MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 27         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 829 din 16 noiembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.879/2006. - Hotărâre pentru aprobarea Programului national de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

 

1.884/2006. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

1.917/2006. - Hotărâre privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucuresti la 12 mai 2006 si aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 898/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006

 

Protocol aditional la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucuresti la 12 mai 2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.361/2006. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

1.362/2006. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Conditiilor de valabilitate a licentei pentru transportul gazelor naturale

 

4. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 829

din 16 noiembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal

 

Ion Predescu - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Caraian Romică în Dosarul nr. 5.940/3/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală.

La apelul nominal este prezent autorul exceptiei, personal si asistat de avocat Ilie-lordăchescu Ion. Sunt prezente, de asemenea, părtile Gheorghe Luca, Costel Stan, Daniela Stan, Nicolae Constantin, personal, Benoni Nica, personal si asistat de avocat Ion Lazăr, si Florinei Pentelei, personal si asistat de avocat Ilie-lordăchescu Ion.

Lipsesc celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pentru Caraian Romică, avocatul acestuia solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, reiterând, pe larg, motivele expuse în concluziile scrise depuse la dosarul cauzei.

Părtile Gheorghe Luca si Daniela Stan arată că nu au nimic de spus.

Partea Costel Stan arată că nu a săvârsit fapta de care este acuzat.

Pentru partea Benoni Nica, avocatul acestuia arată că sustine în totalitate exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Părtile Nicolae Constantin, personal, si Florinei Pentelei, prin avocatul său, solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, întrucât textul de lege criticat nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 31 mai 2006, pronuntată în Dosarul nr. 5.940/3/2003, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Caraian Romică în dosarul mentionat.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că participatia improprie „nu reprezintă o infractiune, ci o formă a participatiei”, si, ca atare, este neconstitutional ca persoana în cauză, desi nu săvârseste nicio infractiune, să răspundă penal. Se arată că „unitatea în raport de care se stabileste pluralitatea participatiilor este dată de infractiunea care presupune în mod obligatoriu să fie săvârsită de cel care este tras la răspundere penală”, precum si faptul că „aplicarea unei pedepse în acelasi cuantum ca si infractiunea la care cel acuzat de participatie improprie a lucrat fără vinovătie” este în contradictie cu dispozitiile constitutionale si cu cele din actele internationale privind prezumtia de nevinovătie si legalitatea pedepsei. Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I penală consideră că art. 31 alin. 2 din Codul penal nu contravine dispozitiilor art. 23 alin. (11) si (12) din Legea fundamentală.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că prevederile legale criticate sunt în concordantă cu dispozitiile constitutionale si cu cele din actele internationale invocate, deoarece „prin acestea nu se stabileste o pedeapsă pentru o faptă care nu este prevăzută de lege si nici nu se instituie vreo pedeapsă pentru o faptă care la data săvârsirii ei nu era prevăzută ca infractiune de legea natională, ci este stabilită pentru comiterea unei infractiuni în calitate de complice sau de instigator aceeasi pedeapsă ca si pentru comiterea faptei în calitate de autor.” În concluzie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autorul exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 31 alin. 2 din Codul penal, potrivit căruia „Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu intentie, la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către o persoană care comite acea faptă fără vinovătie, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infractiune.”

Dispozitiile constitutionale pretins încălcate prin acest text legal sunt cuprinse în art. 23 alin. (11) si alin. (12) privind prezumtia de nevinovătie si, respectiv, legalitatea pedepsei. Se invocă, de asemenea, prevederile art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la legalitatea pedepsei, si cele ale art. 11 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la prezumtia de nevinovătie si legalitatea pedepsei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că întreaga motivare a acesteia este fundamentată pe interpretarea eronată a textului de lege criticat. Astfel, în opinia autorului exceptiei, în cazul participatiei improprii în modalitatea prevăzută de art. 31 alin. 2 din Codul penal, participantul nu săvârseste o infractiune si, prin urmare, pedepsirea acestuia este în contradictie cu art. 23 alin. (11) si alin. (12) din Legea fundamentală privind prezumtia de nevinovătie si, respectiv, legalitatea pedepsei, precum si cu dispozitiile art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, respectiv cu cele ale art. 11 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la prezumtia de nevinovătie si legalitatea pedepsei.

Or, institutia participatiei penale a fost reglementată de legiuitor pentru acele situatii în care o faptă prevăzută de legea penală este săvârsită de un număr mai mare de persoane decât cel care ar fi fost necesar potrivit cu natura acelei fapte. Asadar, pentru ca o pluralitate de făptuitori să poată fi socotită pluralitate de infractori, deci participatie penală (propriu-zisă sau improprie), trebuie ca fapta săvârsită de acestia să fie „o faptă prevăzută de legea penală”, asa cum rezultă, de altfel, chiar din textul de lege criticat. Împrejurarea că, în cazul participatiei improprii în modalitatea prevăzută de art. 31 alin. 2 din Codul penal, autorul faptei a actionat fără vinovătie este o cauză personală a acestuia, care nu schimbă caracterul faptei săvârsite, aceasta rămânând o faptă prevăzută de legea penală, si nu înlătură vinovătia celorlalti participanti, care au actionat cu intentie. Cel care participă cu intentie la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală, în calitate de instigator sau complice, comite o infractiune, asa cum stabilesc, de altfel, si dispozitiile art. 144 din Codul penal, potrivit cărora prin „săvârsirea unei infractiuni” sau „comiterea unei infractiuni” se întelege „săvârsirea oricăreia dintre faptele pe care legea le pedepseste ca infractiune consumată sau ca tentativă, precum si participarea la comiterea acestora ca autor, instigator sau complice.”

Asa fiind, contrar sustinerilor autorului exceptiei, prin dispozitiile legale criticate nu se stabileste o pedeapsă pentru o faptă care nu este prevăzută de lege ca infractiune si nici nu se instituie vreo pedeapsă pentru o faptă care la data săvârsirii ei nu era prevăzută ca infractiune de legea natională, prevederile art. 31 alin. 2 din Codul penal fiind, prin urmare, în deplină concordantă cu principiul legalitătii incriminării, astfel cum este acesta reglementat de normele constitutionale si de actele internationale invocate.

Curtea constată, totodată, că reglementarea participatiei penale improprii nu aduce nicio atingere prezumtiei de nevinovătie. Astfel, până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, persoana participantă la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală este considerată nevinovată, neinstituindu-se nicio prezumtie de vinovătie a inculpatului trimis în judecată în temeiul dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal.

Cât priveste critica referitoare la cuantumul pedepsei aplicabile în cazul participatiei improprii, aceasta nu poate fi primită, regimul pedepselor constituind o problemă de politică penală, pe care organul legislativ este singurul îndreptătit să o solutioneze în functie de împrejurările existente la un moment dat în domeniul criminalitătii. De altfel, participatia improprie, privită ca fenomen infractional, este o formă de ilicit penal deosebit de periculoasă pentru relatiile sociale prevăzute de lege, întrucât folosirea cu intentie a unor persoane aflate în situatii speciale (iresponsabilitate, constrângere fizică sau psihică etc.) la efectuarea de activităti infractionale face ca aceste activităti să fie lesne săvârsite, cu riscuri reduse pentru cel ce le initiază.

Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal, exceptie ridicată de Caraian Romică în Dosarul nr. 5.940/3/2003 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 16 noiembrie 2006.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului national de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf,  oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Programul national de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si gospodăririi apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.879.

 

ANEXA

 

PROGRAMUL NATIONAL

de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Programul national de reducere progresivă a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, denumit în continuare PNRPE, reprezintă un instrument pentru implementarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici, care transpune în legislatia natională Directiva 2001/81/CE privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 309/2001.

Directiva 2001/81/CE prevede stabilirea unor plafoane nationale anuale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici, care nu trebuie depăsite în niciun an, începând cu anul 2010. Aceste plafoane de emisie sunt stabilite pentru dioxid de sulf (S02), oxizi de azot (NOx), compusi organici volatili (COV) si amoniac (NH3).

Emisiile acestor poluanti atmosferici pot produce efecte dăunătoare asupra sănătătii umane, ecosistemelor naturale, materialelor si culturilor agricole datorită acidifierii, eutrofizării sau formării ozonului troposferic.

Respectarea plafoanelor nationale de emisie stabilite pentru anul 2010 contribuie la îndeplinirea obiectivelor prevăzute la nivel comunitar, pe termen mediu (pentru anul 2010) si lung (pentru anul 2020), de limitare a emisiilor de poluanti cu efect de acidifiere, eutrofizare si de precursori ai ozonului de la nivelul solului, de respectare a încărcărilor si nivelurilor critice si de asigurare a protectiei efective a populatiei împotriva riscurilor cunoscute pentru sănătate, provocate de poluarea atmosferică.

PNRPE are ca obiectiv principal respectarea plafoanelor nationale de emisie stabilite pentru anul 2010. În functie de evolutia emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac si de rezultatele prognozelor de emisii elaborate pentru anul 2010, respectarea acestui obiectiv se realizează prin implementarea măsurilor de prevenire, reducere si control al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, incluse în legislatia natională din acest domeniu, precum si prin stabilirea unor măsuri suplimentare în cazul în care prognozele de emisii calculate pentru anul 2010 sau evolutia emisiilor în urma elaborării inventarelor nationale anuale de emisii evidentiază depăsirea plafoanelor de emisie stabilite pentru anul 2010.

Inventarele nationale finale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac se elaborează cu 2 ani în urma anului curent conform prevederilor art. 16 si 17 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005.

Din analiza inventarelor nationale de emisii pentru perioada 2000 - 2004 rezultă că nivelurile anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac se situează sub nivelurile stabilite prin plafoanele nationale de emisie pentru anul 2010.

PNRPE cumulează măsurile stabilite în legislatia natională pentru prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, rezultate din toate sursele de poluare ca urmare a activitătilor antropice.

Pentru România, plafoanele nationale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, stabilite pentru anul 2010, sunt cele prevăzute în Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, referitor la reducerea acidifierii, eutrofizării si nivelului de ozon troposferic, adoptat la Gothenburg la 1 decembrie 1999, ratificat prin Legea nr. 271/2003.

Nivelurile de emisie stabilite pentru anul 2010 implică o reducere a emisiilor de dioxid de sulf cu 30%, de oxizi de azot cu 20%, de amoniac cu 30% si de compusi organici volatili cu 15%, comparativ cu nivelurile de emisii aferente anului 1990, considerat an de referintă.

Prin transpunerea si implementarea acquis-ului comunitar de mediu, la nivel national s-au stabilit măsurile pentru prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, atributiile si responsabilitătile autoritătilor competente pentru punerea în aplicare a acestor măsuri si monitorizarea implementării lor, precum si obligatiile titularilor de activităti care constituie surse de poluare cu dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac.

 

CAPITOLUL II

 

SECTIUNEA 1

Legislatia relevantă privind prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

 

Legislatia relevantă adoptată la nivel national pentru prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de poluanti, care includ si poluanti atmosferici cu efect de acidifiere, eutrofizare si de precursori ai ozonului este reprezentată de următoarele acte normative:

1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006;

2. Legea nr. 271/2003 pentru ratificarea protocoalelor Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, încheiată la Geneva la 13 noiembrie 1979, adoptate la Aarhus la 24 iunie 1998 si la Gothenburg la 1 decembrie 1999;

3. Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici;

4. Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere, cu modificările si completările ulterioare;

5. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 712/199/2003/126/2004 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;

6. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 833/545/859/2005 pentru aprobarea Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere;

7. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006;

8. Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii, cu modificările si completările ulterioare;

9. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 859/2005 pentru aprobarea unor ghiduri:

a) Ghidul privind derularea procedurii de notificare si stabilirea unor cerinte specifice în procesul de autorizare a anumitor activităti/instalatii care utilizează solventi organici cu continut de compusi organici volatili;

b) Ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere, conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii, cu modificările si completările ulterioare;

c) Ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solventilor organici cu continut de compusi organici volatili, în conformitate cu prevederile anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare;

d) Ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii;

10. Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările si completările ulterioare;

11. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 115/2004 privind aprobarea Procedurii de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, cu modificările ulterioare;

12. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 655/2001;

13. Hotărârea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei;

14. Hotărârea Guvernului nr. 738/2004 pentru aprobarea Planului national de actiune în domeniul protectiei atmosferei;

15. Hotărârea Guvernului nr. 586/2004 privind înfiintarea si organizarea Sistemului national de evaluare si gestionare integrată a calitătii aerului;

16. Hotărârea Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea si punerea în aplicare a planurilor si programelor de gestionare a calitătii aerului;

17. Hotărârea Guvernului nr. 645/2005 pentru aprobarea Strategiei nationale a României privind schimbările climatice - 2005-2007;

18. Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005 pentru aprobarea Planului national de actiune privind schimbările climatice (PNASC);

19. Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice;

20. Hotărârea Guvernului nr. 890/2003 privind aprobarea „Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, cu modificările ulterioare;

21. Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie;

22. Ordinul ministrului sănătătii nr. 923/2004 privind aprobarea Strategiei nationale de sănătate publică;

23. Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei, cu modificările si completările ulterioare;

24. Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei, cu modificările ulterioare;

25. Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, nr. 907/2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care realizează activitatea de esantionare, cu modificările ulterioare;

26. Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu modificările si completările ulterioare;

27. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 781/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind măsurarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea si încărcarea/descărcarea benzinei la terminale;

28. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 122/2005 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină;

29. Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu modificările ulterioare;

30. Ordinul ministrului economiei si comertului si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 716/2005/92/2006 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a containerelor mobile utilizate pentru

transferul benzinei de la un terminal la o statie de benzină, la alt depozit sau terminal, în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din operatiile de încărcare, transport, descărcare si distributie a benzinei la terminale si la statiile de benzină;

31. Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2004 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini mobile nerutiere si a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, cu modificările ulterioare;

32. Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole, cu modificările ulterioare;

33. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 242/197/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

34. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole;

35. Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.072/2003 privind aprobarea organizării Monitoringului suport national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole în apele subterane si de suprafată si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzător si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole în apele de suprafată si în apele subterane;

36. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2005;

37. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 130/2005 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1/2005;

38. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, aprobată cu modificări prin Legea nr. 373/2006;

39. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 579/2006 pentru aprobarea Instructiunilor privind modalitătile de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto;

40. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006;

41. Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

42. Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul

Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

 

SECTIUNEA a 2-a

Evolutia privind emisiile anuale pentru perioada 1980 2004

 

2.1 Nivelul emisiilor totale nationale pentru perioada 1980-2000

 

Emisiile la nivel national pentru perioada 1980-1989 (mii tone/an)

 

Tabelul nr. 1 .a.

