MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 35         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

14. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

15. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

22. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

41. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

29. - Lege privind respingerea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

53. - Decret pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

30. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele masuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

54. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

31. - Lege privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

55. - Decret pentru promulgarea Legii privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

29. - Decret privind înaintarea în gradul următor a unui general în retragere din Ministerul Apărării

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a  Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de sfat a României

 

32. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

33. - Hotărâre privind finantarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2007

 

34. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

105. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu

 

106. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

442/2006. - Decizie pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 16 august 2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.2 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Producătorii agricoli din zona montană care detin suprafete de pajisti beneficiază, în anii 2006 si 2007, de sprijin direct al statului, denumit în continuare sprijin direct, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, în limita sumei de 50.000 mii lei, în cadrul programului «Dezvoltarea durabilă a sectorului vegetal, a sectorului zootehnic si piscicol, precum si alte programe pe care Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale trebuie să le pună în aplicare».

(2) Beneficiarii sprijinului direct sunt persoane fizice, persoane juridice, asociatii ale crescătorilor de cabaline, bovine, ovine si caprine sau asociatii composesorale, constituite conform legislatiei în vigoare, care detin în proprietate/arendă/concesiune suprafete de pajisti în zona montană, în vederea asigurării bazei furajere pentru animalele din speciile cabaline, bovine, ovine si caprine.

(3) Sprijinul direct se acordă producătorilor agricoli prevăzuti la alin. (2) sub formă de bonuri valorice, al căror model este prevăzut în anexa nr. 1, care se utilizează pentru achizitionarea de seminte certificate de leguminoase si graminee, cu exceptia semintelor de lucerna, pentru achizitionarea de îngrăsăminte chimice, în scopul sporirii fertilitătii solului si productiei vegetale, precum si pentru efectuarea lucrărilor de amendare a solului.”

2. La articolul 4, punctele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

„2. Persoanele juridice si/sau asociatiile de crescători de cabaline, bovine, ovine si caprine si/sau asociatiile composesorale de pajisti:

a) să facă dovada detinerii în proprietate/arendă/ concesiune a unei suprafete de minimum 10 ha de pajisti;

b) să asigure o încărcătură minimă de 1,0 UVM/ha pajiste.

3. Pot obtine sprijin direct numai producătorii agricoli, crescători de cabaline, bovine, ovine si caprine, care nu înregistrează datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.”

3. Alineatele (2) si (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„(2) Cererile solicitantilor sprijinului direct sunt înregistrate de reprezentantii teritoriali ai sucursalelor judetene si a municipiului Bucuresti ale Agentiei, după caz, într-un registru special pentru evidenta beneficiarilor de sprijin direct pentru pajisti si se depun însotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare si certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice;

b) declaratie pe propria răspundere că asigură încărcătura minimă de 1,0 UVM/ha pajiste, calculată conform coeficientului de transformare în UVM de 0,80 pentru bovine/cabaline total si de 0,15 pentru ovine/caprine total;

c) copie de pe actul de proprietate/adeverinta eliberată de primărie/copie de pe actul de concesionare/arendare a suprafetei de pajiste pentru care se solicită sprijinul;

d) adeverinta prevăzută la lit. c) va fi eliberată în conformitate cu evidentele din Registrul agricol si va fi semnată de primarul si de secretarul unitătii administrativ-teritoriale unde este situată suprafata de pajiste pentru care se solicită sprijin;

e) adeverintă eliberată de primărie, în care se va mentiona numărul de animale detinute de proprietar, înscrise în Registrul agricol, sau alte acte doveditoare din care să rezulte proprietatea asupra animalelor;

f) adeverintă de la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, precum si de la consiliile locale, din care să rezulte că nu au datorii restante către bugetul de stat ori bugetul local.

