Pagina a 2-a

 

8.03. Informatii privind Metrorex

 

Metrorex:

 

a) va furniza Băncii în fiecare an, în interval de 1 (una) lună de la publicare, raportul anual, bilantul contabil, contul de profit si pierderi si raportul de audit realizat în conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si

b) va informa imediat Banca:

(i) despre orice modificare adusă documentelor sale de baza si despre orice schimbări în statutul său juridic si în mandatul său; sau

(ii) despre orice intentie de a se dispensa de dreptul de proprietate asupra vreunei componente a Proiectului; sau

(iii) n general, cu privire la orice situatii sau evenimente care pot împiedica îndeplinirea oricărei obligatii ce îi revin prin prezentul Contract.

 

8.04. Verificări si informatii

In plus împrumutatul sau, după caz, Metrorex:

a) va face demersurile necesare solicitate de Bancă în mod rezonabil, pentru verificarea si/sau încetarea oricăror acte presupuse sau invocate de natura celor descrise la paragraful 6.12;

(b) va informa Banca despre măsurile luate pentru obtinerea de despăgubiri de la persoanele responsabile pentru orice pagube rezultate din astfel de acte; si

(c) va facilita orice verificare pe care Banca o poate efectua cu privire la orice astfel de acte.

 

ARTICOLUL 9

Speze si cheltuieli

 

9.01. Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul si/sau Metrorex, după caz, va plăti toate impozitele, taxele, comisioanele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru si taxe de înregistrare, aferente semnării sau implementării prezentului Contract, sau a oricărui document legat de acesta si în legătură cu constituirea oricărei garantii pentru împrumut.

Împrumutatul va rambursa integral împrumutul si va plăti dobânda, despăgubirile si alte sume datorate conform prezentului Contract, în sumă brută, fără deducerea niciunei impuneri nationale sau locale de orice fel; dacă împrumutatul este obligat prin lege să facă vreo astfel de deducere, el va majora plata în sumă brută către Bancă, astfel încât după deducere valoarea netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

 

9.02. Alte speze

Împrumutatul va suporta toate spezele si costurile, inclusiv costurile profesionale, bancare, de transfer sau de schimb valutar, efectuate pentru elaborarea si implementarea prezentului Contract sau a documentelor asociate acestuia, inclusiv orice amendament la prezentul Contract, si pentru constituirea, gestionarea si realizarea oricărei garantii a împrumutului.

 

ARTICOLUL 10

Rambursarea anticipată în cazul neîndeplinirii unei obligatii

 

10.01. Dreptul de a solicita rambursarea anticipată

Împrumutatul va rambursa împrumutul sau orice parte a acestuia, împreună cu dobânda acumulată la acesta, pe baza cererii scrise făcute în acest sens de Bancă, în conformitate cu urmăoarele prevederi:

 

10.01 A. Solicitare imediată

Banca poate emite o astfel de solicitare imediată:

 (a) dacă împrumutatul nu rambursează la data scadentă orice parte din împrumut, nu plăteste dobânda aferentă acestuia sau nu efectuează orice altă plată către Bancă, după cum este prevăzut în prezentul Contract;

(b) dacă orice informatie sau document remis Băncii de către sau în numele împrumutatului, în legătură cu negocierea prezentului Contract sau pe durata acestuia, se dovedeste a fi fost incorect în orice aspect relevant;

(c) dacă, în urma neîndeplinirii oricărei obligatii prevăzute în acest Contract, împrumutatului i se solicită să ramburseze anticipat orice împrumut acordat initial pentru un termen mai mare de 5 (cinci) ani;

(d) dacă survine o Modificare Adversă Relevantă în legătură cu împrumutatul. “Modificare Adversă Relevantă” înseamnă, în legătură cu împrumutatul, orice eveniment sau modificare de conditii fată de conditiile de la data semnării acestui Contract, ce afectează împrumutatul, si care -în opinia rezonabilă a Băncii - împiedică în mod semnificativ realizarea obligatiilor sale în cadrul acestui Contract, sau care afectează în mod semnificativ orice garantie furnizată de împrumutat;

(e) dacă oricare dintre obligatiile asumate de împrumutat la care se face referire în punctele 7 si 8 din Preambul, încetează a mai fi îndeplinită cu privire la orice împrumut acordat oricărui împrumutat din România din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene;

(f) dacă împrumutatul sau Metrorex nu îsi indeplineste vreo obligatie financiară cu privire la orice alt împrumut acordat de Bancă din resursele Băncii sau ale Uniunii Europene; sau

(g) (i) dacă un titular al unui drept intră în posesia oricărei părti a activelor Metrorex sau dacă un creditor, lichidator sau administrator este desemnat pentru orice parte a acestora; sau

(ii) dacă proprietatea Metrorex face obiectul oricărei proceduri de confiscare, executare, sechestru sau al altei proceduri.

 

10.01B. Solicitare ulterioară notificării de remediere

Banca poate de asemenea emite o astfel de solicitare, după expirarea unei perioade de timp rezonabile, specificată de Bancă în notificarea remisă împrumutatului, fără ca problema să fi fost rezolvată în mod satisfăcător pentru Bancă:

(a) dacă împrumutatul sau Metrorex nu îsi îndeplineste vreo obligatie ce îi revine conform prezentului Contract, alta decât cele mentionate în subparagraful 10.01 A, sau

(b) dacă vreun fapt relevant prevăzut în mod expres în Preambul se modifică substantial sau se dovedeste eronat si dacă modificarea prejudiciază fie interesele Băncii în calitate de împrumutător al împrumutatului, fie afectează negativ implementarea sau functionarea Proiectului.

