MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 34         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         MIercuri, 17 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.898/2006. - Hotărâre pentru declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A..

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006'privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

22. - Ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru declasificarea si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al aii. 19, art. 20 alin. (1) lit. b) si al art. 24 din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se declasifică informatiile secrete de serviciu cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006*) privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

(2) Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 privind aprobarea contractului de consultantă si servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societătii Comerciale „Romtelecom” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

ZsoltNagy

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2006.

Nr. 1.898.


*) Hotărârea Guvernului nr. 947/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANtA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 57/2002,

luând în consideratie prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor care reprezintă transpunerea în legislatia natională a prevederilor,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

văzând Referatul de aprobare nr. 65.225 din 17 ianuarie 2007, întocmit de Directia igienă si sănătate publică si de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 6 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

„Art. 6. - (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 10 zile de la publicare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul unitătilor prevăzute la pct. 2, 3 si 4 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1, prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la 6 luni de la publicare.

(3) Activitătile de vânzare directă a produselor primare si activitătile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală se înregistrează în termen de 6 luni de la data publicării prezentului ordin.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), activitătile de vânzare cu amănuntul desfăsurate de unitătile mentionate la pct. 1 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevăzută la art. 1 se înregistrează în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Chetan Radu Roatis

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 7.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI

 

ORDIN

privind stabilirea unor competente pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism în municipiul Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 56 alin. (2) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor, constructiilor si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Planurile urbanistice zonale - PUZ de la nivelul municipiului Bucuresti se avizează de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă Primăria Municipiului Bucuresti si se supun deliberării si aprobării Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 2. - (1) Planurile urbanistice de detaliu - PUD de la nivelul municipiului Bucuresti, cu exceptia planurilor urbanistice de detaliu aferente imobilelor clasate în lista monumentelor istorice si a celor care se amplasează în zone protejate, se avizează de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă primăria de sector si se aprobă de consiliul local al sectorului respectiv.

(2) Planurile urbanistice de detaliu de la nivelul municipiului Bucuresti, aferente imobilelor clasate în lista monumentelor istorice si a celor care se amplasează în zone protejate, se avizează de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă Primăria Municipiului Bucuresti si se supun deliberării si aprobării Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Avizele comisiilor tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism sunt consultative si au ca scop îmbunătătirea calitătii deciziei referitoare la dezvoltarea spatială durabilă.

Art. 4. - (1) Reglementările cuprinse în planurile urbanistice zonale vor fi comunicate primăriilor de sector în termen de 10 zile de la data aprobării.

(2) Reglementările cuprinse în planurile urbanistice de detaliu vor fi comunicate Primăriei Municipiului Bucuresti în termen de 10 zile de la data aprobării.

(3) Reglementările cuprinse în planurile urbanistice de detaliu care nu sunt conforme cu planul urbanistic zonal respectiv vor fi anulate prin decizia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, adoptată după emiterea avizului consultativ al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă Primăria Municipiului Bucuresti.

Art. 5. - La lucrările Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă Primăria Municipiului Bucuresti vor participa, în calitate de invitati permanenti, un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, precum si arhitectii sefi ai sectoarelor municipiului Bucuresti.

Art. 6. - (1) Avizele consultative emise de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si de urbanism de pe lângă Primăria Municipiului Bucuresti sau de pe lângă primăriile de sector vor fi motivate în scopul asigurării consultantei tehnico-urbanistice a autoritătilor publice decizionale si al informării initiatorilor respectivelor documentatii, persoane fizice sau juridice.

(2) Avizele prevăzute la alin. (1) se vor face publice pe site-ul Primăriei Municipiului Bucuresti sau al primăriei de sector respective, în termen de 10 zile de la emiterea acestora, în scopul asigurării transparentei.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.107/2001 privind unele măsuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism în municipiul Bucuresti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 527 din 31 august 2001, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 22.