(3) Atribuirea bonurilor valorice se face în ordinea depunerii cererilor, în limita sumei totale de 50.000 mii lei alocate din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale pentru anii 2006 si 2007, până la utilizarea în întregime a fondului alocat fiecărui judet corespunzător suprafetelor de pajisti pe care le detine.”

4. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Data limită de depunere a documentatiilor în vederea accesării sprijinului direct reglementat de prezenta ordonantă este 30 aprilie 2007.”

5. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Normele metodologice privind conditiile de acordare a sprijinului direct pentru culturile care se înfiintează si/sau se exploatează în anii 2006 si 2007 se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.”

Anexele nr. 2, 3 si 4*) vor avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 2

 

Comuna (orasul, municipiul)...........................

Judetul..............................................................

Nr. de înregistrare.............din......................

Vizat

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură

.......................................................................................

(numele, prenumele si semnătura)

 

LISTA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI CARE SOLICITĂ SPRIJIN DIRECT

 

Nr. crt.

Producătorii agricoli

Suprafata totală de pajisti pentru care se solicită sprijinul

(ha)

Suma aprobată pentru seminte certificate de leguminoase si graminee

(lei)

Suna aprobată pentru îngrăsăminte chimice

(N, P,K)

(lei)

Suma aprobată pentru efectuarea lucrărilor de amendare a solului

(lei)

Suma totală aprobată (lei)

Nr. bonuri valorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general:

 

 

 

 

 

 

 

Reprezentantul teritorial al Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultura,

.............................................................................................................................

 

Agentul economic (denumirea, adresa, sediul, codul fiscal)

Banca Comercială..................................................................

Nr............................data (ziua, luna, anul) ........................

 

ANEXA Nr. 3

 

CENTRALIZATORUL FACTURILOR EMISE ÎN BAZA BONURILOR VALORICE

 

Nr. crt.

 

Nr. si data facturii

 

Valoarea facturii achitată cu bonuri valorice

(lei)

 

Din care:

Seminte certificate de leguminoase si graminee

(lei)

Ingrăsăminte chimice

(N; P; K)

(lei)

Lucrări de amendare a solului

(lei)

0

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Conducătorul unitătii,

........................................

(semnătura si stampila)

ANEXA Nr. 4

 

Sucursala Agentiei de Plăti si Interventie

pentru Agricultură - Judetul.....................

Nr...................../.......................................

 

CENTRALIZATORUL SUMELOR SOLICITATE DE FURNIZORII DE PRODUSE/LUCRĂRI

 

Nr. crt.

 

Furnizorul

 

Suma solicitată conform bonurilor valorice

 

Din care, pentru:

Seminte certificate de leguminoase si graminee

(lei)

Îngrăsăminte chimice

(N; P; K)

(lei)

Lucrări de amendare a solului

(lei)

0.

1

2

3

4

5

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Sef de sucursală a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură,

..............................................................................................................

(semnătura st stampila)

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 14.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2006 privind acordarea unor facilităti financiare producătorilor agricoli care detin suprafete de pajisti în zona montană si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 28 iunie 2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 30 iunie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 10, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Concedentul este obligat ca, într-un termen de 30 de zile de la însusirea propunerii de concesionare formulate de persoana interesată, să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate.”

2. La articolul 14, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) licitatia - procedura la care persoana fizică sau juridică interesată are dreptul de a depune ofertă;”.

3. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - Persoana interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.”

4. La articolul 20, alineatul (1) si litera b) a alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Concedentul are obligatia să asigure obtinerea documentatiei de atribuire de către persoana interesată, care înaintează o solicitare în acest sens.

b) punerea la dispozitia persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens a unui exemplar din documentatia de atribuire, pe suport hârtie si/sau pe suport magnetic.”

5. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.”

6. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentatia de atribuire.”

7. La articolul 28, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita si de a obtine documentatia de atribuire.”

8. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - (1) Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentatia de atribuire.”

9. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

„Art. 47. - Persoana care a participat la întocmirea documentatiei de atribuire are dreptul de a fi ofertant, dar numai în cazul în care implicarea sa în elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natură să defavorizeze concurenta.”

10. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - Persoana care consideră că un contract a fost calificat drept contract de concesiune de bunuri proprietate publică, cu nerespectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, poate solicita punctul de vedere al Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.”

11. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

„Art. 69. - Prevederile art. 67 si 68 referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederi/or art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 11 ianuarie 2007.

Nr. 22.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 41.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se respinge Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 66 din 13 septembrie 2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 15 septembrie 2006.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din I Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 29.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6672006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind respingerea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2006 pentru modificarea alin. (3) al art. 851 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 53.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45 din 21 iunie 2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, precum si Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului ca, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, să întreprindă toate procedurile si să încheie documentele necesare astfel încât Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului să redevină creditor al societătii pentru creanta convertită în actiuni în temeiul Hotărârii nr. 8 din 28 noiembrie 2003 a Adunării generale extraordinare a actionarilor Societătii Comerciale «Oltchim» - S.A. Râmnicu Vâlcea, precum si să se procedeze la majorarea capitalului social al societătii prin conversia în actiuni, în temeiul art. 17 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, a întregii creante detinute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, cu acordarea drepturilor de preferintă pentru actionarii existenti la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, conform dispozitiilor art. 211 si 216 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Se va acorda actionarilor minoritari dreptul de preferintă astfel încât, în interval de 60 de zile de la data publicării, conform legii, a hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor societătii, acestia să poată realiza subscrieri, la valoarea nominală a actiunilor, până la concurenta cotelor detinute anterior datei de 28 noiembrie 2003. În situatia în care, înăuntrul acestei perioade, actionarii minoritari nu vor subscrie toate actiunile emise în favoarea lor, actiunile nesubscrise vor fi vândute pe piata de capital, la valoarea de piată a acestora, în cadrul unei oferte publice, într-un interval de 60 de zile de la data expirării perioadei de subscriere, în conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - După finalizarea operatiunilor prevăzute la art. 1, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va transfera către Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie, toate actiunile dobândite la Societatea Comercială «Oltchim» - S.A. Râmnicu Vâlcea, pe bază de protocol, în termen de 60 de zile de la dobândirea acestora, în vederea administrării si vânzării în procesul de privatizare.”

3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

„Art. 4. - Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator/furnizor, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurentei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 30.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 45/2006 privind unele măsuri pentru privatizarea Societătii Comerciale „Oltchim” - S.A. Râmnicu Vâlcea si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 54.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Academia Oamenilor de Stiintă din România este for national, de consacrare stiintifică, care reuneste personalităti reprezentative ale stiintei.

(2) Academia Oamenilor de Stiintă din România, denumită în continuare AOSR, este institutie de interes public, cu personalitate juridică de drept public, autonomă.

(3) AOSR este continuatorul si unicul legatar al Academiei de Stiinte din România care a functionat în perioada 1936-1948 si al Asociatiei Oamenilor de Stiintă din România, înfiintată prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care si-a schimbat titulatura din Asociatia Oamenilor de Stiintă din România în Academia Oamenilor de Stiintă din România prin Hotărârea judecătorească din 3 octombrie 1996, adoptată de Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti.

Art. 2. - Sediul central al AOSR este în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 54, sectorul 5.

Art. 3. - Principalele atributii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintei sub toate formele, actiunile si metodele directe, indirecte sau adiacente.

Art. 4. - În realizarea atributiilor sale, AOSR recunoaste Academia Română ca cel mai înalt for national de consacrare stiintifică si culturală si colaborează cu academiile de profil de ramură, cu Ministerul Educatiei si Cercetării, cu institutii si organizatii stiintifice academice, de cercetare si învătământ, din tară si din străinătate.

