MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 75         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 31 ianuarie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 947 din 19 decembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

59. - Hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

135. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 4-10 martie 2007 a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăsurat în luna noiembrie 2006

 

500. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 947

din 19 decembrie 2006

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicoiae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Antonia Constantin – procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicoleta Ucu în Dosarul nr. 2.191/C/2006 al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei, avocatul Victor Gafiuc, cu împuternicire avocatială depusă la dosar, lipsă fiind cealaltă parte, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Avocatul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, întrucât dispozitiile procedurale criticate încalcă principiul egalitătii si dreptul de proprietate, prevăzând pentru anumite litigii doar două grade de jurisdictie.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurisprudenta constantă a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 3 iulie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 3.191 /C/2006, Tribunalul Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă. Exceptia a fost ridicată de Nicoleta Ucu, recurentă într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea unei cereri de revendicare imobiliară.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate contravin principiului egalitătii în fata legii si dreptului de proprietate privată, întrucât hotărârile privind apărarea dreptului de proprietate pot fi atacate diferentiat, cu apel sau numai cu recurs, în functie de valoarea proprietătii.

Tribunalul Botosani - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile legale criticate nu contravin Constitutiei, ci se aplica în mod egal oricărui cetătean, iar stabilirea unui plafon valoric nu se referă la titularul dreptului de proprietate, ci la obiectul material al litigiului, pentru o mai bună administrare a justitiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, asa cum a statuat si Curtea Constitutională în jurisprudenta sa.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dispozitiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, introduse prin art. I pct. 94 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 si modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 609 din 14 iulie 2005, având, în prezent, următorul cuprins: „Nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoresti date în primă instantă în cererile introduse pe cale principală privind pensii de întretinere, litigii al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard lei inclusiv, atât în materie civilă, cât si în materie comercială, actiunile posesorii, precum si cele referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, luarea măsurilor asigurătorii si în alte cazuri prevăzute de lege."

Autorul exceptiei consideră că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si ale art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată, precum si celor ale art. 20 referitoare la tratatele internationaleprivind drepturile omului, raportate la art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că asupra dispozitiilor legale criticate, raportate la prevederile art. 16 alin. (1) si ale art. 44 din Legea fundamentală, s-a pronuntat prin Decizia nr. 522 din 11 octombrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 9 noiembrie 2005. Cu acel prilej, Curtea a retinut că diferentierea hotărârilor care pot fi sau nu pot fi supuse apelului se face pe criteriul valorii obiectului litigiului, iar nu pe cel al averii sau al categoriei sociale, si, prin urmare, textul legal nu instituie discriminări între cetăteni în functie de criteriile prevăzute atât în art. 4 alin. (2) din Constitutie, cât si în art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a prevederilor constitutionale referitoare la garantarea si ocrotirea proprietătii private, Curtea a retinut că acestea nu au pertinentă în cauza de fată, care are ca obiect examinarea constitutionalitătii dispozitiilor procedurale referitoare la hotărârile judecătoresti care nu pot fi supuse apelului în cadrul procesului civil.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, argumentele si solutia acestei decizii sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Nicoleta Ucu în Dosarul nr. 2.191/C/2006 al Tribunalului Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 decembrie 2006.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli actualizate pe anul 2006 ale unor operatori economici care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, prevăzute în anexele nr. 1-13*).

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli actualizate reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, solidaritătii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 59

 

*) ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea, în perioada 4-10 martie 2007, a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăsurat în luna noiembrie 2006

 

În conformitate cu prevederile art. 179 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 783/2007,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursului desfăsurat în luna noiembrie 2006 se organizează un nou concurs de selectie în perioada 4-10 martie 2007.

(2) Concursul de selectie a managerului de spital public se organizează la nivel central, în municipiul Bucuresti, de către o comisie numită prin ordin al ministrului sănătătii publice, cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii concursului.

Art. 2. - (1) Comisia centrală de concurs are următoarea componentă:

a) presedinte: un secretar de stat sau director general din Ministerul Sănătătii Publice;

b) vicepresedinte: un director din Ministerul Sănătătii Publice;

c) membri: - 3 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii Publice;

- 2 reprezentanti ai Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar;

- 2 cadre didactice (profesor sau conferentiar) În specialitatea management din cadrul Facultătii de Management a Academiei de Studii Economice din Bucuresti;

- 2 cadre didactice (profesor sau conferentiar) În specialitatea psihologie din cadrul Facultătii de Psihologie si Stiintele Educatiei a Universitătii din Bucuresti;

d) secretariat: - un reprezentant al Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar;

- un reprezentant al Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar.

(2) După constituire, până la finalizarea concursului de selectie a managerului de spital public si solutionarea contestatiilor, comisia centrală de concurs îsi desfăsoară activitatea în încăperi destinate special, dotate cu mijloace birotice si de securitate a informatiilor, asigurate de Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar.

Art. 3. - (1) Înscrierea candidatilor se face în perioada 21-24 februarie 2007, la sediul Scolii Nationale de Sănătate Publică si Management Sanitar.

(2) În cadrul desfăsurării probei de test-grilă, responsabilii de săli si supraveghetorii sunt asigurati de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar.

Art. 4. - Probele de concurs, anuntul de concurs, înscrierea candidatilor, organizarea, desfăsurarea si finalizarea concursului de selectie din perioada 4-10 martie 2007, cu exceptia celor prevăzute la art. 1-3, se fac în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.212/2006 privind aprobarea Normelor de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 11 octombrie 2006.

Art. 5. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare din Ministerul Sănătătii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2007.

Nr. 135.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind delegarea competentei de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor functii publice de conducere

 

Având în vedere prevederile art. 512 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

În temeiul art. 19 alin. (2) si al art. 20 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) În perioada 1 februarie-31 iulie 2007, Agentia Natională a Functionarilor Publici deleagă competenta de a organiza concursuri de recrutare astfel:

a) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou, precum si pentru functiile publice specifice echivalate cu acestea;

b) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală, pentru functiile publice de conducere de sef serviciu si sef birou din domeniile prevăzute la art. 512 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate organiza concursurile de recrutare pentru care s-a delegat competenta în conditiile alin. (1) În următoarele situatii:

a) la solicitarea autoritătilor sau institutiilor publice în al căror stat de functii se află functia publică vacantă pentru care se organizează concursul de recrutare;

b) dacă a fost sesizată cu privire la posibila încălcare a prevederilor legale referitoare la organizarea si desfăsurarea concursurilor de recrutare;

c) dacă constată că nu a fost respectată procedura de organizare si desfăsurare a concursului de recrutare; dacă constată deficiente cu privire la modalitătile de ocupare a functiilor publice.

Art. 2. - (1) Organizarea concursurilor de recrutare prevăzute la art. 1 se face în conditiile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările ulterioare.

(2) Comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor se constituie prin act administrativ al conducătorului autoritătii sau institutiei publice pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (1-5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003, cu modificările ulterioare.

(3) Secretariatul comisiei de concurs si al comisiei de solutionare a contestatiilor se asigură de autoritatea sau institutia publică pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare.

Art. 3. - Autoritatea sau institutia publică pentru care s-a delegat competenta de a organiza concursul de recrutare are obligatia de a transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării concursului de recrutare, raportul comisiei de concurs si, dacă este cazul, raportul comisiei de solutionare a contestatiilor, întocmit de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 4. - Modelul rapoartelor prevăzute la art. 3 se publică pe site-ul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2007.

Nr. 500.