MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 26         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 

Contract de finantare între România, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. (Proiect de modernizare a metroului - Bucuresti - etapa a III- 3-39

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

8/2006. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Orbeni II

 

1.360/2006. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind modificarea si completarea unor acte normative

 

1.657/852/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

1.727/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea programului de screening biologic al populatiei în expunerea la plumb

 

1.878/577/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora

 

2.254/2006. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003

 

2.824/C/2006. - Ordin al ministrului justitiei pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.419/0/2005

 

3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală

 

34. - Ordin al ministrului finantelor publice privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeană de Investitii si Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A. referitor la finantarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare.

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii, în valoare de 63.000.000 EUR, referitor la finantarea Proiectului privind modernizarea metroului din Bucuresti - etapa a III-a, semnat la Atena la 20 octombrie 2006, denumit în continuare Contract de finantare*).

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor Contractului de finantare va fi realizată de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S.A., desemnată ca agentie de implementare.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de reprezentant al împrumutatului, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, în calitate de minister coordonator al activitătii agentiei de implementare si ordonator principal de credite, precum si Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucuresti „METROREX” - S A. se va încheia un acord de împrumut subsidiar prin care se va delega agentiei de implementare întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea proiectului si utilizarea sumelor din împrumut.

Art. 3. - (1) Fondurile necesare în vederea rambursării împrumutului extern, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului extern vor fi asigurate de; la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) Efectuarea plătilor aferente serviciului datoriei publice externe pentru creditul prevăzut la art. 1 se va face de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de împrumutat.

(3) Contributia României la realizarea investitiilor finantate prin împrumutul extern acordat de Banca Europeană de Investitii, prevăzut la art. 1, inclusiv pentru plata taxelor si impozitelor percepute pe teritoriul tării, precum si contravaloarea altor costuri locale care nu se pot plăti din împrumutul extern se vor asigura de la bugetul de stat, din sumele prevăzute anual cu această destinatie, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 4. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului extern, în raport cu conditiile concrete de derulare a Contractului de finantare, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocări de fonduri, modificări de termene, precum si orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Contractul de finantare, convenite cu Banca Europeană de Investitii, potrivit alin. (1), se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu.

secretar de stat

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu.

secretar de stat

 

Bucuresti 10 ianuarie 2007.

Nr. 2

 

FI Nr. .............(RO)

Serapis N. 2005 0505

 

PROIECT DE MODERNIZARE

A METROULUI - BUCURESTI- etapa a IlI-a

 

CONTRACT DE FINANTARE

între

ROMÂNIA

si

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTITII

si

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL

BUCURESTI - METROREX S.A.

 

Atena, 20 octombrie 2006

 

PREZENTUL CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT ÎNTRE:

 

România, reprezentată de Ministerul Finantelor,

având sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, RO-70060,

Bucuresti, România, reprezentat prin

Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

Ministru al Finantelor Publice,

 

(denumită în continuare “împrumutat”)

 

ca primă parte,

 

Banca Europeană de Investitii, având sediul

în Bd. Konrad Adenauer nr. 100, Luxembourg,

Marele Ducat al Luxembourgului,

reprezentată prin Dl. Philippe Maystadt - Presedinte,

 

(denumită în continuare “Banca”)

 

ca a doua parte, si

 

Societatea Comerciala de Transport cu

Metroul Bucuresti - METROREX S.A.,

având sediul în Bd. Dinicu Golescu 38,

sector 1, 010873 Bucuresti, România

reprezentată prin Dl. Liviu SOAVĂ - Director General

 

(denumită în continuare “Metrorex”)

 

ca a treia parte.

 

Având în vedere că:

 

1. La data de 1 februarie 1993, Comunitătile Europene si împrumutatul au încheiat un Acord european de asociere între Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de o parte, si România, pe de altă parte (denumit în continuare “Acord european de asociere”).

 

2. În cadrul Acordului european de asociere, Consiliul Guvernatorilor Băncii a autorizat acordarea de împrumuturi pentru proiecte de investitii pe teritoriul României.

 

3. La data de 4/5 iunie 1997, un Acord Cadru (denumit în continuare “Acord Cadru”) privind cooperarea financiară mentionată a fost semnat de Banca si de împrumutat iar prevederile acestuia se aplică prezentului acord (denumit în continuare “Contractul”)

 

4. Împrumutatul a propus initierea unui proiect (denumit în continuare “Proiectul”) care se va realiza de către METROREX, constând din patru obiective de investitii diferite si complementare ce vizează extinderea operatională si modernizarea retelei de metrou din Bucuresti, precum si îmbunătătirea calitătii statiilor si a instalatiilor electrice, asa cum este prezentat mai în detaliu în Descrierea Tehnică - Anexa A (denumită în continuare “Descriere Tehnică”)- Pentru implementarea Proiectului, Metrorex este responsabilă pentru executia si derularea tuturor activitătilor Proiectului, iar împrumutatul este responsabil pentru plata lucrărilor si livrărilor prin intermediul unui Acord de sub-împrumut în favoarea Metrorex si printr-o scrisoare de împuternicire a Parlamentului României către Metrorex prin care se asigură fondurile bugetare necesare.

 

5. Costul total al Proiectului, incluzând pretul, cheltuielile neprevăzute, dobânda pe perioda de constructie, fără impozite si taxe, asa cum a fost estimat de către Bancă, este de 134.800.000 EUR (unasutătreizecisipatrumilioaneoptsutemii euro), va fi finantat după cum urmează:

 

- Resurse de la bugetul de stat               71.800.000 EUR

- Credit acordat de Bancă                    63.000.000 EUR

TOTAL                                            134.800.000 EUR

 

6. Pentru realizarea planului financiar prezentat la numărul 5, împrumutatul a solicitat de la Bancă un credit în valoare de 63.000.000 EUR (saizecisitreimilioane euro).

 

7. Prin articolul 3 din Acordul Cadru, împrumutatul se angajează ca dobânda si toate celelalte plăti datorate Băncii si care decurg din activitătile prevăzute de Acordul Cadru, precum si activele si veniturile Băncii în legătură cu astfel de activităti, vor fi exceptate de la impozitare.

