MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 460         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 9 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

211. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială

 

677. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială

 

221. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

688. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

222. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

689. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

652. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole

 

658. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC -România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor micisi mijlocii

 

120. - Ordin al secretarului de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

144. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

280/503. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli rectificat al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130 din 21 decembrie 2006 privind Inspectia Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Inspectia Socială este înfiintată potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Familiei st Egalitătii de Sanse, cu sediul în municipiul Bucuresti.

(2) Inspectia Socială are în subordine 8 inspectorate sociale regionale, denumite în continuare inspectorate regionale, cu personalitate juridică.”

2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cadrul fiecărei inspectii regionale se organizează compartimente judetene de inspectie socială, fără personalitate juridică, care se înfiintează la nivelul fiecărui judet din regiunea respectivă.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Cheltuielile de organizare si functionare a Inspectiei Sociale, atât pentru nivelul central, cât si pentru inspectiile regionale, sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.”

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Inspectia Socială are ca scop inspectarea activitătilor din domeniul asistentei sociale, realizată de autoritătile administratiei publice centrale si locale si persoanele fizice si juridice, privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitătilor.”

5. La articolul 3 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum si al functionării inspectoratelor regionale;”.

6. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În îndeplinirea scopului său, Inspectia Socială are si următoarele functii specifice:

a) de control, prin care se realizează verificarea respectării drepturilor sociale ale cetătenilor si a prevederilor legale în domeniu, a modului de asigurare, administrare si gestionare a prestatiilor si serviciilor sociale si a fondurilor destinate asistentei sociale, precum si a performantei furnizorilor si a calitătii serviciilor sociale;

b) de evaluare, prin care se analizează impactul politicilor si procedurilor publice implementate în domeniul prestatiilor si serviciilor sociale, în vederea stabilirii de diagnostice si elaborării de propuneri si recomandări de îmbunătătire a cadrului legal si institutional, precum si de eficientizare a alocărilor bugetare necesare dezvoltării sistemului national de asistentă socială;

c) de consiliere, prin care se acordă autoritătilor administratiei publice centrale si locale si persoanelor fizice si juridice publice sau private cu atributii în domeniul asistentei sociale îndrumări si recomandări în vederea derulării în bune conditii a activitătii si a perfectionării acestora si prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.”

7. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Activitătile de inspectie, în sensul prezentei ordonante de urgentă, cuprind misiunile de control, evaluare si consiliere realizate în domeniul asistentei sociale.”

8. La articolul 6, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) constată săvârsirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistentei sociale si propune institutiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate si, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situatia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;”.

9. La articolul 6, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) asigură în instanta de contencios administrativ si în instanta de judecată apărarea si reprezentarea intereselor proprii în cazul contestatiilor formulate împotriva măsurilor de sanctionare dispuse sau în cazul intentării unor actiuni pe cale judecătorească;”.

10. La articolul 6, literele f), g) si m) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,f) realizează inspectii tematice pentru evaluarea specifică a unor aspecte ale politicilor sociale, ale măsurilor incluse în strategiile nationale în domeniul asistentei sociale;

g) exercită controlul operativ si inopinat în vederea prevenirii, descoperirii si combaterii oricăror acte si fapte din domeniul asistentei sociale care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăteanului;

m) elaborează propuneri de îmbunătătire a cadrului legislativ din domeniile supuse inspectiei si le înaintează Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru promovare, precum si altor autorităti ale administratiei publice centrale pentru informare;”.

11. La articolul 8, alineatul (5) se abrogă.

12. La articolul 8, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Inspectorii generali adjuncti sunt numiti, în urma unui concurs organizat în conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, la propunerea inspectorului general de stat.”

13. La articolul 9 alineatul (1), literele c), f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

c) stabileste si propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse planul anual de control, evaluare si consiliere;

f) avizează raportul anual de activitate al Inspectiei Sociale, pe care îl înaintează ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, pentru aprobare, precum si Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială a Senatului si Comisiei pentru muncă si protectie socială din Camera Deputatilor;

g) propune spre aprobare ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, în conditiile legii, bugetul necesar organizării si functionării Inspectiei Sociale si inspectoratelor regionale;”.

14. La articolul 10, alineatele (1) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Inspectoratele regionale sunt conduse de către inspectori sociali-sefi, functionari publici de conducere, salarizati la nivelul directorilor executivi din structurile deconcentrate ale ministerelor.

