MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 481         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

223. - Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

690. - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

676. - Hotărâre privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist, activitătile aeronautice civile îndeplinite de categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, precum si drepturile si îndatoririle acestora.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist din România care posedă documente nominale individuale de certificare, licentă, atestate, autorizări st attete asemenea, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 3. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist este categoria profesională din aviatia civilă care, după absolvirea unei forme de învătământ recunoscute si certificate de către institutiile abilitate ale statului, obtine licentă si calificare pe tip/clasă de aeronavă civilă, emise sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, având atributii la bordul unei aeronave civile în timpul zborului, si care este remunerat pentru executarea de activităti aeronautice civile, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator având sediul sau filială în România.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România sunt următoarele:

a) piloti- membrii unui echipaj de zbor, calificati pe tip sau clasă de aeronavă civilă, care detin o licentă obtinută în urma absolvirii unei forme de învătământ recunoscute si certificate de către institutiile abilitate ale statului si care le permite să piloteze o aeronavă civilă în operatiuni de zbor. La comanda aeronavei civile pot fi:

1. pilotul comandant este pilotul prim, membru al echipajului de conducere la bordul unei aeronave civile, care răspunde de îndeplinirea misiunii de zbor în deplină sigurantă si îsi exercită dreptul de comandă asupra întregului echipaj, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

2. copilotul este pilotul secund, altul decât pilotul comandant, membru al echipajului de conducere, care operează la bordul unei aeronave civile pentru care este necesar mai mult de un pilot, conform tipului de aeronavă civilă certificat sau regulilor de operare, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare;

b) navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord naviganti si operatori radionaviganti - membrii unui echipaj de zbor care detin o licentă obtinută în urma absolvirii unei forme de învătământ recunoscute si certificate de către institutiile abilitate ale statului si care execută la bordul unei aeronave civile activităti de exploatare tehnică în zbor, ce ajută la conducerea tehnică a aeronavei în operatiuni de zbor;

c) Însotitori de bord- membrii unui echipaj de zbor, calificati pe tip de aeronavă civilă, cu licentă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută la bordul unei aeronave civile activităti cu privire la siguranta pasagerilor si aeronavei, fără a participa la conducerea acesteia;

d) parasutisti- personalul aeronautic civil calificat pe tip de parasută, cu licentă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută salturi cu parasuta si este responsabil de pregătirea operatională, planificarea, comanda si dirijarea salturilor si a zborurilor cu parasuta;

e) ingineri de receptie si control aeronave - personalul tehnic calificat pe tip de aeronavă civilă, cu licentă, în conformitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităti de control tehnic în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate a unei aeronave civile;

f) ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC - personalul tehnic calificat, cu licentă, în confomnitate cu reglementările aeronautice specifice în vigoare, care execută activităti de verificare în zbor a functionării mijloacelor de comunicatii, navigatie si supraveghere aflate la sol;

g) personal de inspectie în zbor- personalul aeronautic civil navigant, cu licentă, care execută activităti de inspectie, supraveghere si control în zbor al operatiunilor aeriene, de examinare a personalului aeronautic civil navigant, în scopul supervizării sigurantei zborului, certificării agentilor aeronautici civili, personalului aeronautic civil navigant si a tehnicii aeronautice, precum si inspectia de sigurantă a zborului.

Art. 5. - Orice altă persoană aflată la bordul unei aeronave civile care nu are atributii la bord în timpul zborului, conform calificării si licentei detinute, este considerată pasager si nu are calitatea de personal aeronautic civil navigant.

Art. 6. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă desfăsoară activitătile prevăzute la art. 7.

(2) Conditiile de muncă în care îsi desfăsoară activitatea personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă sunt conditii speciale de muncă.

