MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 57         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 24 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

14. - Decizie pentru exercitarea de către domnul Daniel Chitoiu, cu caracter temporar, a atributiilor care revin, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.778/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea normativelor de personal

 

1.882/2006. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

35. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor ologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru exercitarea de către domnul Daniel Chitoiu, cu caracter temporar, a atributiilor care revin, potrivit legii, presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere:

- prevederile art. 33 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare;

- Decizia primului-ministru nr. 13/2007 pentru eliberarea domnului Sebastian Bodu din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

- scrisoarea Ministerului Finantelor Publice nr. 3.189 din 22 ianuarie 2007 prin care se propune ca, până la numirea în functie a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, atributiile care revin presedintelui acestei institutii să fie exercitate de către domnul Daniel Chitoiu, care ocupă în prezent functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii si până la numirea în functie a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, atributiile care revin, potrivit legii, presedintelui acestei institutii vor fi exercitate de către domnul Daniel Chitoiu.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 23 ianuarie 2007.

Nr. 14.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea normativelor de personal

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 8.388/2006,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normativele de personal pe tipuri de unităti sanitare, categorii de personal si tipuri de activităti medicale, conform anexelor nr. 1 - 17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădinitele si unitătile scolare din mediul urban, precum si din unitătile de învătământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicală a prescolarilor, elevilor si studentilor, publicat în Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire si control al infectiilor nosocomiale din unitătile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale în unitătile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 septembrie 2006.

Art. 4. - Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătătii nr. 375/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea centrelor de sănătate mintală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2006.

Art. 5. - (1) Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este minimal obligatoriu.

(2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) poate fi majorat la propunerea motivată a autoritătii de sănătate publică sau a unitătilor sanitare, în functie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice, în conditiile legii si cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli al fiecărei unităti sanitare publice.

(3) La determinarea numărului de posturi conform prevederilor alin. (2) se vor avea în vedere si prevederile pct. 7 din anexa nr. 17.

Art. 6. - În functie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (1), unitătile sanitare publice, pe o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot utiliza un număr mai mic de posturi cu acordul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.

Art. 7. - Ordonatorul de credite al unitătii sanitare publice are obligatia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 208/2003 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 si nr. 222 bis din 3 aprilie 2003, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 9. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, autoritătile de sănătate publică si unitătile sanitare publice cu personalitate juridică din reteaua Ministerului Sănătătii Publice vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2006.

Nr. 1.778.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMATIVE DE PERSONAL

 

pentru asistenta medicală spitalicească din:

- spitale regionale de urgentă

- spitale de urgentă

- institute si centre medicale de specialitate;

- spitale clinice;

- spitale judetene din centre universitare;

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Medici

sanitar

Personal mediu

1.

Asistentă la paturi

Număr paturi/1 post

12

10 (pe tură)

2.

Asistentă la paturi pentru specialitătile chirurgicale

Număr paturi/1 post

10

8 (pe tură)

3.

Posturi fixe generale*1):

 

 

 

- spitale până la 400 paturi

Număr paturi/1 post

20

22 (pe tură)

- spitale peste 400 paturi

Număr paturi/1 post

30

14 (pe tură)

- spitale de urgentă si institute si centre medicale clinice

Număr paturi/1 post

15

9 (pe tură)

4.

Sectii sau compartimente pentru transplant de organe

Număr paturi/1 post

5

2 (pe tură)

5.

Sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, cardiologie interventională

număr paturi/1 post

6

3 (pe tură)

6.

Sectii si compartimente de chirurgie plastică-microchirurgiereconstructiva, arsi, neonatologie, toxicologie clinică

Număr paturi/1 post

5

3 (pe tura)

7.

Sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă,terapie intensiva compartimente de urmărire postoperatorie

Număr paturi/1 post

3

2 (pe tură)

8.

Sectii si compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

Număr paturi/1 post

12

7 (pe tură)

9.

Activităti medicale de înaltă performantă:

 

 

 

a) culturi de tesuturi

număr posturi/unitate

-

2

b) genetică medicală

număr posturi/unitate

1

3

c) imunologie si alergologie

număr posturi/unitate

1

3

d) enzimologie

număr posturi/unitate

-

3

e) endoscopie exploratorie

număr posturi/unitate

1

 

f) angiografie si cateterism cardiac

număr posturi/unitate

1

4

g) explorări functionale în specialitătile: cofochirurgie, chirurgie toraco-pulmonară, urologie, cardiovasculară, neurochirurgie

număr posturi/unitate

-

4

h) medicină nucleară (radioizotopi)

număr posturi/ aparat/tură

1

2

i) terapie prin hiperbarism

număr posturi/unitate

-

4

j) operatii endoscopice

număr posturi/unitate

-

3

k) terapie cu energii înalte

număr posturi/ aparat/tură

1

3

l) medicină experimentală

număr posturi/unitate

-

3

10.

Serviciu de anatomie patologică *2)

număr paturi/1 post

200

100

11.

Aparatură de laborator de înaltă performantă: tomograf, angiograf, PET, RMN, etc

număr posturi/aparat

1/tură

1/tură

12.

Unităti sanitare fără personalitate juridică care functionează în structura spitalelor si acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:

 

 

 

a) dispensare TBC

număr locuitori/post

50.000

25.000

b) cabinet de stomatologie urgentă

număr posturi/cabinet

l/tură

l/tură

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal

superior

Personal sanitar

mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist,

număr paturi/1 post

50

30

2.

Psiholog, logoped, sociolog asistent social *6)

 

 

 

a) asistentă la paturi

număr posturi/unitate

1

1

b) spitale de pediatrie

număr posturi/unitate

2

1

c) sectii si compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă si de oncologie

număr paturi/1 post

80

-

d) chirurgie maxilo-facială si chirurgie functională ORL

număr paturi/1 post

50

 

e) sectii sau compartimente de nou-născuti, pediatrie, obstetrica ginecologie

număr posturi/sectie, compartiment

1

-

3.

Asistent social din sectii sau compartimente de nou-născuti, pediatrie, obstetrica – ginecologie *6)

număr posturi ectie/compartiment

-

1

4.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/ sala de kinetoterapie *3)

1/tură

-

5.

Fizician, fizician medical

 

 

 

a) medicină nucleară (radioizotopi)

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

b) terapii cu energii înalte

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

c) betatron

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

6.

Farmacist *4)

 

 

 

- farmacia cu circuit închis

număr paturi/1 post

170

50

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul

de normare

Personal

auxiliar

 

I. Infirmiere

 

 

 

a) pentru asistenta la paturi

număr paturi/1 post

23 (pe tură)

 

b) sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică si reparatorie, toxicologie clinică

număr paturi/l post

8 (pe tură)

 

c) sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă, transplant de organe, arsi, cardiologie interventională

număr paturi/1 post

3 (pe tură)

 

d) sectii si compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

număr paturi/l post

6 (pe tură)

 

e) săli de operatie

număr posturi/sală

1(pe tură)

 

II. Spălătorese

 

 

 

Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :

 

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

45

 

- mecanică

număr paturi/1 post

60

 

III. Îngrijitori

 

 

 

a) pentru curătenie

număr mp/l post

225

 

b) farmacii

număr posturi/farmacie

l/tură

 

IV. Brancardieri *5)

număr paturi/1 post

40(pe tură)

 

V. Garderobier

număr posturi/garderobă

 

 

- unităti sanitare până la 400 paturi

 

1 /tură

 

- unităti sanitare peste 400 de paturi

 

2/tură

 

VI. Fotograf

 

 

 

- unităti sanitare peste 400 de paturi

număr posturi/unitate

 

 

*1) la posturi fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări functionale, sălile de operatie, sălile de nasteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.