 

CAPITOLUL II

Organizare si functionare

 

Art. 5. - (1) AOSR se reorganizează si functionează potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, adoptat de adunarea generală a membrilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) AOSR reuneste personalităti stiintifice reprezentative, cu o înaltă tinută spirituală si morală, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv în ceea ce priveste dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiilor academice, precum si institutii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea stiintei si creatiei intelectuale.

(3) AOSR întruneste în componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.

(4) Membrii de onoare sunt cetăteni români sau străini care s-au remarcat prin realizări în domeniul stiintei sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si a prestigiului AOSR.

(5) Membrii titulari si corespondenti sunt cetăteni români alesi dintre personalitătile prevăzute la alin. (1). Numărul maxim de membri titulari este de 250.

(6) Membrii asociati sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea stiintifică realizată ori prin contributii materiale sustin si sprijină dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si a prestigiului AOSR.

(7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician. Art. 6. - AOSR poate acorda si titlul de membru de onoare post-mortem unor personalităti marcante ale stiintei.

Art. 7. - Criteriile si procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.

Art. 8. - (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizatie lunară brută în valoare de 2.000 lei dacă acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizatie de merit prin hotărârea adunării generale.

(2) Membrii prezidiului AOSR, precum si membrii consiliului onorific beneficiază de o indemnizatie lunară majorată cu 20%.

(3) Indemnizatiile lunare se indexează anual cu rata inflatiei comunicată de Institutul National de Statistică pentru anul anterior celui în care se face plata drepturilor si se iau în calculul pensiei de stat.

(4) Membrii titulari ai AOSR care sunt si membri ai altor academii optează pentru o singură indemnizatie.

(5) Sotul supravietuitor, precum si copiii minori, urmasi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiază lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii membrilor Academiei Române.

(6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasările în interesul AOSR, în tară sau în străinătate.

Art. 9. - (1) Pentru buna desfăsurare a activitătii AOSR, în structura acesteia se organizează sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.

(2) AOSR poate înfiinta filiale în afara tării si poate fi membru al unor organisme si organizatii stiintifice din alte tări sau internationale.

(3) În subordinea AOSR functionează, ca unităti cu personalitate juridică, filiale teritoriale, organizate în principalele centre stiintifice si culturale ale tării, precum si institute si centre de cercetare stiintifică. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale si ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.

 

CAPITOLUL III

Conducerea AOSR

 

Art. 10. - Conducerea activitătii AOSR se asigură de adunarea generală, consiliul stiintific, prezidiul AOSR si presedinte.

Art. 11. - (1) Adunarea generală este forul suprem de activitate al AOSR si este alcătuită din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. La adunarea generală participă si directorii generali ai institutiilor stiintifice, precum si ai altor institutii subordonate AOSR.

(2) Adunarea generală are următoarele atributii principale:

a) adoptă statutul AOSR, modificările si completările ulterioare ale acestuia, care se supun aprobării Guvernului României, prin hotărâre;

b) aprobă darea de seamă si bugetul anual al AOSR, precum si programele de activitate stiintifică anuală si de perspectivă;

c) aprobă alegerea membrilor AOSR validati de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;

d) alege presedintele, vicepresedintii si secretarul stiintific dintre membri titulari, în conformitate cu prevederile statutului. Mandatul alesilor este de 4 ani, putând fi realesi o singură dată, cu exceptia secretarului stiintific, al cărui număr de mandate nu este limitat.

(3) Adunarea generală se întruneste în sesiuni ordinare o dată pe an si ori de câte ori este necesar, la solicitarea presedintelui AOSR, a consiliului stiintific sau a două treimi din numărul membrilor AOSR.

(4) Adunarea generală este legal constituită în prezenta a două treimi din numărul membrilor săi si adoptă hotărâri valabile cu votul majoritătii simple a membrilor AOSR prezenti. Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul legal de două treimi din numărul de membri ai AOSR, în termen de 30 de zile se convoacă o nouă adunare generală, care se consideră legal constituită cu numărul membrilor prezenti.