 

10.02. Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita nici un alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

 

10.03. Despăgubire

În cazul unei solicitări conform Articolului 10.01, împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată împreună cu o sumă calculată conform Articolului 4.02 B aferentă sumei ce a devenit scadentă si de plată. Această suma se va acumula de la data scadentei plătii specificate în Avizul de Solicitare al Băncii si se va calcula considerând că rambursarea este efectuată la data specificată.

Sumele datorate de către împrumutat în conformitate cu acest Articol 10.03 se vor plăti la data scadentei specificată în solicitarea Băncii.

 

10.04. Nerenuntare

Nici o neexercitare sau întârziere a Băncii în exercitarea oricăruia din drepturile sale conform Articolului 10 nu va fi interpretată ca o renuntare la respectivul drept.

 

10.05. Utilizarea sumelor primite

Sumele primite de către Bancă în urma unei solicitări formulate conform Articolului 10.01 vor fi utilizate, în primul rând, pentru plata cheltuielilor, dobânzilor si despăgubirilor si, apoi pentru reducerea ratelor restante, în ordinea inversă a maturitătii. Banca poate utiliza sumele primite între Transe după cum consideră.

 

ARTICOLUL 11

Legea si jurisdictia

 

11.01. Legea care guvernează

Acest Contract va fi guvernat de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

 

11.02. Jurisdictia

Părtile acestui Contract se supun jurisdictiei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene (“Curtea”).

Părtile acestui Contract renuntă prin acesta la orice imunitate sau drept de a obiecta fată de jurisdictia Curtii.

O decizie a Curtii, emisă conform prezentului Paragraf 11.02 va fi definitivă si obligatorie pentru părti, fără restrictii sau rezerve

 

11.03. Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridică care decurge din prezentul Contract, certificarea de către Bancă a oricărei sume datorate Băncii în cadrul prezentului Acord va constitui dovada prima facie a unei astfel de sume.

 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01. Notificări adresate părtilor

Notificările si alte comunicări transmise în legătură cu prezentul Contract vor fi efectuate în scris si vor fi trimise la adresele de mai jos sau la alte adrese comunicate în prealabil în scris celeilalte părti.

Pentru Bancă în atentia: Departamentul Risc de Credit

100, Boulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg

Pentru împrumutat (1) Str. Apolodor 17, Sector 5

RO-70060 Bucuresti, România

(2) Misiunea României pe lângă Comunitătile Europene 12, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles

Pentru METROREX (1) B-dul Dinicu Golescu 38, Sector 1

RO-010873 Bucuresti, România

(2) Misiunea României pe lângă Comunitătile Europene 12, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles

Fiecare parte poate, prin notificarea celeilalte, să îsi schimbe adresele mentionate mai sus, cu conditia ca adresele de la punctul (2) de mai sus să fie schimbate numai cu o altă adresă din Uniunea Europeană.

 

12.02. Forma notificării

Notificările si alte comunicări, pentru care sunt prevăzute în prezentul Contract perioade fixe sau care fixează ele însele perioade obligatorii pentru destinatar, vor fi transmise personal, prin scrisoare recomandată, fax sau alte mijloace de transmitere care fac posibilă dovada primirii de către destinatar. Data înregistrării sau, după caz, data declarată a primirii documentului transmis, va fi definitivă pentru determinarea unei astfel de perioade.

Notificările emise de împrumutat sau de Metrorex ca urmare a oricărei prevederi din prezentul Conmtract, atunci când sunt solicitate de către Bancă, vor fi transmise Băncii împreună cu dovezi satisfăcătoare privind autoritatea persoanei sau persoanelor împuternicite să semneze astfel de notificări în numele împrumutatului sau al Metrorex si cu specimenele legalizate de semnătură ale persoanei sau persoanelor împuternicite.

 

12.03. Preambul, Anexe si Apendice

Preambulul si următoarele Anexe fac parte din prezentul Contract:

- Anexa A. 1

- Anexa A.2

- Anexa B

- Anexa C

- Anexa D

- Anexa E

Descrierea Tehnică

Informatiile privind Proiectul ce vor fi transmise Băncii si Modalitatea

de Transmitere

Definitia EURIBOR si LIBOR

Formular Cerere de Tragere (Articolul 1.02B)

Formular Certificat de la împrumutat (Articolul 1.04B (c))

Tabel privind amortizare

Următorul Apendice este atasat la prezentul Contract:

 

- Apendice 1

Împuternicire de semnare pentru împrumutat si Metrorex (inclusiv rezolutiile relevante ale împrumutatului si Metrorex).

 

PENTRU A ATESTA CELE DE MAI SUS, părtile Ia acest Contract au convenit să semneze prezentul Contract în patru exemplare originale în limba engleză, fiecare pagină fiind initializată în numele împrumutatului, de Dna. Boni Rorinela Cucu - Sef Serviciu credite externe si garantii pentru departamanetul de infrastructură, în numele Băncii de Dl. Fulceri Bruni Foccia, Director Adjunct de Compartiment, si în numele Metrorex de Dl. Liviu Soavă, Director General.

 

Atena, 20 octombrie 2006

 

Semnat pentru si în numele

BĂNCII EUROPENE DE INVESTITII

Presedinte

Philippe Maystadt

Semnat pentru si în numele

ROMÂNIEI

Ministru

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Semnat pentru si în numele

SOCIETĂTII COMERCIALE DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI - METROREX S.A.

 

Director General

Liviu Soavă

 

Anexa A.l

 

A. 1.Descriere Tehnică

 

Scop, Locatie

Proiectul constă în patru obiective diferite de investitii menite să permită extinderea operatională si modernizarea retelei de metrou din Bucuresti (România), si să îmbunătătească nivelul de calitate al statiilor si instalatiilor electrice. Proiectul include, de asemenea, achizitia a 6 trenuri noi.

