MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 38         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 18 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

26. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 

50. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 

27. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

51. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

            34. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

 

59. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

21. - Hotărâre privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 31 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, adoptată în temeiul art. 1 pct. 1.13 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 2 august 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Obiectul prezentei ordonante îl constituie stabilirea responsabilitătilor organismelor implicate în diferitele etape ale gospodăririi deseurilor radioactive si asigurarea resurselor financiare destinate realizării activitătilor de gospodărire a deseurilor radioactive rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice, precum si celor destinate dezafectării lor, în conditii care să asigure securitatea nucleară si protectia împotriva radiatiilor ionizante a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului si a proprietătii, fără a compromite nevoile si aspiratiile generatiilor viitoare.”

2. La articolul I punctul 6, litera a) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

,,a) principiul utilizării tehnicilor si tehnologiilor de gospodărire care să asigure un nivel acceptabil de protectie la radiatii ionizante pentru sănătatea populatiei si mediului, luându-se în considerare si posibilele efecte transfrontaliere;”.

3. La articolul I punctul 7, litera o), punctul 2 al literei p) si literele r), s) si t) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„o) gospodărirea deseurilor radioactive - totalitatea activitătilor administrative si operationale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, conditionarea, depozitarea intermediară si depozitarea definitivă a deseurilor rezultate din functionarea si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice. Termenul de gospodărire a deseurilor radioactive se referă si la gospodărirea combustibilului nuclear uzat pentru care nu se prevede o altă utilizare;

2. orice uzină care foloseste combustibil nuclear pentru producerea de materiale nucleare, inclusiv orice uzină de retratare a combustibilului nuclear iradiat;

r) instalatie radiologică - generatorul de radiatie ionizantă, instalatia, aparatul ori dispozitivul care extrage, produce, prelucrează sau contine materiale radioactive, altele decât cele prevăzute la lit. p);

s) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive - actul normativ pe baza căruia se desfăsoară activitătile de gospodărire a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea lor definitivă, si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice;

t) surse - emitătorul de radiatii ionizante si orice material radioactiv;”.

4. La articolul I punctul 9, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Titularii de autorizatie au obligatia de a gospodări în sigurantă deseurile radioactive rezultate prin functionarea instalatiilor nucleare si radiologice pe toată durata de exploatare utilă, precum si din dezafectarea acestora, în vederea depozitării lor definitive, în conformitate cu prevederile art. 26 si 27 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă, reglementarea, autorizarea si controlul activitătilor nucleare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 27 iunie 2006.”

5. La articolul I punctul 10, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Activitătile de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive se desfăsoară în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive.

(2) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive este componentă a Strategiei nationale de dezvoltare a domeniului nuclear.

(3) Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive se elaborează de Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, cu consultarea titularilor de autorizatie nucleară.

(4) Standardele privind limitele si conditiile tehnice de depozitare definitivă a deseurilor radioactive sunt stabilite de ANDRAD si sunt aprobate prin ordin comun al presedintelui ANDRAD si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.”

6. La articolul I punctul 12, alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

„(3) ANDRAD este institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei si Comertului, cu sediul în orasul Mioveni, judetul Arges.”

7. La articolul I punctul 12, după alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) în vederea realizării atributiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonante, ANDRAO poate organiza puncte de lucru sau birouri teritoriale, după caz, fără personalitate juridică.”

8. La articolul I punctul 13, alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(4) Consiliul de administratie al ANDRAD este compus din 9 membri, după cum urmează:

a) Ministerul Finantelor Publice - 1 membru;

b) ANDRAD - 1 membru;

c) Agentia Nucleară - 1 membru;

d) Ministerul Economiei si Comertului - 2 membri;

e) Ministerul Educatiei si Cercetării - Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică - 1 membru;

f) Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor - 1 membru;

g) reprezentanti ai principalilor generatori de deseuri radioactive - 2 membri.”

9. La articolul I punctul 18, literele a), b) si u) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:

„a) elaborează si revizuieste, cel putin o dată la 5 ani, Strategia natională pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, pe care o transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului, si monitorizează implementarea acesteia;

b) elaborează si transmite spre aprobare Ministerului Economiei si Comertului Planul anual de activităti în domeniul gospodăririi deseurilor radioactive, denumit în continuare PAA, întocmit în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, si răspunde de realizarea acestuia;

u) gestionează veniturile constituite conform art. 17 si art. 20 alin. (1) lit. a);”.

10. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

„(2) Prin bugetul de venituri si cheltuieli al ANDRAD se asigură fondurile necesare finantării activitătilor ANDRAD cuprinse în PAA elaborat în baza Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, pentru activitătile ce intră în competenta acesteia potrivit legii.”

11. La articolul I punctul 22, partea introductivă a alineatului (1), literele b) si c) din cadrul literei B si litera C ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Resursele financiare destinate realizării activitătilor ANDRAD, prevăzute în PAA aferent Strategiei

nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, se asigură din:

b) tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor de radiatii nucleare si a deseurilor radioactive rezultate de la operatorii economici aflati în faliment sau în lichidare judiciară, inclusiv dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice din proprietatea acestora, în cazul în care resursele financiare rezultate din lichidarea judiciară sunt insuficiente;

c) recuperarea, tratarea, conditionarea si depozitarea definitivă a surselor orfane, deseurilor istorice rezultate din practici trecute si a deseurilor rezultate din accidente si/sau incidente nucleare;

C. alte surse legale.”

12. La articolul I punctul 25, alineatele (1) si (2) ale articolului 20 vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Resursele financiare destinate dezafectării instalatiilor nucleare si/sau radiologice se constituie după cum urmează:

a) prin contributii anuale ale titularilor de autorizatie nucleară, în contul ANDRAD, din venituri rezultate din activităti comerciale proprii ori alte surse legale, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice, cu exceptia celor de cercetare finantate integral de la bugetul de stat;

b) în contul titularului de autorizatie, de la bugetul de stat ori alte surse legale, pentru instalatiile nucleare si/sau radiologice de cercetare finantate integral de la bugetul de stat.

(2) Contributiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se acumulează într-un cont bancar, distinct de cel destinat gospodăririi deseurilor radioactive, si se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Comertului, pe bază de studii tehnico-economice.”

13. La articolul I punctul 25, alineatul (4) al articolului 20 se abrogă.

14. La articolul I punctul 26, articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) sunt gestionate de ANDRAD si utilizate de titularii de autorizatii nucleare, cu aprobarea ANDRAD si cu avizul consultativ al CNCAN.”

15. La articolul I, punctul 27 va avea următorul cuprins: „27. Articolul 22 se abrogă.”

16. La articolul I punctul 28, partea introductivă a articolului 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Resursele financiare constituite conform art. 20 alin. (1) lit. a) trebuie să fie:”.

17. La articolul I punctul 30, articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Titularii autorizatiei nucleare, inclusiv cei ce detin ori produc deseuri radioactive din minerit si exploatarea minereurilor de uraniu si/sau toriu, vor raporta anual la ANDRAD, până la data de 1 februarie, cantitătile, tipurile si caracteristicile deseurilor radioactive generate în anul precedent si cele estimate a fi generate în anul în curs, în vederea actualizării bazei de date pentru inventarul deseurilor radioactive.”

18. La articolul I punctul 32, la articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Răspunderea în domeniul dezafectării poate fi transferată de către titularul de autorizatie către ANDRAD după încheierea perioadei de exploatare.”

19. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:

„341. Titlul capitolului IV «Sanctiuni» se abrogă.”

20. La articolul I punctul 35, articolul 29 va avea următorul cuprins:

„Art. 29. - Titularii autorizatiei nucleare au obligatia de a contribui la constituirea resurselor financiare destinate activitătilor de gospodărire în sigurantă a deseurilor radioactive si de dezafectare a instalatiilor nucleare si/sau radiologice, conform prevederilor art. 17 lit. a) si art. 20 alin. (1) lit. a) din prezenta ordonantă, precum si ale art. 26 si 27 din Legea nr. 111/1996, republicată.”

21. La articolul I punctul 36, articolul 30 va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - în cazul reorganizării titularului de autorizatie, răspunderea pentru gospodărirea deseurilor radioactive si dezafectare revine noului titular de autorizatie, care se subrogă în drepturile si obligatiile vechiului titular de autorizatie nucleară.”

22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

„371. După articolul 31 se introduc patru noi articole, articolele 311-314, cu următorul cuprins:

«Art. 311. - Responsabilitătile pentru respectarea Conventiei comune asupra gospodăririi în sigurantă a combustibilului uzat si asupra gospodăririi în sigurantă a deseurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 105/1999, revin celor implicati în diferite etape ale gestionării combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, în functie de statutul juridic, de obiectul lor de activitate, de dotările si resursele umane de care dispun, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 312. - Importul combustibilului nuclear uzat si al deseurilor radioactive în scopul depozitării definitive este interzis si se sanctionează conform legii.

Art. 313. - Titularii de autorizatie vor fi consultati si implicati în derularea tuturor etapelor de dezbatere aferente procesului decizional privind stabilirea prevederilor Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gospodărirea în sigurantă a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, care sunt relevante pentru propriile instalatii nucleare, a limitelor si conditiilor tehnice pentru depozitarea definitivă, care sunt relevante pentru deseurile nucleare si combustibilul uzat generate în propriile instalatii nucleare, si/sau a contributiilor pentru constituirea resurselor financiare pentru dezafectare, depozitarea deseurilor si a combustibilului uzat prevăzute la art. 17 lit. a) si la art. 20 alin. (1) lit. a).

Art. 314. - Combustibilul nuclear uzat si deseurile radioactive rezultate în cadrul programelor de cooperare si al parteneriatelor internationale, la care România participă, vor fi gestionate, în cazul în care nu va fi convenit altfel prin acorduri speciale, de statul pe teritoriul căruia acestea sunt generate.»“

23. La articolul I punctul 38, articolul 32 va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează după cum urmează:

a) neachitarea la termen a contributiei directe anuale de către titularii de autorizatie, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

b) neachitarea la termen a contributiei anuale stabilite pentru dezafectarea instalatiilor nucleare si/sau radiologice, cu amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei;

c) încălcarea dispozitiilor art. 24 si 25, cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.”