Art. 7. - (1) Activitătile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist cuprind:

a) operatiuni de transport aerian public de pasageri, bagaje, mărfuri si/sau postă;

b) pregătirea si executarea zborurilor cu aeronave civile si a parasutărilor în scopuri civile;

c) controlul aeronavei înainte de executarea zborurilor cu aeronave civile si asigurarea tehnică a parasutărilor în scopuri civile;

d) planificarea, organizarea si executarea zborurilor tehnice, de receptie si control si a zborurilor de licentiere a tehnicii de zbor aeronautice civile;

e) operatiuni de lucru aerian, efectuate pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătătii publice si protectiei mediului;

f) pregătirea si executarea zborurilor de acrobatie si de antrenament, precum si a zborurilor în cadrul mitingurilor de aviatie;

g) zboruri de căutare, salvare, cercetare stiintifică, fotografiere, monitorizare si publicitate;

h) zboruri de verificare si calibrare a mijloacelor de protectie a navigatiei aeriene aflate la sol;

i) zboruri de scoală si de antrenament;

j) zboruri de agrement si turism;

k) executarea zborurilor în scopul colectării si analizei informatiilor meteo si a prognozelor meteorologice pentru rutele de zbor, zonele aeroporturilor civile, terenurilor si platformelor de decolare-aterizare folosite de aeronavele civile;

l) executarea misiunilor de căutare si salvare a aeronavelor aflate în dificultate;

m) zboruri de urgentă, sanitare, de stingere a incendiilor si interventie la calamităti;

n) zboruri de supraveghere a conductelor de petrol sau gaze naturale, a liniilor de înaltă tensiune, a traficului rutier si altele asemenea;

o) zboruri speciale si zboruri efectuate în alte scopuri, aprobate de Ministerul Transporturilor;

p) executarea activitătilor de instruire, examinare si control al personalului aeronautic civil navigant profesionist, fn vederea obtinerii calificărilor si autorizărilor initiale si suplimentare, precum si acordării, reînnoirii si revalidării licentei de zbor;

q) executarea activitătilor de control, supraveghere, inspectie si autorizare a operatorilor aerieni si a operatiunilor aeronautice civile de zbor desfăsurate de acestia;

r) orice alte activităti legate de atestarea si operarea aeronavelor civile, precum si de pregătirea, certificarea si licentierea personalului aeronautic civil profesionist.

(2) Activitătile aeronautice civile executate de personalul aeronautic civil navigant profesionist, reglementate prin prezentul statut, se completează cu prevederile cuprinse în Codul aerian civil.

Art. 8. - Controlul, supravegherea si inspectia activitătilor aeronautice civile efectuate de toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România se execută de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

 

CAPITOLUL II

Personalul aeronautic civil navigant profesionist

 

Art. 9. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România se încadrează pe functii îndeplinite la bordul aeronavei civile, corespunzător pregătirii, licentei si calificărilor detinute, asa cum este prevăzut în prezentul statut si în reglementările aeronautice în vigoare.

Art. 10. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă, prin natura atributiilor functionale specifice profesiei, îndeplineste sarcini sau misiuni privind programarea, organizarea, desfăsurarea, pregătirea si efectuarea zborului, controlul, inspectarea si supravegherea activitătilor de zbor, instruirea si examinarea personalului aeronautic civil navigant, exploatarea tehnică la sol si în zbor a aeronavelor civile, folosirea corespunzătoare a echipamentelor aeronavelor civile si a mijloacelor pentru protectia navigatiei aeriene, precum si analiza situatiei meteorologice, în vederea executării zborului în deplină sigurantă.

Art. 11. - Pentru a-si îndeplini sarcinile specifice la bordul unei aeronave civile, personalul aeronautic civil navigant profesionist trebuie să posede documente nominale individuale de certificare, licentă, atestate si/sau autorizări în termen de valabilitate, eliberate sau recunoscute de Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

Art. 12. - Constituirea pilotilor în echipa de conducere a unei aeronave civile se face prin ordin de misiune, pe baza manualului de operare în zbor al acesteia, functiile îndeplinite la bord fiind cele de pilot comandant si de copilot. Tn cazul în care manualul de operare în zbor al unei aeronave civile prevede un singur pilot, acesta este si comandantul aeronavei respective.