(5) Adunarea generală hotărăste asupra modalitătii de vot. În ceea ce priveste alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face în adunarea generală, prin vot secret.

Art. 12. - (1) Consiliul stiintific asigură conducerea AOSR între sesiunile adunării generale.

(2) Consiliul stiintific este alcătuit din membrii prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.

(3) Consiliul stiintific se întruneste semestrial si ori de câte ori este necesar si se convoacă de către presedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 13. - (1) Prezidiul AOSR asigură conducerea operativă si este constituit din presedinte, vicepresedinti si secretarul stiintific.

(2) Prezidiul AOSR se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar si se convoacă de presedintele AOSR sau de un număr de două treimi din numărul membrilor săi.

Art. 14. - (1) Presedintele AOSR reprezintă AOSR în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice si este ordonator principal de credite.

(2) Presedintele AOSR este presedintele consiliului stiintific si al prezidiului AOSR si conduce lucrările adunării generale si ale structurilor AOSR la care participă.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele AOSR emite decizii.

(4) În cazul în care presedintele AOSR nu îsi poate exercita prerogativele pe o perioadă mai mare de 30 de zile, el va fi înlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat, după caz, de către presedinte sau de către prezidiul AOSR.

Art. 15. - La nivelul presedintelui AOSR functionează un consiliu onorific, structură consultativă alcătuită conform statutului, menită să vegheze la stabilitatea si continuitatea activitătii AOSR.

Art. 16. - (1) Vicepresedintii AOSR îndeplinesc atributiile specifice coordonării sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, precum si alte atributii stabilite de presedintele AOSR si cele stabilite prin Statutul AOSR.

(2) Secretarul stiintific asigură, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legăturilor functionale între sectiile stiintifice, între acestea si filialele teritoriale, precum si cele cu terte persoane si îndeplineste atributiunile încredintate de presedintele AOSR si cele stabilite prin Statutul AOSR.

Art. 17. - Mandatul presedintelui AOSR, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific încetează la expirarea duratei pentru care au fost alesi sau prin hotărârea adunării generale a AOSR, dacă acestia sunt în imposibilitatea de a-si îndeplini atributiile sau îsi depun demisia.

Art. 18. - Atributiile specifice ale AOSR, ^le^onsiliului stiintific, ale prezidiului AOSR, ale presedintelui AOSR, ale consiliului onorific si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.

 

CAPITOLUL IV

Aparatul de lucru al AOSR si al unitătilor din subordine

 

Art. 19. - (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.

(2) Structura organizatorică a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si statele de functii se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR.

(3) Angajarea, încetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac în conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar si se aprobă de către presedintele AOSR, la propunerea secretarului stiintific.

 

CAPITOLUL V

Finantarea si patrimoniul AOSR

 

Art. 20. - (1) Fondurile necesare functionării AOSR, conform prezentei legi si statutului propriu, se asigură de la bugetul de stat si din venituri proprii.

(2) AOSR poate fi sprijinită prin donatii, sponsorizări si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobării prezidiului AOSR.

(3) Patrimoniul AOSR este alcătuit din:

a) bunuri mobile si imobile;

b) bunuri mobile si imobile, proprietate publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale, atribuite în administrare sau în folosintă în conditiile legii;

c) alte bunuri dobândite potrivit legii.

Art. 21. - (1) AOSR are în dotare un parc auto propriu.

(2) Numărul maxim de autovehicule necesare bunei functionări a structurilor AOSR si consumul lunar de carburanti se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 22. - (1) Sintagma Academia Oamenilor de Stiintă din România nu poate fi folosită de nicio altă institutie publică sau privată în cuprinsul denumirii acesteia.

(2) Sigla AOSR este cea sub care a functionat Academia de Stiinte din România în perioada 1936-1948 si va fi redată grafic în Statutul AOSR.