*2) în unitătile sanitare cu mai putin de 200 paturi se normează câte 1 post de medic si câte 1 post de asistent medical pe unitate.

*3) spatiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel putin 8 mp.

*4) în unitătile sanitare cu mai putin de 170 paturi, se normează 1 post de farmacist si 1 post de asistent medical în profil farmacie pe unitate.

*5) se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităti.

*6) functia de asistent social se normează pentru tipurile de spitale din prezenta anexa care au în structura sectii sau compartimente de nou-născuti si/sau pediatrie cu respectarea Ordinului ministrului sănătătii nr.660/2005 pentru eficientizarea activitătii de asistentă socială desfăsurată în cadrul unitătilor sanitare care au în structura sectii de nou - născuti si /sau de pediatrie.

 

ANEXA Nr 2

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenta medicală spitalicească din spitalele judetene si spitalele de specialitate

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul

de normare

Medici

Personal

sanitar mediu

1.

Asistentă la paturi

număr paturi/1 post

16

14 (pe tură)

2.

Asistentă la paturi pentru specialitătile chirurgicale

număr paturi/1 post

12

13 (pe tură)

3.

Posturi fixe generale+1):

 

 

 

- spitale până la 400 de paturi

număr paturi/1 post

40

30 (pe tură)

- spitale peste 400 de paturi

număr paturi/1 post

60

18 (pe tură)

4.

Sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică si reparatorie, arsi, cardiologie interventională, toxicologie clinica

număr paturi/1 post

8

6 (pe tură)

5.

Sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă, terapie intensivă, transplant de organe si neonatologie

număr paturi/1 post

4

3 (pe tură)

6.

Sectii si compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

număr paturi/1 post

14

10 (pe tură)

7.

Activităti medicale de înaltă performantă:

 

 

 

a) culturi de tesuturi

număr posturi/unitate

-

1

b) genetică medicală

număr posturi/unitate

1

1

c) imunologie si alergologie

număr posturi/unitate

1

2

d) enzimologie

număr posturi/unitate

-

2

e) endoscopie exploratorie

număr posturi/unitate

1

2

f) angiografie si cateterism cardiac

număr posturi/unitate

1

2

g) explorări functionale în specialitătile: cofochirurgie, chirurgie cardiovasculară, toraco-pulmonară, urologie, neurochirurgie

număr posturi/unitate

-

2

h) medicină nucleară (radioizotopi)

număr posturi/ aparat/tură

1

2

i) terapie prin hiperbarism

număr posturi/unitate

-

2

j) operatii endoscopice

număr posturi/unitate

-

2

k) terapie cu energii înalte

număr posturi/aparat /tură

1

2

1) medicină experimentală

număr posturi/unitate

-

2

8.

Servicii de anatomie patologică

număr paturi/1post

200

175

9.

Aparatură de laborator de înaltă performantă: tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/aparat

1/tură

1 /tură

10.

Unităti sanitare fără personalitate juridică care functionează în structura spitalelor si acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:

 

 

 

a) dispensare TBC

număr locuitori/post

50.000

25.000

b) cabinet de stomatologie urgentă

număr posturi/cabinet

l/tură

1/tură

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist *3)

număr  paturi/1 post

80

40

2.

Psiholog, logoped, sociolog:

 

 

 

a) spitale, sectii si compartimente de bolnavi psihici, de neurochirurgie, de neuropsihiatrie infantilă si de oncologie

număr paturi/1 post

90

-

b) spitale cu peste 400 de paturi

număr posturi/unitate

1

1

c) chirurgie maxilo-facială si

număr

70

-

chirurgie functională O.R.L.

paturi/l post

 

 

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/sală de kinetoterapie*4)

1/tură

-

4.

Fizician

 

 

 

a) medicină nucleară (radioizotopi)

număr posturi/unitate de lucru

1

-

b) terapii cu energii înalte

număr posturi/unitate de lucru

l

-

c) betatron

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

5.

Farmacist *5)

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

număr 170 paturi/1 post

 

50

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr.

crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul

de normare

Personal

auxiliar

 

I. Infirmiere

 

 

a) asistenta la paturi

număr paturi/1 post

25 (pe tură)

b) sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică si reparatorie

număr paturi/1 post

(pe tură)

c) sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă, transplant de organe, arsi, cardiologie interventională

număr paturi/1 post

4 (pe tură)

d) sectii si compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

număr paturi/1 post

8 (pe tură)

e) săli de operatie

număr posturi/sală

1 (pe tură)

II. Spălătorese

 

 

Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

55

- mecanic

număr paturi/1 post

70

III. Îngrijitori

 

 

a) pentru curătenie

număr mp/l post

225

b) farmacii

număr posturi/farmacie

1 /tură

IV. Brancardieri *6)

număr paturi/1 post

50(pe tură)

V. Garderobier

număr posturi/garderobă

 

- spitale până la 400 de paturi

 

l/tură

- spitale peste 400 de paturi

 

2/tură

VI. Fotograf

număr posturi/unitate

l

 

La posturi fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări functionale, sălile de operatie, sălile de nasteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structuri de primire urgente - unitate de primire urgente, compartiment de primire urgente, modul de urgentă, camera de gardă - cabinete medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.

În unitătile sanitare cu mai putin de 200 de paturi se normează câte un post de medic pe unitate si câte un post de asistent medical pe unitate.

*3) În unitătile sanitare cu mai putin de 80 de paturi se normează un post de alt personal superior sanitar si un post de asistent medical pe unitate.

Spatiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel putin 8 mp.

*5) În spitalele cu mai putin de 170 paturi se normează un post de farmacist si un post de asistent medical în profil farmacie, pe unitate.

*6) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităti.

 

ANEXA Nr. 3

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru spitalele municipale si orăsenesti*6)

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul

de normare

Medici

sanitar

Personal

mediu

1.

Asistentă la paturi

număr paturi/1 post

20

15 (pe tură)

2.

Asistentă la paturi pentru specialitătile chirurgicale

număr paturi/1 post

16

13 (pe tură)

3.

Posturi fixe generale *1)

 

 

 

- spitale până la 400 de paturi

număr paturi/1 post

50

35 (pe tură)

- spitale peste 400 de paturi

număr paturi/1 post

70

18 (pe tură)

4. Sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică si reparatorie, arsi, cardiologie interventională

număr paturi/l post

10

8 (pe tură)

5.

Sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă, terapie intensiva, transplant de organe, neonatologie

număr paturi/ 1 post

10

8

6.

Sectii si compartimente de neurologie, de recuperare neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

număr paturi/1 post

18

12 (pe tură)

7.

Servicii de anatomie patologică *2)

număr paturi/1 post

250

175

8.

