MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 4 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

28. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. VII la Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

564. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

463. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal, precum si asigurarea transparentei

 

514. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

 

            1.137/475. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management „EXBUGET”

 

1.149. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

8. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

Rectificări la :

 - Hotărârea Guvernului nr. 223/2007

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. VII la Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. VII „Componenta Comisiei pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională” la Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, domnul senator Stoica Mie - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei, în locul doamnei senator Nicolai Norica - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 28.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1), (11), (12), (2), (3), (4), (5) si (6), art. 14, art. 23, art. 26 alin.(2), (3) si (4), art. 30, art. 33, art. 35 alin. (3), art. 372 alin.(1), art. 373 alin. (1) din anexă, cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei;”.

2. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 89/109/CEE referitoare la materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, Directiva 78/142/CEE referitoare la materialele si obiectele care contin monomerul clorură de vinii si care vin în contact cu alimentele, amendată prin Directiva 81/432/CEE, Directiva 80/766/CEE care stabileste metoda de analiză comunitară pentru controlul oficial al nivelului monomerului de clorură de vinii în materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, Directiva 81/432/CEE privind metodele de analiză a clorurii de vinii eliberate în alimente de materiale si obiecte, Directiva 82/711/CEE care stabileste regulile fundamentale necesare pentru testarea migrării constituentilor materialelor si .obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, amendată prin directivele 85/572/CEE, 93/8/CEE si 97/48/CEE, Directiva 85/572/CEE privind stabilirea listei de simulanti utilizati pentru testarea migrării constituentilor materialelor si obiectelor din material plastic care vin în contact cu alimentele, Directiva 84/500/CEE privind obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele, Directiva 93/10/CEE privind materialele si obiectele în contact cu alimentul produse din celuloză regenerată, Directiva 93/11/CEE privind eliberarea de N-nitrozamine, Directiva 80/590/CEE privind determinarea simbolurilor care pot însoti materialele si obiectele care intră în contact cu alimentele, Directiva 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, Directiva Consiliului 2004/1/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE în ceea ce priveste suspendarea utilizării azodicarboamidei ca agent de expandare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 7 din 13 ianuarie 2004, Directiva 2004/19/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 71 din 10 martie 2004, Directiva 2004/13/CE ce amendează Directiva 2002/16/CE pentru utilizarea derivatilor epoxi în materialele si obiectele destinate contactului direct cu produsele alimentare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 27 din 30 ianuarie 2004, Directiva Comisiei 2005/31/CE ce amendează Directiva 84/500/CEE privind obiectele din ceramică care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L110 din 30 aprilie 2005, si Directiva 2005/79/CE ce amendează Directiva 2002/72/CE privind materialele si obiectele din material plastic care vin în contact cu alimentele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 302 din 19 noiembrie 2005, Directiva Comisiei 2004/14/CE ce amendează Directiva 93/10/CEE privind materialele si obiectele în contact cu alimentul produse din celuloză regenerată, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 27 din 30 ianuarie 2004.”

3. La articolul 32 din normele prevăzute în anexă, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică cofrajelor sintetice din celuloză regenerată.”

4. După alineatul (2) al articolului 32 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Filmele din celuloză regenerată la care se face referire la alin. (1) apartin unuia dintre următoarele tipuri:

a) filme din celuloză regenerată neacoperite cu strat de protectie;

b) filme din celuloză regenerată acoperite cu un strat de protectie derivat din celuloză; sau

c) filme din celuloză regenerată acoperite cu un strat de protectie alcătuit din materiale plastice.”

5. La articolul 33 din normele prevăzute în anexă, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Pentru fabricarea filmelor din celuloză regenerată la care se face referire la art. 32 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si b) se utilizează numai substantele sau grupele de substante prevăzute în anexa nr. 15, conform conditiilor stabilite în aceasta.”

6. După alineatul (2) al articolului 33 din normele prevăzute în anexă se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru fabricarea filmelor din celuloză regenerată la care se face referire în art. 32 alin. (3) lit. c), înainte de acoperirea cu stratul de protectie se utilizează numai substantele sau grupele de substante prevăzute în prima parte a anexei nr. 15, conform conditiilor stabilite în aceasta.

(4) Pentru fabricarea stratului de protectie care se aplică pe filmul din celuloză regenerată prevăzută la alin. (3) se utilizează numai substantele sau grupele de substante prevăzute în anexele nr. 2-6, conform conditiilor prevăzute în acestea.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), materialele si obiectele fabricate din filmul de celuloză regenerată la care se face referire în art. 32 alin. (3) lit. c) trebuie să respecte prevederile art. 11,16 si 17.”

7. După alineatul (2) al articolului 35 din normele prevăzute în anexă se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt interzise producerea si importul în România al filmelor din celuloză regenerată destinate să vină în contact cu alimentele, care nu respectă prevederile prezentelor norme.”

8. Anexa nr. 15 la norme se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

9. În cuprinsul Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele sintagma „folie/foliile din celuloză regenerată” se înlocuieste cu sintagma „film/filme din celuloză regenerată”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.197/2002 pentru aprobarea Normelor privind materialele si obiectele care vin în contact cu alimentele, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 7 decembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru

Siguranta Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 564.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 15 la norme)

 

LISTA

de substante autorizate pentru fabricarea filmului din celuloză regenerată

 

N.B.

Procentajele din prezenta anexă, prima si a doua parte, sunt exprimate în masă/masă (m/m) si sunt calculate în relatie cu cantitatea de film din celuloză regenerată anhidră si fără strat de protectie. Denumirile tehnice uzuale sunt mentionate în parantezele pătrate. Substantele utilizate vor fi de o calitate tehnică bună în ceea ce priveste criteriile de puritate.

 

PRIMA PARTE

Film din celuloză regenerată fără strat protector

 

Denumiri

Restrictii

A. Celuloză regenerată

Nu mai putin de 72% (m/m)

B. Aditivi

 

1. Agenti de înmuiere

Nu mai mult de 27% (m/m) În total

- Eter bis(2-hidroxietilic) [= dietilenglicol]

- Etandiol [= monoetilenglicol]

Numai pentru filmele care vor fi acoperite de un strat protector si apoi folosite pentru alimente care nu sunt umede, adică nu au un continut de apă liberă din punct de vedere fizic la suprafată. Cantitatea totală de eter bis(2- hidroxietilic) si etandiol prezentă în alimentele care au fost în contact cu filmul de acest tip nu trebuie să depăsească 30 mg/kg de aliment.