24. La articolul I punctul 39, articolul 33 va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai CNCÂN, la notificarea ANDRAD.

(2) Neachitarea contributiilor prevăzute la art. 32 lit. a) si b) atrage plata unor penalităti pentru fiecare zi de întârziere, conform prevederilor legale.”

25. La articolul I punctul 40, articolul 34 va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - Prevederile art. 32 lit. c) se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

26. La articolul I, punctul 41 se abrogă.

27. Articolul III va avea următorul cuprins:

„Art. III. - în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Economiei si Comertului va elabora si va propune spre aprobare proiectul de hotărâre a Guvernului privind cuantumul contributiilor directe anuale ale titularilor de autorizatie nucleară, destinate gospodăririi deseurilor radioactive, precum si cuantumul contributiilor anuale, destinate constituirii resurselor financiare pentru dezafectare, termenul de plată si modul de gestionare a acestora.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 320/2003, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 26.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive,

inclusiv depozitarea definitivă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 50.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 61 din 6 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 19 septembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populatiei si a mediului, respectând în mod deosebit următoarele:”.

2. La articolul I punctul 7, la articolul 8, după litera d) a alineatului (2) se introduc trei noi litere, literele e)-g), cu următorul cuprins:

„e) persoanele fizice si juridice cu responsabilităti în gestionarea deseurilor;

f) estimarea costurilor pentru investitiile privind operatiile de valorificare si eliminare;

g) măsurile de încurajare a rationalizării operatiilor de colectare, sortare si tratate a deseurilor.”

3. La articolul I punctul 7, alineatul (3) al articolului 8 se abrogă.

4. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

„(2) La elaborarea planului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protectia mediului cooperează cu autoritătile competente din statele membre si cu Comisia Europeană.”

5. La articolul I punctul 9, alineatul (1) al articolului 82 va avea următorul cuprins:

„Art. 82. - (1) In baza principiilor si obiectivelor prevăzute în Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si a metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevăzute la art. 85, se elaborează/realizează în comun planurile regionale de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PRGD, de către consiliile judetene ale judetelor din raza de competentă a fiecărei agentii regionale pentru protectia mediului, denumite în continuare ARPM, în colaborare cu acestea, sub coordonarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, denumită în continuare ANPM.”

6. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) în baza principiilor si obiectivelor din Planul national de gestionare a deseurilor si a cadrului general si metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene prevăzute la art. 85, se elaborează/realizează planurile judetene de gestionare a deseurilor, denumite în continuare PJGD, de către consiliul judetean, în colaborare cu agentia judeteană pentru protectia mediului, denumită în continuare APM, sub coordonarea ARPM, si Planul de gestionare a deseurilor pentru municipiul Bucuresti, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în colaborare cu APM Bucuresti, sub coordonarea ARPM Bucuresti.”

7. La articolul I punctul 10, alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - (1) Studiile, expertizele si proiectele necesare pentru elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor pot fi încredintate unor structuri specializate, cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.”

8. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

101. După articolul 8* se Introduce un nou articol, articolul &, cu următorul cuprins:

«Art. 85. - Cadrul general si metodologia de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor se stabilesc prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.»“

9. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 91 se abrogă.

10. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Autoritatea competentă de decizie si control în domeniul gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor. Alte autorităti publice cu atributii în domeniul gestionării deseurilor sunt: Ministerul Sănătătii Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Apărării, autoritătile administratiei publice locale.”

11. La articolul I punctul 30, litera i) a articolului 39 se abrogă.

12. La articolul I punctul 31, la articolul 40, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) asigură la nivelul fiecărei unităti sanitare, prin Casa Natională de Asigurări de Sănătate, fondurile necesare pentru gestionarea deseurilor.”

13. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 311, cu următorul cuprins:

„311. La articolul 41 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

«c) coordonează si supraveghează, prin Comisia Natională de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale.»“

14. La articolul I punctul 35, articolul 49 va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Autoritătile administratiei publice locale au următoarele obligatii:

A. la nivel de comune, orase si municipii, exceptând municipiul Bucuresti:

a) asigură implementarea la nivel local a obligatiilor privind gestionarea deseurilor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană;

b) urmăresc si asigură îndeplinirea prevederilor din planurile regionale si judetene de gestionare a deseurilor;

c) elaborează strategii si programe proprii pentru gestionarea deseurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice locale pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deseurilor, în conditiile prevăzute de lege;

e) asigură colectarea selectivă, transportul, neutralizarea, valorificarea si eliminarea finală a deseurilor, inclusiv a deseurilor menajere periculoase, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) asigură spatiile necesare pentru colectarea selectivă a deseurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deseu, precum si functionalitatea acestora;

g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de gestionare a deseurilor din cadrul localitătilor;

h) actionează pentru refacerea si protectia mediului;

B. la nivel judetean si municipiul Bucuresti:

a) elaborează si adoptă planurile judetene de gestionare a deseurilor si participă la elaborarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;

b) coordonează activitatea consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judetean privind gestionarea deseurilor;

c) acordă consiliilor locale sprijin si asistentă tehnică în implementarea planurilor judetene si regionale de gestionare a deseurilor;

d) hotărăsc asocierea cu alte autorităti ale administratiei publice judetene pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deseurilor;

e) analizează propunerile făcute de consiliile locale, în vederea elaborării de prognoze pentru refacerea si protectia mediului;

f) urmăresc si asigură respectarea de către consiliile locale a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.”

15. La articolul I punctul 36, articolul 491 se abrogă.

16. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 51 va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează după cum urmează:

A. cu amendă de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoanele fizice si de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice, pentru:

a) abandonarea deseurilor si a ambalajelor pe spatiile verzi, căile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;

b) nerespectarea prevederilor planurilor de gestionare a deseurilor;

c) necontractarea cu unităti specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului si eliminării deseurilor, în situatia în care aceste activităti nu se pot executa prin mijloace proprii;

d) transportul si eliminarea deseurilor fără asigurarea măsurilor de protectie a sănătătii populatiei si a mediului;

e) acceptarea la depozitare a deseurilor nepericuloase si periculoase, fără a fi supuse unor operatiuni de tratare;

f) refuzul furnizării datelor necesare elaborării planurilor privind gestionarea deseurilor, conform prevederilor legale;

g) lipsa unei evidente stricte a producerii, transportului, valorificării si eliminării deseurilor;

B. cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei pentru neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitătilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale, direct sau prin delegare, conform art. 49.”

17. La articolul I punctul 39, litera c) a alineatului (1) al articolului 53 va avea următorul cuprins:

„c) comercializarea, abandonarea si/sau neasigurarea încărcăturii deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitării teritoriului României;”.

18. La articolul I, punctul 42 va avea următorul cuprins: „42. După articolul 58 se introduce următoarea mentiune:

«Prezenta ordonantă de urgentă transpune în legislatia natională Directiva nr. 75/442 privind deseurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 194 din 25 iulie 1975, Directiva nr. 91/689 privind deseurile periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, si Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2006/12/CE privind deseurile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 114/9 din 27 aprilie 2006.»“

19. La anexa nr. 1, litera j) va avea următorul cuprins:

„j) gestionare deseuri - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si îngrijirea zonelor de depozitare după închiderea acestora;”.

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (1) si (2) ale articolului 8, articolul 9 si articolul 10 se abrogă.

2. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si confiscarea contravalorii deseurilor industriale reciclabile derulate cu nerespectarea prevederilor art. 5 si ale art. 7 alin. (1), (4) si (5);”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 27.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 12 ianuarie 2007.

Nr. 51.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 41 -43, cu următorul cuprins:

„41. La articolul 17 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

«o) în domeniul programelor nationale de sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au atributii privind implementarea, coordonarea si monitorizarea acestora la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, iar pentru realizarea atributiilor lor în acest domeniu pot încheia contracte cu furnizorii autorizati de servicii medicale.»

42. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

«Art. 45. - (1) Programele nationale de sănătate reprezintă un ansamblu de actiuni organizate în scopul evaluării, prevenirii, tratamentului si controlului bolilor cu impact major asupra stării de sănătate a populatiei.»

43. După alineatul (1) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«(11) Programele nationale de sănătate cuprind programe nationale de evaluare, profilactice si cu scop curativ.»“

2. La articolul I punctul 5, articolul 48 va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Programele nationale de sănătate sunt programe elaborate si derulate în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătătii Publice si CNAS, după caz; aceste programe se finantează fie de la bugetul de stat, din venituri proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, fie din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate si prin transferuri din bugetul aprobat al Ministerului Sănătătii Publice în bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate. Programele nationale de sănătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii Publice, inclusiv pentru actiuni sau sarcini preluate, respectiv transferate, de la un ordonator principal de credite la altul. Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetele Ministerului Sănătătii Publice si Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, în conditiile Legii finantelor publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor nationale de sănătate cuprinde obiectivele anuale, structura acestora si necesarul de resurse.

(3) Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, prin ordinul presedintelui CNAS sau, după caz, prin ordine comune.”