 

8. Prin articolul 4 din Acordul Cadru, împrumutatul a fost de acord ca pe durata oricărei operatiuni financiare încheiate în conformitate cu prevederile Acordului Cadru:

 

(a) va asigura:

(i) că beneficiarii pot schimba în orice valută total convertibilă, la cursul de schimb utilizat cel mai frecvent, sumele în monedă natională ale împrumutatului necesare pentru a efectua plata la timp a sumelor datorate Băncii în legătură cu împrumuturile si garantiile aferente oricărui proiect; si

(ii)

că aceste sume vor putea fi transferate liber, imediat si efectiv

 

b) va asigura:

(i) că Banca poate schimba în orice valută total convertibilă, la cursul de schimb utilizat cel mai frecvent, sumele în monedă natională a împrumutatului primite de Bancă sub formă de plăti în legătură cu împrumuturile si garantiile aferente sau orice alte activităti si că Banca poate transfera în mod liber, imediat si efectiv sumele astfel convertite; sau la optiunea Băncii;

(ii) că poate dispune liber de astfel de sume pe teritoriul împrumutatului.

 

9. Ca răspuns la cererea împrumutatului si convinsă că finantarea Proiectului intră în sfera de cuprindere a functiilor sale si este conformă cu scopurile Acordului Cadru, si tinând seama de aspectele mentionate anterior, Banca a decis să dea curs solicitării împrumutatului, acordând acestuia un credit în sumă echivalentă cu 63.000.000 EUR (saizecisitrei milioane euro).

 

10. Statutul Băncii prevede că Banca se va asigura că fondurile sale vor fi folosite cât mai rational posibil în interesul Comunitătii Europene, si în mod corespunzător termenii si conditiile opratiunilor de creditare sunt conforme cu politicile Comunitătii Europene.

 

11. Executia acestui Contract în numele împrumutatului si în numele Metrorex a fost pe deplin autorizata conform termenilor stabiliti în Anexa I.

 

12. Referirile din prezentul Acord la Articole, Paragrafe, Sub-paragrafe, Preambul, Anexe si Apendice sunt, dacă nu se mentionează altfel în mod explicit, referiri la articolele, paragrafele, sub-paragrafele, anexele si apendicele prezentului Contract, iar următorii termeni au semnificatia ce le-a fost atribuită în Preambulul si în Articole, mentionată după cum urmează:

 

Termeni definiti în textul Acordului

Articol sau Preambul

Termen limită de acceptare

4.02C

Contract

Preambul (3)

Credit

1.01

Curte

11.02

Curtea Auditorilor

6.11

Aviz de Tragere

1.02C

Cerere de Tragere

1.02B

Rata de Redistribuire a BEI

4.02B

Acord European

Preambul (1)

Instrumentul de Datorie Externă

7.01

Acord Cadru

Preambul (3)

Eveniment de Plată în Avans generator de Despăgubire

4.03C

împrumut

2.01

Zi lucrătoare Luxemboug

1.02C

Efecte adverse

10.01A

Data scadentă

4.01B

Transă Notificată

1.05B

Data plătii

5.01

Sumă plată în avans

4.02A

Data plătii în avans

4.02A

Notificare plată în avans

4.02A

Proiect

Preambul (4)

Rl

1.05B

R2

1.05B

Zi lucrătoare relevantă

5.01

Rată interbancară relevantă

1.05B

Dată programată de tragere

1.02C

Descriere Tehnică

Preambul (4)

Perioada împrumutului

4.03A(b)

Transă

1.02 A

 

Termeni definiti în Anexe

 

 

Anexa

 

EURIBOR

Anexa B

LIBOR

Anexa B

Zi lucrătoare Londra

Anexa B

Zi lucrătoare New York

AnexaB

Bănci de referintă

AnexaB

Perioadă reprezentativă

Anexa B

Dată reprogramată

AnexaB

 

Ca urmare, se convin prin prezentul Acord următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Credit si trageri

 

1.01. Suma Creditului

Prin prezentul Contract, Banca instituie în favoarea împrumutatului, iar împrumutatul acceptă, un credit (denumit în continuare “Credit”), în suma echivalentă cu 63.000.000 EUR (saizecisitrei milioane euro), destinat exclusiv finantării partiale a costurilor Proiectului.

 

1.02. Proceduri de tragere

 

1.02A. Transe

Banca va acorda Creditul până la data de 31 octombrie 2009 în cel mult 8 (opt) transe. Suma fiecărei transe, în cazul în care nu a fost inclusă în soldul Creditului, va fi într-o sumă cel putin echivalentă cu 2.000.000 Euro (două milioane euro), fără a depăsi echivalentul a 15.000.000 Euro fiecare (cincisprezece milioane euro). O transa solicitată de împrumutat conform Articolului 1.02B este denumită în continuare “Transă”.

 

1.02B. Cererea de Tragere

Periodic, până la data de 30 iunie 2009, împrumutatul, prin Metrorex, poate prezenta Băncii o cerere scrisă (“Cerere de Tragere”), elaborată în forma stabilită în Anexa C, pentru tragerea unei Transe. Cererea de Tragere va cuprinde:

(a) Valoarea tragerii din Transă;

(b) Valuta Transei ce va fi trasă, fiind o valută mentionată la paragraful 1.03;

(c) Data preferată pentru tragere, care va fi o zi lucrătoare relevantă (asa cum este definită la Articolul 5.01) ce cade cu cel putin 15 (cincisprezece) zile calendaristice după data Cererii de Tragere, întelegându-se că Banca poate elibera Transa în termen de până la 4 (patru) luni calendaristice de la Data Cererii;

(d) la discretia sa, rata fixă a dobânzii, dacă este cazul, asa cum a fost indicat anterior de către Bancă fără ca vreun angajament din partea Băncii să fie aplicabil Transei pe toată durata sa;

(e) contul bancar în care va fi virată Transa.

Sub rezerva penultimului paragraf al Articolului 1.02C, fiecare Cerere de Tragere este irevocabilă.

 

1.02C. Aviz de Tragere

Dacă cererea este în conformitate cu prevederile subparagrafului 1.02B, într-un interval cuprins între 10 (zece) si 15 (cincisprezece) zile înainte de data data tragerii Transei, Banca va remite împrumutatului un aviz (denumit “Aviz de Tragere”) În care se vor specifica:

(a) suma si valuta tragerii;

(b) data la care Transa este programată a fi trasă (denumită în continuare “Data Programată de Tragere”), tragerea fiind în orice caz supusă conditiilor Articolului 1.04; si

(c) rata fixă a dobânzii aplicabilă Transei, conform Articolului 3.01;

În cazul în care unul sau mai multe elemente specificate în Avizul de Tragere nu sunt conforme cu elementele corespondente din Cererea de Tragere, dacă este cazul, împrumutatul prin Metrorex, poate, în decurs de 3 (trei) zile lucrătoare în Luxembourg de la primirea Avizului de Tragere, să revoce Cererea prin notificare către Bancă si, în consecintă, Cererea si Avizul de Tragere vor rămâne fără efect.