- 1,3-butandiol

 

- Glicerina

 

- 1,2-propandiol [=1,2 propilenglicol]

 

- Oxid de polietilenă [= polietilenglicol]

Greutate moleculară medie între 250 si 1.200

- Oxid de 1,2-polipropilenă [=1,2 polipropilenglicol]

Greutate moleculară medie nu mai mare de 400 si continut liber

de 1,3-propandiol nu mai mare de 1 % (m/m)

în substantă

- Sorbitol

 

- Tetraetilenglicol

 

- Trietilenglicol

 

- Uree

 

2. Alti aditivi

Nu mai mult de 1 % (m/m) În total

Prima clasă

Cantitatea de substantă sau a grupei de substante de la fiecare alineat nu trebuie să depăsească 2 mg/dm2 de film fără strat protector.

- Acid acetic si sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K si Na

 

-Acid ascorbic si sărurile sale NH4, Ca, Mg, K si Na

- Acid benzoic si benzoat de sodiu

- Acid formic si sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K si Na

- Acizi grasi liniari, saturati sau nesaturati, cu un număr par de carbon de la 8 la 20 inclusiv si acizii behenic si ricinoleic si sărurile de NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, Zn ale acestora

- Acid citric, D si L-lactic, maleic, L-tartaric si sărurile lor de Na si K

- Acid sorbic si sărurile sale de NH4, Ca, Mg, K si Na

- Amidele acizilor grasi liniari, saturati sau nesaturati, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv si amidele acizilor behenic si ricinoleic

- Tipuri de amidon si făină naturale, comestibile

- Tipuri de amidon si făină modificate prin tratament chimic

- Amiloză

- Carbonati si cloruri de calciu si magneziu

- Esteri ai glicerinei cu acizi grasi liniari, saturati sau nesaturati, cu un număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv si/sau cu acid adipic, citric, 12-hidroxistearic(oxistearin), ricinoleic

 

- Esteri ai polioxietilenei (8 la 14 grupări de oxietilenă)

cu acizi grasi liniari, saturati sau nesaturati, cu un

număr par de atomi de carbon de la 8 la 20 inclusiv

 

- Esteri ai sorbitolului cu acizi grasi liniari, saturati

sau nesaturati, cu un număr par de atomi

de carbon de la 8 la 20 inclusiv

- Mono- si/sau diesteri ai acidului stearic

cu etandiol si/sau eter bis (2-hidroxietilic)

si/sau trietilen glicol

- Oxizii si hidroxizii aluminiului, calciului, magneziului

si siliciului, silicatii si silicatii hidratati de aluminiu,

calciu, magneziu si potasiu

- Oxidul de polietilenă [=polietilenglicol]

Greutate moleculară medie între 1.200 si 4.000

- Propionat de sodiu

 

Clasa a doua

Cantitatea totală de substante nu trebuie să depăsească 1 mg/dm2 de film fără strat protector si cantitatea de substantă sau a grupei de substantă de la fiecare alineat nu trebuie să depăsească 0,2 mg/dm2 (sau o limită mai mică acolo unde este specificată) de film fără strat de protectie

- Sulfonat de sodiu alchil (C8 la C18) benzen

Nu mai mult de 0,05 mg/dm2 de film fără strat protector

- Sulfonat de sodiu izopropil naftalină

- Sulfat de sodiu alchil (C8 la C18) - Sulfonat de sodiu alchil (Cs la C18) - Dioctilsulfosuccinat de sodiu

- Distearat de monoacetat de dihidroxietil

dietilen triamină

- Sulfati de laurii amoniu, magneziu si potasiu

- N,N'-distearoil diaminoetan, N,N'-dipalmitoil

diaminoetan, N,N'-dioleoil diaminoetan

- 2-heptadecil-4,4-bis (metilen-stearat)oxazolină

- Etilsulfat de polietilenă-aminostearamidă

Nu mai mult de 0,1 mg/dm2 de film fără strat protector

Clasa a treia - agent de fixare

Cantitatea totală de substante nu poate depăsi 1 mg/dm2

de film fără strat protector

- Produsul de condensare al melamin-formaldehidei

nemodificate sau care poate să fie modificată

cu unul sau mai multi dintre produsii următori:

butanol, dietilentriamină, etanol, trietilentetramină,

tetraetilenpentamină, tri-(2-hidroxietil)amină,

3,3'-diaminodipropilamină,

4,4'-diaminodibutilamină

Continut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de film fără strat protector

Continut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de folie fără strat protector

- Produsul de condensare al melamin-formaldehidei

ureice modificate cu tris-(2-hidroxietil)amină

Continut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de film fără strat protector

Continut de melamină liberă nu mai mare de 0,3 mg/dm2 de fiim fără strat protector

- Polialchilenamine reticulate cationice:

În conformitate cu directivele Comunitătii Europene si în absenta lor, cu legislatia natională, până la adoptarea directivelor comunitare

a) poliamidă-epiclorhidrină, răsină bazată pe

diaminopropilmetilamină si epiclorhidrină

b) poliamidă-epiclorhidrină, răsină bazată pe

epiclorhidrină, acid adipic, caprolactamă,

dietilentriamină si/sau etilendiamină

c) poliamidă-epiclorhidrină, răsină bazată pe acid

adipic, dietilentriamină si epiclorhidrină sau un

amestec de epiclorhidrină si amoniac

d) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, răsină bazată

pe epiclorhidrină, adipat de dimetil si dietilentriamină

e) poliamidă-poliamină-epiclorhidrină, răsină bazată

pe epiclorhidrină, adipamidă si

diaminopropilmetilamină

- Polietilenamine si polietilenimine

Nu mai mult de 0,75 mg/dm2 de film fără strat protector

Continut de formaldehidă liberă nu mai mare de 0,5 mg/dm2 de fiim fără strat protector

Produsul de condensare uree-formaldehidă

nemodificat sau care poate fi modificat cu unul

sau mai multi dintre produsii următori:

acid aminometilsulfonic, acid sulfanilic, butanol,

diaminobutan, diaminodietilamină,

diaminodipropilamină, diaminopropan, dietilentriamină,

etanol, guanidină, metanol, tetraetilenpentamină,

trietilentetramină, sulfit de sodiu

Clasa a patra

Cantitatea totală de substante nu trebuie să depăsească 0,01 mg/dm2 de film fără strat protector.