Art. 13. - Membrii unui echipaj care execută o misiune de zbor la bordul unei aeronave civile sunt nominalizati de către angajator/operatorul aerian, prin planul de zbor, tinând cont de calificarea detinută de fiecare dintre acestia pentru categoria, clasa si tipul de aeronavă civilă respectivă, având licenta de zbor în termen de valabilitate.

Art. 14. - Functia de comandant de aeronavă civilă este îndeplinită de pilotul comandant, desemnat de către angajator/operatorul aerian pentru fiecare zbor în parte, cu

exceptia cazurilor când, prin reglementări speciale, se prevede altfel. Calitatea de comandant de aeronavă civilă se exercită din momentul începerii misiunii de zbor si până la terminarea acesteia.

Art. 15. - (1) În cazul remorcării altei aeronave civile, comandantul aeronavei civile care remorchează este comandantul acestora până la declansarea lor.

(2) Când în echipajul unei aeronave civile se află 2 piloti comandanti, unul dintre ei va fi nominalizat în functia de comandant al aeronavei, iar celălalt pilot comandant va fi responsabil de pilotarea aeronavei.

(3) Dacă în echipajul unei aeronave civile se află un pilot comandant instructor si un pilot comandant, în functia de comandant al aeronavei va fi desemnat pilotul comandant instructor, iar pilotul comandant va fi responsabil de conducerea aeronavei.

Art. 16. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă se încadrează si promovează pe categorii si pe functii, conform pregătirii profesionale, calificării detinute si aptitudinilor specifice necesare si dovedite, potrivit competentei profesionale a fiecăruia.

Art. 17. - Drepturile de salarizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, cuprinzând salarii, indemnizatii de zbor, sporuri si alte adaosuri, precum si drepturile specifice privind concediul de odihnă suplimentar, concediul de recuperare, diurnă de deplasare, conditii de cazare, alimentatie de întărire si protectie a organismului, asigurare de sănătate, asigurare de viată, asigurare de accidente pe durata executării misiunilor de zbor si alte drepturi specifice se acordă de către angajator, diferentiat, pe categorii de personal, în functie de: calificările si licentele detinute, activitătile si misiunile executate, conditiile de muncă specifice, nivelul de pregătire profesională, functia detinută la bordul aeronavei civile, responsabilitătile acordate si riscul asumat.

 

CAPITOLUL III

Pregătirea si certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist

 

Art. 18. - Categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist supuse certificării, precum si documentele de certificare obligatorii pentru exercitarea activitătilor aeronautice civile sunt stabilite prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor sau de organizatiile internationale de aviatie civilă la care România este parte.

Art. 19. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă se pregăteste în tară sau în străinătate, în scoli si institute de specialitate, centre de instruire sau perfectionare si institute de învătământ superior acreditate, autorizate sau recunoscute în acest sens de autoritătile competente, potrivit legii.

(2) Pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă care a obtinut documente nominale de certificare, licentă, atestare sau autorizări în străinătate este necesar ca aceste documente să fie recunoscute si acceptate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza reglementărilor internationale aplicabile în România.

Art. 20. - Specialitătile, criteriile de selectionare, durata de scolarizare si formele concrete de pregătire sunt stabilite si/sau recunoscute de Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, conform reglementărilor internationale aplicabile în România.

Art. 21. - Programele de pregătire sunt avizate sau, după caz, aprobate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, care stabileste si procedurile de echivalare si criteriile de certificare a pregătirii, calificării, perfectionării si licentierii acestei categorii de personal, prin cursuri efectuate în tară sau în străinătate, în unităti care functionează pe baza unei autorizări sau echivalări emise de către aceasta.

Art. 22. - Procedurile de echivalare a studiilor pilotilor profesionisti, absolventi ai institutiilor de învătământ militare sau civile, se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării si Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

Art. 23. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română este organul unic care eliberează, revalidează, echivalează, reînnoieste, preschimbă, recunoaste/acceptă, suspendă sau revocă documentele de certificare si licentiere pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist.