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

S02

1055

1095

1104

1229

1223

1255

1293

1305

1467

1517

NOx

523

528

516

542

546

542

559

580

590

579

NH3

340

332

327

311

359

343

350

329

339

341

COV

673

654

616

640

656

631

674

728

690

656

 

Emisiile la nivel national pentru perioada 1990-2000 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.l.b.

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

S02

1311

1041

951

928

912

932

751

898

800

687

720

NOx

546

464

357

348

349

420

362

330

314

262

296

NH3

300

267

255

223

221

217

214

211

196

210

206

COV

616

522

497

502

505

491

513

439

536

502

519

 

2.2 Prezentarea grafică a evolutiei emisiilor pe tip de poluant la nivel national pentru perioada 1990-2000

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

2.3 Nivelul emisiilor nationale anuale pe sectoare

 

Emisiile la nivel national din sectorul energetic pentru perioada 1980-1989 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.2.a.

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

so2

732

760

766

853

849

871

897

905

1018

1078

NOx

173

175

171

179

181

179

185

192

195

191

NH3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COV

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

Emisiile la nivel national din sectorul energetic pentru perioada 1990-2000 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.2.b.

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

so2

903

706

645

657

643

632

509

609

584

527

563

NOx

167

123

95

150

150

110

95

86

125

111

116

NH3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COV

2

2

2

1

1

1

1

1

9

8

9

 

Emisiile la nivel national din sectorul agricol pentru perioada 1980-1989 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.3.a.

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

so2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOx

11

11

11

11

11,5

11,4

11,8

12

12,4

12

NH3

328

320

315

300

346

331

338

317

327

328

COV

51

50

47

48

50

48

51

55

52

46

 

Emisiile la nivel national din sectorul agricol pentru perioada 1990-2000 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.3.b

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

so2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NOx

11

12

9,2

5

5

8

7

6,3

0

0

0

NH3

292

262

250

220

218

211

208

205

169

178

168

COV

48

48

46

46

52

52

54

46

47

46

47

 

Emisiile la nivel national din industria de prelucrare pentru perioada 1980-1989 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.4.a.

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

so2

124

129

130

144

144

148

152

153

172

130

NOx

76

77

75

79

79

79

81

84

86

79

NH3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COV

18

17

16

17

18

17

18

19

18

13

 

Emisiile Ia nivel national din industria de prelucrare pentru perioada 1990-2000 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.4.b.

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

so2

109

91

83

68

67

81

65

78

136

118

134

NO,

64

49

38

44

44

31

27

24

56

45

46

NH3

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,08

0,09

COV

9

7

7

7

7

6

6

5

3

2,5

2,5

 

Emisiile la nivel national din transport pentru perioada 1980-1989 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.5.a.

 

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

so2

2.0

2.1

2.1

2.3

2.3

2.4

2.5

2.5

2.8

3.0

NOx

20

20

20

21

21

21

21

22

23

21

NH3

0,17

0,17

0,16

0,16

0,18

0,17

0,18

0,16

0,17

0,02

COV

38

37

35

36

37

36

38

41

39

37

 

Emisiile la nivel national din transport pentru perioada 1990-2000 (mii tone/an)

 

Tabelul nr.5.b.

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

so2

5

4

3,7

5,3

5

5

4

4,8

9

6

7,2

NOx

50

40

31

56

56

54

47

42

101

71

83,5

NH3

0,04

0,03

0,03

0,06

0,06

0,14

0,14

0,14

0,18

0,14

0,15

COV

74

60

57

57

57

57

60

51

82

67

71

 

Diminuarea activitătilor economice realizate la nivelul unor unităti industriale a condus la reducerea emisiilor industriale în perioada 1990-2000.

 

2.4 Nivelul emisiilor de poluanti la nivel national pentru perioada 2001-2004 se prezintă în tabelul nr. 6.

 

Emisiile la nivel national pentru perioada 2001-2004 (mii tone/an)

 

Tabel nr.6

 

2001

2002

2003

2004

so2

834

776,5

803

766

NO,

331

359,5

325

415

NH3

164

156

182

175

COV

467

457

411

489

 

2.5 Prezentarea grafică a evolutiei emisiilor pe tip de poluant la nivel national pentru perioada 2001-2004

 

Emisiile anuale de dioxid de sulf (mii tone/an)

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

 

În anul 2004 nivelul emisiilor de dioxid de sulf a înregistrat o usoară scădere fată de nivelul emisiilor din anul 2001, de la valoarea de ~ 834 mii tone rezultată în anul 2001, la valoarea de -766 mii tone înregistrată în anul 2004.

Sectorul energetic constituie principala sursă de poluare cu dioxid de sulf (~ 74%). Alături de arderile combustibililor fosili, o serie de ramuri industriale, industria metalurgică, în special cea neferoasă, cocseriile, industria alimentară etc, contribuie la poluarea atmosferei cu oxizi de sulf. O altă sursă importantă de poluare cu dioxid de sulf o constituie si instalatiile mici de ardere din zonele rezidentiale, care folosesc combustibili fosili. La acest tip de poluare se alătură arderile din industria de prelucrare, în proportie de -17%, următorul sector fiind procesele de productie, în proportie de ~ 4 %.

În anul 2004 emisiile de oxizi de azot au înregistrat o crestere fată de anul 2001 cu ~ 25%. Principalele surse de poluare cu oxizi de azot au reprezentat-o arderile în energetică si industriile de transformare (-32 %) si traficul rutier (~ 51 %).

Emisiile de amoniac au fost în usoară crestere în perioada 2001-2004, de la o emisie de - 164 mii tone în 2001 la ~ 175 mii tone în 2004. Pentru anul 2004 principala sursă de poluare cu amoniac îl reprezintă sectorul agricol (81%) prin dejectiile de la cresterea vitelor si îngrăsămintele chimice azotoase utilizate în agricultură.

 

2.7 Evolutia emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac, (mii tone/an) la nivel national în perioada 1980-2004.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prognozele de emisii, pentru anul 2010, de dioxid de sulf si oxizi de azot provenite de la instalatiile mari de ardere

 

Tinând cont de contributia substantială a emisiilor provenite din instalatiile mari de ardere la totalul emisiilor totale anuale, prin Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 833/545/859/2005, s-au stabilit nivelurile de emisie ce trebuie atinse etapizat până în anul 2017, în scopul reducerii emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere. La stabilirea acestor niveluri de emisie s-a avut în vedere asigurarea respectării plafoanelor nationale de emisie pentru dioxid de sulf si oxizi de azot pentru anul 2010.

În vederea îndeplinirii obiectivelor Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, s-au stabilit măsuri de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, termene de realizare si mecanismul de monitorizare a acestora. Astfel, au fost stabilite emisiile-tintă pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, calculate ca sumă a contributiilor individuale anuale ale emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, incluse în Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, având în vedere obligativitatea introducerii celor mai bune tehnici disponibile pentru conformarea cu valorile limită de emisie.

