MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 68         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 29 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

5. - Ordonantă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de carburanti si lubrifianti care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării

 

31. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2006

 

Protocol între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

17. - Decizie pentru constituirea unei comisii de negociere cu operatorii economici din domeniul energiei, în vederea constituirii unui fond de ajutor social la dispozitia Guvernului, destinat sprijinirii consumatorilor casnici afectati de cresterea preturilor la produsele energetice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

68. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

69. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

128. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

161. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.669/2006 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

Rectificări la:

- Legii nr. 122/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 826/1999;

            - Hotărârea Guvernului nr. 775/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de carburanti si lubrifianti care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. 1.11 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din rezervele de stat a cantitătilor de 37,80 tone combustibil pentru turboreactoare, 134,13 tone motorină, 7,613 tone benzină de 2,716 tone ulei mineral pentru motoare, care vor fi acordate, în mod gratuit, Ministerului Apărării.

Art. 2. - Se aprobă diminuarea temporară a stocurilor intangibile din rezervele de stat la produsele motorină si combustibil pentru turboreactoare cu cantitătile prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Fondurile necesare reîntregirii stocurilor vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat pe anul 2008.

Art. 4. - Cantitătile de carburanti si lubrifianti, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1, se scad din gestiune la preturile de înregistrare prin contul „Cheltuieli privind rezerva de stat”, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentantii desemnati de părti.

Art. 5. - Cheltuielile necesare pentru efectuarea transportului cantitătilor de carburanti si lubrifianti prevăzute la art. 1, din spatiile de depozitare ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, se suportă de Ministerul Apărării.

Art. 6. - Graficul de preluare a produselor si alte detalii tehnice se stabilesc prin protocol încheiat între Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Ministerul Apărării.

Art. 7. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 3 zile de ia data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării, Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Dezsi losif Zoltan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate, semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Sorin Frunzăverde

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2007.

Nr. 31.

 

PROTOCOL

între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania privind cooperarea

în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate

 

Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania, denumite în continuare părti, în dorinta de a dezvolta colaborarea în domeniul pregătirii personalului militar si civil,

luând în considerare prevederile Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Albania privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Bucuresti la 19 noiembrie 2003, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor face schimburi de personal militar si civil, denumit în continuare cursanti, în vederea pregătirii în institutii militare de învătământ ale Ministerului Apărării din România si Ministerului Apărării din Republica Albania, potrivit numărului de locuri disponibile, specializărilor si termenelor ce vor fi stabilite de ambele părti.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Trimiterea la cursuri se face pe baza unui program de cooperare, care se semnează anual. Un model al acestui program este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.

(2) Pregătirea se va desfăsura în limba oficială a statului părtii care primeste sau într-o altă limbă de circulatie internatională, conform planurilor si programelor din institutiile militare de învătământ. Părtile se vor informa în legătură cu eventualele modificări ale programelor de învătământ. în situatia în care cursantii nu cunosc, la un nivel corespunzător, limba statului părtii care primeste, se poate organiza un curs pentru învătarea acesteia, cu terminologie generală si de specialitate, cu o durată de până la un an.

(3) Anual, până ia data de 31 octombrie a anului premergător anului academic pentru care se semnează programul de cooperare, dacă nu s-a convenit altfel, părtile îsi vor trimite, în scris, o listă de cursuri la care poate participa personalul militar si civil al celeilalte părti. Lista va cuprinde: specializările, numărul de locuri oferite, pe forme de studii si cursuri, conditiile de participare care să fie îndeplinite de participanti, scopul si obiectivele cursurilor.

(4) Anual, până la data de 31 ianuarie, dacă nu s-a convenit altfel, fiecare parte va trimite, în scris, solicitarea de cursuri la care doreste să participe, care va cuprinde:

a) specializările, numărul de locuri solicitate, pe forme de studii si cursuri; pentru studii de doctorat - gradul, numele, studiile militare si tema lucrării de doctorat;

b) necesitatea frecventării cursului pregătitor pentru însusirea terminologiei generale si de specialitate, în limba română sau albaneză.

(5) Până la data de 31 august a anului respectiv, părtile vor confirma posibilitatea de primire în propriile institutii a numărului de cursanti aprobat în specialitătile propuse si se vor informa reciproc despre cerintele frecventării cursului.

(6) Cu două luni înainte de începerea cursurilor, părtile îsi vor transmite liste cu numele cursantilor, cuprinzând gradul, numele, data nasterii, studii civile si militare si specializarea. Listele se vor întocmi pentru fiecare institutie militară de învătământ.

 

ARTICOLUL 3

 

Partea care primeste va asigura pe cheltuiala proprie:

a) personalul didactic;

b) echipamentele, materialele si dotările necesare procesului de pregătire, în conformitate cu planurile si programele de învătământ;

c) cazarea si masa pe toată durata studiilor, conform normelor interne stabilite pentru cursantii străini;

d) accesul la biblioteci, săli de lectură, săli de sport si alte spatii necesare pe timpul instruirii;

e) asistenta medicală si stomatologică de urgentă, inclusiv spitalizarea si medicamentele;

f) transportul ocazionat de desfăsurarea în bune conditii a procesului de învătământ;

g) echipamentul special pentru lucrul pe instalatii si tinuta de instructie, potrivit normelor în vigoare ale părtii care primeste, pe toată durata cursului. Acestea vor fi înapoiate la absolvirea cursului;

h) transportul de la locul de cazare la institutia de învătământ si retur.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Selectia candidatilor si controlul medical al acestora sunt în responsabilitatea pârtii care trimite, tinându-se cont de recomandările si cerintele părtii care primeste.

(2) Partea care trimite la studii va asigura:

a) prezenta cursantilor la pregătire în institutiile militare de învătământ, la termenele indicate în programul de cooperare, precum si întoarcerea cursantilor din concediu înainte de începerea cursurilor;

b) transportul international din/în tara de origine a studentului, la începerea si încheierea studiilor/vacantei;

c) transportul international pentru motive personale speciale.

(3) în caz de deces al cursantului, survenit pe timpul pregătirii, partea care trimite va asigura, pe cheltuiala proprie, întocmirea formalitătilor legate de eveniment, precum si transportul corpului neînsufletit în tară. Reprezentantii împuterniciti ai părtii care trimite au dreptul să cunoască motivul decesului si alte informatii aditionale legate de deces. în astfel de situatii, partea care primeste trebuie să acorde părtii care trimite asistenta necesară.

