competenta exclusivă în privinta mai multor aspecte care pot fi incluse în acordurile bilaterale privind serviciile aeriene dintre statele membre ale Comunitătii Europene si tări terte,

LUÂND ACT de faptul că, în conformitate cu legislatia Comunitătii Europene, transportatorii aerieni comunitari stabiliti într-un stat membru au dreptul la acces nediscriminatoriu pe rutele aeriene dintre statele membre ale Comunitătii Europene si tări terte,

AVÂND  în VEDERE acordurile dintre Comunitatea Europeană si anumite tări terte care prevăd posibilitatea ca resortisantii acestor tări terte să dobândească dreptul de proprietate asupra transportatorilor aerieni licentiati în conformitate cu legislatia Comunitătii Europene,

RECUNOSCÂND faptul că prevederile acordurilor bilaterale privind serviciile aeriene dintre România si statele membre ale Comunitătii Europene, identificate ca fiind contrare legislatiei Comunitătii Europene, trebuie să fie pe deplin compatibilizate cu aceasta, în vederea stabilirii unei baze legale solide pentru asigurarea serviciilor aeriene dintre România si Comunitatea Europeană si a păstrării continuitătii acestor servicii aeriene,

LUÂND ACT de faptul că nu este un scop al Comunitătii Europene, ca parte a acestor negocieri, să crească volumul total al traficului aerian dintre România si Comunitatea Europeană, să afecteze echilibrul dintre transportatorii aerieni din România si transportatorii aerieni comunitari sau să negocieze amendamente la prevederile referitoare ia drepturile de trafic din acordurile bilaterale privind serviciile aeriene existente,

 

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

1. În sensul prezentului acord, “state membre” înseamnă statele membre ale Comunitătii Europene.

2. În sensul prezentului acord, „resortisant” al unui stat înseamnă orice persoană fizică sau juridică care are cetătenia, respectiv nationalitatea acelui stat, în conformitate cu legislatia statului respectiv.

3. Referirile cuprinse în fiecare dintre acordurile enumerate în anexa I, privind resortisantii statului membru care este parte la acel acord, vor fi întelese ca referiri la resortisantii statelor membre ale Comunitătii Europene.

4. Referirile cuprinse în fiecare dintre acordurile enumerate în anexa I, privind transportatorii aerieni sau companiile aeriene ale statului membru care este parte la acel acord, vor fi întelese ca referiri la transportatorii aerieni sau companiile aeriene desemnate de acel stat membru.

5. Acordarea drepturilor de trafic se va efectua si în continuare prin întelegeri bilaterale si nu va fi afectată de prevederile prezentului acord.

 

ARTICOLUL 2

Desemnarea de către un stat membru

 

1. Prevederile alineatelor 2 si 3 ale prezentului articol vor înlocui prevederile corespondente din articolele enumerate în anexa II, punctul (a) si punctul (b), în ceea ce priveste desemnarea unui transportator aerian de către statul membru implicat, autorizatiile si permisele acestuia acordate de România, respectiv refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizatiilor sau permiselor transportatorului aerian.

2. La primirea unei desemnări din partea unui stat membru, România va acorda autorizatiile si permisele corespunzătoare cu o întârziere procedurală minimă, cu conditia ca:

i. transportatorul aerian să fie stabilit, în conformitate cu prevederile Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, pe teritoriul statului membru care îl desemnează si să posede o licentă de operare valabilă, în conformitate cu legislatia Comunitătii Europene;

ii. controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian să fie exercitat si mentinut de statul membru responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian si autoritatea aeronautică competentă să Ge specificată în mod clar în documentul de desemnare; si

iii. transportatorul aerian să se afle si să rămână în proprietatea directă sau majoritară a statelor membre si/sau a resortisantilor statelor membre si/sau a altor state enumerate în anexa UE si/sau a resortisantilor acestor State si să se afle întotdeauna sub controlul efectiv al acestor state si/sau al resortisantilor acestora.