Emisiile-tintă de dioxid de sulf si oxizi de azot au o evolutie descrescătoare ca urmare a implementării progresive de către titularii activitătilor a măsurilor de conformare cu valorile limită de emisie.

Nivelurile emisiilor si emisiile-tintă de dioxid de sulf si oxizi de azot pentru anul 2010, provenite de la instalatiile mari de ardere, sunt prezentate în tabelul nr. 7, comparativ cu plafoanele nationale de emisie stabilite pentru anul 2010.

 

Tabelul nr. 7

Poluant

Emisii provenite de la instalatii mari de ardere pentru anul 2010

(mii tone/an)

Plafoanele nationale de emisii pentru anul 2010

(mii tone/an)

Emisii-tintă

Niveluri de emisii

SO2

328

336

918

NOx

103,7

114

437

 

SECTIUNEA a 4-a

Prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac

 

Procesul de transpunere si implementare a legislatiei europene de mediu a determinat cresterea controlului asupra emisiilor pentru toate sursele semnificative de poluare, incluzând sursele industriale si de transport.

Legislatia natională în vigoare privind emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac include strategii si planuri nationale în care sunt cuprinse măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor de prevenire, reducere si control al emisiilor.

 

4.1. Strategii adoptate la nivel national în vederea prevenirii, reducerii si controlului emisiilor de poluanti atmosferici

a) Strategia natională privind protectia atmosferei

Hotărârea Guvernului nr. 731/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia atmosferei are ca scop crearea cadrului necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a calitătii aerului, eficient din punct de vedere economic. Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 731/2004 includ responsabilitătile specifice în domeniul protectiei atmosferei ale autoritătilor publice de la nivel national, teritorial si local, obiectivul general al Strategiei nationale privind protectia atmosferei fiind protejarea sănătătii umane si a mediului.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 738/2004 se aprobă Planul national de actiune în domeniul protectiei atmosferei (PNAP), ca rezultat principal al Strategiei nationale privind protectia atmosferei. Acest plan stabileste un set de măsuri care trebuie întreprinse în vederea atingerii obiectivelor-cheie ale strategiei, precum si autoritătile responsabile. Termenul de realizare a actiunilor cuprinse în PNAP este sfârsitul anului 2006, urmând să se actualizeze în cursul anului 2007.

Strategia natională si Planul de actiune privind protectia atmosferei prezintă politicile României iegate de gestionarea calitătii aerului.

b) Strategia natională privind schimbările climatice

România a ratificat prin Legea nr. 24/1994 Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992. România este prima parte mentionată în anexa I la conventie, care a ratificat, prin Legea nr. 3/2001, si Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997.

Potrivit prevederilor Protocolului de la Kyoto, România s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% fată de nivelul emisiilor din 1989, considerat an de referintă, în prima perioadă de angajament 2008-2012.

Din analiza ultimului inventar national al emisiilor de gaze cu efect de seră, realizat în anul 2006 în conformitate cu Formularul comun de raportare si Raportul privind Inventarul national pentru anii cuprinsi în intervalul 1989-2004, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră este cu circa 47% mai scăzut decât valoarea-tintă prevăzută în Protocolul de la Kyoto. Într-un scenariu ce prevede o puternică crestere economică în lipsa oricăror măsuri suplimentare de reducere, este foarte putin probabil ca emisiile să crească peste nivelul valorii-tintă prevăzute de Protocolul de la Kyoto înainte de încheierea primei perioade de angajament (2012).

Desi mecanismele prevăzute de Protocolul de la Kyoto sunt mecanisme „voluntare”, România s-a implicat cu succes în realizarea unor proiecte de investitii de tip implementare în comun (Jl), conform Protocolului de la Kyoto. Marea majoritate a proiectelor aprobate până în prezent se situează în zona autoritătilor locale, si anume: retehnologizarea sistemelor de încălzire centralizată si închiderea de depozite de deseuri. Aceste investitii au un impact pozitiv pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră si, în general, asupra mediului, dar si din punct de vedere social.

Strategia natională a României privind schimbările climatice - 2005-2007 (SNSC), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 645/2005, defineste politicile României privind respectarea obligatiilor internationale prevăzute de Conventia-cadru a Natiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (UNFCCC) si de Protocolul de la Kyoto, precum si prioritătile nationale ale României în domeniul schimbărilor climatice. SNSC prezintă, de asemenea, beneficiile de mediu si economice pentru România privind participarea la implementarea mecanismelor flexibile stabilite prin Protocolul de la Kyoto, si anume Implementarea în comun (Jl) si Comercializarea internatională a emisiilor (IET).

Pentru implementarea SNSC, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.877/2005 a fost adoptat Planul national de actiune privind schimbările climatice (PNASC), care contine actiuni concrete, inclusiv sursele de finantare ale acestora si institutiile responsabile, menite să asigure îndeplinirea obiectivelor generale si specifice prevăzute de SNSC, în perioada 2005-2007.

c) Strategia natională de sănătate publică

În Strategia natională de sănătate publică, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 923/2004, îmbunătătirea calitătii mediului si protejarea populatiei împotriva riscurilor poluării mediului sunt considerate obiective prioritare ale medicinii preventive, luându-se în considerare calitatea aerului, a apei, a alimentelor, a locului de muncă, a asezărilor umane si a factorilor fizici, cum ar fi zgomotul si radiatiile, ca grupă de determinanti ai stării de sănătate.

 

4.2. Implementarea cerintelor de prevenire si control integrat al poluării (IPPC)

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării (IPPC), care prin însăsi scopul ei are o contributie substantială la prevenirea, reducerea si controlul emisiilor de poluanti în mediu.

O etapă importantă în introducerea în România a tehnologiilor de mediu performante a avut loc după anul 2002, an în care a fost creat cadrul legal, ulterior înlocuit în anul 2005, pentru înfiintarea sistemului de implementare a controlului integrat al poluării. Scopul sistemului integrat este implementarea de măsuri de prevenire sau de reducere a emisiilor în atmosferă, apă si sol, inclusiv a măsurilor privind managementul deseurilor, pentru activitătile care se află sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, pentru atingerea unui înalt nivel de protectie a mediului ca un întreg.

În concordantă cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere, stabilite prin Planul de implementare al Directivei 96/61/CE, se asteaptă o reducere progresivă a emisiilor de poluanti în mediu, pe măsură ce unitătile se conformează cu prevederile Directivei 96/61/CE. Prin Planul de implementare al Directivei 96/61/CE s-au prevăzut modul si termenul de îmbunătătire substantială a performantelor de mediu prin aplicarea în practică a recomandărilor celor mai bune tehnici disponibile, promovate de documentele de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF).

Recomandările documentelor de referintă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) oferă operatorilor care desfăsoară activităti ce se află sub incidenta prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, alternative si mecanisme care puse în practică să asigure că functionarea instalatiilor respectă cerintele specifice de mediu, concomitent cu cresterea productivitătii prin reducerea pierderilor.