(4) Pe timpul pregătirii, din punct de vedere militar, cursantii se află în subordinea atasatului apărării al părtii care trimite, în statul părtii care primeste. Acesta va solutiona, împreună cu reprezentantii competenti ai institutiei de învătământ, toate problemele legate de pregătirea cursantilor si sederea acestora în statul părtii care primeste.

(5) Reprezentantii părtii care trimite pot vizita institutiile militare de învătământ în care studiază cursantii pârtii care trimite, în scopul cunoasterii rezultatelor cursantilor lor, precum si a conditiilor organizatorice si de trai, cu permisiunea părtii care primeste.

 

ARTICOLUL 5

 

(1) Cursantii se vor prezenta la institutiile militare de învătământ cu următoarele documente:

a) pasaport valabil cel putin 6 luni după data terminării studiilor;

b) copii ale documentelor de studii;

c) certificat de sănătate, eliberat cu cel mult două luni înainte de începerea pregătirii;

d) asigurare medicală eliberată de partea care trimite, valabilă pentru întreaga perioadă a cursului;

e) certificat medical privind lipsa seropozitivitătii HIV.

(2) Cursantii, după caz, vor fi dotati cu un set complet de echipament militar.

(3) În cazul în care cursantii nu se prezintă la institutiile militare de învătământ la termenul stabilit pentru începerea cursurilor, acestia pierd dreptul de a le urma.

(4) Pe timpul pregătirii cursantii trebuie să respecte legile, obiceiurile si traditiile statului în care studiază, trebuie să se comporte în conformitate cu regulile si regulamentele disciplinare ale institutiei militare de învătământ a părtii care primeste. Cursantii trebuie, de asemenea, să respecte regulile de securitate ale părtii care primeste.

(5) Cursantii care vor încălca prevederile alin. (3), cei considerati inapti pentru continuarea studiilor datorită stării de sănătate sau care nu îndeplinesc cerintele programei, precum si cei chemati de la studii prin hotărârea părtii care trimite, înainte de absolvirea cursului, vor fi trimisi în tară pe cheltuiala părtii care trimite. Partea care primeste va informa, în prealabil, partea care trimite asupra cauzelor care au dus la trimiterea în tară a cursantului.

(6) Cursantilor care si-au însusit programele de învătământ, au sustinut si au promovat examenele si lucrările de diplomă, proiecte, teme scrise li se înmânează documente de studii si insigne. Institutiile de învătământ vor anexa foaia matricolă, precum si rapoarte de curs.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Cursantii care vor studia în institutiile militare ale părtii care primeste vor beneficia de un concediu anual, cu durata si la termenele stabilite în programele institutiilor respective.

(2) Partea care primeste nu are obligatii pentru organizarea concediului cursantilor.

(3) În perioada scolarizării în institutiile militare de învătământ, cursantii pot fi vizitati de membrii familiilor lor, costurile fiind suportate de către acestia sau de către cursanti.

(4) Deplasarea cursantilor în interes personal se va face pe cont propriu.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Suportarea costurilor legate de întretinerea cursantilor pe timpul pregătirii, inclusiv în cazul îmbolnăvirii acestora pe timpul pregătirii, se va face de către partea care primeste.

(2) În cazul chemării în tară a cursantilor de către partea care trimite, cheltuielile de întretinere se suspendă pe durata absentei acestora.

(3) Dacă în cazul îmbolnăvirii sau în alte situatii deosebite cursantii absentează mai mult de 20% din orele alocate prin planul de învătământ, părtile vor face demersuri în scopul trimiterii cursantilor în tara de origine.

(4) În cazul deteriorării ori pierderii, din vina cursantilor, a bunurilor părtii care primeste, partea care trimite trebuie să plătească părtii care primeste valoarea reparatiilor în conformitate cu preturile practicate în statul părtii care primeste sau să înlocuiască proprietatea deteriorată cu un bun echivalent. Evaluarea costurilor se va face de reprezentantii autorizati ai părtii care primeste si apoi va fi trimisă părtii care trimite.

(5) Plata costurilor reparatiei bunurilor deteriorate sau a înlocuirii bunurilor pierdute va fi făcută de partea care trimite, în valută convertibilă, părtii care primeste, într-o perioadă de 45 de zile de la data primirii evaluării.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Prezentul protocol va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări, în scris, prin care părtile confirmă

îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea acestuia în vigoare.

(2) Prezentul protocol poate fi amendat oricând, în scris, cu consimtământul părtilor. Intrarea în vigoare a amendamentelor se va face în conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Prezentul protocol este încheiat pe o perioadă nedeterminată de timp. Oricare parte poate notifica, în scris, despre intentia de a-l denunta. Denuntarea va intra în vigoare la 6 luni de la data primirii notificării.

(4) În cazul în care la data denuntării sau iesirii din vigoare există aspecte financiare sau pretentii nerezolvate, prevederile prezentului protocol referitoare la acestea vor rămâne în vigoare până la solutionarea lor definitivă.

(5) Orice diferend referitor la interpretarea si aplicarea prezentului protocol va fi solutionat pe calea consultărilor între reprezentantii autorizati ai părtilor.

Semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, albaneză si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Ministerul Apărării din România,

Ion Gurgu,

directorul Directiei management

resurse umane

Pentru Ministerul Apărării din Republica Albania,

Muharrem Kajolli,

directorul Directiei resurse umane,

educatie, relatii publice si informatii

 

ANEXA la protocol

 

PROGRAM

de cooperare în domeniul pregătirii personalului militar si civil pe bază de reciprocitate între Ministerul Apărării din România si Ministerul Apărării din Republica Albania pentru anul de învătământ........

 

Reprezentantii Ministerului Apărării din România si ai Ministerului Apărării din Republica Albania aprobă numărul cursantilor Armatei României si ai Armatei Albaniei trimisi la studii în institutii militare din cele două state, precum si durata studiilor, conform cererilor părtilor.

 

În România:

Nr. crt.

Denumirea institutiei militare de învătământ, forma de studii si denumirea cursului

Data începerii scolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor (luni, zile)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În Republica Albania:

Nr. crt.

