MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 67         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

3. - Ordonantă privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

4. - Ordonantă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

58. - Hotărâre pentru organizarea de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România, prin Centrul de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii Botosani, a celei de a IX-a Reuniuni a Retelei Internationale a Institutelor de Formare în Domeniul Muncii (RIIFT) la Bucuresti, în perioada 1-2 februarie 2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

2. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind stabilirea pragurilor valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice privind comertul intracomunitar de bunuri în anul 2007

 

111. - Ordin al ministrului finantelor publice privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de către beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate

 

1.511. - Ordin al ministrului economiei si comertului privind modificarea anexei nr. 4 la Prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitătile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 578/2002

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

172/2006. - Decizie privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina

 

173/2006. - Decizie privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protectia informatiilor personale si documentele electronice

 

174/2006. - Decizie privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia

 

175/2006. - Decizie privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey

 

176/2006. - Decizie privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protectiei sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Articolul 2 din Legea nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri pentru nou-născuti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, se modifică după cum urmează:

„Art. 2. - Fondurile necesare pentru acordarea trusoului pentru nou-născuti, precum si pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor prevăzute de prezenta lege se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei."

Art. II. - Pentru asigurarea în anul 2007 a fondurilor necesare aplicării Legii nr. 482/2006, se autorizează Ministerul Finantelor Publice ca, la propunerea Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor acestei legi în structura bugetului de stat si a bugetului Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei pe anul 2007.

Art. III. - (1) Pentru copiii născuti în perioada ianuarie-mai 2007, autoritătile administratiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, respectiv ale comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, denumite în continuare autoritătile administratiei publice locale, vor acorda beneficiarilor contravaloarea în lei a trusoului pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006.

(2) Contravaloarea trusoului pentru nou-născuti se acordă la cererea scrisă a oricăruia dintre părintii firesti ai copilului sau, în cazul în care acestia nu sunt în măsură să solicite acest drept, prin împuternicit ori la cererea reprezentantului legal al copilului desemnat în conditiile legii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeste de oricare dintre părintii firesti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului si este însotită de copia certificatului de nastere ori, după caz, a extrasului de nastere, precum si de declaratia pe propria răspundere a persoanei care semnează cererea că nu a solicitat acest drept în altă localitate.

(4) Cererea de acordare a sumelor prevăzute la alin. (1) se depune si se înregistrează la autoritătile administratiei publice locale în a căror rază teritorială domiciliază părintele sau, după caz, în care a fost înregistrată nasterea copilului, până cel târziu la data de 15 iunie 2007.

(5) Aprobarea acordării sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează prin dispozitie scrisă a autoritătii administratiei publice locale prevăzute la alin. (4) în termen de maximum 5 zile de la depunerea cererii.

(6) În termenul prevăzut la alin. (5), autoritătile administratiei publice locale comunică beneficiarilor aprobarea dreptului, precum si modalitatea de plată a acestuia.

(7) Sumele reprezentând contravaloarea trusoului se plătesc de autoritătile administratiei publice locale prevăzute la alin. (4) În termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii de către solicitant.

(8) Pe baza dispozitiei prevăzute la alin. (5), autoritătile administratiei publice locale întocmesc situatii centralizatoare care se transmit directiei de muncă, solidaritate socială si familie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în prima zi a săptămânii următoare pentru săptămâna precedentă.

(9) Pe baza situatiei centralizatoare prevăzute la alin. (8), în termen de două zile de la primirea acesteia, directia de muncă, solidaritate socială si familie judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, întocmeste un borderou cu situatiile centralizatoare, la nivelul judetului, pe baza căruia solicită Ministerului Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plătii contravalorii trusoului si a cheltuielilor de transmitere a dreptului.

(10) Situatia centralizatoare prevăzută la alin. (8) constituie document justificativ de plată si se redactează în sistem electronic, fără modificări manuale sau alte vicii de formă ori de fond.

Art. IV. - În anul 2007, autoritătile administratiei publice locale vor finaliza până la 31 mai procedurile prevăzute de lege pentru achizitionarea bunurilor ce vor constitui trusoul pentru nou-născuti prevăzut de Legea nr. 482/2006.

Art. V. - (1) Începând cu anul 2007, cotele de contributii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006 nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurări sociale de sănătate prevăzută de legislatia în vigoare.

(2) Cota de 2% prevăzută de art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 487/2006 reprezintă cota contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj, diminuată conform art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariate, cu modificările ulterioare, si nu include cota contributiei de 0,25% datorată de angajatori la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariate.

(3) În anul 2007, contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj datorată de angajatorii care nu beneficiază de prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare, este de 2,25%.

Art. VI. - În aplicarea prezentei ordonante, pot fi elaborate instructiuni care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei si al ministrului administratiei si internelor.

Art. VII. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2007 se stabileste în sumă de 4.400,0 milioane euro.

Art. 2. - Plafonul de îndatorare publică internă a României pentru anul 2007 se stabileste în sumă de 19.000,0 milioane lei.

Art. 3. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru organizarea de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România, prin Centrul de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii Botosani, a celei de â IX-a Reuniuni a Retelei Internationale a Institutelor de Formare în Domeniul Muncii (RIIFT) la Bucuresti, în perioada 1 -2 februarie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea de către Ministerul Muncii, Solidaritătii Sociale si Familiei din România, prin Centrul de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii Botosani, a celei de a IX-a Reuniuni a Retelei Internationale a Institutelor de Formare în Domeniul Muncii (RIIFT) la Bucuresti, în perioada 1-2 februarie 2007.

Art. 2. - Finantarea activitătii prevăzute la art. 1 se asigură în limita a 66.000 lei din bugetul Centrului de Pregătire si Perfectionare Profesională al Inspectiei Muncii Botosani.

Art. 3. - Devizul estimativ este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 58.

 

anexă

 

DEVIZ ESTIMATIV

 

 

- lei -

Specificatia activitătilor

Suma

Închirierea sălii de conferintă - 2 zile

2.000

Închirierea de echipament tehnic pentru desfăsurarea actiunilor

4.000

Masă pentru 25 de persoane - 3 zile

14.000

Servicii de cazare pentru 25 de persoane - 3 nopti

30.000

Servicii de translatie si echipament pentru 25 de persoane

2.000

Servicii de transport pe teritoriul României

3.000

4 pauze de cafea, suc si produse de patiserie si altele pentru 25 de persoane - 2 zile

1.000

Mape cu materiale de prezentare pentru 25 de persoane

3.000

Cheltuieli neprevăzute si/sau cheltuieli suplimentare la categoriile de cheltuieli din deviz

2.000

Banner

2.000

Cadouri

3.000

TOTAL:

66.000

 

Preturile sunt exprimate în lei si includ TVA.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat.

Art. 2. - Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Institutul National de Statistica va asigura actualizarea Normelor de completare a Declaratiei statistice Intrastat, în concordantă cu legislatia europeană.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistică.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Institutului National de Statistica,

Cristian Nicolae Stanică

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2007.

Nr. 1.