În general, în sensul acestui Contract, “Zi lucrătoare în Luxemburg” reprezintă o zi în care băncile comerciale sunt deschise pentru afaceri în Luxemburg.

 

1.03. Valuta tragerii

Sub rezerva existentei disponibilitătilor, Banca va disponibiliza fiecare Transă în valuta pentru care împrumutatul, prin METROREX si-a exprimat preferinta. Fiecare valută a tragerii va fi Euro, USD sau GBP sau orice altă valută frecvent tranzactionată pe principalele piete monetare.

Pentru calcularea sumelor disponibile ce urmează a fi trase în alte valute decât Euro si pentru determinarea echivalentului lor în Euro, Banca va aplica cursul de schimb de referintă calculat si publicat de Banca Centrală Europeană cu sediul la Frankfurt, iar în lipsa acestuia, cursul de schimb care predomină pe orice altă piată financiară aleasă de Bancă, la o dată cu 15 (cincisprezece) zile înainte de data tragerii, după cum va hotărî Banca.

 

1.04. Conditii de intrare în vigoare a Cererilor de Tragere si a tragerilor

 

1.04A. Cererea de Tragere pentru prima Transă

Cererea de Tragere pentru prima Transă va fi considerată a fi în vigoare cu conditia primirii de către Bancă, până la data Cererii de Tragere respective inclusiv, a următoarelor documente, evidente sau confirmări, având forma si continutul satisfăcător pentru Bancă:

(a) un aviz juridic în limba engleză privind legalitatea semnării acestui Contract de către împrumutat si documentele relevante, acest aviz fiind acceptabil sub toate aspectele pentru Bancă;

(b) o împuternicire autentificată emisă în limba engleză autorizând pe Dl. Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu să semneze acest Contract din partea împrumutatului;

(c) un aviz juridic în limba engleză privind legalitatea semnării acestui Contract de către Metrorex si documentele relevante, acest aviz fiind acceptabil sub toate aspectele pentru Bancă;

(d) o împuternicire autentificată emisă în limba engleză autorizând pe Dl. Liviu SOAVĂ să semneze acest Contract din partea Metrorex si o copie satisfăcătoare a rezolutiei organismelor competente referitoare la autorizarea Metrorex de a semna acest Contract;

(e) dovada, în limba engleză, a autoritătii persoanei sau persoanelor împuternicite să semneze Cererile de Tragere în numele împrumutatului si specimenele autorizate de semnătură ale acestor persoane;

(f) dovada, în limba engleză, că toate avizele privind controlul de schimb mentionat de către Bancă sau indicate în avizul juridic transmis în conformitate cu alineatul (a) de mai sus ca fiind necesar de obtinut pentru a permite împrumutatului să primească trageri conform prevederilor Contractului, de a rambursa împrumutul si de a plăti dobânda si toate celelalte sume datorate conform prezentului; astfel de avize trebuie să fie prelungite în vederea deschiderii si mentinerii conturilor în care împrumutatul îi indică Băncii să disponibilizeze Creditul; si

(g) dovezi satisfăcătoare, în limba engleză, privind faptul că o Unitate de Implementare a Proiectului cu o structură adecvată a fost înfiintată corespunzător de către METROREX, si că va rămâne în functie pe toată durata împrumutului si în conformitate cu paragraful 6.09 consultantii au fost angajati să desfăsoare activitătile specificate.

 

1.04B. Cerere de tragere pentru toate transele ulterioare primei transe

Cererea de Tragere pentru fiecare Transă din cadrul Articolului 1.02 ulterioare primei transe vor fi considerate în vigoare cu conditia primirii de către Bancă a următoarelor, având forma si continutul satisfăcătoare pentru ea, până la data Cererii respective de Tragere inclusiv:

(a) dovada că există fonduri disponibile suficiente, în conformitate cu Articolul 6.06 pentru a asigura implementarea si finalizarea Proiectului la timp; si

(b) dovada satisfăcătoare pentru Bancă care să ateste că METROREX a efectuat cheltuieli pentru componentele Proiectului care urmează să fie finantate de Bancă, asa cum sunt prezentate în Descrierea Tehnică (exclusiv impozitele si taxele plătibile în România), în sumă globală egală cu toate Transele anterioare disponibilizate, mai putin suma de 2.000.000 Euro (două milioane Euro) aferentă ultimei trageri. Această dovadă va fi pusă la dispozitia Băncii în termen de 90 (nouăzeci) de zile de la tragerea oricărei Transe, iar pentru calculul echivalentului în Euro a sumelor cheltuite de Metrorex, Banca va aplica cursul de schimb aplicabil cu 30 (treizeci) de zile anterior Datei Cererii de Tragere.

Dacă vreo parte a dovezilor furnizate conform acestui sub-paragraf 1.04B (b), nu este considerată satisfăcătoare pentru Bancă, atunci:

(i) Cererea de Tragere poate fi considerată de către Bancă ca fiind fără efect, sau

(ii) Banca poate disponibiliza proportional o sumă mai mica decât cea solicitată.

(c) un Certificat de la împrumutat în forma prevăzută în Anexa D;

 

1.05. Amânarea tragerii

 

1.05A Motivele amânării

La solicitarea împrumutatului, Banca va amâna partial sau integral tragerea oricărei Transe la data specificată de împrumutat, aceasta fiind o dată de cel mult 6 (sase) luni de la Data Programată de Tragere. În acest caz, împrumutatul va plăti pernalizarea de amânare, asa cum este determinată conform Articolului 1.05B de mai jos. O cerere de amânare va avea efect în legătură cu o Transă numai dacă este făcută cu cel putin 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg înainte de Data Programată de Tragere.

În cazul în care vreuna dintre conditiile prevăzute la Articolul 1.04 nu sunt îndeplinite până la data mentionată si la Data Programată de Tragere, Tragerea va fi amânată până la o dată convenită între Bancă si împrumutat, dar la cel putin de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg după îndeplinirea tuturor conditiilor de tragere.