Aparatură de laborator de înaltă performantă: tomograf, angiograf, PET, RMN

număr posturi/aparat

1/aparat

1/aparat

9.

Unităti sanitare fără personalitate juridică care functionează în structura spitalelor si acordă servicii medicale de specialitate ambulatorie:

 

 

 

a) dispensare TBC

număr locuitori/post

50.000

25.000

b) cabinet de stomatologie

număr

l/tură

l/tură

urgentă

posturi/cabinet

 

 

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul

de normare

Alt

personal

superior

Personal

sanitar

mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr paturi/1 post

100

40

2.

Psiholog, logoped, sociolog:

 

 

 

 

a) sectii si compartimente de bolnavi psihici, de neuropsihistrie infantilă si de oncologie

număr paturi/1 post

100

-

b) spitale cu peste 400 de paturi

număr posturi/unitate

1

1

c) chirurgie maxilo-facială si chirurgie functională O.R.L.

număr posturi/unitate

1

-

3.

Profesori de cultură fizică medicală fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/sala de kinetoterapie*3)

l/tură

-

4.

Fizician

 

 

 

 

a) medicină nucleară (radioizotopi)

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

b) terapii cu energii înalte

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

c) betatron

număr posturi/ unitate de lucru

1

-

5.

Farmacist *4)

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

număr paturi/1 post

170

50

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

 

Criteriul

de normare

Personal auxiliar

 

I. Infirmiere

 

 

a) asistenta la paturi

număr paturi/1 post

25 (pe tură)

b) sectii si compartimente de neurochirurgie, chirurgie cardiacă si a vaselor mari, chirurgie vasculară, chirurgie plastică si reparatorie, arsi si cardiologie interventională

număr paruri/1 post

13 (pe tură)

c) Sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă, terapie intensiva, transplant de organe, neonatologie

număr paturi /l post

8 (pe tură)

d) sectii si compartimente de neurologie, de recuperare pediatrică, neurologică, neuropsihomotorie si neurovasculară

număr paturi/1 post

10 (pe tură)

II. Spălătorese

 

 

Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

65

- mecanic

număr paturi/1 post

80

III. Îngrijitori

 

 

a) pentru curătenie

număr mp/l post

250

b) farmacii

număr posturi/farmacie

l/tură

IV. Brancardieri *5)

număr paturi/1 post

100 (pe tură)

V. Garderobier

număr posturi/unitate

1

 

*1) La posturile fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, explorări functionale, sălile de operatie, sălile de nasteri, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, structurile de primire urgente - unitatea de primire urgente, compartimentul de primire urgente, modulul de urgentă, camera de gardă - cabinetele medicale interdisciplinare, activitatea de bioinginerie medicală, etc.

*2) Pentru spitalele care au mai putin de 250 de paturi se normează 1 post de medic si 1 post de asistent medical pe unitate.

*3) Spatiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel putin 8 mp.

*4) În unitătile sanitare cu mai putin de 170 paturi se normează 1 post de farmacist pe unitate si 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

*5) Se normează pe unitate, iar utilizarea se face în raport de necesităti.

*6) Se utilizează si pentru centrele de sănătate cu paturi.

 

ANEXA Nr. 4

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru spitalele comunale*2)

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

 

Medici

 

Personal sanitar mediu

1.

Asistentă la paturi

număr paturi/1 post

20

18 (pe tură)

2.

Asistentă la paturi pentru specialitătile chirurgicale

număr paturi/1 post

18

16 (pe tură)

3.

Posturi fixe generale*1)

număr posturi/unitate

2/unitate

8/unitate

4.

Sectii si compartimente de anestezie si terapie intensivă si neonatologie

număr paturi/1 post

8

6 (pe tură)

 

 

 

 

 

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

 

Alt personal superior

Personal sanitar mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr posturi/unitate

1

1

2.

Farmacist:

 

 

 

- farmacie cu circuit închis

număr posturi/unitate

1

1

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Personal auxiliar

 

I. Infirmiere

număr paturi/1 post

26 (pe tură)

II. Spălătorese

 

 

Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

65

- mecanic

număr paturi/1 post

80

III. Îngrijitori

număr mp/l post

250

 

NOTA:

*l) La posturi fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, sălile de operatie, sălile de nasteri, sterilizarea, dietetica, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.

*2) Se utilizează si pentru centrele de sănătate cu paturi.

 

ANEXA Nr. 5

 

NORMATIVE DE PERSONAL

în unitătile de epurare extrarenală

 

Nr. crt.

TIPUL UNITĂTII

Categoria de personal

Numărul de posturi de personal

 

I. Statiile de dializă cu pana la 8 aparate

 

1.

Medic nefrolog*1)

1 post/tură

2.

Psiholog

1 post/statie

3.

Asistent medical

1 post/aparat/tură

4.

Infirmieră

2 posturi/tură

5.

Îngrijitoare

1 post/4 - 8 aparate/tură

6.

Subinginer sau tehnician

1 post/tură

7.

Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice

1 post/tură

8.

Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)

1 post/tură

9.

Statistician medical (pentru statiile cu mai mult de 30 de bolnavi tratati)

1 post/statie

 

II. Centrul de dializă cu peste 8 aparate

 

1.

Medic nefrolog*0

1 post/5 aparate*2)

2.

Medic anestezie si terapie intensivă

1 post/centru

3.

Medic chirurgie vasculară

1 post/centru

4.

Psiholog

1 post/centru

5.

Asistent medical

 l post/2 aparate/tură

6.

Asistent dietetician

1 post/centru

7.

Infirmieră

1 post/9 aparate/tură

8.

Îngrijitoare

1 post/9 aparate/tură

9.

Inginer aparatură medicală sau subinginer

1 post/centru

10.

Tehnician aparatură medicală

1 post/10 aparate/tură

11.

Laborant sau tehnician pentru determinări fizico-chimice

1 post/tură

12.

Asistent de farmacie (sau laborant, operator/tehnician chimist)

1 post/tură

13.

Statistician medical

1 post/centru

14.

Muncitor necalificat pentru transport, încărcare-descărcare substante

1 post/tură

 

Pentru sala de chirurgie din centrele de dializă :

1 post/tură 1 post/tură

1.

Asistent medical

 

2.

Îngrijitoare

 

 

III. Compartimentul de dializă peritoneală

 

1.

Medic nefrolog (competentă în dializă)

1 post/compartiment

2.

Asistent medical

 

1 post/10 pacienti tratati prin dializă peritoneală

3.

Asistent medical

1 post/compartiment/tură

4.

Infirmieră

1 post/tură

5.

Îngrijitoare

1 post/tură

 

*1) Sau medic primar ori specialist medicină internă, pediatrie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, anestezie si terapie intensivă, cu competentă în dializă.

*2) În cazul în care normarea posturilor de medici în raport de numărul de aparate nu asigură toate turele, se normează câte un post de medic pentru fiecare tură.

 

ANEXA Nr. 6

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru unităti, sectii si compartimente de cronici

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

 

Medici

 

Personal sanitar mediu

 

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu

1.