 

anexă

 

NORME

de completare a Declaratiei statistice Intrastat

 

Cadrul legal

Conform art. 3 lit. e) si f) din Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, Institutul National de Statistică elaborează si actualizează Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat si le publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după ce au fost aprobate prin ordin ai presedintelui Institutului National de Statistică.

Operatorii economici înregistrati în România în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, care efectuează comert intracomunitar cu bunuri si realizează o valoare a acestuia, separat pentru expedieri si introduceri, peste pragurile stabilite anual de Institutul National de Statistică, au obligatia de a furniza informatii statistice Intrastat, conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 422/2006. Pragurile valorice Intrastat se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declaratiei statistice Intrastat contin informatii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de informatii statistice pentru a completa Declaratia statistică Intrastat într-un mod rapid si eficient.

Aderarea României la Uniunea Europeană impune o serie de modificări în realizarea statisticilor de comert international cu bunuri, modificări impuse atât de legislatia comunitară, cât si de legislatia natională din domeniu.

Având în vedere importanta deosebită a datelor statistice de comert international atât la nivel macroeconomic, cât si la nivel microeconomic, în Uniunea Europeană a fost creat si dezvoltat un sistem statistic pentru colectarea acestor informatii. Acest sistem statistic, denumit Intrastat, are ca principală caracteristică colectarea datelor statistice direct de la operatorii economici care realizează schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene.

 

Declaratia statistică Intrastat în România

Declaratia statistică Intrastat este o declaratie obligatorie, conform legii, pentru schimbul de bunuri între România si alte state membre ale Uniunii Europene. Bunurile care intră pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene se numesc introduceri si bunurile care părăsesc teritoriul României cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene se numesc expedieri.

Legislatia Uniunii Europene: Regulamentul Parlamentului si Consiliului European nr. 638/2004 privind statisticile comunitare referitoare la schimbul de bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

Legislatia natională: Legea nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006, în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană

În România, institutia responsabilă pentru implementarea si functionarea sistemului statistic Intrastat este Institutul National de Statistică, conform Legii nr. 422/2006. Datele statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri se transmit la Institutul National de Statistică prin completarea lunară a Declaratiei statistice Intrastat, aferentă schimburilor intracomunitare de bunuri din luna precedentă celei de raportare.

 

Cine trebuie să declare si pentru ce flux comercial (introduceri si/sau expedieri)?

Obligatia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

1. sunt înregistrati în scopuri de TVA;

2. realizează comert cu bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. cifra de afaceri realizată la nivel anual, separat pe fluxurile de introduceri si expedieri, depăseste un anumit prag statistic.

Remarcă: Dacă un operator economic trebuie să transmită declaratii statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declaratia standard, iar pentru celălalt flux să transmită declaratia extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declaratiei extinse pentru ambele fluxuri.

Declaratia statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care depăsesc pragul valoric Intrastat în anul precedent sau în anul curent, separat pentru introduceri si expedieri de bunuri. Astfel, acesti operatori economici devin furnizori de informatii statistice.

Pragul pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informatii statistice care în anul precedent sau în anul curent au înregistrat valori anuale peste nivelul pragului pentru valoarea statistică stabilit pentru anul 2007 la 10.000.000 lei pentru introduceri sau/si 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislatia comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici.

Operatorii economici trebuie să raporteze date pentru sistemul statistic Instrastat pentru introducerile si expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârsitul anului de referintă în care pragul valoric Intrastat a fost depăsit si pentru următorul an calendaristic. După un an în care furnizorul de informatii statistice nu a depăsit pragul Intrastat pentru introduceri si/sau expedieri de bunuri în valori cumulate de la începutul anului, obligatia de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează si nu va mai trebui să transmită Declaratia statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în conditiile în care pragul Intrastat nu este depăsit din nou în cursul anului următor. Regulile mentionate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri si expedieri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea lunii de referintă. Spre exemplu, datele statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri derulat în luna ianuarie 2007 trebuie transmise la Institutul National de Statistică până cel târziu la 15 februarie 2007.

Pentru anul 2007, Institutul National de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor statistice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este mai mare de 300.000 lei trebuie să declare pentru fluxul „introduceri". Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul „expedieri".

 

Ce tranzactii trebuie declarate?

Statisticile de comert intracomunitar cu bunuri cuprind toate miscările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu alte cuvinte, indiferent dacă bunurile sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinatia în alte state membre ale Uniunii Europene, acestea trebuie declarate prin Declaratia statistică Intrastat.

Practic, aceasta înseamnă că Declaratia statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile sau expedierile intracomunitare de bunuri pentru următoarele tranzactii:

a) tranzactii comerciale cu bunuri care implică transfer de proprietate si sunt destinate utilizării, consumului, investitiei sau revânzării;

b) miscări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene în altul, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, miscări de bunuri înainte si după procesare etc;

c) returnarea de bunuri;

d) miscări specifice de bunuri.

 

Ce tranzactii nu trebuie declarate?

Pentru următoarele tipuri de tranzactii nu trebuie întocmită Declaratia statistică Intrastat:

a) servicii;

b) tranzitul bunurilor;

c) miscări temporare;

d) bunuri ce nu fac obiectul unei tranzactii comerciale;

e) comertul cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat;

f) comertul triunghiular, în situatia în care bunurile nu intră pe teritoriul national al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comert cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 6.

Pentru detalii privind tranzactiile de comert intracomunitar cu bunuri care se exclud din statisticile de comert exterior, puteti accesa site-ul www.intrastat.ro.

 

Tipuri de declaratii statistice în functie de valoarea anuala a bunurilor tranzactionate pentru anul 2007

 

Tip de declaratie

Introduceri

Expedieri

Nu există obligatia de a transmite Declaratia statistică Intrastat

mai mici de 300.000 lei

mai mici de 900.000 lei

Declaratie standard, în care se completează toate informatiile, mai putin valoarea statistică

egale sau mai mari de 300.000 lei si mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 900.000 lei si mai mici de 20.000.000 lei

Declaratie extinsă, în care se completează toate informatiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

 

Cum vor fi completate si transmise declaratiile statistice Intrastat?

Declaratiile statistice Intrastat se transmit la Institutul National de Statistică numai în format electronic, declaratiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul National de Statistică pune la dispozitia operatorilor economici următoarele modalităti electronice de completare si de transmitere a declaratiilor:

1. prin utilizarea aplicatiei on-line Intrastat, formular web pe internet, disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;

2. prin utilizarea aplicatiei off-line Intrastat, disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro.

Această aplicatie permite crearea unui fisier de declaratie si transmiterea ulterioară la Institutul National de Statistică prin:

(i) e-mail la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;

(ii) Încărcarea în aplicatia on-line de pe site-ul Intrastat www.intrastat.ro;

(iii) dacă nu aveti posibilitatea de a transmite declaratia Intrastat prin e-mail, copiati fisierul de declaratie Intrastat pe o dischetă/un CD si contactati directia teritorială de statistică pentru a-l

transmite prin e-mail la Institutul National de Statistică de pe un calculator instalat la sediul acesteia. Vă rugăm să vă asigurati că ati transmis prin e-mail fisierul corect;

3. prin utilizarea software-ului existent sau dezvoltat în cadrul firmei dumneavoastră, pentru realizarea unui fisier de declaratie într-un format predefinit, descris în manualul special, manual care poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de Institutul National de Statistică. Fisierul de declaratie în format predefinit se transmite folosind aceeasi procedură descrisă la punctul precedent, în cazul în care decideti modificarea corespunzătoare a software-ului propriu sau dacă ati creat o aplicatie proprie pentru realizarea Declaratiei statistice Intrastat.