(4) Inspectorii sociali-sefi au responsabilitatea coordonării activitătii curente a inspectoratelor regionale si a îndeplinirii programului anual de activitate stabilit de inspectorul general de stat.”

15. La articolul 11, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sunt inspectori sociali si inspectorul general de stat, inspectorii generali adjuncti, precum si persoanele cu functii de conducere de specialitate din aparatul central al Inspectiei Sociale, având toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege pentru această categorie de functionari publici.”

16. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Drepturile, îndatoririle si incompatibilitătile specifice ale personalului Inspectiei Sociale se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege.

(2) Până la adoptarea unei legi proprii de salarizare, personalul Inspectiei Sociale va fi salarizat conform dispozitiilor legale privind drepturile salariale si alte drepturi ale functionarilor publici.”

17. La articolul 16, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În baza ordinului de misiune, inspectorii sociali îsi pot desfăsura activitatea de inspectie pe întreg teritoriul tării, indiferent de inspectia regională în care îsi desfăsoară activitatea în mod curent.

(3) În cazul faptelor grave care pun în pericol viata si siguranta beneficiarilor de servicii sociale, inspectorul social propune autoritătilor competente sau organismelor abilitate prin lege măsuri de sanctionare a persoanelor vinovate, conform legii, chiar dacă faptele respective sunt constatate de acesta în afara misiunilor stabilite prin ordin scris.”

18. La articolul 22, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspectia Socială preia atributiile si responsabilitătile în domeniul inspectiei ale Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, precum si ale structurilor sale deconcentrate, stabilite de lege.

(3) Personalul cu atributii si responsabilităti în domeniul inspectiei, care în prezent este încadrat în structura Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, a Autoritătii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, a Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si a structurilor sale deconcentrate, va fi preluat prin transfer la Inspectia Socială, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).”

19. La articolul 23, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă referitoare la contraventii se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

20. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Pentru dezvoltarea activitătilor proprii, autoritătile publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Sociale, cu prioritate, în conditiile prevăzute de lege, clădiri si alte spatii necesare exercitării misiunilor.”

21. La articolul 25, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) În primul an de la înfiintare, Inspectia Socială functionează cu un număr total de 350 de posturi, suplimentându-se cu 300 numărul maxim de posturi finantat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.”

22. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va elabora proiectul de lege privind Statutul inspectorului social, la propunerea Inspectiei Sociale.”

23. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va elabora, la propunerea Inspectiei Sociale, regulamentul de organizare si functionare al acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILÂ

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 211.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 677.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functionarul public parlamentar care îsi desfăsoară activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare îsi exercită atributiile cu respectarea principiului legalitătii si al subordonării ierarhice.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Functiile publice parlamentare din cadrul structurilor de specialitate ale Parlamentului sunt functiile publice în care sunt numite, pe durată nedeterminată, persoane care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 3 si persoanele numite în functia de sef de cabinet.”

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Persoanele care desfăsoară activităti de specialitate la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare pot fi încadrate ca functionar public parlamentar pe perioadă nedeterminată, functionar public parlamentar pe perioadă determinată sau personal contractual.”

4. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Clasificarea functiilor publice parlamentare este reglementată în aneza care face parte integrantă din prezenta lege.”

5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Dispozitiile prezentei legi privind activitatea politică a functionarului public parlamentar nu se aplică persoanelor care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 3 la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare.”

6. La articolul 11 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) Îndeplineste conditiile de studii si vechime în specialitate stabilite potrivit prezentei legi;”.

7. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin. (1) lit. e) referitoare la vechimea în specialitate si ale alin. (1) lit. i) nu sunt aplicabile functionarului public parlamentar care îsi desfăsoară activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare sau la grupurile parlamentare.

(12) Conditiile de vechime în specialitate necesară pentru ocuparea functiilor publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului se stabilesc de către birourile permanente reunite ale celor două Camere, iar vechimea minimă în specialitate necesară pentru ocuparea functiilor publice parlamentare de executie se stabileste, de comun acord, de către secretarii generali ai celor două Camere ale Parlamentului.”

8. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 111, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - Numirea functionarului public parlamentar care îsi desfăsoară activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare sau la grupurile parlamentare se face la propunerea presedintelui Camerei Deputatilor sau al Senatului, după caz, a membrului Biroului permanent respectiv sau a liderului grupului parlamentar, după caz.”

9. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) La eliberarea din functia de secretar general sau din cea de secretar general adjunct din motive neimputabile, prin grija Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului se va proceda la reîncadrarea persoanei respective într-o functie publică parlamentară corespunzătoare înaltilor functionari publici.

(5) La eliberarea din functia de sef departament sau de director general din motive neimputabile, se va proceda la reîncadrarea persoanei respective într-o functie publică parlamentară corespunzătoare pregătirii profesionale.”

10. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) În functiile publice parlamentare de conducere din structurile Camerei Deputatilor sau Senatului se numesc functionari publici cu studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licentă ori echivalentă, după caz, care îndeplinesc conditiile stabilite conform art. 11.”

11. La articolul 21, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Promovarea într-o functie publică parlamentară superioară se face prin concurs sau examen.”

12. La articolul 22 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) să aibă vechimea minimă stabilită conform art. 11 alin. (12);”.

13. La articolul 38, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Secretarul general si secretarul general adjunct al Camerei Deputatilor si Senatului beneficiază de indemnizatia prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările ulterioare. Ei beneficiază, de asemenea, si de drepturile prevăzute de Legea nr. 53/1991 privind indemnizatiile si celelalte drepturi ale senatorilor si deputatilor, precum si salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

14. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile functionarilor publici parlamentari care îsi desfăsoară activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare.”

15. La articolul 53, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) trecerea într-o altă functie, ca urmare a promovării unui concurs sau examen, sau în cadrul altui compartiment din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor sau Senatului, după caz.”

16. Articolul 67 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Raportul de serviciu încetează de drept la data comunicării deciziei de pensionare a functionarului public parlamentar pentru limită de vârstă ori invaliditate.”

17. La articolul 72, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) La data intrării în vigoare a prezentei legi, pensiile pentru limită de vârstă si vechime integrală ale celor care au ocupat, cel putin 4 ani, functii corespunzătoare functionarului Parlamentului se recalculează si se actualizează în acord cu dispozitiile alin. (3) si (5), avându-se în vedere venitul brut lunar al functionarului public parlamentar în activitate corespunzător functiei avute la data pensionării.

18. La articolul 79, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Nu constituie abatere disciplinară fapta săvârsită în conditiile alin. (2) lit. b) de functionarul public parlamentar care îsi desfăsoară activitatea la Cancelaria presedintelui, la cabinetele membrilor Biroului permanent, la cabinetele liderilor grupurilor parlamentare si la grupurile parlamentare.”

19. La articolul 89, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) De prevederile art. 39, art. 41 si ale art. 71-73 beneficiază si personalul prevăzut la art. 5 alin. (3).”

20. Anexa se modifică si va avea următorul cuprins:

ANEXĂ

 

CLASIFICAREA

functiilor publice parlamentare si condipile de studii

 

I. Functiile publice parlamentare de conducere din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

1.

Functii publice parlamentare corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici

 

a)

Secretar general

S

b)

Secretar general adjunct

S

c)

Sef departament, director general

S

2.

Functii publice parlamentare de conducere

 

a)

Director, director adjunct

S

b)

Sef serviciu, sef sectie

S

c)

Sef birou

S

 

II. Functiile publice parlamentare de executie din structurile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului

 

Nr. crt.

Functla

Nivelul studiilor

1.

Consilier parlamentar

S

2.

Expert parlamentar

S

3.

Consultant parlamentar

S

4.

Sef cabinet*)

S, SSD, PL, M

5.

Referent**)

SSD, PL, M

6.

Stenodactilograf

PL, M

 

Art. II. - (1) Prevederils art. 72 si ale art. 73 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, cu completările ulterioare, sunt aplicabile si functionarilor publici parlamentari si personalului contractual din Camera Deputatilor si Senat care au vârsta de minimum 55 de ani si depun cererea de pensionare, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, cu îndeplinirea cumulativă a conditiei de vechime în muncă de 30 de ani si în structurile Parlamentului de 14 ani.

(2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile functionarilor publici si personalului din cadrul Consiliului Legislativ - organ consultativ de specialitate al Parlamentului - si membrilor acestuia, precum si personalului Curtii Constitutionale asimilat, potrivit legii, celui cu functii similare din structurile Parlamentului.

Art. III. - Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, cu completările ulterioare si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 221.