 

1.05B Despăgubirea de amânare

Dacă tragerea oricărei Transe Notificate (asa cum este definită mai jos în acest Articol 1.05B) este amânată, fie la solicitarea împrumutatului fie datorită neîndeplinirii conditiilor de tragere, împrumutatul va plăti, la cererea Băncii, o despăgubire la suma pentru care a fost amânată tragerea. Această despăgubire se va aplica de la Data Programată de Tragere până la Data efectivă de Tragere sau, după caz, până la Data Anulării Transei, în rată egală cu R1 minus R2, unde:

“R1 - semnifică rata dobânzii ce s-ar fi aplicat periodic conform Articolului 3.01 si Avizului respectiv de Tragere, dacă Transa ar fi fost trasă la Data Programată de Tragere;

si

“R2 - semnifică Rata Interbancară Relevantă mai putin 0,125% (12,5 puncte); cu condita ca în scopul determinării Ratei Interbancare Relevante pentru acest Articol 1.05, perioadele relevante prevăzute în Anexa B să reprezinte perioade succesive de 1 (una) lună începând cu Data Programată de Tragere.

În plus, despăgubirea:

(a) se va capitaliza la finele fiecărei luni, în cazul în care compensarea depăseste 1 (una) lună;

(b) se va calcula utilizând conventia de calcul zilnic aplicabilă R1

(c) atunci când R2 depăseste R1 va fi stabilită la zero; si

(d) va fi plătibilă în conformitate cu Articolul 1.07. În sensul acestui Contract,

(e) “Transa Notificată” reprezintă o transă pentru care Banca a emis un Aviz de Tragere; si

(f) “Rata interbancară relevantă” înseamnă:

(i) EUR1BOR (asa cum este definită în Anexa B), în cazul în care o Transă este exprimată în Euro;

(ii) LIBOR (asa cum este definită în Anexa B), în cazul în care o Transă este exprimată în GBP sau USD; si

(iii) Rata pietei si definitia acesteia aleasă de către Bancă si comunicată separat împrumutatului, în cazul unei Transe denominate în orice altă valută.

 

1.05C Anularea tragerii amânate cu sase luni

Banca poate, prin notificarea împrumutatului si METROREX, să anuleze o tragere care a fost amânată cu mai mult de 6 (sase) luni, conform Articolului 1.05A. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru Tragere, conform Articolului 1.02.

 

1.06. Anularea si Suspendarea Creditului

 

1.06A Dreptul împrumutatului de a anula

Împrumutatul poate oricând, printr-o notificare transmisă Băncii, să anuleze în totalitate sau partial, si cu efect imediat, partea netrasă a Creditului. Cu toate acestea, Notificarea nu va avea efect asupra Transei Notificate pentru care Data Programată de Tragere cade în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg după Data Notificării.

1.06B Dreptul Băncii de suspendare si anulare

Banca poate, prin notificare adresată împrumutatului si Metrorex, să suspende si/sau să anuleze în totalitate sau partial partea netrasă a Creditului, în orice moment si cu efect imediat:

(a) ca urmare a aparitiei unui eveniment mentionat în Articolul 10.01; si

(b) dacă vor surveni situatii exceptionale care să afecteze negativ accesul Băncii la pietele de capital, mai putin în cazul Transei Notificate.

Mai mult de atât, în măsura în care Banca poate anula Creditul, conform Articolului 4.03A, de asemenea, Banca îl poate suspenda. Orice suspendare va continua până ce Banca pune capăt suspendării sau anulează suma suspendată.

 

1.06C Despăgubirea aferentă suspendării si anulării unei Transe

(a) Suspendarea

Dacă Banca suspendă o Transă Notificată, fie că este cazul unui Eveniment de Plată în Avans Generator de Penalizări (asa cum este definit în Articolul 4.03C) sau al unui eveniment mentionat în cadrul Articolului 10.01 dar nu altfel, împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 1.05B.

(b) Anularea

Dacă împrumutatul anulează o Notificare de Tragere, va compensa Banca conform Articolului 4.02B. Dacă împrumutatul anulează vreo parte a Creditului, alta decât Transa Notificată, nu va fi plătită nici o despăgubire.

Dacă Banca anulează o Notificare de Tragere, în cazul unui Eveniment de Plată în Avans Generator de Penalizări sau anulează o tragere, conform Articolului 1.05C, împrumutatul va compensa Banca conform Articolului 4.02B. Dacă Banca anulează o Transă Notificată, în cazul unui eveniment mentionat la Articolul 10.01, împrumutatul va compensa Banca, conform Articolului 10.03. Cu exceptia acestor cazuri, nici o compensare nu va fi plătită până la anularea de către Bancă.

O despăgubire va fi calculată pornind de la faptul că suma anulată se consideră trasă si rambursată la Data Programată de Tragere sau, în măsura în care tragerea Transei este în prezent amânată sau suspendată, la Data notificării de anulare.

(c) Anularea după expirarea creditului

Oricând, după termenul limită de transmitere a Cererii de Tragere de către împrumutat, în conformitate cu Articolul 1.02B, Banca poate să notifice împrumutatul si, fără nici o obligatie pentru nici una dintre părti poate anula orice parte a Creditului, în afară de Transa Notificată.

 

1.07 Sume datorate conform Articolului 1

Sumele datorate conform Articolului 1.05 si Art 1.06 vor fi plătite în valuta Transei respective. Acestea vor fi plătibile în termen de 7 (sapte) zile de la primirea de către împrumutat a solicitării Băncii sau în cadrul oricărei perioade de timp mai lungi specificate de Bancă în avizul de solicitare.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01. Suma împrumutului

Împrumutul efectuat în cadrul acestui Credit (denumit în continuare “împrumutul”) va cuprinde totalul sumelor disponibilizate de Bancă în valuta tragerii, asa cum au fost notificate de Bancă cu ocazia tragerii fiecărei Transe.

 

2.02. Valuta de rambursare

Fiecare rambursare a unei Transe conform prevederilor Articolului 4 sau, după caz, ale Articolului 10, va fi efectuată în valuta Transei respective.

 

2.03. Valuta dobânzii si a altor speze

Dobânda si celelalte speze ce vor fi plătite de către împrumutat în conformitate cu Articolul 1, Articolul 3, Articolul 4 si (unde este aplicabil) Articolul 10 vor fi calculate si vor fi plătite pentru fiecare Transă, în valuta Transei respective.

Orice alte plăti vor fi efectuate în valuta specificată de Bancă având în vedere valuta în care s-au efectuat cheltuielile ce urmează a fi rambursate prin acele plăti.

 

2.04. Confirmarea de către Bancă

După tragerea fiecărei Transe, Banca va transmite împrumutatului si METROREX o situatie centralizatoare cuprinzând data tragerii, valuta si suma, conditiile de rambursare si rata dobânzii pentru acea Transă. Această confirmare va include si Tabelul de amortizare.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01. Rata dobânzii

Împrumutatul va plăti dobândă la soldul restant al fiecărei Transe, semestrial la sfârsitul perioadei, la Datele respective de Plată, asa cum este specificat în Avizul de Tragere, începând cu prima Dată de Plată ce urmează datei de tragere a Transei.