3. La articolul I, punctul 6 va avea următorul cuprins: „6. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

«Art. 50. - Ministerul Sănătătii Publice, ca autoritate centrală în domeniul asistentei de sănătate, asigură coordonarea tuturor programelor nationale de sănătate prin îndeplinirea următoarelor atributii:

a) aprobă domeniile prioritare de actiune si strategia programelor nationale de sănătate pe termen scurt, mediu si lung;

b) propune obiectivele anuale ale programelor nationale de sănătate si ale subprogramelor de sănătate, structura programelor nationale de sănătate si a subprogramelor de sănătate, necesarul de resurse financiare pentru realizarea programelor nationale de sănătate;

c) aprobă normele tehnice de implementare a programelor nationale de sănătate, după caz, împreună cu CNAS;

d) propune programele nationale de sănătate si subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitatii la nivel national si răspunde de organizarea acestora.»“

4. La articolul I punctul 7, articolul 52 va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - CNAS asigură organizarea si monitorizarea programelor nationale de sănătate, aprobate prin hotărâre a Guvernului, având următoarele atributii:

a) implementează si derulează programele nationale de sănătate cu scop curativ, conform strategiei aprobate de Ministerul Sănătătii Publice;

b) răspunde de asigurarea, urmărirea, evidentierea si controlul fondurilor alocate pentru derularea programelor nationale de sănătate, precum si de monitorizarea, controlul si analiza indicatorilor fizici si de eficientă, prin intermediul caselor de asigurări de sănătate, si raportează Ministerului Sănătătii Publice modul de utilizare a sumelor transferate din bugetul Ministerului Sănătătii Publice;

c) transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sănătate, trimestrial, anual si ori de câte ori este nevoie, analiza modului în care au fost derulate programele nationale de sănătate.”

5. La articolul I punctul 8, alineatul (1) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Finantarea programelor nationale de sănătate publică se realizează si din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice, precum si din alte surse, inclusiv din donatii si sponsorizări, în conditiile legii.”

6. La articolul I punctul 10, partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„10. La articolul 60, litera f) va avea următorul cuprins:”.

7. La articolul I punctul 13, alineatul (5) al articolului 93 va avea următorul cuprins:

„(5) Unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă sunt finantate din bugetul de stat cu sumele aferente cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare. Sumele aferente acestor cheltuieli sunt prevăzute în mod distinct în bugetul spitalului.”

8. La articolul I, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

131. După alineatul (5) al articolului 93 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

«(6) Cheltuielile ocazionate de activitătile desfăsurate în camera de gardă din cadrul spitalelor sunt cuprinse în structura tarifului pe caz ponderat.»“

9. La articolul I punctul 15, partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„15. La articolul 153, partea introductivă va avea următorul cuprins:.

10. La articolul I, după punctul 16 se introduc două noi puncte, punctele 161 si 162, cu următorul cuprins:

161. După alineatul (3) al articolului 189 se introduc două noi alineate, alineatele (4) sl (5), cu următorul cuprins:

«(4) Drepturile salariale ale personalului angajat în activităti de cercetare stiintifică si de medicină preventivă, organizate în cadrul structurii organizatorice a unitătii sanitare cu paturi, se suportă din veniturile proprii ale spitalului.

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2008, drepturile personalului prevăzut la alin. (4) se suportă de la bugetul de stat.»

162. La articolul 190, alineatul (2) litera g) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

«g) activităti didactice si de cercetare fundamentală;

(3) Bugetele locale participă la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare, dotări cu echipamente medicale, a unitătilor sanitare publice de interes judetean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinatie în bugetele locale.»“

11. La articolul I punctul 17, alineatul (2) al articolului 192 va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), stingerea obligatiilor de plată ale spitalelor, înregistrate până la data de 31 decembrie 2005 fată de furnizorii de medicamente, materiale sanitare, alti furnizori de bunuri si servicii, se realizează esalonat. Plata obligatiilor se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Sănătătii Publice si în completare de la bugetul de stat, prin transferuri către bugetul fondului, din sumele prevăzute în bugetul aprobat Ministerului Sănătătii Publice în Programul de administratie sanitară si politici de sănătate. Conditiile si modalitatea de stingere a obligatiilor de plată se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

12. La articolul I, după punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 191, cu următorul cuprins:

191. Articolul 229 va avea următorul cuprins: «Art. 229. - (1) Serviciile de medicină dentară se acordă de către medicul de medicină dentară si de către dentist în cabinete medicale autorizate si evaluate conform legii.

(2) Dentistii care la data de 31 decembrie 2005 au furnizat servicii medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate îsi pot continua activitatea în aceleasi conditii si după această dată.

(3) Ministerul Sănătătii Publice, prin autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, autorizează desfăsurarea activitătii de către dentisti.»“

13. La articolul I punctul 20, partea dispozitivă va avea următorul cuprins:

„20. La articolul 237, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:”.

14. La articolul I punctul 22, articolul 237 alineatul (1), literele s) si t) vor avea următorul cuprins:

„s) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning din structura spitalului;

t) cheltuielile de personal pentru medicii si personalul sanitar din unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi HIV/SIDA, reorganizate potrivit legii;”.

15. La articolul I, punctul 23 va avea următorul cuprins: „23. După alineatul (2) al articolului 237 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

«(3) Cheltuielile pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. r), s), t) si u) se suportă din bugetul de stat.

(4) Cheltuielile pentru activitătile prevăzute la alin. (1) lit. o) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătătii Publice.»“

16. La articolul I punctul 30, alineatul (3) al articolului 285 va avea următorul cuprins:

„(3) Personalului CNAS, al caselor de asigurări, al Ministerului Sănătătii Publice si al autoritătilor de sănătate publică îi pot fi acordate stimulente din fondul constituit cu această destinatie prin retinerea unei cote de 15% din sumele încasate la bugetul fondului de către casele de asigurări în conditiile art. 195 din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare, precum si prin virarea unei părti de 50% din fondul total de stimulare constituit prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra sumelor încasate la bugetul fondului de ANAF. Modalitatea de constituire si utilizare a acestui fond se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al presedintelui CNAS.”

17. La articolul I punctul 39, partea dispozttivă va avea următorul cuprins:

„39. După alineatul (1) al articolului 367 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:”.

18. La articolul I, după punctul 39 se introduc patru noi puncte, punctele 391- 39*, cu următorul cuprins:

„391. La articolul 385, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

«(2) În unitătile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenti ai Academiei Române si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari si cercetătorii stiintifici gradul I, doctorii în stiinte medicale, care desfăsoară activităti medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani.»

39?. La articolul 441, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial si national, cu exceptia mandatului de membru în adunarea generală a colegiului teritorial si Adunarea generală natională, este de maximum două mandate succesive.»

3SP. La articolul 519, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

«(5) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial si national, cu exceptia mandatului de membru în adunarea generală a colegiilor teritoriale si Adunarea generală natională, este de maximum două mandate succesive.»

39*. La articolul 612, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

«(3) Numărul de mandate în organele de conducere de la nivel teritorial si national, cu exceptia mandatului de membru în Adunarea generală a farmacistilor si Adunarea generală natională, este de maximum două mandate succesive.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 34.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9572006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii

din alte acte normative în domeniul sanitar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative în domeniul sanitar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 59.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor

de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică

a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 alin. (3) lit. a) si al ari. 29 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Standardele de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Standardele de autorizare de functionare provizorie, precum si Standardele de acreditare si de evaluare periodică sunt standarde nationale, care se aplică învătământului preuniversitar de stat si particular si reprezintă nivelul minim obligatoriu pentru functionarea unitătilor de învătământ preuniversitar.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei, Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2007.

Nr. 21.

 

ANEXA Nr. 1

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Standardul reprezintă descrierea cerintelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităti de educatie.

 

Standardele de autorizare sunt standarde nationale, care se aplică învătământului preuniversitar de stat si particular, si se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.UG 75/2005, aprobată cu completări si modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulati indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiti descriptori. Descriptorii sunt enunturi care stabilesc, în mod concret si observabil, cerintele minime pe care organizatia furnizoare de educatie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea obtinerii autorizării de functionare provizorii.

Domeniul: A. Capacitatea institutională; criteriul: a) structurile institutionale, administrative si manageriale

 

Subdomenii

Indicatori de performanti

Descriptori

 

1. Management strategic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare sl planul de implementare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Existenta unui proiect de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizatia furnizoare de educatie numit “proiect de dezvoltare institutionala”, “plan de dezvoltare scolara”, „plan de actiune al scolii”, sau care poarta orice alt nume admis pentru acest tip de document.

1.1.2. Respectarea structurii de ansamblu a proiectului de dezvoltare institutională: misiune; viziune; tinte strategice; diagnoza / analiza de nevoi; motivarea necesitătii, fezabilitătii si oportunitătii; indicatori de realizare; mecanisme de evaluare si asigurare a calitătii.

1.1.3. Fundamentarea proiectului de dezvoltare pe analiza contextului socio-economlc si cultural In care va functiona organizatia furnizoare de educatie. Pentru organizatiile furnizoare de educatie care fac parte din învătământul profesional si tehnic, proiectul de dezvoltare se fundamentează pe planul local de actiune pentru învătământ - PLAI si cu planul regional de actiune pentru învătământ -PRAI.

1.1.4. Formularea clară a viziunii (imaginea a ceea ce îsi doreste unitatea de învătământ să realizeze în viitor) si a misiunii asumate de organizatia respectivă (prezentarea sintetică a ratiunii de a fi si a modalitătilor esentiale de realizare a viziunii formulate).

1.1.5. Definirea unor scopuri / tinte strategice care vor fi atinse în perioada de aplicare a proiectului de dezvoltare.

1.1.6. Concordanta viziunii, misiunii si tintelor strategice cu tipul organizatiei furnizoare de educatie si cu forma si nivelul de educatie la care aceasta functionează.

1.1.7. Motivarea necesitătii, fezabilitătii si a oportunitătii proiectului de dezvoltare.

1.1.8. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare si a principalelor clase de resurse necesare pentru realizarea proiectului.

1.1.9. Enuntarea indicatorilor de realizare si a modalitătilor de evaluare a atingerii tintelor propuse.

1.1.10. Definirea mecanismelor de asigurare a calitătii

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operational / planului de implementare a proiectului pentru primul an In care proiectul de dezvoltare se aplică. Planul operational va cuprinde programe sau actiuni. Pentru fiecare program / actiune sunt precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate asteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de informatie, de timp, de experâză etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilitătile precum si indicatorii de realizare (reperele observabile ale atingerii obiectivelor propuse)

1.1.12. Prezentarea bugetului (estimat) necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare si a bugetului (detaliat) pentru programele / actiunile cuprinse în planul operational pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unitătii de învătământ.

