MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 454         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 05 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

198. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 

664. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 

203. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

 

669. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariate personalului civil din aceste institutii

 

217. - Lege pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

683. - Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

685. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

671. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

672. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 

678. - Hotărâre pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

191. - Decizie privind trecerea domnului Ferdinand Nagy din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în functia publică de secretar general al Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

200. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de export de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

            1.685. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 21 martie 2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 26 martie 2007, cu următoarea modificare:

- Alineatul (1) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 159,562 ha, ca urmare a obtinerii aprobării senatului universitătii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului prin Universitatea de Stiinte Agricole si Medicină Veterinară, Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajisti Jucu, în domeniul public al judetului Cluj si în administrarea Consiliului Judetean Cluj, pentru înfiintarea unui parc industrial.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 198.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2007 privind reglementarea situatiei juridice a unui teren aflat în domeniul public al statului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 664.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 15 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2007, cu următoarea completare:

- La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

„41. La anexa nr. 7 punctul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

«c) În situatia în care drepturile salariale prevăzute la lit. a) si b) sunt mai mici decât cele ce li s-ar cuveni ca militari încadrati în institutiile militare pe functii similare celor pe care le îndeplinesc la institutiile civile unde lucrează, cei în cauză pot opta pentru soldele militare cuvenite celor încadrati în institutii militare. La stabilirea soldei lunare va fi luat în calcul si salariul de merit, în situatia în care cadrele militare beneficiază de acest drept la institutiile unde sunt detasate, în raport cu cota procentuală reglementată pentru aceste institutii, dar nu mai mult decât cea cuvenită în calitate de militar. În acest caz, drepturile salariale cuvenite conform prevederilor lit. a) se acordă de către institutiile civile, iar diferenta până la totalul drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar se acordă de către institutiile militare.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 203.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele Romantei decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, Ordonantei Guvernului nr. 15/2007 pentru modificarea si precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea si alte din aceste institutii si se dispune publicarea acestei legi în drepturi ale personalului militar din institutiile publice de Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 669.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art.1. - (1) Onorariile percepute pentru întocmirea documentatiilor cadastrale necesare înscrierii în cartea funciară se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în cuantum de 2 până la 10% din valoarea de circulatie a terenurilor agricole si forestiere, detinute în baza titlurilor de proprietate sau a actelor translative de proprietate încheiate în formă autentică.

(2) Valoarea de circulatie a imobilelor prevăzute la alin. (1) se stabileste în baza expertizelor efectuate si actualizate conform legii de camerele notarilor publici.

Art. 2. - (1) Persoanele autorizate să întocmească documentatiile cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară au obligatia de a răspunde tuturor solicitărilor privind prestarea de servicii.

(2) Refuzul de a presta unele servicii la solicitarea părtii interesate se formulează si se motivează în scris.

Art. 3. - Pot să întocmească lucrări de cadastru necesare înscrierii în cartea funciară, precum si măsurători si lucrări tehnice de dezmembrare si alipire, rectificări de hotare ale unitătilor administrativ-teritoriale, rectificări ale limitelor intravilane ale localitătilor, măsurători si lucrări tehnice necesare întocmirii documentatiilor de scoatere din circuitul agricol:

a) geodezii, astfel cum sunt definiti în Legea nr. 16/2007 privind organizarea si exercitarea profesiei de geodez, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007;

b) absolventii cu studii postliceale sau medii de specialitate, cu o vechime în activitatea de specialitate de minimum 2 ani, autorizati conform reglementărilor în vigoare la data autorizării.

Art. 4. - Dispozitiile prezentei legi modifică în mod corespunzător alte prevederi legale privind onorariile percepute pentru întocmirea documentatiilor cadastrale necesare

Înscrierii în cartea funciară.