Denumirea institutiei militare de învătământ, forma de studii si denumirea cursului

Data începerii scolarizării

Nr. de locuri

Durata reală a studiilor (luni, zile)

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

Prezenta anexă a fost semnată la 10 octombrie 2006, în câte două exemplare, în limbile română, albaneză si engleză.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru constituirea unei comisii de negociere cu operatorii economici din domeniul energiei, în vederea constituirii unui fond de ajutor social la dispozitia Guvernului, destinat sprijinirii consumatorilor casnici afectati de cresterea preturilor la produsele energetice

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - În vederea constituirii unui fond de ajutor social la dispozitia Guvernului, destinat sprijinirii consumatorilor casnici afectati de cresterea preturilor la produsele energetice, se constituie o comisie de negociere cu operatorii economici din domeniul energiei, în următoarea componentă:

1. domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice;

2. domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei si comertului;

3. domnul Gheorghe Barbu, ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei;

4. domnul Teodor Atanasiu, presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Art. 2. - Comisia de negociere prevăzută la art. 1 este condusă de domnul Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice.

Art. 3. - Comisia de negociere prevăzută la art. 1 va supune analizei si deciziei Guvernului rezultatele negocierilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 5, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”, ratificat prin Legea nr. 408/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 30 iulie 2001;

2. Amendamentul nr. 1, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Constructia variantei de ocolire Deva-Orăstie la standard de autostradă”, publicat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 622/2005 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 1 august 2005;

3. Amendamentul nr. 6, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsură „Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de ia granita ungară până la Simeria si studiile adiacente, România”, ratificat prin Legea nr. 226/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 30 mai 2003;

4. Amendamentul nr. 7, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 11 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 5 iunie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România”, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 22/2001, aprobată prin Legea nr. 667/2001.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 68.

 

ANEXĂ

 

 

AMENDAMENTUL Nr. 5

la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 „Reabilitarea sectiunilor Băneasa-Fetesti

de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PT/001 „Reabilitarea sectiunilor Baneasa-Fetesti de pe linia de cale ferată Bucuresti-Constanta, România” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2010”;

- la articolul 4 „Plăti”, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la data finalizării prevăzută la art. 2.”

 

AMENDAMENTUL Nr. 1

la Memorandumul de finantare ISPA 2004/RC716/P/PT/008

„Constructia variantei de ocolire Deva-Orăstie la standard de autostradă”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2004/RO/16/P/PT/008 „Constructia variantei de ocolire Deva-Orăstie la standard de autostradă” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2010”;

- la articolul 4 „Plăti”, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.”

 

AMENDAMENTUL Nr. 6

la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/P A/008 „Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată

de la granita ungară până la Simeria si studiile adiacente, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PA/008 „Asistentă tehnică pentru reabilitarea liniei de cale ferată de la granita ungară până la Simeria si studiile adiacente, România” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2008”;

- la articolul 4 „Plăti”:

paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.”

paragraful 4 va avea următorul cuprins:

„(4) Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la data finalizării prevăzută la art. 2.”

 

AMENDAMENTUL Nr. 7

la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/P A/002 „Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic

si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6

si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj)”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PA/002 „Asistentă tehnică pentru proiectul tehnic si documentatia de licitatie pentru sectiunea Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului national DN 6 si studiile aferente (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj)” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2008”;

- la articolul 4 „Plăti”:

paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.”

paragraful 4 va avea următorul cuprins:

„(4) Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la data finalizării prevăzută la art. 2.”

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor amendamente la memorandumuri de finantare ISPA, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin:

1. Amendamentul nr. 5, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 26 septembrie 2006 si la Bucuresti la data de 17 aprilie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2001, aprobată prin Legea nr. 585/2001, cu modificările si completările ulterioare.

2. Amendamentul nr. 4, prin schimb de scrisori, semnate la Bruxelles la data de 3 octombrie 2006 si la Bucuresti la data de 17 aprilie 2006, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura „Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România”, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 8/2002, aprobată prin Legea nr. 154/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Autoritatea de management pentru infrastructură din cadrul Ministerului Finantelor Publice va urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 69.

 

ANEXA

 

AMENDAMENTUL Nr. 5

la Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/D09

„Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”

 

Memorandumul de finantare ISPA 2000/RO/16/P/PE/009 .Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 31 decembrie 2007”;

- la articolul 4 „Plăti”, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2007.”

 

AMENDAMENTUL Nr. 4

la Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PE/012

„Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România

 

Memorandumul de finantare ISPA 2001/RO/16/P/PE/012 „Reabilitarea retelei de canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate în Focsani, România” se modifică după cum urmează:

- la articolul 2 „Identificarea măsurii”, paragraful „data finalizării” va avea următorul cuprins:

„data finalizării: 30 iunie 2010”;

- la articolul 4 „Plăti”, paragraful 3 va avea următorul cuprins:

„(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 30 iunie 2010”;

- la articolul 8 „Conditiile specifice referitoare la măsură”, paragraful 4 a) va avea următorul cuprins:

„a) prezentarea de către beneficiarul final, până la data de 31 ianuarie 2010, a unui program specific de exploatare si întretinere care va fi agreat de Comisie si BEI. Programul se va derula pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 1 februarie 2010.”

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru

si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, si ale hotărârilor nr. 27 din 20 decembrie 2006 si nr. 28 din 12 ianuarie 2007 ale Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin care s-au aprobat propunerile de tarife pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă tarifele pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Serviciile care se referă la înscrieri în cartea funciară, prevăzute la cap. 8, 9, 10 si 11 din anexă, includ si eliberarea gratuită a unui extras de carte funciară pentru informare, care atestă modalitatea de efectuare a înscrierii.

(3) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la pct. 8.1 din anexă, în cazul primei înscrieri în cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localitătilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin unitătile sale subordonate, poate presta în regim de urgentă serviciile prevăzute la cap. 8, 9, 10 si 11 din anexă.

(5) Plata tarifelor de urgentă presupune furnizarea serviciilor solicitate în termen de o treime din termenul normal de solutionare pentru serviciul respectiv, stabilit prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară. Fractiunile de zi rezultate prin reducerea termenului normal de solutionare se vor rotunji la o zi întreagă.

(6) Furnizarea serviciilor în regim de urgentă presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen, si plata unui tarif suplimentar, al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei.

(7) Solutionarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgentă nu poate deroga de la principiul prioritătii înscrierilor în cartea funciară, prevăzut la art. 25, 26, 28, 29, art. 47 alin. (4) si la art. 55 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în cazul existentei unor cereri multiple cu privire la acelasi imobil. în cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite solutionarea cererii în regim de urgentă, tariful de urgentă va fi returnat solicitantului.