1.1.13. Existenta, in proiectul de dezvoltare si în planul operational a elementelor de dezvoltare a unui învătământ incluziv (de asigurare a egalitătii de sanse in educatie si de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinte educationale speciale)

1.2. Organizarea interna a unitătii de învâtâmânt

 

1.2.1. Existenta unei organigrame a organizatiei furnizoare de educatie, cu linii clare de decizie, comunicare si raportare.

1.2.2. Elaborarea fisei postului pentru toate posturile prevăzute In organigramă - conform modelelor stabilite prin prevederile legislatiei In vigoare.

1.3. Existenta si functionarea sistemului de comunicare interna sl externa

 

 

 

1.3.1. Definirea sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu si cu elevii.

1.3.2. Definirea sistemului de comunicare formală externă cu părintii, angajatorii si cu alte institutii si grupuri semnificative de interes.

1.3.3. Definirea sistemului de comunicare institutională cu alte institutii si organizatii cu rol In conceperea, furnizarea si evaluarea serviciilor educationale oferite.

1.3.4. Definirea modalitătilor de promovare a ofertei educationale.

2. Management operational

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Functionarea curentă a unitătii de învătământ

2.1.1. Existenta unui proiect de regulament intern de functionare.

2.2. Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiei; înregistrarea, prelucrarea si utilizarea datelor si informatiilor

2.2.1. Existenta sistemului de gestionare a informatiei si de înregistrare, prelucrare si utilizare a datelor si informatiilor.

2.2.2. Cunoasterea procedurilor de sigurantă si confidentialitate în activitatea de colectare, prelucrare si utilizare a informatiei.

2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

 

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi.

2.3.2. Evidentierea procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgentă.

2.4. Asigurarea securitătii tuturor celor implicati In activitatea scolară, în timpul desfăsurării programului

 

2.4.1. Proiectarea unui sistem de asigurare a securitătii tuturor celor implicati în activitatea scolară, în timpul desfăsurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu politia).

2.4.2. Proiectarea sistemelor de sănătate si securitate a muncii si de PSI prevăzute de legislatia în vigoare pentru activitătile desfăsurate în tipul respectiv de organizatie.

2.4.3. Evidentierea procedurii de înscriere a elevilor si personalului angajat Intr-un sistem de asigurări oferit de o institutie abilitată (facultativ).

2.5. Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi

Nu se evaluează la autorizare

 

Domeniul: A. Capacitatea institutională; criteriul: b) baza materială

Subdomenii

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

1. Spatii scolare

 

1.1. Existenta si caracteristicile spatiilor scolare

 

1.1.1. Existenta spatiilor scolare în care va functiona unitatea de învătământ (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală).

1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la planul de scolarizare prognozat.

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la nivelul de scolarizare si profilul unitătii de învătământ disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învătământ

 

1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învătământ

 

1.1.5. Respectarea, în spatiile scolare detinute, a Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, conform legislatiei în vigoare (norme generale si specifice)

 

1.2. Dotarea spatiilor scolare

1.2.1. Respectarea, în spatiile scolare detinute, a normativelor de dotare, conform legislatiei în vigoare

 

1.3. Accesibilitatea spatiilor scolare

 

1.3.1. Accesibilitatea spatiilor scolare pentru toti elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale

 

1.3.2.Localizarea usoară a spatiilor scolare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

 

2. Spatii administrative

 

 

 

 

 

 

2.1. Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor administrative

 

2.1.1. Existenta spatiilor administrative (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală) în cadrul unitătii de învătământ

2.1.2. Organizarea si dotarea spatiilor administrative corespunzător tipului de activitate, inclusiv cu telefon, fax, copiator, computer cu imprimantă

 

  3. Spatii auxiliare

3.1. Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare

 

 

 

 

 

3.1.1. Existenta spatiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală) corelate cu proiectul de dezvoltare institutionala sl cu planul de actiune al scolii.

 

3.1.2. Corelarea spatiilor auxiliare cu planul de învătământ, cu numărul elevilor si cu tipul, nivelul si forma de învătământ

 

3.1.3. Existenta spatiilor sanitare si dotarea lor în conformitate cu Normele de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, conform legislatiei în vigoare (norme generale si specifice).

 

3.1.4. Existenta unui spatiu propriu destinat bibliotecii scolare / centrului de informare si documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităti de învătământ.

 

3.1.5. Respectarea, în spatiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor (norme specifice), conform legislatiei în vigoare.

 

3.1.6. Respectarea, în spatiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislatiei in vigoare

 

3.2. Accesibilitatea spatiilor auxiliare

 

3.2.1. Accesibilitatea spatiilor auxiliare pentru toti elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale

 

3.2.2. Localizarea usoară a spatiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

 

3.3. Utilizarea spatiilor scolare

Nu se evaluează la autorizare

 

4. Materialele si mijloacele de învătământ, auxiliarele currieulare

 

4.1. Dotarea cu mijloace de învătământ si cu auxiliare curriculare

 

4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învătământ si a auxiliarelor currieulare detinute la planul de scolarizare prognozat, la nivelul de scolarizare, la profilul si la specializările / calificările profesionale existente în oferta educatională.

 

4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învătământ si auxiliare curiculare, a normativelor de dotare, conform legislatiei in vigoare

 

4.2. Existenta si dezvoltarea fondului bibliotecii scolare / centrului de documentare si informare

 

 

4.2.1. Concordanta fondului bibliotecii scolare / centrului de documentare si informare cu normativul de dotare minimală prevăzut de Regulamentul de organizare si functionare a bibliotecii scolare

 

4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii scolare / centrului de documentare si informare la numărul de elevi estimat, la nivelul de scolarizare, la profilul si la specializările /calificările profesionale oferite.

 

4.2.3. Existenta, în biblioteca scolii / în centrul de documentare si informare, a câte unui exemplar de manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de învătământ ai primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din planul de învătământ al primului an de studiu.

 

4.3. Dotarea cu tehnologie informatică si de comunicare

 

4.3.1.Existenta tehnologiei informatice si de comunicare (o retea functională de minimum 6 calculatoare) - cu exceptia nivelului prescolar.

 

4.3.2. Existenta conectării la Internet a retelei de calculatoare.

 

4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învătământ si auxiliarelor curriculare

 

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învătământ, auxiliarele currieulare, la bibliotecă / centru de Informare, la tehnologia informatică si de comunicare.

 

4.4.2. Accesul personalului, în interesul unitătii de învătământ, la telefon, fax, copiator, computer cu scanner si imprimantă.

 

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

5. Documenta scolare

 

5.1. Procurarea si utilizarea documentelor scolare si a actelor de studii

 

5.1.1. Adecvarea documentelor scolare care urmează a fi achizitionate în conformitate cu normativele în vigoare, la numărul prognozat al elevilor, la nivelul de scolarizare, la profilul si la specializările / calificările profesionale existente în oferta educatională.

5.1.2. Existenta, în bugetul primului an de functionare, a liniei bugetare destinată achizitiei documentelor scolare.

 

Domeniul: A. Capacitatea institutionali; criteriul: c) resurse umane

Subdomenii

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

 

1. Managementul personalului

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Managementul personalului didactic si de conducere

 

 

 

 

 

1.1.1. îndeplinirea, de către personalul de conducere identificat, selectat si angajat, a conditiilor de numire prevăzute de Legea învătământului, precum si de Statutul personalului didactic.

1.1.2. Constituirea cel putin a unui organism colectiv de conducere, dintre cele prevăzute de legislatia In vigoare.

1.1.3. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de cadre didactice pentru functionarea institutiei de învătământ, corelat cu planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul sl de specializările / calificările profesionale existente în oferta educatională.

1.1.4. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.

1.1.5. Proportia cadrelor didactice cu norma de bază în unitatea de învătământ este în conformitate cu reglementările legale în vigoare, indiferent de subsistemul de învătământ, de stat sau particular.

1.1.6. Existenta angajamentelor scrise privind încadrarea ale cadrelor didactice care vor functiona în unitatea de învătământ.

1.2. Managementul personalului didactic auxiliar si al personalul nedidactic

 

1.2.1. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar si personal nedidactic necesar functionarii institutiei de învătământ, In functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul si de specializările / calificările profesionale existente în oferta educationala.

1.2.2. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar si de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile statutului personalului didactic si ale celorlalte acte normative în vigoare.

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională; criteriul: a) continutul programelor de studiu

 

Subdomeniu

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

 

1. Oferta educatională

 

1.1. Definirea si promovarea ofertei educationale

 

1.1.1. Existenta unei oferte educationale, care cuprinde nivelurile si formele de învătământ în care se face scolarizare, specializările / calificările obtinute de absolventi, resursele educationale (umane si materiale) puse la dispozitie pentru activitătile curriculare si extracurriculare. programul scolii si facilitătile puse la dispozitia elevilor etc.

1.1.2. Adecvarea ofertai educationale la contextul socio-economic si cultural în care va functiona scoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operational pentru primul an de functionare, la dotarea existentă si la personalul prognozat.

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

 

1.1.3. Definirea explicită, în proiectul de dezvoltare sau în alte documente, a modalitătilor de promovare a ofertei educationale

1.2. Existenta parteneriatelor cu reprezentanti al comunitătii

Nu se evaluează la autorizare

2. Curriculum

 

 

2.1. Proiectarea curriculumului

2.2. Realizarea curriculum-ului

 

 

2.1.1. Utilizarea curriculumului national sau alternativ aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru fiecare nivel de scolarizare, profil si specializare / calificare profesionali din oferta scolii.

2.1.2. Existenta strategiei de dezvoltare - proiectare a curriculum-ului la decizia scolii / curriculum-ului în dezvoltare locali pentru fiecare nivel de scolarizare, profil si specialitate / calificare profesionala din oferta scolii

Nu se evaluează la autorizare

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională ; criteriul: b) rezultatele învătării

 

Subdomeniul

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1. Performantele scolare

 

 

 

1.1. Evaluarea rezultatelor scolare

 

 

 

1.1.1. Existenta unei prognoze privind rezultatele la învătătură, pentru primii 3-5 ani de functionare. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare.