Art. 5. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului vor fi stabilite onorariile pentru activitătile de specialitate desfăsurate de persoanele fizice si juridice autorizate în scopul efectuării acestor înscrieri în cărtile funciare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 217.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru stabilirea înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole si se criteriilor de bază a taxelor si tarifelor aferente elaborării, dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al analizei si verificării documentatiilor cadastrale pentru României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 683.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Serviciul de Protectie si Pază si trecerea acestuia în rezervă cu noul grad

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 92 din 25 iunie 2007,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului colonel Durdun Gheorghe Mihăită i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea si trece în rezervă cu noul grad.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 685.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii

de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 671.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C, aflată în subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, se organizează si functionează ca institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în temeiul prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(2) A.N.R.S.C. are sediul central în municipiul Bucuresti, str. Romulus nr. 6, sectorul 2.

Art. 2. - (1) A.N.R.S.C. are competentele si atributiile prevăzute la art. 20 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 si de legislatia specifică fiecărui serviciu comunitar de utilitate publică.

(2) A.N.R.S.C. are ca scop reglementarea, monitorizarea si controlul la nivel central al activitătilor din domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice aflate în sfera sa de reglementare, potrivit legii.

Art. 3. - A.N.R.S.C. îsi exercită prerogativele de autoritate publică în conditii de echidistantă si echilibru fată de utilizatorii si furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, precum si fată de autoritătile administratiei publice locale. A.N.R.S.C. îsi exercită competentele si atributiile fată de toti furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, operatorii economici si institutiile publice care desfăsoară în conditii de monopol activităti specifice serviciilor de utilităti publice din sfera sa de reglementare, precum si operatorii economici care montează si/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor.

 

CAPITOLUL II

Conducerea A.N.R.S.C.

 

SECTIUNEA 1

Presedintele A.N.R.S.C.

 

Art. 4. - (1) Conducerea A.N.R.S.C. este asigurată de un presedinte ajutat de un vicepresedinte, ale căror functii sunt asimilate functiei de secretar de stat, respectiv subsecretar de stat.

(2) Presedintele si vicepresedintele sunt numiti si revocati în/din functii prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative, în conditiile legii.

(3) Presedintele si vicepresedintele asigură îndeplinirea atributiilor si competentelor care revin A.N.R.S.C, potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006, ale prezentului regulament, precum si a atributiilor specifice prevăzute de alte acte normative.

(4) Presedintele, în exercitarea atributiilor sale, emite avize, ordine si decizii.

Art. 5. - Presedintele A.N.R.S.C. reprezintă institutia în relatiile cu ministerele, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

Art. 6. - Presedintele îndeplineste următoarele atributii principale:

a) conduce activitatea A.N.R.S.C;

b) exercită calitatea de ordonator de credite;

c) prezintă ministrului internelor si reformei administrative rapoarte anuale cu privire la starea serviciilor comunitare de utilităti publice si la activitatea A.N.R.S.C;

d) asigură colaborarea cu ministerele, autoritătile nationale cu răspunderi similare din alte domenii de activitate, institutiile prefectului, autoritătile administratiei publice locale, institutii similare din străinătate, operatorii si reprezentantii utilizatorilor de servicii comunitare de utilităti publice si alti operatori economici, pentru îndeplinirea atributiilor ce revin A.N.R.S.C, potrivit legii;

e) organizează, coordonează si controlează, prin directiile de specialitate ale A.N.R.S.C, aplicarea prevederilor legale;

f) coordonează procesul de elaborare a reglementărilor specifice serviciilor comunitare de utilităti publice;

g) avizează proiectele de acte normative elaborate de alte autorităti ale administratiei publice centrale, care au implicatii si consecinte asupra activitătilor din sfera serviciilor comunitare de utilităti publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Vicepresedintele A.N.R.S.C.

 

Art. 7. - Vicepresedintele este numit de primul-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 8. - Vicepresedintele este înlocuitorul de drept al presedintelui în absenta acestuia, în conditiile legii.