Institutul National de Statistică recomandă utilizarea aplicatiilor on-line sau off-line, întrucât acestea contin reguli de validare predefinite pentru realizarea unei declaratii corecte si valide.

 

Informatii ce vor fi completate în Declaratia statistică Intrastat*)

 

Perioada

Se va indica luna si anul de referintă în care au fost derulate tranzactiile intracomunitare cu bunurile declarate.

Date de identificare pentru operatorul economic

Vor fi completate informatii de identificare ale operatorului economic care a desfăsurat activităti de comert intracomunitar cu bunuri. După prima raportare, datele de identificare vor fi înregistrate în sistem, astfel încât începând cu următoarea lună vor apărea în mod automat doar prin introducerea Codului Unic de Identificare, având posibilitatea de modificare ulterioară dacă este necesar.

Date de identificare partea tertă declarantă

Atunci când se utilizează o parte tertă declarantă, se vor indica datele de identificare solicitate de sistem.

Introduceri/ Expedieri

Se va indica fluxul pentru care se întocmeste declaratia statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.

Tip declaratie

- "Nouă" - în cazul în care declaratia INTRASTAT se transmite pentru prima dată pentru perioada de referintă

- "Revizuire" - în cazul în care au loc corectii/ modificăii/adăugări/stergeri pentru anumite date existente într-o declaratie deja transmisă. Corectia datelor se face prin completarea unei noi declaratii INTRASTAT, ce va contine toate datele perioadei pentru care se retransmite declaratia corectată.

- "Gol"(nulă) - în cazul în care operatorul economic nu are realizări într-o anumită perioadă de referintă, va fi transmisă o declaratie completată doar cu datele de identificare ale operatorului economic furnizor de date statistice privind schimburile intracomunitare cu bunuri, fără date statistice. În cazul în care furnizorul de informatii nu are realizări în luna de referintă si nu transmite la Institutul National de Statistică declaratia "Nulă", va fi tratat ca "non-răspuns" si este pasibil pentru plata amenzilor conform legilor în vigoare.

Cod NC

Denumire cod NC

Pentru identificarea bunurilor care fac subiectul miscărilor de bunuri este necesară folosirea Nomenclatorului Combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre. Procedura pentru căutarea codurilor este facilitată de aplicatiile software puse la dispozitie de Institutul National de Statistică. De retinut că operatorul economic nu trebuie să introducă descrierea bunului, întrucât aceasta apare în mod automat după selectarea codului NC de 8 cifre, însă descrierea afisată prin selectia codului trebuie verificată pentru a corespunde bunului tranzactionat.

Tara parteneră

 

- Destinatie/

 

- Expeditie/

 

- Origine

Pentru expedieri intracomunitare de bunuri, se va indica statul membru de destinatie din Uniunea Europeană, conform nomenclatorului din Tabelul nr. 1.

Pentru introduceri intracomunitare de bunuri, se va indica statul membru de expeditie din Uniunea Europeană, de unde bunurile au fost expediate, precum si tara de origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului din Tabelul nr.l.

Sunt considerate originare dintr-o tară bunurile obtinute în întregime în această tară. În cazul m care două sau mai multe tări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din tara unde a avut loc ultima transformare substantială, justificată din punct de vedere economic, adică realizată de un operator economic echipat în acest sens si având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricatie important.

Anumite teritorii nu fac parte din sistemul Intrastat, deoarece comertul cu acestea face obiectul declaratiilor vamale, Institutul National de Statistică urmând a le prelua de la Autoritatea Natională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: teritoriile franceze din depărtare (FR), Helgoland (DE), Insulele Aland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Charmel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) si Insulele Canare (ES). Mentionăm că nu trebuie completată declaratie Intrastat pentru pentru teritoriile: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San Marino (SN), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Greenland (GL), Insulele Faroe (FO) si pentru zonele din Cipru aflate în afara controlului

guvernului (pentru acestea se vor întocmi în continuare declaratii vamale).

Valoare facturată

Se va completa valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achizitie/vânzare. Valoarea facturată se completează în RON, fără zecimale si nu cuprinde TVA sau alte taxe.

Dacă valoarea bunurilor este exprimată în alta monedă decât RON, pentru declaratia Intrastat această valoarea trebuie transformată în RON. Transfonnarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Natională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se fac decontările. Dacă tranzactia nu este însotită de o factură, valoarea facturată a bunului trebuie estimată folosind valoarea de piată a acestuia.

Prin urmare, valoarea facturată în RON este valoarea pe care vânzătorul o obtine de la cumpărător pentru bunurile expediate. De fapt, reprezintă o valoare de transfer a bunurilor ajustată în functie de conditia de livrare. În valoarea facturată sunt incluse impozite, taxe, cheltuieli incidentale care pot reprezenta ambalaje, transport, asigurare si comisioane, dacă acestea reprezintă plăti achitate de cumpărător către vânzător si sunt încorporate în mod simultan în baza pentru TVA. Valoarea TVA este exclusă din valoarea facturată chiar dacă, de exemplu, este parte a pretului acoperit de cumpărător, care nu este plătitor de TVA.

Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare, trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obisnuite. Când bunurile sunt re-importate/re-exportate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea comercială a bunurilor la expediere/introducere plus valoarea facturată a activitătii de prelucrare ce a fost realizată.

Pentru alte tranzactii decât vânzarea, valoarea trebuie stabilită ca într-o vânzare obisnuită iar valoarea declarată se calculează ca m cazul în care factura nu a fost emisă.

Pot exista cazuri, de exemplu, când furnizorii de informatii statistice realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.

Valoare statistică

Valoarea statistică este valoarea bunului la frontiera natională. Valoarea statistică este suma plătită efectiv sau care trebuie plătită de către cumpărător pentru bunurile introduse sau expediate, la frontiera română. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică trebuie să contină costul transportului si asigurării până la frontiera română. Se va completa valoarea bunurilor declarate astfel:

- pentru expedieri se va completa valoarea FOB a bunurilor, respectiv valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile de transport, asigurare si alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe teritoriul national;

- pentru introduceri se ca completa valoarea CIF, respectiv valoarea bunurilor inclusiv cheltuielile de transport si asigurare pe parcursul extern.

Bunurile pentru prelucrare si cele rezultate în urma prelucrării vor fi evaluate la valoarea de piată, înainte si după prelucrare. Datele se înscriu în RON fără zecimale. Dacă valoarea bunurilor este exprimată în alta monedă decât RON, valoarea trebuie transformată în RON. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Natională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor sau cursul de schimb utilizat de bancă prin care se fac decontările. Valoarea statistică trebuie completată de către operatorii economici care au realizat în anul precedent celui de referintă sau în anul curent introduceri intracomunitare de bunuri peste 10.000.000 RON si/sau expedieri intracomunitare de bunuri peste 20.000.000 RON.

