MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 478         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI Sl DECRETE

 

200. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei

 

666. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006

 

202. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 30 august 2006

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

668. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 30 august 2006

 

220. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

687. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

110. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

534. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

1.132. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind standardele sl specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine

 

1.142. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006

 

Parlamentul României adoDtă Drezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 200.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti contractante, în dorinta lor de a simplifica controlul la frontieră în punctele de trecere a frontierei comune, în scopul de a accelera si de a simplifica trecerea frontierei dintre România si Republica Bulgaria, au convenit următoarele:

 

PARTEA I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

În întelesul prezentului acord:

1. Controlul la frontieră este activitatea desfăsurată de personalul de control al autoritătilor competente ale statelor părtilor contractante, în punctele de trecere a frontierei sau în alte locuri desemnate pentru control, pentru trecerea legală a persoanelor si a mijloacelor de transport;

2. statut de teritoriu este statul părtii contractante pe al cărui teritoriu se efectuează controlul la frontieră de autoritătile celeilalte părti contractante;

3. stat vecin este statul celeilalte părti contractante;

4. teritoriu de functionare este acea parte a statului de teritoriu în care personalul de control al statului vecin are competenta de a efectua controlul la frontieră;

5. personal de control este acel personal care efectuează controlul la frontieră din însărcinarea autoritătilor competente, precum st persoanele însărcinate cu controlul asupra îndeplinirii serviciului.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile competente pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord sunt:

- din partea României:

- Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor;

- din partea Republicii Bulgaria:

- Directia Generală Politia de Frontieră din Serviciul National de Politie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Pe baza prezentului acord, părtile contractante simplifică, accelerează si corelează controlul la frontieră.

(2) Pentru realizarea acestui scop, părtile contractante înfiintează, de comun acord, pe teritoriul unuia dintre statele părtilor contractante, puncte comune de trecere a frontierei.

(3) Personalul de control al statului uneia dintre părtile contractante poate efectua pe teritoriul de functionare controlul la frontieră pe sensul de intrare si pe cel de iesire, potrivit legislatiei în vigoare în propriul stat.

(4) Prin protocoale separate semnate de către autoritătile mentionate la art. 2 se stabilesc următoarele:

a) înfiintarea, schimbarea sau desfiintarea punctelor comune de trecere a frontierei prevăzute la alin. (2);

b) locul de înfiintare al punctului de trecere a frontierei, orarul de functionare, regulile si modul de utilizare al acestuia;

c) tronsoanele de drum pe care personalul de control poate efectua în mers controlul la frontieră în mijloacele de transport;

d) amănuntele cooperării potrivit alin. (1), pe baza legislatiei nationale în vigoare pe teritoriul fiecărui stat al părtilor contractante;

e) introducerea si reglementarea controlului comun la frontieră, prevăzut la art. 7 alin. (4);

f) teritoriile de functionare.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Teritoriul de functionare în care se desfăsoară controlul asupra traficului rutier cuprinde: încăperile, sectoarele de drum si alte obiective destinate controlului la frontieră; teritoriul de functionare cuprinde si drumul de la frontiera de stat până la punctul de trecere a frontierei.

(2) Teritoriul de functionare în care se desfăsoară controlul asupra traficului naval cuprinde: încăperile, obiectivele portuare si cele aflate la tărm care sunt destinate efectuării controlului la frontieră, precum si sectorul de apă aflat între linia de frontieră si punctele de trecere a frontierei.

(3) Teritoriul de functionare în care se desfăsoară controlul asupra traficului feroviar cuprinde: încăperile si obiectivele destinate controlului la frontieră. În cazul în care controlul se efectuează în mers, se consideră că trenul face parte din teritoriul de functionare.

 

PARTEA a II-a

Controlul de frontieră

 

ARTICOLUL 5

 

(1) In timpul controlului la frontieră, efectuat pe teritoriul de functionare, personalul de control al statului vecin aplică legislatia sa natională referitoare la trecerea persoanelor si mijloacelor de transport peste frontieră, în aceeasi măsură si în aceleasi conditii ca pe teritoriul propriului stat.

(2) Procedurile de autoritate, aplicate pe teritoriul de functionare de către personalul de control al unei părti contractante, în conformitate cu reglementările nationale ale acestui stat, sunt considerate ca si cum ar fi efectuate în punctul de-trecere a frontieret situat pe teritoriul propriului stat.

(3) Când o actiune ilegală este săvârsită în teritoriul de functionare, se consideră înfăptuită pe teritoriul statului propriu.

(4) În celelalte cazuri sunt valabile normele juridice ale statului de teritoriu.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Dintre procedurile de aplicare a legii prevăzute la art. 5 alin. (2) fac parte si retinerea persoanei, precum si întreruperea călătoriei si înapoierea cu aplicarea fortei, în conditiile legii statului părtii contractante de care apartine personalul de control. Personalul de control al statului vecin nu are dreptul ca în statul de teritoriu să retină, să aresteze sau să ducă în statul vecin pe cetătenii statului de teritoriu. Are însă dreptul să ducă aceste persoane, chiar si cu folosirea fortei, în încăperile destinate personalului de control al statului vecin sau în punctele de trecere a frontierei ale statului de teritoriu, în scopul redactării în scris a actelor constatatoare.

(2) În cazul măsurilor luate potrivit dispozitiilor alin. (1), acestea trebuie luate împreună cu persoana de control apartinând statului de teritoriu.

(3) În ceea ce priveste dreptul la azil, se aplică legislatia natională a statului de teritoriu.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Pe teritoriul de functionare, controlul la frontieră efectuat de personalul de control al statului din care se iese este, de regulă, anterior controlului la frontieră efectuat de personalul de control al statului în care se intră.

(2) Efectuarea controlului de personalul de control al statului în care se intră este permisă după încheierea controlului la frontieră de personalul de control al statului din care se iese si numai asupra persoanelor si mijloacelor de transport controlate deja de personalul de control al statului dip care se iese. Aceeasi regulă se aplică si în cazul în care personalul de control al statului din care se iese renuntă la efectuarea controlului si informează despre aceasta personalul de control al statului vecin.

(3) După începerea controlului la intrare, personalul de control al statului din care se iese nu mai are dreptul de a efectua activitătile de control la frontieră. În măsura în care, după începerea controlului la intrare, există bănuiala săvârsirii unei fapte pedepsite de legea statului de iesire sau se constată ulterior prezenta unei persoane date în urmărire în teritoriul de functionare, personalul de control al statului de iesire are dreptul de a repeta controlul la frontieră, după informarea prealabilă a personalului de control al statului de intrare.

(4) Controlul la frontieră poate fi efectuat si în acelasi timp de personalul de control al statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) De comun acord, personalul de control al părtilor contractante se poate abate de la ordinea stabilită la art. 7 alin. (1), în măsura în care acest lucru este necesar în vederea efectuării unui control rapid la frontieră. În asemenea cazuri personalul de control al statului de intrare constată neregulile si informează autoritătile de control ale statului de iesire, în vederea întreruperii călătoriei si înapoierii persoanelor si mijloacelor de transport pe teritoriul statului de iesire. Dacă doresc să adopte asemenea măsuri, iar personalul de control al statului de intrare nu a încheiat controlul în privinta acestor persoane si mijloace de transport, atunci persoanele implicate si mijloacele de transport vor fi predate personalului de control al statului de iesire.

(2) Sumele de bani încasate ori retinute în cursul controlului la frontieră efectuat în statul de teritoriu de personalul de control al statului vecin sau sumele avute asupra lor de acestia în interesul serviciului, precum si bunurile confiscate sau retinute pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu pot fi duse în statul vecin în baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 9

 

(1) Nu se poate refuza revenirea în statul de iesire a persoanelor înapoiate de personalul de control al statului de intrare.

(2) În cursul aplicării măsurilor prevăzute la alin. (1), personalul de control al părtilor contractante se informează si se sprijină reciproc.

(3) Personalul de control al părtilor contractante se informează reciproc si asupra limitărilor temporare ale circulatiei, precum si asupra obstacolelor din circulatie apărute pe teritoriile statelor părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 10

 

Potrivit legislatiilor nationale ale statelor părtilor contractante, autoritătile competente pot aproba trecerea frontierei si în afara punctelor de trecere a frontierei aflate în functiune sau prin punctele temporare de trecere a frontierei, în situatii justificate, după ce s-a convenit în prealabil data, perioada si locul trecerii persoanelor si a mijloacelor de transport.

 

PARTEA a lll-a

Personalul de control

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Autoritătile statului de teritoriu asigură aceeasi protectie si ajutor în teritoriul de functionare personalului de control al statului vecin ca si pentru propriul personal de control. Actiunilor ilegale săvârsite împotriva personalului de control al statului vecin, în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, li se aplică dispozitiile legale ale statului de teritoriu privind protectia persoanelor oficiale si a actiunilor de autoritate ale acestora.

(2) Solicitărilor de recuperare a pagubelor care au fost produse pe teritoriul de functionare de personalul de control al statului vecin, pentru care răspunderea apartine statului, le sunt aplicabile reglementările statului vecin ca si cum actiunile păgubitoare s-ar fi produs în statul vecin. În cursul promovării unor asemenea actiuni, cetătenii statului de teritoriu beneficiază de aceleasi drepturi ca si cetătenii statului vecin.

 

ARTICOLUL 12

 

(1) Personalul de control al statului vecin poate intra, pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, în statul de teritoriu cu legitimatii de serviciu prevăzute cu fotografie, prin punctele de trecere a frontierei care duc la teritoriul de functionare unde îsi desfăsoară activitatea, si are dreptul să rămână pe acest teritoriu de functionare pe timpul îndeplinirii atributiilor de serviciu. La cererea personalului de control al statului de teritoriu, trebuie să prezinte această legitimatie de serviciu.

(2) Sefii punctelor de trecere a frontierei îsi comunică reciproc numele si legitimatiile de serviciu ale personalului de control iar, la cerere, confirmă prezenta în scop de serviciu a personalului respectiv pe teritoriul de functionare.

(3) Prezentul acord nu aduce atingere unor interdictii de intrare în tară pentru unele persoane de control ale statului vecin. În asemenea situatii trebuie informat neîntârziat seful punctului de trecere a frontierei.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) În vederea îndeplinirii atributiilor de serviciu, precum si pe drumul la si de la teritoriul de functionare, personalul de control al statului vecin are dreptul să îsi poarte uniforma, insigna si armamentul din dotare, precum si dotarea de serviciu necesară. În statul de teritoriu poate folosi armamentul din dotare doar în cazurile strict prevăzute de legea sa natională.

(2) În legătură cu actiunile ilegale înfăptuite de personalul de control al statului vecin, autoritătile competente ale statului de teritoriu trebuie să informeze autoritatea de serviciu a făptuitorului, pentru a lua măsurile necesare, potrivit legislatiei nationale a statului de care apartine făptuitorul.

 

ARTICOLUL 14

 

Personalul de control al statului vecin este scutit în statul de teritoriu de toate obligatiile civile, personale si materiale stabilite potrivit legislatiei statului de teritoriu pentru cetătenii proprii.

 

ARTICOLUL 15

 

(1) Dacă persoana de control a statului vecin îsi pierde viata, este rănită sau lucrul aflat asupra sa este deteriorat, distrus ori sustras în statul de teritoriu pe timpul executării serviciului, atunci în legătură cu cererile de despăgubire se va aplica legislatia în vigoare din statul vecin.

(2) Pretentiile izvorâte din pagubă pot fi promovate si în fata instantei unuia dintre statele părtilor contractante, pe al cărui teritoriu cel în drept de a primi despăgubiri are dreptul de a se adresa justitiei.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) trebuie aplicate în acelasi înteles pentru promovarea cererilor de despăgubire privind pagubele produse de persoana de control a statului vecin în timpul sederii în interes de serviciu în statul de teritoriu, dar în afara îndeplinirii atributiilor de serviciu.

 

PARTEA a IV-a

Puncte de trecere a frontierei

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Încăperile destinate personalului de control al statului vecin vor fi marcate cu panouri oficiale si cu stema statului vecin.

(2) Inscriptiile de pe încăperile de serviciu destinate personalului de control al statului vecin vor fi în limbile română si bulgară.

(3) Conditiile de folosire si întretinere a încăperilor de serviciu ale statului vecin aflate în statul de teritoriu se convin de părtile contractante prin contracte de drept civil, conform legislatiei statului de teritoriu.