(8) În situatia în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgentă din cauza lipsei unor documente necesare solutionării cererii, termenul de solutionare se va prelungi cu termenul acordat prin nota de completare a dosarului.

Art. 2. - (1) Tarifele prevăzute în anexă se achită de către solicitant sau de către orice altă persoană interesată, dacă părtile convin astfel.

(2) Tarifele prevăzute în anexă se încasează anticipat înregistrării cererilor pentru furnizarea serviciilor solicitate.

(3) Neplata tarifului corespunzător serviciilor solicitate, în termenul legal, sau plata partială a acestuia atrage respingerea cererii.

(4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii initiale, fără plata unui tarif suplimentar.

(5) Când printr-o singură cerere se solicită furnizarea mai multor servicii diferite, tariful se datorează pentru fiecare serviciu solicitat, după natura lui.

(6) împotriva modului de stabilire a tarifului se poate face cerere de reexaminare, în aceeasi zi, la oficiul de cadastru si publicitate imobiliară. Directorul oficiului de cadastru si publicitate imobiliară, în urma analizei cererii de reexaminare, poate dispune restituirea totală sau partială a tarifului contestat.

Art. 3. - Sunt scutite de plata tarifelor serviciile de receptie a lucrărilor de cadastru si cele de publicitate imobiliară solicitate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, de unitătile sale subordonate si de persoanele care au calitatea de angajat al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară sau al unitătilor subordonate, în cazul în care acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.

Art. 4. - Pentru serviciile prevăzute la pct. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 si 4.10 din anexă se acordă următoarele reduceri:

a) 10% din tarif, pentru mai mult de 5 ore de înregistrări achizitionate;

b) 20% din tarif, pentru mai mult de 10 ore de înregistrări achizitionate;

c) 30% din tarif, pentru mai mult de 24 de ore de înregistrări achizitionate.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 456/2004 pentru aprobarea tarifelor privind activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.278 din 30 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2007.

Nr. 128.

 

ANEXĂ)

 

LISTA

cuprinzând tarifele pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Nr. crt.

Denumire serviciu

Unitate de măsură

Tarif (lei/unitate de măsură)

1

AUTORIZARE

1.1

Autorizarea persoanelor fizice

persoană

300

1.2

Autorizarea persoanelor juridice

persoană

1.500

2

AVIZAREA LUCRĂRILOR DE GEODEZIE Sl CARTOGRAFIE

2.1

Avizarea executării, modernizării si completării retelelor de sprijin, de îndesire si de ridicare pe suprafete mai mari de 100 km2

lucrare

50

2.2

Avizarea executării planurilor si hărtilor analogice sau digitale si ortofotoplanurilor pe suprafete mai mari de 100 ha

lucrare

50

2.3

Avizarea efectuării de lucrări de aerofotografiere

lucrare

50

2.4

Avizarea întocmirii documentatiilor topografice conform HG 834/1991, cu modificările ulterioare sau a documentatiilor pentru inventarierea bunurilor imobile aflate in administrarea unor institutii sau autorităti publice

lucrare

50

2.5

Avizarea executării documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public (ghiduri, hărti, atlase, etc.)

lucrare

50

2.6

Avizarea lucrărilor pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate conform art. 67 din Legea cadastrului si a publicităti imobiliare nr. 7/1996, republicată

lucrare

50

2.7

Avizarea executării lucrărilor de cadastru pe suprafete mai mari de 100 ha

lucrarea

60

3

RECEPTIA LUCRĂRILOR DE GEODEZIE Sl CARTOGRAFIE PENTRU:

3.1

Retele de sprijin, de îndesire si de ridicare pe suprafete mai mari de 100 km2

lucrare

800

3.2

Ortofotohărti / ortofotoplanuri sau imagini satelitare.

lucrare

1.500

3.3

Planuri si hărti analogice sau digitale executate pe suprafete mai mari de 100 ha

lucrare

400

3.4

Aero-fotografiere

lucrare

1.000

3.5

Elemente de geodezie, cartografie si de cadastru general din lucrările pentru realizarea sistemelor informationale specifice domeniului de activitate conform art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr.7/1996, republicată;

lucrare

200+(4 x numărul de hectare)

 

3.6

Continutul topografic al documentelor cartografice analogice sau digitale destinate uzului public (ghiduri, hărti, atlase, etc.)

lucrare

200

3.7

Documentatii topografice, conform HG 834/1991 cu modificările ulterioare, sau pentru inventarierea bunurilor imobile aflate in administrarea unor institutii sau autorităti publice

lucrare1

100+(50x numărul de hectare)

3.8

Planuri de situatie elaborate pe suport topografic, la se. 1:5000-1:500, necesare întocmirii documentatiilor de urbanism - PUG

lucrare

200+(100xkm2)

3.9

Planuri de situatie elaborate pe suport topografic, la sc.1:5000-1:500, necesare întocmirii documentatiilor de urbanism - PUZ, PUD

lucrare

300

3.10

Planuri de încadrare în teritoriu si planurilor de situatie necesare proiectelor pentru autorizarea lucrărilor de construire (PAC) sau desfiintare (PAD) precum si a altor planuri cu suprafata mai mică de 100 ha

plan

200

3.11

În vederea avizării tehnice a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie si cadastru

lucrare

100

4

FURNIZAREA DE DATE PRIVIND RETELELE DE REFERINTA SI PUNCTELE DE DETALIU

4.1

Furnizarea coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente în arhivă si din retelele de îndesire

punct

5

4.2

Furnizarea coordonatelor punctelor din reteaua geodezică de stat de triangulatie ordinul I - IV si reteaua GPS, a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară

punct

10

4.3

Furnizarea altitudinilor din retelele de nivelment, a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară

punct

10

4.4

Furnizarea descrierilor topografice ale punctelor a căror existentă este confirmată de oficiul de cadastru si publicitate imobiliară

punct

10

4.5

Inventar de coordonate pentru retele de referintă 3D (inclusiv statii permanente GPS)

punct

20

4.6

Furnizarea înregistrărilor de la o statie permanenta2 - date GPS la 30s (120 înregistrări/oră) - minim 1h (fisier)3

oră de înregistrare

8

4.7

Furnizarea înregistrărilor de la o statie permanenta2 - date GPS la 15s (240 înregistrări/oră) - min. 1h (fisier)3

oră de înregistrare

10

4.8

Furnizarea înregistrărilor de la o statie permanenta2 - date GPS la 10s (360 înregistrări/oră) - min. 1h, (fisier)3

oră de înregistrare

12

 