În vederea introducerii celor mai bune tehnici disponibile si implementării de măsuri preventive pentru eliminarea sau reducerea emisiilor provenite de la anumite activităti economice, inclusiv a implementării de măsuri referitoare la managementul deseurilor, s-au obtinut perioade de tranzitie între 1 si 8 ani pentru 195 de instalatii existente, până cel mai târziu la 31 decembrie 2015. Din totalul instalatiilor care se află sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006, inventariate în anul 2006 (638 de instalatii), 68% trebuie să se conformeze până la 30 octombrie 2007, iar restul de 32% se vor conforma esalonat până cel mai târziu la 31 decembrie 2015. Aceste instalatii îsi desfăsoară activitatea practic în întreaga economie românească: industria energetică, productia si prelucrarea metalelor, industria chimică, industria mineralelor, industria celulozei si hârtiei, industria textilă, tăbăcirea pieilor si blănurilor, industria alimentară, depozitarea sau reciclarea carcaselor si deseurilor animale, cresterea intensivă a păsărilor si porcilor, tratarea suprafetelor prin folosirea de solventi organici, producerea de carbon sau grafit.

În consecintă, la nivel national, în intervalul 2002 - noiembrie 2006 au fost emise 327 de autorizatii integrate de mediu pentru instalatii apartinând categoriilor de instalatii ce desfăsoară activităti specifice domeniului prevenirii si controlului integrat al poluării, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 152/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 84/2006. Pentru fiecare dintre acestea au fost introduse sau sunt în curs de aplicare tehnologii de mediu performante, în concordantă cu recomandările documentelor de referintă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF).

 

4.3. Implementarea cerintelor de limitare a emisiilor de poluanti în aer proveniti de la instalatii mari de ardere

Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 2001/80/CE privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanti proveniti din instalatii mari de ardere.

În urma analizei stadiului de conformare a instalatiilor mari de ardere cu valorile limită de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, au fost identificate 109 instalatii mari de ardere neconforme.

Conformarea instalatiilor mari de ardere cu valorile limită de emisie nu este posibilă începând cu data de 1 ianuarie 2008, asa cum prevede Directiva 2001/80/CE, motiv pentru care s-au solicitat perioade de tranzitie cuprinse între 1 ianuarie 2008 si 31 decembrie 2013 si 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2017.

În vederea reducerii emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatiile mari de ardere, prin conformarea cu valorile limită de emisie, a fost aprobat Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 833/545/859/2005.

Reducerile de emisii rezultate în urma aplicării Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere se raportează la emisiile din anul de referintă 1980.

Reducerile procentuale obtinute în urma implementării măsurilor pentru conformarea cu valorile limită de emisie a instalatiilor mari de ardere se prezintă în tabelul nr. 8.

 

Tabel nr. 8

Anul

 

Emisii de SOz

Emisii de NOx

(mii tone)

Reduceri procentuale

(mii tone)

Reduceri procentuale

1980

561.000

 

135.000

 

2007

534.698

4,70%

117.164

13,21%

2008

512.043

8,72%

110.508

18,14%

2010

328.052

41,52%

103.733

23,16%

 

Măsurile de natură tehnologică propuse de titularii activitătilor în cadrul Programului national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere, care conduc la reducerea emisiilor de poluanti, sunt, în principal: schimbarea combustibilului utilizat cu unul mai putin poluant, modificarea tehnologiei si a echipamentelor de combustie, utilizarea tehnicilor de reducere a emisiilor de poluanti.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2003, cu modificările si completările ulterioare, titularul activitătii are obligatia de a informa autoritătile publice competente pentru protectia mediului asupra rezultatelor măsurătorilor continue, măsurătorilor discontinue, controlului echipamentelor de măsurare, precum si asupra tuturor celorlalte operatii legate de activitatea de monitorizare a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la instalatiile mari de ardere, în scopul evaluării conformării cu prevederile actelor de reglementare din domeniul protectiei mediului si cu Programul national de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din instalatii mari de ardere.

 

 

4.4. Implementarea cerintelor de reducere a emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii

Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizării solventilor organici în anumite activităti si instalatii.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare, se reglementează emisiile de compusi organici volatili provenite din utilizarea solventilor organici, prin măsuri si proceduri care se aplică pentru 20 de activităti si instalatii care cad sub incidenta acestei hotărâri. Titularii de activităti care se află sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia să aplice măsurile care asigură conformarea conditiilor de operare a acestor instalatii cu cerintele de respectare a valorii limită de emisie sau să aplice o schemă de reducere a emisiilor de compusi organici volatili.

În sprijinul titularilor de activitate si pentru asigurarea implementării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 699/2003, cu modificările si completările ulterioare, s-au elaborat ghiduri de implementare aprobate prin Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 859/2005.

Prin adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 735/2006 a fost transpusă total Directiva 2004/42/CE, care are ca obiectiv limitarea continutului total de compusi organici volatili în anumite vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor pentru a preveni sau reduce poluarea aerului cauzată de formarea ozonului troposferic prin actiunea compusilor organici volatili. Hotărârea Guvernului nr. 735/2006 stabileste specificatiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri si produse de refinisare a suprafetelor vehiculelor.

4.5. Implementarea cerintelor privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a benzinei si motorinei

Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cu modificările si completările ulterioare, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 2003/17/CE, care modifică Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.

Prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 689/2004, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc conditiile de introducere pe piată a benzinei si a motorinei identificate conform anumitor pozitii tarifare din Tariful vamal de import al României.

Prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei si comertului nr. 742/2004 privind aprobarea Sistemului de monitorizare a calitătii benzinei si motorinei, a cărui anexă a fost înlocuită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 58/2006, se asigură cadrul legal pentru monitorizarea calitativă si cantitativă a benzinei si motorinei introduse pe piată.

 

4.6. Implementarea cerintelor privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi

Hotărârea Guvernului nr. 142/2003, cu modificările si completările ulterioare, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 1999/32/CE, care modifică Directiva 93/12/CEE privind limitarea continutului de sulf din combustibilii lichizi.

Prin prevederile Hotărârii Guvernului nr. 142/2003, cu modificările si completările ulterioare, se reglementează conditiile de introducere pe piată si de utilizare a anumitor combustibili lichizi în scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf rezultate din arderea acestora, în vederea diminuării efectelor negative ale acestor emisii asupra sănătătii populatiei si calitătii mediului.

Conform Procedurii de esantionare pentru verificarea respectării conditiilor privind continutul de sulf din combustibilii lichizi, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 115/2004, cu modificările ulterioare, pentru agentii economici se stabilesc obligatii în vederea respectării conditiilor de introducere pe piată si utilizare a combustibililor lichizi care intră sub incidenta prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 142/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

4.7. Implementarea cerintelor privind limitarea emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoare cu ardere internă, instalate pe masini mobile nerutiere

Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2004, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 2.176/2004, transpune în legislatia natională prevederile Directivei 97/68/CE referitoare la măsurile privind limitarea emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la motoare cu ardere internă, instalate pe masini mobile nerutiere, modificată si completată prin Directiva 2001/63/CE privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68/CE si prin Directiva 2002/88/CE pentru amendarea Directivei 97/68/CE.

Implementarea prevederilor acestor acte normative contribuie la buna functionare a pietei interne, asigurând protectia sănătătii persoanelor si a mediului. Astfel sunt permise introducerea pe piată si, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe masini, doar dacă acestea îndeplinesc cerintele prevăzute în aceste acte legislative.

 

4.8. Reglementări specifice în sectorul de transport privind emisiile de poluanti

Tinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătătii populatiei si mediului, în anul 2005 s-a adoptat Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2004 privind instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 72/2005, iar în anul 2006 s-a adoptat Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2006 privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului national auto, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 373/2006.