 

Descriere

 

Proiectul cuprinde patru componente:

1. îmbunătătirea eficientei retelei de metrou prin punerea în functiune a tronsonului Nicolae Grigorescu - Linia de Centură (în lungime de 4,8 Km si cu 4 statii noi) în scopul sporirii atractivitătii potentiale a retelei de metrou prin restructurarea profundă a serviciilor curente de exploatare existente pe Magistralele 1 si 3.

2. Modernizarea instalatiilor electrice ale sistemului existent de metrou (instalatii de alimentare cu energie electrică pe Magistralele 1 si 3) în scopul de a beneficia pe deplin de perfectionările tehnice realizate în ultimii ani, pentru a deveni compatibile cu noile trenuri.

3. Adaptarea instalatiilor de metrou pentru persoanele cu mobilitate redusă (PMR), aliniate la tendinta adoptată de majoritatea operatorilor de metrou din Europa. Un total de 73 de scări rulante, 38 lifturi si 58 platforme vor fi instalate în 41 de statii ce fac parte din reteaua de metrou (Magistralele 1, 2 si 3).

4. Achizitia a 6 trenuri noi de metrou (6 vagoane fiecare), pentru întărirea capacitătii operationale pe Magistrala 2, care reprezintă o extindere acceptabilă a contractului de bunuri negociat în cadrul Proiectului de Modernizare a Metroului - etapa II (pentru achizitia a 20 de trenuri).

 

Calendar

Toate componentele Proiectului ar trebui finalizate si integral puse în functiune înainte de sfârsitul anului 2009.

 

Anexa A.2

 

INFORMATII PRIVIND PROIECTUL CE VOR FI TRANSMISE BĂNCII SI MODUL DE TRANSMITERE

 

1. Transmiterea informatiilor: desemnarea persoanei responsabile

 

Informatiile de mai jos vor fi transmise Băncii sub responsabilitatea :

 

Compania

S.C. Metrorex S.A. Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

Persoana de contact

Dl. Liviu SOAVA

Functia

Director General

Adresa

Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, 010873, Bucuresti

Telefon

+40 21319 36 00

Fax

+40 21312 5149

Email

contact@metrorex.ro

 

Persoana (persoanele) de contact de mai sus este/sunt responsabil(ă) la acest moment. împrumutatul va informa BEI în cazul oricărei modificări.

 

 

2. Informatii privind unele subiecte specifice

 

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informatii cel mai târziu la termenul limită mentionat mai jos:

 

Document/Informatii

Termen limită

Înfiintarea si structura UIP, sustinută de consultanti internationali.

 

Banca va fi informată despre rezultatele negocierilor dintre Promotor si Compania aleasă de Metrorex si acceptabilă pentru Bancă cu privire la întretinerea noilor trenuri înainte ca acestea să fie puse în functiune.

 

În mod special, în cazul în care materialul rulant achizitionat în cadrul Proiectului va fi încorporat în contractul existent de întretinere cu Alstom si, în scopul evitării unei probleme de ajutor de stat indirect, Banca trebuie informată despre rezultatele negocierilor dintre Metrorex si Alstom (termenii si conditiile în care noile trenuri vor fi întretinute de Alstom).

Îînainte de lansarea primului contract de lucrări.

 

La finalizarea negocierilor.

 

 

3. Informatii privind implementarea Proiectului

 

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informtii privind stadiul de realizare a Proiectului pe parcursul implementării, cel mai târziu la termenul limită mentionat mai jos.

 

Document/Informatii

Termen limită

Frecventa raportării

Raport privind stadiul Proiectului.

- o actualizare sumară a descrierii tehnice explicând motivele modificărilor semnificative fată de scopul initial;

- actualizarea datei de finalizare a fiecărei componente a Proiectului explicând motivele oricărei posibile întârzieri;

- actualizarea costului Proiectului explicând motivele oricăror posibile majorări de pret fată de bugetul initial;

- descriere a oricărei probleme majore cu impact asupra mediului înconjurător;

- actualizarea procedurilor de achizitie (în afara U.E);

- actualizarea cererii sau utilizării Proiectului si observatii;

- orice problema importantă apărută si orice risc important ce ar putea afecta realizarea Proiectului;

- orice actiune juridică cu privire la Proiect ce poate fi în derulare.

 

Trimestrial, în cursul perioadei de constructie (pentru toate).

 

 

4. Informatii la sfârsitul lucrărilor si în primul an de exploatare

 

Împrumutatul, prin Metrorex, va transmite Băncii următoarele informatii privind finalizarea Proiectului si functionarea initială cel mai târziu la termenul limită mentionat mai jos.

 

Document/Informatii

Data transmiterii către Bancă

Raport de finalizare al Proiectului incluzând:

- o descriere sumară a caracteristicilor tehnice ale Proiectului finalizat, explicând motivele oricăror modificări semnificative

-  data finalizării fiecărei componente principale a Proiectului, explicând motivele oricărei posibile întârzieri;

- costul final al Proiectului explicând motivele oricăror posibile majorări de cost fată de bugetul initial

- numărul noilor locuri de muncă create de către Proiect: atât locurile de muncă din timpul implementării, cât si noile locuri permanente de muncă create;

- descrierea oricărei probleme majore cu impact asupra mediului înconjurător;

- actualizarea procedurilor de achizitie (in afara U.E)

- actualizarea cererii sau utilizării Proiectului si observatii

- orice problemă importantă apărută si orice risc important ce ar putea afecta realizarea Proiectului

- orice actiune juridică cu privire la Proiect ce poate fi în derulare.