Art. 9. - Vicepresedintele are următoarele atributii principale:

a) coodonează, controlează si răspunde de activitatea institutiei în limita dispozitiilor specifice primite de la presedinte;

b) îndeplineste orice alte sarcini si dispozitii primite de la presedintele A.N.R.S.C, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul consultativ al A.N.R.S.C.

 

Art. 10. - (1) Presedintele A.N.R.S.C. este asistat de un consiliu consultativ ale cărui lucrări le coordonează.

(2) Consiliul consultativ este constituit dintr-un presedinte si 9 membri, numiti prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C, conform legii. Presedintele A.N.R.S.C. conduce activitatea consiliului consultativ, fiind presedintele acestuia.

(3) Secretariatul consiliului consultativ este asigurat de o persoană din cadrul A.N.R.S.C, desemnată de presedinte prin ordin si care nu este membru al consiliului.

(4) Consiliul consultativ se întruneste cel putin o dată pe trimestru sau la cererea presedintelui.

Art. 11. - Consiliul consultativ are următoarele atributii principale:

a) aprobă, în sedinta de constituire, cu majoritate de voturi, regulamentul propriu de functionare, la propunerea presedintelui;

b) adoptă hotărâri cu votul majoritătii membrilor; în caz de paritate a voturilor, votul presedintelui este hotărâtor;

c) analizează si propune modificări ale normelor si normativelor tehnico-economice în raport cu politicile economice guvernamentale, evolutia tehnologiilor aplicate si dinamica puterii de cumpărare;

d) analizează si propune elaborarea/abrogarea, modificarea sau completarea, după caz, de acte normative în sprijinul dezvoltării serviciilor pentru populatie, reducerii componentelor birocratice si armonizării intereselor si raporturilor dintre furnizori/prestatori si utilizatori;

e) întocmeste raportul anual de analiză si sinteză a activitătii proprii, aprobat cu o majoritate de 2/3 din numărul membrilor consiliului.

 

CAPITOLUL III

Organizarea A.N.R.S.C.

 

Art. 12. - (1) Structura organizatorică a A.N.R.S.C. este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Numărul maxim de posturi în aparatul central al A.N.R.S.C. si în agentiile teritoriale este de 216, exclusiv presedintele si vicepresedintele. Repartizarea numărului de posturi pe compartimentele din aparatul central si în agentiile teritoriale se face prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

(3) În structura A.N.R.S.C se organizează si functionează 8 agentii teritoriale, fără personalitate juridică, câte una pentru fiecare regiune de dezvoltare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În cadrul A.N.R.S.C, prin ordin al presedintelui, pot fi constituite servicii, birouri si compartimente în aparatul central, iar în cadrul agentiilor teritoriale, birouri si/sau compartimente judetene.

(5) Statul de functii al A.N.R.S.C. se aprobă anual prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

Art. 13. - (1) Sediile, sarcinile, atributiile si competentele, precum si modul de coordonare a agentiilor teritoriale ale A.N.R.S.C. se stabilesc prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

(2) Prefectii, împreună cu consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale, vor acorda sprijin A.N.R.S.C. pentru asigurarea spatiilor necesare desfăsurării activitătii agentiilor sale teritoriale.

 

CAPITOLUL IV

Resurse umane

 

Art. 14. - (1) Personalul A.N.R.S.C. este constituit din salariati angajati pe bază de contract individual de muncă.

(2) Angajarea, promovarea, avansarea, precum si modificarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului A.N.R.S.C. se fac în conformitate cu legislatia muncii si cu contractul colectiv de muncă si se aprobă prin decizie a presedintelui A.N.R.S.C.

Art. 15. - (1) Salarizarea personalului A.N.R.S.C. se stabileste în conformitate cu reglementările în vigoare pentru institutiile publice finantate integral din venituri proprii.

(2) Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, încheiat la nivelul A.N.R.S.C., în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Finantarea A.N.R.S.C.