Masa netă în kg

Masa netă reprezintă greutatea bunurilor, exclusiv ambalajele. Se va indica masa netă a bunului exprimată în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din declaratie. Pentru cantitătile mai mici de 1 kg se face rotunjirea astfel: se înscrie cifra 1 (1 kg pentru cantităti mai mari sau egale cu 0,5 kg) sau cifra 0 (pentru cantităti mai mici de 0,5 kg).

Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară - UMS

Nu toate bunurile pot fi exprimate în unităti de măsură suplimentare. Se va indica cantitatea în UMS (Tabelul nr.2) aferentă codului NC de 8 cifre selectat, spre exemplu număr de perechi, metri pătrati, metri cubi, litri, MWh, etc. În Nomenclatorul Combinat sunt indicate acele bunuri care sunt exprimate în unităti de măsură suplimentare, fiind mentionate si codurile corespunzătoare ale unitătilor de măsură. Cantitatea în unităti de măsură suplimentare se completează fără zecimale.

Natura tranzactiei

Reprezintă tipul de tranzactie efectuată, spre exemplu vânzare, cumpărare, procesare etc, si se indică prin utilizarea unui cod din Tabelul nr.3.

Termeni de livrare

Reprezintă acele prevederi contractuale care stabilesc obligatiile vânzătorului si cumpărătorului. Pentru completare se vor utiliza codurile INCOTERM conform Camerei Internationale de Comert (Tabelul nr.4).

Mod de transport

Se va indica codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul national la expediere sau intră pe teritoriul national la introduceri (Tabelul nr.5).

 

De retinut că, în cazul în care în luna de referintă există tranzactii comerciale cu bunuri încadrate la acelasi cod NC, cu aceeasi tară parteneră, acelasi tip de tranzactie (conform naturii tranzactiei), aceiasi termeni de livrare si acelasi mod de transport, se recomandă ca aceste tranzactii să fie cumulate si declarate într-o singură linie pe declaratie.

 

Pentru mai multe informatii privind modul de completare si transmitere a declaratiei statistice Intrastat puteti accesa site-ul www.intrastat.ro.

 

!  NOTĂ:

 

Completarea declaratiei statistice INTRASTAT este obligatorie iar transmiterea ei la INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ se va face pe cale electronică.

 

Articolul 10 al Legii nr .422 /2006 prevede următoarele:

"(1) Constituie contraventii următoarele fapte săvârsite de către furnizorii de informatii

statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) Întârzieri m transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte si incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului National de Statistică documentele si evidentele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul National de Statistică prin atentionări sau procese verbale de constatare a contraventiei.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei."

 

Tabelul nr. 1

 

NOMENCLATORUL DE TĂRI Sl TERITORII

conform Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.833/2006

 

Tara

Cod

Tara

Cod

Tara

Cod

Andorra

AD

Camerun

CM

Hong - Kong

HK

Emiratele Arabe Unite

AE

China

CN

Insulele Heard si McDonald

HM

Afganistan

AF

Columbia

co

Honduras

HN

Antigua si Barbados

AG

Costa Rica

CR

Croatia

HR

Anguilla

AI

 

 

Haiti

HT

Albania

AL

Cuba

CU

Ungaria

HU

Armenia

AM

Cape Verde

CV

Indonezia

ID

Antilele Olandeze

AN

Insulele Christmas

CX

Irlanda

IE

Angola

AO

Cipru

CY

Israel

IL

Antarctica

AQ

Republic Cehă

CZ

India

IN

Argentina

AR

Germania

DE

Teritoriile Britanice din Oceanul Indian

IO

Samoa Americana

AS

Djibouti

DJ

Irak

IQ

Austria

AT

Danemarca

DK

Republica Islamică Iran

IR

Australia

AU

Dominica

DM

Islanda

IS

Aruba

AW

Republica Dominicană

DO

Italia

IT

Azerbaidjan

AZ

Algeria

DZ

Jamaica

JM

Bosnia si Herzegovina

BA

Ecuador

EC

Iordania

JO

 

Tara

Cod

Tara

Cod

Tara

Cod

Barbados

BB

Estonia

EE

Japonia

JP

Bangladesh

BD

Egipt

EG

Kenya

KE

Belgia

BE

Eritreea

ER

Kirghizstan

KG

Bourkina Fasso

BF

Spania

ES

Cambodgia

KH

Bulgaria

BG

Etiopia

ET

Kiribati

KI

Bahrein

BH

Finlanda

FI

Insulele Comore

KM

Burundi

Bl

Fiji

FJ

St Kitts si Nevis

KN

Benin

BJ

Insulele Falkland

FK

Republica Populară Democrată Coreea

KP

Insulele Bermude

BM

Federatia Statelor din Micronesia

FM

Republica Coreea

KR

Brunei Darussalam

BN

Insulele Faroe

FO

Kuweit

KW

Bolivia

BO

Franta

FR

Insulele Cayman

KY

Brazilia

BR

Gabon

GA

Kazahstan

KZ

Bahamas

BS

Marea Britanie

GB

Republica Populară Democrată Laos

LA

Buthan

BT

Grenada

GD

Liban

LB

Insulele Bouvet

BV

Georgia

GE

St Lucia

LC

Botswana

BW

Ghana

GH

Liechtenstein

LI

Bielorusia

BY

Gibraltar

GI

Sri Lanka

LK

Belize

BZ

Groenlanda

GL

Liberia

LR

Canada

CA

Gambia

GM

Lesotho

LS

Insulele Cocos

CC

Guineea

GN

Lituania

LT

 

Tara

Cod

Tara

Cod

Tara

Cod

Congo (Rep. Democrată)

CD

Guineea Ecuatorială

GQ

Luxemburg

LU

Republica Centrafricană

CF

Grecia

GR

Letonia

LV

Congo

CG

Georgia de Sud si Insulele Sandwich de Sud

GS

Jamahiria Arabă Libiana

LY

Elvetia

CH

Guatemala

GT

Maroc

MA

Coasta de Fildes

CI

Guam

GU

Republica Moldova

MD

Insulele Cook

CK

Guineea-Bissau

GW

Madagascar

MG

Chile

CL

Guyana

GY

Insulele Marshall

MH

FYR Macedonia

MK

Rwanda

RW

Insulele Virgine Britanice

VG

Mali

ML

Arabia Saudită

SA

Insulele Virgine Americane

VI

Myanmar

MM

Insulele Solomon

SB

Vietnam

VN

Mongolia

MN

Seychelles

SC

Vanuatu

VU

Macao

MO

Sudan

SD

Wallis si Futuna

WF

Insulele Mariane de Nord

MP

Suedia

SE

Samoa de Vest

WS

Mauritania

MR

Singapore

SG

Ceuta

XC

Montserrat

MS

Ins. Sf. Elena

SH

Kosovo

XK

Malta

MT

Slovenia

SI

Melilla

XL

Mauritius

MU

Slovacia

SK

Muntenegru

ME

Insulele Maldive

MV

Sierra Leone

SL

Serbia

XS

Malawi

MW

San Marino

SM

Yemen

YE

Mexic

MX

Senegal

SN

Mayotte

YT

 