1.1.2. Existenta unei prognoze privind traiectul scolar si / sau profesional al viitorilor absolventi. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare

1.1.3. Existenta unei strategii de urmărire a evolutiei performantelor scolare utilizând sistemul national de indicatori privind educatia.

1.1.4. Existenta unei strategii de urmărire a evolutiei scolare si profesionale a absolventilor.

2. Performantele extrascolare

2.1. Evaluarea rezultatelor la activitătile extracurriculare (extră­dasi si extra-scolare)

2.1.1. Existenta unei prognoze privind rezultatele la anumite activităti extracurriculare prezente în oferta scolii si care contribuie la definirea personalitătii acesteia, pentru primii 3-5 ani de functionare. Prognoza poate fi inclusă în proiectul de dezvoltare.

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională; criteri: c) activitatea de cercetare stiintifică sau metodică, după caz

 

Subdomeniu

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1. Activitatea stiintifica sl metodici

1.1. Activitatea stiintifici

Nu se evaluează la autorizare

 

1.2. Activitatea metodici a cadrelor didactice

1.2.1. Stabilirea colectivelor de catedră si a comisiilor metodice care vor fi constituite la nivelul scolii, proportional cu planul de scolarizare prognozat si cu numărul cadrelor didactice

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională; criteriul: d) activitatea financiară a organizatiei

 

Subdomeniu

Indicatori de performanta

Descriptori

 

 

 

1. Activitatea financiari

 

 

1.1. Constituirea bugetului scolii

 

1.1.1. Constituirea bugetului unitătii de învătământ, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, indicăndu-se sursele de finantare.

1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare a unitătii de învătământ.

1.2. Executia bugetară

1.2.1. Asigurarea activitătilor financiar - contabile, de control si de audit financiar cu personal propriu sau prin achizitionarea serviciilor de specialitate.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul : a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitătii

 

Subdomenii

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

 

1. Autoevaluarea Institutionala

1.1. Existenta si aplicarea procedurilor de autoevaluare institutionala

1.1.1. Existenta procedurilor de autoevaluare institutională care respectă prevederile legale.

2. Managementul calitătii la nivelul organizatiei

 

 

 

 

 

2.1. Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitătii

 

 

2.1.1. Existenta procedurilor de monitorizare si evaluare a calitătii procesului educational

2.1.2. Prezenta, în organismele colective de conducere, a reprezentantilor purtătorilor majori de interes din scoală si din comunitate, conform reglementărilor legale în vigoare

2.1.3. Existenta procedurilor de colectare regulată a feed-back ului din partea elevilor sl a altor factori interesati interni si externi.

2.2. Dezvoltarea profesională a personalului

 

 

2.2.1. Existenta strategiei de dezvoltare managerială a personalului de conducere, corelată cu proiectul de dezvoltare, cu planul operational al scolii pentru primul an de functionare si cu oferta educatională a scolii.

2.2.2. Existenta strategiei de formare / dezvoltare a personalului didactic, corelata cu proiectul de dezvoltare, cu planul operational al scolii pentru primul an de functionare si cu oferta educatională a scolii.

2.2.3. Existenta strategiei de formare / dezvoltare a personalului didactic auxiliar si nedidactic, corelată cu proiectul de dezvoltare, cu planul operational al scolii pentru primul an de functionare si cu oferta educatională a scolii.

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul : C. Managementul calitătii; criteriul: b) proceduri privind initierea , monitorizarea si revizuirea periodică a programelor si activitătilor desfăsurate

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

1. Revizuirea periodică a ofertei scolii

 

1.1. Revizuirea ofertei educationale si a proiectului de dezvoltare

 

1.1.1. Prevederea procedurilor interne (modalităti, termene si responsabilităti) prin care rezultatele evaluării si monitorizării calitătii, ale autoevaluării institutionale si ale evaluării rezultatelor învătării pot duce la revizuirea ofertei educationale si la modificarea proiectului de dezvoltare.

1.1.2. Existenta unor proceduri interne adecvate de identificare a punctelor tari si a celor slabe, a oportunitătilor si amenintărilor.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învătării

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

1. Optimizarea procedurilor de evaluare a învătării

1.1. Existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învătării

Nu se evaluează la autorizare

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calitătii corpului profesoral

 

Subdomeniu

Indicator de performanti

Descriptori

 

1. Evaluarea calitătii corpului profesoral

1.1. Evaluarea calitătii activitătii corpului profesoral

1.1.1. Existenta criteriilor, metodologiei si instrumentelor de evaluare periodică a personalului didactic.

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învătării

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Desecriptori

 

1. Optimizarea accesului la resursele educational»

1.1. Optimizarea accesului la resursele educationale

Nu se evaluează la autorizare

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calitătii

 

Subdomeniu

Indicator de performanti

Descriptori

 

1. Constituirea si actualizarea bazei de date

 

1.1. Constituirea bazei de date a unitătii de învătământ

 

1.1.1. Prezentarea proiectului bazei de date In care vor fi incluse toate datele si informatiile necesare functionării si dezvoltării organizatiei, precum si raportării la nivel national si local.

1.1.2. Cuprinderea, In proiectul bazei de date, a câmpurilor referitoare la rezultatele autoevaluării, ale monitorizării si ale evaluării externe

 

Domeniul : C. Managementul calitătii; criteriul : g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, după caz, certificatele, diplomele si calificările oferite

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

 

 

1. Asigurarea accesului la informatie al persoanelor si Institutiilor interesate

 

1.1. Asigurarea accesului la oferta educatională a scolii

 

1.1.1. Existenta materialelor promotionale privind oferta educatională, pe suport conventional si electronic.

1.1.2. Proiectarea unor structuri special desemnate pentru activitatea de relatii publice.

 

Standardele de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitătii informatiei, conform legii

 

Subdomeniu

Indicator de performanti

Descriptori

 

1. Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interni a calitătii

1.1. Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea interni a calitătii

1.1.1. Proiectarea structurilor prevăzute de lege, responsabile cu evaluarea internă a calitătii (Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitătii)

 

ANEXA Nr. 2

 

Standardele de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

Standardul reprezintă descrierea cerintelor formulate în termeni de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităti de educatie.

Standardele de acreditare sunt standarde nationale, care se aplică învătământului preuniversitar de stat si particular, si se referă la domeniile prevăzute de art. 10 din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006. Pentru fiecare domeniu sunt definite subdomenii, pentru fiecare subdomeniu sunt formulati indicatori, iar la fiecare indicator sunt definiti descriptori. Descriptorii sunt enunturi care stabilesc, în mod concret si observabil, cerintele minime pe care organizatia furnizoare de educatie trebuie să le îndeplinească, pentru fiecare indicator, în vederea acreditării.

 

Domeniul: A. Capacitatea institutională; criteriul: a) structurile Institutionale, administrative si manageriale

 

Subdomenii

Indicatori de performanti

Descriptori

 

1. Management strategic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Existenta, structura si continutul documentelor proiective (proiectul de dezvoltare si planul de implementare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l.l.1. Existenta proiectului de dezvoltare pe termen mediu (3-5 ani) pentru organizatia furnizoare de educatie, având cel putin elementele prevăzute la autorizare.

1.1.2. Îndeplinirea scopurilor si a obiectivelor stabilite prin proiectul de dezvoltare si prin planurile de implementare, pentru întreaga perioada de autorizare provizorie, după caz.

1.1.3. Fundamentarea proiectul de dezvoltare pe analiza contextului sodo-economlc si cultural în care va functiona organizatia furnizoare de educatie. Pentru organizatiile furnizoare de educatie care fac parte din învătământul profesional sl tehnic, proiectul de dezvoltare se fundamentează pe planul local de actiune pentru învătământ- PLAI sl pe planul regional de actiune pentru învătământ -PRAI.

1.1.4. Fundamentarea noului proiect de dezvoltare pe rezultatele proiectului anterior (se aplică unitătilor scolare acreditate sl celor pentru care perioada de autorizare a fost mal lungă decât durata de viată a proiectului de dezvoltare).

1.1.5. Formularea dară a viziunii si a misiunii asumate de organizatia furnizoare de educatie.

1.1.6. Definirea unor scopuri / tinte strategice care vor rl realizate în perioada de aplicare a proiectului de dezvoltare.

1.1.7. Motivarea necesitătii, fezabilitătii si a oportunitătii noului proiect de dezvoltare.

1.1.8. Afisarea la loc vizibil a misiunii si a tintelor strategice.

1.1.9. Cunoasterea misiunii si a tintelor strategice de către cadrele didactice, elevi, părinti, autorităti locale, comunitatea în general.

1.1.10. Concordanta viziunii, misiunii si tintelor strategice cu opul organizatiei furnizoare de educatie, cu forma si nivelul de educatie la care aceasta functionează.

1.1.11. Definirea etapelor în realizarea proiectului de dezvoltare si a principalelor categorii de resurse utilizate pentru realizarea proiectului.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

2. Management operational

 

 

 

 

 

1.1.12. Precizarea Indicatorilor de realizare si a modalitătilor de evaluare a atingerii tintelor propuse.

1.1.13. Elaborarea, pe baza proiectului de dezvoltare, a planului operational / planului de Implementare a proiectului, pentru primul an în care acesta se aplică.

1.1.14. Planul de implementare va cuprinde programe sau actiuni. Pentru flecare program / actiune sunt precizate: obiectivele (definite în termeni de rezultate asteptate), resursele (umane, materiale, financiare, de timp, de informatie, de expertiză etc.) utilizate, termenele de realizare, responsabilitătile precum si indicatorii de realizare (reperele observabile ale îndeplinirii obiectivelor propuse).

1.1.15. Prezentarea rezultatelor participării organizatiei la arte proiecte educationale dezvoltate la nivelul scolii, al comunitătii locale, la nivel national sau international.

1.1.16. Prezentarea bugetului estimat necesar pentru realizarea proiectului de dezvoltare si a bugetului detaliat pentru programele / actiunile cuprinse în planul operational pentru primul an de functionare. Adecvarea acestuia la dezvoltarea preconizată a unitătii de învătământ.