 

ARTICOLUL 17

 

Înscrisurile, documentele, precum si echipamentele de serviciu aflate asupra personalului de control al statului vecin, utilizate în îndeplinirea atributiilor de serviciu, sunt scutite de verificare si sechestru de către functionarii statului de teritoriu.

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Statul de teritoriu aprobă înfiintarea mijloacelor de telecomunicatii necesare functionării punctelor de trecere a frontierei apartinând statului vecin, precum si cuplarea acestor instalatii la instalatiile corespunzătoare ale statului vecin. Legăturile cu locurile de serviciu ale statului vecin se utilizează numai în interes de serviciu. Aceste legături sunt considerate ca legături interne cu statul vecin. Fiecare parte contractantă asigură mentenanta pentru instalatiile pe care Ie-a realizat.

(2) În alte situatii sunt valabile acele reglementări juridice ale statelor părtilor contractante, care se referă la înfiintarea, întretinerea si utilizarea mijloacelor de telecomunicatii de pe teritoriul lor.

(3) Pe bază de reciprocitate, fiecare parte contractantă se obligă să asigure pentru cealaltă parte contractantă, pe teritoriul propriu, o cameră tehnică si o retea separată fizic de propriile retele.

 

PARTEA a V-a

Punerea în aplicare a acordului

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Pentru coordonarea activitătilor, părtile contractante organizează întâlniri între sefii autoritătilor competente mentionate la art. 2 sau reprezentantii împuterniciti în acest sens. Componenta echipelor care vor participa la întâlniri, durata acestora si ordinea de zi vor fi stabilite de comun acord. (2) Pentru punerea în aplicare a prezentului acord, sefii autoritătilor competente arătate la art. 2 sau persoanele împuternicite de acestia pot încheia protocoale de cooperare.

 

ARTICOLUL 20

 

(1) Întâlnirile dintre conducătorii autoritătilor competente prevăzute la art. 2 sau persoanele împuternicite de către acestia se desfăsoară alternativ pe teritoriul României si pe teritoriul Republicii Bulgaria.

(2) Cheltuielile ocazionate de aceste întâlniri vor fi suportate de către partea organizatoare, cu exceptia cheltuielilor legate de transportul tur-retur în România, respectiv Republica Bulgaria.

 

PARTEA a Vl-a

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 21

 

Diferendele apărute în privinta aplicării prezentului acord se rezolvă de autoritătile competente ale părtilor contractante, ceea ce nu exclude rezolvarea acestora pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 22

 

Oricare dintre părtile contractante poate suspenda temporar, cu sau fără restrictii locale, aplicarea acordului sau a unor dispozitii ale acestuia din motive de securitate natională

sau alt interes general ce impune acest lucru, informând urgent despre această măsură cealaltă parte contractantă.

 

ARTICOLUL 23

 

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor si obligatiilor părtilor contractante rezultate din alte acorduri internationale la care ele sunt parte.

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Prezentul acord intră în vigoare la data primirii ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor interne de intrare în vigoare.

(2) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se prelungeste automat pe perioade de câte 5 ani, dacă niciuna din părtile contractante, cu 6 luni înainte de încetarea termenului de valabilitate a acestuia, nu anuntă despre intentia sa de a-l denunta.

(3) Prezentul acord poate fi modificat sau completat de comun acord de către părtile contractante, aceste modificări si completări intrând în vigoare potrivit prevederilor alin. (1).

(4) Prezentul acord poate fi denuntat de oricare dintre părtile contractante. În cazul denuntării acordului, acesta îsi încetează valabilitatea după 6 luni de la data la care una dintre părtHe contractante a comunicat în scris, pe cale diplomatică, despre încetarea valabilitătii acestuia.

Semnat la Bucuresti la data de 21 decembrie 2006, în două exemplare originale, în limbile română si bulgară, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Vasile Blaga,

ministrul administratiei si internelor

 

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Konstantin Andreev,

ambasadorul extraordinar si plenipotentiar

al Republicii Bulgaria la Bucuresti

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind controlul în comun al trecerii frontierei, semnat la Bucuresti la 21 decembrie 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 666.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 30 august 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti ta 30 august 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 2 iulie 2007.

Nr. 202.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia, denumite în continuare părti,

în scopul asigurării protectiei informatiilor clasificate schimbate direct între părti ori alte organisme de stat, persoane juridice de drept public sau privat care gestionează informatii clasificate ale statului celeilalte părti si în cadrul activitătilor care cad în responsabilitatea autoritătilor nationale de securitate ale părtilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

(1) Prezentul acord va sta la baza tuturor activitătilor ce implică, în conformitate cu legile si regulamentele nationale, schimbul de informatii clasificate între părti sau alte organisme de stat ori persoane juridice de drept public sau privat privind:

a) cooperarea între părti în domeniul apărării nationale si în orice alte aspecte referitoare la securitatea natională;

b) cooperarea, proiectele comune, contractele sau oricare alte raporturi între organismele de stat sau persoanele juridice de drept public ori privat din statele părtilor în domeniul apărării nationale si referitor la oricare alte aspecte privind securitatea natională;

c) vânzarea de echipamente, produse si know-how.

(2) Prezentul acord nu va afecta obligatiile celor două părti ce derivă din alte acorduri internationale si nu va fi folosit împotriva intereselor, securitătii si integritătii teritoriale ale altor state.

(3) Prezentul acord nu acoperă schimbul de informatii în cadrul cooperării directe dintre serviciile de informatii ale celor două părti, care va face obiectul unor acorduri separate.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului acord:

a) informatie clasificată înseamnă orice informatie, document sau material, indiferent de fomia sa fizică, căreia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate, în conformitate cu legile si regulamentele nationale, care va fi protejată corespunzător,

b) document clasificat înseamnă orice tip de înregistrare ce contine informatii clasificate, indiferent de formă sau caracteristică fizică, incluzând, dar fără a se limita la acestea, materiale scrise ori tipărite, cartele si benzi de procesare a datelor, hărti, grafice, fotografii, picturi, desene, gravuri, schite, note si documente de lucru, copii la indigo si riboane de printare sau reproduceri efectuate prin orice mijloace sau metode, înregistrări audio, vocale, magnetice ori electronice, optice sau video sub orice formă, cât si echipamente portabile de procesare automată a datelor cu medii fixe de stocare si detasabile;

c) material clasificat înseamnă orice obiect sau parte a unui mecanism, prototip, echipament, armă, realizat mecanic ori manual, fabricat sau aflat în curs de fabricatie, căruia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate;

d) nivel de clasificare de securitate înseamnă categorie care, în conformitate cu legile si regulamentele nationale, indică importanta informatiilor clasificate si determină anumite restrictii privind accesul la aceste informatii, măsurile de protectie si marcajul;

e) contract clasificat înseamnă un acord între doi sau mai multi contractori, prin care se stabilesc si se definesc drepturile si obligatiile părtilor si care contine sau implică informatii clasificate;

f) contractor sau subcontractor înseamnă orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori privat, care are capacitatea legală de a încheia contracte clasificate;

g) incident de securitate înseamnă o actiune sau omisiune contrară legilor si regulamentelor nationale, care are ca rezultat compromiterea efectivă sau o posibilă compromitere a informatiilor clasificate;

h) compromiterea informatiilor clasificate înseamnă o situatie în care, datorită unui incident de securitate sau unei activităti ostile (precum spionaj, act de terorism ori furt), informatiile clasificate si-au pierdut confidentialitatea. Aceasta include pierderea, dezvăluirea partială sau totală, modificarea si distrugerea neautorizate ale informatiilor clasificate;

i) certificat de securitate al personalului înseamnă un document care atestă faptul că, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, detinătorul este autorizat să aibă acces la informatii clasificate de un anumit nivel de clasificare de securitate, în conformitate cu principiul necesitătii de a cunoaste;

j) certificat de securitate industrială înseamnă un document care atestă faptul că o persoană juridică este autorizată să încheie st să deruteze un contract clasificat;

k) necesitatea de a cunoaste înseamnă principiul conform căruia accesul la informatii clasificate se acordă numai acelor persoane care, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, trebuie să lucreze cu astfel de informatii sau să aibă acces la acestea;

l) autoritatea natională de securitate înseamnă autoritatea care răspunde de implementarea si controlul măsurilor prevăzute în prezentul acord. Aceste autorităti sunt mentionate în art. 6;

m) autoritate desemnată de securitate înseamnă institutia care, în conformitate cu legile si regulamentele nationale ale părtilor, este abilitată să stabilească, pentru domeniul său de activitate si responsabilitate, structuri si măsuri proprii privind coordonarea si controlul activitătii referitoare la protectia informatiilor clasificate;

n) tert înseamnă orice persoană, institutie, organizatie natională sau internatională, entitate de drept public ori privat, care nu este parte la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 3

Protectia informatiilor clasificate

 

(1) În conformitate cu legile si regulamentele lor nationale, părtile vor lua măsuri corespunzătoare pentru protectia informatiilor clasificate transmise, primite, produse ori elaborate, ca rezultat al oricărui acord sau oricărei relatii între entitătile publice ori private din statele lor. Părtile vor asigura aceeasi protectie pentru informatiile clasificate schimbate, primite, produse sau elaborate ca si pentru informatiile clasificate nationale, potrivit nivelului de clasificare de securitate.

(2) Fiecare parte va lua măsuri ca informatiile clasificate primite de la cealaltă parte să fie folosite în scopul pentru care acestea au fost transmise.

(3) Partea primitoare st persoanele juridice de drept public sau privat din statul său nu vor atribui un nivel mai scăzut de clasificare de securitate pentru informatiile clasificate primite si nici nu vor declasifica aceste informatii fără acordul prealabil scris al autoritătii nationale de securitate a părtii emitente. Autoritatea natională de securitate a părtii emitente va infonna autoritatea natională de securitate a părtii primitoare asupra oricăror modificări survenite în nivelul de clasificare de securitate a informatiilor transmise.

(4) Documentele clasificate primite, marcate cu nivelul de clasificare de securitate STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/TÄIESTI SALAJANE, vor fi multiplicate sau traduse numai cu acordul scris al părtii emitente. Toate multiplicările documentelor clasificate vor fi marcate cu acelasi nivel de clasificare de securitate ca si exemplarul original si vor fi protejate în acelasi mod ca si informatiile originale. Numărul copiilor se va limita la numărul necesar pentru scopurile oficiale.

(5) Informatiile clasificate marcate cu nivelul de clasificare de securitate STRICT SECRET/SALAJANE sau SECRET/ KONFIDENTSIAALNE vor fi distruse cu consimtământul scris sau la cererea părtii emitente, în conformitate cu legile si regulamentele nationale ale părtii primitoare, astfel încât să nu fie posibilă reconstituirea totală sau partială a acestora.

(6) Partea primitoare va infonna partea emitentă cu privire ta distrugerea informatiilor clasificate. Informatiile STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ/TÄIESTI SALAJANE nu vor fi distruse, ci vor fi retumate pârtii emitente.

(7) În cazul unui pericol iminent, infomnatiile clasificate vor fi distruse fără autorizare prealabilă. Autoritatea natională de securitate a părti emitente va fi imediat informată asupra acestui fapt

(8) Accesul la informatii clasificate este permis, cu respectarea principiului necesitătii de a cunoaste, numai persoanelor autorizate sau care posedă certificat de securitate al personalului valabil pentru nivelul de clasificare de securitate a informatiilor pentru care se solicită accesul.

(9) Niciuna dintre părti nu va transmite unui tert informatiile clasificate primite, fără acordul prealabil scris al autoritătii nationale de securitate a părtii emitente. Prezentul acord nu va fi invocat de niciuna dintre părti în scopul obtinerii informatiilor clasificate pe care cealaltă parte Ie-a primit de la un tert.

(10) Fiecare parte va urmări aplicarea legilor si regulamentelor de securitate în cadrul entitătilor de drept public si privat care detin, elaborează, produc si/sau utilizează informatii clasificate provenite din statul celeilalte părti, prin intermediul vizitelor de inspectie.

 

ARTICOLUL 4

Echivalenta nivelurilor de clasificare de securitate

 

(1) Părtile au stabilit următoarea echivalentă a nivelurilor nationale de clasificare de securitate:

 

România

Republica Estonia

Echivalentul în limba engleză

STRICT SECRET DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ

TÄIESTI SALAJANE

TOP SECRET

STRICT SECRET

SALAJANE

SECRET

SECRET

KONFIDENTSIAALNE

CONFIDENTIAL

SECRET DE SERVICIU

PIIRATUD

RESTRICTED

 

(2) Ambele părti vor marca toate informatiile clasificate primite de la cealaltă parte cu nivelul national de clasificare de securitate corespunzător, conform alin. (1).