4.9

Furnizarea înregistrărilor de la o statie permanenta2 - date GPS la 5s (720 înregistrări/oră) - min. 0,5h, (fisier)3

oră de înregistrare

15

4.10

Furnizarea înregistrărilor de la o statie permanenta 2 - date GPS la 1s (3600 înregistrări/oră) sau <1s, min.0,5h (fisier)4

oră de înregistrare

20

4.11

Prelucrarea observatiilor în retele GPS si integrarea în sistemul national de coordonate

punct

50

5

FURNIZARE DE PRODUSE CARTOGRAFICE ANALOGICE

5.1

Furnizare plan cadastral actualizat

foaie de plan

60

 

 

format A3

30

 

 

format A4

15

5.2

Furnizare plan de amplasament si delimitare, pe ortofotoplan

format A3

30

 

 

format A4

15

5.3

Furnizare de copii ale planurilor si hărtilor

foaie de plan/hartă

25

 

 

format A4

10

5.4

Furnizarea ortofotoplanuri alb-negru

foaie de plan

60

5.5

Furnizare ortofotoplanuri color

foaie de plan

90

5.6

Furnizare hărti administrative

foaie de hartă

25

5.7

Furnizare harta României (diverse scări si formate)

foaie de hartă

40

5.8

Furnizare hărti si planuri cadastrale si topografice indiferent de scară si editie

foaie de hartă/plan

50

5.9

Furnizare extras plan parcelar

format A4

15

6

FURNIZARE DE DATE Sl INFORMATII CARTOGRAFICE DIGITALE

6.1

Furnizare planuri si hărti digitale pe suporturi magnetice (informatii raster)

fisier plan/hartă

20

6.2

Furnizare planuri si hărti digitale pe suporturi magnetice (informatii raster georeferentiate)

fisier plan/hartă

40

6.3

Furnizare planuri si hărti vectoriale pe suport magnetic

fisier sectiune plan/strat

120

6.4

Furnizare ortofotoplanuri alb-negru

fisier plan/hartă

40

6.5

Furnizarea ortofotoplanuri color

fisier plan/hartă

80

6.6

Furnizare fotograme aeriene alb-negru

fotogramă

70

6.7

Furnizare fotograme aeriene color

fotogramă

100

6.8

Furnizare model numeric al terenului, echidistantă 1 metru

km2

50

6.9

Furnizare model numeric al terenului, echidistantă 5 metri

km2

20

6.10

Furnizare model numeric al terenului, echidistantă 10 metri

km2

10

6.11

Furnizare model numeric al terenului, echidistantă 20 metri

km2

5

 

7

SERVICII DE CONSULTANTĂ SI ASISTENTĂ TEHNICĂ

7.1

Operatii de asamblare/montaj produse cartografice analogice

lucrare

300

7.2

Operatii de racordare/mozaicare produse cartografice digitale

km

10

7.3

Consultantă de specialitate si asistentă tehnică5

oră

50

7.4

Verificări si rectificări de aparatură clasică

bucată

600

7.5

Verificări si rectificări de aparatură electro - optică

bucată

800

7.6

Verificări si rectificări de aparatură fotogrammetrică analogică

bucată

2.000

7.7

Serviciul de consultare baze de date de cadastru si carte funciară prin internet6

imobil

10

7.8

Serviciul de înregistrare în cadrul autoritătii de certificare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

certificat de înregistrare

600

7.9

Eliberare duplicate din carnetele cu titluri de proprietate

pag.A4

15

7.10

Serviciu de furnizare informatii prin internet privind stadiul înscrierilor6

dosar

3

8

RECEPTIA SI ÎNSCRIEREA IN CARTEA FUNCIARA A DOCUMENTATIILOR DE CADASTRU PENTRU

8.1

Prima înregistrare a imobilelor în cadastru si cartea funciară7

Imobil

120

8.2

Înscriere constructie

Corp constructie

50 + 0.05% din valoarea de impozitare 6

8.3

Desfiintare constructie

Corp constructie

50

8.4

Extindere constructie

Corp constructie

120

8.5

Modificare suprafată

Imobil

120

8.6

Modificare limite imobil

Imobil

120

8.7

Dezmembrare7

imobil nou

120

8.8

Dezmembrarea terenurilor supuse exproprierii

imobil nou

10

8.9

Comasare7 (extravilan)

imobil rezultat

120

8.10

Comasare7 (intravilan)

Imobil comasat

120

8.11

Schimbarea categoriei de folosintă a terenurilor

Imobil

50

8.12

Actualizarea informatii cadastrale

Imobil

50

8.13

Înscriere condominiu

unitate individuala

100

8.14

Înscrierea îndreptării erorii materiale

imobil

0

 

9

SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARA FURNIZATE PERSOANELOR FIZICE

9.1

Înscrierea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia, dobândite prin acte juridice între vii, asupra constructiilor si terenurilor, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal

imobil

0

9.2

Înscrierea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia dobândite cu titlu de mostenire, dacă nu s-a finalizat procedura succesorală în termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal

imobil

0

9.3

Înscrierea altor acte translative constitutive sau declarative de drepturi reale, pentru care nu se percepe impozitul pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare, prevăzut de art.771 din Codul Fiscal

imobil

0,3% din valoarea din act8

10

SERVICII DE PUBLICITATE IMOBILIARA FURNIZATE PERSOANELOR JURIDICE

10.1

Notarea fuziunii sau divizării societătilor comerciale

imobil

0,5% din valoarea din act8

10.2

Înscrierea dezmembrării terenurilor, intabularea dreptului de proprietate al statului dobândit prin expropriere

imobil

50

10.3

Înscrierea dreptului de proprietate si a dezmembrămintelor acestuia, dobândite prin acte juridice încheiate între o persoană fizică si o persoană juridică, pentru care se percepe 10% din impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal

imobil

0

10.4

Înscrierea altor acte translative, constitutive sau declarative de drepturi reale, pentru care nu se percepe impozitul prevăzut de art. 771 din Codul Fiscal

imobil

0,5% din valoarea din act8

11

SERVICII DE PUBUCITATE IMOBILIARĂ FURNIZATE PERSOANELOR FIZICE Sl JURIDICE

11.1

Intabulare drept de ipotecă sau privilegiu

operatie

100+0,1% din valoarea creantei garantate

11.2

Înfiintare carte funciară

Imobil

60

11.3

Înscriere dezmembrare/unificare

Imobil

0

11.4

Alte transcrieri, înscrieri sau notări, inclusiv radierea

imobil

50

 