3. România poate refuza, revoca, suspenda sau limita autorizatiile sau permisele unui transportator aerian desemnat de un stat membru, atunci când:

i. transportatorul aerian nu este stabilit, în temeiul prevederilor Tratatului de instituire a Comunitătii Europene, pe teritoriul statului membru care îl desemnează sau nu posedă o licentă de operare valabilă, în conformitate cu legislatia Comunitătii Europene;

ii. controlul efectiv de reglementare al transportatorului aerian nu este exercitat sau nu este mentinut de statul membru responsabil pentru emiterea certificatului de operator aerian sau autoritatea aeronautică competentă nu este specificată în mod clar în documentul de desemnare; sau

iii. transportatorul aerian nu este detinut în proprietatea directă sau majoritară si nu este controlat efectiv de către statele membre si/sau resortisantii statelor membre si/sau de către alte state enumerate în anexa III si/sau resortisantii acestor alte state,

În exercitarea drepturilor sale potrivit prevederilor prezentului alineat, România nu face discriminări între transportatorii aerieni comunitari pe criterii de nationalitate.

 

ARTICOLUL 3

Drepturi privind controlul de reglementare

 

1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa articolele enumerate în anexa II, punctul (c).

2. În cazul în care un stat membru a desemnat un transportator aerian asupra căruia un alt stat membru îsi exercită si mentine controlul de reglementare, drepturile României în cadrul prevederilor privind siguranta cuprinse în acordul dintre România si statul membru care a desemnat transportatorul aerian, se vor aplica în mod identic în ceea ce priveste adoptarea, exercitarea sau mentinerea standardelor de sigurantă de către acel alt stat membru si în ceea ce priveste autorizatia de operare a acelui transportator aerian,

 

ARTICOLUL 4

Taxarea combustibilului pentru aviatie

 

1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa prevederile corespondente din articolele enumerate în anexa II punctul (d).

2. În pofida oricărei alte prevederi contrare, nici o prevedere a vreunui acord enumerat în anexa II punctul (d), nu va împiedica un stat membru să impună diverse taxe, impozite sau tarife pentru combustibilul livrat pe teritoriul său pentru a fi utilizat de către o aeronavă a vreunui transportator aerian desemnat de România care operează între un punct de pe teritoriul acelui stat membru si un alt punct de pe teritoriul acelui stat membru sau de pe teritoriul vreunui alt stat membru.

3. În pofida oricărei alte prevederi contrare, nici o prevedere a vreunui acord enumerat în anexa II punctul (d), nu va unpiedica România să impună diverse taxe, impozite sau tarife, pe bază de reciprocitate si fără discriminare, pentru combustibilul livrat pe teritoriul său pentru a fi utilizat de către o aeronavă a unui transportator aerian desemnat de un stat membru care operează între puncte situate pe teritoriul României.

 

ARTICOLUL 5

Tarife pentru transportul în interiorul Comunitătii Europene

 

1. Prevederile alineatului 2 al prezentului articol vor completa articolele enumerate în anexa n punctul (e).

2. Tarifele care trebuie percepute de unul sau mai multi transportatori aerieni desemnati de România în temeiul unui acord enumerat în anexa I, continând o prevedere enumerată în anexa II punctul (e), pentru transportul efectuat în întregime în interiorul Comunitătii Europene, fac obiectul legislatiei Comunitătii Europene.

 

ARTICOLUL 6

Anexele la acord

 

Anexele la prezentul acord formează parte integrantă a acestuia.

 

ARTICOLUL 7

Revizuirea sau amendarea

 

Părtile pot oricând să revizuiască sau să amendeze prezentul acord prin consens. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu articolul 8.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul acord va intra în vigoare atunci când părtile se vor înstiinta reciproc în scris asupra îndeplinirii procedurilor interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

2. Acordurile sau alte întelegeri dintre România si statele membre care la data semnării prezentului acord nu au intrat încă în vigoare si nu sunt aplicate provizoriu, sunt enumerate în anexa I punctul (b). Prezentul acord se va aplica tuturor acordurilor si întelegerilor de acest tip de la momentul intrării în vigoare sau aplicării provizorii a acestora.