*) Functia de sef cabinet se utilizează la cabinetele membrilor birourilor permanente, la comisiile permanente, la secretarii generali si secretarii generali adjuncti, precum si la departamente si la directiile generale, după caz.

**) Persoanele cu studii generale absolvite cu diplomă, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăsoară activităti de natura functiei publice, potrivit prezentei legi, vor putea fi mentinute în functia publică parlamentară ca functionar public parlamentar.*

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 688.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17 din 21 martie 2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Centrul îsi desfăsoară activitatea potrivit dispozitiilor legale în vigoare si regulamentului propriu de organizare si functionare.”

2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Imobilele în care îsi desfăsoară activitatea Centrul, aflate în proprietatea publică a statului, cu exceptia celor în care desfăsoară activităti de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române, cu mentinerea destinatiei de spatii pentru activităti medicale.”

3. Alineatul (3) al articolului 6 se abrogă.

4. La articolul 6 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) controalele obligatorii, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru sau norme proprii ale caselor de asigurări sociale de sănătate pentru aplicarea Contractului-cadru.”

5. La articolul 6 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Fondurile pentru activitătile prevăzute la alin. (4) lit. a) si b) se suportă din credite bugetare, iar cele prevăzute la lit. c)-g), din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.”

6. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele:

a) asistentă medicală de urgentă la domiciliu;

b) asistentă medicală primară;

c) asistentă medicală ambulatorie de specialitate;

d) centru de dializă cronică;

e) investigatii paraclinice si de laborator;

f) servicii de farmacie la pret cu amănuntul;

g) activităti de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică si reparatorie si flebologie;

h) activităti de medicina muncii.”

7. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) În acest sens, personalul Centrului beneficiază de un spor de 25% calculat la salariul de bază care se suportă din transferuri pentru sănătate de la bugetul de stat.

(3) Personalul Centrului poate beneficia de tichete de masă care se suportă exclusiv din venituri proprii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILA

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 222.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării În subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu si Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române si pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 689.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă cheltuielile ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole, în sumă de 107 mii lei pentru anul 2007.

(2) Forumul prevăzut la alin. (1) se organizează la Bucuresti, în perioada 24-26 septembrie 2007.

Art. 2. - (1) Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1 se finantează în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru anul 2007.

(2) Devizul estimativ al actiunii este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihai Gheorghiu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 652.

 

anexă

 

DEVIZ ESTIMATIV

privind cheltuielile ocazionate de organizarea Forumului regional al Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare (OCDE) privind reforma politicii agricole (Bucuresti, septembrie 2007)

 

Nr. crt.

Obiectul/Specificarea cheltuielilor

Suma

- lei -

1.

Chirie pentru săli de conferintă, secretariat, săli atelier, conducere si sedintă pentru reuniune si seminar, cheltuieli pentru aparatură de sonorizare/proiectare, înregistrare, traducere simultană franceză/engleză/română - o sală de 100 de persoane x 2 zile - o sală pentru desfăsurare activitate de secretariat - serviciu de traducere simultană franceză/engleză/română - pentru 2 zile (12 ore) - serviciu de înregistrare video - pentru 2 zile (3 ore)

27.000

2.

Cheltuieli de protocol: pentru masa festivă (100 de persoane), cheltuieli pentru cocktail (100 persoane), cheltuieli pentru tratatii pe timpul seminarului si reuniunii (100 persoane x 2 zile - 4 pauze)

25.000

3.

Cheltuieli pentru transport intern - 2 microbuze x 3 zile

6.000

4.

Cheltuieli pentru servicii de secretariat, procesare documente (5 zile), cheltuieli pentru materiale promotionale, tipărituri si rechizite (100 persoane), cheltuieli pentru mape, ecusoane, pixuri (100 persoane), cheltuieli pentru fotografii (fotografie + DVD), cheltuieli pentru cadouri

7.500

5.