11.5

Consultare carte funciară

carte funciară

5

11.6

Consultare documente din arhivă5

oră

50

11.7

Eliberare extras de carte funciară pentru informare

imobil

20

11.8

Eliberare certificate de sarcini

certificat de sarcini

100

11.9

Eliberare extras de carte funciară pentru autentificare

imobil

40

11.10

Eliberare copii certificate ale documentelor din arhivă

pagina A4

5

11.11

Notarea din oficiu în cartea funciară a plângerii formulate împotriva încheierii de carte funciară

imobil

0

11.12

Notarea în cartea funciară a litigiului, la solicitarea instantei

imobil

0

 

Note:

1 - indiferent de numărul de amplasamente;

2 - datele GPS livrate de la statiile permanente, vor contine cel putin următoarele tipuri de înregistrări pe 2 frecvente (L1,L2): momentul înregistrării, cod C/A, obs. fază L1, obs. fază L2, cod P/L2. Formatul datelor livrate este RINEX (Receiver Independent Exchange format);

- fisierele cu înregistrări vor începe si se vor încheia la momente de timp multiple de 30 de minute

- se va percepe suplimentar costul suportului pe care se va face livrarea. Livrarea datelor se poate face si prin posta electronică pentru fisiere sub 3Mb, după ce cumpărătorul a făcut dovada plătii contravalorii datelor;

3 - anunt prealabil cu 24 de ore privind datele cerute;

4 - anunt prealabil cu 72 de ore privind datele cerute;

5 - până în 60 de minute, tarifarea se face pentru o oră întreagă; după depăsirea primei ore, tarifarea se efectuează la fractiuni de 15 minute;

6 - tariful nu include costul serviciilor prestate de terti (de exemplu: comisioane bancare, servicii de telecomunicatii si transmitere de date, etc);

7- tarifele din acest capitol includ furnizarea, de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară, la cerere, de date si produse cartografice de la 4.1, 4.2, 4.4, 5.1 (format A4) si 5.8 (format A4), necesare realizării lucrării;

8 - dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici, sau nu este disponibila, procentul se aplică la aceasta din urmă;

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.669/2006 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar

 

În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (9) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu

modificările si completările ulterioare,

în baza consultării federatiilor sindicale reprezentative la nivel de ramură învătământ,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei si cercetării emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.669/2006 privind aprobarea Metodologiei si a criteriilor de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit în învătământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, se completează prin introducerea a două noi anexe după anexa nr. 3, după cum urmează:

- anexa nr. 4 privind criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit directorului/directorului adjunct si personalului didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar - profesori de educatie fizică si sport si antrenori din cluburile sportive scolare si liceele cu program sportiv, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin;

- anexa nr. 5 privind criteriile specifice si grila de punctaj pentru acordarea gradatiei de merit personalului de conducere si cadrelor didactice din palatele si cluburile copiilor si elevilor/Palatul National al Copiilor, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală managementul resurselor umane, Directia generală buget-finante, patrimoniu si investitii din Ministerul Educatiei si Cercetării si inspectoratele scolare vor pune în aplicare dispozitiile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Mihail Hărdău

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2007.

Nr. 161.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la metodologie)

 

 

 

A. CRITERIILE SPECIFICE Sl GRILA DE PUNCTAJ

pentru acordarea gradatiei de merit

directorului/directorului adjunct

al clubului sportiv scolar/liceului cu program sportiv

Anul scolar...................................

 

• NUMELE SI PRENUMELE:_____________________________

• FUNCTIA: ___________________________________________

• UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT:

• VECHIMEA ÎN ÎNVĂTĂMÂNT:

• GRAD DIDACTIC: ___________

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Punctaj acordat

01. CRITERIUL ACTIVITĂTILOR COMPLEXE CU VALOARE INSTRUCTIV-EDUCATIVA

 

a.

 

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

c.

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

e.

 

 

 

 

 

f.

 

 

 

 

 

g.

 

 

 

 

 

h.

 

 

 

 

 

i.

 

 

 

 

 

j.

 

 

 

 

 

k.

 

 

 

 

 

l.

 

 

 

 

 

m.

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

o.

 

 

 

 

 

p.

 

 

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Subcriterii care trebuiesc îndeplinite de către candidat

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Punctaj acordat

02. CRITERIUL PRIVIND PERFORMANTE DEOSEBITE ÎN INOVAREA DIDACTICA

 

a.

 

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

c.

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

e.

 

 

 

03. CRITERIUL PRIVIND PARTICIPAREA LA PROIECTE, ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE REFORMA EDUCATIONALĂ, COORDONATE DE INSPECTORATUL SCOLAR, MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII, ALTI PARTENERI

 

 

 

 

 

04. CRITERIUL PRIVIND CRESTEREA PRESTIGIULUI UNITĂTII DE ÎNVĂTĂMÂNT /CONEXE, FĂCÂND VIZIBILE REZULTATELE ACESTEIA ÎN PRESĂ, PE SITE-URILE EDUCATIONALE, PRIN SPORIREA CALITĂTII ACTULUI EDUCATIONAL, MANIFESTAT PRIN LOCUL OCUPAT DE SCOALĂ ÎN IERARHIA STABILITĂ DE INSPECTORATELE SCOLARE

 

a.

 

 

 

 

 

b.

 

 

 

 

 

c.

 

 

 

 

 

d

 

 

 

 

 

e.

 

 

 

 

 

f.

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

NOTĂ: a) Stabilirea subcriteriilor, punctajului maxim si detalierea acestuia se fac de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului scolar.b) Dovada îndeplinirii criteriilor din pre2enta fisă se face prin depunerea, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, a diplomelor, certificatelor, adeverintelor, etc, eliberate de institutiile abilitate.

 

B. CRITERIILE SPECIFICE SI GRILA DE PUNCTAJ

pentru acordarea gradatiei de merit

personalului didactic din învătământul sportiv integrat si suplimentar (profesori de educatie fizică si sport si antrenori din cluburile sportive scolare si liceele cu program sportiv)

Anul scolar...................................