Unităti, sectii si compartimente de cronici:

 

 

 

a) asistentă la paturi

număr paturi/1 post

20

18 (pe tură)

b) posturi fixe generale*1)

număr posturi/unitate

2

-

număr paturi/1 post

-

22*2) (pe tură)

 

B. Alt personal

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Alt personal superior

Personal sanitar mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr posturi/unitate

1

1

2.

Psiholog, logoped, sociolog

număr posturi/unitate

1

-

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/unitate

1/unitate/ tură

-

4.

Farmacist

 

 

 

 

- farmacia cu circuit închis

număr posturi/unitate

1

2

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

 

Criteriul

de normare

Personal

auxiliar

 

I. Infirmiere

număr paturi/1 post

10 (pe tură)

 

II. Spălătorese

 

 

 

Spălătorii pentru lenjeria bolnavilor :

 

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

40

 

- mecanic

număr paturi/1 post

50

 

III. Îngrijitori

număr mp/1 post

250

 

IV. Brancardieri

număr posturi/unitate

1 /tură

 

NOTĂ:

*1} La posturi fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, camera de gardă, activitatea de bioinginerie medicală, etc.

*2) Un post se va încadra cu asistent social.

 

ANEXA Nr. 7

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru sanatorii si preventorii

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

 

Nr. crt.

Tipul de unitate sanitară

 

Criteriul

de normare

Medici

Personal

sanitar mediu

 

1. Sanatorii

 

 

 

 

a) asistentă la paturi

număr paturi/l post

40

25 (pe tură)

 

b) posturi fixe generale*1)

număr paturi/1 post

70

70 (pe tură)

 

2. Preventorii

număr paturi/1 post

70

40 (pe tură)

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de unitate sanitară

Criteriul

de normare

Alt

personal

superior

Personal

sanitar

mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

 

 

 

- sanatorii

număr paturi/1 post

150

150

2.

Psiholog, logoped, sociolog

 

 

 

a) sanatorii

număr posturi/unitate

1

-

b) preventorii

număr posturi/unitate

1

-

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/sala de kinetoterapie*2)

l/tură

-

4.

Farmacist*3)

 

 

 

a) farmacia cu circuit închis

număr paturi/1 post

200

125

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul - de unitate sanitară

Criteriul

de normare

Număr posturi

 

I. Infirmiere

 

 

1.

Sanatorii:

 

 

- adulti

număr paturi/1 post

50 (pe tură)

- copii

număr paturi/1 post

25 (pe tură)

2.

Preventorii:

 

 

- adulti

număr paturi/1 post

50 (pe tură)

- copii

număr paturi/1 post

30 (pe tură)

II. Îngrijitoare

număr mp/l post

225

III. Spălătorese

 

 

Spălătorii pentru lenjerie bolnavi:

 

 

- semimecanic

număr paturi/1 post

45

- mecanic

număr paturi/1 post

60

 

*1) La posturi fixe generale se includ următoarele activităti si locuri de muncă: laboratorul de radiologie si imagistică medicală, laboratorul clinic, sterilizarea, dietetica, statistica medicală, etc.

*2) spatiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel putin 8 mp.

*3) pentru sanatoriile cu mai putin de 200 de paturi se normează 1 post de farmacist si 1 post de asistent medical profil farmacie pe unitate.

 

ANEXA Nr. 8

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din Institutul National

de Hematologie Transfuzională si Centrele de Transfuzie Sanguină

 

Nr. crt.

Unitatea

Criteriul de normare

Categoria de personal

1.

Institutul National de Hematologie Transfuzională

număr locuitori *1) /1 post

Medici 1.200.000

număr locuitori *1)/1 post

Alt personal sanitar superior 1.500.000

număr locuitori *1)/1 post

Personal sanitar mediu 550.000

număr mp/l post

îngrijitor 200

2.

Centre de Transfuzie Sanguină

număr litri sânge*2) /1 post

Medici 700

Personal sanitar medii 100

număr litri sânge*2)/ 1 post

Alt personal sanitar superior 800

Personal sanitar mediu  801

număr posturi/ 1 post personal mediu sanitar

Infirmiere 0,2

 

număr mp/l post

Îngrijitor 200

 

 

*1)Se ia în calcul populatia la nivel national.

*2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.

 

ANEXA Nr. 9

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru institute/servicii judetene/cabinete de medicină legală

 

 

Categoria de personal

Criteriul de normare

Normativ

 

I. Institute de medicină legală

 

 

1.

Medici

număr locuitori/1 post

1/100.000

2.

Alt personal cu pregătire

număr locuitori/1 post

1/200.000

 

superioară de specialitate

 

 

3.

Personal sanitar mediu

număr locuitori/1 post

1/75.000

4.

Autopsieri

număr locuitori/l post

1/400.000

5.

Brancardieri

număr posturi/unitate

1 post/tură

 

II. Serviciile judetene de medicină legală

 

 

1.

Medici

număr locuitori/1 post

1/75.000

2.

Alt personal cu pregătire

număr locuitori/1 post

1/100.000

 

superioară de specialitate

 

 

3.

Personal sanitar mediu

număr locuitori/1 post

1/50.000

4.

Autopsieri

număr locuitori/l post

1/100.000

5.

Brancardieri

număr posturi/unitate

1 post/tură

 

III. Cabinete de medicină legală

 

 

1.

Medici

număr posturi/cabinet

1 post/cabinet

2.

Personal sanitar mediu

număr posturi/cabinet

1 post/cabinet

 

NOTA:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curătenie: 1 post la 250 mp.

2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populatia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000,cu modificările si completările ulterioare.

3. În categoria “Alt personal cu pregătire superioară de specialitate”, se includ farmacisti, chimisti, biochimisti, biologi, psihologi etc.

4. Pentru serviciile judetene de medicină legală normativul se calculează la populatia judetului.

 

ANEXA Nr. 10

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru institute/centre de sănătate publică

 

Sectia/compartimentul

Criteriul de normare

Categoria de personal

Normativ

1. Epidemiologie si sănătate publică

număr locuitori/ 1 post*1)

Medici

1/300.000

număr locuitori/ 1 post*1)

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate 2)

1/600.000

număr locuitori/ 1 post*1)

Personal sanitar mediu

1/350.000

2. Medicina muncii

număr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unitătii/l post

Medici

1/150.000

număr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unitătii/l post

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)

1/200.000

număr persoane încadrate indiferent de forma de proprietate a unitătii/l post

Personal sanitar mediu

1/75.000

3. Medicina mediului si colectivitătilor

număr locuitori/ 1 post*1)

Medici

1/250.000

număr locuitori/ 1 post*1)

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)

1/350.000

număr locuitori/ 1 post*1)

Personal sanitar mediu

1/200.000

4. Promovarea sănătătii

număr locuitori/1 post*1)

Medici

1/500.000

număr locuitori/1 post*1)

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)

1/600.000

număr locuitori/1 post*1)

Personal sanitar mediu

1/300.000

5. Igiena radiatiilor

număr locuitori/1 post*1)

Medici

1/600.000

număr locuitori/1 post*1)

Alt personal cu pregătire superioară de specialitate*2)

1/500.000

număr locuitori/1 post*1)

Personal sanitar mediu

1/550.000

 

*1) reprezintă populatia judetului de resedintă si a teritoriului arondat.

*2) se includ: farmacisti, chimisti, biologi, biochimisti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuti, ingineri sanitari etc.