31.12.2009 (totul)

Limba rapoartelor

Engleza

 

Anexa B

 

Definitiile EURIBOR si LIBOR

 

A. EURIBOR “EURIBOR” semnifică:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele în EUR pe un termen ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsura cu durata perioadei; si

b) referitor la o perioadă relevantă de mai putin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în EUR pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare “Perioadă Reprezentativă”) publicată la ora 11.00 ora Bruxelles sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă din ziua reprogramată („Data Reprogramată”) ce cade cu două (2) Zile Lucrătoare Relevante înaintea primei zile a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pe pagina succesoare sau, în lipsa acestora, în orice alte publicatii alese în acest scop de Bancă.

Dacă această rată nu este publicată, Banca va solicita principalelor birouri din zona euro del la patru bănci importante din zona euro, alese de Banca, să coteze rata la care sunt oferite depozitele în EURO în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11 a.m. aproximativ, ora Bruxelles, în Data Reprogramată către băncile principale din piata interbancară a zonei euro pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel putin două cotatii, rata pentru acea Dată Reprogramată va fi media aritmetică a celor două cotatii.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai putin de două cotatii, rata pentru acea Dată Reprogramată va fi media aritmetica a ratelor cotate de băncile importante din zona euro, alese de Bancă, la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Bruxelles, în ziua ce cade cu două (2) Zile Lucrătoare Relevante după Data Reprogramată, pentru împrumuturi în EURO în sumă comparabilă către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

 

B. LIBOR USD

“LIBOR” semnifică pentru dolari S.U.A:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsura cu durata perioadei; si

b) referitor la o perioadă relevantă de mai putin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în dolari S.U.A pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare “Perioadă Reprezentativă”) stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si transmisă de furnizorii de stiri financiare la ora 11.00 a.m. ora Londrei sau la o altă oră ulterioară acceptabilă de către Bancă în ziua (“Data Reprogramată”) care cade cu cele două (2) Zile Lucrătoare la Londra înaintea primei zile a perioadei relevante.

Dacă o asemenea rată nu este transmisă de nici un furnizor de stiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra ale patru bănci importante de pe piata interbancară londoneză, alese de Bancă, să coteze rata la care sunt oferite depozite in dolari S.U.A în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, către principalele bănci de pe piata interbancară londoneză pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel putin două cotatii, rata va fi media aritmetică a celor două cotatii.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai putin de două cotatii, Banca va solicita principalelor birouri din New York ale patru Bănci importante de pe piata interbancară a New York-ului, alese de Bancă, să coteze rata la care sunt oferite depozite in dolari S.U.A în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora New York-ului în ziua ce cade cu două Zile Lucrătoare ale New York-ului după Data Reprogramată, către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel putin două cotatii, rata va fi media aritmetică a celor două cotatii.

 

C. LIBOR GBP

“LIBOR” semnifică pentru GBP:

a) referitor la orice perioadă relevantă sau la orice altă perioadă de timp de o (1) lună sau mai mult, rata dobânzii pentru depozitele pe o perioadă ce constă în numărul total de luni ce corespunde în cea mai mare măsura cu durata perioadei; si

b) referitor la o perioadă relevantă de mai putin de o (1) lună, rata dobânzii pentru depozite în GBP pe termen de o (1) lună;

(perioada pentru care se ia în calcul rata fiind denumită în continuare “Perioadă Reprezentativă”) stabilită de Asociatia Bancherilor Britanici si transmisă de furnizorii de stiri financiare la ora 11.00 a.m. ora Londrei sau la o altă oră ulterioară acceptabilă de către Bancă în ziua (“Data Reprogramată”) în care începe perioada relevantă sau, dacă această zi nu este o Zi Lucrătoare la Londra, ziua imediat următoare care este Zi Lucrătoare.

Dacă o asemenea rată nu este transmisă de nici un furnizor de stiri financiare acceptabil pentru Bancă, Banca va solicita principalelor birouri din Londra ale patru bănci importante de pe piata interbancară londoneză, alese de Banca (“Bănci de Referintă”), să coteze rata la care sunt oferite depozite in GBP în sumă comparabilă de către fiecare dintre ele la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, către principalele bănci de pe piata interbancară londoneză pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă. Dacă sunt furnizate cel putin două cotatii, rata va fi media aritmetică a celor două cotatii.

Dacă în urma solicitării sunt furnizate mai putin de două cotatii, rata va fi media aritmetica a ratelor cotate de principalele bănci din Londra (selectate de Bancă) la ora 11.00 a.m. aproximativ, ora Londrei, în Data Reprogramată, pentru împrumuturi în GBP în sumă comparabilă către Băncile Europene principale pe o perioadă egală cu Perioada Reprezentativă.

D. Aspecte generale în sensul definitiilor mentionate anterior:

a) “Zi Lucrătoare la Londra” semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în Londra iar “Zi Lucrătoare la New York” semnifică o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii obisnuite în New York.

b) Toate procentele ce rezultă din oricare dintre calcule la care s-a făcut referire în această Anexă vor fi rotunjite, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de miimi dintr-un punct procentual, jumătătile fiind rotunjite în plus.

c) Banca îl va informa fără întârziere pe împrumutat în legătură cu cotatiile primite de aceasta.

d) In cazul în care vreuna din prevederile anterioare devine neconformă cu prevederile adoptate sub egida FBE EURIBOR si ACI EURIBOR pentru EURIBOR sau a Asociatiei Bancherilor Britanici, pentru LIBOR, Banca poate, după notificarea împrumutatului, să amendeze prevederile pentru a le alinia cu prevederile acestor foruri.