Art. 24. - Calificările personalului aeronautic civil navigant profesionist, din punctul de vedere al licentei de zbor, sunt:

a) pilot de transport de linie - ATPL;

b) pilot comercial aeronave - CPL si/sau planoare - SPL;

c) navigator aerian;

d) mecanic navigant;

e) operator radionavigant;

f) însotitor de bord;

g) parasutist;

h) inginer de receptie si control aeronave; i) inginer de receptie si control mijloace PNA-TC.

Art. 25. - În functie de calificările de tip, pilotii profesionisti pot opera:

a) avioane pentru care echipajul minim de conducere este mai mare de un pilot - MPA;

b) avioane multimotor - ME;

c) avioane cu masa maximă de decolare mai mare de 2.300 kg;

d) avioane cu tractiune cu turbine - JET/T;

e) elicoptere.

Art. 26. - Calificările de clasă ale pilotilor se stabilesc numai pentru avioane monomotor cu piston SEP(L), cu greutate maximă la decolare de 2.300 kg, certificate pentru a opera cu un singur pilot.

Art. 27. - Calificările superioare si autorizările care se înscriu în documentul de licentă pentru zbor sunt:

A. calificări superioare:

a) pilot-instructor de zbor;

b) pilot de încercare, receptie si control;

c) pilot-instructor de antrenament pe rută si/sau instructor de simulator - TRI/SFI;

d) instructor pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant, altele decât piloti;

e) parasutist-receptie si control si/sau încercător;

B. autorizări pentru operatiuni speciale:

a) zbor instrumental - IR, care include si minima autorizată;

b) lucru agricol;

c) aerofotogrametrie;

d) remorcaj;

e) lansare parasutisti;

f) lansare planor cu automosorul;

g) zbor cu elicopterul în conditii meteo instrumentale;

h) operare elicopter pe mare - off shore operations;

i) operare elicopter cu încărcătură suspendată;

C. autorizări speciale:

a) zboruri de antrenament special;

b) zboruri de testare a aeronavelor, motoarelor sau echipamentelor;

c) zboruri cu scop nelucrativ;

d) zboruri în care nu se transportă pasageri sau mărfuri;

D. autorizare de control tehnic-aeronave, pentru piloti si mecanici naviganti, în scopul executării zborurilor tehnice de verificare, ca urmare a efectuării unor programe de întretinere a aeronavelor civile;

E. autorizare de examinator, pentru toate categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist, în scopul conducerii examinărilor practice în zbor.

Art. 28. - Certificarea licentei de zbor, a calificărilor si autorizărilor personalului aeronautic civil navigant profesionist

se face de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, prin următoarele documente cu termen de valabilitate:

a) licentă de pilot de transport de linie-ATPL;

b) licentă de pilot comercial aeronave - CPL si/sau planoare - SPL;

c) licentă de navigator aerian;

d) licentă de mecanic navigant;

e) licentă de operator radionavigant;

f) licentă de însotitor de bord;

g) licentă de parasutist;

h) licentă de inginer de receptie si control aeronave;

i) licentă de inginer de receptie si control mijloace PNA-TC;

j) certificat de calificare de tip si clasă;

k) certificat medical clasa 1 pentru piloti, navigatori si mecanici naviganti;

l) certificat medica! clasa a 2-a pentru operatori radionaviganti, însotitori de bord, parasutisti, ingineri de receptie si control aeronave si ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC;

m) certificat general de operator radiotelefonist;

n) certificat pentru calificări superioare si autorizări.

Art. 29. - Admiterea la zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, în vederea exercitării profesiei, este permisă numai după efectuarea pregătirii, examinării si certificării corespunzătoare de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română. Certificatele personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente nominale individuale, obligatorii pe întreaga durată a desfăsurării activitătii ca personal aeronautic civil navigant profesionist.