Dobânda va fi calculată pe baza Articolului 5.02 la o Rată specificată în Avizul de Tragere, rată ce va reprezenta o rată fixă anuală a dobânzii determinată de Bancă, în conformitate cu principiile aplicabile stabilite periodic de organismele de conducere a Băncii pentru împrumuturile acordate cu o rată fixă a dobânzii, exprimate în valuta Transei si care vor fi efectuate în conditii echivalente de rambursare a capitalului si de plată a dobânzii.

 

3.02 Dobânda pentru sume restante

Fără a încălca prevederile Articolului 10 si prin exceptie de la prevederile paragrafului 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă plătibilă conform prevederilor prezentului Contract, de la data scadentei până la data plătii si în rată anuală egală cu Rata Interbancară Relevantă plus 2% (200 puncte de bază) si va fi plătibilă conform solicitării Băncii. În scopul determinării Ratei Interbancare

Relevante în legătura cu Articolul 3.02, perioada relevantă, conform Anexei B, va consta din perioade succesive de o lună începând cu data scadentei.

Totusi, dobânda va fi percepută la o rată anuală egală cu suma dintre rata mentionată Ia Articolul 3.01 plus 0,25% (douăzecisicinci puncte de bază) dacă acea rată anuală depăseste, pentru orice perioadă relevantă, rata specificată în paragraful precedent al Articolului 3.02.

Dacă sumele restante sunt exprimate într-o altă valută decât valuta Transei respective, se va aplica următoarea rata pe an, si anume Rata Interbancară Relevantă care este retinută, în general, de către Bancă pentru tranzactii în acea valută plus 2% (două sute puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile pietei pentru astfel de rate.

 

ARTICOLUL 4

Rambursarea

 

4.01 Rambursarea normală 4.01A Tabelul de amortizare

Împrumutatul va rambursa fiecare Transă a împrumutului în 38 (treizecisiopt) rate egale semestriale de capital; prima rată a fiecărei Transe va fi scadentă la data de 16 Decembrie 2012, iar ultima rată a fiecărei Transe va fi scadentă la data de 16 Iunie 2031, conform tabelului de amortizare prevăzut în Anexa E.

 

4.01B Definitia datei maturitătii

Ultima dată de rambursare a împrumutului specificată în Articolul 4.01A este denumită în continuare “Data de maturitate”.

 

4.02 Rambursarea anticipată voluntară 4.02A Optiunea de rambursare

Sub rezerva:

(i) plătii de către împrumutat a penalizării, dacă este cazul, datorată Băncii în conformitate cu Articolul 4.02B si

(ii) Articolului 4.04, împrumutatul poate rambursa integral sau partial orice Transă împreună cu dobânda acumulată aferentă, după notificarea în prealabil în scris cu cel putin 1 (una) lună înainte (denumită în continuare “Aviz de rambursare anticipată”) mentionând suma ce va fi rambursată anticipat (“Suma rambursată anticipat”) si data la care împrumutatul propune să efectueze rambursarea anticipată (“Data Rambursării anticipate”), dată ce va fi considerată Data de Plată pentru acea Transă.

 

4.02B Despăgubirea pentru rambursarea anticipată

Pentru fiecare sumă rambursată anticipat dintr-o Transă, împrumutatul va plăti Bacii, la Data Rambursăii anticipate, o despăgubire egală cu valoarea curentă (la data rambursării anticipate) a surplusului, daca este cazul, pentru:

(a) dobânda ce s-ar acumula conform prezentului pentru Suma Rambursată Anticipat în perioada dintre Data Rambursării Anticipate si Data Scadentei, dacă nu s-ar fi efectuat plata anticipată; fată de

(b) dobânda ce s-ar acumula astfel în acea perioadă, dacă ar fi fost calculată la rata de redistribuire a BEI (definită mai jos) mai putin 15 puncte de bază.

Valoarea curentă mentionata va fi calculată la o rată compensată egală cu rata de redistribuire a BEI aplicată la fiecare Dată de Plată relevantă.

În acest Contract “Rata de redistribuire a BEI” reprezintă rata fixă a dobânzii valabilă cu 1 (una) lună înainte de Data Rambursării Anticipate si având aceleasi conditii de plată a dobânzii si acelasi profil de rambursare la Data de maturitate ca si Suma Rambursată Anticipat.

 

4.02C Mecanismul de rambursare ancticipată

Banca va notifica împrumutatul, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de Data de Rambursare Anticipată, cu privire la suma de rambursat anticipat, la dobânda datorată si la despăgubire plătibilă conform Articolului 4.02B sau, după cazul, că nu se datorează nici o despăgubire:

Cel târziu la Termenul Limită de Acceptare (definit mai jos), împrumutatul va notifica Băncii:

(a) Fie că va confirma Avizul de Rambursare Anticipată la termenele specificate de Bancă;

(b) Fie că retrage Avizul de Rambursare Anticipată.

În cazul în care împrumutatul transmite confirmarea, asa cum s-a mentionat la punctul (a) de mai sus, acesta va efectua rambursarea anticipată. Dacă împrumutatul retrage Avizul de Rambursare Anticipată sau nu îl confirmă în timp util, Avizul de Rambursare Anticipată nu va avea nici un efect. Cu exceptia celor mentionate mai sus, Avizul de Rambursare Anticipată va fi irevocabil si obligatoriu.

Împrumutatul va însoti rambursarea anticipată de plata dobânzii acumulate si a penalizării datorate pentru suma rambursată anticipat, dacă este cazul.

În sensul acestui Articol 4.02 C, “Termenul limită de Acceptare” pentru un aviz este:

(a) Ora 16.00 la Luxemburg în ziua transmiterii, dacă Avizul se transmite într-o zi lucrătoare în Luxemburg; sau

(b) Ora 11.00 a zilei ce urmează unei zile lucrătoare în Luxemburg, dacă Avizul se transmite după ora 14.00 la Luxemburg, în orice astfel de zi sau se transmite într-o zi care nu este Zi lucrătoare la Luxemburg.

 

4.03 Rambursarea anticipată obligatorie

 

4.03 A. Motivele rambursării în avans

(a) Reducerea costului proiectului

În cazul în care costul total al proiectului se reduce fată de cifra mentionată la paragraful (5) la un nivel la care suma Creditului depăseste 50% dintr-un astfel de cost, Banca, prin notificarea împrumutatului, poate anula Creditul sau poate solicita rambursarea anticipată a împrumutului proportional cu reducerea mai sus mentionată.