 

 

ARTICOLUL 9

Încetarea valabilitătii

 

1. În cazul în care un acord enumerat în anexa I îsi încetează valabilitatea, toate prevederile prezentului acord care au legătură cu respectivul acord enumerat în anexa 1, îsi vor înceta simultan valabilitatea.

2. În cazul în care toate acordurile enumerate în anexa I îsi încetează valabilitatea, prezentul acord îsi va înceta simultan valabilitatea.

 

DREPT PENTRU CARE subsemnatii fiind pe deplin autorizati, au semnat prezentul acord.

 

Încheiat în două exemplare la Salzburg, în data de 5 mai 2006, în limbile română, cehă, daneză, engleză, estoniană, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă si suedeză

 

Pentru România

Por Rumania

Za Rumunsko

For Rumaenien

Für Rumänien

Rumeenia nimel

Για τη Pουμανα

For Romania

Pour la Roumanie

Per la Romania

Rumāmjas vārdā

Rumunijos vardu

Románia részéröl

Ghar-Rumanija

Voor Roemenië

W imieniu Rumunii

Pela Roménia

Za Rumunsko

Za Romunijo

Romanian puolesta

För Rumänien

 

Pentru Comunitatea Europeană

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenstvi

For Det Europćnske Fćllesskab

Fur die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Űhenduse nimel

Για τη Eυρωπαϊκή Kοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunitŕ europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéröl

Ghall-Komunitâ Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisGn puolesta

För Europeiska gemenskapen

 

Anexa 1

 

Lista acordurilor la care se face referire în articolul 1 al prezentului acord

 

(a) Acorduri privind serviciile aeriene între România si statele membre ale Comunitătii Europene, care la data semnării prezentului acord au fost încheiate, semnate si/sau sunt aplicate provizoriu

 

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Federal al Austriei privind transporturile aeriene civile, semnat la Bucuresti la 14 iulie 1975 (denumit în continuare “Acord România - Austria”).

Modificat prin schimbul de note din data de 27 iunie 1985.

Modificat ultima dată prin schimbul de note din data de 17 noiembrie 1994.

Acord între Republica Populară Română si Regatul Belgiei referitor la transporturile aeriene, semnat la Bucuresti la 4 decembrie 1956 (denumit în continuare “Acord România-Belgia”); Completat ultima dată prin schimbul de note din data de 4 decembrie 1956.

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Cipru privind transporturile aeriene, semnat la Nicosia la 13 decembrie 1973 (denumit în continuare „Acord România - Cipru”)

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovace privind transporturile aeriene civile, semnat la Praga la 13 martie 1970, în legătură cu care Republica Cehă a declarat că se consideră obligată să respecte prevederile cuprinse în acesta (denumit în continuare “Acord România - Republica Cehă”).

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene, semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 (denumit în continuare “Acord România -Danemarca”).

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Finlanda privind înfiintarea de servicii aeriene între si dincolo de teritoriilor lor, semnat la Helsinki la 30 iunie 1971 (denumit în continuare “Acord România - Finlanda**). Completat prin Memorandumul de întelegere încheiat la Helsinki la 7 iulie 1993. Modificat prin schimbul de note din datele de 30 ianuarie si 7 iunie 1996.

Acord privitor la transporturile aeriene între Republica Populară Română si Republica Franceză, semnat la Bucuresti la 18 mai 1962, completat prin protocolul încheiat la Paris în data de 23 februarie 1962 (denumit în continuare “Acord România - Franta”) Modificat ultima dată prin Minuta adoptată, încheiată la Bucuresti la 27 octombrie 1999.

Acord între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Regal al Greciei privitor la transporturile aeriene comerciale regulate, semnat la Atena la 2 mai 1960 (denumit în continuare Acord România - Grecia”). Modificat ultima dată prin schimbul de note, semnat la Atena la 2 septembrie 1966.