 

ARTICOLUL 5

Accesul la informatii clasificate

 

(1) Înainte ca una dintre părti să furnizeze informatii clasificate unui reprezentant al celeilalte părti, autoritatea natională de securitate a părtii primitoare va informa în scris autoritatea natională de securitate a părtii emitente că acesta este autorizat să aibă acces la informatii clasificate sau că detine certificat de securitate al personalului, corespunzător celui mai înalt nivel de clasificare de securitate a informatiilor la care urmează să aibă acces.

(2) Certificatul de securitate al personalului se va acorda după verificarea de securitate, în conformitate cu legile si regulamentele nationale ale fiecărei părti.

(3) La cerere, autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor, respectând legile si regulamentele nationale, îsi vor acorda asistentă reciprocă în cazul procedurilor de vetting legate de emiterea certificatelor de securitate ale personalului si a certificatelor de securitate industrială. În acest sens, se pot încheia aranjamente specifice între autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate ale părtilor.

(4) Părtile îsi vor recunoaste reciproc certificatele de securitate ale personalului si certificatele de securitate industrială emise conform legilor si regulamentelor din statele lor.

(5) Autoritătile nationale de securitate se vor informa reciproc asupra oricăror modificări ale certificatelor de securitate ale personalului si certificatelor de securitate industrială, în special asupra cazurilor de retragere a acestora.

 

ARTICOLUL 6

Autoritătile nationale de securitate

 

(1) Autoritătile nationale de securitate ale părtilor sunt:

 

În România

În Republica Estonia

Guvernul României

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete  de Stat

Str. Mures nr. 4, sectorul 1

Bucuresti

ROMÂNIA

Eesti riigi julgeoleku volitatud esindaja

Julgeolekuosakond

Kaitseministeerium

Sakala 1

15094 Tallinn

EESTI

 

(2) Autoritătile nationale de securitate îsi vor furniza reciproc, la cerere, informatii referitoare la organizarea si procedurile lor de securitate. În acest sens, autoritătile nationale de securitate vor cădea de acord si asupra vizitelor reciproce.

 

ARTICOLUL 7

Vizitele

 

(1) vizitele ce implică acces la informatiile clasificate privind activitătile descrise la art. 1 vor fi aprobate de autoritatea natională de securitate/autoritatea desemnată de securitate a statului respectiv pentru vizitatorii din statul celeilalte părti.

(2) Procedurile legate de vizite vor fi stabilite si convenite între autoritătile nationale de securitate/autoritătile desemnate de securitate.

(3) Fiecare parte va garanta protectia datelor personale ale vizitatorilor în conformitate cu legislatia natională în domeniu.

 

ARTICOLUL 8

Contractele clasificate

 

(1) În cazul în care una dintre părti sau o entitate de drept public ori privat din statul său intentionează să încredinteze un contract clasificat ce urmează a se derula pe teritoriul statului celeilalte părti, partea din statul în care se derulează contractul îsi va asuma responsabilitatea de a proteja informatiile clasificate legate de contract, în conformitate cu legile si regulamentele proprii.

(2) Înainte de diseminarea către contractori/subcontractori sau potentiali contractori/subcontractori a oricăror informatii clasificate primite de la cealaltă parte, partea primitoare va trebui:

a) să acorde certificate de securitate industrială de nivel corespunzător contractorilor/subcontractorilor sau potentialilor contractori/subcontractori, cu conditia ca acestia să fi îndeplinit cerintele necesare eliberării certificatului;

b) să acorde certificate de securitate ale personalului de nivel corespunzător întregului personal ale cărui îndatoriri necesită acces la informatii clasificate, cu conditia ca aceste persoane să fi îndeplinit cerintele necesare eliberării certificatului.

(3) Părtile se vor asigura că fiecare contract clasificat contine si o sectiune în care sunt definite cerintele de securitate sau acele elemente ale contractului ce necesită protectie de securitate, precum si o listă a informatiilor clasificate, materialelor si activitătilor legate de contractul clasificat cu nivelurile de clasificare de securitate ale acestora.

(4) Procedurile referitoare la contractele clasificate vor fi elaborate si convenite de autoritătile nationale de securitate ale părtilor.

(5) Părtile vor asigura protectia drepturilor de autor, drepturilor de proprietate industrială - inclusiv a brevetelor de inventii - si a oricăror alte drepturi legate de informatiile clasificate schimbate între statele lor, conform propriilor legi si regulamente nationale.

 

ARTICOLUL 9

Transmiterea informatiilor clasificate

 

(1) Informatiile clasificate se vor transmite prin canale diplomatice sau curier militar ori prin alte mijloace acceptate de autoritătile nationale de securitate. Autoritatea natională de securitate primitoare va confirma primirea informatiilor clasificate.

(2) Dacă există un volum mare de informatii clasificate ce trebuie transmis, autoritătile nationale de securitate vor conveni asupra mijloacelor de transport, traseului si măsurilor de securitate pentru fiecare caz în parte.

(3) Se pot utiliza si alte mijloace autorizate de transmitere sau schimb de informatii clasificate, dacă sunt convenite de autoritătile nationale de securitate.

(4) Transmiterea electromagnetică a informatiilor clasificate se va efectua numai sub formă criptată cu echipamente criptografice aprobate de autoritătile nationale de securitate.

 

ARTICOLUL 10

Incidente de securitate

 

(1) În cazul producerii unui incident de securitate care determină compromiterea sau posibila compromitere a informatiilor clasificate, autoritatea natională de securitate din statul în care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea natională de securitate a celeilalte părti, va asigura investigatia de securitate adecvată a acestui caz si va lua măsurile necesare de limitare a consecintelor, în conformitate cu legile si regulamentele nationale. La cerere, autoritătile nationale de securitate vor coopera la investigatie.

(2) În cazul în care compromiterea se produce într-un stat tert, autoritatea natională de securitate din statul părtii emitente va actiona conform celor mentionate la alin. (1).

(3) După încheierea investigatiilor, autoritatea natională de securitate a părtii pe teritoriul căreia a avut loc compromiterea sau posibila compromitere a informatiilor clasificate va comunica imediat, în scris, prin intermediul autoritătii nationale de securitate a celeilalte părti rezultatele si concluziile investigatiei.

 

ARTICOLUL 11

Solutionarea diferendelor

 

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord se va solutiona prin consultări între autoritătile nationale de securitate sau, dacă nu se poate ajunge la o solutionare acceptabilă, între reprezentantii desemnati ai părtilor.

 

ARTICOLUL 12

Cheltuieli

 

Fiecare parte va suporta eventualele cheltuieli legate de implementarea prezentului acord în conformitate cu legile si regulamentele nationale.

 

ARTICOLUL 13

Asistentă reciprocă

 

(1) Fiecare parte va acorda asistentă personalului din statul celeilalte părti pentru implementarea si interpretarea prezentului acord.

(2) Dacă este nevoie, autoritătile nationale de securitate se vor consulta reciproc asupra unor aspecte termice specifice privind implementarea prezentului acord si pot conveni de comun acord asupra încheierii unor protocoale de securitate suplimentare, speciale, la acest acord, de la caz la caz.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

(1) Prezentul acord este încheiat pe perioadă nedeterminată si este supus aprobării în conformitate cu procedurile nationale legale din statele părtilor.

(2) Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează după primirea ultimei notificări între părti prin care se mentionează că au fost încheiate procedurile legale interne, necesare intrării în vigoare a acestui acord.

(3) Fiecare parte are dreptul să denunte oricând prezentul acord. În acest caz valabilitatea acordului expiră după 6 (sase) luni de la data la care cealaltă parte a primit notificarea de denuntare.

(4) Fără a tine cont de încetarea valabilitătii prezentului acord, toate informatiile clasificate furnizate în baza prezentului acord vor continua să fie protejate în conformitate cu prevederile acestuia.

(5) Prezentul acord poate fi amendat pe baza consimtământului reciproc al părtilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (2).

(6) Fiecare parte va notifica prompt celeilalte părti toate modificările intervenite în legislatia si regulamentele nationale care ar putea afecta protectia informatiilor clasificate la care se referă prezentul acord.

În acest caz, părtile se vor consulta pentru a lua în considerare posibilele modificări ale prezentului acord. În tot acest timp, informatiile clasificate vor continua să fie protejate asa cum s-a stabilit în prezentul acord, dacă partea emitentă nu solicită altfel, în scris.

Semnat la Bucuresti la 30 august 2006, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, estonă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Marius Petrescu,

secretar de stat,

directorul general al Oficiului Registrului National

al Informatiilor Secrete de Stat

Pentru Guvernul Republicii Estonia,

Herman Simm,

directorul Departamentului

de Securitate din Ministerul Apărării

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 30 august 2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Estonia privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 30 august 2006, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 668.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda n anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 11 din 31 ianuarie 2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.4 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) De prevederile alin. (1) beneficiază si personalul cu studii superioare din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, precum si inspectorii scolari."

2. Anexele nr. 1.1,1.2, 2, 3,4 si 5 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1.1

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 230,247 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul universitar

 

Nr. crt.

Functia*)

Nivelul studiilor

Vechime în învătământ

până la 3 ani

3 - 6 ani

6 -10 ani

10 -15 ani

15 -20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 -40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max

1.

Profesor universitar

S

-

-

-

10,965

11,678

12,311

13,073

14,066

15,127

16,257

-

-

-

21,607

22,366

23,436

24,427

26,284

28,267

30,379


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1.2

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 =221,307 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 =225,733 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 =259,593 lei

 

Coeficientii de multiplicare pentru personalul didactic din învătământul universitar

 

Nr.

crt.

Functia*)

 

 

Nivelul studiilor

 

Vechime în învătământ

până la 3 ani

3 - 6 ani

6 -10 ani

10 -15 ani

15 -20 ani

20 - 25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 -40 ani

peste 40 ani

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

min./max.

1.

Conferentiar universitar

S

-

-

5,591

6,753

7,253

7,529

7,945

8,193

8,691

8,857

-

-

9,717

11,471

11,501

11,611

11,718

12,125

12,555

13,004

2.

Sef lucrări

(lector universitar)

S

-

5,203

5,286

5,868

5,978

6,034

6,161

6,576

6,854

-

-

7,848

7,992

8,92

9,017

9,047

9,086

9,494

9,966

 

3.

Asistent universitar

S

4,716

4,788

4,871

5,453

5,480

5,507

5,536

5,563

5,591

-

6,185

6,231

6,24

6,954

7,047

7,088

7,179

7,477

7,792

 

4.

Preparator universitar

S

4,328

4,405**)

4,483**)

-

-

-

-

-

-

-

6,085

6,190**)

6,243**)

-

-

-

-

-

-

-


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

**) Pentru preparatorii din domeniul medical.

 

ANEXA Nr. 2

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei

 

Nr. crt.

Functia*)

 

Nivelul studiilor

 

Vechimea în învătământ

până la

2 ani

2-6 ani

6 -10 ani

10 -14 ani

14 -18 ani

18 -22 ani

22 -25 ani

25 - 30 ani

30 - 35 ani

35 -40 ani

peste 40 ani

1.