 

Anexa C

 

 

IMAGINE

 

Anexa D

 

Forma Certificatului de la împrumutat (Articolul 1.04B (c))

 

Către: Banca Europeană de Investitii

 

Din partea: Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5

RO-70060 Bucuresti

ROMÂNIA

 

[Data]

Stimati Domni,

 

Subiect: Proiect de modernizare a metroului Bucuresti - etapa III

Contract de Finantare între România si Banca Europeană de Investitii si

Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti - “METROREX” S.A, din data de 20 octombrie 2006 (denumit în continuare “Contract de Finantare”), ref. nr. .......

 

Termenii definiti în Contractul de Finantare au aceeasi semnificatie atunci când sunt utilizati în prezenta scrisoare:

În conformitate cu Articolul 1.04 al Contractului de Finantare, vă certificăm prin prezenta următoarele:

(i) nu a fost efectuată nici o schimbare relevantă la nici un aspect al Proiectului pentru care Metrorex este obligat să raporteze în conformitate cu Articolul 8.01, cu exceptia celor comunicate anterior de către Metrorex;

(ii) există fonduri suficiente disponibile pentru a asigura finalizarea si implementarea la timp a Proiectului în conformitate cu Anexa A; si

(iii) nici un eveniment dintre cele mentionate la Articolul 10.01 nu s-a produs.

 

Cu deosebită stimă,

Pentru si în numele

României

 

 

Tabel de amortizare

 

Data scadentă pentru rambursarea ratelor

Sumele ce trebuie plătite exprimate ca procent din împrumut

16/12/2012

2,63%

16/06/2013

2,63%

16/12/2013

2,63%

16/06/2014

2,63%

16/12/2014

2,63%

16/06/2015

2,63%

16/12/2015

2,63%

16/06/2016

2,63%

16/12/2016

2,63%

16/06/2017

2,63%

16/12/2017

2,63%

16/06/2018

2,63%

16/12/2018

2,63%

16/06/2019

2,63%

16/12/2019

2,63%

16/06/2020

2,63%

16/12/2020

2,63%

16/06/2021

2,63%

16/12/2021

2,63%

16/06/2022

2,63%

16/12/2022

2,63%

16/06/2023

2,3%

16/12/2023

2,3%

16/06/2024

2,63%

16/12/2024

2,63%

16/06/2025

2,63%

16/12/2025

2,63%

16/06/2026

2,63%

16/12/2026

2,63%

16/06/2027

2,63%

16/12/2027

2,63%

16/06/2028

2,63%

16/12/2028

2,63%

16/06/2029

2,63%

16/12/2029

2,63%

16/06/2030

2,63%

16/12/2030

2,63%

16/06/2031

2,69%

 

Apendice I

 

Semnături autorizate ale Împrumutatului

...................................................

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Orbeni II

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 303.634 din 20 decembrie 2006,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul Orbeni II, convenită prin licenta de concesiune încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Energoconstructia” - S.A. Bucuresti, în calitate de concesionar, încetează.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 8.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea unor acte normative

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 416/2006,

în temeiul prevederilor art. 8 lit. m), respectiv ale art. 10 alin. (4) si (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. I. - Anexa nr. 2 „Contractul-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Neachitarea, de către consumatorul noncasnic, a facturii reprezentând contravaloarea serviciilor de furnizare a gazelor naturale prestate, în conditiile art. 8 alin. (1), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii si până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea furnizării gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea furnizării începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

c) întreruperea furnizării gazelor naturale, cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat ia limitarea furnizării conform prevederilor lit. b), începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

d) posibilitatea rezilierii prezentului contract, printr-o notificare trimisă de furnizor, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere si/sau debransare, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de gratie prevăzut la lit. a).”

Art. II. - Contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 183/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 17 martie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

„(2) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor de distributie a gazelor naturale, prevăzută la art. 5 alin. (3), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii si până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea prestării serviciilor de distributie a gazelor naturale, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, sau întreruperea prestării serviciilor de distributie începând cu a 26-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

c) întreruperea prestării serviciilor de distributie a gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul în care s-a procedat la limitarea prestării serviciilor de distributie conform prevederilor lit. b), începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

d) posibilitatea rezilierii prezentului contract printr-o notificare trimisă de distribuitor, rezilierea operând de drept, fără punere în întârziere, în cazul neachitării debitelor restante, începând cu a 31-a zi calendaristică de la expirarea termenului de gratie prevăzut la lit. a).”

2. După alineatul (4) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. b), în situatia în care din punct de vedere tehnic nu este posibilă limitarea, termenul de întrerupere a prestării serviciilor de distributie, respectiv de reziliere a contractului, se va reduce în mod corespunzător, prin luarea măsurii întreruperii în termenul prevăzut la alin. (2) lit. b).”

Art. III. - Contractul-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 460/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 6 iunie 2006, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor de transport al gazelor naturale, prevăzută la art. 10 alin. (3), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea prestării serviciului de transport al gazelor naturale începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

c) întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată.”

Art. IV. - Contractul-cadru pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 528/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 30 mai 2006, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale, prevăzută la art. 13 alin. (3), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) limitarea prestării serviciului de transport al gazelor naturale începând cu a 26-a zi de la data emiterii facturii, cu preaviz de 5 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată;

c) întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de gratie prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată.”

Art. V. - Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 480/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (2) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

„(2) Neîndeplinirea obligatiei de plată a contravalorii serviciilor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzută la art. 10 alin. (2), atrage:

a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plătii, în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată într-un termen de gratie de 15 zile calendaristice de la data scadentei;

b) întreruperea prestării serviciilor de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu un preaviz de ... zile calendaristice, începând cu a 31-a zi calendaristică de la data emiterii facturii;

c) executarea garantiei constituite conform art. 15;

d) dreptul de retentie asupra cantitătii de gaze naturale înmagazinată.”