Acordul între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungaria privind serviciile aeriene, semnat la Bucuresti la 12 septembrie 1995 (denumit în continuare “Acord România - Ungaria”).

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Italiene privind transporturile aeriene civile, semnat la Roma la 19 decembrie 1975 (denumit în continuare “Acord România - Italia”).

Modificat ultima dată prin schimburile de note din datele de 9 iulie 1996 si 28 august 1996.

Acord între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind transporturile aeriene civile, semnat la Luxemburg la 27 octombrie 1972 (denumit în continuare “Acord România - Luxemburg”).

Acord între Guvernul României si Guvernul Maltei privind serviciile aeriene civile, semnat la La Valetta la 22 noiembrie 1990 (denumit în continuare “Acord România - Malta”),

Acord între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Regatului Olandei referitor la transporturile aeriene civile, semnat la Haga la 27 august 1957 (denumit în continuare “Acord România - Olanda”). Completat ultima dată prin protocolul încheiat la Haga la 8 iunie 1982.

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Polonia privind transporturile aeriene civile, semnat la Varsovia la 19 mai 1999 (denumit în continuare “Acord România - Polonia”).

Acord intre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Portugaliei privind transporturile aeriene civile, semnat la Lisabona la 8 februarie 1975 (denumit în continuare “Acord România - Portugalia”).

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Slovace privind serviciile aeriene, semnat la Bratislava la 6 iunie 2000 (denumit în continuare “Acord România - Slovacia”).

Acord privind transporturile aeriene dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Spaniei, semnat la Madrid la 10 ianuarie 1980 (denumit în continuare “Acord România - Spania”).

Modificat prin Memorandumul de întelegere încheiat ia Madrid la 8 martie 1995. Modificat ultima dată prin Minuta agreată, încheiată la Bucuresti, la 4 octombrie 1995.

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene semnat la Oslo la 26 octombrie 1998 (denumit în continuare “Acord România - Suedia”).

Acord între Guvernul României si Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat Ia Londra la 28 martie 1995 (denumit în continuare “Acord România - Marea Britanie”).

(b) Acorduri privind serviciile aeriene si alte întelegeri parafate sau semnate între România si statele membre ale Comunitătii Europene care, la data semnării prezentului acord, nu au intrat încă în vigoare si nu sunt aplicate provizoriu

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Federale Germania privind transporturile aeriene, parafat la Bucuresti la 16 decembrie 1994 (denumit în continuare “Acord România - Germania”).

Amendat prin Memorandumul de întelegere încheiat la Bucuresti la 8 februarie 1996.

Completat prin Memorandumul de întelegere, încheiat la Bucuresti la 2 decembrie 1997.

Completat prin notele din datele de 5 mai 1998 si 24 august 1998.

Modificat ultima dată prin notele din datele de 28 mai 2001 si 15 octombrie 2001.

Acord între Guvernul României si Guvernul Irlandei privind serviciile aeriene, parafat la Dublin la 1 noiembrie 1995 (denumit în continuare, Acord România - Irlanda”).

 

Anexa II

 

Lista articolelor din acordurile enumerate în anexa I si la care se face referire în articolele 2 si 5 ale prezentului acord

 

(a) Desemnări efectuate de un stat membru:

 

Articolul 3 al Acordului România - Austria;

Articolul 2 al Acordului România - Belgia;

Articolul 3 al Acordului România - Cipru;

Articolul 3 al Acordului România - Republica Cehă;

Articolul 3 al Acordului România - Danemarca;

Articolul 3 al Acordului România - Finlanda;

Articolul 3 al Acordului România - Franta;

Articolul 3 al Acordului România - Germania;

Articolul 3 al Acordului România - Grecia;

Articolul 3 al Acordului România - Ungaria;

Articolul 3 al Acordului România - Irlanda;

Articolul 3 al Acordului România - Italia;

Articolul 3 al Acordului România - Luxemburg;