Prevederile acestor acte normative au în vedere diminuarea poluării aerului în aglomerările urbane datorate emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, care au o pondere substantială printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, prin scoaterea din uz a autoturismelor care nu respectă standardele nationale si europene în materie si cresterea accesibilitătii la cumpărarea de autoturisme noi de către toate categoriile sociale.

 

4.9. Reglementări specifice în sectorul agricol privind emisiile de amoniac

Hotărârea Guvernului nr. 964/2000, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2005, transpune în legislatia natională Directiva 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluării cauzate de nitratii proveniti din surse agricole.

Planul de actiune pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati proveniti din surse agricole are ca obiective reducerea poluării apelor, cauzată de nitratii proveniti din surse agricole, prevenirea poluării cu nitrati si rationalizarea si optimizarea utilizării îngrăsămintelor chimice si organice ce contin compusi ai azotului.

Ca urmare a implementării prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor si mediului nr. 1.072/2003 privind aprobarea organizării Monitoringului suport national integrat de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole în apele subterane si de suprafată si pentru aprobarea Programului de supraveghere si control corespunzător si a procedurilor si instructiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluantilor proveniti din surse agricole în apele de suprafată si în apele subterane, s-au identificat zonele vulnerabile din punct de vedere al contaminării cu nitrati din surse agricole.

În vederea reducerii emisiilor de amoniac, Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor si al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole are ca scop recomandarea celor mai utile practici, măsuri si metode posibil de aplicat de către fiecare fermier, producător agricol, pentru protectia apelor împotriva poluării cu fertilizanti, în special nitrati proveniti din activităti agricole.

Prevederile codului mentionat la alineatul anterior sunt obligatorii în zonele vulnerabile din punct de vedere al nutrientilor din surse agricole.

 

4.10. Alte reglementări

Având în vedere unul dintre principiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, si anume principiul „poluatorul plăteste”, s-a stabilit cadrul legislativ si economic potrivit căruia costurile pentru reducerea emisiilor să fie suportate de generatorul acestora. Astfel, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, s-a stabilit un instrument economico-financiar destinat sustinerii si realizării proiectelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului.

O parte dintre veniturile Fondului pentru mediu se constituie din taxele pentru emisiile de poluanti în atmosferă, încasate de la operatorii economici poluatori, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 578/2006.

 

SECTIUNEA a 5-a

Implementarea si monitorizarea PNRPE

 

Implementarea PNRPE se monitorizează prin elaborarea anuală a inventarelor nationale de emisie pentru dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac.

Elaborarea anuală a inventarelor de emisii la nivel national se realizează conform obligatiilor de raportare asumate de România prin ratificarea protocoalelor Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, ratificate prin Legea nr. 271/2003, precum si prin transpunerea în legislatia natională a prevederilor Directivei 2001/81 /CE privind plafoanele nationale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici.

Inventarele nationale de emisii evidentiază nivelul anual al emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac si reprezintă instrumente de control în vederea respectării plafoanelor nationale de emisie pentru anul 2010.

Asigurarea continuitătii elaborării inventarelor nationale de emisii cu respectarea cerintelor de consistentă si comparabilitate a datelor este necesară si pentru adoptarea unor măsuri suplimentare, în cazul nerespectării până cel târziu în anul 2010 a plafoanelor nationale de emisie, si mentinerea respectării acestor plafoane de emisie în fiecare an începând cu anul 2010.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale

 

PNRPE se actualizează si se revizuieste conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005.

Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului asigură completarea PNRPE cu distributia geografică a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compusi organici volatili si amoniac si prognozele de emisii pentru anul 2010, în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Agentia Natională pentru Protectia Mediului asigură elaborarea prognozelor de emisii pentru anul 2010, în termen de 5 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 46 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Dumbrava” la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu pozitiile nr. 48 - 50, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 decembrie 2006.

Nr. 1.884.

 

ANEXĂ

 

Nr crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobindirii sau după caz anul darii în folosinta

Valoarea de inventar

Situatia juridica actuala

„46

 

Sistem Alimentare cu Apa sat DUMBRAVA

Sat Dumbrava T 23 A174

2003

1.040.807,20RON

Domeniul Public

 

 

Teren intravilan

T 23 A174 S=10.000mp N - pasune comunala S- pasune comunala E -pasune comunala V-pasune comunala împrejmuire stâlp beton= 100 buc, plasa sarma ghimpata, pod acces

 

 

Domeniul public

 

 

CAPTARE

 

 

 

 

 

 

Foraj, H=50

M=50,00

2003

67.997,50

Domeniul public

 

 

Electropompa submersibila pt forajQmax= 14, lmc/h H= 13;0 CA P= 1, lkw

Bue=1,00 Buc=1,00

2003

* 1.652,00

21.458,30

Domeniul public

 

 

INMAGAZINARE

 

 

 

 

 

 

Rezervor R,V=200 mc

Buc= 1,00 Buc= 1,00

2003

* 124.720,10

124.528,35

Domeniul public

 

 

Sistem antiseismic tip I de prindere la R 200

Buc= 18,00

2003

4.035,60

Domeniul public

 

 

Beton simplu BC 5-beton slab de umplutura la R 200

Mc=20,40

2003

3.669,80

Domeniul public

 

 

Terasamente R 200

Ans= 1,00

2003

2.770,05

Domeniul public

 

 

Gura de descărcare tipi

Buc= 0,00

-

0,00

Domeniul public

 

 

Cămin deversare

Buc= 1,00

2003

1.138,70

Domeniul public

 

 

Podet L7,00m

Buc = 1,00

2003

2.177,10

Domeniul public

 

 

Deversare clapeta unisens (antibroasca) Dn 65 mm

Buc=0,00

-

0,00

Domeniul public

 

 

Sânt de garda pereat

Ml = 26,00

2003

3.858,60

Domeniul public

 

 

Conducta golire rezervor D160mm

ML=  16,00

2003

1.416,00

Domeniul public

 

 

Deversare cu clapeta unisens(antibroasca ) De l60mm (Dn l50mm)

Buc=1,00

2003

1.37470

Domeniul public

 

 

STATIE DE POMPARE CU DEBIT VARIABIL

 

 

 

Domeniul Public

 

 

Statie de pompare (2+l) cu debit variabil Q= 15,9mc/h H=25,00:P=2,2kw

Buc=1,00 Buc=1,00

2003

Proc 74.499,30 38.524,05

Domeniul public

 

 

DEZINFECTIE

 

 

 

Domeniul public

 

 

Statie de clorare pentru capacitate de 0-200g/h

Buc=1,00

2003

Proc 69841,25 -1.864,40

Domeniul public

 

 

Put absorbant

Buc= 1,00

2003

1.250.80

Domeniul public

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

 

Conducta din PEHD D 63 mm:PN6

M=2.936.00

2003

77.950,80

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD 75mm:PN6

M= 1.154,00

2003

37.447,30

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D110mmPN6

M=227,00

2003

12.723,35

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D125mmPN6

M=848,00

2003

52.533,60

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D 140mmPN6

M=533,00

2003

41.273,45

Domeniul public

 

 

Cismele publice de 1”

Buc=21,00

2003

28.558,95

Domeniul public

 

 

Subtraversare DJ cu DE63:75:125:140mm,8buc, L=10,00 m

M=25,00

2003

10.177,50

Domeniul public

 