Art. VI. - Compartimentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si părtile din contractele de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici, contractele de distributie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale cu rezervare de capacitate prin Sistemul national de transport, contractele pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport si din contractele de înmagazinare subterană a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. VII. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.360.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.657 din 14 decembrie 2006

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 852 din 28 decembrie 2006

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale pentru relatii externe si afaceri europene nr. E.N. 7.925/2006,

ministrul sănătătii publice si ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului sănătătii si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substantelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2004, se completează după cum urmează:

1. Punctul 10 din anexă - „Plastifianti pentru cerneluri de imprimare si lacuri pentru hârtia de confectionat tigarete si hârtia de atasat filtre” se completează cu următoarea liniută: „- Acetil tributil citrat”.

2. Punctul 13 din anexă - „Alti agenti permisi la fabricarea cernelii de imprimare si lacurilor utilizate pentru hârtia de tigaretă, hârtiei de confectionat filtre, hârtiei de atasat filtre si mustiucelor” se completează cu următoarea liniută: „- Esteri ai colofoniului hidrogenat cu alcool trihidric si alcooli polihidrici C3-C6”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Dan Stefan Motreanu

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea programului de screening biologic al populatiei în expunerea la plumb

 

Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. 8.357 din 27 decembrie 2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă programul de screening biologic al populatiei în expunerea la plumb.

(2) Procedura-cadru cu privire la screeningul biologic al populatiei în expunerea la plumb este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) în cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, denumit în continuare ISPB, se înfiintează Unitatea de coordonare pentru implementarea programului de screening biologic al populatiei în expunerea la plumb, unitate fără personalitate juridică.

(2) Unitatea de coordonare prevăzută la alin. (1) are următoarele atributii:

a) elaborează metodologiile specifice pentru campaniile de screening;

b) coordonează campaniile de screening;

c) colaborează cu autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pentru realizarea campaniilor de screening;

d) stabileste metodele de laborator, echivalează metodele utilizate;

e) desemnează laboratoarele care efectuează analizele de laborator;

f) asigură controlul de calitate al analizelor de laborator;

g) centralizează si prelucrează datele;

h) elaborează rapoarte periodice;

i) raportează rezultatele Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Metodologia specifică de lucru va fi elaborată, în conformitate cu anexele tehnice I, II si III la Directiva 77/312/CEE, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au următoarele atributii:

a) colaborează cu ISPB în derularea programului prevăzut la art. 1 alin. (1) în baza metodologiei elaborate de ISPB;

b) stabilesc si selectează esantionul populational conform metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3);

c) organizează si duc la îndeplinire campaniile de screening populational;

d) recoltează probele biologice;

e) stochează în conditii corespunzătoare probele biologice;

f) analizează probele biologice, determină plumbemia în laboratoarele proprii, conform metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3);

g) participă la exercitii de intercomparare între laboratoarele coordonate de ISPB;

h) întocmesc rapoarte după fiecare campanie de screening si le transmit către ISPB conform metodologiei prevăzute la art. 2 alin. (3).

Art. 4. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice transmite către Comisia Europeană raportul întocmit de ISPB.

Art. 5. - Programul prevăzut la art. 1 alin. (1) se desfăsoară începând cu anul 2007, cheltuielile pentru implementarea prezentului ordin fiind finantate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice si din alte surse, în conditiile legii.

Art. 6. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin transpune Directiva 77/312/CEE din 29 martie 1977 privind screeningul biologic al populatiei în expunerea la plumb.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 decembrie 2006.

Nr. 1.727.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA-CADRU

cu privire la screeningul biologic al populatiei în expunerea la plumb

 

I. Directiva 77/312/CEE din 29 martie 1977 privind screeningul biologic al populatiei în expunerea la plumb prevede procedurile generale pentru evaluarea impactului asupra stării de sănătate a populatiei în expunerea la plumb în alte medii de viată decât cele ocupationale.

II. Conditiile de desfăsurare a campaniilor de screening biologic stabilesc:

a) esantionarea populatiei si tehnicile de lucru;

b) frecventa de recoltare a probelor.

III. Probele de sânge sunt recoltate de la persoane care acceptă în mod voluntar si pe baza unui consimtământ scris investigatia medicală.

IV. Esantionarea populatiei, frecventa colectării probelor biologice si procedurile analitice vor respecta etica medicală si vor asigura confidentialitatea datelor si cerintele Directivei 77/312/CEE, după cum urmează:

a) esantionul populational va fi de cel putin 100 de persoane în orasele/aglomerările mai mari de 500.000 de locuitori si de cel putin 100 de persoane, în măsura în care este fezabil, în aglomerările populationale cu surse de expunere semnificativă la plumb, identificarea de grupuri critice;

b) esantionul populational total, pentru fiecare campanie, trebuie să fie la nivel national de cel putin 50 de persoane/1 milion de locuitori;

c) recoltarea probelor se va face în cel putin două campanii în localitatea/aglomerarea populatională specificată la lit. a).