 

Art. 16. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale A.N.R.S.C. se asigură integral din venituri proprii, obtinute în conditiile legii din tarifele percepute pentru acordarea licentelor/autorizatiilor, din tarifele percepute pentru eliberarea autorizatiilor de montare si exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor, din tarifele pentru consultantă si prestări de servicii acordate la cerere, din contributii ale operatorilor furnizori/prestatori de servicii de utilităti publice aflati în sfera sa de reglementare, ale operatorilor economici si institutiilor publice, astfel cum sunt prevăzuti la alin. (2), si ale organismelor internationale, precum si din alte surse, potrivit prevederilor legale privind finantele publice.

(2) Se fixează în cuantum de 0,1% contributia datorată de:

a) furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/ prestării serviciilor/activitătilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C. sau din fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor activităti;

b) operatorii economici si institutiile publice care prestează activităti specifice serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si serviciului public de alimentare cu energie termică si care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.

(3) Modul de achitare a contributiei se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C., în conditiile legii, si se dă publicitătii.

(4) Nivelul tarifelor prevăzute de Legea nr. 51/2006 se stabileste în actele normative de aprobare a regulamentelor privind acordarea licentelor/autorizatiilor, a Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care montează si/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor, precum si în actul normativ privind, aprobarea tarifelor pentru consultantă, pentru activitatea de pregătire si specializare profesională a furnizorilor/prestatorilor de servicii comunitare de utilităti publice.

Art. 17. - (1) A.N.R.S.C. Întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.N.R.S.C. rămân la dispozitia autoritătii si se folosesc în anul următor, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL VI

Atributiile specifice compartimentelor din cadrul A.N.R.S.C.

 

Art. 18. - Directiile generale, directiile si serviciile din cadrul A.N.R.S.C. asigură îndeplinirea atributiilor ce le revin în următoarele domenii de activitate:

a) Directia juridică si metodologie asigură activitatea de asistentă si reprezentare juridică si coordonează activitatea de avizare/elaborare a proiectelor de acte normative la nivelul A.N.R.S.C.;

b) Directia financiar, contabilitate, administrativ asigură organizarea contabilitătii A.N.R.S.C, în conditiile legii, precum si informatiile necesare ordonatorului de credite cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli si a modului de administrare a elementelor de activ si de pasiv;

c) Directia control, sesizări si relatii cu publicul controlează modul în care sunt respectate si aplicate de către furnizori/prestatori prevederile legislatiei specifice serviciilor comunitare de utilităti publice si solutionează sesizările si petitiile adresate A.N.R.S.C. pentru acest domeniu;

d) Serviciul comunicare, mass-media gestionează, prin mijloace specifice, imaginea publică a A.N.R.S.C;

e) Serviciul resurse umane gestionează politica de resurse umane, care are la bază un pachet de măsuri menit să asigure necesarul de fortă de muncă calificată si specializată în domeniile în care institutia îsi desfăsoară activitatea;

f) Serviciul audit intern realizează auditarea activitătilor desfăsurate de întreg aparatul A.N.R.S.C, în vederea gestionării în mod corespunzător a patrimoniului A.N.R.S.C;

g) Directia generală tehnică, licente si managementul calitătii elaborează reglementări, norme si prescriptii tehnice în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, propune eliberarea de licente/autorizatii pentru serviciile comunitare de utilităti publice, precum si de autorizatii pentru operatorii economici care montează si/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor, auditează si supraveghează functionarea sistemului de management integrat la nivelul A.N.R.S.C;

h) Directia preturi, tarife, protectia utilizatorilor si analize economice elaborează norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor pentru serviciile comunitare de utilităti publice, din competenta de reglementare a A.N.R.S.C, si propune spre avizare preturile si tarifele pentru serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, precum si preturile si tarifele pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, cu exceptia energiei termice produse în cogenerare;

i) Directia generală monitorizare piată si consultantă în teritoriu monitorizează piata serviciilor comunitare de utilităti publice, analizează si evaluează starea serviciilor comunitare de utilităti publice la nivel national si acordă servicii de îndrumare si consultantă în teritoriu;

j) Directia informatică si pregătirea personalului operatorilor realizează, dezvoltă, îmbunătăteste permanent si mentine în functiune sistemul informatic propriu, în vederea schimbului de informatii cu factorii interesati de activitatea A.N.R.S.C, si initiază si organizează programe de instruire si pregătire profesională în domeniile de activitate reglementate.