 

NOTA:

1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curătenie: 1 post la 250 mp.

2. Statisticienii si registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.

 

ANEXA Nr. 11

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti

 

Categoria de personal

Criteriul de normare

Normativ

- medic coordonator

dispecerat - sediul central

1 post/tură

- medici

 

 

- în judete

număr locuitori/1 post

1/30.000

- în municipiul Bucuresti

 

1/20.000

- medici

microstatii în judet

1 post/tură/2 ture

- personal sanitar mediu

număr posturi/ambulantă

1/ambulantă/tură

- ambulantier

număr posturi/ambulantă

1/ambulantă/tură

 

NOTA:

1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu si de ambulantier se face în raport de numărul autosanitarelor în functiune.

2. Normarea personalul sanitar mediu si auxiliar sanitar se face pe total judet. Repartizarea pe microstatiile de ambulantă se face în functie de numărul si tipul ambulantelor aflate în dotare.

3. Pentru judete cu localităti izolate, greu accesibile sau alte particularităti geografice, normativul poate fi majorat cu până la 20% .

4. Brancardierii încadrati în serviciile de ambulantă la data intrării în vigoare a prezentului normativ se mentin în activitate până la vacantarea postului, dar nu mai mult de 3 luni.

 

ANEXA Nr. 12

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu Ambulatorii de specialitate

 

l. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Asistentă medicală de specialitate în ambulatoriu

Criteriul de normare

Medici

Personal

sanitar mediu

1.

Cabinete medicale de specialitate

număr posturi/cabinet

1 post/cabinet/2 ture

1 post/cabinet/2 ture

2.

Cabinete medicale de medicina dentara

număr posturi/cabinet

1 post/cabinet/2 ture

1 post/cabinet/2 ture

3.

Laborator

număr posturi/ laborator/tură

1 post /laborator/tura

2 posturi/laborator/2 ture

 

II. Alt personal

 

Nr. crt.

Asistentă medicală

de specialitate în

ambulatoriu

Criteriul

de normare

Alt

personal

superior

Personal

sanitar

mediu

1.

Chimist, biolog, biochimist, farmacist

număr posturi/laborator

2 posturi

4 posturi

2.

Pentru radiologie si imagistică medicală

număr posturi/aparat

-

2 posturi/tură

3.

Profesori de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr posturi/ sala de kinetoterapie*)

1/tură

-

 

*) Spatiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel putin 8 mp.

 

ANEXA Nr. 13

 

NORMATIV DE PERSONAL

dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998

 

Nr. crt.

Tipul de asistentă medicală

Criteriul de normare

Personal sanitar mediu

1.

Asistentă medicală primară

 

 

a) În zone cu conditii normale

număr locuitori/1 post

1000

b) În zone izolate, cu conditii grele sau foarte grele

număr locuitori/1 post

300

 

ANEXA Nr. 14

 

ALTE ACTIVITĂTI MEDICALE

 

A. Medici si personal sanitar mediu

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală sau unitatea sanitară

Criteriul de normare

Medici

Personal sanitar mediu

1.

Asistentă medicală de reabilitare a sănătătii - statiuni balneoclimaterice

număr paturi tratament/1 post

90

90

2.

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr proceduri *1) post

-

40

 

B. Alt personal

 

Nr. crt.

Tipul de activitate medicală

Criteriul de normare

Normativ

1.

Profesor de cultură fizică medicală; fiziokinetoterapeut; kinetoterapeut

număr proceduri*1) /post

15

 

C. Personal auxiliar sanitar

 

Nr. crt.

Tipul de asistentă medicală

Criteriul de normare

Număr posturi

1.

Proceduri fizio-electro-termo-balneo-terapie

număr posturi/ 2 posturi personal sanitar mediu

1

 

*1) numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 14a.

 

NOTĂ:

Unitatea sanitară publica are obligatia să tină evidenta procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

 

ANEXA

privind calculul numărului de proceduri pentru bazele de tratament fizio-electro-termo-balneo-terapie

 

Capitolul 1 - Electroterapia

1. Galvanizări

2. Ionizări

3. Galvanostimulări

4. Galvanizări decontracturante

5. Băi hidroelectrice partiale si generale

6. Faradizări

7. Masa vibratorie

8. Diadinamici

9. Curenti exponentiali

10. Curenti stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)

11. Miodinaflux

12. Nemectrodin

13. Nemectron

14. Neuroexponeflux

15. M.D.F.

16. Diatermie

17. Ultrascurte

18. Microunde

19. Ultrasunet

 

Capitolul II - Fototerapie

20. Solux (infrarosii)

21. Ultraviolete

22. Băi lumină partiale si generale

23. Fototerapie în fotarii (colective)

 

Capitolul III - Pneumoterapie

24. Aerosoli

25. Inhalatii

26. Pulverizatii individuale

27. Pulverizatii colective

28. Cameră pneumatică

29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra si sub presiune

 

Capitolul IV - Hidro-termo-kinetoterapie

30. Frictiuni partial complete si complete reci si alternante

31. Împachetări umede complete sau partiale

32. Împachetări uscate

33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante

34. Împachetări cu parafină

35. Băi de abur complete si partiale

36. Băi medicinale cu ingrediente chimice

37. Saună

38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.

39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu, lucrează în bazin cu bolnavul)

40. Băi cu bule de aer, oxigen, C02

41. Băi la bazin kineto colective

42. Băi partiale ascendente, descendente de umeri, picioare, sezut, calde, reci sau alternante etc.

43. Proceduri prin mofete

 

Capitolul V - Balneoterapie

44. Băi de nămol natural complete si partiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.

45. Împachetări cu nămol (sapropelic si turbă)

46. Cataplasme cu nămol

47. Tampoane vaginale cu nămol

48. Irigatii cu ape minerale

49. Dus - masaj

50. Dus scotian

51. Dusuri alternante verticale

52. Dus subaqual

53. Dus cu aer cald (se asociază cu masaj)

54. Dus de abur (se asociază cu masaj)

55. Afuziuni generale si partiale reci sau alternante

 

Capitolul VT - Masoterapie

56. Masaj uscat

57. Masaj cu nămol

58. Masaj recuperator

 

Capitolul VII - Kinetoterapie

59. Kinetoterapie individuală

60. Kinetoterapie colectivă

61. Kinetoterapie cu aparatură specială

62. Manipulări vertebrale si articulatii periferice

 

Notă:

La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:

Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele exceptii:

1. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:

- Cap. I - punctele 3,4, 6, 9, 10, 11,12, 13,14,19, Cap.III punctul 29.

- Cap. IV - punctele 30,42.

- Cap. V - punctul 49, 53, 54.

- Cap. VI - punctele 56, 57, 58.

- Cap. VII - punctele 59, 60.

2. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:

- Cap. IV - punctul 38, Cap. I punctul 6.

- Cap. V - punctul 50, 52, Cap. VI punctul 57.

3. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:

- Cap. IV - punctul 39, Cap. VI punctul 58.

4. La Cap. IV punctul 41 si 43 - 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă si 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofetă, se calculează la normare ca o procedură.

 

Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.

Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărtirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).