Articolul 3 al Acordului România - Malta;

Articolul 2 al Acordului România - Olanda;

Articolul 3 al Acordului România - Polonia;

Articolul 3 al Acordului România - Portugalia;

Articolul 3 al Acordului România - Slovacia;

Articolul 3 al Acordului România - Spania;

Articolul 3 al Acordului România - Suedia;

Articolul 4 al Acordului România - Marea Britanic

 

(b) Refuzul, revocarea, suspendarea sau limitarea autorizatiilor sau permiselor:

 

Articolul 4 al Acordului România - Austria;

Articolul 2 al Acordului România - Belgia;

Articolul 6 al Acordului România - Cipru;

Articolul 4 al Acordului România - Republica Cehă;

Articolul 4 al Acordului România - Danemarca;

Articolele 3 si 4 ale Acordului România - Finlanda;

Articolul 3 al Acordului România - Franta;

Articolul 4 al Acordului România - Germania;

Articolul 4 al Acordului România - Grecia;

Articolul 4 al Acordului România - Ungaria;

Articolul 4 al Acordului România - Irlanda;

Articolul 4 al Acordului România - Italia;

Articolul 4 al Acordului România - Luxemburg;

Articolul 4 al Acordului România - Malta;

Articolul 3 al Acordului România - Olanda;

Articolul 4 al Acordului România - Polonia;

Articolele 3 si 4 ale Acordului România - Portugalia;

Articolul 4 al Acordului România - Slovacia;

Articolul 4 al Acordului România - Spania;

Articolul 4 al Acordului România - Suedia;

Articolul 5 al Acordului România - Marea Britanic

 

(c) Controlul de reglementare:

 

Articolul 12 al Acordului România - Germania;

Articolul 16 al Acordului România - Polonia;

Articolul al 19 Acordului România - Slovacia.

 

(d) Taxarea combustibilului pentru aviatie:

 

Articolul 8 al Acordului România - Austria;

Articolul 5 al Acordului România - Belgia;

Articolul 7 al Acordului România - Cipru;

Articolul 6 al Acordului România - Republica Cehă;

Articolul 6 al Acordului România - Danemarca;

Articolul 5 al Acordului România - Finlanda;

Articolul 9 al Acordului România - Franta;

Articolul 6 al Acordului România - Germania;

Articolul 8 al Acordului România - Grecia;

Articolul 9 al Acordului România - Ungaria;

Articolul 14 al Acordului România - Irlanda;

Articolul 8 al Acordului România - Italia;

Articolul 8 al Acordului România - Luxemburg;

Articolul 10 al Acordului România - Malta;

Articolul 6 ai Acordului România - Olanda;

Articolul 10 al Acordului România - Polonia;

Articolul 8 al Acordului România - Portugalia;

Articolul 9 al Acordului România - Slovacia;

Articolul 5 al Acordului România - Spania;

Articolul 6 al Acordului România - Suedia;

Articolul 8 al Acordului România - Marea Britanic

 

(e) Tarife pentru transportul în interiorul Comunitătii Europene:

 

Articolul 7 al Acordului România - Austria;

Articolul 6 al Acordului România - Belgia;

Articolul 12 al Acordului România - Cipru;

Articolul 10 al Acordului România - Republica Cehă;

Articolul 11 al Acordului România - Danemarca;

Articolul 8 al Acordului România - Finlanda;

Articolul 12 al Acordului România - Franta;

Articolul 10 al Acordului România - Germania;

Articolul 6 al Acordului România - Grecia;

Articolul 8 al Acordului România - Ungaria;

Articolul 8 al Acordului România - Irlanda;

Articolul 7 al Acordului România - Italia;

Articolul 7 al Acordului România - Luxemburg;

Articolul 15 al Acordului România - Malta;

Articolul 10 al Acordului România - Olanda;

Articolul 5 al Acordului România - Polonia;

Articolul 7 al Acordului România - Portugalia;

Articolul 8 al Acordului România - Slovacia;