Art. 30. - (1) Conform reglementărilor emise de organizatiile internationale la care România este parte, documentele nominale individuale de calificare si licentă pentru piloti contin, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) cu majuscule: numele statului si al autoritătii aeronautice civile;

b) cu majuscule accentuate: denumirea documentului nominal de calificare;

c) cu cifre arabe: numărul curent al licentei acordate de autoritatea aeronautică civilă;

d) cu caractere romane: numele integral al detinătorului;

e) adresa detinătorului;

f) cetătenia detinătorului;

g) semnătura detinătorului;

h) autoritatea si, acolo unde este necesar, conditiile în care este emisă licenta;

i) certificarea valabilitătii licentei si a drepturilor conferite de detinerea respectivei calificări;

j) semnătura functionarului care a emis licenta si data emiterii acesteia;

k) sigiliul sau stampila autoritătii care a emis licenta;

l) tipuri de calificări;

m) specificatii referitoare la limitări ale aplicabilitătii calificării respective, validări, echivalări, restrictii si altele asemenea;

n) alte detalii necesare.

(2) Pentru celelalte categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, elementele înscrise în documentele nominale individuale de certificare si licentiere se stabilesc prin reglementări emise de Ministerul Transporturilor.

Art. 31. - (1) Documentele nominale individuale de certificare si licentiere, înregistrările întocmite de angajator privind evidenta activitătii de zbor si carnetul individual de zbor ale personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt documente care atestă calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist si vor fi luate în considerare la stabilirea vechimii în muncă si încadrării în grupa de muncă.

(2) Activitatea desfăsurată ca personal aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în grupă specială de muncă.

Art. 32. - Suspendarea documentelor nominale individuale de certificare si licentiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate aplica, pe o durată de până la 6 luni, de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, atunci când se constată, în urma unei examinări pe baza reglementărilor aeronautice specifice, lipsuri majore în pregătirea profesională sau abateri de la reglementările aeronautice civile. Pe durata inaptitudinii medicale temporare sau la expirarea termenului de valabilitate a licentei documentele nominale individuale de certificare si licentiere sunt suspendate de drept.

Art. 33. - Revocarea documentelor nominale individuale de certificare/licentiere ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se poate face numai de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru următoarele motive:

a) inaptitudine psihofizică definitivă;

b) incompetentă profesională, dovedită pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice;

c) abateri grave de la reglementările aeronautice, cu efecte majore asupra sigurantei zborului sau a circulatiei aeriene, dovedite pe baza procedurilor cuprinse în reglementările aeronautice specifice.

Art. 34. - Documentele nominale individuale de certificare, licentiere, atestare si autorizare ale personalului aeronautic civil navigant profesionist se emit de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pe baza reglementărilor specifice de aviatie civilă propuse de Autoritatea Aeronautică Civilă Română si aprobate de Ministerul Transporturilor, în functie de necesitătile impuse de evolutia tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile.

 

CAPITOLUL IV

Îndatoririle personalului aeronautic civil navigant profesionist

 

Art. 35. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România are următoarele îndatoriri:

a) să dovedească o înaltă competentă si etică profesională;

b) să dobândească o temeinică pregătire profesională si să prezinte un interes continuu în perfectionarea cunostintelor impuse de evolutia tehnicii aeronautice si a conceptiilor noi de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile;

c) să cunoască si să respecte Codul aerian civil si toate reglementările aeronautice specifice în vigoare, astfel încât activitătile aeronautice să se desfăsoare cu eficientă si în deplină sigurantă a zborului;

d) să dea dovadă de disciplină în îndeplinirea sarcinilor si îndatoririlor de serviciu.