Cazare pentru delegatii străini - 40 de persoane x 4 nopti - la hotel de 3 stele , în Bucuresti

41.500

 

TOTAL:

107.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

 

În scopul asigurării aplicării în România a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se desemnează Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor ca autorităti competente pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii, publicat în jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 104 din data de 8 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Agentia Natională pentru Protectia Mediului are următoarele responsabilităti:

a) primeste, examinează si evaluează solicitările de derogare formulate de către producători în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 si 3 din Regulament;

b) transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare Comitetului interministerial stiintific consultativ pentru evaluarea toxicitătii si ecotoxicitătii substantelor chimice periculoase prevăzut la art. 13 din Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 3 luni de la înregistrarea solicitării, în vederea avizării acesteia;

c) transmite rezultatul evaluării solicitărilor de derogare avizate conform prevederilor de la lit. b) la Comisia Europeană, în termen de 6 luni de la primirea solicitării de derogare;

d) informează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile cu 15 zile înainte de transmiterea rezultatului solicitării de derogare la Comisia Europeană;

e) procedura pentru evaluarea solicitării de derogare se tarifează cu suma de 2.000 lei/solicitare;

f) întocmeste lista laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. 2 din Regulament, utilizându-se metodele prevăzute de acest act normativ. Laboratoarele care efectuează aceste teste au obligatia să se înregistreze la Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

g) lista laboratoarelor prevăzute la lit. f) se publică prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, si se transmite Comisiei Europene si celorlalte state membre, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 din Regulament. Lista se revizuieste ori de câte ori se impune si după revizuire se retransmite Comisiei Europene si celorlalte state membre;

h) informează Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 2 din Regulament, în legătură cu faptul că un test realizat conform metodelor specificate în Regulament a condus la rezultate pozitive false;

i) informează Comisia Europeană si celelalte state membre în legătură cu aplicarea clauzei de salvgardare prevăzute de art. 15 din Regulament;

j) furnizează, la cerere, personalului medical informatii specifice transmise de către producători în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 3 din Regulament.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului este responsabilă cu transmiterea către Comisia Europeană a oricăror alte informatii care trebuie înaintate acesteia conform prevederilor Regulamentului.

Art. 3. - (1) Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor are obligatia de a controla dacă detergentii sunt introdusi pe piata cu respectarea prevederilor Regulamentului.

(2) Pentru îndeplinirea obligatiei prevăzute la alin. (1), Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor poate solicita producătorului orice informatie pe care acesta trebuie să o prezinte conform prevederilor art. 9 din Regulament si poate preleva probe în vederea testării produselor de către laboratoarele prevăzute la art. 8 alin. 2 din Regulament.

Art. 4. - (1) În cazul în care Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor constată că detergentii introdusi pe piată nu corespund prevederilor Regulamentului din punct de vedere al biodegradabilitătii, aceasta:

a) notifică producătorului că are obligatia de a retrage de pe piată produsele neconforme;

b) înstiintează Agentia Natională pentru Protectia Mediului si Garda Natională de Mediu despre neconformitatea constatată.

(2) În cazul în care un test realizat conform metodelor prevăzute de Regulament a condus la rezultate pozitive false, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor informează Agentia Natională pentru Protectia Mediului, care înstiintează Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h).

Art. 5. - Autoritătile prevăzute la art. 1 pot să aplice, conform competentelor, orice măsură care să asigure că detergentii introdusi pe piată respectă prevederile Regulamentului.

Art. 6. - În cazul în care se constată că detergentii introdusi pe piată nu respectă prevederile Regulamentului privind biodegradabilitatea, acestia sunt considerati deseuri în conformitate cu prevederile anexei nr. IB „Categorii de deseuri, pozitia Q 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările si completările ulterioare, si se gestionează si se controlează conform legislatiei specifice.

Art. 7. - Producătorul este obligat să retragă de pe piată produsele care sunt considerate deseuri conform prevederilor art. 6, în termen de 30 de zile lucrătoare de la comunicarea notificării prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 8. - Următoarele fapte constituie contraventii:

a) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 11 alin. 2-4 din Regulament referitoare la etichetarea detergentilor se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

b) nerespectarea de către producători a prevederilor art. 9 din Regulament referitoare la informatiile pe care acestia trebuie să le furnizeze autoritătilor competente se sanctionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei;

c) introducerea pe piată de către un producător a unor detergenti care nu sunt conformi din punct de vedere al biodegradabilitătii cu prevederile Regulamentului se sanctionează cu amendă de la 50.000 lei la 75.000 lei;

d) nerespectarea de către un producător a obligatiei de a retrage de pe piată produsele care se dovedesc a nu fi conforme din punct de vedere al biodegradabilitătii cu prevederile Regulamentului se sanctionează cu amendă de la 60.000 lei la 100.000 lei.