Campaniile de screening vor fi separate între ele de un interval de cel putin 24 de luni. în etapa a 2-a recoltarea probelor se poate face de la alte persoane decât cele din prima etapă;

d) procedura standard de screening biologic este reprezentată de determinarea plumbului în sânge (plumbemia);

e) pot fi folosite ca metode de screening indicative pentru identificarea grupurilor populationale cu risc crescut în expunerea la plumb sau ca metode aditionale pentru întărirea diagnosticului determinările de laborator ce măsoară activitatea enzimatică a delta-aminolevulinat dehidratazei (ALAD), în conformitate cu procedurile cuprinse în anexele II si III la Directiva 77/312 CEE;

f) metoda de laborator de referintă pentru determinarea plumbemiei (concentratia plumbului în sânge) este spectrometria cu absorbtie atomică. Metode echivalente de determinare a plumbemiei pot fi folosite după echivalarea metodei;

g) evaluarea rezultatelor screeningului biologic va fi făcută pe baza nivelului plumbemiei. Există trei niveluri de referintă stabilite în functie de relatia doză - răspuns (conform anexei I la Directiva 77/312/CEE), după cum urmează:

1. maximum 20 /vg Pb/100 ml în 50% din persoanele grupului populational investigat;

2. maximum 30 fjg Pb/100 ml în 90% din persoanele grupului populational investigat;

3. maximum 35 /vg Pb/100 ml în 98% din persoanele grupului populational investigat;

h) în cazul în care se constată că nivelurile de referintă recomandate sunt depăsite, este necesară luarea următoarelor măsuri de către autoritătile competente:

1. verificarea validitătii rezultatelor;

2. depistarea surselor de expunere care au dus la nivelurile crescute ale plumbemiei în populatia investigată;

3. în cazul în care sunt depistate persoane cu plumbemia mai mare de 35 /vg Pb/100 ml, se impune luarea de măsuri individuale specifice.

V. Programul se va desfăsura pe o perioadă de 4 ani, după care se întocmeste un raport general care va sta la baza reevaluării procedurii în conformitate cu noile cunostinte stiintifice si tehnice.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.878 din 29 decembrie 2006

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 577 din 28 decembrie 2006

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora

 

În temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările si completările ulterioare, al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, cu modificările si completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

văzând Referatul de aprobare nr. 8.593/2006 al Ministerului Sănătătii Publice si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 5.594 din 28 decembrie 2006,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Tabelul din partea introductivă a anexei nr. II la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 670/254/2006 pentru aprobarea derulării programului, respectiv a subprogramelor nationale cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2006, si a normelor metodologice de organizare, finantare, monitorizare si control al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 21 iunie 2006, se înlocuieste cu tabelul din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, autoritătile de sănătate publică si alte institutii publice implicate, precum si unitătile sanitare prin care se derulează subprograme vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

 

ANEXĂ

 

Nr .

Denumirea subprogramului FNUASS

Cheltuieli materiale si servicii

[mii lei (RON)]

1 .

Tratamentul persoanelor cu infectie HIV/SIDA si postexpunere (profesională si verticală)

118.421,40

2 .

Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză

13.184,63

3 .

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară si prin cardiologie interventională si electrofiziologie

40.445,70

4 .

Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

290.242,75

5 .

Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă

54.583,13

6.

Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat

211.718,68

7 .

Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie si tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie

9. 8 4 5, 4 0

8 .

Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză si tratamentul bolnavilor cu gusă datorată carentei de iod si proliferării maligne

4.943,31

9.

Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afectiuni articulare preexistente sau dobândite

19.387,83

10 .

Tratamentul prin transplant de organe si celule al bolnavilor cu insuficiente organice ireversibile

17.125,69

11 .

Tratamentul de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

373.132,06

 

 

 

 

TOTAL:

1.153.030,58

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 5.3.2 va avea următorul cuprins:

„5.3.2. În scopul acceptării la plată a documentelor prezentate de institutiile publice, unitătile Trezoreriei Statului au obligatia de a verifica următoarele: încadrarea plătilor dispuse în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice; încadrarea cheltuielilor de capital în sumele aprobate pentru obiectivele de investitii cuprinse în listele de investitii aprobate în conditiile legii; încadrarea în disponibilitătile de credite bugetare deschise si repartizate sau în disponibilitătile de fonduri, după caz; verificarea efectuării de către institutiile publice a plătilor prevăzute la art. 5 alin. (8) si la art. 6 alin. (1) din ordonanta de urgentă numai în conturile agentilor economici deschise la Trezoreria Statului.

La efectuarea oricăror plăti din conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului, institutiile publice au obligatia de a prezenta copii ale ordonantărilor de plată întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

Obligatiile datorate de angajat si de angajator, aferente drepturilor salariale, se plătesc de institutiile publice la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.”

2. Punctul 5.4.5 se abrogă.

3. După punctul 6.1.5 se introduc două noi puncte, punctele 6.1.6 si 6.1.7, cu următorul cuprins:

„6.1.6. în scopul respectării principiilor nediscriminării si tratamentului egal, prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, institutiile publice nu pot impune conditia de a avea conturi deschise la Trezoreria Statului operatorilor economici interesati să participe la procedura de atribuire a contractelor de achizitie publică.

Contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate institutiilor publice de către operatorii economici organizati ca societăti civile, fundatii, organizatii neguvernamentale, societăti cooperative sau alte forme de asociere ale acestora, alte persoane fizice sau juridice care nu se încadrează în prevederile pct. 6.1.1 se achită în conturi de disponibilităti ale acestora, deschise la institutii de credit.

6.1.7. Agentii economici au obligatia de a verifica sumele înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de unitătile Trezoreriei Statului si de a restitui de îndată plătitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau de a sesiza unitătile Trezoreriei Statului în legătură cu eventualele erori produse din vina acestora, pentru efectuarea regularizărilor necesare.”

4. Punctul 9.5.4 va avea următorul cuprins:

„9.5.4. Institutiile publice si activitătile finantate integral din venituri proprii virează echivalentul în lei al sumelor în valută încasate la bănci în conturile deschise la unitătile Trezoreriei Statului, la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finantare, după caz.”

5. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:

„10.3. Calculul dobânzii la disponibilitătile la vedere se efectuează după următoarea formulă:

Dobânda = Sold mediu zilnic x rata dobânzii x 30 de zile/360 x 100

în care: Sold mediu zilnic = suma soldurilor zilelor calendaristice/număr de zile calendaristice (28, 29, 30, 31).”