(b) Pari passu pentru alt împrumut la termen

Dacă împrumutatul rambursează anticipat în mod voluntar, integral sau partial, orice alt împrumut, sau orice datorie financiară sau credit, ce i s-a acordat initial pentru o perioada mai mare de 5 (cinci) ani (denumit în continuare “împrumut Ia Termen”), altfel decât din sumele unui alt împrumut având un termen cel putin egal cu termenul neexpirat al împrumutului rambursat anticipat, Banca poate, prin notificarea împrumutatului, să anuleze Creditul sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului proportional cu ponderea pe care o are suma rambursată a împrumutului la Termen în suma agregată nerambursată a tuturor împrumuturilor la Termen.

Banca va transmite notificarea împrumutatului în termen de 4 (patru) săptămâni de la primirea Avizului conform Articolului 8.02 (b).

(c) Încălcarea anumitor conditii

Dacă Banca ia la cunostintă că împrumutatul sau Metrorex, după caz, încalcă obligatiile asumate conform Articolului 6.12 si Articolului 8.04 cu privire la Proiect, poate notifica în consecintă împrumutatul sau Metrorex, dacă este relevant. Dacă într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile după o astfel de notificare, împrumutatul sau Metrorex, după caz, nu iau măsuri de remediere a încălcării într-o manieră acceptabilă Băncii, Banca poate să solicite printr-un nou Aviz ca împrumutatul să ramburseze anticipat împrumutul sau o fractiune din acesta în termen de alte 30 (treizeci) de zile.

 

4.03 B Mecanismul de rambursare anticipată

Orice sumă solicitată de Bancă în conformitate cu Articolul 4.03A împreună cu orice dobândă acumulată si orice despăgubire datorată conform Articolului 4.02B vor fi plătite la data indicată de Bancă, dată ce va cădea cel devreme după 30 (treizeci) de zile de la data Avizului de solicitare al Băncii.

 

4.03 C Despăgubire pentru rambursarea anticipată

În cazul rambursării anticipate ca urmare a unui eveniment mentionat la Articolul 4.03A (c) (un astfel de eveniment fiind denumit în continuare “Eveniment de Rambursare Anticipata Generator de Despăgubire”), despăgubirea, dacă există, va fi determinată conform Articolului

4.02B.

În plus, dacă în conformitate cu prevederile Articolului 4.03B împrumutatul rambursează anticipat o Transă la o altă dată decât Data de Plată Relevantă, împrumutatul va despăgubi Banca cu suma pe care Banca o va certifica ca fiind necesară pentru a o despăgubi pentru primirea fondurilor altfel decât ia Data de Plată Relevantă.

 

4.04 Aplicarea plătilor anticipate partiale

Dacă împrumutatul rambursează anticipat partial o transă, suma rambursării anticipate va fi aplicată pro-rata sau, în functie de optiunea sa, în ordinea inversă a maturitătii fiecărei rate restante.

Dacă Banca solicită o rambursare anticipată partială a împrumutului, împrumutatul, conform solicitării, poate prin notificare către Bancă, transmisă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare în Luxemburg de la primirea solicitării Băncii, să aleagă transele ce vor fi rambursate anticipat si să îsi exercite optiunea pentru aplicarea sumelor rambursate anticipat.

Acest Articol 4 nu va prejudicia Articolul 10.

 

ARTICOLUL 5

Plătile

 

5.01. Definirea Datei Plătii

În acest Contract:

(a) “Data de Plata” reprezintă:

fiecare 16 iunie si 16 decembrie până la Data Scadentei, cu exceptia cazului în care oricare din aceste date nu este o Zi Lucrătoare Relevantă, caz în care reprezintă următoarea Zi Lucrătoare Relevantă, fără modificarea dobânzii datorate conform Articolului 3.01;

si

(b) “Zi Lucrătoare Relevantă” reprezintă:

(i) pentru EUR, o zi în care operează sistemul de plată numit Sistemul de Transfer Rapid Automat Trans-European cu privire la decontările brute în timp real (TARGET);

Si

(ii) pentru orice altă valută o zi în care băncile sunt deschise pentru operatiuni bancare uzuale în principalele centre financiare ce operează cu valute.

 

5.02 Conventia privind Numărarea Zilelor

Orice sumă datorată de împrumutat în cadrul acestui Contract sub formă de dobândă, despăgubire sau taxă si calculată pe baza unei fractii anuale va fi determinată pe baza unui an de 360 de zile si a unei luni de 30 de zile.

 

5.03 Data si locul plătii

Toate sumele, altele decât dobânda, despăgubirea si rata de capital, sunt plătibile în termen de 7 (sapte) zile de la primirea de către împrumutat a solicitării Băncii.

Fiecare sumă plătibilă de către împrumutat în cadrul acestui contract va fi plătită în contul comunicat de Bancă împrumutatului. Banca va indica respectivul cont cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de scadenta primei plăti efectuate de către împrumutat si va notifica orice modificare de cont cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data primei plăti pentru care se aplică modificarea. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul plătii efectuate conform Articolului 10.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată plătită când o primeste Banca.

 

ARTICOLUL 6

Angajamente ale împrumutatului

 

6.01. Utilizarea împrumutului si a altor fonduri disponibile

METROREX, în numele împrumutatului, va utiliza sumele împrumutului si alte fonduri mentionate în planul de finantare descris în preambul, exclusiv pentru executarea Proiectului.

 

6.02. Finalizarea Proiectului

METROREX, în numele împrumutatului, se angajează să realizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică si să îl finalizeze până la data specificată în Descrierea Tehnică, modificată periodic cu acordul Băncii.

 

6.03. Costul majorat al Proiectului

În cazul în care costul Proiectului depăseste cifra estimată prezentată la punctul 5 din Preambul, împrumutatul si/sau METROREX vor obtine finantare pentru a acoperi surplusul de cost, fără a apela la Bancă, astfel încât să permită METROREX să finalizeze Proiectul în conformitate cu Descrierea Tehnică. Planurile de finantare a surplusului de cost vor fi comunicate imediat Băncii.

 

6.04. Procedura de achizitie

Împrumutatul va determina Metrorex, iar Metrorex se angajează sa achizitioneze bunuri, să procure servicii si să comande lucrări pentru Proiect:

(i) În conformitate cu Directivele UE, în măsura în care acestea sunt aplicabile;

si

(ii) În cazul în care Directivele UE nu sunt aplicabile, prin proceduri de achizitie care, spre satisfactia Băncii, respectă criteriului economic si al eficientei.