Tara

Cod

Tara

Cod

Tara

Cod

 

 

 

 

(Birmania)

 

Malaiezia

MY

Somalia

SO

Africa de Sud

ZA

Mozambic

MZ

Surinam

SR

Zambia

ZM

Namibia

NA

Sao Tome si Principe

ST

Zimbabwe

ZW

Noua Caledonie

NC

Salvador

SV

 

 

Niger

NE

Siria

SY

 

 

Insulele Norfolk

NF

Swaziland

SZ

 

 

Nigeria

NG

Insulele Turks si Caicos

TC

 

 

Nicaragua

NI

Ciad

TD

 

 

Olanda

NL

Teritorii franceze din sud

TF

 

 

Norvegia

NO

Togo

TG

 

 

Nepal

NP

Thailanda

TH

 

 

Nauru

NR

Tadjikistan

TJ

 

 

Niue

NU

Ins. Tokelau

TK

 

 

Noua Zeenlanda

NZ

Timor-Leste

TL

 

 

Oman

OM

Turkmemstan

TM

 

 

Panama

PA

Tunisia

TN

 

 

Peru

PE

Tonga

TO

 

 

Polinezia Franceză

PF

Turcia

TR

 

 

Papua Noua Guinee

PG

Trinidad si Tobago

TT

 

 

Filipine

PH

Tuvalu

TV

 

 

Pakistan

PK

Taiwan

TW

 

 

PoIonia

PL

Tanzania

TZ

 

 

 

Tara

Cod

Tara

Cod

Tara

Cod

St Pierre si MiqueIon

PM

Ucraina

UA

 

 

Pitcairn

PN

Uganda

UG

 

 

Fâsia Gaza si Teritoriile de Vest

PS

Teritorii SUA din depărtare

UM

 

 

Portugalia

PT

Statele Unite ale Americii

US

 

 

Palau

PW

Uruguay

UY

 

 

Paraguay

PY

Uzbekistan

UZ

 

 

Qatar

QA

Vatican

VA

 

 

România

RO

Sf. Vincent si Grenadines

VC

 

 

Federatia Rusă

RU

Venezuela

VE

 

 

 

Tabelul nr. 2

 

LISTA

abrevierilor unitătilor de măsură suplimentare

 

Cod numeric

Abreviere

Denumire unitate măsură

006

m

Metru

055

m2

Metru pătrat

112

l

Litru

113

m3

Metru cub

123

1.000 l

1.000 litri

162

c/k

Carate (1 carat metric a 2 x 10-4 kg)

163

G

Gram

181

GT

Tonaj brut

185

ct/1

Capacitatea de încărcare în tone metrice

246

1.000 KWh

1.000 kilowatt oră

306

gi F/S

Gram izotopi fisionabili

601

1.000 m3

1.000 metri cubi

715

pa

număr perechi

796

p/st

Număr de bucăti

797

100 p/st

100 bucăti

798

1.000 p/st

1.000 bucăti

831

1 alc. 100%

Litru de alcool pur (100%)

845

Kg 90% sdt.

Kilogram de substantă uscată 90%

851

ce/el

Număr de elemente

857

Kg K20

Kilogram de oxid de potasiu

859

Kg KOH

Kilogram de hidroxid de potasiu (potasă caustică)

861

Kg N

Kilogram de azot

863

Kg NaOH

Kilogram de hidroxid de sodiu (sodă caustică)

865

Kg P205

Kilogram de pentoxid de fosfor (anhidridă fosforică)

867

Kg U

Kilogram de uraniu

871

Kg

C5H14C1NO

Kilogram de clorură de colină

872

Kg H202

Kilogram de peroxid de hidrogen

873

Kg met. am.

Kilogram de metilamină

874

Kg/net eda

Kilogram greutate netă a produsului scurs

881

TJ

Terajoule (putere calorică superioară)

 

Tabelul nr. 3

 

CODIFICAREA NATURII TRANZACTIEI

 

Semnificatie
Codificare

 

A. Cazul general

B. Cazuri particulare

1. Tranzactii care implică transferul efectiv sau intentionat al dreptului de proprietate contra unor compensatii (financiare sau sub altă formă) (exceptie făcând tranzactiile incluse în listă având numerele 2,7 si 8) (a) (a) (b) (c)

1. Achizitie integrală / achizitie / vânzare (b)

11

2. Furnizarea în scopul vânzării cu aprobare sau după verificare, pentru expediere de marfa sau prin intermediul unui agent comisionar

12

3. Comert barter (compensatie în natură)

13

4. Achizitii ale persoanelor particulare

14

5. Leasing financiar (mchiriere-achizitie) (c)

15

2. Retumarea bunurilor după înregistrarea tranzactiei initiale sub codul 1 (d); înlocuirea bunurilor în mod gratuit (d);

1. Retumarea bunurilor

21

2. Înlocuirea bunurilor returnate

22

3. Înlocuirea (ex. aflate în garantie) bunurilor care nu au fost returnate

23

3. Tranzactii care implică transferul de proprietate dar fără beneficii (financiare sau sub altă formă)

1. Bunuri livrate prin programele de întrajutorare administrate sau finantate partial sau în totalitate de către Comunitatea Europeană

31

2. Alte ajutoare guvernamentale

32

3.Alte ajutoare (persoane particulare, organizatii non-guvernamentale)

33

4. Altele

34

4. Operatiuni în scopul prelucrării pe bază de contract (e); (cu exceptia celor înregistrate sub numărul 7)

 

40

5. Operatiuni ce succed prelucrării pe bază de contract (e); (cu exceptia celor înregistrate sub numărul 7)

 

50

6. Tranzactii particulare codificate pentru scopuri nationale (f);

 

60

7. Operatiuni pe bază de proiecte comune de apărare sau alte programe comune inter-guvernamentale de productie

 

70

8.Fumizarea materialelor si echipamentelor de constructie pentru lucrări ce fac parte dintr-un contract de constructie sau proiectare generală. (g);

 

80

9. Alte tranzactii

 

90

 

NOTE:

(a) Acest articol acoperă majoritatea expedierilor si introducerilor, adică tranzactii cu privire la: s

- dreptul de proprietate este transferat de la un rezident către un non-rezident, si

- este sau va fi făcută plata sau compensarea în natură

Ar trebui mentionat că acest lucru este valabil si în cazul bunurilor trimise între întreprinderi înrudite sau de la /către depouri centrale de distributie, chiar dacă nu există o plată imediată

(b) Inclusiv piese de schimb si alti înlocuitori contra cost

(c) Inclusiv leasing financiar: ratele de leasing sunt calculate în asa fel încât să acopere întreaga valoare sau valoarea virtuală a bunurilor. Riscurile si beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârsitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

(d) Returnarea sau înlocuirea expedierilor de bunuri initial înregistrate sub codurile 3-9 din coIoana A ar trebui înregistrate sub articolele corespunzătoare.

(e) Prelucrarea cuprinde operatiuni (transformare, construire, asamblare, mărire, renovare etc) În scopul producerii unui articol nou sau substantial îmbunătătit. Acest lucru nu atrage neapărat de la sine o modificare în clasificarea produsului. Activitătile de prelucrare în contul propriu al celui care realizează prelucrarea nu sunt incluse la acest cod, fiind necesară înregistrarea lor la codul 1 din coIoana A. Bunurile pentru sau după prelucrare trebuie să fie înregistrate drept introduceri si expedieri.