1.1.17. Existenta, In proiectul de dezvoltare sj în planul de implementare, a elementelor de dezvoltare a unul învătământ inctuziv (de asigurare a egalitătii de sanse in educatie sj de sprijinire a elevilor din grupuri sociale defavorizate, respectiv a celor cu cerinte educationale speciale).

1.2. Organizarea internă a unitătii de învătământ

 

 

1.2.1. Existenta, cel putin, a regulamentelor interne de functionare prevăzute de legislatia în vigoare.

1.2.2. Existenta organigramei organizatiei furnizoare de educatia, cu linii clare de decizie, comunicare si raportare.

1.2.3. Existenta “fisei postului” pentru toate posturile prevăzute în organigramă. Fisa postului va cuprinde, cel putin: numele postului, locul de muncă, conditiile de ocupare (pregătire, experientă, calificări, competente etc.), locul în structura organizatiei si relatiile cu alte posturi din organigramă (subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activitătii si functia / functiile îndeplinite, atributiile specifice cu standardele si descriptorii de nivel asociati, limitele autoritătii.

1.3. Existenta si functionarea sistemului de comunicare Internă si externă

 

 

 

1.3.1. Functionarea eficientă a sistemului de comunicare formală internă cu personalul propriu si cu elevii.

1.3.2. Functionarea eficientă a sistemului de comunicare formală externă cu părintii, angajatorii si cu alte institutii si grupuri semnificative de interes.

1.3.3. Functionarea eficientă a sistemului de comunicare institutională cu alte institutii si organizatii cu rol în conceperea, furnizarea si evaluarea serviciilor educationale oferite.

1.3.4. Promovarea ofertei educationale.

2.1. Functionarea curentă a unitătii de învătământ

 

 

 

 

2.1.1. Functionarea organismelor de conducere - individuală si colectivă - în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare si de reglementările interne.

2.1.2. Existenta si gestionarea eficientă a documentelor manageriale prevăzute de legislatia în vigoare si reglementările interne.

2.1.3. Realizarea procedurilor de management al resurselor umane pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic (recrutare, selectie, normare, utilizare, stimulare, disponibilizare etc.) conform legislatiei în vigoare si reglementărilor interne.

2.1.4. Functionarea curentă a organizatiei scolare fără perturbări majore.

2.1.5. Există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor interne de functionare si privind corectarea perturbărilor constatate în functionarea organizatiei, dacă este cazul.

2.2. Existenta si functionarea sistemului de gestionare a informatiei; înregistrarea, prelucrarea si utilizarea datelor si informatiilor

2.2.1. Functionalitatea sistemului de gestionare a informatiei si de înregistrare, prelucrare si utilizare a datelor sl informatiilor.

2.2.2. Cuprinderea, în sistemul de gestionare a informatiei, a tuturor informatiilor necesare raportărilor prevăzute de legislatia în vigoare.

2.2.3. Respectarea conditiilor si procedurilor legale si privind siguranta si confidentialitatea în activitatea de colectare, prelucrare si utilizare a informatiei.

2.3. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi

 

2.3.1. Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi, conform legislatiei în vigoare.

2.3.2. Existenta procedurilor de asigurare a serviciilor medicale de urgentă.

2.4. Asigurarea securitătii tuturor celor implicati în activitatea scolară, în timpul

2.4.1. Existenta unui sistem si a procedurilor de asigurare a securitătii tuturor celor implicati în activitatea scolară, în timpul desfăsurării programului (pază proprie, acorduri / contracte cu firme specializate, cu jandarmeria sau cu politia)

 

Standardele de acreditare si evaluare oeriodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

 

 

desfărurării programului

 

2.4.2. respectarea sistemelor si a procedurilor de sănătate si securitate a muncii sl de PSI prevăzute de legislatia in vigoare pentru activitătile desfăsurate în tipul respectiv de organizatie.

2.4.3. Existenta unor proceduri specifice, cunoscute sl asumate de către toti cei implicati In activitatea unitătii de învătământ, privind gestionarea situatiilor de criză.

2.5. Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi.

2.5.1. Asigurarea serviciilor de orientare si consiliere pentru elevi, conform legislatiei în vigoare - de preferintă prin cabinete proprii.

 

Domeniul: A. Capacitatea institutională; criteriul: b) baza materială

 

Subdomenii

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1.Spatii scolare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Existenta si caracteristicile spatiilor scolare

 

 

 

 

 

1.1.1. Existenta spatiilor scolare în care functionează unitatea de învătământ (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală).

1.1.2. Adecvarea numărului sălilor de clasă, al laboratoarelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la planul de scolarizare prognozat si realizat.

1.1.3. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la nivelul de scolarizare si profilul unitătii de învătământ.

1.1.4. Adecvarea tipului laboratoarelor, al cabinetelor, al atelierelor/ fermelor scolare, al sălilor de demonstratie etc. la disciplinele/ modulele cuprinse în planul de învătământ.

1.1.5. Folosirea eficientă a spatiilor scolare pe baza unei planificări riguroase.

1.1.6. Respectarea, în spatiile scolare detinute, a Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, conform legislatiei în vigoare (norme generale si specifice)

1.2. Dotarea spatiilor scolare

 

 

1.2.1. Respectarea, în spatiile scolare detinute, a normativelor de dotare, conform legislatiei în vigoare

1.2.2 Dotarea spatiilor scolare în concordantă cu efectivele de elevi din cadrul formatiunilor de studiu.

1.2.3. Demonstrarea preocupărilor conducerii scolii pentru îmbunătătirea dotării spatiilor scolare.

1.3. Accesibilitatea spatiilor scolare

1.3.1. Accesibilitatea spatiilor scolare pentru toti elevii, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale.

 

1.3.2.Localizarea usoară a spatiilor scolare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

1.4. Utilizarea spatiilor scolare

1.4.1. Utilizarea spatiilor scolare în procesul didactic conform destinatiei lor si planificării întocmite la nivelului organizatiei scolare.

2. Spatii administrative

 

2.1. Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor administrative

2.1.1. Existenta spatiilor administrative (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală) în cadrul unitătii de învătământ

2.1.2. Organizarea si dotarea spatiilor administrative corespunzător tipului de activitate

3.Spatii auxiliare

 

 

3.1. Existenta, caracteristicile si functionalitatea spatiilor auxiliare

 

 

3.1.1. Existenta spatiilor auxiliare

- săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie (proprii si / sau închiriate, concesionate, în comodat sau detinute sub orice altă formă legală), după caz, corelate cu proiectul de dezvoltare institutională si cu pianul de implementare al proiectului.

3.1.2. Corelarea spatiilor auxiliare - săli de mese, dormitoare, vestiare, bucătărie, spălătorie, cu planul de învătământ, cu numărul elevilor sl cu tipul, nivelul si forma de învătământ

3.1.3. Existenta spatiilor sanitare si dotarea lor în conformitate cu normativele de igienă în vigoare.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

4. Materialele sl mijloacele de învătământ, auxiliarele auriculare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Existenta unui spatiu propriu destinat bibliotecii scolare / centrului de informare si documentare sau a unui acord privind utilizarea bibliotecii unei alte unităti de învătământ

3.1.5. Existenta unui spatiu destinat cabinetului medical.

3.1.6. Existenta unui spatiu destinat cabinetului de orientare si consiliere pentru elevi.

3.1.7. Respectarea, în spatiile auxiliare, a Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor (norme specifice), conform legislatiei In vigoare.

3.1.8. Respectarea în spatiile auxiliare, a normativelor de dotare, conform legislatiei în vigoare

3.2. Accesibilitatea spatiilor auxiliare

 

3.2.1. Accesibilitatea spatiilor auxiliare pentru toti elevii, inclusiv pentru cel cu nevoi speciale.

3.2.2. Localizarea usoară a spatiilor auxiliare prin semnalizarea lor corespunzătoare.

3.3. Utilizarea spatiilor auxiliare

 

 

3.3.1. Utilizarea spatiilor auxiliare conform destinatiei lor si planificării întocmite la nivelul organizatiei scolare.

3.3.2. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesului tuturor elevilor si personalului scolii la bibliotecă / centrul de documentare si informare.

3.3.3. Asigurarea, prin programul de functionare, a accesului tuturor elevilor la serviciile de orientare si consiliere.

4.1. Dotarea cu mijloace de învătământ si cu auxiliare curriculare

 

 

4.1.1. Adecvarea mijloacelor de învătământ si a auxiliarelor curriculare detinute la planul de scolarizare prognozat, la nivelului de scolarizare, la profilul si la specializările / calificările profesionale existente In oferta educatională.

4.1.2. Respectarea, în dotarea cu mijloace de învătământ si auxiliare curiculare, a normativelor de dotare, conform legislatiei în vigoare.

4.1.3. Realizarea unui progres (crestere cantitativa si / sau diversificare) privind achizitionarea / realizarea unor noi mijloace de învătământ sau auxiliare curriculare.

4.2. Existenta si dezvoltarea fondului bibliotecii scolare / centrului de documentare si informare

 

 

 

 

4.2.1. Concordanta fondului bibliotecii scolare /centrului de documentare si informare cu normativele prevăzute de legislatia în vigoare.

4.2.2. Adecvarea fondului bibliotecii scolare / centrului de informare si documentare la numărul de elevi estimat, la nivelul de scolarizare, la profilul si la specializările / calificările profesionale oferite. Numărul de volume sl publicatii per elev este cel putin egal cu numărul mediu de volume sl publicatii per elev corespunzător nivelului de educatie.

4.2.3. Existenta, în biblioteca scolii / în centrul de informare si documentare a câte unui exemplar din fiecare manual alternativ aprobat, pentru fiecare disciplină din planul de învătământ al primului an de studiu sau suporturi de curs pentru fiecare disciplină / modul din planul de învătământ al primului an de studiu.

4.2.4. Existenta unei evidente clare a utilizării fondului bibliotecii scolare / centrului de informare si documentare - număr de utilizări pentru flecare elev si pentru fiecare item utilizat.