Profesor

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

4,722

5,373

5,593

5,718

6,031

6,308

6,620

6,965

7,315

- cu grad didactic II

-

3,605

3,676

4,191

4,276

4,447

4,679

4,916

5,092

5,320

5,542

- definitiv

-

3,462

3,505

3,977

4,034

4,148

4,466

4,598

4,831

5,049

5,263

- debutant

3,439

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Profesor

SSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

4,043

4,510

4,682

4,808

5,063

5,376

5,595

5,877

6,190

- cu grad didactic II

-

3,306

3,372

3,794

3,965

4,051

4,326

4,532

4,762

4,990

5,180

- definitiv

-

3,296

3,320

3,652

3,709

3,794

3,908

4,060

4,236

4,416

4,700

- debutant

3,273

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Institutor I

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

3,965

4,431

4,604

4,730

4,985

5,298

5,517

5,799

6,112

- cu grad didactic II

-

3,244

3,277

3,695

3,752

3,923

4,093

4,302

4,506

4,734

4,938

- definitiv

-

3,092

3,130

3,581

3,638

3,723

3,923

3,989

4,141

4,373

4,601

- debutant

3,035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Institutor II

SSD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

3,840

4,291

4,416

4,578

4,859

5,141

5,424

5,643

5,955

- cu grad didactic II

-

3,145

3,206

3,581

3,638

3,752

3,923

4,131

4,302

4,563

4,767

- definitiv

-

3,050

3,073

3,524

3,581

3,638

3,837

3,875

4,051

4,231

4,430

- debutant

2,941

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Învătător, educatoare, educator, maistru-instructor

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cu grad didactic I

 

-

-

3,714

4,103

4,291

4,385

4,688

4,954

5,236

5,485

5,705

- cu grad didactic II

-

3,088

3,187

3,538

3,581

3,657

3,752

3,984

4,150

4,349

4,596

- definitiv

-

2,983

3,007

3,439

3,481

3,567

3,695

3,747

3,880

4,117

4,312

- debutant

2,936

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Profesor, învătător,

maistru-instructor; cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate*)

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,039

2,110

2,158

2,561

2,609

2,656

2,703

2,751

2,798

2,893

3,045

 


*) Functiile se ocupă potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 ianuarie - martie 2007 = 221,307 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 aprilie - septembrie 2007 = 225,733 lei

Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 octombrie - decembrie 2007 = 259,593 lei

 

ANEXA Nr. 3

 

Coeficienti de multiplicare pentru functiile didactice auxiliare din învătământ *)

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

minim

maxim

 

Functii de executie pe grade si trepte profesionale

 

 

 

1

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul IA ***)

S

3,292

4,843

2

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

S

2,954

4,702

3

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

S

2,450

4,516

4

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

S

2,338

3.473

5

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

S

2,153

 

6

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul I

SSD

2,777

4,080

7

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul II

SSD

2,386

3,663

8

Bibliotecar, documentarist, redactor gradul III

SSD

2,335

3,212

9

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

SSD

242Q

 

10

Informaticiangradul IA

S

3,476

4,970

11

Informatician gradul I

S

3,128

4,828

12

Informatician gradul II

S

2,731

4,599

13

Informatician gradul III

S

2,301

3,571

14

Informatician gradul IV

S

2,196

3,234

15

Informatician debutant

S

2,153

 

16

Informatician gradul I

SSD

2,639

4,080

17

Informatician gradul II

SSD

2,448

3,663

18

Informatician gradul III

SSD

2,187

3,212

19

Informatician debutant

SSD

2,120

 

20

Instructor-animator gradul I

S

2,520

3,437

21

Instructor-animator gradul II

S

2,261

2,978

22

Instructor-animator gradul III

S

2,196

2,723

23

Instructor-animator debutant

S

2,153

 

24

Instructor-animator gradul I

SSD

2,365

3,162

25

Instructor-animator gradul II

SSD

2,210

2,750

26

Instructor-animator gradul III

SSD

2,162

2,404

27

Instructor-animator debutant

SSD

2,120

 

28

Asistent social gradul I

S

2,749

3,711

29

Asistent social gradul II

S

2,292

3,116

30

Asistent social gradul III

S

2,196

2,767

31

Asistent social debutant

S

2,153

 

32

Asistent social gradul I

SSD

2,294

3,106

33

Asistent social gradul 11

SSD

2425

2,687

34

Asistent social debutant

SSD

2,111

 

35

Corepetitor gradul 1

S

2,520

3,437

36

Corepetitor gradul II

S

2,261

2,978

37

Corepetitor gradul III

S

2,196

2,723

38

Corepetitor debutant

S

2,153

 

39

Corepetitor gradul 1

SSD

2,365

3,162

40

Corepetitor gradul II

SSD

2,210

2,750

41

Corepetitor gradul III

SSD

2,162

2,511

42

Corepetitor debutant

SSD

2,120

 

43

Secretar IA****)

S

3,379

4,970

44

Secretar I ******)

S

3,034

4,828

45

Secretar II ******)

S

2J59Q

4.599

46

Secretar III ******)

S

2,301

3,571

47

Secretar IV ******)

S

2,196

3,234

48

Secretar debutant ******)

S

2,153

 

49

Secretar I ******)

SSD

2,398

4,190

50

Secretar II ******)

SSD

2,269

3,747

51

Secretar III ****)

SSD

2,195

3,274

52

Secretar IV ******)

SSD

2,153

2,671

53

Secretar debutant ******)

SSD

2,111

 

54

Secretar I A ******)

M

2,171

3,595

55

Secretar I ******)

M

2,134

3,276

56

Secretar II ******)

M

2,096

2,902

 

Nr.crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

minim

maxim

57

Secretar III ******)

M

2,057

2,600

58

Secretar debutant ******)

M

2,016

 

59

Bibliotecar, documentarist, redactor I A

PL/M

2,114

3,501

60

Bibliotecar, documentarist, redactor I

PL/M

2,076

3,188

61

Bibliotecar, documentarist, redactor II

PL/M

2,038

2,823

62

Bibliotecar, documentarist, redactor debutant

PL/M

2,016

 

63

Informatician I A

PL/M

2,171

3,595

64

Informatician I

PL/M

2,134

3,276

65

Informatician II

PL/M

2,096

2,902

66

Informatician III

PL/M

2,057

2,600

67

Informatician debutant

PL/M

2,016

 

68

Instructor-animator I A

M

2,114

2,724

69

Instructor-animator I

M

2076

2,363

70

Instructor-animator II

M

2,038

2,144

71

Instructor-animator debutant

M

2,016

 

72

Instructor de educatie extrascolară I A

M

2,171

2,798

73

Instructor de educatie extrascolară I

M

2,134

2,566

74

Instructor de educatie extrascolară II

M

2,096

2,250

75

Instructor de educatie extrascolară III

M

2,057

2,138

76

Instructor de educatie extrascolară debutant

M

2,016

 

77

Asistent social I

PL/M

2,314

3,132

78

Asistent social II

PL/M

2,076

2,676

79

Asistent social III

PL/M

2,038

2,277

80

Asistent social debutant

PL/M

2,016

 

81

Corepetitor I

M

2,114

2,405

82

Corepetitor II

M

2,076

2J84

83

Corepetitor III

M

2,038

2.11S

84

Corepetitor debutant

M

2,016

 

85

Tehnician I A *****)

M

2,171

3,299

86

Tehnician I *****)

M

2,134

3,149

87

Tehnician II *****)

M

2,096

2,859

88

Tehnician III *****)

M

2,057

2.661

89

Tehnician debutant *****)

M

2,016

 

90

Laborant I A

S

3,150

4,277

91

Laborant I

S

2,822

3,850

92

Laborant II

S

2,357

3,202

93

Laborant I

SSD

2,136

3,788

94

Laborant II

SSD

2,125

3,486

95

Laborant III

SSD

2,111

3,087

96

Laborant I

PL/M

2,057

2,941

97

Laborant II

PL/M

2,019

2,610

98

Laborant debutant

PL/M

1,998

 

99

Pedagog scolar I A

S

3,150

4,277

100

Pedagog scolar l

S

2,82?

3,850

101

Pedagog scolar II

S

2,357

3,202

102

Pedagog scolar I

SSD

2,136

3,788

103

Pedagog scolar II

SSD

2,125

3,486

104

Pedagog scolar III

SSD

2,111

3,087

105

Pedagog scolar I A

M

2,057

2,753

106

Pedagog scolar l

M

2,019

2.465

107

Pedagog scolar II

M

1,998

 

108

Analist, programator, inginer sistem; I A

S

2,842

5,418

109

Analist, programator, inginer sistem; I

S

2,564

5,131

110

Analist, programator, inginer sistem; II

S

2,323

4,491

111

Analist, programator, inginer sistem; III

S

2,258

3,861

112

Analist, programator, inginer sistem; IV

S

2,196

3.436

113

Analist, programator, inginer sistem; debutant

S

2,153

 

114

Analist (programator) ajutor; IA

M

2,171

3,595

115

Analist (programator) ajutor; I

M

2,134

3,276

116

Analist (programator) ajutor; II

M

2,096

2,902

117

Analist (programator) ajutor; III

M

2,057

2,600

118

Analist (programator) ajutor; debutant

M

2,016

 

119

Operator, controlor date; I

M

2,171

3,333

120

Operator, controlor date; II

M

2,134

2,955

121

Operator, controlor date; III

M

2,096

2,649

 

 

Nr.crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

minim

maxim

122

Operator, controlor date; IV

M

2,057

2,354

123

Operator, controlor date; debutant

M

2,016

 

124

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I

S

2,751

5,503

125

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II

S

2,293

4,585

126

Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III

S

2,153

3,895

127

Comandant

S

2,218

5,147

128

Sef mecanic

S

2,106

4,160

129

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician

S

2,106

3,313

130

Căpitan

M

1,971

3,086

131

Sef mecanic

M

1,971

3,019

132

Ofiter punte

M

1,971

2,813

133

Ofiter mecanic, ofiter electrician

M

1,971

2,743

134

Sef echipaj

M

1,971

2,881

135

Conducător salupă, sef timonier, ajutor ofiter mecanic

M

1,971

2,005

136

Inginer gradul I A

S

2,320

4,486

137

Inginer gradul I

S

2,269

4,208

138

Inginer gradul II

S

2,238

3,858

139

Inginer gradul III

S

2,196

3,499

140

Inginer gradul debutant

S

2,153

 

141

Subinginer gradul I

SSD

2,185

3,856

142

Subinginer gradul II

SSD

2,175

3,568

143

Subinginer gradul III

SSD

2,153

3,149

144

Subinginer debutant

SSD

2,111

 

145

Medic primar

S

2,800

5,603

146

Medic specialist

S

2,698

5,143

147

Medic

S

2,418

4,837

148

Medic stagiar

S

2,153

0,000

149

Farmacist primar

S

2,800

5,603

150

Farmacist specialist

S

2,442

4,886

151

Farmacist

S

2,196

4,073

152

Farmacist stagiar

S

2,153

 

153

Dentist principal

SSD

2,136

3,788

154

Dentist

SSD

2,125

3,486

155

Dentist debutant

SSD

2,111

 

156

Tehnician dentar principal

M

2,057

3,406

157

Tehnician dentar

M

2,019

3,100

158

Tehnician dentar debutant

M

1,998

 

159

Biolog, biochimist, chimist, fizician principal

S

2,800

5,603

160

Biolog, biochimist, chimist, fizician specialist

S

2,442

4,886

161

Biolog, biochimist, chimist, fizician

S

2,196

4,07

162

Biolog, biochimist, chimist, fizician, debutant

S

2,153

 

163

Psiholog, sociolog principal

S

2,398

4,798

164

Psiholog, sociolog

S

2,208

4,269

165

Psiholog, sociolog debutant

S

2,153

 

166

Cercetător stiintific principal I

S

2,800

5.60S

167

Cercetător stiintific principal II

S

2,698

5,143

168

Cercetător stiintific principal III

S

2,418

4,837

169

Cercetător stiintific

S

2,194

4,241

170

Asistent de cercetare stiintifică

S

2,157

4,001

171

Asistent de cercetare stiintifică stagiar

S

2,115

 

172

Asistent I

M

2,114

3,501

173

Asistent II

M

2,076

3,188

174

Asistent III

M

2,038

2,823

175

Asistent stagiar

M

2,016

 

176

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artisti

S

2,950

5,903

17I

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic Ic I

S

2,834

5,402

178

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic HI

S

2,509

5.020

179

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic IV

S

2,301

4,449

180

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic V

S

2,196

3,754

181

Regizor artistic, pictor, scenograf, coregraf, consultant artistic debutant

S

2,153

 

182

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet I

S

2,770

5,280

183

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet II

S

2,498

4,997

184

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet III

S

231

4,410

185

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet IV

S

2,196

3,754

186

Maestru de studii (balet, canto, secretar literar muzical), operator imagine, sunet debutant

S

2,153

 

 

 

Nr.crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

minim

maxim

187

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; I

 

2,007

3,018

188

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; II

 

1,988

2,611

189

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; III

 

1,969

2,322

190

Maestru (balet - dans, corepetitor), maestru de studii balet; debutant

 

1,868

 

191

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

S

2,346

4,693

192

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

S

2,218

4,013

193

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

S

2,196

3,754

194

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

S

2,153

 

195

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine I

 

2,114

3,501

196

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine II

 

2,076

3,188

197

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine III

 

2,038

2,823

198

Artist plastic, machior, peruchier, monteur imagine, editor imagine debutant

 

2,016

 