6. Punctul 10.3.1 va avea următorul cuprins:

„10.3.1. Dobânda se calculează lunar si se virează în acelasi cont în prima zi lucrătoare a lunii următoare.”

7. După punctul 10.4.3 se introduce un nou punct, punctul 10.4.31, cu următorul cuprins:

„10.4.31. în situatia în care scadenta depozitului este într-o zi nelucrătoare, restituirea depozitului si virarea dobânzii în contul de disponibil se efectuează în prima zi lucrătoare de la data scadentei. Pentru intervalul de zile nelucrătoare cuprins de la data scadentei până la restituirea depozitului si virarea dobânzii, unitatea Trezoreriei Statului unde titularul are deschis contul si constituit depozitul nu calculează dobândă.”

8. La punctul 11.1, primul alineat va avea următorul cuprins:

„Veniturile si cheltuielile înscrise în bugetul Trezoreriei Statului se grupează pe baza «Clasificatiei indicatorilor privind bugetul Trezoreriei Statului», prevăzută în anexa nr. 9 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea clasificatiei indicatorilor privind finantele publice.”

9. Punctul 11.2.1 va avea următorul cuprins: „11.2.1. Bugetul Trezoreriei Statului se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în următoarea structură: - veniturile bugetare, pe capitole si subcapitole;

- cheltuielile bugetare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate.”

10. Punctul 11.2.2 va avea următorul cuprins: „11.2.2. Bugetul propriu gestionat de Ministerul

Finantelor Publice, precum si bugetele directiilor generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti si ale administratiilor finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti se aprobă de către ordonatorul principal de credite, cu desfăsurare pe trimestre, în structura aprobată prin hotărâre a Guvernului.”

11. Punctul 11.2.3 va avea următorul cuprins: „11.2.3. Creditele bugetare aprobate la cap. 55.09

«Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi» se repartizează de directorii executivi ai directiilor generale ale finantelor publice judetene pentru bugetele unitătilor subordonate în cadrul cărora functionează unităti ale Trezoreriei Statului, cu desfăsurare pe trimestre.”

12. Punctul 11.3.1 va avea următorul cuprins: „11.3.1. Virările de credite bugetare între subdiviziunile

clasificatiei bugetare pentru bugetul propriu al Ministerului Finantelor Publice si bugetele unitătilor subordonate se aprobă de către ordonatorul principal de credite si se pot efectua începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar, cu exceptia cap. 55.09 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi», pentru care virările de credite bugetare se pot efectua în tot cursul anului.

Propunerile de virări de credite bugetare se transmit Directiei generale a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public din cadrul Ministerului Finantelor Publice cu cel putin o lună înainte de angajarea cheltuielilor, însotite de justificări, detalieri si necesităti privind executia până la finele anului bugetar, atât pentru articolele sau alineatele de cheltuieli de la care se disponibilizează, cât si pentru cele la care se suplimentează prevederile bugetare.

În cazuri temeinic justificate, propunerile de virări de credite bugetare la cap. 55.09 «Tranzactii privind datoria publică si împrumuturi» se pot efectua în cursul lunii, înainte de ordonantarea si lichidarea cheltuielilor.”

13. Punctul 11.3.2 se abrogă.

14. La punctul 11.4.1, al doilea alineat va avea următorul cuprins:

„Deschiderile de credite bugetare din bugetul Trezoreriei Statului se efectuează trimestrial, pe baza propunerilor transmise de ordonatorii de credite din subordine, însotite de note justificative, în limita creditelor bugetare aprobate pe capitole si titluri de cheltuieli.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 2.254.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.419/C/2005

 

Având în vedere dispozitiile Regulamentului privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.419/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005,

tinând seama de prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concediile personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor si procurorilor, din Ministerul Justitiei, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 1.419/C/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 18 noiembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Personalul de specialitate juridică are dreptul la concedii medicale, potrivit legii.

(2) Perioada concediilor medicale constituie vechime în magistratură si vechime în functia de personal de specialitate juridică.”

2. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Personalul de specialitate juridică are dreptul la concedii de maternitate, potrivit legii.

(2) Perioada concediilor de maternitate constituie vechime în magistratură si vechime în functia de personal de specialitate juridică.”

3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Personalul de specialitate juridică are dreptul la concedii pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani.

(2) Perioada concediilor prevăzute la alin. (1) nu constituie vechime în magistratură si vechime în functia de personal de specialitate juridică.”

4. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Dispozitiile art. 20, 201 si 21 se aplică, în mod corespunzător, si celorlalte categorii de personal din Ministerul Justitiei, precum si asistentilor judiciari.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia pentru resurse umane si relatii cu Consiliul Superior al Magistraturii si Directia economic-administrativ vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

Ministrul justitiei,

Monica Luisa Macovei

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 2.824/C.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 2^672006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinara a unitătilor care produc alimente de origine animală

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 87.496 din 27 decembrie 2006, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - La articolul 26 din Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc alimente de origine animală, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 19 decembrie 2006, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) unităti de procesare a laptelui care corespund din punct de vedere structural si tehnologic normelor Uniunii Europene si care procesează lapte materie primă care nu îndeplineste parametrii de calitate prevăzuti de standardele comunitare. Produsele obtinute în aceste unităti vor purta o marcă de sănătate/identificare de formă rotundă si vor fi comercializate numai pe piata natională.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Avram

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind nivelul accizei minime pentru tigarete

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 177 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Nivelul accizei minime pentru tigarete în perioada 15 ianuarie-30 iunie 2007 inclusiv este de 31,25 euro/1.000 tigarete, respectiv de 110,419 lei/1.000 tigarete.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 34.