- Produsi rezultati în urma reactiei aminelor uleiurilor

comestibile cu oxidul de polietilenă

 

- Sulfat de laurii monoetanolamină

 

 

PARTEA A DOUA

Film din celuloză regenerată cu strat protector

 

Denumiri

Restrictii

A. Celuloză regenerată

Vezi prima parte.

B. Aditivi

Vezi prima parte.

C. Stratul protector

 

1. Polimeri

Cantitatea totală de substante nu trebuie să depăsească 50 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în

contact cu alimentele.

- Etil, hidroxietil, hidroxipropil si eterii metilici

ai celulozei

 

- Nitroceluloză

Nu mai mult de 20 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele; continutul de azot între 10,8% (m/m) si 12,2% (m/m) în nitroceluloză

2. Răsini

Cantitatea totală de substante nu poate depăsi 12,5 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele si numai pentru producerea filmelor din celuloză regenerată cu strat protector bazat pe nitroceluloză.

- Cazeină

 

- Colofoniu si/sau produsii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproportionare si esterii acestora cu alcoolul metilic, etilic sau polivalent C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli

- Colofoniu si/sau produsii săi de polimerizare, hidrogenare sau disproportionare condensati cu acizii acrilic, maleic, citric, fumărie si/sau ftalic si/sau 2,2 bis(4-hidroxifenil)propan formaldehidă si esterificati cu alcoolul metilic, etilic sau polivalenti C2 la C6 sau amestecuri ale acestor alcooli

- Esteri derivati din eter bis (2-hidroxietilic) cu produsii de aditie ai betapinenei si/sau dipentenei si/sau diterpenei si anhidridei maleice

- Gelatină comestibilă

- Ulei de ricin si produsi săi de dehidratare sau hidrogenare si produsii săi de condensare cu poliglicerol, acizii adipic, citric, maleic, ftalic si sebacic

- Răsină naturală [=damar]

- Poli-beta-pinenă [=răsini terpenice]

- Răsini ureo-formaldehidice (vezi agenti de fixare)

3. Plastifianti

Cantitatea totală de substante nu trebuie să depăsească 6 mg/dm2 de strat protector pe partea care vine în contact cu alimentele.

- Citrat de acetil tributilic

- Citrat de acetil tri(2-etilhexilic)

- Adipat de di-izobutil

-Adipat de di-n-butil

- Azelat de di-n-hexil

 

- Ftalat de diciclohexil

Nu mai mult de 4,0 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

- Fosfat de 2-etilhexil difenil (sinonim: esterul difenil-2-etilhexil al acidului fosforic)

Cantitatea de fosfat de 2-etilhexil difenil fosfat nu va depăsi:

a) 2,4 mg/kg pe alimentul care vine în contact cu acest tip de film; sau

b) 0,4 mg/dm2 pe stratul de protectie aflat pe partea care vine în contact cu alimentele

- Monoacetat de glicerina [=monoacetin]

 

- Diacetat de glicerina [=diacetin]

 

- Triacetat de glicerina [=triacetin]

 

- Sebacat de di-butil

 

- Tartrat de di-n-butil

 

- Tartrat de di-izobutil

 

4. Alti aditivi

Cantitatea totală de substante nu poate depăsi 6 mg/dm2 în filmul din celuloză regenerată fără strat de protectie, inclusiv a stratului de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

4.1. Aditivi enumerati în prima parte

Aceleasi restrictii ca si în prima parte (totusi cantitătile de mg/dm2 se referă la filmul din celuloză regenerată fără strat protector, inclusiv a stratului de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele)

4.2. Aditivi specifici stratului de protectie

Cantitatea de substantă sau a grupei de substante de la fiecare alineat nu poate depăsi 2 mg/dm2 (sau o limită mai mică acolo unde se specifică) de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele.

- 1-hexadecanol si 1-octadecanol

 

 

- Esteri ai acizilor grasi liniari, saturati sau nesaturati, cu număr par de atomi de carbon de la 8 la 20

inclusiv si ai acidului ricinoleic, cu etil, butii, amil si oieil - alcooli liniari

- Tipuri de ceară montană, care contin acizi montanici purificati (C26 la C32) si/sau esterii acestora cu etandiol si/sau 1,3 butandiol si/sau sărurile lor de calciu si potasiu

 

- Ceară de camauba

 

 

- Ceară de albine

 

- Ceară de esparto

 

- Ceară Candelila

 

- Dimetilpolisiloxan

Nu mai mult de 1 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

- Ulei de soia epoxidat (continut de oxiran 6 la 8%)

 

- Parafină rafinată si ceară microcristalină

 

- Tetrastearat de pentaeritritol

 

- Mono- si bis(octadecildietilenoxid)-fosfati

 

- Acizi alifatici (C8 la C20) esterificati cu mono- sau di-(2-hidroxietil)amină

Nu mai mult de 0,2 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

- 2- si 3-tert.butil-4-hidroxianisol

 

[=butilhidroxi-anisol-BHA]

 

- 2,6-di-tert.butil-4-metilfenol [=butilhidroxi-toluen-BHT]

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

- Di-n-octiltin-bis(2-etilhexil)maleat

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

5. Solventi

Cantitatea totală de substante nu poate depăsi 0,6 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele.