199

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic I

S

2,346

4,693

200

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic II

S

2,218

4,114

201

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic III

S

2,196

3,974

202

Secretar tehnic de redactie, traducător, tehnoredactor, corector, desenator artistic debutant

S

2,153

 

203

Muzeograf, bibliograf I

SSD

2,185

3,856

204

Muzeograf, bibliograf II

SSD

2,175

3,569

205

Muzeograf, bibliograf III

SSD

2,153

3,149

206

Muzeograf, bibliograf debutant

SSD

2,111

 

207

Secretar de redactie, tehnoredactor I A

M

2,114

3,501

208

Secretar de redactie, tehnoredactor I

M

2,076

3,188

209

Secretar de redactie, tehnoredactor II

M

2,038

2,823

210

Secretar de redactie, tehnoredactor debutant

M

2,016

 

211

Regizor scenă (culise) I

M

2,114

3,501

212

Regizor scenă (culise) II

M

2,076

3,188

213

Regizor scenă (culise) III

M

2,038

2,823

214

Regizor scenă (culise) debutant

M

2,016

 

215

Căpitan secund, sef electrician, sef mecanic secund

S

2,157

3,903

216

Ofiter aspirant

S

2,115

 

217

Sef statie RTG

M

1,971

3,264

218

Ofiter RTG I

M

2,082

2,849

219

Ofiter RTG II

M

2,057

2,600

220

Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter, dragor, aspirant

M

1,971

 

22I

Medic veterinar I

S

2,697

5,142

222

Medic veterinar II

S

2,261

4,371

223

Medic veterinar III

S

2,196

3,754

224

Medic veterinar debutant

S

2,153

 

225

Inginer agronom, zootehnist, pedolog I

S

2,260

4,369

226

Inginer agronom, zootehnist, pedolog II

S

2,218

3,823

227

Inginer agronom, zootehnist, pedolog III

S

2,196

3,754

228

Inginer agronom, zootehnist, pedolog debutant

S

2,153

 

229

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf IA

S

2,800

5,603

230

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf I

S

2,261

4,383

231

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf II

S

2,196

3,974

232

Conservator, restaurator, muzeograf, bibliograf debutant

S

2,153

 

233

Conservator, restaurator I

SSD

2,199

3,856

234

Conservator, restaurator II

SSD

2,175

3,568

235

Conservator, restaurator III

SSD

2,153

3,149

236

Conservator, restaurator debutant

SSD

2,111

 

237

Conservator, restaurator, custode sală I

M

2,114

3,501

238

Conservator, restaurator, custode sală II

M

2,076

3,188

239

Conservator, restaurator, custode sală III

M

2,038

2,823

240

Conservator, restaurator, custode sală debutant

M

2,016

 

241

Mânuitor carte

M/G

1,971

2,202

242

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

S

2,482

4,898

243

Administrator financiar grad I - director general administrativ al universitătii

S

4,964

9,796

 

 

Nr.crt.

Functia

Nivelul studiilor*)

minim

maxim

244

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

S

2,439

3,919

245

Administrator financiar (patrimoniu) grad III *******)

S

2,370

3,606

246

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

S

2,153

 

247

Administrator financiar (patrimoniu) grad I *******)

SSD

2,199

3,856

248

Administrator financiar (patrimoniu) grad II *******)

SSD

2,175

3,568

249

Administrator financiar (patrimoniu) grad III*******)

SSD

2,153

3,149

250

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

SSD

2,111

 

251

Administrator financiar (patrimoniu) treapta I *******)

M

2,372

3,299

252

Administrator financiar (patrimoniu) treapta II ***"**)

M

2,287

3,149

253

Administrator financiar (patrimoniu) treapta III *******)

M

2,205

2,602

254

Administrator financiar (patrimoniu) debutant *******)

M

2,016

 

255

Antrenor categoria I

 

2,450

4,899

256

Antrenor categoria II

 

2,191

4,120

257

Antrenor categoria III

 

2,153

3,892

258

Antrenor categoria IV

 

2,115

3,536

259

Antrenor categoria V

 

2,075

3,093

260

Antrenor debutant

 

2,035

0,000

261

Sef atelier-scoală I

M

2,252

2,610

262

Sef atelier-scoală II

M

2,220

2,516

263

Sef atelier-scoală III

M

2,211

2,348

264

Instructori

M

2,251

2,444

265

Instructorii

M

2,231

2,319

266

Model I

M

2,251

2,348

267

Model II

M

2,231

2,31?

268

Supraveghetor noapte

G

2,159

2,243

269

Medic primar

învătământ special

S

3,273

6,451

270

Medic specialist

învătământ special

S

2,698

5,143

271

Medic

învătământ special

S

2,418

4,837

272

Medic stagiar

învătământ special

S

2,153

0,000

273

Asistent medical principal

învătământ special

SSD

2,294

3,752

274

Asistent medical

învătământ special

SSD

2,125

3,359

275

Asistent medical debutant

învătământ special

SSD

2,111

 

276

Asistent medical I

învătământ special

PL/M

2,314

3,700

277

Asistent medical II

învătământ special

PL/M

2,076

3,306

278

Asistent medical debutant

învătământ special

PL/M

2,016

 

279

Infirmieră

învătământ special

G

1,971

2,20?

280

Mediator scolari

M/G

2,038

2,202

281

Mediator scolar II

M/G

2,016

2,138

282

Mediator scolar debutant

M/G

1,971

 


*) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, în colaborare cu Ministerul Muncit, Familiei si Egalitătii de Sanse, este autorizat ca, în funcpe de dinamica învătământului, să stabilească noi functii didactice auxiliare.

**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din învătământul preuniversitar sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.

****) Se utilizează numai pentru secretar sef de universitate.

*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoală.

******) Se utilizează si pentru functia de secretar prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de învătare, instruire, compensare, recuperare st protectie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educative speciale din cadrul sistemului de învătământ special si special integrat.

*******) Se utilizează si pentru functiile: economist, inginer, referent, tehnician, merceolog, contabil, administrator si functionar prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.251/2005.

 

notă:

Sporul de stabilitate nu este cuprins în coeficientii de multiplicare, acesta urmând a se acorda la salariul de bază personalului din prezenta anexă.

 

ANEXA Nr. 4

 

Indemnizatii de conducere specifice

 

1. Functiile didactice din învătământul superior *)

 

Nr.

Crt.

Functia

Indemnizatia de conducere în procente din salariul de bază

- % -

minim

maxim

1.

Rector

35

45

2.

Prorector

25

30

3.

Director general administrativ al universitătii

25

30

4.

Decan

20

30

5.

Secretar stiintific al senatului universitar

20

25

6.

Prodecan

15

20

7.

Administrator sef al facultătii

15

20

8.

Secretar stiintific al consiliului facultătii

10

15

9.

Director de departament

20

25

10.

Sef de catedră

20

25

 


*) Indemnizatia se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

 

2. Functiile didactice din învătământul gimnazial, profesional, liceal, de maistri si alte unităti*)

 

Nr. crt.

Functia

 

Indemnizatia de conducere în procente din salanul de baza

- % -

minim

maxim

1.

Director de scoală sau de liceu

25

35

2.

Director adjunct de scoală sau de liceu

20

25

3.

Director (educatoare, învătător sau institutor)

15

25

4.

Directorul casei corpului didactic**)

25

35

 


*) Se calculează la salariul de bază al functiei didactice.

**) Se calculează la salariul de bază al functiei didactice si se aplică inclusiv la judetele-pilot.

 

3. Functiile didactice din unitătile de învătământ ale judetelor-pilot*)

 

Nr. crt.

Functia

 

Indemnizatia de conducere tn procente din salariul de bază**)

- % -

maxim

1.

Director al unitătii de învătământ

până la 50

2.

Director adjunct al unitătii de învătământ

până la 40

 


*) Indemnizatia se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (11) si (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

4. Alte functii specifice din institutiile de învătământ

 

Nr. crt.

Functia

Indemnizatia de conducere în procente din salariul de bază

- % -

limita maximă

1.

Secretar-sef institutie învătământ superior

30

2.

Secretar-sef facultate

25

3.

Secretar-sef *)

20

 


*) Se utilizează la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitătile scolare stabilite de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXA Nr. 5

 

Indemnizatii si sporuri pentru îndeplinirea unor activităti specifice învătământului

 

1. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităti si responsabilităti suplimentare functiei didactice de predare de bază, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Învătământul gimnazial, profesional, liceal si de maistri

 

Nr. crt.

 

Functia

 

Indemnizatia în procente din salanul de baza

- % -

limita maximă

1.

Diriginte, învătător, institutor si educatoare*)

10% din salariul de bază ai functiei didactice detinute

 


*) Cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

 

2. Indemnizatii si sporuri pentru activităti prestate în afara obligatiilor functiei de bază si care nu fac parte din salariul de bază

 

1.

 

Indemnizatiile pentru activitatea presedintilor comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al ministrului, fără a depăsi salariul de bază al functiei didactice (grilă).

Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care detine titlul stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul didactic I.

2.

Personalul didactic desemnat să conducă si să realizeze practica pedagogică

un spor de 10-25% din salariul de bază lunar al functiei didactice în care este încadrat, calculat în raport cu numărul elevilor sau al studentilor practicanti"

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 220.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2007 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învătământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 687.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul La Cazemate, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Samos Prodimpex" - S.R.L. Oradea, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Giris, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Romespa" - S.R.L. Oradea, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Valea Bonda, judetut Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Profesional Construct Montaj" - S.R.L. Oradea, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea calcarului, dolomitelor, gresiei si conglomeratelor din perimetrul Brătesti, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Tronic Forest" - S.R.L. Vărăseni, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Săbolciu- Bonda, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Flaviafit" - S.R.L. Săbolciu, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Balta Mare-Costesti, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Alconstruct" - S.R.L. Găesti, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea bazaltului din perimetrul Lupsa, judetul Brasov, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Grupul Portughez de Constructii" - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea gnaisului din perimetrul Cisnădie, judetul Sibiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Grupul Portughez de Constructii" - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea apei termominerale din perimetrul Haieu-Rugu, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „EmpirTour" - S.R.L. Băile 1 Mai, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Uliesti, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „General Beton România" - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea calcarului ornamental din perimetrul Valea Sesului, judetul Sălaj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Resido Industrie si Constructie" - S.R.L. Baciu, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea granodioritului din perimetrul Bocsa-Dealul Gurgui, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Perger Bau" - S.R.L. Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 13. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea gresiei din perimetrul Vintere, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Meta Bras" - S.R.L. Holod, în calitate de concesionar.

Art. 14. - Se aprobă Licenta de concesiune privind explorarea nisipului si pietrisului din perimetrul Aricesti-Târgsor, judetul Prahova, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „Pontiac Improex" - S.R.L. Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 110.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Având în vedere prevederile Rezolutiei Comisiei Economice Europene nr. 40 din 16 octombrie 1998 privind transportul pe apele interioare navigabile, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 11 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 9 mai 2002, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 534.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind criteriile minime de pregătire si perfectionare, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Definitii

 

Art. 1. - Termenii folositi în prezentul regulament si în anexele la acesta au următorul înteles:

a) ambarcatiune de agrement - orice ambarcatiune, propulsată cu motor si/sau cu vele, al cărei corp are lungimea de 2,5 m până la 24 m măsurată conform standardelor armonizate aplicabile, care nu transportă mărfuri si care este utilizată exclusiv în scopuri sportive si recreative;

b) Autoritatea Navală Română - organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor, căreia i s-au delegat competentele privind ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, denumită în continuare ANR;

c) certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement - documentul emis în conformitate cu prevederile prezentului ordin si care dă dreptul titularului să conducă o ambarcatiune de agrement propulsată cu motor si/sau cu vele;

d) curs - un curs de educare, instruire sau formare profesională, a cărui programă analitică a fost aprobată conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Clasificarea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Art. 2. - Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se clasifică în functie de zonele de navigatie, după cum urmează:

a) clasa A- certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement pe ape interioare si în toate zonele maritime;

b) clasa B - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement în zone maritime care să nu depăsească o distantă de maximum 12 Mm fată de coastă;

c) clasa C - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement în zone maritime care să nu depăsească o distantă de maximum 6 Mm fată de coastă;

d) clasa D - certificat care dă dreptul titularului să conducă ambarcatiuni de agrement pe ape interioare.