Art. 9. - Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 lit. a)-d) se realizează de personalul împuternicit de către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 11. - Refuzul unui importator de a retrage de pe piată detergentii importati de către acesta care nu sunt conformi cu prevederile Regulamentului si care se încadrează la categoria deseuri constituie infractiune, prevăzută la art. 3022 din Codul penal.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul sănătătii publice,

Ervin-Zoltán Szekely,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 658.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII,

COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind implementarea Programului UNCTAD/EMPRETEC – România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.240/2001 privind aprobarea Programului UNCTAD/EMPRETEC -România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, ale anexelor nr. 3/12/19 la Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. B pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, precum si ale addendumului nr. 4 la Documentul-proiect nr. 641 din 21 decembrie 2001 privind derularea fazei a V-a a Programului UNCTAD/EMPRETEC - România, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii,

în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Bugetul alocat, potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare, Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, în sumă de 360 mii lei, prin bugetul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul „Alte transferuri”, articolul 55.01.16, va fi virat în contul UNCTAD Geneva si va fi utilizat numai pentru realizarea Programului UNCTAD/ EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 31.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

DEPARTAMENTUL PENTRU AFACERI EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

În baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. r) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Afaceri Europene în subordinea primului-ministru, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007, si a prevederilor Deciziei Secretariatului general al Consiliului Uniunii Europene/Înaltul Reprezentant pentru Politică Externă si de Securitate Comună nr. 190/2003 cu privire la rambursarea cheltuielilor de transport ale delegatilor la reuniunile Consiliului Uniunii Europene,

în temeiul art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2007,

secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 120.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind mecanismul intern de rambursare a cheltuielilor de transport pentru participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

Art. 1. - (1) Expertii/delegatii români care călătoresc în interesul serviciului pentru a participa la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European, denumit în continuare Consiliu, au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport.

(2) Sunt rambursabile, în sensul prezentei metodologii, cheltuielile de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor la reuniunile Consiliului prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

(3) Sunt nerambursabile, în sensul prezentei metodologii, cheltuielile de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor la reuniunile Consiliului prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.

Art. 2. - Rambursarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului se face prin Departamentul pentru Afaceri Europene, dintr-un cont deschis exclusiv acestei destinatii la o unitate bancară din tară, din linia bugetară fixă alocată României în acest scop de la Consiliul Uniunii Europene.

Art. 3. - Cheltuielile de cazare, diurnă si alte cheltuieli ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile Consiliului sunt în responsabilitatea directă a institutiei care a aprobat deplasarea, conform normelor legale în vigoare.

Art. 4. - (1) Pentru rambursarea cheltuielilor de transport, fiecare beneficiar întocmeste un dosar, denumit în continuare dosarul rambursării, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

(2) Responsabilitatea privind certificarea în privinta realitătii, regularitătii si legalitătii documentelor conntinute de dosarul rambursării revine în exclusivitate institutiei care a aprobat deplasarea.

(3) Fiecare institutie interesată de rambursarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor la reuniunile Consiliului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, deleagă o persoană pentru a o reprezenta în relatia cu Departamentul pentru Afaceri Europene.

(4) Dosarul rambursării se depune la sediul Departamentului pentru Afaceri Europene în fiecare zi de marti, între orele 9,00 si 16,00, de către persoana delegată, pe baza delegatiei anexă la dosar, dosarele incomplete fiind restituite în vederea completării.

Art. 5. - Costurile biletelor de avion achizitionate se vor rambursa numai în limita sumei corespunzătoare clasei „economic”, pentru ruta uzuală/normală si la cel mai favorabil pret disponibil la momentul efectuării deplasării, indiferent de clasa sau ruta efectiv utilizate.

 

ANEXA Nr.

 la metodologie

 

LISTA

privind cheltuielile de transport rambursabile, ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

1. Reuniuni ale consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

2. Reuniuni comune ale consiliilor

3. Grupuri si comitete de lucru, inclusiv cele mixte care sunt incluse în Lista de grupuri de lucru care pregătesc activitatea Consiliului, asa cum sunt stabilite de Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER). Lista este actualizată permanent de Secretariatul general al Consiliului UE (SGC)

4. Reuniuni ale troicii stabilite de presedintia UE (PRES)

5. Reuniuni ministeriale bianuale ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)

6. Summituri între UE si tări dintr-o anumită regiune (de exemplu: America Latină si Asia Centrală si Zona Pacific ACP)

7. Conferinte interguvernamentale si organismele acestora

8. Reuniuni ale grupurilor de lucru care sunt organizate în tara care detine PRES (pentru maximum 15 reuniuni)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

LISTA

privind cheltuielile de transport nerambursabile, ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

1. Reuniunile comitetelor stabilite de tratate (Comitetul Economic si Financiar, Comitetul de Ocupare si Comitetul de Protectie Socială. Cheltuielile sunt rambursate de Comisia Europeană.)