Articolul 14 al Acordului România - Spania;

Articolul 11 al Acordului România - Suedia;

Articolul 7 al Acordului România - Marea Britanic

 

AnexaIII

 

Lista altor state la care se face referire în articolul 2 al prezentului acord

 

(a) Republica Islanda (în conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);

(b) Principatul Liechtenstein (în conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);

(c) Regatul Norvegiei (în conformitate cu Acordul privind Spatiul Economic European);

(d) Confederatia Elvetiană (în conformitate cu acordul între Comunitatea Europeană si Confederatia Elvetiană privind transporturile aeriene).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Saizburg la 5 mai 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre România si Comunitatea Europeană privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene, semnat la Saizburg la 5 mai 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2006.

Nr. 1.410.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea programelor pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar la Limba si literatura bulgară - educatoare si învătători,

Limba si literatura maghiară maternă - educatoare, învătători si profesori

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Programa de Limba si literatura bulgară pentru educatoare si învătători, specifică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar, Programa de Limba si literatura maghiară maternă pentru educatoare, specifică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar, Programa de Limba si literatura maghiară maternă pentru învătători, specifică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar, si Programa de Limba si literatura maghiară maternă pentru profesori, specifică pentru ocuparea posturilor didactice vacante în învătământul preuniversitar.

Art. 2. - Programele prevăzute la art. 1 sunt cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Programele aprobate prin prezentul ordin se aplică începând cu anul scolar 2006-2007.

Art. 4. - Directia generală învătământ preuniversitar, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, Directia generală managementul resurselor umane, inspectoratele scolare, unitătile/sectiile de învătământ prescolar cu predare în limba bulgară/maghiară, unitătile/sectiile de învătământ primar în care se studiază limba bulgară/maghiară si unitătile/sectiile de învătământ gimnazial si liceal cu predare în limba maghiară/în care se studiază limba maghiară duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 14 noiembrie 2006.

Nr. 5.612.

 

Programa pentru ocuparea posturilor vacante

Învătători si Educatori

LIMBA BULGARĂ

 

A. LIMBA BULGARA

 

I. Gramatică istorică a limbii bulgare

• Originea si dezvoltarea limbii bulgare.

• Locul limbii bulgare în familia limbilor slave. Limba bulgară si celelalte limbi balcanice.

II. Fonetică si fonologie

• Particularităti fonetice ale limbii bulgare.

• Sistemul vocalic. Alternante vocalice.

• Sistemul consonantic. Consoane surde si sonore. Palatalizarea consoanelor velare.

III. Morfologia

• Obiectul morfologiei. Părtile de vorbire.

• Substantivul - gen, număr, articulare.

• Adjectivul - gen, număr, articulare, grade de comparatie.

• Pronumele. Categorii de pronume.

• Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Articularea.

• Verbul. Aspectul verbal. Moduri si timpuri verbale. Participii si gerunziu.

• Adverbul. Clasificare si grade de comparatie.

• Prepozitii, conjunctii, interjectii si particule.

IV. Sintaxa

• Sintaxa propozitiei si a frazei.

• Coordonare si subordonare.

V. Vocabularul

• Vocabular fundamental, masa vocabularului.

• Sensul cuvintelor. Sens propriu si figurat.

• Relatii semantice între cuvinte - sinonimie, omonimie, antonimie.

• îmbogătirea vocabularului. Mijloace interne - derivare, compunere. Mijloace externe - împrumut, calc lingvistic.

• Lexicul limbii bulgare după originea cuvintelor.

 

BIBLIOGRAFIE

Gramatika na săvremennia bălgarski knijoven ezik, voi. I-m, BAN, Sofia, 1982-1983.

L. Andreicin, K. Popov, St. Stoianov, Gramatika na bălgarskia ezik, Sofia, 1978.

T. Boiagiev, Iv.Kutarov, I. Pencev, Săvremenen bălgarski ezik. Fonetika, lexikologhia, Slovoobrazuvane, Morfologhia, Sintaxis, Sofia, 1999.