- Acetat de butii

 

- Acetat de etil

 

- Acetat de izobutil

 

- Acetat de izopropil

 

-Acetat de propil

 

- Acetonă

 

- 1-butanol

 

- Etanol

 

- 2-butanol

 

- 2-propanol

 

- 1-propanol

 

- Ciclohexan

 

- Eter de etilenglicol monobutilic

 

- Acetat de eter etilenglicol monobutilic

 

- Metil etil cetonă

 

- Metil izobutil cetonă

 

- Tetrahidrofuran

 

- Toluen

Nu mai mult de 0,06 mg/dm2 de strat de protectie pe partea care vine în contact cu alimentele

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Criteriilor de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal, precum si asigurarea transparentei

 

În temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de prioritate în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal, precum si asigurarea transparentei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Criteriile de prioritate prevăzute la art. 1 se aplică de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. În situatia declarării de către aceasta a sectiei Câmpina- Predeal ca infrastructură cu capacitate saturată, în conditiile prevăzute la art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare.

(2) Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va aplica prevederile alin. (1) În mod nediscriminatoriu si transparent tuturor operatorilor de transport feroviar care solicită alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal.

Art. 3. - Asigurarea transparentei activitătilor de alocare a capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal se realizează de către Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. prin:

a) publicarea tuturor informatiilor necesare pe site-ul www.cfr.ro;

b) organizarea periodică, de regulă săptămânal, pentru perioada/săptămâna următoare, a unei prezentări si analize a capacitătii infrastructurii feroviare, împreună cu reprezentantii Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., ai Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. si ai operatorilor de transport feroviar cu capital privat care solicită alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal.

Art 4. - Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - SA si operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 19 iunie 2007.

Nr. 463.

 

CRITERIILE DE PRIORITATE

în alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal

 

I. În alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară vor avea prioritate capacitătile necesare satisfacerii obligatiilor de serviciu public social.

II. După satisfacerea criteriului I, vor fi aplicate următoarele criterii:

1. Transportul feroviar de călători

1.1. Trenurile de călători vor avea prioritate în utilizarea de capacitate, în ordinea rangurilor, fiind destinate transportului de persoane.

1.2. Este interzisă utilizarea traselor pentru circulatia locomotivelor izolate, acestea fiind admise în circulatie numai ca mijloc de ajutor la trenuri rămase defecte.

1.3. Circulatia locomotivelor implicate în procese tehnologice de reparatii, alimentare si altele de acest fel va fi admisă numai cu trenurile în circulatie.

1.4. Îndrumarea vagoanelor defecte care au necesitat scoaterea din trenuri într-o statie de pe această sectie se face la cererea operatorului de transport feroviar, denumit în continuare OTF, cu aprobarea biroului de conducere centralizată a traficului feroviar, denumit în continuare BCCTF, numai după analizarea posibilitătilor de înscriere în grafic în cursă izolată.

1.5. Pentru o utilizare cât mai eficientă a traselor programate si îndeplinirea contractelor de transport, trenurile vor circula la tonajul si lungimea maxime solicitate de OTF si admise de sectia cu capacitate saturată.

1.6. În functie de fazele de executie a lucrărilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va pune la dispozitia OTF variante de grafic, cu respectarea alocării numărului de trase si cu abateri minime de la orarele anterioare.

1.7. În cazuri de fortă majoră, justificată printr-un incident în circulatie sau eveniment de cale ferată, care face ca una dintre liniile curente să fie închisă pentru reglarea circulatiei, nu se va mai tine seama de rangul trenurilor de călători pentru intervalul de statie afectat.

2. Transportul feroviar de marfă

2.1. Capetele de sectie, respectiv statiile Câmpina si Predeal, vor fi considerate puncte de influentă pentru programarea circulatiei trenurilor pe sectia cu capacitate saturată. În acest sens, programarea trenurilor pe frontierele regionale se va efectua în mod informativ - lunar si decadal, cantitativ - zilnic, iar pe sectia cu capacitate saturată, între punctele de influentă, numai cantitativ - zilnic.

2.2. Pentru o mai bună fluidizare a traficului feroviar, în statiile de pe sectia cu capacitate saturată Câmpina-Predeal nu vor fi admise acumulări de vagoane, cu exceptia cazului în care acestea sunt destinate beneficiarilor de pe această sectie si când statia deserveste si alte sectii, cum este cazul statiei Câmpina.

2.3. Programarea circulatiei trenurilor de marfă pe sectia cu capacitate saturată se va efectua de către BCCTF, utilizându-se trasele aflate la dispozitia administratorului de infrastructură publică. În functie de evolutia lucrărilor si a distantelor de circulatie care se închid pentru lucrări, aceste trase se pot suplimenta până la limita noii capacităti practice.

2.4. Programarea utilizării traselor pe tronsonul Câmpina- Predeal, către OTF, se va efectua numai pentru 24 de ore, prin programul zilnic de circulatie, indiferent de tarifele de rezervare existente.

2.5. Neutilizarea unei trase programate de către OTF atrage aplicarea de penalităti. Trasa rămasă neutilizată poate fi alocată de BCCTF, în mod operativ, altui OTF, dacă există o solicitare pentru aceasta.

2.6. Dacă un OTF constată că prin programul zilnic nu poate utiliza o trasă alocată, acesta va aviza în mod operativ BCCTF în vederea atribuirii acesteia altui OTF.

2.7. Modul de utilizare a traselor disponibile de către BCCTF va tine cont de importanta mărfurilor transportate, care va avea următoarea ordine de prioritate:

2.7.1. transporturi militare;

2.7.2. mărfuri perisabile;

2.7.3. trenuri internationale;

2.7.4. transporturi în interesul lucrărilor;

2.7.5. trenuri aflate în circulatie, plecate de pe alte regionale în programul de circulatie anterior;

2.7.6. mărfuri transportate via mare;

2.7.7. combustibili pentru populatie - păcură, CLU - si lucrări agricole - motorină pentru agricultură;

2.7.8. alte tipuri de mărfuri, inclusiv aKe mărfuri petroliere. Pentru a se putea tine cont de acest criteriu, OTF vor preciza în solicitarea de programare felul mărfii, iar pentru exportul via mare, numărul acceptului portuar, cu precizarea navei.

În cazul în care exportul via mare se va realiza cu depozitarea mărfurilor în port, transportul respectiv se va încadra la nivelul de prioritate 2.7.6.

2.8. Circulatia locomotivelor implicate în procese tehnologice de reparatii, alimentare si altele va fi admisă numai cu trenurile în circulatie.