 

ANEXA Nr. 15

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ si de deservire

 

Nr. crt.

Tipul de unitate

Categoria de personal

Criteriul de normare

Normativ

 

I. Personalul din aparatul functional (comitetul director, tehnic, economic, informatică si administrativ)

1.

Unităti cu până la150 posturi prevăzute în statul de functii

 

% din numărul de posturi

10%

2.

Unităti între151- 400 posturi prevăzute în statul de functii

 

% din numărul de posturi

8%

3.

Unităti cu peste 400 posturi prevăzute în statul de functii

 

% din numărul de posturi

6%

II. Personal de deservire*)

1.

Pentru toate tipurile de unităti

 

% din numărul de posturi

1,5%

 

*) se utilizează numai pentru unitătile care asigura paza cu personal propriu

 

ANEXA Nr. 16

 

NORMATIVE DE PERSONAL

pentru activitătile de întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire, deservire posturi fixe si preparare a hranei în blocurile alimentare

 

I. DISPOZITII GENERALE

 

1. Prin prezentele normative se stabileste numărul maxim de personal muncitor la următoarele activităti:

a) Întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire;

b) deservire posturi fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiectie, activitate radioficare si telex etc;

c) preparare a hranei în blocurile alimentare;

d) meserii specifice unor unităti sanitare.

Activitatea de întretinere si deservire a obiectivelor mentionate mai sus cât si preparare a hranei pentru bolnavi constă în asigurarea conditiilor optime necesare pentru buna desfăsurare a activitătii medicale în unitătile sanitare.

2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităti s-au avut în vedere următoarele:

- volumul activitătii de întretinere sau de deservire;

- capacitătile unitătilor sanitare;

- folosirea ratională si integrală a timpului de lucru;

- asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de functionare a unitătilor sanitare;

- încadrarea în alocatiile bugetare repartizate potrivit surselor de finantare aprobate.

3. In vederea aplicării normativelor de personal conducerea unitătii sanitare va lua următoarele măsuri:

- mentinerea instalatiilor si a utilajelor în stare permanentă de functionare;

- organizarea ratională a procesului de întretinere si deservire a obiectivelor nominalizate Ia posturi fixe si de preparare a hranei pentru bolnavi conform dietelor prescrise de personalul medical;

- aprovizionarea cu materiile si materialele necesare desfăsurării optime a activitătilor ce fac obiectul prezentelor normative;

- organizarea si efectuarea controlului asupra calitătii muncii si a respectării normelor de protectia muncii;

- stabilirea atributiilor pentru fiecare muncitor si nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;

- organizarea evidentei primare;

- urmărirea folosirii rationale a timpului de lucru si analiza periodică a eficientei activitătii;

- organizarea schimbului II si III numai la activitătile la care se impune aceasta, în functie de conditiile concrete ale fiecărei unităti sanitare.

4. Prezentele normative se aplică în următoarele tipuri de unităti: spitale si spitale clinice, institute si centre medicale, sanatorii si

preventorii, etc. alte unităti sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătătii Publice, cât si din subordinea autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

 

II. MESERIILE CE POT FI UTILIZATE

 

5.a. În activitatea de întretinere clădiri, instalatii de apă, lumină si încălzire prevăzute la pct. 1 lit. a din normativ, vor putea fi folosite următoarele meserii:

 

Indicator tarifar

de calificare

Meseria

05.11.05

lăcătus mecanic de întretinere si reparatii universale

20.05.01

instalator de apă si canal

 

20.05.02

instalator de încălzire centrală si gaze

 

05.04.08

electrician de întretinere si reparatii

 

09.08.00

tâmplar universal

 

05.22.01

sudor electric

 

05.22.02

sudor cu gaze

 

20.12.01

zidar - rosar tencuitor

 

20.13.00

zugrav - vopsitor

 

05.21.01

strungar la strung paralel si de detaIonat

 

06.01.02

laborant determinări fizico-chimice

numai în unitătile si la locurile stabilite de I.S.C.I.R.

19.00.09

operator hidraulic în alimentările cu apă

numai unitătile în care au statie proprie de alimentare cu apă

05.04.01

bobinator masini electrice rotative

 

09.05.00

tapiter

 

20.00.08

geamgiu

 

05.24.01

tinichigiu industrial

 

20.05.03

instalator frigorist

 

20.09.02

montator de placaje interioare si exterioare

 

18.00.03

deratizator, dezinfectator, deparazitor

 

20.07.02

instalator termic si fonic

 

20.05.04

instalator de ventilare si conditionare

 

24.00.01

preparator ser vaccin

 

 

- muncitor necalificat (numai cei care lucrează efectiv la întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si

încălzire) ajutând pe muncitorii calificati

 

 

 

5.b. În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la pct. 1 lit. b din normativ, vor putea fi utilizate următoarele meserii:

 

Indicator

de calificare

Meseria

25.51.03

fochist la căldări pentru încălzire centrală

25.51.02

fochist la căldări pentru abur industrial

25.00.10

liftier

25.51.11

telefonist

25.51.12

telegrafist

24.52.08

proiectionist

22.51.10

operator radio-radioficare

20.05.02

instalator de încălzire centrală si gaze

05.15

optician (confectioner lentile si prisme)

05.19.01

rectificator universal

17.07.00

confectioner proteze ortopedice

05.04.08

electrician de întretinere si reparatii

05.05.03

montator, reglor si depanator de electronică si curenti purtători

12.04.00

croitor

12.06.00

lenjer

18.04.00

frizer

19.03.00

peisagist floricultor

05.11.03

lăcătus montator, agregate energetice si transport

 

cosmetician

 

coafor

 

sofer

 

5.c. În activitatea de preparare a hranei în blocurile alimentare pot fi folosite următoarele meserii:

 

 

- bucătar;

 

- ospătar;

 

- cofetar - patiser;

 

- carmangier;

 

- brutar:

 

- muncitor necalificat.

5.d. Meserii specifice unor unităti sanitare

 

1. Serviciile de Ambulantă

 

05.04.04

electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport

05.24.02

tinichigiu carosier

05.29.00

vopsitor industrial

25.00.09

ungător - gresor

06.54.04

vulcanizator

 

conducător salupă,

 

motorist

 

ofiter punte

 

ofiter mecanic

 

2. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

03.04.

sondor

 

3. Autoritatea de sănătate publică

 

 

conducător salupă, ofiter mecanic

 

motorist

 

ofiter punte

 

III. NORMATIVE DE PERSONAL

 

6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activitătile de întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire, deservire posturi fixe si preparare a hranei în blocurile alimentare, în unităti sanitare.

a. Pentru determinarea numărului de posturi pentru întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire se vor aplica următoarele normative:

 

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Număr paturi conventionale pe întreaga unitate cu personalitate juridică.

- 95 paturi conventionale/1 post muncitor la unitătile cu personalitate juridică.

 

Calculul numărului de paturi conventionale pe unitate se face prin echivalarea paturilor fizice si a încăperilor fără paturi, astfel:

- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat conventional la normare;

- 1 încăpere fără paturi, corespunde cu 1 pat conventional la normare.

Prin “pat fizic” se înteleg paturile din sectiile si compartimentele din spitale si spitale clinice, institute si centre medicale, sanatorii si preventorii etc.