Art. 23. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, adunarea generală a AOSR va adopta si va supune aprobării Guvernului României statutul propriu.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 31.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiintă din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 55.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul următor a unui general În retragere din Ministerul Apărării

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 182 din 21 decembrie 2006,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-maior cu două stele, în retragere, Chitacu Mihail Anton se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele, în retragere.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 29.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86/2002 privind înfiintarea Ghiseului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 26 iunie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 599/2002, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 80.000 euro pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate doamnei Mihu Ioana Alexandra, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Sibiu, str. Nicolae Titulescu nr. 11, judetul Sibiu.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

a) Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 50.000 euro;

b) Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei va aloca suma de 30.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, prin Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Sibiu, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pentru efectuarea tratamentului chirurgical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă, Solidaritate Socială si Familie a Judetului Sibiu către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentulul chirurgical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Sibiu, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 32.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României” din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2007

 

Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. e) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002, precum si ale Hotărârii nr. 1/2007 a Consiliului interministerial pentru imagine externă,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă finantarea în anul 2007 a proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României”, în continuarea proiectului „Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă”.

Art. 2. - Finantarea în anul 2007 a proiectului prevăzut la art. 1 se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 720.000 lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2007 de la capitolul 5401 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 5401.01 „Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul 55 „Alte transferuri”.

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2007 al Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul pe anul 2007 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 5401 „Alte servicii publice generale”, subcapitolul 5401.01 „Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul 55 „Alte transferuri”, până la data de 10 decembrie 2007.

Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Victor Giosan,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.811/2006 pentru aprobarea redistribuirii pe autorităti si institutii publice a consilierilor pentru afaceri europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Pozitia nr. 11 „Ministerul Integrării Europene” va avea următorul cuprins:

 

„11.

Ministerul Integrării Europene

62”

 

2. Pozitia nr. 18 „Consiliul Superior al Magistraturii” va avea următorul cuprins:

 

 

„18.

Consiliul Superior al Magistraturii

5”

 

3. După pozitia nr. 27 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 28 „Departamentul pentru Afaceri Europene”, cu următorul cuprins:

 

„28.

Departamentul pentru Afaceri Europene

33”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale

si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu

 

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 585/2005 pentru aprobarea unor măsuri privind organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii cu rol în satisfacerea cerintei securitate la incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 332 din 20 aprilie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Componenta nominală a Comisiei de recunoastere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor.”

2. Articolul 2 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Structura Comisiei de recunoastere este următoarea:

a) presedinte - secretarul de stat care coordonează domeniul integrare europeană si relatii internationale;

b) vicepresedinte - inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

c) membri:

- directorul general adjunct al Directiei generale integrare europeană si relatii internationale;

- seful Directiei pompieri din cadrul inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

- seful Serviciului de coordonare a cercetării stiintifice si dezvoltare din cadrul Directiei de management logistic.

(2) Secretariatul Comisiei de recunoastere este asigurat de seful Serviciului pentru supravegherea pietei si desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitătii din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.”

Art. II. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa nr. 2 la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 585/2005 se abrogă.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 105.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 

În conformitate cu prevederile art 12 alin. (2) si ale art. 17 alin. (1) si (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 ianuarie 2007.

Nr. 106.

 

anexă

 

CRITERIILE

de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor

 

Art. 1. - Operatorii economici au obligatia să angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor, dacă îndeplinesc unul dintre următoarele criterii:

a) detin sau îsi desfăsoară activitatea în:

1. clădiri civile din categoriile de importantă exceptională si deosebită (A/B), încadrate conform reglementărilor tehnice specifice, indiferent de aria construită, regimul de înăltime sau destinatie;

2. clădiri pentru comert cu suprafata desfăsurată mai mare de 1.000 m2;

3. structuri de primire turistică cu functiuni de cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, bungalow-uri, cabane turistice, sate de vacantă, pensiuni turistice, pensiuni agroturistice si altele similare, inclusiv unitătile de alimentatie din incinta acestora, cu peste 200 de locuri la nivelul operatorului economic;

4. clădiri sau spatii amenajate în clădiri, având destinatia de îngrijire a sănătătii, cu peste 100 de paturi;

5. teatre, cu peste 200 de locuri;

6. săli de sport, săli de spectacol, clădiri pentru activităti sportive cu peste 600 de locuri;

b) desfăsoară activităti în constructii si instalatii cu risc mediu si mare de incendiu, definit conform reglementărilor tehnice specifice si au peste 50 de angajati.