Totusi, lucrările de reparatie nu trebuie înregistrate sub aceast cod. O reparatie presupune restaurarea bunurilor, readucerea lor la conditia sau la starea lor de functionare initială. Obiectivul operatiunii este strict acela de a mentine bunurile în stare bună de functionare; aceasta poate atrage de la sine reconstruiri sau îmbunătătiri, dar nu modifică în nici un fel natura produsului. Bunurile pentru si după reparatie sunt excluse din statisticile de comert cu bunuri între statele membre ce trebuie transmise la Eurostat (vezi Tabelul nr.6 (h))

(f) Tranzactiile înregistrate sub această pozitie ar putea fi: tranzactii care nu implică transferul de proprietate, spre exemplu reparatii, închirieri, împrumut, leasing operational si alte utilizări temporare pe o perioadă de maxim doi ani, cu

exceptia prelucrării pe bază de contract (livrare sau returnare). Tranzactiile înregistrate sub acest cod nu vor fi transmise la Eurostat.

(g) Tranzactiile înregistrate la codul 8 din coIoana A implică numai bunurile care nu sunt facturate separat, dar pentru care o singură factură acoperă întreaga valoare a lucrărilor. Unde nu se aplică acest lucru, tranzactiile ar trebui înregistrate sub codul 1.

 

Tabelul nr. 4

 

CODIFICAREA TERMENILOR DE LIVRARE

 

Semnificatie

Locul de indicat, la cerere

 

Cod INCOTERM

Incoterm ICC / ECE Geneva

EXW

Ex Works... Franco uzină

Locatia lucrărilor

FCA

Free Carrier... Franco la transportator

Locul convenit

FAS

Free AIong Ship... Livrat în apropierea navei

Port de încărcare convenit

FOB

Free On Board... Franco la bordul navei

Port de încărcare convenit

CFR

Cost and Freight... Livrat în portul de destinatie cu costuri si cheltuieli de transport achitate

Port de destinatie convenit

CIF

Cost, Insurance and Freight... Livrat în portul de destinatie cu cost, asigurare si cheltuieli de transport achitate

Port de destinatie convenit

CPT

Carriage Paid To... Livrat la destinatie cu cheltuielile de transport achitate

Loc de destinatie convenit

CIP

Carriage and Insurance Paid to... Livrat la destinatie cu cheltuielile de transport si asigurare achitate

Loc de destinatie convenit

DAF

Delivered At Frontier... Livrat la frontieră

Loc de livrare la frontieră convenit

 

 

DES

Delivered Ex Ship... Livrat la bordul navei la destinatie

Port convenit de destinatie

DEQ

Delivered Ex Quay... Livrat franco la chei în portul de destinatie

După acordare liber de vamă, port convenit

DDU

Delivered Duty Unpaid... Livrat la destinatie rară taxe vamale plătite

Locul convenit de destinatie în tara de sosire

DDP

Delivered Duty Paid... Livrat la destinatie cu taxe vamale plătite

Locul convenit de livrare în tara de sosire

XXX

Alti termeni de livrare decât cei mai sus mentionati

Declaratie specifică a termenilor specificati în contract

 

CODIFICAREA MODURILOR DE TRANSPORT

 

Cod

Denumire

1

Transport maritim

2

Transport feroviar

3

Transport rutier

4

Transport aerian

5

Transport de marfa prin postă

7

Transport prin instalatii de transport fixe

8

Transport pe ape interne

9

Transport prin autopropulsie

 

Tabelul nr. 6

 

LISTA

cu bunurile excluse din statisticile de comert cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

 

a) Mijloace de plată, monede oficiale si titluri de valoare

b) Aur monetar

c) Ajutoare de urgentă pentru zonele afectate de dezastre

d) Bunuri ce beneficiază de imunitate diplomatică, consulară sau similar

e) Bunuri pentru si ulterioare utilizării temporare, dacă următoarele conditii sunt îndeplinite cumulat:

1. nu este planificată sau realizată nicio prelucrare;

2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară nu depăseste 24 de luni;

3. expedierea/introducerea nu trebuie declarată drept livrare sau achizitie pentru scopuri fiscale.

f) Bunuri folosite drept purtători de informatie, cum ar fi spre exemplu dischete, benzi computer, pelicule, planuri, casete video si audio, CD-ROM-uri cu soft de calculator încorporat, atunci când sunt dezvoltate la comandă pentru un anumit client sau când nu fac obiectul unei tranzactii comerciale ori sunt complementare unei livrări anterioare, spre exemplu actualizări pentru care destinatarului nu i se emite factură

g) Cu conditia ca acestea să nu facă obiectul unei tranzactii comerciale:

1. material publicitar;

2. mostre comerciale

h) Bunuri pentru si după reparare si piesele de schimb respective. O reparatie presupune restaurarea bunurilor si redobândirea conditiei sau functionalitătii lor initiale. Obiectivul operatiunii este acela de a mentine bunurile în stare de functionare. Acest lucru poate implica anumite operatii de reconstructie sau îmbunătătiri, însă fără a modifica în vreun fel natura bunurilor.

i) Bunuri expediate fortelor armate nationale stationate în afara teritoriului statistic si bunuri primite din partea altui stat membru, care au fost transportate în afara teritoriului statistic de către fortele armate nationale, precum si bunuri achizitionate sau lăsate pe teritoriul statistic al unui stat membru de către fortele armate ale altui stat membru care stationează aici

j) Lansatoare de nave spatiale, la expediere si la sosire în timpul si în momentul lansării în spatiu, vânzări de mijloace de transport noi, de către persoane fizice sau juridice plătitoare de TVA, unor persoane particulare din alte state membre.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea pragurilor valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice privind comertul intracomunitar cu bunuri în anul 2007

 

În temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Obiectul prezentului ordin este stabilirea pragurilor valorice în vederea colectării informatiilor de la operatorii economici în cadrul sistemului statistic Intrastat.

Art. 2. - Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2007 sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si de 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Art. 3. - Operatorii economici care în cursul anului 2006 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene si cu Bulgaria, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depăseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2007, trebuie să completeze si să transmită la Institutul National de Statistică declaratii statistice Intrastat începând cu luna ianuarie 2007.

Art. 4. - În cursul anului 2007 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri, a căror valoare cumulată de la începutul anului depăseste pragurile Intrastat pentru anul 2007. Acesti operatori economici trebuie să completeze si să transmită declaratii statistice Intrastat începând din luna următoare celei în care valoarea cumulată de la începutul anului 2007 a expedierilor si, respectiv, a introducerilor intracomunitare de bunuri depăseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Institutului National de Statistică,

Cristian Nicolae Stanică

 

Bucuresti, 3 ianuarie 2007.