 

Prin “încăpere fără paturi” se înteleg toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, ca de exemplu: laboratoare, săli de operatie, săli de nastere, săli de pansamente, săli de ghips, sterilizare, cabinete de consultatii, săli de asteptare, amfiteatre, birouri, săli de sedinte, magazii, bucătării, spălătorii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de usi etc.

Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafată de 20 mp ca încăpere fără paturi.

Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 95 paturi conventionale/l post muncitor (pct. 6 lit. a din normativ) se face pe unitatea sanitară publica cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 lit. a se face de conducerea unitătii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate si alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 lit. a în functie de specificul unitătii.

b. Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:

 

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- Centrale termice:

-1 post de fochist pe fiecare tură si centrală termică cu până la inclusiv 4 cazane

- în centralele termice cu peste 4 cazane câte 2 posturi de fochisti pe fiecare tură si centrală. Stabilirea numărului normat se va face cu avizul Inspectoratului teritorial al judetului sau municipiului Bucuresti - Inspectia I.S.C.I.R.

- Statii centrale de oxigen:

- 1 post de muncitor pe tură si statie.

Stabilirea duratei de functionare a statiei se face cu avizul Inspectoratului teritorial al judetului sau municipiului Bucuresti - Inspectia I.S.C.I.R.

- Lifturi:

- 1 post liftier/tură, conform programului de functionare a acestora stabilit de conducerea unitătii.

Posturile de liftier se vor stabili numai pentru ascensoarele de persoane care au înscrisă în cartea tehnică sau în procesele-verbale I.S.C.I.R. conditia expresă “cu însotitor”

- Centrale telefonice:

-1 post de telefonist pe fiecare pozitie la pupitru si pe tură, în unităti sanitare

-1 post de telefonist/operator registrator de urgentă pe fiecare pozitie la pupitru si pe tură, în serviciile de ambulantă

- Confectionare, reparare si întretinere inventar moale

-1 post de muncitor la 125 paturi fizice

- Aprovizionare, manipulare, depozitare si deservire mijloace de transport

- 1 post de muncitor la 125 paturi fizice; unitătile sub 125 paturi fizice normează 1 post pe unitate

- Îngrijire animale pentru experientă

- 1 post de muncitor la 300 animale mici - 1 post de muncitor la 70 alte animale

- Confectionare proteze ortopedice

-1 post de muncitor la 30 de paturi

- Rectificator universal

-1 post de muncitor pe unitate

- Montator, reglor si depanator de electronică si curenti purtători

-1 post de muncitor pe unitate

- Frizer**)

 

- unităti cu personalitate juridică între 100 - 250 paturi

- 1 post de frizer pe unitate

- unităti cu personalitate juridică peste 250 paturi

- 2 posturi/unitate

- Întretinere spatii verzi, Parcuri

-1 post de muncitor la 10.000 mp***)

- Întretinere sere pentru flori si răsaduri

-1 post de muncitor pe sera

- Cosmetician

-1 post de cosmetician pe unitate/tură la Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan” Bucuresti

- Coafor

- 1 post de coafez pe unitate/tură la Institutul National de Geriatrie si Gerontologie “Ana Aslan” Bucuresti

- Activitatea de întretinere si reparatii curente, mijloace de transport auto

1 post de muncitor la 8 masini

- Activitatea de conducere auto

- 1 post de sofer pe mijloc de transport

- Supraveghere bolnavi psihici periculosi

-1 post de muncitor/pavilion/tură

 

sau

-1 post de muncitor la 60 paturi/tură*)

-1 post de muncitor pe cameră de gardă/tură*)

- Deservire grup electrogen si statie acumulatori sau baterii

- 1 post de muncitor pe grup sau statie

- Deservire statii de epurare ape uzate si reziduale

- 1 post de muncitor/tură/statie

- Deservire statii de pompe sau uzine pentru asigurarea cu apă potabilă

-1 post de muncitor/tură/statie

- Crematoriu*}

-1 post de muncitor/unitate

- Personal pentru servirea hranei ****)

-1 post ospătar/25 persoane servite/tură/2 ture

 

*) Se utilizează muncitori necalificati.

**) Nu se iau în calcul paturile de obstetrică-ginecologie si nou-născuti.

*** ) Se utilizează muncitori calificati si necalificati.

****) Se utilizează numai în sanatorii si preventorii.

 

Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe mentionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor de la cap. II pct. 5 lit. b, de conducerea unitătii sanitare publice.

c. Pentru determinarea numărului de posturi necesar preparării hranei în blocurile alimentare se vor aplica următoarele normative:

 

Elemente de normare:

Criterii de normare:

- In blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi conventionale

-1 post de muncitor/25 paturi conventionale

- În blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi conventionale

- 1 post de muncitor/50 paturi conventionale

 

Calculul paturilor conventionale deservite de blocul alimentar se face prin însumarea paturilor conventionale rezultate din paturile fizice existente în unitatea sanitară publica si a celor rezultate din numărul persoanelor fizice care servesc masa la cantina unitătii (personal din unitate, cursanti la cursuri de specializare sau perfectionare etc), după cum urmează:

- 1 pat fizic, corespunde cu 1 pat conventional;

- 1 persoană fizică, care serveste zilnic 3 mese la cantina unitătii, corespunde cu 1 pat conventional;

- 1 persoană fizică care serveste zilnic 1-2 mese la cantina unitătii, corespunde cu 1/2 pat conventional.

Prin “blocuri alimentare care deservesc până la 500 paturi” se înteleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din sectii si compartimente din spitale si spitale clinice, institute si centre medicale, din sanatorii si preventorii etc, care însumează un număr mai mic de 500 paturi conventionale.

Prin “blocuri alimentare care deservesc peste 500 paturi” se înteleg bucătăriile cu anexele respective, în care se prepară hrana pentru bolnavii din sectiile si compartimentele acelorasi tipuri de unităti sanitare publice mentionate mai sus, care însumează un număr mai mare de 500 paturi conventionale.

Numărul normat de posturi se determină la începutul fiecărui an, pe baza numărului de paturi fizice existent la 31 decembrie din anul precedent si a numărului mediu de persoane ce au servit masa la cantina unitătii sanitare publice în anul precedent. Pentru unitătile sanitare nou-înfiintate se va lua în calcul numărul de paturi aprobat de Ministerul Sănătătii Publice.

Numărul mediu de persoane ce au servit masa la cantina unitătii ce se ia în calcul în vederea stabilirii numărului de paturi conventionale pe baza căruia se normează posturile de muncitori, se determină ca medie zilnică a numărului absolut de persoane care în anul precedent au servit masa la cantina unitătii, evidenta acestor persoane si a numărului de mese servite tinându-se zilnic.