Art. 36. - În timpul pregătirii si desfăsurării activitătii de zbor, personalul aeronautic civil navigant profesionist are următoarele obligatii principale:

a) să îsi însusească temeinic cunostintele si să îsi formeze deprinderile practice necesare pentru a fi în măsură să asigure un grad ridicat de sigurantă a zborului si de calitate a actiunilor sale, în concordantă cu licenta de zbor, calificările si autorizările dobândite si înscrise în documentele nominale individuale de certificare si licentiere;

b) să execute prompt si sigur sarcinile ce decurg din functia pe care o îndeplineste la bordul aeronavei civile;

c) să cunoască si să aplice corect legislatia aeronautică internă si internatională, reglementările, normele si instructiunile specifice activitătii de zbor din aviatia civilă;

d) să cunoască tehnica aeronautică din dotare si să respecte procedurile tehnice de exploatare, cerintele de sigurantă si de calitate stabilite pentru activitatea pe care o desfăsoară;

e) să respecte normele specifice de securitate si sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor si pentru situatii de urgentă si să actioneze pentru prevenirea accidentelor de muncă;

f) să se prezinte la examenele medicale periodice si să comunice sefilor ierarhici, în timp util, cu privire la inaptitudinea medicală temporară;

g) să prevină orice faptă care ar putea pune în pericol siguranta transportului aerian, viata personalului, a călătorilor sau securitatea aeronavei civile;

h) să aducă la cunostinta conducătorilor ierarhici orice nereguli, abateri sau lipsuri în exploatarea la sol si în zbor a aeronavei civile, echipamentelor si instalatiilor aeroportuare, precum si abaterile de la regulile stabilite pentru buna functionare a activitătii de zbor;

i) să se prezinte la serviciu la solicitarea organelor competente, în cel mai scurt timp, pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor unor calamităti, avarii sau grave defectiuni;

j) să contribuie la îmbunătătirea continuă a procesului de instruire, la cresterea eficientei si calitătii învătământului si pregătirii specifice activitătii de zbor, pentru formarea unui înalt standard profesional, în limita competentelor acordate;

k) să execute toate atributiile ce îi revin conform fisei postului, în temeiul reglementărilor aeronautice specifice în vigoare si prevederilor regulamentelor de ordine interioară pentru locurile specifice de muncă;

l) să aplice la locul de muncă regulile stabilite privind normele de pază si securitate în aviatia civilă, precum si regulile de acces în zonele cu acces limitat, conditionat sau interzis;

m) să poarte cu demnitate uniforma cu toate însemnele companiei/institutiei sau echipamentul de lucru stabilit pe timpul executării misiunilor de zbor;

n) să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului sau substante psihoactive;

o) să nu execute misiuni de zbor atunci când se simte obosit sau starea de sănătate nu îi permite să desfăsoare activităti de zbor în deplină sigurantă sau când se află sub influenta băuturilor alcoolice;

p) să păstreze asupra sa, pe perioada executării misiunilor de zbor, documentele nominale individuale de certificare si licentiere, precum si certificatele medicale valabile.

Art. 37. - Fată de obligatiile generale si cele specifice desfăsurării activitătii de zbor în deplină sigurantă, comandantul aeronavei civile răspunde de pregătirea si executarea în sigurantă a fiecărei misiuni de zbor, având următoarele drepturi, obligatii si răspunderi:

A. Să refuze decolarea aeronavei civile, dacă constată:

a) nereguli cu privire la starea tehnică a aeronavei, motoarelor, instalatiilor si a aparaturii de bord;

b) lipsa documentelor obligatorii ale aeronavei, valide, la bordul acesteia;

c) starea psihofizică necorespunzătoare executării misiunii de zbor sau pregătirea necorespunzătoare a membrilor echipajului;

d) lipsa alimentării corespunzătoare si suficiente a aeronavei cu carburanti si lubrifianti pentru misiunea de zbor stabilită;

e) neîndeplinirea conditiilor cerute de manualul de operare în zbor a aeronavei si a reglementărilor aeronautice specifice cu privire la încărcătură si corecta ei repartizare la bord;

f) orice alte nereguli care ar putea să pună în pericol siguranta zborului.

B. În timpul misiunii de zbor, răspunde fată de entitatea care i-a încredintat aeronava si misiunea, de executarea acesteia în bune conditii, de respectarea strictă a dispozitiilor Codului aerian civil, de comportarea si disciplina echipajului în zbor si la sol, precum si de exploatarea si păstrarea aeronavei civile în bune conditii de zbor.