 

Eliberarea si înregistrarea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Art. 3. - (1) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement prevăzute la art. 2 se emit de către ANR persoanelor care îndeplinesc conditiile de certificare pentru navigatia cu ambarcatiunile de agrement si au promovat un examen prin care fac dovada cunostintelor tehnice necesare exploatării acestora în sigurantă.

(2) Pentru obtinerea unui certificat international de conducător de ambarcatiune de agrement candidatul trebuie:

a) să aibă vârsta minimă de 16 ani;

b) să fie apt din punct de vedere medical, prezentând în acest sens un certificat medical care să ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuitătii vizuale si auditive;

c) să îndeplinească cerintele de pregătire si vechime prevăzute în anexa nr. 1;

d) să facă dovada absolvirii cursurilor de pregătire, după caz, prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Dacă posesorul certificatului de conducător de ambarcatiune de agrement, obtinut în conformitate cu prevederile prezentului ordin, intentionează să navigheze si cu ajutorul velelor, acesta trebuie să facă dovada că a absolvit cursul practic „Manevra navei cu vele" la un centru specializat, autorizat în acest sens de către ANR.

(4) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement cu vele se va emite numai posesorilor unui certificat de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C sau D.

(5) Modelul certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement este prevăzut în anexa nr. 3.

(6) ANR va păstra evidenta tuturor certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement.

(7) Pierderea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement se comunică în cel mai scurt timp la ANR si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a, în conformitate cu prevederile legale.

 

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 4. - (1) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Pentru a conduce o ambarcatiune de agrement cu o putere a motorului de până la 3,68 kW pe ape interioare nu este necesară detinerea certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D.

(3) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape maritime, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008 în certificate internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C.

(4) Certificatele internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B pentru ape interioare, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor preschimba până la data de 31 decembrie 2008 în certificate internationale de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D.

(5) Metodele de verificare si criteriile de evaluare a competentei pentru fiecare categorie de certificat vor fi aprobate de ANR prin Metodologia de organizare si desfăsurare a examenelor de evaluare a competentei în vederea emiterii brevetelor/certificatelor de capacitate personalului navigant maritim, maritim portuar si de căi navigabile interioare.

Art. 5. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

CERINTE OBLIGATORII

de pregătire pentru certificarea conducătorilor de ambarcatiune de agrement

 

1. Clasa A

(1) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A se poate obtine prin examen de către orice candidat care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B emis conform prevederilor regulamentului, de minimum 2 ani;

b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.

(2) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A se poate obtine din oficiu de către orice candidat care îndeplineste următoarele conditii:

a) detine certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa A, emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 417/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind obtinerea certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement;

b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament.

 

2. Clasa B

Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa B se poate obtine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 18 ani si îndeplineste următoarele conditii:

a) detine certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C sau clasa D;

b) a promovat un curs de specializare;

c) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament;

sau

a) detine brevetul de comandant, ofiter secund sau brevetul de ofiter de punte;

b) detine adeverinte valabile de absolvire a cursurilor de pregătire, prevăzute în anexa nr. 2 la regulament;

c) atestarea se face prin examen de diferentă.

 

3. Clasa C

(1) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 16 ani.

(2) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine prin examen de diferentă de către orice candidat care detine certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D.

(3) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C se poate obtine din oficiu de către orice candidat care detine brevetul de: comandant, ofiter punte secund, ofiter punte, căpitan maritim portuar ori de ofiter punte maritim portuar sau certificat de capacitate de: sef de echipaj maritim, conducător de salupă maritimă ori de timonier maritim.

 

4. Clasa D

(1) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine prin examen de către orice candidat care are vârsta minimă de 16 ani.

(2) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine prin examen de diferentă de către orice candidat care detine certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa C.

(3) Certificatul de conducător de ambarcatiune de agrement clasa D se poate obtine din oficiu de către orice candidat care detine brevet de: căpitan fluvial categoriile A si B, ofiter punte fluvial ori de timonier fluvial sau certificat de capacitate de: sef de echipaj fluvial, conducător de salupă fluvială ori de timonier fluvial.

 

CURSURI DE PREGĂTIRE

necesare obtinerii certificatelor internationale de conducător de ambarcatiune de agrement

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

1. Clasa A:

a) Tehnici individuale de supravietuire;

b) Prevenirea si combaterea incendiilor- nivel avansat;

c) Asistentă medicală;

d) Prevenirea poluării mediului marin;

e) Certificat de operator de radiocomunicatii GMDSS-GOC.

 

2. Clasa B:

a) Tehnici individuale de supravietuire;

b) Prevenirea si combaterea incendiilor - nivel de bază;

c) Primul ajutor medical;

d) Certificat de operator de radiocomunicatii GMDSS-ROC.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MODELUL

certificatului international de conducător de ambarcatiune de agrement

 

Fată

 

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE DE AGREMENT CLASA A/B

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT CLASS A/B

RO

 

1.

5.

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

FOTO

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

AII Zone M12

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

6.

 

13.

 

 

14.

 

15.

 

 

Verso

 

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE

DE AGREMENT CLASA A/B

Rezolutia nr. 40/1998 a Comitetului de transport pe ape interioare din cadrul Comisiei Economice Europene

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport

 

1.

Numele posesorului/Surname of the holder

2.

Prenumele posesorului/Other Name(s) of the holder

3.

Data si locul nasterii/Date and place of birth

4.

Numărul certificatului /Number of the certificate

5.

Fotografia posesorului/Photograph of the holder

6.

Semnătura posesorului/Signature of the holder

7.

Adresa posesorului/Address of the holder

8.

Nationalitatea posesorului/Nationality of the holder

9.

Valabil pentru/Valid for: AII Zone - ape interioare si toate zonele maritime/ AII Zone, M12 - Maritimă 12 Mm/Maritime 12 Mm

10.

Ambarcatiune de agrement cu lungime de 2,5 la 24 m/Pleasure craft with 2.5 a 24 m length

11.

Data eliberării/Date of issue

12.

Data expirării/Date of expiry

13.

Emis de/lssued by

14.

Autorizat de/Authoriyed by

15.

Conditii/Conditions

 

Mărimea certificatului va fi conform standardului international ISO/IEC-7810.

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE

DE AGREMENT CLASA C/D

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT CLASS C/D

RO

 

1.

5.

 

2

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

7.

 

FOTO

 

8.

 

 

 

9.

I C M S

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

6.

 

 

13.

 

14.

 

15.

 

 

Verso

 

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONDUCĂTOR DE AMBARCATIUNE

DE AGREMENT CLASA C/D

Rezolutia nr. 40/1998 a Comitetului de transport pe ape interioare din cadrul Comisiei Economice Europene

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport Resolution No. 40 of the UN/ECE Working Party on Inland Water Transport

1.

Numele posesorului/Surname of the holder

2.

Prenumele posesorului/Other Name(s) of the holder

3.

Data si locul nasterii/Date and place of birth

4.

Numărul certificatului /Number of the certificate

5.

Fotografia posesorului/Photograph of the holder

6.

Semnătura posesorului/Signature of the holder

7.

Adresa posesorului/Address of the holder

8.

Nationalitatea posesorului/Nationality of the holder

9.

Valabil pentru/Valid for: I - ape interioare/lnland Waters, C - Maritimă în apropierea coastei până la 6 Mm/Maritime Coastal Waters until 6 Mm, M - cu motor/Motorized craft, S - cu vele/Sailing craft

10.

Ambarcatiune de agrement cu lungime de 2,5 la 24 m/Pleasure craft with 2.5 a 24 m length

11.

Data eliberării/Date of issue

12.

Data expirării/Date of expiry

13.

Emis de/lssued by

14.

Autorizat de/Authoriyed by

15.

Conditii/Conditions

 

Mărimea certificatului va fi conform standardului international ISO/IEC-7810.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine

 

În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale lit. h) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activitătii de transfuzie sanguină, donarea de sânge si componente sanguine de origine umană, precum si asigurarea calitătii si securitătii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. 6.821/2007, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Institutul National de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale si spitalele publice si private în care se administrează terapie transfuzională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate si sigurantă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia sângelui si componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene L033 din 8 februarie 2003 si Directiva 2005/62/CE cu privire la standardele si specificatiile comunitare referitoare la sistemul de calitate pentru centrele de transfuzie sanguină, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene L256/41 din 1 octombrie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 1.132.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind standardele si specificatiile referitoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine

 

CAPITOLUL I

Terminologie

 

Art. 1. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) standard - cerintele care servesc drept bază de comparatie;

b) specificare - descrierea criteriilor care trebuie îndeplinite în scopul atingerii standardului de calitate solicitat;

c) sistem de calitate - structura organizatională, responsabilitătile, procedurile, procesele si resursele necesare pentru implementarea managementului calitătii;

d) managementul calitătii - ansamblul activitătilor coordonate pentru directionarea si controlul organizării din punctul de vedere al calitătii, la toate nivelurile, în cadrul unei institutii;

e) control de calitate - partea componentă a sistemului de calitate care este axată pe îndeplinirea cerintelor de calitate;

f) asigurarea calitătii-ansamblul activitătilor de la recoltarea sângelui si până la administrarea acestuia, întreprinse pentru a  certifica faptul că sângele si componentele sanguine de origine umană detin calitatea necesară scopului căruia îi sunt destinate;

g) anchetă retrospectivă - procesul de investigare a raportării unei reactii adverse suspectate a fi asociată cu o transfuzie la un primitor, în scopul de a identifica donatorul potential implicat;

h) proceduri scrise - documentele controlate care fac o descriere a modului în care anumite operatiuni specifice trebuie să fie duse la îndeplinire;

i) unitate mobilă - un amplasament temporar sau deplasabil utilizat pentru recoltarea sângelui sau componentelor sanguine, care se află situat în afara, dar sub controlul direct al centrului de transfuzie sanguină;

l) procesare - orice etapă în prepararea unui component sanguin care este parcursă între recoltarea sângelui si livrarea unui component sanguin către serviciul clinic;

k) bunele practici-ansamblul tuturor elementelor stabilite în practică, ducând împreună la întrunirea cu consecventă a specificatiilor predefinite pentru sânge si componentele sanguine si la confomnitatea cu cadrul de reglementări definite,;

l) carantină - izolarea fizică a componentelor sanguine sau a materialelor/reactivilor receptionati pentru o perioadă de timp variabHă, cât timp se asteaptă acceptarea, mentinerea ori rebutarea componentelor sanguine sau a materialelor/reactivilor receptionati;

m) validare - stabilirea unor evidente obiective si documentate care să confirme faptul că cerintele predefinite ale unei proceduri sau ale unui proces sunt îndeplinite cu consecventă;

n) calificare, ca parte componentă a validării, înseamnă actiunea întreprinsă pentru verificarea oricăror aspecte referitoare la personal, clădiri, echipament sau materiale pentru a certifica faptul că acestea functionează corect si dau rezultatele asteptate;

o) sistem computerizat - un sistem care cuprinde introducerea de date, procesarea electronică si crearea de informatii care să poată fi utilizate pentru realizarea de rapoarte, controale automate sau documentatie.

 

CAPITOLUL II

Sistemul de calitate

 

Art. 2. - (1) Calitatea este responsabilitatea tuturor persoanelor implicate în procesele care au loc în cadrul institutiilor medicale ce desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine, cu un management axat pe asigurarea unei abordări sistematice orientate către calitate si implementarea si mentinerea unui sistem al calitătii.

(2) Sistemul calitătii cuprinde managementul calitătii, asigurarea si ameliorarea continuă a calitătii, personalul, clădirile si echipamentul, documentatia, recoltarea, testarea si prelucrarea, stocarea, distribuirea, controlul calitătii, retragerea componentelor sanguine, auditul intern si extern, gestionarea contractelor, neconformitatea si autoinspectia.

(3) Sistemul calitătii certifică faptul că toate procesele critice sunt reglementate prin instructiuni adecvate si sunt efectuate în conformitate cu standardele si specificatiile din prezentele norme. Echipa managerială examinează periodic sistemul pentru a verifica eficacitatea sa si pentru a introduce măsuri corective, după caz.

Art. 3. - (1) Institutiile medicale autorizate si acreditate care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine trebuie să aibă un responsabil cu activitatea de asigurare a calitătii, cu scop declarat în îndeplinirea asigurării calitătii. Persoana responsabilă intervine în toate problemele referitoare la calitate, examinează si aprobă toate documentele legate de calitate.

(2) Procedurile, echipamentele, organizarea spatiilor care au influentă asupra calitătii si securitătii sângelui si componentelor sanguine sunt validate înainte de a fi folosite si apoi revalidate la intervale de timp regulate, stabilite în urma acestor activităti.