2. Reuniuni ale Comitetului Interguvernamental European de Cooperare în domeniul cercetării stiintifice si tehnice COST, cu exceptia Comitetului de înalti functionari (CSO) si Grupului de lucru chestiuni financiare, legale si administrative (JAF), care sunt eligibile

3. Carta Energiei

4. Comitete de asociere, de cooperare si reuniuni de coordonare tinute sub auspiciile Comisiei

5. Reuniuni de coordonare în cadrul unor conferinte (de exemplu: reuniuni de coordonare la Geneva sau reuniuni ale Grupului de lucru afaceri generale care se reuneste la Strasbourg)

6. Reuniuni externe în domeniul pescuitului

7. Reuniuni ale comitetelor mixte prin acorduri mixte sau acorduri ale Comunitătii

8. Reuniuni pregătitoare ale summiturilor între UE si tări dintr-o anumită regiune, care se desfăsoară în afara Consiliului

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

DOSARUL RAMBURSĂRII

privind documentele în baza cărora se rambursează cheltuielile de transport ocazionate de participarea expertilor/delegatilor români la reuniunile consiliilor Uniunii Europene si ale Consiliului European

 

1. Opisul documentelor

2. Cererea de rambursare

3. Împuternicirea, în original, a ordonatorului de credite pentru persoana care confirmă cu originalul fiecare pagină a dosarului rambursării

4. Documentele de participare: invitatia de participare, draft-ul întâlnirii, aprobarea internă a deplasării, dovada participării la respectiva reuniune

5. Documentele de transport: bilet de avion însotit de boarding pass dus si boarding pass întors, factura în lei si în euro

6. Documentele de plată: ordin de plată, ordonantare de plată, extrasul de cont al unitătii de trezorerie privind certificarea efectuării plătii

7. Datele de identificare: unitatea de trezorerie si contul unde se va face rambursarea

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.679 din 14 iunie 2007, întocmit de Directia de igienă si sănătate publică veterinară si de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2002,

luând în consideratie prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de sănătate si de protectie a animalelor,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si Dentru Siauranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 301/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedurile de înregistrare a activitătilor de vânzare directă de produse primare, a activitătilor de vânzare cu amănuntul si a activitătilor de fabricare a alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul unitătilor prevăzute la pct. 2, 3 si 4 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor prevazută la art. 1 prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.”

2. Alineatul (3) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Activitătile de vânzare directă a produselor primare si activitătile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animală care nu sunt înregistrate sanitar-veterinar se pot desfăsura până la data de 1 ianuarie 2008.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Chetan Roatis

 

Bucuresti, 21 iunie 2007.

Nr. 144.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 280 din 29 mai 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 503 din 18 iunie 2007

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli rectificat al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 

În conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetui propriu de venituri si cheituieli rectificat al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Transporturilor reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai printr-o modificare a prezentului ordin.

(2) În cazul în care în executia bugetului de venituri si cheltuieli se înregistrează nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Ministerul Transporturilor va efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor retine la dispozitia sa, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizării si desfăsurării activitătilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 57/2003, în scopul desfăsurării corespunzătoare a activitătii sale, din veniturile încasate în cursul anului 2007, o sumă reprezentând jumătate din cuantumul cheltuielilor prevăzute în bugetul său de venituri si cheltuieli aferent activitătii de privatizare pe anul 2007.

Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 se sanctionează conform legii.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

BUGETUL PROPRIU DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT

al Ministerului Transporturilor privind activitatea de privatizare pe anul 2007

 

 

 

 

 

 

Mii lei

Nr. Crt.