 

NUMELE SI PRENUMELE:

FUNCTIA:

UNITATEA DE ÎNVĂTĂMÂNT:

VECHIMEA ÎN ÎNVĂTĂMÂNT:

• GRAD DIDACTIC:

 

Nr. Crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

 

Punctaj minim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea ISJ

01.

a) Rezultate deosebite obtinute în pregătirea prescolarilor si a elevilor în raport cu standardele curriculare de performantă, materializte în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale elevilor la clasă, la testări si examene nationale de sfârsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual pentru disciplinele de specialitate în învătământul vocational:

- selectia elevilor în grupe/clase cu profil sportiv

 

 

 

 

 

- ponderea promovării elevilor de la un an la altul de pregătire sportivă/studiu

elevi cu dublă legitimare

 

 

 

 

 

- elevi transferati

 

 

 

 

 

- elevi participanti la pregătire, întreceri, concursuri si competitii cu loturile nationale

 

 

 

 

 

b) Rezultate deosebite obtinute în selectia, pregătirea si promovarea sportivilor cu calităti deosebite pentru sportul de performantă

 

 

 

 

 

- selectia sportivilor cu calităti deosebite pregătirea sportivilor cu calităti deosebite

 

 

 

 

 

- promovarea sportivilor cu calităti deosebite

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea ISJ

 

c) Performante în pregătirea elevilor distinsi la competitiile nationale si internationale, materializate prin obtinerea locurilor I, II, III, IV, V si VI:

 

 

c.l. La disciplinele sportive individuale:

 

COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori(lII,II,I)

 

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campion-ite/cupe mondiale, local I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Detalierea

punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea ISJ

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participate

 

 

 

COMPETITII NATIONALE OFICIALE

 

 

 

- campionate nationale Scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

- campionate nationale Scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

- campionate nationale Scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

- campionate nationale Scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

c.2. La disciplinele sportive de echipă:

COMPETITII INTERNATIONALE OFICIALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- campionate internationale, locul I, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul II, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul III, copii

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate internationale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate internationale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate internationale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate internationale, locurile LV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate internationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate internationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate balcanice, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locul III, tineret/seniori

 

 

 

- campionate balcanice, locurile IV-VI tineret/seniori

 

 

 

- campionate europene, locul I, copii

 

 

 

- campionate europene, locul II, copii

 

 

 

- campionate europene, locul III, copii

 

 

 

- campionate europene, locurile IV-VI, copii

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul I, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul II, tineret/seniori

 

 

 

- campionate/cupe europene, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

Nr. Crt.

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea ISJ

 

- campionate/cupe europene, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul II, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locul III, copii

 

 

 

 

- campionate mondiale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe mondiale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul I

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul II

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul III

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul IV

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul V

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locul VI

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, locurile VII-VIII

 

 

 

 

- Jocuri Olimpice, realizarea conditiilor de participate

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul I

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul II

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locul III

 

 

 

 

- campionate nationale scolare - CSS/LPS, locurile IV-VI

 

 

 

 

- campionate nationale, locul I, copii

 

 

 

 

- campionate nationale, locul II, copii

 

 

 

 

- campionate nationale, locul III, copii

 

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, copii

 

 

 

 

- campionate nationale, locul I, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate nationale, locul II, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate nationale, locul III, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate nationale, locurile IV-VI, juniori(III,II,I)

 

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul I, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul II, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locul III, tineret/seniori

 

 

 

 

- campionate/cupe nationale, locurile IV-VI, tineret/seniori

 

 

 

 

d) Pregătirea loturilor judetene pentru Olimpiada la disciplina pregătire sportivă teoretică, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la olimpiada judeteană si nationala; organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean:

- pregătirea loturilor judetene

- membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare

- membru în comisia de organizare a etapei judetene

- membru în comisia de organizare a etapei nationale

- însotitor al elevilor la etapa judeteană

- însotitor al elevilor la etapa natională

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel interjudetean

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel national

- organizarea si participarea la spectacole, expozitii, simpozioane la nivel international

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriul care trebuie îndeplinit de către candidat (se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj maxim

Detalierea punctajului

maxim

Autoevaluare

Evaluarea ISJ

e) Pregătirea loturilor nationale/olimpice, participarea, în calitate de membru al comisiilor/grupurilor de organizare si profesor-antrenor, la întrecerile/ concursurile/ competitiile judetene, interjudetene, nationale si internationale:

 

 

 

 

pregătirea loturilor nationale/olimpice

 

 

 

membru al comisiilor/grupurilor nationale de coordonare

 

 

 

membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel judetean

 

 

 

membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel zonal

 

 

 

membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel national

 

 

 

membru în comisiile de organizare a competitiilor de nivel international

 

 

 

profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/ competitiile judetene si interjudetene

 

 

 

profesor-antrenor, la întrecerile/concursurile/ competitiile nationale si internationale

 

 

 

f) Rezultate notabile/măsurabile obtinute în activitătile culturale si educative organizate în scoală si finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, cu impact la nivel local/judetean/al municipiului Bucuresti/national/international:

 

 

 

cu impact la nivel local

 

 

 

cu impact la nivel judetean

 

 

 

cu impact la nivel interjudetean

 

 

 

cu impact la nivel national

 

 

 

cu impact la nivel international

 

 

 

g) Rezultatele comunicării cu părintii, cu unitătile de

învătământ si cu autoritătile locale, concretizate în reducerea abandonului scolar, a delincventei juvenile, a comportamentelor marginale:

 

 

 

- cu autoritătile locale

 

 

 

- cu unitătile de învătământ

 

 

 

- cu părintii

 

 

 

h) Activitate desfăsurată cu elevii capabili de performantă în centrele nationale olimpice de excelentă:

 

 

 

- director tehnic

 

 

 

- profesor/antrenor

 

 

 

i) Rezultate obtinute în organizarea cu elevii a unor activităti practice, educative pentru formarea de abilităti de comunicare, colaborare si organizare

 

 

 

j) Rezultate măsurabile/cuantificabile obtinute prin finalizarea unor proiecte de parteneriat educational, la nivel local/judetean/national/international, si în activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale:

- proiecte de parteneriat educational la nivel local

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel judetean

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel national

 

 

 

- proiecte de parteneriat educational la nivel international

 

 

 

- activităti de voluntariat la nivelul comunitătii locale

 

 

 

k) Activitate de consilier educativ, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare.