Art. 19. - (1) Atributiile si sarcinile compartimentelor de specialitate se aprobă prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din structura A.N.R.S.C. se stabilesc prin fisele posturilor, aprobate de angajator.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 20. -Actele administrative încheiate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C, cu modificările si completările ulterioare, îsi produc efectele în conformitate cu actul normativ în vigoare la momentul încheierii lor.

Art. 21. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C. vor fi stabilite atributiile si sarcinile compartimentelor de specialitate, precum si răspunderile individuale ale personalului A.N.R.S.C, în baza regulamentului de organizare si functionare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 17 februarie 2006, se completează după cum urmează:

            1. La punctul 3 din anexa nr. 1, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

            „i) Diviziunea 63 Activităti anexe si auxiliare de transport, activităti ale agentiilor de turism; grupa 631 Manipulări si depozitări; clasa 6311 Manipulări; clasa 6312 Depozitări.”

            2. La punctul 2 din anexa nr. 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

            „i) Diviziunea 63 Activităti anexe si auxiliare de transport, activităti ale agentiilor de turism; grupa 631 Manipulări si depozitări; clasa 6311 Manipulări; clasa 6312 Depozitări.”

 

PRIM-MIIMISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 672.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - După alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 77/2006 privind trecerea unui imobil, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 25 ianuarie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

            „(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), în perioada 1 iulie 2007 - 1 iulie 2008, imobilul prevăzut la alin. (1) este utilizat de Departamentul organizare Summit NATO 2008 din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 678.

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Ferdinand Nagy din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în functia publică de secretar general al Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

            Având în vedere propunerea formulată de ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale, prin Adresa nr. 539/OS din 2 iulie 2007,

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 lit. b) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, precum si al art. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

           

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ferdinand Nagy trece din functia publică de secretar general al Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în functia publică de secretar general al Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 191.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de export de produse militare, prevăzută de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004

 

            Având în vedere prevederile art. 12 alin. (1) lit. b), ale art. 21 alin. (2) lit. h) si ale art. 41 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2004,

            văzând Memorandumul interior nr. A15/2.424 din 21 iunie 2007, întocmit de Directia arme conventionale din cadrul Agentiei Nationale de Control al Exporturilor,

            în temeiul art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 920/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, cu modificările ulterioare,

            presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă formularele-tip utilizate pentru eliberarea licentei globale de export de produse militare conform modelelor prezentate în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei nationale de control al exporturilor,

Cristian Irinel Munteanu

 

Bucuresti, 22 iunie 2007.

Nr. 200.

 

Anexa nr. 1

 

CERERE PENTRU LICENTĂ GLOBALĂ DE EXPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

Nr. ……… din

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE EXPORTATORULUI

 

Solicitant

Adresă

C.U.I.

Persoană de contact

Telefon

Fax

E-mail

 

2. OBIECTUL CERERII DE LICENTĂ

 

Denumire produse

Număr conform listă de control

Utilizare produse

Valoare si monedă

Regim vamal

 

Nr. crt.

Partenerul extern/ Cod tară

Cod conditie de plată

 

 

 

 

Certificăm pe propria răspundere exactitatea datelor înscrise în prezenta cerere si vă rugăm să autorizati exporturile

 

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

 

 

Anexa nr. 2

 

LICENTĂ GLOBALĂ DE EXPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

1. DATE DE IDENTIFICARE ALE EXPORTATORULUI

Titular

C.U.I.

Adresă

Persoană de contact

Telefon

Fax

Adresă e-mail

2. OBIECTUL LICENTEI

Denumire produse

Număr conform listă de control

Utilizare produse

Valoare si monedă

Regim vamal

Nr. crt.