4.2.5. Realizarea unui progres (crestere cantitativă si diversificare) privind achizitionarea / realizarea de noi materiale pentru biblioteca / centrul de documentare si informare.

4.3. Dotarea cu tehnologie informatică si de comunicare

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Existenta tehnologiei informatice si de comunicare (o retea functională de minim 6 calculatoare) - cu exceptia nivelului prescolar.

4.3.2. Existenta conectării la Internet a retelei de calculatoare.

4.3.3. Extinderea utilizării tehnologiei informatice si de comunicare la alte discipline din curriculum national si / sau la decizia scolii, în afara celor corespunzătoare ariei curriculare „Tehnologii”.

4.3.4. Cresterea numerică a disciplinelor care utilizează tehnologiile informatice si de comunicare precum si. In interiorul disciplinei, a numărului de ore In care sunt folosite tehnologiile informatice si de comunicare

4.3.5. Asigurarea accesului tuturor elevilor si cadrelor didactice la reteaua de calculatoare, pentru documentare sl Informare în timpul si în afara orelor de profil din programul scolar.

4.3.6. Asigurarea unui număr suficient de calculatoare astfel încât numărul de elevi din unitatea de învătământ ce revine la un calculator este cel mult egal cu numărul de elevi ce revine la un calculator corespunzător judetului / municipiului Bucuresti si nivelului de scolarizare.

4.3.7. Utilizarea tehnologiei informatice sl de comunicare în activitatea administrativă si / sau de secretariat si / sau a bibliotecii.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

5. Documente scolare

 

 

 

 

 

4.3.8. Dotarea / îmbunătătirea / actualizarea / înlocuirea periodică a echipamentelor si programelor informatice utilizate.

4.4. Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de învătământ si auxiliarelor curriculare

4.4.1. Accesul elevilor la mijloacele de învătământ, auxiliarele curriculare, la bibliotecă / centru de documentare si informare, la tehnologia informatica si de comunicare.

4.4.2. Accesul personalului, în interesul unitătii scolare, la: telefon, fax, copiator, computer cu scanner si imprimantă.

5.1. Procurarea si utilizarea documentelor scolare si a actelor de studii

 

 

 

 

5.1.1. Achizitionarea documentelor scolare si a actelor de studii în conformitate cu normativele în vigoare, cu numărul prognozat al elevilor, cu nivelul de scolarizare, cu profilul si cu specializările/calificările profesionale existente în oferta educatională.

5.1.2. Existenta, în bugetul scolii, a liniei bugetare destinată achizitiei documentelor scolare si a actelor de studii.

5.1.3. Respectarea legislatiei în vigoare privind completarea, utilizarea si gestionarea documentelor scolare si a actelor de studii.

5.1.4. Existenta unui sistem eficient de accesare a documentelor din arhiva unitătii de învătământ.

5.1.5. Securizarea documentelor scolare se realizează conform legislatiei în vigoare.

 

Domeniul: A. Capacitatea institutională; criteriul:c) resurse umane

 

Subdomenil

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1.Managementul personalului

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Managementul personalului didactic si de conducere

 

 

 

 

 

1.1.1. Respectarea, de către personalul de conducere angajat, a conditiilor prevăzute de Legea Învătământului, precum si de Statutul personalului didactic.

1.1.2. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de cadre didactice pentru functionarea unitătii de învătământ în functie de planul de scolarizare realizat, de nivelul de scolarizare, de profilul si de specializările / calificările profesionale existente în oferta educatională.

1.1.3. Acoperirea cu personal didactic calificat este de minim 85%.

1.1.4. Acoperirea cu personal didactic titular angajat este de cel putin 50%. Pentru restul personalului, există contracte de muncă pe durată determinată (suplinire si / sau cumul) sau contracte de colaborare.

1.1.5.Transparenta procedurilor de management al resurselor umane.

1.1.6. Corelarea activitătii de evaluare a cadrelor didactice cu celelalte proceduri de management al resurselor umane.

1.2. Managementul personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic

 

 

1.2.1. Stabilirea, în statul de functiuni, a necesarului de personal didactic auxiliar si personal nedidactic necesar functionării unitătii de învătământ, în functie de planul de scolarizare prognozat, de nivelul de scolarizare, de profilul si de specializările / calificările profesionale existente în oferta educatională.

1.2.2. Acoperirea cu personal didactic auxiliar si nedidactic calificat este de cel putin 75%.

1.2.3. Asigurarea necesarului de personal didactic auxiliar si de personal nedidactic calificat în conformitate cu prevederile normativelor în vigoare.

1.2.4. Existenta criteriilor, metodologiei si instrumentelor de evaluare periodici a personalului didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei în vigoare sl diferentiat pe categorii de personal.

1.2.5. Realizarea procedurilor de evaluare a personalului didactic auxiliar si nedidactic In conformitate cu legislatia în vigoare si cu reglementările interne.

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională ; criteriul a) continutul programelor de etudiu

 

Subdomenii

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

Oferta educationali

 

 

 

 

 

1.1. Definirea ai promovarea ofertei educationale

 

 

 

1.1.1. Existenta ofertei educationale, care cuprinde cel putin: nivelurile si formele de învătământ autorizate si /sau acreditate, după caz, în care se face scolarizare, specializările / calificările obtinute de absolventi, resursele educationale (umane si materiale) puse la dispozitie pentru activitătile curriculare si extracurriculare, programul scolii si facilitătile puse la dispozitia elevilor, datele de contact ale unitătii de învătământ.

1.1.2. Promovarea ofertei educationale către toti actualii si potentialii beneficiari folosind mijloace clasice si /sau electronice.

1.1.3. Scolarizarea exclusiv în nivelurile si formele de învătământ, specializări /calificări profesionale autorizate / acreditate, după caz.

1.1.4. Adecvarea ofertei educationale la diagnoza contextului socio-economlc sl cultural în care va functiona scoala, la proiectul de dezvoltare, la planul operational pentru primul an de functionare, la dotarea existentă si la personalul prognozat.

1.2. Existenta parteneriatelor cu reprezentanti ai comunitătii

1.2.1. Existenta si functionalitatea unor parteneriate cu reprezentanti ai comunitătii.

1.2.2. Diseminarea, la nivelul unitătii de învătământ si al comunitătii, a rezultatelor parteneriatelor stabilite.

2.Curriculum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Proiectarea curriculumului

 

 

 

 

2.1.1. Utilizarea curriculumului national sau alternativ aprobat de Ministerul Educatiei si Cercetării pentru fiecare nivel de scolarizare, profil si specializare / calificare profesională din oferta scolii.

2.1.2. Existenta strategiei de dezvoltare-proiectare a curriculum-ului la decizia scolii / curriculum-ului In dezvoltare locală pentru flecare nivel de scolarizare, profil si specialitate / calificare profesională din oferta scolii.

2.1.3. Stabilirea orarului / programului de studiu ai elevilor în conformitate cu cerintele igienice si pedagogice.

2.1.4 Există planificarea corespunzătoare a continuturilor învătării pentru toate disciplinele/modulele din curriculum.

2.1.5. Proiectarea unitătilor de învătare promovează si încurajează centrarea pe elev.

2.2. Realizarea curriculum-ului

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Respectarea orarului proiectat

2.2.2. Utilizarea auxiliarelor curriculare, echipamentelor si materialelor de studiu

2.2.3. Utilizarea manualelor scolare aprobate M.EdC

2.2.4. Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.

2.2.5. Adecvarea strategiilor si a metodologiei didactice la specificul cultural al populatiei scolare si la motivatia fiecărui elev.

2.2.6. Utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative si a feedback-ului pentru optimizarea procesului de învătare.

2.2.7. Realizarea, conform prevederilor legale în vigoare, a programelor de educatie diferentiată (pentru copiii cu cerinte educative speciale - provenind din grupuri defavorizate social sau predispuse la abandon scolar, pentru copii supradotati etc)

2.2.8. Informarea regulată a elevilor si / sau a părintilor acestora privind progresul realizat si rezultatele scolare.

2.2.9. Revizuirea periodică a curriculumului la decizia scolii / în dezvoltare locală pe baza rezultatelor autoevaluării, ale evaluării formative si sumative.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: B. Eficacitate educationali; criteriul: b) rezultatele învătării

 

Subdomenii

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1.Performantele scolare

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Evaluarea rezultatelor scolare

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Planificarea activitătilor de evaluare (initiale, curente, finale) la nivelul catedrei de specialitate si la nivelul unitătii de învătământ.

1.1.2. Realizarea activitătilor de evaluare pe baza standardelor nationale în vigoare.

1.1.3. înregistrarea activitătilor de evaluare în conformitate cu legislatia în vigoare.

1.1.4. Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislatia în vigoare pentru tipul respectiv de institutie de învătământ sau, în lipsa acesteia, conform unul sistem propriu.

1.1.5. Existenta unor criterii clare si cunoscute de către profesori, elevi si părintii acestora privind succesul scolar si recompensarea rezultatelor scolare deosebite, precum si privind insuccesul scolar si consecintele acestuia.

1.1.6. Urmărirea traiectului scolar si profesional ulterior cel putin pentru un esantion reprezentativ din rândul flecarei promotii de absolventi.

1.1.7. Urmărirea evolutiei performantelor scolare utilizând sistemul national de indicatori privind educatia.

1.1.8. Realizarea raportărilor solicitate de institutiile abilitate prin lege (din cadrul sistemului de învătământ si din afara acestuia).

1.1.9. Realizarea raportărilor publice fată de principalii purtători de interese de la nivelul scolii si al comunitătii.

2.Performantele extrascolare

 

 

2.1. Evaluarea rezultatelor la activitătile extracurriculare (extra-clasă si extra­scolare)

 

 

2.1.1. Planificarea activitătilor extracurriculare cu implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a părintilor si a altor membri ai comunitătii.

2.1.2. Popularizarea activitătilor extracurriculare în rândul personalului scolii, al elevilor, al părintilor si ai altor purtători de interese relevanti.

2.1.3. Înregistrarea rezultatelor la activitătile extracurriculare prezente în oferta scolii, inclusiv a impactului acestor activităti asupra grupurilor-tintă.