Nr. 2.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind obligatia depunerii Declaratiei privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006 de către beneficiarii de ajutor de stat din zone defavorizate

 

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor art. 18 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat,

având în vedere îndeplinirea obligatiilor asumate de România în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica PoIonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin Legea nr. 157/2005, de a transmite Comisiei Europene, la două luni de la data aderării, informatii privind ajutoarele de stat acordate operatorilor economici care operează în zonele defavorizate,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în zonele defavorizate si care beneficiază de ajutor de stat sub forma scutirii de la plata impozitului pe profit, în temeiul art. 38 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, au obligatia depunerii până la data de 1 februarie 2007 a situatiei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Situatia prevăzută la art. 1 se depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau la

Directia generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, si se centralizează de compartimentele teritoriale specializate pe activităti de ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate.

Art. 3. - Situatiile centralizate pentru fiecare judet se transmit Directiei generale de ajutor de stat, practici neloiale si preturi reglementate, până la data de 6 februarie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 111.

 

Denumirea operatorului economic

Zona defavorizată ..........................

Localitatea ......................................

Str................................................... nr. ....

C.U.I./C.F.......................................

Codul CAEN ..................................

Categoria de întreprindere

(IMM sau întreprindere mare) ......

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind ajutoarele de stat primite în perioada ianuarie 2003-decembrie 2006

 

Scutirea de la plata impozitului pe profit 2006*)

Valoarea fondurilor de preaderare (PHARE) primite în perioada 2003-2006

Cheltuielile pentru locurile de muncă aferente investitiilor, create până la data de 15 septembrie 2004**)

Cheltuielile aferente investitiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004 si mentinute până ia sfârsitul anului 2006

Numărul locurilor de muncă nou-create ca urmare a acordării ajutorului de stat***)

 

 

 

 

 

*) Valoarea estimată.

**) Se vor lua în calcul salariul brut si contributiile plătite de angajator la fondurile asigurărilor sociale de stat, de sănătate si de somaj.

***) Se vor lua în considerare locurile de muncă nou-create ca urmare a investitiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004 si mentinute până la sfârsitul anului 2006.

 

Numele ............................... Prenumele ......................................  Data .................................

Functia ...............................

 

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectă si completă.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 4 la Prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitătile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 578/2002

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 941/2002 privind organizarea si functionarea Agentiei Române pentru Conservarea Energiei, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei, republicată, si al Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si comertului emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 4 la Prescriptiile tehnice de stabilire a tarifelor percepute de Agentia Română pentru Conservarea Energiei (ARCE) pentru activitătile proprii de autorizare, avizare, certificare, atestare, ce decurg din atributiile si responsabilitătile acesteia, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 941/2002, aprobate prin Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 578/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 decembrie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si comertului,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2007.

Nr. 1.511.

 

anexă

(Anexa nr. 4 la prescriptii)

 

TARIF

de evaluare si avizare a documentelor tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei si Comertului, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

 

Solicitant

Tarif pentru evaluare

si avizare (procent

din programul total

de cofinantare pe anul

în curs)

Agent economic solicitant al avizării documentatiei tehnico-economice care intră în componenta dosarelor prezentate la deschiderea finantării, pentru obiectivele de investitii cu caracter de crestere a eficientei energetice, aprobate spre cofinantare din bugetul Ministerului Economiei si Comertului, bugetul de stat, precum si din alte surse interne si externe la dispozitia Guvernului

3%

 

NOTE:

Tariful aplicat include plata următoarelor activităti specifice ce urmează a fi executate de specialistii ARCE:

1. consultantă de specialitate pentru elaborarea documentatiilor aferente obiectivelor de investitii pentru cresterea eficientei energetice;

2. receptia partială si finală la stadiul fizic al lucrărilor de investitii;

3. consultantă de specialitate pentru întocmirea documentatiilor din componenta dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

4. avizarea dosarelor aferente deschiderilor de finantare;

5. monitorizarea lucrărilor de investitii pe întreaga durată a executării si postpunere în functiune, pentru urmărirea atingerii parametrilor de eficientă energetică prevăzuti în proiecte.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

pentru transpunerea Deciziei Comisiei Europene nr. 2003/490/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina,

având în vedere Constitutia Argentinei care prevede o procedură specială judiciară pentru protectia datelor personale,

având în vedere Legea nr. 25.326 din 4 octombrie 2000 privind protectia datelor personale din Argentina si regulamentul, aprobat prin Decretul nr. 1.558 din 3 decembrie 2001, pentru punerea în aplicare a acestei legi,

văzând Referatul de aprobare nr. 6.657 din 29 noiembrie 2006 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Transferul datelor cu caracter personal către Argentina poate avea loc cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, întrucât în acest stat se asigură un nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal către Argentina, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în unul dintre următoarele cazuri:

a) o autoritate competentă din Argentina a stabilit că destinatarul datelor cu caracter personal a încălcat normele de protectie aplicabile;

b) există posibilitatea de nerespectare a normelor de protectie a datelor cu caracter personal, în conditiile în care autoritătile competente din Argentina nu adoptă măsuri adecvate de protejare a acestor date, efectuarea transferului prezintă riscul prejudicierii grave a persoanelor vizate, iar destinatarul stabilit în Argentina a fost anuntat anterior adoptării măsurii, în cadrul unui termen rezonabil pentru furnizarea unui răspuns.

(2) Interzicerea sau suspendarea dispusă conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înstiintată că au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

(3) Autoritătile competente din România vor informa de îndată Comisia Europeană despre măsurile adoptate conform alin. (1) si (2).

(4) Autoritătile competente din România si Comisia Europeană se vor informa reciproc despre cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când prin măsurile adoptate de autoritătile responsabile din Argentina nu se respectă normele de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta decizie transpune Decizia Comisiei Europene nr. 2003/490/CE, adoptată în baza Directivei nr. 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 168 din 5 iulie 2003.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2006.

Nr. 172.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protectia informatiilor personale si documentele electronice

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

pentru transpunerea Deciziei Comisiei Europene nr. 2002/2/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Canada,

având în vedere Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protectia informatiilor personale si documentele electronice, aplicabilă entitătilor care desfăsoară activităti comerciale în sectorul privat,

având în vedere faptul că în data de 29 iunie 1984 Canada a aderat la Liniile directoare privind protectia vietii private si transferul international al datelor personale, adoptate de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică în anul 1980,

văzând Referatul de aprobare nr. 6.806 din 5 decembrie 2006 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Canada,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Transferul datelor cu caracter personal în Canada, către destinatarii cărora li se aplică Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protectia informatiilor personale si documentele electronice, poate avea loc cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, întrucât în acest stat se asigură un nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal către destinatarii prevăzuti la art. 1, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în unul dintre următoarele cazuri:

a) o autoritate competentă din Canada a stabilit că destinatarul datelor cu caracter personal a încălcat normele de protectie aplicabile;

b) există posibilitatea de nerespectare a normelor de protectie a datelor cu caracter personal, în conditiile în care autoritătile competente din Canada nu adoptă măsuri adecvate de protejare a acestor date, efectuarea transferului prezintă riscul prejudicierii grave a persoanelor vizate, iar destinatarul stabilit în Canada a fost anuntat

anterior adoptării măsurii, în cadrul unui termen rezonabil pentru furnizarea unui răspuns.

(2) Interzicerea sau suspendarea dispusă conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înstiintată că au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

(3) Autoritătile competente din România vor informa de îndată Comisia Europeană despre măsurile adoptate conform alin. (1) si (2).