Măria Zavera, Curs de limba bulgara contemporană. Morfologia, T.U.B., Bucuresti, 1981.

Olga Stoicovici, Curs de gramatică istorică a limbii bulgare, T.U.B., Bucuresti, 1977.

Mariana Mangiulea, Lexicologia limbii bulgare, Editura Universitătii din Bucuresti, 2002.

 

B. LITERATURA

 

I. Notiuni de teorie literara.

• Notiunea de operă literară, limbajul poetic, imaginea poetică, subiectul, compozitia, personajul. Notiuni de metrică si prozodie. Genurile literare. Principalele specii literare.

II. Literatura bulgară veche

• Aparitia scrisului în limba slavă (bulgară) veche. Aparitia literaturii bulgare scrise în limba bulgară veche.

• Activitatea fratilor Kiril si Metodie.

• Principalele directii în dezvoltarea literaturii bulgare vechi (literatura religioasă, istorică si apocrifa).

• Scoala de la Tărnovo (Eftimie Tărnovski, Grigore Tamblac).

• Damaschinele.

III. Literatura bulgară modernă.

• Epoca Renasterii bulgare (Paisie Hilendarski, Sofronie Vraceanski, G.S.Rakovski, L.Karavelov, D. Voinikov, Hristo Botev).

• Literatura bulgară după Eliberare până la Primul Război Mondial. Principalii scriitori ai perioadei si operele lor (Iv. Vazov, Aleko Konstantinov, P.Slaveikov, P.K.Iavorov, Elin Pelin).

• Simbolismul bulgar (Dimcio Debelianov).

IV. Literatura secolului XX

• Viata si creatia lui Hristo Smirnenski, Gheo Milev, N. Vaptarov, Elisaveta Bagriana, A Dalcev, I. Iovkov.

• Dezvoltarea romanului bulgar. (Iv. Vazov, G. Karaslavov, Dimităr Talev, Dimităr Dimov, Emilian Stanev, Vera Mutafcieva, Blaga Dimitrova).

• Proza scurtă (N. Haitov, I. Radicikov).

V. Literatură pentru copii

• Conceptul de literatură pentru copii. Sfera literaturii pentru copii. Genuri si specii literare accesibile copiilor de vârstă prescolară si scolară. Valoarea instructiv-educativă a literaturii pentru copii. Accesibilizarea operelor.

Literatura populară

• Genul epic - basmul, legenda, povestirea, fabula, anecdota. Definitie, tematică, personaje, compozitie, valori morale si estetice.

• Bălgarski narodni prikazki - vălsebni prikazki (Brat i sestra-Slăănse I Meses, Mara Pepeliaska); prikazki i basni za jivotni (za Kuma Lisa, Kose Bose) ; leghendi za han Kubrat, za KraliMarho, za Hagi Dimităr ; prikazki za Hităr Petări Nastratin Hogea.

Genul liric - posloviti, pogovorki i gatanki; cântece de leagăn.

Literatura cultă

• Lirica cultă - poezii despre universul copilăriei, despre frumusetile naturii, patrie, trecut istoric.

• Genul epic - povestea, fabula.

• Creatiile în domeniu ale lui Petko R. Slaveikov si Stoian Mihailovski.

 

BIBLIOGRAFIE

Antologii de poezie si proză bulgară apărute în România.

Autorii recomandati si operele lor.

Recinikna bălgarskata literatura, voi. I-III, B.A.N., Sofia, 1976, 1977, 1982.

P. Dinekov, Văzrojdenski pisate li, Sofia, 1962; contributii în Bălgarsko narodno tvorcestvo, voi. 10, 11, Sofia, 1963.

B. Penev, Istoria na novată bălgarska literatura, voi. I-III, Sofia, 1976-1977.

Star a bălgarska literatura, red. resp. Donka Petkanova, Sofia, 1981.