Partenerul extern / Cod tară

Cod conditie de plată

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

 

SE AUTORIZEAZĂ: ………………………………………………………….

SĂ EFECTUEZE EXPORTURI DE PRODUSE MILITARE CONFORM CONDITIILOR MENTIONATE ÎN PREZENTA LICENTĂ GLOBALĂ DE EXPORT

 

LICENTA GLOBALĂ DE EXPORT NR.

Emisă la:..............

Valabilă de la .............................. până la........................

 

Alte precizari

 

 

 

 

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

 

 

Anexa nr. 3

 

Exemplar pentru vamă

 

ANEXĂ LA LICENTA GLOBALĂ DE EXPORT PENTRU PRODUSE MILITARE

 

SPATIU CARE SE COMPLETEAZĂ DE AUTORITĂTILE VAMALE

Nr. crt. din licenta

Nr. crt din declaratia vamală de export, dacă este cazul

Cantitate

Valoare/ Moneda

Numărul declaratiei vamale si data, dacă este cazul

Semnătura, stampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR

Certificăm că prezenta anexă face parte din licenta globală de export nr.

Din Fila ……  nr.

Semnătura si stampila

Functia, numele si prenumele persoanei autorizate

SPATIU CARE SE COMPLETEAZĂ DE AUTORITĂTILE VAMALE

Nr. crt licenta

Nr. crt din declaratia

vamală de export, dacă este cazul

Cantitate

(informativ)

Valoare/ Moneda

 

Numărul declaratiei

vamale si data, dacă este cazul

Semnătura, stampila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind asigurarea conditiilor de derulare a activitătilor convenite cu Banca Mondială în baza acordurilor de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică

           

            Având în vedere:

            - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1997 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, cu modificările si completările ulterioare;

            - Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005;

            - Hotărârea Guvernului nr. 347/2005 privind asigurarea conditiilor de implementare a prevederilor Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economică;

            - Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere autoritătilor publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, modificată si completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1.866/2006,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

            ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Manualul de operare pentru infrastructura municipală, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, elaborat de Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere (ANDZM).

            Art. 2. - Programul de infrastructură municipală se aplică în localitătile eligibile din zona de operare a ANDZM, asa cum sunt definite în manualul de operare.

            Art. 3. - Programul de infrastructură municipală se implementează pe perioada de utilizare a împrumutului dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005, în limita sumelor alocate prin legea anuală de aprobare a bugetului de stat si în conformitate cu prevederile actelor normative care au stat la baza procesului de fundamentare a programului.

Art. 4. - (1) Se împuterniceste ANDZM, cu asistentă UMP-RSE, să acorde sprijin comunitătilor miniere eligibile, conform programului anual de derulare aprobat de coordonatorul proiectului.

(2) Sprijinul constă în servicii de asistentă tehnică, consultantă directă, consiliere, instruire, vizite de studii în tară si în străinătate, schimb de experientă.

(3) ANDZM, cu asistenta UMP-RSE, va organiza comisii de lucru pentru diverse etape de evaluare, verificare si monitorizare a implementării programului.

(4) ANDZM poate angaja firme de specialitate sau consultanti individuali pentru prestarea unor servicii conform programului anual de derulare si manualului de operare.

Art. 5. -ANDZM va elabora anual programul de derulare a procedurilor de acordare a granturilor, care va include: (i) planul de actiuni pentru promovare si publicitate la nivelul localitătilor miniere; (ii) planul de însiruire a personalului ANDZM; (iii) planul de implementare; (iv) bugetul operational; (v) planul de plăti pentru fondul destinat granturilor si estimarea plătilor; (vi) planul de monitorizare, control, raportare si evaluare; (vii) raportul anual privind implementarea programului; (viii) alte specificatii.

Art. 6. - (1) ANDZM gestionează fondurile de granturi si fondurile operationale, asa cum este prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2005 privind asigurarea de sprijin prin ANDZM autoritătilor administratiei publice locale din regiunile miniere, pe bază de grant, pentru implementarea programului de infrastructură prevăzut în Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de închidere a minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.