(4) Autoritătile competente din România si Comisia Europeană se vor informa reciproc despre cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când prin măsurile adoptate de autoritătile responsabile din Canada nu se respectă normele de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta decizie transpune Decizia Comisiei Europene nr. 2002/2/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Canada, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 2/13 din 4 ianuarie 2002.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2006.

Nr. 173.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

pentru transpunerea Deciziei Comisiei Europene nr. 2000/518/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia,

având în vedere Constitutia federală a Elvetiei din anul 2000, care garantează oricărei persoane dreptul la viată intimă si ale cărei prevederi sunt aplicabile la nivel federal si cantonai,

având în vedere Legea federală din 19 iunie 1992 privind protectia datelor din Elvetia, intrată în vigoare la 1 iulie 1993,

având în vedere că în data de 2 octombrie 1997 Elvetia a ratificat Conventia din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Conventia Consiliului Europei nr. 108),

văzând Referatul de aprobare nr. 5.947 din 7 noiembrie 2006 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Transferul datelor cu caracter personal către Elvetia poate avea loc cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, întrucât în acest stat se asigură un nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal către Elvetia, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în unul dintre următoarele cazuri:

a) o autoritate competentă din Elvetia a stabilit că destinatarul datelor cu caracter personal a încălcat normele de protectie aplicabile;

b) există posibilitatea de nerespectare a normelor de protectie a datelor cu caracter personal, în conditiile în care autoritătile competente din Elvetia nu adoptă măsuri adecvate de protejare a acestor date, efectuarea transferului prezintă riscul prejudicierii grave a persoanelor vizater iar destinatarul stabilit în Elvetia a fost anuntat anterior adoptării măsurii, în cadrul unui termen rezonabil pentru furnizarea unui răspuns.

(2) Interzicerea sau suspendarea dispusă conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înstiintată că au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

(3) Autoritătile competente din România vor informa de îndată Comisia Europeană despre măsurile adoptate conform alin. (1) si (2).

(4) Autoritătile competente din România si Comisia Europeană se vor informa reciproc în legătură cu cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când prin măsurile adoptate de autoritătile responsabile din Elvetia nu se respectă normele de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta decizie transpune Decizia Comisiei Europene nr. 2000/518/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Elvetia, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 215/1 din 25 august 2000.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2006.

Nr. 174.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si al art.' 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale'de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

pentru transpunerea Deciziei Comisiei Europene nr. 2003/821 /CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey,

având în vedere că Guernsey este considerat un stat tert în sensul prevederilor Directivei 95/46/CE,

având în vedere Legea din 2001 privind protectia datelor din Guernsey, intrată în vigoare pe 1 august 2002,

având în vedere că ratificarea de către Marea Britanie a Conventiei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Conventia Consiliului Europei nr. 108) a fost extinsă si la Guernsey din luna august 1987,

văzând Referatul de aprobare nr. 6.660 din 30 noiembrie 2006 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Transferul datelor cu caracter personal către Guernsey poate avea loc cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, întrucât în acest stat se asigură un nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal către Guernsey, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în unul dintre următoarele cazuri:

a) o autoritate competentă din Guernsey a stabilit că destinatarul datelor cu caracter personal a încălcat normele de protectie aplicabile;

b) există posibilitatea de nerespectare a normelor de protectie a datelor cu caracter personal, în conditiile în care autoritătile competente din Guernsey nu adoptă măsuri adecvate de protejare a acestor date, efectuarea transferului prezintă riscul prejudicierii grave a persoanelor vizate, iar destinatarul stabilit în Guernsey a fost anuntat anterior adoptării măsurii, în cadrul unui termen rezonabil pentru furnizarea unui răspuns.

(2) Interzicerea sau suspendarea dispusă conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înstiintată că au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

(3) Autoritătile competente din România vor informa de îndată Comisia Europeană despre măsurile adoptate conform alin. (1) si (2).

(4) Autoritătile competente din România si Comisia Europeană se vor informa reciproc în legătură cu cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când prin măsurile adoptate de autoritătile responsabile din Guernsey nu se respectă normele de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta decizie transpune Decizia Comisiei Europene nr. 2003/821 /CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 308/27 din 25 noiembrie 2003.

Art 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2006.

Nr. 175.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE SUPRAVEGHERE

A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

DECIZIE

privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man

 

În temeiul art. 3 alin. (5) si (6) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (2) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în vederea implementării prevederilor Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,

pentru transpunerea Deciziei Comisiei Europene nr. 2004/411/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man,

având în vedere că Insula Man este considerată un stat tert în sensul prevederilor Directivei 95/46/CE,

având în vedere că Insula Man a adoptat în anul 2002, în conformitate cu Directiva 95/46/CE, Legea privind protectia datelor, intrată în vigoare pe data de 1 aprilie 2003, care a abrogat Legea privind protectia datelor din anul 1986,

având în vedere că ratificarea de către Marea Britanie a Conventiei din 28 ianuarie 1981 pentru protejarea persoanelor fată de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Conventia Consiliului Europei nr. 108) a fost extinsă si la Insula Man din luna mai 1993,

văzând Referatul de aprobare nr. 6.659 din 30 noiembrie 2006 al Biroului autorizatii din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, referitor la propunerea emiterii unei decizii privind recunoasterea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man,

presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal emite prezenta decizie.

Art. 1. - Transferul datelor cu caracter personal către Insula Man poate avea loc cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (1) si (2) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare, întrucât în acest stat se asigură un nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal.

Art. 2. - (1) Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal poate dispune interzicerea sau suspendarea transferului datelor cu caracter personal către Insula Man, pentru a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal, în unul dintre următoarele cazuri:

a) o autoritate competentă din Insula Man a stabilit că destinatarul datelor cu caracter personal a încălcat normele de protectie aplicabile;

b) există posibilitatea de nerespectare a normelor de protectie a datelor cu caracter personal, în conditiile în care autoritătile competente din Insula Man nu adoptă măsuri adecvate de protejare a acestor date, efectuarea transferului prezintă riscul prejudicierii grave a persoanelor vizate, iar destinatarul stabilit în Insula Man a fost anuntat anterior adoptării măsurii, în cadrul unui termen rezonabil pentru furnizarea unui răspuns.

(2) Interzicerea sau suspendarea dispusă conform alin. (1) va fi ridicată de îndată ce Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a fost înstiintată că au încetat motivele care au determinat luarea acestei măsuri.

(3) Autoritătile competente din România vor informa de îndată Comisia Europeană despre măsurile adoptate conform alin. (1) si (2).

(4) Autoritătile competente din România si Comisia Europeană se vor informa reciproc în legătură cu cazurile prevăzute la alin. (1), atunci când prin măsurile adoptate de autoritătile responsabile din Insula Man nu se respectă normele de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 3. - Prezenta decizie transpune Decizia Comisiei Europene nr. 2004/411/CE, adoptată în baza Directivei 95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, referitoare la stabilirea unui nivel de protectie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 208 din 10 iunie 2004.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,

Georgeta Basarabescu

 

Bucuresti, 15 decembrie 2006.

Nr. 176.