Calculul numărului normat de posturi pentru prepararea hranei se va face distinct pe fiecare bloc alimentar, iar nominalizarea meseriilor se va face pe baza prevederilor de la cap. II pct. 5 lit. c.

d. Meserii specifice unor unităti sanitare publice

 

Elemente de normare:

Criterii de normare:

1. Serviciile de ambulantă

 

- Activitatea de întretinere si reparatii curente mijloace de transport auto

- 1 post de muncitor la 8 autosanitare/pe 2 ture*)

- Conducător salupă (ofiter punte); motorist(ofiter mecanic)

- câte un post pe fiecare salupă

2. Institutul National de Recuperare, Medicină Fizică si Balneoclimatologie Bucuresti

 

- Activitatea de forare

- 1 post pe fiecare policlinică balneară

3. Autoritătile de sănătate publică

 

- Conducător salupă (ofiter punte); motorist (ofiter mecanic)

- câte un post pe fiecare salupă

 

*) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulantă în functie de aspectele concrete în care se desfăsoară activitatea.

 

IV. ORGANIZAREA ACTIVITĂTILOR SI CONDUCEREA LUCRĂRILOR

 

7. Numărul de muncitori din activitatea de întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire si a celor de deservire a posturilor fixe si de la blocurile alimentare, rezultat din aplicarea criteriilor de normare se repartizează de către conducerea unitătii sanitare publice , pe ture si pe locuri de muncă în raport de necesitătile de functionare a unitătii sanitare publice respective si de volumul de activitate.

Se vor lua măsuri ca toti muncitorii de întretinere si reparatii care supraveghează functionarea unor instalatii (normati la posturi fixe), sau cei care asigură întretinerea si repararea instalatiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitati la interventii în cadrul unitătii sanitare publice , să execute în cadrul compartimentului de lucru, ajustări de piese, reconditionări de subansamble, dispozitive etc, cât si îndeplinirea altor sarcini stabilite de conducerea unitătii sanitare , în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.

Pentru fiecare meserie si post se vor stabili în mod concret sarcinile si atributiile precum si răspunderile ce revin acestora prin fisa postului.

8. Activitatea de întretinere clădiri si instalatii de apă, lumină si încălzire si de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă si controlată de responsabilul compartimentului de întretinere si reparatii, instalatii si aparatură stabilit de conducerea unitătii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna functionare si deservire a instalatiilor si utilajelor respective.

Muncitorii de la activitatea de întretinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru, lucrările ce le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură, data, ora predării - preluării schimbului - modul cum au functionat instalatiile, defectiunile constatate, urgenta si remedierea acestora etc.

 

Caietele sau bonurile de lucru si registrele de tură vor fi controlate si vizate de responsabilul compartimentului de întretinere din unitatea sanitară publica, care certifică la finele lunii îndeplinirea atributiunilor si sarcinilor de serviciu a personalului din subordine în vederea acordării drepturilor de salarizare.

 

V. DISPOZITII FINALE

9. Atributiile si sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unitătii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în functie de conditiile concrete în care se desfăsoară munca fiecărui muncitor.

10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a si b din prezentele normative de personal se vor putea utiliza numai la următoarele formatii de lucru:

- formatia de întretinere si reparare a instalatiilor si utilajelor (apă, lumină, încălzire);

- formatia de întretinere si reparatii clădiri.

 

ANEXA Nr. 17

 

METODOLOGIE

de aplicare a Normativului de personal

 

1. Normarea posturilor de personal în unitătile sanitare publice se face pe baza criteriilor de normare aprobate pe locuri de muncă: sectii, compartimente, laboratoare, cabinete medicale etc.

2. Normarea posturilor fixe generale se face pe total unitate, iar repartizarea posturilor pe categorii de personal, pentru locurile de muncă incluse la posturi fixe generale, se face în raport de necesitătile concrete ale fiecărei unităti sanitare publice cu personalitate juridică.

3. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileste în număr întreg si două zecimale. Fractiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei pozitii din normativ.

4. Pentru locurile de muncă si categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unitătile sanitare publice pot să normeze 0,5 post.

5. La locurile de muncă unde activitatea se desfăsoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr posturi/tură în vederea asigurării continuării activitătii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale si în celelalte zile în care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucrează, precum si pe perioada concediului de odihnă, în situatia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeste a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă astfel:

a) acoperirea repaosului săptămânal în cursul anului pentru         3 persoane 3 x 2 x 52= 312 zile

b) acoperirea concediilor de odihnă                                           3 x 25 = 75 zile

c) acoperirea sărbătorilor legale                                                3 x 7= 21 zile

TOTAL zile de efectuat                                                            408 zile

 

Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.

 

Numărul suplimentar de posturi se determină împărtind fondul de timp determinat suplimentar (408 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 408 : 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.

6. Unitătile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terti pentru serviciile de curătenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităti.

7. Nivelul optim al gradului de utilizare a paturilor, pe tipuri de unităti sanitare publice, este următorul:

a) gradul optim de utilizare a paturilor = 300 de zile

- institute si centre medicale de specialitate;

- spitale clinice si spitale clinice de specialitate;

- spitale judetene din centre universitare;

- spitale de urgentă.

a(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 260 de zile

- institute clinice de boli infectioase;

- spitale clinice de boli infectioase;

- sectii si compartimente de boli infectioase din tipurile de unităti sanitare publice nominalizate la litera a.

b) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile

- spitale judetene, altele decât cele din centrele universitare;

- spitale de specialitate, altele decât cele clinice.

b(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile

- spitale de boli infectioase din municipiile resedintă de judet, altele decât cele clinice;

- sectii si compartimente de boli infectioase din spitalele judetene, altele decât cele clinice.

c) gradul optim de utilizare a paturilor = 290 de zile

- spitalele municipale.

c(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 280 de zile

- spitalele orăsenesti.

c(2) gradul optim de utilizare a paturilor = 245 de zile

- spitale, sectii si compartimente de boli infectioase din municipii, altele decât cele resedinta de judet;

c(3) gradul optim de utilizare a paturilor = 240 zile

- spitale orăsenesti de boli infectioase, sectii si compartimente de boli infectioase din spitalele orăsenesti

d) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile

- spitalele comunale.

d(1) gradul optim de utilizare a paturilor = 230 de zile

- spitale comunale de boli infectioase, sectii si compartimente de boli infectioase din spitalele comunale.

e) gradul optim de utilizare a paturilor = 270 de zile

- spitale, sectii si compartimente cu paturi de obstetrică ginecologie si pediatrie, în care patologia infectioasă reprezintă o pondere de cel putin 50% .

f) gradul optim de utilizare a paturilor = 250 de zile

- sectii si compartimente cu paturi de neonatologie;

- sanatorii si preventorii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale

 

Având în vedere prevederile art. 29 din Normele privind autorizarea si functionarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 119/2004, cu modificările si completările ulterioare, prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 8.463/2006,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 3 din Ordinul ministrului sănătătii nr. 315/2005 privind aprobarea Procedurii de notificare a administratorilor de scheme de intercomparare laboratoare de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 13 aprilie 2005, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Notificarea este valabilă pe o perioadă de 3 ani. În cazul în care solicitantul este în curs de implementare a sistemului de management al calitătii, conform ISO 43-1 sau ISO 9001:2000, se poate acorda o notificare provizorie, valabilă pe o perioadă de un an.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2006.

Nr. 1.882.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor ologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 321/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 31 alineatul (1) din Normele ologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 153/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„Art. 31. - (1) Cabinetele medicale, în conditiile legii si ale prezentelor norme ologice, pot înfiinta puncte secundare de lucru în localitatea în care functionează sau în alte localităti, potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 35.