 

6.05. Angajamente de continuare a Proiectului

Atâta timp cât împrumutul este nerambursat, Metrorex se angajează:

(a) Întretinere: va asigura că toate proprietătile care fac parte din Proiect sunt întretinute, reparate, revizuite si înnoite dupăcum este necesar pentru a fi pătrate î stare bunăde functionare.

(b) Activele Proiectului: în cazul în care Banca nu va fi agreat altfel în scris, va mentine titlul de proprietate si posesia asupra activelor aferente Proiectului sau, dacă este cazul, va înlocui si reînnoi aceste active si va mentine Proiectul în stare de functionare continuă, conform scopului initial; cu conditia ca Banca să poată să nu îsi acorde consimtământul numai dacă actiunea propusă ar prejudicia interesele Băncii, în calitate de Imprumutător pentru împrumutat sau ar determina ca Proiectul respectiv să nu fie eligibil spre a fi finantat de către Bancă, în conformitate cu Statutul Băncii sau cu Articolul 267 al Tratatului de la Roma;

(c) Asigurare: va asigura corespunzător toate lucrările si proprietătile ce fac parte din Proiect, în conformitate cu practicile uzuale pentru lucrări similare de interes public pe teritoriul României (inclusiv auto-asigurare);

(d) Drepturi si permise: va mentine în vigoare toate drepturile de bază si va utiliza toate permisele necesare pentru executia si functionarea Proiectului;

(e) Mediul înconjurător si legislatia UE:

(i) va desfăsura activitătile în conformitate cu legile de mediu ce îi sunt aplicabile si

cu standardele Uniunii Europene privind protectia mediului, amendate sau modificate, si va asigura si mentine toate autorizatiile guvernamentale necesare aplicabile proiectului;

(ii) va desfăsura toate lucrările de întretinere si reabilitare si va întreprinde măsurile

care să atenueze impactul asupra mediului care vor fi necesare în cadrul Proiectului conform bunelor practici si standardelor la care se face referire în alineatul (a) al acestui paragraf;

(iii) va desfăsura toate lucrările de întretinere si reabilitare pentru dotările Proiectului, ce pot fi impuse de autoritătile competente; si

(iv) va asigura că nici un material sau nici o substantă care ar putea avea efecte

adverse asupra mediului, cum ar fi halogeni, PCB sau azbestul, nu vor fi folosite în realizarea Proiectului.

(f) Monitorizare: va mentine politici si proceduri pentru a facilita monitorizarea si evaluarea Proiectului.

 

6.06. Alocarea fondurilor

Împrumutatul se angajează că va asigura alocarea anuală a unor resuse bugetare si/sau alte resurse financiare suficiente pentru Proiect, pentru a asigura contributia Ia planul de finantare a Proiectului care nu este acoperit din împrumut si pentru a permite finalizarea la timp a acestuia în conformitate cu Descrierea Tehnică.

 

6.07. Auditarea conturilor

Metrorex :

(a) va mentine evidente si documente financiare si contabile în conformitate cu standardele internationale acceptate, satisfăcătoare pentru Bancă;

(b) va asigura auditarea anuală a conturilor sale, a situatiilor sale financiare si bugetare, în conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si

(c) va angaja ca auditor o firmă de renume international, care si-a dovedit capacitatea de a audita în conformitate cu standardele internationale de contabilitate si care este acceptabilă pentru Bancă.

 

6.08. Angajament financiar

Împrumutatul si Metrorex se angajează ca Metrorex, printr-o administrare eficientă si o politică tarifară corespunzătoare, să mentină o activitate operatională corespunzătoare si o structură financiară adecvată, în mod special să realizeze un nivel suficient al fondurilor generate intern care să acopere într-o proportie rezonabilă cheltuielile de functionare.

 

6.09. Servicii de consultantă

Metrorex va angaja, în urma unei proceduri de selectie satisfăcătoare Băncii, consultanti internationali a căror calificare, experientă si termeni de referintă vor fi satisfăcători Băncii, în urmăoarele scopuri:

(a) să furnizeze asistentă Metrorex pentru proiectarea, întocmirea specificatiilor Proiectului si pentru pregătirea documentelor de licitatie corespunzătoare;

(b) să furnizeze asistentă Metrorex pentru pregătirea licitatiilor pentru lucrările si serviciile aferente Proiectului;

(c) să certifice documentele privind cheltuielile efectuate la care se face referire î subparagraful 1.04 B (b); s

(d) săsupervizeze s să raporteze cu privire la implementarea Proiectului.

6.10. Angajamente speciale

Metrorex se angajează:

(a) să semneze un contract pentru întretinerea materialului rulant ce face obiectul Proiectului, cu o companie acceptată în scris de către Bancă;

(b) să informeze Banca asupra termenilor si conditiilor contractuale în care va fi derulată întretinerea noilor trenuri ce fac obiectul Proiectului conform subparagrafului 6.10 (a) de mai sus, înainte de punerea în functiune a acestor noi trenuri; si

(c) să furnizeze Băncii documentatia contractuală relevantă, la cererea acesteia,

dacă Metrorex nu decide să asigure în mod direct întretinerea noilor trenuri, în acest caz notificând Băncii această decizie înainte de punerea în functiune a noilor trenuri care fac obiectul Proiectului.

 

6.11. Vizite

A. Împrumutatul confirmă că Banca poate fi obligată să divulge Curtii Auditorilor a Comisiei Europene (denumită în continuare “Curtea Auditorilor”) documente legate de împrumutat si de Proiect, în cazul în care acestea sunt necesare îndeplinirii atributiilor pe care Curtea Auditorilor le are în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

B. Împrumutatul va determina Metrorex să permită persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii Auditorilor, să viziteze amplasamente, instalatii si lucrări care fac parte din Proiect si să efectueze verificările pe care acestia le consideră necesare. În acest scop împrumutatul va acorda acestora sau se va asigura că li se acordă tot sprijinul necesar. Cu ocazia unei astfel de vizite, reprezentantii Curtii Auditorilor pot solicita Metrorex să furnizeze documentele care cad sub incidenta acestui Articol 6.11.