(2) Pentru implementarea programului de infrastructură municipală, ANDZM este autorizat să cheltuiască sume constând în costuri operationale aditionale conform anexei nr. 1 la Acordul de împrumut, precum si cheltuieli efectuate de ANDZM, în cadrul părtii C2 a Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, incluzând costuri de exploatare a vehiculelor, comunicatii (incluzând telefon si internet) si costuri de deplasare în tară (incluzând diurna si cazarea).

(3) Cheltuielile operationale se vor face cu respectarea prevederilor legale, la propunerea coordonatorului de program din cadrul UMP-RSE pentru sumele din împrumut si a coordonatorului de program ANDZM numit prin decizie a directorului general al ANDZM, pentru sumele din componenta locală.

(4) Cheltuielile se vor face în limita bugetului operational aprobat de coordonatorul proiectului, care este format din sume incluse în anexa 2.b la Acordul de împrumut subsidiar si în bugetul propriu al ANDZM.

Art. 7. - Se autorizează ANDZM, cu asistenta UMP-RSE, să încheie acorduri de grant cu autoritătile locale din comunitătile miniere eligibile, pentru o durată de 24 de luni.

Art. 8. - (1) ANDZM, cu asistenta UMP-RSE, va urmări ca autoritătile publice locale să organizeze sesiuni de instruire pentru contractorii potentiali care vor executa studii de fezabilitate, studii de evaluare a impactului asupra mediului, proiecte tehnice, supervizare contract si dirigentie, audit tehnic sau altă consultantă, executia lucrărilor de constructii civile pentru reabilitarea obiectului de infrastructură prevăzut în subproiect.

(2) ANDZM, cu asistenta UMP-RSE, va sprijini autoritătile publice locale în instruirea contractorilor potentiali cu privire la principiile aplicate în implementarea programului de infrastructură municipală si procedurile Băncii Mondiale privind selectia, contractarea, implementarea si monitorizarea furnizorilor de servicii si a antreprenorilor de lucrări.

Art. 9. - ANDZM nu va lua în considerare propunerile din comunitătile miniere care nu respectă prevederile legate de responsabilităti, termene si alte conditii din manualul de operare sau care nu îndeplinesc măsurile incluse în planul de lucru pentru implementarea programului, conform protocolului semnat între ANDZM si reprezentantii comunitătilor, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 479/2006.

Art. 10. - Coordonatorii regionali de program din cadrul birourilor regionale/reprezentantelor locale vor transmite: (i) lunar si trimestrial, coordonatorilor de program ANDZM si UMP-RSE rapoarte de urmărire a progresului implementării programului; precum si (ii) lunar/trimestrial, coordonatorilor de monitorizare si evaluare ANDZM si UMP-RSE rapoarte de monitorizare socioeconomică si de evaluare a efectelor programului de infrastructură municipală, însotite de propuneri de îmbunătătire a manualului de operare.

Art. 11. -ANDZM va organiza, prin decizie a directorului general, în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, structura institutională pentru implementarea programului de infrastructură.

Art. 12. - (1) Programul intră în efectivitate în 15 zile de la data publicării ordinului ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea manualului operational în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Autoritătile locale la nivel de judet si localitate din zona de operare a programului de infrastructură municipală vor fi notificate în termen de 30 de zile de la data intrării în efectivitate a acestuia, prin grija coordonatorului de program ANDZM.

Art. 13. - ANDZM va face publică lunar lista cuprinzând informatii privind solicitantii eligibili de granturi pentru finantarea de subproiecte cu care au fost încheiate acorduri de grant, prin afisare pe pagina web http://nad.minind.ro.

Art. 14. - ANDZM va raporta semestrial Comitetului de coordonare a Proiectului stadiul implementării programului de infrastructură.

Art. 15. - ANDZM, UMP-RSE, DPBSE vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 16. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 1.685.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.