C. În timpul zborului are jurisdictie asupra întregului personal aeronautic civil aflat la bord, iar dispozitiile date de acesta în timpul zborului trebuie executate întocmai de toate persoanele îmbarcate la bordul aeronavei civile.

D. În caz de pericol, ia toate măsurile pentru salvarea pasagerilor, echipajului, încărcăturii si aeronavei civile, iar în cazul unui accident de zbor îsi mentine toate îndatoririle, până când autoritatea în drept îl eliberează de atributiile ce îi revin în legătură cu misiunea pe care o îndeplineste cu acea aeronavă.

E. Să întreprindă toate demersurile necesare la sol, în cazul unei retineri a aeronavei civile sau în cazul unor măsuri luate cu privire la echipaj, pasageri sau încărcătură.

F. În lipsa unei împuterniciri speciale, comandantul aeronavei civile nu poate sub nicio formă să înstrăineze aeronava, părti din aeronavă sau orice alte bunuri din inventarul ei.

G. În timpul executării misiunilor de zbor poate delega atributii membrilor de echipaj, dar nu poate să îsi delege responsabilitătile. Dacă, din orice cauză, la sol sau în zbor, este împiedicat sau se află în imposibilitatea de a-si exercita functia, în lipsa desemnării prealabile a altei persoane pentru a-l înlocui, functia de comandant at aeronavei civile va fi exercitată de către un alt pilot comandant membru al echipajului sau de către copilot.

H. În timpul escalelor sau al altor aterizări pe durata misiunii, răspunderea comandantului aeronavei civile cu privire la pasageri si la încărcătură încetează în momentul predării aeronavei persoanelor abilitate în acest sens, după coborârea persoanelor îmbarcate si a întregului echipaj. Responsabilitatea comandantului aeronavei este angajată din nou în momentul reluării în primire a aeronavei civile.

Art. 38. - În cazul în care, pe baza reglementărilor speciale, în functia de comandant de aeronavă civilă este desemnată o altă persoană decât pilotul comandant, obligatiile si răspunderile privind executarea misiunii de zbor se împart între acestia, astfel:

a) pilotul comandant răspunde, de la începerea si până la terminarea operatiunii de zbor, de conducerea tehnică si de operarea în sigurantă a aeronavei civile, putând lua orice masuri pentru realizarea sigurantei zborului;

b) comandantul de aeronavă răspunde de executarea misiunii în bune conditii, pentru toate celelalte aspecte care nu privesc conducerea tehnică si operarea în sigurantă a aeronavei civile.

 

CAPITOLUL V

Drepturile personalului aeronautic civil navigant profesionist

 

Art. 39. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist se încadrează în functii la bordul aeronavei civile, în conformitate cu calificarea detinută, înscrisă în documentele nominale individuale de certificare si licentiere aflate în termen de valabilitate.

Art. 40. - Orice persoană care face dovada îndeplinirii cerintelor prevăzute în reglementările aeronautice specifice aplicabile poate solicita certificarea ca personal aeronautic civil navigant.

Art. 41. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română poate acorda licentă, fără restrictii, personalului aeronautic civil navigant profesionist până la vârsta maximă de 60 de ani, declarat apt medical de Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială sau de alte institutii medicale abilitate în acest sens de Ministerul Transporturilor si Ministerul Sănătătii Publice.

Art. 42. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă beneficiază de următoarele drepturi:

a) salarizare specială, cu încadrare într-o grupă distinctă de salarizare, stabilită prin contractele colective si/sau individuale de muncă pentru societătile comerciale si prin grile de salarizare pentru unitătile bugetare, în functie de nivelul pregătirii profesionale, licenta de zbor, calificările obtinute, functia detinută la bordul aeronavei civile, complexitatea activitătii desfăsurate, responsabilitătile acordate si riscul asumat;