Art. 2. - Au obligatia să angajeze cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atributii în domeniul apărării împotriva incendiilor:

a) consiliile locale ale municipiilor/sectoarelor municipiului Bucuresti - un cadru tehnic la 150.000 de locuitori;

b) consiliile locale ale oraselor/comunelor cu peste 5.000 de locuitori.

Art. 3. - Operatorii economici si consiliile locale care nu se încadrează în criteriile prevăzute la art. 1 sau 2 au obligatia să desemneze, în conditiile legii, persoane care să îndeplinească prin cumul atributiile privind apărarea împotriva incendiilor ori să încheie contract cu persoane fizice sau juridice autorizate conform legii.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

Având în vedere dispozitiile art. 1312 alin. (2) si ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 240/2006 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006,

tinând cont de Referatul nr. SG/5.700 din 27 decembrie 2006 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în baza prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, încheiat între organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte, si Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „România Film” - RADEF „România Film”, Societatea Comercială „Hollywood Multiplex Operations” - S.R.L. si Societatea Comercială „Movieplex Cinema” - S.R.L., pe de altă parte, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, drept colector al remuneratiei cuvenite autorilor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice, stabilită prin protocolul mentionat la art. 1.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2006.

Nr. 442.

 

ANEXĂ

 

PROTOCOL

având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

Încheiat între Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, având cod fiscal 8887006, reprezentată legal prin doamna Ana Achim, în calitate de director general, si domnul Alexandru Roată Palade, în calitate de avocat, RADEF „România Film” - Regia Autonomă de Distributie si Exploatare a Filmelor „România Film”, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Henri Coandă nr. 27, sectorul 1, CUI 2351458, J40/10995/1991, reprezentată legal prin domnul Mihail Tintea, în calitate de director general, si doamna Casandra Iordan, în calitate de director economic, Societatea Comercială „Hollywood Multiplex Operations” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, calea Vitan nr. 55-59, sectorul 3, J40/1597/2000, CUI 12709546, reprezentată legal de domnul Răzvan Tone, în calitate de director executiv, Societatea Comercială „Movieplex Cinema” - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 26, bl. Piaza România, ap. S23, et. 2, sectorul 6, J40/4352/2004, CUI 16252934, reprezentată legal prin domnul Semsettin Yerli, în calitate de director general.

Întruniti în cadrul comisiei constituite în baza art. 131 alin. (2) si a art. 1311 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu  modificările si completările ulterioare, si a Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 240/2006, publicată în Monitorul Oficiat al României, Partea I, nr. 692 din 14 august 2006, comisie ce a negociat si a convenit prezenta metodologie privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice.

 

METODOLOGIE

privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiectia publică a operelor cinematografice

 

1. Prin utilizare în sensul prezentei metodologii se întelege comunicarea publică prin proiectie publică în săli sau grădini de spectacol cinematografic ori în alte spatii destinate acestui scop a operelor cinematografice ce cuprind în coloana sonoră opere muzicale, indiferent de suportul pe care este transpusă opera cinematografică si de modalitatea tehnică folosită pentru comunicare.

2. Este utilizator, în sensul prezentei metodologii, orice persoană juridică sau fizică autorizată ce realizează activităti de natura celor mentionate la pct. 1.

3. Utilizatorii au obligatia să obtină din partea organismului de gestiune colectivă, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector pe domeniul muzical, autorizatia licentă neexclusivă pentru utilizarea publică a operelor cinematografice cu privire la drepturile patrimoniale de autor corespunzătoare operelor muzicale incluse în coloana sonoră a operelor cinematografice si să plătească remuneratia reglementată de prezenta metodologie.