Indicatori

Aprobat cf. ordin comun MTCTnr.128 si MFP nr. 529 din 2007

Propus spre aprobare

Diferente

0

1

2

3

4

1

Venituri totale, din care:

39.900,00

49.265,00

+9.365,00

 

1. Venituri curente

18.455.00

30.015,00

+11.560.00

 

C. Venituri nefiscale

18.455,00

30.015,00

+11.560.00

 

C.1. Venituri din proprietate

18.455,00

30.015.00

+11.560.00

 

Venituri din proprietate

18.450.00

30.000.00

+11.550.00

 

Venituri din dividende

18.450.00

30.000,00

+11.550.0

 

Venituri din dobânzi

5.00

10.00

+5,00

 

Alte venituri din dobânzi

5.00

10,00

+5.00

 

Alte venituri

 

5.00

+5.00

 

II. Venituri din capital

21.445.00

19.250.00

-2.195,00

 

Venituri din valorificarea unor bunuri

21.445.00

19.250.00

-2.195.00

 

Venituri din privatizare

21.445,00

19.250.00

-2.195.00

 

 

 

 

 

II

Cheltuieli - Total- (A+B)

39.900.00

49.265.00

+9.365,00

 

A. Cheltuieli curente

39.800.00

49.165.00

+9.365,00

 

1. CHELTUIELI DE PERSONAL, din care

50,00

50.00

0,00

 

- deplasări

50,00

50.00

0,00

 

- indemnizatii

 

 

 

 

2. BUNURI SI SERVICII, d.c.

4.195,00

4.195.00

0.00

 

2.1 Bunuri si servicii, de.

455.00

455.00

0.00

 

- Furnituri de birou

10,00

10.00

0.00

 

- Carburanti

4,00

4.00

0,00

 

- Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

441.00

441,00

0,00

 

2.2 Bunuri de natura obiectelor de inventar

10,00

10.00

0.00

 

- Alte obiecte de inventar

10,00

10,00

0.00

 

2.3 Deplasări

20,00

20,00

0.00

 

- Deplasări interne

20,00

20,00

0.00

 

2.4 Atte cheltuieli

3.710,00

3.710.00

0.00

 

- Reclama si publicitate

130.00

130.00

0,00

 

- Protocol si reprezentare

30.00

30.00

0.00

 

- Alte cheltuieli

3.550.00

3.550,00

0.00

 

* Cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti, agenti de privatizare sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

2.000,00

2.000,00

0.00

 

* Cheltuieli pentru rapoarte de evaluare în procesul de privatizare si postprivatizare pentru: expertize, cautiuni, evaluări în litigii, onorarii executori judecătoresti, documentatii pentru obtinerea avizului de mediu precum si alte asemenea cheltuieli

1.200,00

1.200,00

0.00

 

* costuri implicate de dizolvarea voluntară si lichidarea societătilor comerciale

350,00

350.00

0.00

 

 

3. ALTE TRANSFERURI

350.00

350.00

0,00

 

- Transferuri interne

350,00

350.00

0.00

 

* Programe PHARE

350.00

350.00

0,00

 

4. ALTE CHELTUIELI

35.205,00

44.570,00

+9.365,00

 

- sumele cu care Ministerul Transporturilor, participa la majorarea capitalului social al unor societăti comerciale în cazurile prevăzute de lege

 

 

 

 

- sumele plătite efectiv cumpărătorilor, reprezentând daune suportate de Ministerul Transporturibr ca urmare a garantiilor acordate de acesta în contractul de vânzare - cumpărare de actiuni si/sau cheltuieli efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de ofertant, precum si despăgubirile cuvenite potrivit art. 27-29 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

1.100,00

1.100,00

0,00

 

 

 

 

 

 

- Vărsăminte la trezoreria statului, din privatizare

15.650.00

13.455.00

-2.195,00

 

- Vărsăminte la bugetul sfatului

18.455,00

30.015,00

+11.560,00

 

B. CHELTUIELI DE CAPITAL

100,00

100,00

0,00

 

Active nefinanciare

100.00

100,00

0,00

 

-Active fixe

100.00

100,00

0,00

 

* masini, echipamente si mijloace de transport

85,00

85,00

0.00

 

* mobilier, aparatură birotică si alte active corporale

15,00

15,00

0,00

 

 

 

 

0,00

III

Informatii privind disponibilul de cont (cf. OUG 148/2002)

 

 

 

 

1. Disponibil la începutul perioadei

2.388.00

2.388,00

0.00

 

2. Disponibil la sfârsitul perioadei

2.897,50

2.897.50

0.00