47

 

Sistem Alimentare cu Apa sat CIUPELNITA

Sat CIUPELNITA T 63 A 121

2003

806.780,70 RON

Domeniul Public

 

 

Teren intravilan

T 63 A121 S=10.000 mp N - pasune comunala S- pasune comunala E -pasune comunala V-pasune comunala împrejmuire stâlp beton= 100 buc, plasa sarma ghimpata, pod acces

 

 

Domeniul public

 

 

CAPTARE

 

 

 

 

 

 

Foraj,H=50

M=50,00

2003

67.997,50

Domeniul public

 

 

Electropompa submersibila pt forajQmax=6,9, lmc/h H= 15:0 CA

Buc=1,00 Buc=1,00

2003

* 1.280,30

21.829,99

Domeniul public

 

 

INMAGAZINARE

 

 

 

 

 

 

Rezervor R,V= 100 mc

Buc=1,00 Buc= 1,00

2003

*83.361,10

87.337,70

Domeniul public

 

 

Sistem antiseismic tip I de prindere la R 100

Buc= 10,00

2003

2.241.99

Domeniul public

 

 

Beton simplu BC 5-beton slab de umplutura la R100

Mc= 12,75

2003

2.295.10

Domeniul public

 

 

Terasamente R 100 si statie de pompare

Ans=1,00

2003

3.413,15

Domeniul public

 

 

Gura de descărcare tipi

Buc=0,00

-

0,00

Domeniul public

 

 

Cămin deversare

Buc=1,00

2003

1.138,70

Domeniul public

 

 

Podet L 7,00m

Buc = 1,00

2003

2.177,10

Domeniul public

 

 

Deversare clapeta unisens(antibroasca)Dn65 mm

Buc=0,00

.

0,00

Domeniul public

 

 

Sânt de garda pereat

M=24.00

2003

3.560,65

Domeniul public

 

 

Conducta golire rezervor D160mm

ML=20,00

2003

1.770,00

Domeniul public

 

 

Deversare cu clapeta unisens (antibroasca )Del60mm(Dnl50mm)

Buc=1,00

2003

1.374,70

Domeniul public

 

 

STATIE DE POMPARE CU DEBIT VARIABIL

 

 

 

Domeniul Public

 

 

Statie de pompare (2+l)cu debit variabil Q=8,7mc/hH=25,00CA

Buc=1,00 Buc=1,00

2003

Proc 74.499,30 38.524,04

Domeniul public”

 

 

DEZINFECTIE

 

 

 

Domeniul public

 

 

Statie de clorare pentru capacitate de 200g/h

Buc=1,00

2003

Proc 69841,24

-1.864,39

Domeniul public

 

 

Put absorbant

Buc= 1,00

2003

1.250,80

Domeniul public

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

 

Conducta din PEHD D 63 mm:PN6

M=2.532,00

2003

67.224,60

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D75 mmPN6

M=340,00

2003

11.032,99

Domeniul public

 

 

Conducta din PEDHD 90mmPN6

M=824

2003

34.031,20

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D 110 mmPN6

M=401,00

2003

22.476,05

Domeniul public

 

 

Cismele publice

Buc=16

2003

21.759,20

Domeniul public

 

 

Subtraversare DJ cu De63:90mm;3buc,L=10:00m

M= 10,00

2003

4.071,00

Domeniul public

 

48

 

Sistem Alimentare cu Apa sat

ZANOAGA

Sat ZANOAGA T 91 A 647PS

2003

812.040,60 RON

Domeniul Public

 

 

Teren intravilan

T91A647

PS S= 10.000 mp

N - pasune comunala

S- pasune comunala

E -pasune comunala

V-pasune comunala împrejmuire stâlp beton= 100 buc, plasa sarma ghimpata, pod acces

 

 

Domeniul public

 

 

CAPTARE

 

 

 

 

 

 

Foraj,H=50

M= 50,00

2003

67.997,50

Domeniul public

 

 

Electropompa submersibila pt foraiQmax=2,101/s:H= 15m

CA:P=0,7kw

Buc=1,00 Buc=1,00

2003

*3.333,50

19.776,80

Domeniul public

 

 

INMAGAZINARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervor R,V= 100 mc

Buc=1,00 Buc= 1,00

2003

+83.361,10 87.337,70

Domeniul public

 

 

Sistem antiseismic tip I

de prindere la R 100

Buc= 10,00

2003

2.242.00

Domeniul public

 

 

Beton simplu BC 5-beton slab

de umplutura la R 100+sapatura

Mc=25,50

2003

4.590,20

Domeniul public

 

 

Terasamente R 100 si statie

de pompare

Ans=1,00

2003

5.876.40

Domeniul public

 

 

Gura de descărcare tipi

Buc=0,00

-

0,00

Domeniul public

 

 

Cămin deversare

Buc=1,00

2003

1.138.70

Domeniul public

 

 

Podet 0,00m

Buc = 0,00

2003

0,00

Domeniul public

 

 

Deversare clapeta unisens

(antibroasca)

Dn 150 mm

Buc=1,00

2003

1.374,70

Domeniul public

 

 

Sânt de garda pereat

M=7.00

2003

1.038.40

Domeniul public

 

 

Conducta golire rezervor

D160mmPN 6

ML= 16,00

2003

1.416,00

Domeniul public

 

 

STATIE DE POMPARE

 

 

 

Domeniul public

 

 

Statie de pompare (2+l)Q=9,45mc/h:H=25,00m

CAP=1,3x2kw

Buc=1,00 Buc=1,00

2003

Proc 74499,30 38.524,05

Domeniul Public

 

 

Lucrări suplimentare la fundate clorinator si statie de pompare(sapatura +beton BC5)

Mc=2,24

2003

404,15

Domeniul public'

 

 

DEZINFECTIE

 

 

 

Domeniul public

 

 

State de clorare pentru capacitate de 200g/h

Buc=1,00

2003

Proc 69841,25 -1.864,40

Domeniul public

 

 

Put absorbant

Buc= 1,00

2003

1.250,80

Domeniul public

 

 

RETEA DE DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

 

Conducta din PEHD D 63

mm:PN6

M=3.000,00

2003

79.650,00

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D75

mmPN6

M=375,00

2003

12.168,75

Domeniul public

 

 

Conducta din PEDHD 90mm

PN6

M=598,00

2003

24.697,40

Domeniul public

 

 

Conducta din PEHD D 110 mmPN6

M=3 37,00

2003

18.888,85

Domeniul public

 

 

Cismele publice

Buc=16

2003

21.759,20

Domeniul public

 

 

Subtraversare parau cu De63, PN6 Subtraversare DJ cu De63, PN6

Ml=10,00 ML=7,00

2003

4.543,00 2.849.70

Domeniul public”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului aditional, semnat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucuresti la 12 mai 2006 si aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 898/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 31 iulie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si având în vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 23 ianuarie 1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul aditional, semnat la Bucuresti la data de 14 decembrie 2006, la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”, semnat la Bucuresti la 12 mai 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mircea Nicu Toader,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Alexandros Galiatatos,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Cătălin-lonel Dănilă,

secretar de stat

Ministrul mediului si gospodăriri apelor,

Sulfina Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.917.