 

CAPITOLUL III

Personalul

 

Art. 4. - (1) Personalul din institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine trebuie să fie în număr suficient pentru a putea duce la îndeplinire activitătile referitoare la recoltare, testare, procesare, stocare si distribuire a sângelui si componentelor sanguine, selectia de unităti compatibile, livrarea de unităti selectate către serviciile clinice, utilizarea clinică a sângelui si componentelor sanguine, trasabilitate si trebuie instruit si evaluat în vederea stabilirii competentei de a îndeplini sarcinile specifice.

(2) Fisa postului actualizată, cu descrierea clară a sarcinilor si responsabilitătilor, va fi întocmită pentru tot personalul.

Institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine atribuie responsabilitatea pentru managementul tehnic si asigurarea calitătii unor persoane diferite, care îsi desfăsoară activitatea în mod independent.

(3) Întregul personal din institutiile medicale care desfăsoară activităti în domeniul transfuziei sanguine trebuie să beneficieze de cursuri de formare initială si de educatie medicală continuă, adecvate sarcinilor specifice. Datele referitoare la cursurile de formare trebuie să fie înregistrate. Este necesar să fie elaborate si aplicate programe de formare care să includă si bunele practici.

(4) Continutul programelor de formare trebuie evaluat periodic, iar competenta personalului trebuie, de asemenea, evaluată periodic.

(5) Vor fi introduse în practică instructiuni scrise referitoare la securitatea si sănătatea în muncă, în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Clădiri

 

Art. 5. - (1) Spatiile în care se desfăsoară activitătile de transfuzie (care includ si locatiile pentru colecta mobilă) trebuie să fie adaptate si întretinute astfel încât să corespundă cu activitătile ce se desfăsoară în acestea. Compartimentarea si mărimea spatiilor alocate trebuie să permită desfăsurarea activitătilor într-o secventialitate logică, astfel încât să se reducă la minimum riscul unor erori si să permită curătenia, precum si întretinerea eficientă a curăteniei în scopul reducerii riscului de contaminare.

(2) Zona destinată interviurilor personale confidentiale în vederea admiterii ca donator de sânge si componente sanguine se organizează separat de celelalte zone, destinate prelucrării.

(3) Recoltarea sângelui se efectuează într-o zonă special amenajată, în conditii de sigurantă, cu echipaj corespunzător pentru acordarea unui tratament initial donatorilor care prezintă reactii adverse grave sau efecte secundare, în urma unor evenimente sau incidente asociate donării. Zona va fi organizată astfel încât să permită evitarea erorilor care pot apărea în procedura de recoltare.

(4) Zona de laborator destinată testării, separată de zonele destinate donatorilor de sânge, recoltării si procesării sângelui, este accesibilă numai personalului autorizat.

(5) Zona de depozitare asigură stocarea, în conditii corespunzătoare si de maximă securitate, a tuturor categoriilor de sânge si componente sanguine, precum si a materialelor, inclusiv carantinarea si scoaterea din carantină a materialelor si a unitătilor de sânge si componente sanguine care au fost recoltate după criterii speciale (de exemplu, donarea de sânge autolog).

(6) Instructiunile pentru defectarea echipamentelor si în cazul întreruperilor de curent vor fi afisate la loc vizibil, în principala zonă de stocare.

(7) Se desemnează o zonă pentru distrugerea, în sigurantă, a deseurilor, a dispozitivelor de unică folosintă utilizate la recoltarea, testarea si procesarea sângelui, dar si pentru sângele sau componentele sanguine rebutate sau administrate.

 

CAPITOLUL V

Echipamente si materiale

 

Art. 6. - (1) Echipamentele vor fi validate pentru a fi utilizate în transfuzie, calibrate si întretinute astfel încât să corespundă scopului căruia au fost destinate. Acestea vor avea instructiuni de folosire scrise, precum si evidente zilnice privind starea lor.

(2) Echipamentele vor fi selectionate astfel încât să se asigure diminuarea riscului aparitiei oricăror accidente sau erori la donatori, personal, componente sanguine sau pacienti.

(3) Reactivii si materialele se procură de la furnizori autorizati, respectându-se cerintele si specificatiile documentate. Materialele critice se eliberează de către o persoană calificată si autorizată pentru această sarcină. În anumite cazuri, materialele, reactivii si echipamentele trebuie să îndeplinească cerintele legislatiei în vigoare privind dispozitivele medicale destinate diagnosticului în vitro sau să se conformeze standardelor echivalente, atunci când provin din alte tări.

(4) Inventarierea stocurilor se păstrează pentru o perioadă de timp stabilită împreună cu autoritatea competentă.

(5) În cazul folosirii unui sistem computerizat, procedurile de software, hardware si back-up se validează înainte de punerea în functiune, se întretin în stare corespunzătoare si se verifică periodic pentru siguranta în exploatare. Hardware-ul si software-ul vor fi protejate împotriva utilizării neautorizate si/sau a modificărilor nepermise. Procedurile de back-up vor preveni orice deteriorări, pierderi de informatii sau falsificări ale datelor stocate, în cazul unor defectiuni neasteptate sau în perioadele în care aparatura nu este în stare de functionare.

 

CAPITOLUL VI

Documentatia

 

Art. 7. - (1) Documentele care cuprind specificatiile, procedurile si formularele referitoare la fiecare activitate efectuată de institutiile medicale autorizate vor fi întocmite si completate zilnic.

(2) Documentele înregistrate trebuie să fie lizibile, întocmite fie manual, fie transferate pe un alt suport: microfilm sau introduse într-un sistem informatizat, permitând identificarea persoanei care a înregistrat datele.

(3) Modificările semnificative aduse documentelor trebuie luate în considerare cu promptitudine si vor fi revizuite, datate si semnate de o persoană autorizată să efectueze această sarcină.

 

CAPITOLUL VII

Recoltarea, testarea si prelucrarea sângelui

 

Art. 8. - (1) Procedurile implementate pentru identificarea certă a donatorului în conditii de securitate, pentru interviu si evaluarea eligibilitătii vor fi evaluate înainte de fiecare donare, cu respectarea cerintelor stabilite de legislatia în vigoare.

(2) Intervievarea donatorilor trebuie să fie realizată astfel încât să fie garantată confidentialitatea.

(3) Documentele înregistrate referitoare la conformitatea donatorilor cu criteriile de selectie si la evaluarea finală vor fi semnate de către medicul responsabil cu selectia donatorilor.

Art. 9. - (1) Procedura de recoltare a sângelui trebuie să fie concepută astfel încât să garanteze faptul că identitatea donatorului este verificată si înregistrată în conditii de securitate si că a fost staMită în mod clar legătura dintre donator, sânge sau componente sanguine si probele de sânge recoltate.

(2) Sistemele de pungi sterile destinate sângelui si componentelor sanguine, precum si procesării acestora trebuie să poarte marca CE sau să respecte standarde echivalente, în cazul în care sângele sau componentele sanguine sunt recoltate în terte tări. Numărul de lot al pungii de sânge trebuie să poată fi urmărit pentru fiecare component derivat din punga initială.

(3) Procedurile de recoltare a sângelui vor fi astfel concepute încât să reducă la minimum riscul de contaminare microbiană.

(4) Probele de sânge pentru laborator se recoltează în momentul donării si se stochează în mod corespunzător înainte de a fi testate.

(5) Procedurile utilizate pentru etichetarea înregistrărilor, a pungilor si a probelor de laborator cu numerele codurilor de donare trebuie concepute astfel încât să evite riscul aparitisi erorilor de identificare.

(6) Pungile cu sânge recoltat se manevrează astfel încât să se păstreze calitatea sângelui, la o temperatură de transport si de stocare adecvată cerintelor de prelucrare ulterioară.

(7) Este necesar să se pună în aplicare un sistem care să asigure trasabilitatea fiecărei donări, cu identificarea sistemului de recoltare si procesare utilizat.

Art. 10. - (1) Toate procedurile de laborator trebuie să fie validate înainte de a fi utilizate.

(2) Fiecare donare este testată în conformitate cu cerintele statuate în legislatia natională în domeniu.

(3) Trebuie să existe proceduri clar definite care să rezolve rezultatele discrepante; să certifice că sângele si componentele sanguine cu rezultat repetat reactiv în screeningul serologic pentru testarea infectiilor virale vor fi excluse de la utilizarea în scop terapeutic si vor fi stocate separat, într-un mediu special alocat. Pentru confirmare trebuie efectuate teste adecvate. În cazul în care rezultatul pozitiv este confirmat, va fi instituit sistemul adecvat de management al donatorilor care să includă informarea donatorului si aplicarea procedurilor de supraveghere epidemiologică.

(4) Datele introduse vor atesta conformitatea cu standardele în vigoare a tuturor reactivilor utilizati pentru testarea esantioanelor de sânge de la donatori si primitori si a esantJoaneior din componentele sanguine.

(5) Calitatea testărilor de laborator va fi evaluată periodic prin participarea oficială la un sistem de evaluare a performantei, cum ar fi programul de control extern al calitătii.

(6) Testarea imunohematologică trebuie să includă proceduri specifice pentru diferitele categorii de donatori si primitori de sânge si componente sanguine, conform normelor în vigoare.

Art. 11. - (1) Echipamentele si dispozitivele tehnice se utilizează în conformitate cu procedurile validate anterior.

(2) Procesarea în componente sanguine se efectuează utilizându-se proceduri validate corespunzător care includ măsuri de evitare a riscului de contaminare microbiană a componentelor sanguine preparate.

Art. 12. - (1) Recipientele se etichetează în toate etapele cu etichete continând informatii relevante asupra identitătii acestora. În absenta unui sistem computerizat validat pentru control se face o etichetare clară si distinctă a unitătilor de sânge si componente sanguine scoase din carantină, fată de cele carantinate.

(2) Sistemul de etichetare pentru sângele recoltat, pentru componentele sanguine intermediare si finite si pentru probele de sânge destinate testării trebuie să asigure, fără echivoc, identificarea continutului sau/si să fie în conformitate cu cerintele de etichetare si de trasabilitate prezente în legislatia în vigoare.

(3) În cazul sângelui si al componentelor sanguine provenite din donarea autologă, eticheta va respecta, de asemenea, cerintele legislatiei în domeniu.

Art. 13. - (1) Se va aplica un sistem sigur care să asigure prevenirea eliberării din carantină a fiecărei unităti de sânge sau a fiecărui component sanguin înainte de îndeplinirea tuturor cerintelor obligatorii stabilite în prezentele norme. Fiecare centru de transfuzie sanguină va demonstra că fiecare unitate de sânge sau de component sanguin a fost scoasă oficial din carantină de către o persoană autorizată. Evidentele scrise vor demonstra faptul că, înainte ca un component sanguin să fie scos din carantină, toate formularele de uz curent, toate evidentele medicale relevante si toate rezultatele testelor au întrunit toate criteriile de acceptabilitate.

(2) Sângele si componentele sanguine carantinate trebuie păstrate separat, atât din punct de vedere administrativ, cât si fizic fată de componentele care au fost scoase din carantină. În absenta unui sistem computerizat validat de control, etichetarea unei unităti de sânge sau de component sanguin trebuie să asigure identificarea statutului respectiv de carantinare/scoatere din carantină, în conformitate cu art. 12 alin. (1).

(3) În situatia în care componentul final nu poate fi scos din carantină datorită unui rezultat pozitiv confirmat pentru o maladie infectîoasă, atunci, în conformitate cu cerintele mentionate la art. 10 alin. (2) si (3), se face o verificare pentru a confirma faptul că sunt identificate toate celelalte componente rezultate din donarea incriminată, dar si componentele preparate din donările anterioare ale aceleiasi persoane. Fisa donatorului va fi actualizată imediat.

 

CAPITOLUL VIII

Stocarea, distributia si livrarea

 

Art. 14. - (1) Centrele de transfuzie sanguină prin sistemul de calitate, unitătile de transfuzie sanguină si serviciul clinic din spital vor certifica în cazul sângelui si componentelor sanguine destinate utilizării terapeutice că cerintele de stocare, distributie si/sau livrare sunt respectate cu strictete.

(2) Sistemul de calitate din centrul de transfuzie sanguină trebuie să certifice faptul că, în cazul sângelui si al componentelor sanguine destinate obtinerii de produse medicamentoase de uz uman, sunt respectate cerintele de stocare si distributie prevăzute în legislatia în domeniu.