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională; criteriul: c) activitatea de cercetare stiintifică sau metodică, după caz

 

Subdomeniu

Indicatori de performanti

Descriptori

 

 

 

1.Activitatea stiintifică si metodică

 

 

 

 

 

1.1. Activitatea stiintifică

 

1.1.1. Utilizarea rezultatelor cercetării stiintifice (realizate la nivel local, national sau international) pentru îmbunătătirea performantelor scolare.

1.1.2. Initierea sau participarea institutiei de învătământ (prin cadrele de conducere, cadrele didactice sau alte persoane angajate cu contracte de muncă pe durată nedeterminată) la proiecte de cercetare stiintifică sau de dezvoltare, realizate la nivel local, regional, national sau International.

1.2. Activitatea metodica a cadrelor didactice

 

 

 

1.2.1. Functionarea colectivelor de catedră, a comisiilor metodice si a celorlalte comisii (a dirigintilor, pe arii curriculare etc.) prevăzute de legislatia în vigoare.

1.2.2. Participarea cadrelor didactice si a personalului de conducere la activitătile metodice de la nivelul localitătii si judetului.

1.2.3. Realizarea activitătilor metodice în unitatea de învătământ, cu participarea cadrelor didactice si de conducere din scoală si din afara ei.

1.2.4. Existenta documentelor privind activitătile metodice realizate în unitatea de învătământ sau la care au participat cadrele didactice.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ prcuniversitar

 

Domeniul: B. Eficacitate educatională ; criteriul d) activitatea financiară a organizatiei                                   

 

Subdomeniu

Indicatori de performanta

Descriptori

 

 

 

Activitatea financiară

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Constituirea bugetului scolii

 

 

 

1.1.1. Constituirea bugetului unitătii de învătământ în conformitate cu prevederile legale fn vigoare, indicăndu-se sursele de finantare.

1.1.2. Adecvarea bugetului prognozat la proiectul de dezvoltare al unitătii de învătământ.

1.1.3. Existenta unor demersuri concrete pentru diversificarea si /sau suplimentarea surselor de finantare.

1.1.4. Utilizarea a cel putin 25 % din bugetul realizat al unitătii de învătământ pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor si profesorilor).

1.2. Executia bugetară

 

 

 

1.2.1. Asigurarea activitătilor financiar contabile, de control si de audit financiar cu personal propriu sau prin achizitionarea serviciilor de specialitate.

1.2.2. Realizarea executiei bugetare în conformitate cu reglementările legale.

1.2.3. Corelarea executiei bugetare cu proiectul de dezvoltare si cu planul anual de implementare.

1.2.4. Alocarea a cel putin 25 % din bugetul aprobat al unitătii de învătământ pentru dezvoltarea bazei materiale proprii (spatii, echipamente, materiale, auxiliare pentru uzul direct al elevilor $l profesorilor), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: a) strategii si proceduri pentru asigurarea calitătii                   

 

Subdomenii

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

 

1. Autoevaluarea Institutională

 

 

1.1. Existenta si aplicarea procedurilor de autoevaluare institutională

 

 

1.1.1. Realizarea procedurilor si utilizarea instrumentelor de autoevaluare institutională care respectă prevederile legale.

1.1.2. Utilizarea rezultatelor autoevaluării pentru optimizarea functionării si dezvoltării institutiei de învătământ.

1.1.3. Realizarea, în ultimii trei ani, cel putin a unui ciclu de autoevaluare - optimizare.

2.Managementul calitătii la nivelul organizatial

 

 

 

 

 

2.1. Existenta si aplicarea procedurilor interne de asigurare a calitătii

 

 

2.1.1. Functionarea procedurilor interne de asigurare a calitătii (de proiectare, de monitorizare, de evaluare, de revizuire).

2.1.2. Participarea reprezentantilor purtătorilor majori de interese din scoală si din comunitate (cadre didactice, părinti, elevi) la procesul decizional derulat la nivelul unitătii de învătământ.

2.1.3. Existenta procedurilor de colectare regulata a feed-back-ului din partea elevilor si a altor factori interesati interni si externi.

2.2. Dezvoltarea profesională a personalului

 

 

2.2.1. Existenta strategiei de dezvoltare managerială si de dezvoltare profesională pentru personalului de conducere, respectiv pentru personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

2.2.2. Corelarea strategiei de dezvoltare managerială si dezvoltare profesionala cu proiectul de dezvoltare, cu planul operational si cu oferta educationali a institutiei de învătământ.

2.2.3. Culegerea sistematică a dovezilor privind participarea conducerii scolii la programele de dezvoltare managerială si dezvoltarea profesională. ..

2.2.4. Finalizarea programelor si activitătilor de dezvoltare profesională si dezvoltare managerială cu documentele prevăzute de legislatia în vigoare (diplome, certificate, adeverinte etc).

 

Domeniul : C. Managementul calitătii; criteriul : b) proceduri privind initierea, monitorizarea ei revizuirea periodică a programelor si activitătilor desfăsurate        

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

 

1.Revizuirea periodică a ofertei scolii

 

1.1. Revizuirea ofertei educationale si a proiectului de dezvoltare

 

1.1.1. Aplicarea procedurilor interne (modalităti, termene si responsabilităti) prin care rezultatele evaluării si monitorizării calitătii, ale autoevaluării institutionale si ale evaluării rezultatelor învătării pot duce la revizuirea ofertei educationale si la modificarea proiectului de dezvoltare.

1.1.2. Existenta unor proceduri interne de identificare a punctelor tari si a celor slabe, a oportunitătilor si amenintărilor.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: c) proceduri obiective si transparente de evaluare a rezultatelor învătării   

 

Subdomeniu

Indicator de performanti

Descriptori

 

 

1.Optimizarea procedurilor de evaluare a învătării

 

 

1.1. Existenta si aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării învătării

 

 

1.1.1. Datele privind progresul si dezvoltarea elevilor se culeg si se înregistrează în mod sistematic.

1.1.2. Existenta, dacă este cazul, a unor planuri remediate privind progresul si dezvoltarea elevilor.

1.1.3. Realizarea periodică a activitătilor de evaluare a satisfactiei elevilor si / sau a părintilor acestora precum si a altor purtători de interese relevanti (angajatori, autorităti publice locale etc.) fată de rezultatele scolare, extrascolare si generale ale activitătii institutiei de învătământ.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: d) proceduri de evaluare periodică a calitătii corpului profesoral

 

Subdomeniu

Indicator da performantă

Descriptori

 

1.Evaluarea corpului profesoral

 

 

 

 

 

1.1. Evaluarea calitătii activitătii corpului profesoral

 

 

 

 

 

1.1.1. Existenta unor criterii, metodologii si instrumente clare si transparente de evaluare periodică a personalului didactic.

1.1.2. Stabilirea, dacă este cazul, si împreuna cu cadrele didactice implicate, a unor planuri individuale de remediere a punctelor slabe identificate.

1.1.3. Adecvarea criteriilor, metodologiilor si instrumentelor de evaluare a personalului la tipul de unitate de învătământ si la proiectul de dezvoltare în curs.

1.1.4. Realizarea evaluării periodice a personalului conform legislatiei în vigoare si reglementărilor interne

1.1.5. Existenta progresului în dezvoltarea profesională a corpului profesoral (grade didactice, programe de formare în tară si străinătate, programe masterale sau doctorale).

1.1.6. Existenta procedurilor de insertie profesională pentru cadrele didactice noi / fără experientă recentă, dacă este cazul.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: e) accesibilitatea resurselor adecvate învătării

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

1.Optimizarea accesului la resursele educationale

 

 

1.1. Optimizarea accesului la resursele educationale

 

 

1.1.1. Existenta progresului în privinta accesului elevilor la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte si alte materiale din bibliotecă / centrul de documentare, tehnologia informatică si de comunicare (inclusiv accesul la Internet), servicii de orientare si consiliere etc.

1.1.2. Existenta progresului privind facilitarea studiului individual si integrarea elevilor cu cerinte educationale speciale si a persoanelor în situatii de risc educational.

1.1.3. Existenta progresului în privinta accesului corpului profesoral la resursele educationale ale scolii: auxiliarele curriculare, fondul de carte si alte materiale din bibliotecă / centrul de documentare, tehnologia informatică si de comunicare (inclusiv accesul la Internet) etc.

 

Standardele de acreditare si evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calitătii

Subdomeniu

Indicatori de performantă

Descriptori

 

 

1.Constituirea sl actualizarea bazai dedata

 

1.1. Constituirea bazei de date a unitătii de învătământ

 

1.1.1. Existenta bazei de date în care sunt incluse toate datele si Informatiile necesare functionării sl dezvoltării organizatiei precum si raportării la nivel national si local.

1.1.2. Cuprinderea, în baza de date, a câmpurilor referitoare la rezultatele autoevaluării, ale monitorizării si ale evaluării externe.

 

Domeniul : C. Managementul calitătii; criteriul : g) transparenta informatiilor de interes public cu privire la programele de studii si, după caz, certificatele, diplomele si calificările oferite                                      

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

 

1.Asigurarea accesului la informatie al persoanelor si Institutiilor Interesate

 

 

1.1. Asigurarea accesului la oferta educatională a scolii

 

 

1.1.1. Informarea factorilor interesati interni si externi cu privire la programele de studii si, după caz, cu privire la certificatele, diplomele si calificările oferite.

1.1.2. Informarea elevilor si părintilor privind oportunitătile de educatie si formare de la nivel local / regional / national, inclusiv posibilitatea obtinerii de burse.

1.1.3. Existenta activitătilor de relatii publice.

 

Domeniul: C. Managementul calitătii; criteriul: h) functionalitatea structurilor de asigurare a calitătii informatiei, conform legii

 

Subdomeniu

Indicator de performantă

Descriptori

 

 

1.Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calitătii

1.1. Constituirea si functionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calitătii

1.1.1. Functionarea structurilor responsabile cu evaluarea internă a calitătii (programarea activitătii, proiecte, rapoarte etc).