 

PROTOCOL ADITIONAL

la Memorandumul de întelegere dintre Ministerul Integrării Europene si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare referitor la cofinantarea si administrarea proiectului „Extinderea implementării Agendei locale 21 în România”,

semnat la Bucuresti la 12 mai 2006

 

Părtile semnatare:

1. Ministerul Integrării Europene, denumit în continuare M.I.E., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod fiscal 13646233, cont nr. R079TREZ 7002 3800 155x xxxx, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, reprezentat legal prin doamna Anca Daniela Boagiu, ministru, si domnul Gabriel Friptu, director general Directia Generala Autoritatea de management - Programul operational regional, denumită în continuare A.M. - P.O.R.;

2. Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare - România, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 48 A, sectorul 1, cont. nr. RO02BRDE 450S V034 6680 4500, deschis la BRD Groupe Societe Generale, Sucursala Mari Clienti Corporativi Bucuresti, reprezentat legal prin doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident, denumit în continuare P.N.U.D.,

 

au convenit încheierea prezentului protocol aditional:

 

I. Dispozitiile Memorandumul de întelegere se modifică după cum urmează:

1. La art. 4 „Date privind derularea Proiectului”, punctul 4.5 lit.b va avea următorul cuprins:

„La încheierea Proiectului, P.N.U.D. va pregăti si va prezenta M.I.E. un raport final care va contine raportul tehnic si datele financiare finale, precum si un raport de audit”.

2. La art. 4 „Date privind derularea Proiectului”, punctul 4.6 va avea următorul cuprins:

„La închiderea programului, pe baza raportului final aprobat de către MIE, PNUD va restitui:

1. sumele ramase necheltuite din contributia financiară a MIE în contul RO 91 TREZ 7005072xxx000802 deschis la ATCPMB.

2. dobânda bancară netă aferentă contributiei MIE.”

3. Art. 9 „Modificarea memorandumului de întelegere” se completează cu punctul 9.2. care va avea următorul cuprins:

“9.2. Următoarele tipuri de modificări ale memorandumului de întelegere pot fi făcute direct, cu acordul părtilor semnatare: realocarea unor sume între tipurile de cheltuieli prevăzute în anexa nr.2 la memorandumul de întelegere, “Bugetul Proiectului”, în limita a 20% din valoarea categoriilor respective de cheltuieli.”

 

II. Anexa nr. 1 la Memorandumul de întelegere se modifică după cum urmează:

1. “Durata Proiectului: august 2006 - decembrie 2007”

2. Paragraful al saptelea al părtii l.b) “Strategia” va avea următorul cuprins:

“Proiectul va extinde implementarea Agendei Locale 21 în două judete, două municipii si o comună, selectate în comun de către PNUD si Ministerul Integrării Europene, pe baza metodologiei stabilite anterior:

- Stabilirea structurilor locale ale Agendei 21 (Comitetul Local de Coordonare, Biroul Local al Agendei 21 si Grupurile de Lucru);

- Identificarea nevoilor locale de instruire si derularea activitătilor de training;

- Elaborarea draft-ului Planului Local de Dezvoltare Durabilă (care include Strategia locală de dezvoltare durabilă, Planul local de actiune) urmat de un larg proces de dezbatere publică pentru corectarea/completarea documentului înaintea finalizării;

- Identificarea si alcătuirea Portofoliului de Proiecte prioritare;

- Sprijin pentru implementarea unora dintre proiectele prioritare, având în vedere sinergia cu alte proiecte PNUD din aceleasi localităti, inclusiv pregătirea completă a cel putin unui proiect care să cuprindă elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic.”

3. În Partea a II-a, “Matricea rezultatelor”, dispozitiile privind Obiectivul proiectului se modifica după cum urmează:

“Întărirea capacitătii institutionale si constientizarea la nivelul autoritătilor si al publicului, în vederea adoptării si încorporării principiilor dezvoltării durabile în strategiile de dezvoltare locală si regională si în planurile de actiune, în două judete, două municipii si o comună din România”.

4. În Partea a II-a, activitatea 4.3 “Stabilirea Portofoliului de Proiecte Prioritare” corespunzătoare obiectivului 4 “Elaborarea documentelor Agendei Locale 21 pentru fiecare localitate” din “Matricea rezultatelor” se completează cu următoarele activităti:

“4.3 Stabilirea Portofoliului de Proiecte Prioritare si pregătirea completă a cel putin unui proiect care să cuprindă elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic”.

5. În Partea a II-a, dispozitiile privind rezultatele corespunzătoare obiectivului 6 “Managementul general al proiectului” din “Matricea rezultatelor” se modifică după cum urmează:

“Proiectul implementat cu succes în două judete, două municipii si o comună, în conformitate cu Proiectul de document si legislatia din domeniu.”

 

6. În Partea a II-a „Planul de lucru anual” se modifică după cum urmează:

 

Plan de lucru anual

 

III. Anexa nr. 2 la Memorandumul de întelegere se modifică după cum urmează:

 

Anexa nr. 2

 

BUGETUL PROIECTULUI (cheltuieli totale pentru 17 luni)

 

a. Contributia M.I.E.

Tipuri de cheltuieli

 

Suma*

(Dolari SUA)

RON

Personal local

27.000

76.950

Grupuri de lucru

22.500

64.125

Consultanti

10.000

28.500

Echipament

10.000

28.500

Deplasări

25.000

71.250

Training local

14.000

39.900

Training international

30.000

85.500

Consumabile

10.000

28.500

Comunicatii si întretinere echipamente IT

15.000

42.750

Publicatii si materiale audio-video

25.000

71.250

Traduceri si supervizare native speaker

15.000

42.750

Evenimente (Ateliere de lucru, seminalii, dezbateri publice)

13.000

37.050

Comision administrare (5%)

10.825

30.851

TOTAL

227.325

647.876

*S-a luat în consideratie un curs de referintă mediu de 2,85 RON pentru 1 dolar SUA

 

b. Contributia PNUD

Tipuri de cheltuieli

 

Suma*

(Dolari SUA)

Personalul proiectului

69.600

Cheltuieli administrative (cheltuieli si utilităti)

8.400

Deplasări

5.400

Masină proiect (întretinere si carburant)

5.000

Costuri de raportare

900

Audit

1.000

Diverse

8.100

TOTAL

98.400

*Plătile din contributia PNUD se vor efectua în lei la cursul de schimb ONU din ziua plătii

 

Prezentul Protocol a fost încheiat în patru exemplare originale, două în limba română si două în limba engleză. În situatia în care apar divergente cu privire la interpretarea dispozitiilor prezentului protocol, va prevala varianta în limba română.

 

Pentru Ministerul Integrării Europene,

Anca Daniela Boagiu,

ministrul integrării europene

Pentru Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare,

Soknan Han Jung,

reprezentant rezident

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) Se aprobă Standardul de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta decizie. (2) Se aprobă Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, operatorul de transport si operatorii sistemelor de distributie vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.361.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Conditiilor de valabilitate a licentei pentru transportul gazelor naturale

 

Având în vedere dispozitiile art. 8 lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) si (5) din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Conditiile de valabilitate a licentei pentru transportul gazelor naturale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale si operatorul Sistemului national de transport vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Stefan Cosmeanu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 1.362.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea minereurilor metalifere din perimetrul Sumuleu, judetul Harghita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială Eastern Mediterranean Resources Public Limited Cipru, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 4.