2.9. Pentru eliminarea circulatiei locomotivelor izolate pe distanta Câmpina-Predeal, fiecare operator va asigura împingerea trenurilor proprii, iar pentru înapoierea locomotivelor destinate împingerii trenurilor se va putea circula remorcat în trenurile celorlalti OTF, pe bază de conventie si percepându-se tarif de remorcare.

2.10. Nu vor fi admise în circulatie locomotive izolate decât ca mijloc de ajutor la trenurile rămase defecte.

2.11. Îndrumarea vagoanelor defecte care au necesitat scoaterea din trenuri într-o statie de pe această sectie se face la cererea OTF, cu aprobarea BCCTF, numai după analizarea posibilitătilor de înscriere în grafic în cursă izolată sau cu conditia ca aceste vagoane să nu limiteze viteza de circulatie a trenului, în cazul introducerii acestora în corpul trenului.

2.12. Pentru o utilizare cât mai eficientă a traselor programate si îndeplinirea contractelor de transport, trenurile vor circula la tonajul si lungimea maxime admise de sectia cu capacitate saturată.

2.13. În caz de urgentă sau de necesitate absolută, justificată printr-o defectare, eveniment de cale ferată sau fortă majoră, care face ca infrastructura să fie momentan inutilizabilă, trenurile programate pot fi anulate, fără preaviz, pe durata necesară restabilirii sistemului.

2.14. În functie de fazele de executie a lucrărilor, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. va pune la dispozitia OTF variante de grafic.

Pe sectia de circulatie cu capacitate saturată, Directia trafic din C.F.R. poate acorda în mod operativ, la cererea operatorilor de transport feroviar de marfă, si în conditii de exploatare bine justificate derogări de la prevederile art. 22 alin. (1) din Instructiunile pentru programarea si analiza tehnico-operativă a circulatiei trenurilor nr. 099, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.122/2005, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale

 

În baza prevederilor:

- art. 73 lit. e), art. 121, 13, 16, 21 si 77 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 6 lit. c) si art. 9 lit. A pct. b) din Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 2.285 din 4 iunie 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Dreptul de pescuit în bazinele piscicole naturale apartine statului, este dat de autorizatia de pescuit si se exercită prin permisul de pescuit.

Art. 2. - Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, emis de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura asociatiilor de pescari sportivi legal constituite.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura transmite autorizatia în termen de 30 de zile de la solicitarea asociatiei de pescari sportivi.

Art. 4. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, la propunerea personalului propriu cu drept de control si a institutiilor abilitate cu drept de control, decide, după caz, retragerea, suspendarea sau anularea autorizatiei de pescuit.

Art. 5. - Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, tipărit de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

Art. 6. - Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.

Art. 7. - (1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv are o valabilitate de un an calendaristic.

(2) Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - (1) Pentru dobândirea permisului de pescuit recreativ/sportiv este necesară dovada calitătii de membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.

(2) Eliberarea permisului de pescuit recreativ/sportiv se face de către asociatia de pescari sportivi.

Art. 9. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura poate decide, după caz, anularea, retragerea sau suspendarea permisului de pescuit, la propunerea personalului propriu cu drept de control, precum si a altor institutii abilitate cu drept de control.

Art. 10. - Autorizatiile si permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate anterior intrării în vigoare a prezentului ordin îsi păstrează valabilitatea.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 iunie 2007.

Nr. 514.

 

ANEXĂ

 

Permis de pescuit recreativ/sportiv

 

FATA

 

ROMANIA

PERMIS DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV

ASOCIATIA...........................................

CNP........................................................

NUME.....................................................

PRENUME.............................................

DOMICILIUL..........................................

 

S0123 Valabil în anul.....................

 

 

VERSO

 

CARNET MEMBRU

 

SERIA

......................

Nr.

......................

 

 

Permisul este de tip laminat-plastifiat.

Dimensiunile formatului sunt: L = 8,5 cm, I = 5,5 cm.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.137 din 27 iunie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 475 din 27 iunie 2007

 

ORDIN

privind introducerea sistemului informatic de calcul si raportare a indicatorilor de management „EXBUGET”

 

În temeiul prevederilor art. 198 si ale art. 200 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 922/2006 privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performantă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice si al art. 17 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr! EN 6.849/DG 3.064 din 27 iunie 2007,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu 1 iulie 2007 unitătile sanitare cu paturi utilizează obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit „EXBUGET”.

Art. 2. - (1) Datele furnizate de aplicatie se utilizează lunar pentru autoevaluarea managementului'unitătii sanitare, în comparatie cu obligatiile contractuale asumate fată de casele de asigurări de sănătate si Ministerul Sănătătii Publice.

(2) Datele mentionate la alin. (1) se transferă electronic, astfel:

- lunar, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către toate unitătile sanitare, până la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirată;

- trimestrial, autoritătilor de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucuresti, de către toate unitătile sanitare care îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, institutie publică în subordinea Ministerului Sănătătii Publice, până la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat.

(3) Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii are obligatia de a transmite, în sistem electronic, Ministerului Sănătătii Publice, până la data de 25 ale lunii curente pentru trimestrul expirat, datele respective pe total judet si pe unităti sanitare cu paturi.

(4) Casa Natională de Asigurări de Sănătate va asigura accesul securizat tuturor caselor de asigurări de sănătate la baza de date centralizată pentru unitătile de sănătate publică cu care se află în contract.

(5) Analiza costurilor, comparativă la nivel national, va fi accesibilă unitătilor de sănătate publică pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro.

(6) Bazele de date aferente semestrului I al anului 2007 se transferă electronic către Casa Natională de Asigurări de Sănătate, către autoritătile de sănătate publică si Centrului National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii până la data de 31 iulie 2067, urmând ca pe baza nivelului indicatorilor de performantă specifici Ministerul Sănătătii Publice să evalueze activitatea de management a fiecărei unităti sanitare cu paturi.

Art. 3. - La nivelul unitătilor sanitare cu paturi accesul la aplicatie se va realiza pe baza procedurii de instalare si activare pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro. Asigurarea suportului necesar utilizatorilor în instalarea si exploatarea aplicatiei va fi realizată în sistem „centru de apel”, informatiile despre accesul la acestea urmând să fie publicate pe site-ul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro.