 

 

 

 

Nr.

Crt.

 

Criteriul cate trebuie îndeplinit de către candidat

(se referă la activitatea din perioada 20.01.2003-21.01.2007)

Punctaj

maxim

Detalierea

punctajului maxim

Autoevaluare

Evaluarea

ISJ

02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Contributia la elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice, reviste scolare, avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei si Cercetării, după caz; cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN, crearea de softuri educationale în specialitate, platforme de e-leaming avizate de Ministerul Educatiei si Cercetării; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, însotite de suportul de curs; elaborarea de programe vizând curriculumul pentru optional integrat în dezvoltare locală:

 

 

 

 

programe scolare, regulamente, metodologii, îndrumătoare/ghiduri metodice, manuale scolare reviste scolare, auxiliare/materiale didactice (bază sportivă, materiale, aparate si instalatii sportive)

 

 

 

cărti în domeniul educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

crearea d platforme de e-learning

 

 

 

elaborarea de programe scolare pentru discipline

optionale noi, însotite de suportul de curs

 

 

 

elaborarea de programe vizând curriculumul pentru

optional integrat în dezvoltare locală

 

 

 

b) Elaborarea de cârti si lucrări stiintifice publicate în

domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

 

 

 

c) Activitatea de evaluator de manuale, de memorat, de formator, activitate în domeniul sindical la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, în calitate de formatori, contributia la

cercetări stiintifice în specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei; se va stabili un punctaj defalcat pentru cursuri cu o durată de minimum 3 zile (24 ore), care să vizeze asigurarea calitătii si personalizarea concretă de comunicare cu

familia si comunitatea privind participarea si contributia la activitătile mentionate:

 

 

 

- activitate de evaluator de manuale

 

 

 

- activitate de mentorat activitate de formator

 

 

 

- activitate în domeniul sindical la nivel:

- local/judetean

- national/international

 

 

 

participarea cu comunicări la simpozioane judetene, regionale (zonale), nationale si/sau internationale

 

 

 

- participarea la formarea personalului didactic prin Casa Corpului Didactic, în calitate de formator

 

 

 

- contributie la cercetări stiintifice fundamentale în

specialitate sau în domeniul problematicii învătământului si educatiei

 

 

 

 

A. CRITERIILE SPECIFICE SI GRILA DE PUNCTAJ

pentru acordarea gradatiei de merit personalului de conducere din palatele si cluburile copiilor

si elevilor/Palatul National al Copiilor

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructivă - educativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atragerea si mentinerea copiilor în activitătile cercului (depăsirea nr. de elevi fată de normativ)

2

 

Performante în pregătirea copiilor distinsi la concursuri de profil, materializate în obtinerea locului I, II, III si mentiuni la faza internatională si natională si locurile I, II, III si premiile speciale la faza interjudeteană/ regională

 

 

 

 

International

 

 

 

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Mentiune/ Premiu special

1/premiu

 

National

 

 

 

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

l/premiu

 

Interjudetean /judetean

 

 

 

Locul I

4/premiu

 

Locul II

3/premiu

 

Locul III

2/premiu

 

Premiu special

1/premiu

 

Participarea în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare la concursurile scolare incluse în programul de activităti si în calendarul inspectoratului scolar/ MEdC

International

3/calitate

 

National

2/calitate

 

Interjudetean

1.5/calitate

 

Judetean

1 /calitate

 

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

1. Activităti complexe cu valoare instructivă - educativă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea de concursuri si festivaluri

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean /regional

1.5/activitate

 

Organizare de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

International

4/activitate

 

National

3/activitate

 

Interjudetean /regional

2/activitate

 

Participare la spectacole, expozitii, concerte, simpozioane etc.

 

International

3/activitate

 

National

2/activitate

 

Interjudetean /regional

1/activitate

 

Finalizarea unor proiecte de parteneriat educational

International

3/proiect

 

National

2/proiect

 

Judetean

1/proiect

 

Local

0.5/proiect

 

Activităti desfăsurate cu copii cu cerinte educative speciale/institutionalizati etc.

national

3/activitate

 

judetean

2/activitate

 

local

1/activitate

 

Activitate ca metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar si în comisia natională de specialitate, coordonator de cerc pedagogic, îndrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare

2/calitate

 

Participare la cursuri de formare

1/curs

 

Rezultatele comunicării cu părintii si autoritătile locale, concretizate în reducerea delicventei juvenile si a comportamentelor marginale

2

 

 

Criteriul

Subcriterii

Punctaj

Punctaj acordat

2. Performante deosebite în inovarea didactică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributia la elaborarea de (avizate de inspectoratul scolar sau MEdC)

 

 

 

 

programe scolare

2/programă

 

Metodologii/ /regulamente la nivel national

2/metodologie

 

manuale scolare,

2/manual

 

auxiliare didactice, îndrumătoare /ghiduri metodice

2/auxiliar

 

reviste scolare

2/revista

 

Elaborarea de cărti si lucrări stiintifice de specialitate în domeniul didacticii, specialitătii si managementului educational, înregistrate cu ISBN

2/lucrare

 

Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator. Activitate în domeniul sindical

national

3

 

judetean

2

 

local

1

 

Participarea la formarea personalului didactic prin CCD, în calitate de formatori (minim 24 ore cursul)

2/curs

 

Activitatea desfăsurată în cadrul unor comisii tehnice si consilii consultative de dialog social si a altor structuri de dialog social si în comisiile nationale de specialitate

1/activitate

 

3. Parteneriat educational in cadrul programelor de reforma

Proiecte de parteneriat educational coordonate de IS J, MEdC si alti parteneri (Institutul Francez, British Council, Phare, Socrates, Arion, UNICEF, JIICA/JOCV, Youth, Institutul Goethe, Banca Mondială, Centrul de limbi moderne de la Graz, KulturKontakt - Austria, etc.)

3/proiect

 

4. Cresterea prestigiului unitătii de învătământ

 

 

 

 

 

 

Contributie individuală si / sau în echipă la dezvoltarea teoriei si practicii managementului educational si institutional, în contextul reformei învătământului