 

6.12. Angajament de integritate

Metrorex garantează si se angajează, iar împrumutatul se va asigura că Metrorex garantează si se angajează că nu a comis si după stiinta sa, nici o persoană nu a comis si nu va comite cu consimtământul sau informarea sa prealabilă nici una dintre următoarele fapte:

(a) să ofere, să dea, să primească sau să solicite vreun avantaj necuvenit pentru a influenta actiunea unei persoane ce detine o functie publică sau este director sau angajat al unei autorităti publice, al unei întreprinderi publice, sau este director sau reprezentant oficial al unei organizatii publice internationale, în legătură cu vreun proces de achizitii sau în cursul executiei vreunui contract în legătură cu elementele Proiectului descrise si stipulate în Descrierea Tehnică; sau

(b) orice actiune care influentează în mod necorespunzător sau vizează în mod necorespunzător influentarea procesului de achizitii sau de implementare a Proiectului în detrimentul împrumutatului, inclusiv complicitatea între ofertanti.

Metrorex sau, după caz, împrumutatul se angajează să informeze Banca dacă va lua la cunostintă despre vreo faptă sau informatie ce sugerează comiterea unei asemenea fapte.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

7.01. Pari Passu

Atâta vreme cât vreo parte a împrumutului este restantă, împrumutatul se va asigura că acest Credit este cotat si va cotat cel putin cu clauza de pari passu în ceea ce priveste plata, fată toate celelalte obligatii negarantate prezente si viitoare aferente oricărui Instrument de Datorie Externă al împrumutatului.

În mod expres, dacă împrumutatul emite o solicitare în conditiile mentionate la Articolul 10.01 sau dacă are loc si continuă un eveniment sau un potential eveniment de neîndeplinire a obligatiilor în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externă negarantat si nesubordonat împrumutatului sau oricărei agentii a acestuia, împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nici o plată aferentă vreunui astfel de Instrument de Datorie Externă (indiferent dacă este planificată periodic sau altfel) fără a plăti în acelasi timp, sau fără a depune într-un cont special desemnat pentru plată la următoarea Dată de Plată o sumă egală cu partea din datoria restantă în cadrul acestui Contract proportională ponderii pe care o are plata efectuată în cadrul respectivului Instrument de Datorie Externă în totalul sumei restante a acelui Instrument. În acest sens, orice plată a unui Instrument de Datorie Externă efectuată din sumele rezultate din emisiunea unui alt instrument, la care au subscris în mod general aceleasi persoane ca cele ce detin drepturi de creantă în cadrul Instrumentului de Datorie Externă, nu va fi luată în considerare.

În acest Contract “Instrument de Datorie Externă” înseamnă (i) un instrument ce include orice chitantă sau extras de cont, ce demonstrează sau constitue o obligatie de rambursare a unui împrumut, depozit, avans, sau a oricărei forme de acordare a unui credit (incluzând fără a fi limitat la orice acordare de credit în cadrul unui acord de refinantare sau reesalonare), (ii) o obligatie atestată de o obligatiune, un titlu de creantă sau de orice alt înscris generator de datorie, si (iii) o garantie a unei obligatii decurgând dintr-un Instrument de Datoriei Externe sau altul; cu conditia ca în fiecare din aceste cazuri o astfel de obligatie să fie guvernată de un alt sistem juridic decât legea împrumutatului.

 

7.02 Garantii.

În cazul în care împrumutatul acordă unei terte părti vreo garantie asupra oricăruia dintre activele sale, pentru îndeplinireare obligatiilor sale în cadrul unui Instrument de Datorie Externă sau orice fel de preferintă sau prioritate în acest sens, împrumutatul va furniza Băncii, dacă Banca solicită acest lucru, o garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, sau va acorda Băncii o preferintă sau o prioritate echivalentă. Împrumutatul declară că în prezent nu există nici o asemenea garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informatii

 

8.01. Informatii privind Proiectul

Metrorex :

(a) va asigura ca evidentele sale reflectă toate operatiunile referitoare la finantarea si executia Proiectului;

(b) va furniza Băncii, în limba engleză sau în traducere în limba engleză:

(i) În termen de 3 (trei) luni de la data semnării acestui contract de finantare si după această dată trimestrial până la finalizarea Proiectului, un raport privind implementarea Proiectului, care va fi întocmit de consultantul independent mentionat la alineatul (f) al subparagrafului 1.04 A;

(ii) la 6 (sase) luni după încheierea Proiectului, un raport privind finalizarea acestuia; si

(iii) periodic, orice alt document sau informatie privind finantarea, implementarea si functionarea Proiectului solicitat de Bancă în mod rezonabil, aceste rapoarte fiind întocmite si aprobate de către consultantul independent mentionat la alineatul (f) al subparagrafului 1.04 A;

(c) va supune aprobării Băncii, fără întârziere, orice modificare de continut adusă pretului, conceptului, planurilor generale, graficului de realizare, planurilor de finantare sau programului de cheltuieli ale Proiectului, fata de cele aduse la cunostinta Băncii înainte de semnarea acestui Contract;

(d) va informa în timp util Banca despre orice situatie care necesită acordul acesteia conform paragrafului 6.05 (b);

(e) va informa Banca despre orice litigiu de continut initiat sau doar anuntat împotriva sa, legat de aspecte de mediu sau de orice alte aspecte ce afectează Proiectul;

(f) va informa, în general, Banca despre orice fapt sau eveniment ce ar putea prejudicia sau afecta în mod substantial conditiile realizării sau executiei Proiectului.

 

8.02. Informatii privind împrumutatul

Împrumutatul va informa imediat Banca:

(a) despre orice fapt ce îl obligă sa ramburseze anticipat orice datorie financiară;

(b) despre orice hotărâre luată de el din orice motiv si/sau despre orice cerere adresată acestuia pentru rambursarea anticipată a oricărui împrumut la Termen, asa cum se face referire în Articolul 4.03 A(b);

(c) despre orice intentie din partea sa de a crea vreo garantie, prioritate sau preferintă asupra oricăruia dintre activele sale în favoarea unei terte părti pentru realizarea obligatiilor decurgând dintr-un Instrument de Datorie Externă sau despre orice plată a unui Instrument de Datorie Externă ca urmare a unui eveniment sau potential eveniment de neîndeplinire a obligatiilor împrumutatului sau a oricărei agentii a acestuia sau a instrumentelor lor; si

(d) despre orice eveniment sau potential eveniment de neîndeplinire a obligatiilor în cadrul oricărui Instrument de Datorie Externă si, în general, despre orice situatie sau eveniment care ar putea împiedica îndeplinirea vreunei obligatii a împrumutatului în cadrul prezentului Contract, sau care ar putea prejudicia sau afecta substantial conditiile executării sau functionării Proiectului.

 

Continuarea în pagina a 2-a