Autorizatia licentă neexclusivă se încheie cu privire la operele muzicale aflate în repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă atât pentru propriii membri, cât si în baza conventiilor încheiate cu organisme similare din străinătate ori potrivit dispozitiilor legale.

4. Organismul de gestiune colectivă va încheia cu utilizatorul, la solicitarea acestuia, o autorizatie licentă neexclusivă generală cu durată trimestrială.

5. Utilizatorii au obligatia de a comunica organismului de gestiune colectivă, în primele 3 zile ale fiecărei luni, pentru luna în curs, un raport cuprinzând următoarele informatii:

a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comertului);

b) denumirea si adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spatiului de utilizare;

c) titlul fiecărei opere cinematografice ce urmează a fi utilizată în luna de raportare, cu indicarea producătorului, tării de origine, genului si a anului de productie.

6. Utilizatorii au obligatia să plătească organismului de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul muzical o remuneratie reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru utilizarea operelor muzicale din repertoriul protejat de acesta, cuprinse în operele cinematografice utilizate.

Remuneratia se determină sub forma unui procent, potrivit tabelului, aplicabil asupra bazei de calcul definite la pct. 7. Remuneratiile nu includ TVA:

 

An

Procent

2007

1.5%

2008

1.6%

2009

1,6%

 

7. Baza de calcul a remuneratiei o reprezintă veniturile obtinute de utilizator din vânzările de bilete si abonamente.

8. Prin contractele de autorizatie neexclusivă încheiate organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical si utilizatorii operelor muzicale prin proiectie cinematografică pot conveni o remuneratie forfetară anuală plătibilă în rate trimestriale.

9. Pentru proiectiile la care accesul publicului se face gratuit, cu exceptia premierelor si avanpremierelor, se datorează o remuneratie forfetară de 100 lei pentru fiecare proiectie publică. Remuneratiile nu includ TVA.

10. Plata remuneratiilor se efectuează trimestrial, până la data de 26 a lunii următoare încheierii trimestrului pentru care este datorată. Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează penalităti de 0,1%/zi de întârziere, raportate la sumele neachitate la termen.

11. Utilizatorii au obligatia să comunice organismului de gestiune colectivă colector pe domeniul muzical un raport, până la data de 20 a fiecărei luni următoare încheierii trimestrului, în format scris si electronic, cuprinzând pentru trimestrul de raportare:

a) datele de identificare ale utilizatorului (numele/ denumirea, domiciliul/sediul social, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare în registrul comertului);

b) denumirea si adresa cinematografului/cinematografelor sau ale spatiului de utilizare;

c) titlul fiecărei opere cinematografice utilizate, cu indicarea producătorului, tării de origine, genului si a anului de productie;

d) lista operelor muzicale continute de fiecare operă cinematografică, cu mentionarea denumirii operei muzicale, a autorului/autorilor acesteia si durata de utilizare a fiecărei opere muzicale;

e) baza de calcul a remuneratiei pentru fiecare operă cinematografică.

Raportul va fi stampilat si semnat de reprezentantul legal al utilizatorului si va fi însotit de o adresă de înaintare si de copii ale deconturilor de impunere privind stabilirea impozitului pe spectacole depuse la directia de impozite si taxe locale cu privire la încasările din vânzările de bilete si abonamente.

12. Ori de câte ori organismul de gestiune colectivă solicită în scris, utilizatorul are obligatia de a-i comunica acestuia copii certificate de reprezentantul legal de pe documente financiar-contabile pe baza cărora se determină baza de calcul.

13. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

14. Modificarea remuneratiilor stabilite în sumă fixă se poate efectua si periodic prin reactualizarea cu indicele de inflatie, în conformitate cu dispozitiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.