Elena Siupiur, Relatii literare româno-bulgare în perioada 1878-1918, Bucuresti, 1980.

R. Hadjikosev, Istoria literaturii bulgare (1878-1918), Editura Universitătii din Bucuresti, 2003; Prelegeri de literatură bulgară (1918-1944), Editura Universitătii din Bucuresti, 2004.

 

Limba bulgară

 

DIDACTICA GENERALĂ SI METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI

 

- Directiile de dezvoltare a didacticii contemporane.

- Tipologia si dinamica obiectivelor didactice - întelegerea obiectivelor învătământului contemporan.

- Cerintele învătământului prescolar si scolar.

- Caracterul formativ-educativ al procesului de învătământ - Principiile procesului de învătământ

- Continutul învătământului.

- prelucrarea, transformarea, adaptarea continutului în situatii educationale specifice;

- realizarea sistemelor, corelatiilor între continuturile asimilate;

- educarea limbajului.

- Metode de învătământ

- taxonomia metodelor de învătământ;

- eficienta metodelor de învătare în formarea si consolidarea competentelor de bază ale

elevilor.

- Mijloace de învătământ si integrarea acestora în activitatea didactică valoarea psihopedagogică a mijloacelor de învătământ;

- modalităti de selectionare si utilizare a mijloacelor de învătământ;

- rolul materialului didactic în activităti; - jocul;

- activităti artistice si lucru manual.

- Proiectarea didactică - conditie a unei activităti didactice de calitate.

- Evaluarea în procesul de învătământ prescolar si scolar

- obiectivele si functiile evaluării scolare;

- strategii de evaluare a randamentului scolar;

- rolul si importanta evaluării în:

- educarea capacitătii de autoapreciere

- prevenirea capacitatii de autoapreciere

- stimularea performantei scolare

- dezvoltarea personalitatii copilului si elevului

- Dinamica relatiei profesor-elev in procesul de invatamant

- tipuri de relatii

- intelegerea psihicului copilului si elevului, cunoasterea caracteristicilor pshipedagogice ale copilului de 3-6 ani si de 6/7-10 ani

 

 

BIBLIOGRAFIE

Barbu A., Mateias A., Rafailă E., Popescu E., Serban F., Pedagogie prescolară, Bucuresti, 1997;

Bârzea C, Arta si stiinta educatiei, EDP, Bucuresti, 1995;

Călin M., Procesul instructiv-educativ, EDP, Bucuresti, 1995;

Geissler E.G., Mijloace de educatie, EDP, Bucuresti, 1997;

Ionescu M., Didactica modernă, Ed. Dacia, Cluj, 1995;

Iucu R., Managementul si gestiunea clasei de elevi, Ed. Polirom, Iasi, 2000;

Jinga I., Învătare eficientă, Ed. Edist, Bucuresti, 1995;

Landsherre G., Evaluarea continuă a elevilor si examenele, EDP, Bucuresti, 1975;

Neacsu L, Stoica A., Ghid de evaluare si examinare, Ed. Aramis, 1996;

Nicola L, Tratat de pedagogie scolară, EDP, Bucuresti, 1996;

Preda V., Îndrumător pentru folosirea mijloacelor tehnice de instruire, Cluj, 1999;

Schiopu V., Psihologia vârstelor, EDP, Bucuresti, 1981;

Strungă C, Evaluarea scolară, Ed. de Vest, Timisoara, 1999.

St. Kabasanov, Metodika na bălgarskia ezik, Sofia, 1979;

M. Vaseva, Formirane napravopisni umenia i navifi (4-8 klas), Sofia, 1982;

K. Dimcev i dr., Pomagalo po metodika na bălgarskia ezik, Sofia, 1990;

K. Dimcev, Obucenietopo bălgarski ezik kato sistema, Sofia, 1992;

Dictionary of Applied Linguistics and Language Teaching, Longman, 1985.

 

Programa pentru ocuparea posturilor vacante în învătământul preuniversitar-educatoare la clasele cu predare în limba maghiară maternă

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a