Art. 4. - Unitătile sanitare, indiferent de subordonare, casele de asigurări de sănătate, autoritătile de sănătate publică, Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii, directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii Publice si Casa Natională de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind înfiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu,

precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 6.891/2007,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele privind înfiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Activitatea de recoltare a probelor de sânge la nivelul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor prevăzute la alin. (1) se desfăsoară în cadrul Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

Art. 2. -Autorizatia de functionare pentru punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, înfiintate conform prezentului ordin, îsi încetează valabilitatea la încheierea perioadei de derulare a Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si laboratoarele de analize medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 29 iunie 2007.

Nr. 1.149.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind înfiintarea si autorizarea punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în regim ambulatoriu, precum si a conditiilor de organizare si functionare a acestora

 

Art. 1. - (1) Laboratoarele de analize medicale, indiferent de forma de înfiintare si organizare, trebuie să functioneze numai în baza autorizatiei sanitare de functionare.

(2) Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu se înfiintează potrivit dispozitiilor cuprinse în prezentul ordin si functionează pe baza autorizatiei sanitare de functionare emise de autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Autorizatia sanitară de functionare a laboratoarelor de analize medicale constituie actul care atestă întrunirea conditiilor igienico-sanitare pentru functionarea acestora.

Art. 2. -Autorizatia sanitară de functionare se eliberează la cererea reprezentantului legal al laboratorului de analize medicale adresată, după caz, autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru laboratorul de analize medicale respectiv.

Art. 3. - (1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare de functionare sunt:

a) cerere;

b) dosar tehnic, care va cuprinde: planul dimensionat cu structura interioară, dotările necesare desfăsurării activitătii supuse autorizării, prezentarea circuitelor functionale, modul de asigurare a iluminatului, ventilatiei, temperaturii ambientale, schita retelelor de utilităti sau modul de asigurare a acestora (apă potabilă, apă caldă menajeră, evacuarea apelor uzate menajere, evacuarea deseurilor solide si a deseurilor periculoase rezultate din activitatea desfăsurată);

c) declaratie pe propria răspundere referitoare la asigurarea conformării la conditiile igienico-sanitare stabilite de prezentul ordin;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comertului si, dacă este cazul, cerere de mentiune la registrul comertului pentru înregistrarea punctului extern de recoltare al laboratorului care solicită autorizarea;

e) dovada detinerii legale a spatiului pentru care se solicită autorizarea.

(2) Formularul autorizatiei sanitare de functionare va cuprinde toate datele prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 4. - (1) Cererea de autorizare si dosarul cuprinzând documentele prevăzute la art. 3 se depun la Serviciul/Biroul evaluarea factorilor de mediu si avizare/autorizare sanitară, unde sunt verificate si, în cazul în care documentatia este completă, cererea se înregistrează si se retine spre solutionare.

(2) Rezolvarea solicitării se va face gratuit, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii.

Art. 5. - (1) Ministerul Sănătătii Publice, prin structurile sale specializate, controlează îndeplinirea conditiilor de autorizare de către laboratoarele de analize medicale care au fost autorizate în conditiile prezentului ordin.

(2) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti care au eliberat autorizatiile sanitare de functionare, prin structurile specializate ale acestora, au obligatia de a verifica periodic respectarea conditiilor igienico-sanitare de către laboratoarele de analize medicale care au fost autorizate în conditiile prezentului ordin.

Art. 6. - (1) Spatiul necesar functionării punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu trebuie să fie astfel structurat încât să asigure un nivel calitativ superior serviciilor efectuate pentru populatie.

(2) Punctul de recoltare trebuie să dispună de intrare separată, cu acces direct, având următoarea compartimentare obligatorie:

a) sală de asteptare;

b) spatiu de recoltare;

c) spatii anexe:

- spatiu pentru depozitarea materialelor sanitare;

- vestiar si sală pentru personal;

- două grupuri sanitare: unul destinat personalului care deserveste punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale si altul destinat pacientilor, iar pentru cazurile în care nu este posibilă existenta a două grupuri sanitare, punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale este dotat cu un grup sanitar cu două compartimente: unul destinat personalului care deserveste punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale si altui destinat pacientilor.

Art. 7. - (1) Spatiul si mobilierul punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie astfel concepute încât să nu permită contaminarea mediului si a personalului.

(2) Podelele, peretii, tavanele si suprafetele de lucru trebuie să aibă suprafată netedă, lavabilă, neabsorbantă, rezistentă la actiunea agentilor dezinfectanti, usor de curătat si de dezinfectat.

(3) Unghiurile dintre pereti si podea trebuie să fie concave (rotunjite).

(4) Articolele si echipamentele specifice activitătii de laborator trebuie depozitate în dulapuri suspendate, fără a se folosi lemn neslefuit si negeluit, astfel încât să permită curătarea cu usurintă.

Art. 8. - (1) Spatiul punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie să fie aerisit corespunzător, natural, artificial sau prin folosirea instalatiei de aer conditionat, cu respectarea conditiilor pentru reducerea riscului de contaminare.

(2) În timpul lucrului usile si ferestrele rămân în permanentă închise.

Art. 9. - Igiena în cadrul punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale face obiectul programului de igienizare întocmit, coordonat si controlat de către coordonatorul medical al laboratorului de analize medicale în structura căruia este organizat si functionează punctul extern de recoltare respectiv.

Art. 10. - (1) Punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie să aibă în dotare:

a) recipiente corespunzătoare, cu capac, pentru depozitarea deseurilor contaminate, în vederea sterilizării si apoi, după caz, a incinerării;

b) recipiente cu capac, din materiale care să permită spălarea si decontaminarea lor, în vederea colectării, depozitării intermediare si transportării deseurilor menajere;

c) recipiente acoperite, rezistente, pentru depozitarea exterioară a deseurilor menajere până la evacuare.