(3) Procedurile pentru stocare, distributie si livrare se validează pentru a asigura calitatea sângelui si componentelor sanguine pe toată perioada de stocare si pentru a exclude o posibilă eroare de identificare a componentelor între ele. Toate actiunile de transport si de stocare, inclusiv receptia, distributia si livrarea, vor fi definite prin proceduri si specificatii scrise.

(4) Sângele si componentele sanguine din donarea autologă, precum si sângele si componentele sanguine recoltate în scopuri speciale se depozitează separat.

(5) Se întocmesc si se păstrează registre adecvate pentru evidenta stocului, distributiei si livrării.

(6) Ambalarea pungilor se face astfel încât să se păstreze temperatura de stocare si integritatea sângelui si componentelor sanguine în timpul distributiei, transportului si livrării.

(7) Returnarea sângelui si componentelor sanguine în stoc în vederea redistribuirii sau relivrării pentru un alt pacient se acceptă numai atunci când sunt îndeplinite toate cerintele de calitate si procedurile statuate de către centrul de transfuzie sanguină si/sau unitatea de transfuzie din spital pentru a asigura integritatea si conformitatea componentelor sanguine.

 

CAPITOLUL IX

Managementul contractelor

 

Art. 15. - Sarcinile care trebuie duse la îndeplinire prin externalizarea serviciilor se definesc într-un contract scris, specific.

 

CAPITOLUL X

Neconformitatea

 

Art. 16. - (1) Componentele sanguine care prezintă deviatii de la cerintele standardelor prevăzute în legislatia în domeniu se scot din carantină si se distribuie/livrează în vederea transfuziei numai în circumstante exceptionale si cu acordul scris al medicului curant care a solicitat componentul sanguin, al medicului coordonator al unitătii de transfuzie din spital si al medicului din centrul de transfuzie sanguină.

(2) Reclamatiile, informatiile, reactiile adverse severe si incidentele adverse severe care ar putea sugera faptul că au fost livrate componente sanguine neconforme vor fi documentate, investigate cu atentie pentru decelarea agentilor cauzali si, dacă este cazul, trebuie să fie urmate de retragerea componentului si de implementarea de măsuri corective pentru a preveni repetarea acestor situatii. Procedurile practice certifică faptul că autoritătile competente au fost informate în mod corespunzător asupra reactiilor si incidentelor adverse severe, în conformitate cu cerintele din reglementări.

Art. 17. - (1) Centrele de transfuzie sanguină si unitătile de transfuzie sanguină din spital trebuie să aibă personal autorizat care să evalueze necesitatea unei posibile retrageri a sângelui si componentelor sanguine distribuite si/sau livrate si care să initieze si să coordoneze un astfel de proces.

(2) Se aplică un sistem eficient de retragere care să includă descrierea responsabilitătilor si a măsurilor ce se întreprind. Acesta include, de asemenea, raportarea către autoritatea competentă stabilită prin procedură.

(3) La intervale de timp prestabilite se va verifica trasabiHtatea tuturor componentelor sanguine relevante si, acolo unde este cazul, se va include si ancheta retrospectivă. Scopul declarat al unei investigatii este acela de a identifica orice donator care ar fi putut contribui la producerea unei reactii transfuzionale si de a retrage orice component sanguin disponibil de la acel donator, dar si de a informa personalul medical si pe primitorii acelor componente provenite de la acelasi donator despre eventualitatea că acestia ar fi putut fi supusi la risc.

Art. 18. - (1) Se va introduce un sistem care să certifice aplicarea de măsuri corective si preventive legate de nonconformitatea sângelui si a componentelor sanguine si de problemele de calitate.

(2) Analiza de rutină a tuturor datelor se face pentru a identifica problemele de calitate ce ar putea necesita luarea de măsuri corective sau pentru a identifica orice tendinte nefavorabile ce pot necesita luarea de măsuri preventive.

(3) Erorile si accidentele trebuie documentate si investigate în scopul identificării problemelor de sistem pentru a se putea lua măsurile corective necesare.

 

CAPITOLUL XI

Autoinspectia, auditul si îmbunătătirea calitătii

 

Art. 19. - (1) Autoinspectia sau sistemele de auditare sunt puse în aplicare pentru toate părtile componente ale operatiunilor, pentru verificarea conformitătii lor fată de standardele stabilite în legislatia în vigoare. Acestea trebuie efectuate cu regularitate de către persoane instruite si competente, în mod independent si în conformitate cu procedurile aprobate.

(2) Rezultatele vor fi înregistrate si trebuie să fie întreprinse măsuri adecvate, corective si preventive, la timpul potrivit si într-o manieră cât mai eficientă.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,, văzând Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 6.861 din 28 iunie 2007,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, cuprins în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Specialitătile obtinute anterior prezentului ordin, precum si cele în curs de derulare rămân valabile.

Art. 3. - La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din reteaua sanitară, publicate, în specialitătile create sau care au asimilat specialităti sub incidenta normelor anterioare ca urmare a alinierii la normele Uniunii Europene, se pot prezenta atât medicii care si-au păstrat vechea specialitate, cât si cei care au optat pentru specialitatea creată prin asimilare sau scindare.

Art 4. - (1) Denumirea specialitătii „Chirurgie cardiacă si a vaselor mari" se modifică în „Chirurgie cardiovasculară".

(2) Medicii confirmati rezidenti în specialitatea „Chirurgie cardiacă si a vaselor mari", aflati în pregătire la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sustin examen de medic specialist si se confirmă specialisti în specialitatea „Chirurgie cardiovasculară".

Art. 5. - Medicii specialisti si primari, confirmati în specialitătile a căror denumire s-a modificat, îsi pot păstra vechea denumire a specialitătii sau pot solicita schimbarea acesteia, conform prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Specialitatea „Ortopedie si traumatologie" si specialitatea „Sănătate publică si management" asimilează specialităti medicale atestate prin certificate de medic specialist, după cum urmează:

a) specialitatea „Ortopedie si traumatologie" asimilează specialitatea „Ortopedie pediatrică";

b) specialitatea „Sănătate publică si management" asimilează specialitatea „Igienă".

Art. 7. - (1) Prin efectul prezentului ordin, începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitătile asimilate se sistează.

(2) De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialitatea „Ortopedie si traumatologie" si specialitatea „Sănătate publică si management" cuprinde si domenii din specialitatea inclusă, în proportia care să garanteze însusirea adecvată a cunostintelor teoretice si practice necesare desfăsurării asistentei medicale de specialitate în aceste domenii.

(3) Durata de pregătire în specialitătile de asimilare nu se modifică.

(4) Certificatul de medic specialist în una dintre specialitătile de asimilare, eliberat la finele formării prevăzute la alin. (2), abilitează detinătorul să exercite activitătile specialitătii de asimilare, precum si activitătile specifice specialitătii asimilate.

Art. 8. - (1) Medicii rezidenti în curs de specializare în uns dintre specialitătile asimilate pot opta pentru reprofilarea în specialitatea de asimilare începând cu data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006.

(2) Formarea în specialitatea de asimilare a medicilor rezidenti reprofilati respectă conditia de durată prevăzută ds prezentul ordin pentru această specialitate si se face prin parcurgerea diferentelor de curriculum si de durată de pregătire, rezultate ca urmare a aplicării procedurii de recunoastere a stagiilor comune, în specialitatea de asimilare.

Art. 9. - Prin exceptie de la prevederile art. 8, medicii rezidenti confirmati în una dintre specialitătile asimilate, care, la data prevăzută la alin. (1) al aceluiasi articol, se află în ultimul an de pregătire, îsi continuă formarea si sustin examen de medic specialist în specialitatea în care au fost confirmati medici rezidenti.

Art. 10. - Medicii confirmati specialisti si primari în specialitătile „Igienă" si „Ortopedie pediatrică" îsi păstrează drepturile câstigate care decurg din titlul si gradul profesional dobândite. Acestia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidentiat, în conditiile prevăzute de normele în vigoare.

Art. 11. - Ministerul Sănătătii Publice va organiza programe de studii complementare în vederea obtinerii de atestate în domeniul specialitătilor pentru care, conform prezentului ordin, se sistează accesul la formare.

Art. 12. - (1) Până la data confirmării ca specialisti în specialitătile „Ortopedie si traumatologie", respectiv „Sănătate publică si management", a medicilor confirmati rezidenti în urma concursului de rezidentiat din sesiunea noiembrie 2006, unitătile sanitare publice pot organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitătile asimilate cărora li se aplică procedura prevăzută la art. 6.

(2) Ulterior datei prevăzute la alin. (1), pentru structurile care asigură asistenta medicală de specialitate în domeniul unei specialităti asimilate, unitătile sanitare publice vor organiza concursuri de ocupare a posturilor vacante în specialitatea care a inclus specialitatea medicală respectivă.

Art. 13. - (1) Pentru specialitatea „Chirurgie orală si maxilo-facială", la concursurile de rezidentiat organizate de Ministerul Sănătătii Publice în sesiunile 2006-2008 se pot prezenta cei care au dobândit diploma de medic, precum si cei care au dobândit diploma de medic stomatolog. În cazul specialitătii „Chirurgie orală si maxilo-facială", concursul de rezidentiat organizat în aceste sesiuni se va sustine pe locuri stabilite separat pentru absolventii facultătilor de medicină si pentru absolventii facultătilor de medicină dentară, pe baza tematicilor prevăzute pentru specialitătile chirurgicale si, respectiv, pentru specialitătile medico-dentare.

(2) Acordarea dreptului de exercitare a activitătilor de medic specialist chirurgie orală si maxilo-facială candidatilor confirmati rezidenti în această specialitate în urma concursurilor de rezidentiat organizate în sesiunile 2006-2008 se va face numai după obtinerea celei de a doua licente, după caz, în medicină, respectiv în medicină dentară.

(3) Începând cu sesiunea 2009 a concursului de rezidentiat în specialitatea „Chirurgie orală si maxilo-facială" vor fi confirmati rezidenti numai medicii care au două licente, în medicină si în medicină dentară.

Art. 14. - Rezidentii în specialitătile „Stomatologie generală'' si „Farmacie generală" îsi continuă pregătirea si sustin examenul de specialist în specialitătile în care au fost confirmati.

Art. 15. - (1) Începând cu sesiunea noiembrie 2006 a concursului de rezidentiat, accesul la formare în specialitatea „Industrie farmaceutică si cosmetică" se sistează.

(2) Rezidentii în specialitatea „Industrie farmaceutică si cosmetică" îsi continuă pregătirea si sustin examenul de specialist în specialitatea în care au fost confirmati. Acestia au acces la formare în a doua specialitate, în conditiile prevăzute de normele-în vigoare.

Art. 16. - Farmacistii cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene, care fac dovada unei experiente profesionale de cel putin 3 ani, însusită în unul dintre statele enumerate, în domeniul uneia dintre specialitătile farmaceutice cuprinse în anexa nr. 1, pot fi recunoscuti ca specialisti.

Art. 17. - (1) Medicii, medicii dentisti si farmacistii primari îsi păstrează drepturile câstigate care decurg din gradul profesional dobândit.

(2) Dovezile care atestă un grad profesional similar gradului de primar, eliberate de autoritătile competente ale unui stat membru al Uniunii Europene, ale unui stat apartinând Spatiului Economic European sau ale Confederatiei Elvetiene, medicilor, medicilor dentisti sau farmacistilor cetăteni ai acestor state, sunt recunoscute de Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 18. - Medicii, medicii dentisti si farmacistii specialisti si primari pot obtine a doua specialitate si pot efectua pregătire în vederea dobândirii de atestate de studii complementare, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 19. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii Publice si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 20. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.044/2006 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităti medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 31 august 2006.

Art. 21. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 1.142.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

specialitătilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistentă medicală

 

1. SPECIALITĂTI MEDICALE

 

A. Specialităti clinice

a) Grupa medicală

 

Nr. crt.

Denumirea specialitătii

Durata de pregătire

1.

Alergologie si imunologie clinică

5 ani

2.

Anestezie si terapie intensivă

5 ani

3.

Boli infectioase

5 ani

4.

Cardiologie

6 ani

5.

Demiatovenerotogie

5 ani

6.

Diabet zahăr, nutritie si boli metabolice

5 ani

7.

Endocrinologie

5 arti

8.

Expertiză medicală a capacitătii de muncă

4 ani

9.

Farmacologie clinică

4 ani

10.

Gastroenterologie

5 ani