(2) Laboratorul de analize medicale în structura căruia este organizat si functionează punctul extern de recoltare respectiv trebuie să încheie cu societăti specializate un contract de colectare si neutralizare a deseurilor rezultate din activitatea desfăsurată în cadrul punctului de recoltare respectiv sau să aibă în dotare un sistem propriu de neutralizare a deseurilor, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Organizarea colectării si evidentei gestiunii deseurilor rezultate în urma desfăsurării activitătii medicale în cadrul punctului/punctelor externe de recoltare se realizează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 12. - (1) În cadrul punctului extern de recoltare se delimitează un spatiu de recoltare destinat acestui gen de activitate dotat cu:

a) canapea sau scaun cu spătar extensibil, cu accesorii pentru sustinerea antebratului;

b) dulap pentru instrumentar steril;

c) măsută pentru pregătirea prelevării probei;

d) măsută pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate.

(2) Accesul pacientilor în spatiul destinat recoltării probelor este permis numai în timpul programului de recoltare.

Art. 13. - În scopul asigurării lantului de frig punctul extern de recoltare al laboratorului de analize medicale trebuie să aibă în dotare:

a) cel putin un frigider cu congelator, care va fi prevăzut cu usă la acest compartiment, precum si cu termometru pentru monitorizarea temperaturii interioare; înregistrările privind graficele de temperatură ale frigiderului vor fi cuprinse într-un registru separat;

b) cel putin o geantă izotermă pentru transportul probelor biologice recoltate.

Art. 14. - Reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale răspunde de organizarea transportului în sigurantă al probelor recoltate, asigurând în acest sens îndeplinirea următoarelor conditii:

a) mijloc de transport auto individualizat si care este utilizat numai pentru această activitate;

b) containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de închidere, usor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curătarea si dezinfectia lor, pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele si/sau a mediului.

Art. 15. -Autoritatea de sănătate publică autorizează activitatea de transport al probelor biologice, la solicitarea reprezentantului legal al laboratorului de analize medicale, dacă îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii:

a) mijloc de transport auto individualizat si care este utilizat numai pentru această activitate;

b) containere speciale cu pereti impermeabili, cu posibilitate de închidere, usor transportabile, din materiale care să permită decontaminarea, curătarea si dezinfectia lor, pentru a evita contaminarea persoanei care transportă probele si/sau a mediului.

Art. 16. - Punctele externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale trebuie să respecte, obligatoriu si cumulativ, următoarele norme igienico-sanitare:

a) asigurarea cu apă potabilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) racordarea la reteaua de canalizare a orasului/localitătii sau, în cazurile în care nu există sisteme publice de canalizare, dotarea acestora cu instalatii proprii de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate, astfel încât să nu se producă poluarea solului, a apei si a aerului;

c) deseurile rezultate în urma activitătilor medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate si neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;

d) asigurarea unui microclimat corespunzător;

e) asigurarea iluminării naturale si artificiale necesare desfăsurării în conditii optime a activitătii medico-sanitare;

f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise si/sau asigurarea protectiei antifonice eficiente în interiorul si în afara punctelor externe de recoltare ale laboratorului de analize medicale;

g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curăteniei; h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice si decontaminante avizate de Ministerul Sănătătii Publice; folosirea acestora se va face în functie de instructiunile de utilizare, la concentratiile si timpii de utilizare specificati de producător;

i) asigurarea de echipament de protectie a personalului sanitar, în conformitate cu legislatia în vigoare;

j) asigurarea instruirii permanente a personalului medico-sanitar privind precautiile universale.

Art. 17. - Recoltarea probelor biologice în cadrul punctelor externe de recoltare ale laboratoarelor de analize medicale se realizează numai de către personalul de specialitate al acestora.

Art. 18. - (1) Programul de functionare al punctului extern de recoltare al laboratorului de analize medicale va fi stabilit de către reprezentantul legal al laboratorului de analize medicale în structura căruia este organizat, în cadrul intervalului cuprins între orele 7,00/8,00 si 10,00/11,00, în functie de volumul activitătii si de încadrarea cu personal de specialitate.

(2) Programul de functionare stabilit conform prevederilor alin. (1) va fi afisat la loc vizibil si va fi comunicat autoritătii de sănătate publică judetene sau a municipiului Bucuresti, în a cărei rază administrativ-teritorială îsi are sediul, filiale sau puncte de lucru laboratorul de analize medicale respectiv, precum si casei de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract pentru derularea Programului national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 iunie 2007, prin care s-a adoptat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală reglementări contabile din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 8.

 

ANEXĂ

 

SISTEMUL

de raportare contabilă la 30 iunie 2007 a societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si a brokerilor de asigurare/reasigurare

 

            A. Norme metodologice privind întocmirea si verificarea raportărilor contabile ale societătilor comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, precum si ale brokerilor de asigurare/reasigurare la 30 iunie 2007

 

1. Generalităti

Societătile comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare si de reasigurare, denumite în continuare asigurători, precum si brokerii de asigurare/reasigurare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor emise în aplicarea acesteia, au obligatia să întocmească si să depună raportări contabile la 30 iunie 2007 astfel: un exemplar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, iar al doilea exemplar, vizat prin aplicarea stampilei Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, după caz, la registratura acestora sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National.

2. Prezentarea si modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 2007

Asigurătorii vor întocmi si depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere, compus din:

- Contul tehnic al asigurării generale (cod 02);

- Contul tehnic al asigurării de viată (cod 03);

- Contul netehnic (cod 04); 3. Date informative (cod 05).

Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi si depune raportări contabile care cuprind următoarele formulare:

1. Bilant (cod 01);

2. Contul de profit si pierdere (cod 02);

3. Date informative (cod 03).

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor completa datele de identificare (denumirea societătii, adresa, telefonul si numărul de înmatriculare în registrul comertului), precum si cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate si codul unic de înregistrare, citet, fără a se folosi prescurtări sau initiale. În căsute se vor trece codurile care delimitează încadrarea asigurătorilor si a brokerilor de asigurare/reasigurare.

Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Bilant” a datelor prevăzute mai sus conduce la imposibilitatea identificării societătii si, în consecintă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, asigurătorii sau brokerii de asigurare/ reasigurare fiind sanctionati potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităti), din Clasificarea activitătilor din economia natională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 si 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.

Bilantul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ si de pasiv, grupate după natură si lichiditate, respectiv după natură si exigibilitate.

Bilantul se întocmeste pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice la 30 iunie 2007, puse de acord cu soldurile din balanta conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operatiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.

Pentru prezentarea contului de profit si pierdere la data de 30 iunie 2007, asigurătorii, în functie de activitatea de asigurare pe care o desfăsoară, vor completa formularul „Contul tehnic al asigurării generale” (cod 02), formularul „Contul tehnic al asigurării de viată” (cod 03) si formularul „Contul netehnic” (cod 04).

Brokerii de asigurare/reasigurare vor întocmi formularul „Contul de profit si pierdere” (cod 02).

Datele care se raportează în formularele contului de profit si pierdere sunt cumulate de la începutul anului până la sfârsitul perioadei de raportare.

În formularul „Date informative”, la rândurile 01 si 02 coloana 1, asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine subunităti vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

La rândurile privind plătile restante se înscriu sumele de la sfârsitul perioadei de raportare care au depăsit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

Formularele de raportare contabilă la 30 iunie 2007 se semnează de administratorul societătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de către înlocuitorii lor de drept.

Administratorul societătii si conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realitătii informatiilor cu privire la pozitia financiară, performanta financiară, precum si asupra celorlalti indicatori cuprinsi în formularele de raportare.

Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligatia să respecte prevederile din prezentele norme metodologice, corelatiile dintre indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor care se raportează, precum si încadrarea în termenul de depunere la organele în drept.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau subunităti fără personalitate juridică vor verifica si centraliza balantele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2007.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care au în subordine sucursale sau alte subunităti fără personalitate juridică, care desfăsoară activitate si au sediul în străinătate, vor evalua în lei rulajele si soldurile exprimate în valută din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare, si le vor centraliza cu balanta de verificare întocmită pentru operatiunile economico-financiare desfăsurate în tară.

În situatia în care operatiunile subunitătilor proprii în străinătate au fost evidentiate în cursul perioadei atât în valută, cât si în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile la 30 iunie 2007 ale persoanei juridice din tară, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate în lei.

Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2007 se vor completa în lei (RON).

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările contabile la 30 iunie 2007 astfel:

- pe suport letric (formatul C.S.A.), semnate si stampilate, conform legii, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie de pe balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice. Asigurătorii care practică cele două categorii de asigurări (asigurări de viată si asigurări generale) vor depune atât balante sintetice si analitice aferente fiecărei categorii de asigurări, cât si balanta centralizată;

- în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicatia CSA-EWS, pentru asigurătorii si brokerii înregistrati în aplicatia de mai sus, sau pe CD, pentru brokerii neînregistrati în aplicatie, utilizând fisierele cu machetele existente, pe site-ul C.S.A. www.csa-isc.ro.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare vor depune la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2007 continând formularistica necesară si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferentă, folosind programul de asistentă elaborat de Ministerul Economiei si Finantelor.

Programul de asistentă este pus la dispozitia asigurătorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare, gratuit, de unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.mfinante.ro.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare depun la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor discheta cu raportările contabile la 30 iunie 2007, însotită de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistentă, semnate si stampilate, conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice.

Asigurătorii si brokerii de asigurare/reasigurare care nu au desfăsurat activitate de la data înfiintării până la 30 iunie 2007 nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2007, urmând să depună o declaratie pe propria răspundere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor, care să cuprindă toate datele de identificare a societătii:

- denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);

- adresa si numărul de telefon;

- numărul de înregistrare la registrul comertului;

- codul unic de înregistrare;

- capitalul social.

O declaratie similară vor depune si persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

3. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2007 la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si la unitătile teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor

*

Raportările contabile la 30 iunie 2007, precum si declaratiile asigurătorilor si brokerilor de asigurare/reasigurare care nu au desfăsurat activitate sau se află în curs de lichidare se vor depune cel mai târziu la 15 august 2007.

Nedepunerea prin sistemul on-line a CD-ului (la C.S.A.) sau a dischetelor (la M.E.F.) si a formularelor listate, semnate si stampilate sau a declaratiilor, după caz, pentru data de 30 iunie 2007 se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 42 din Legea nr. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

4. Completarea raportărilor contabile la 30 iunie 2007 de către asigurători si brokerii de asigurare/reasigurare se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la cap. III pct. 1 si 2 din reglementările contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurărilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.129/2005.

 

B. Nomenclator - forme de proprietate

 

COD

DENUMIRE

20

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat si privat)

 

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)

21

Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

22

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

23

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

24

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

25

PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% si peste 50%): Societăti comerciale cu capital de stat autohton si de stat străin

26

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton si străin

27

Societăti comerciale cu capital de stat si privat autohton

28

Societăti comerciale cu capital de stat si privat străin

30

PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ

34

(cu capital: privat autohton, privat autohton si străin, privat străin) Societăti comerciale pe actiuni

35

Societăti comerciale cu răspundere limitată

 

RECTIFICĂRI

 

La articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 223/2007 pentru modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007 privind cheltuielile din credite externe, publicată In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 14 martie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine „Redactiei Monitorul Oficial, Partea I”):

- în loc de: „Art. 1. - Se aprobă modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007, în sensul suplimentării cu suma de 17.500 mii lei a capitolului 74.06 «Protectia mediului», titlul 70 «Cheltuieli de capital», articolul 70.01 «Active fixe», alineatul 71.01.03 «Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale», prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului 70.06 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», titlul 70 «Cheltuielide capital», articolul 70.01 «Active fixe», alineatul 71.01.01 «Constructii».”se va citi: Art. 1. - Se aprobă modificarea structurii bugetului Ministerului Mediului si Gospodăririi Apelor pe anul 2007, în sensul suplimentării cu sumade 17.500 mii lei a capitolului 74.06 «Protecpa mediului», titlul 70 «Cheltuieli de capital», articolul 71.01 «Active fixe», alineatul 71.01.03 «Mobilier, aparatură birotică si alte active corporale», prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului 70.06 «Locuinte, servicii si dezvoltare publică», titlul 70 «Cheltuieli de capital», articolul 71.01 «Active fixe», alineatul 71.01.01 «Constructii».”