b) sporuri specifice activitătii de zbor, datorate conditiilor speciale de muncă existente în mediul aerian, suprasolicitării psihice si nervoase, stresului, zgomotului intens si de lungă durată, pericolului, nocivitătilor, radiatiilor si radiatiilor cosmice, substantelor chimice toxice, acceleratiilor si vibratiilor, după cum urmează: spor de aviatie; spor pentru conditii speciale de muncă; spor pentru conditii deosebite de muncă; spor pentru conditii grele de muncă; spor de periculozitate; spor de radiatii si radiatii cosmice; spor de stres; spor de cască radio; spor de conditii nocive; spor de ecran; spor pentru zborul la joasă înăltime; spor de tratamente aviochimice; spor de acrobatie. Aceste sporuri se aplică diferentiat, în functie de specificul activitătii de zbor pentru fiecare categorie de personal aeronautic civil navigant profesionist, si pot fi incluse în salariul de bază sau asa cum va fi convenit în contractele colective si/sau individuale de muncă încheiate cu angajatorul;

c) spor de vechime în muncă stabilit conform legii;

d) concediu de odihnă suplimentar plătit, cu durata de 12 zile, necesar pentru refacerea capacitătii de zbor si pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale, într-o statiune balneoclimaterică de tratament, asigurat de către angajator, inclusiv transportul;

e) indemnizatie orară de zbor sau indemnizatie pe ora de serviciu pentru zbor, stabilită pe categorii de personal aeronautic civil navigant profesionist, pe functii îndeplinite la bordul aeronavei si pe tipuri de aeronave civile. Cuantumul acesteia este stabilit prin contractele colective si/sau individuale de muncă pentru societătile comerciale si prin grile de salarizare pentru unitătile bugetare;

f) asistentă medicală gratuită în tară, conform legislatiei în vigoare, si în străinătate, prin încheierea de polite de asigurare de către angajator;

g) alimentatie de întărire si protectie a organismului, pentru activitatea desfăsurată în mediul aerian, la nivel de 5.500 cal./zi;

h) diurnă în valută, în cazul deplasării în afara granitelor tării, în scopul executării misiunilor de zbor si/sau misiunilor de zbor de antrenament si control pe simulator;

i) uniforme si accesorii gratuite, suportate de către angajator, purtarea acestora fiind obligatorie pe perioada executării misiunii de zbor; însemnele specifice calificării detinute la bordul aeronavei civile sunt:

1. pentru pilot comandant, 4 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston si 4 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleti;

2. pentru copilot, 3 trese orizontale aplicate pe mâneca de la veston si 3 trese aplicate pe gradele purtate pe epoleti.

Art. 43. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază de pensie de serviciu, potrivit categoriei profesionale din care face parte, dacă îndeplineste, cumulativ, următoarele conditii de pensionare:

a) piloti, însotitori de bord, parasutisti si personalul de inspectie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani si au realizat o vechime de cel putin 20 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist;

b) navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord naviganti, operatori radionaviganti, ingineri de receptie si control aeronave si ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani si au realizat o vechime de cel putin 25 de ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist.

(2) Limita maximă privind vârsta de pensionare pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist este cea stabilită de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Dreptul de a iesi la pensie se acordă începând cu data mentionată de solicitant în cererea sa de pensionare, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 44. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 43 alin. (1) are dreptul la o pensie de serviciu în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care are loc pensionarea.

(2) Venitul total brut realizat într-o lună, care stă la baza calculului pensiei de serviciu de către Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 42 lit. a), b), c) si e) si va fi mentionat în documentul emis de către angajator] pe răspunderea acestuia.

(3) Pentru fiecare an complet care depăseste vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) se adaugă la cuantumul pensiei câte 1 %.

Art. 45. - Pentru persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 43 si care la data cererii de pensionare nu mai detin calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist, procentul prevăzut la art. 44 se aplică la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat pensionarea de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei functii la bord detinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi mentionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 44 alin. (2).

Art. 46. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu se stabileste si pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordata personalului aeronautic civil navigant profesionist conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, considerându-se îndeplinite conditiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislatia în vigoare privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

(2) În cazul în care cuantumul pensiei de serviciu calculat conform prezentei legi este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(3) Partea din pensia de serviciu care depăseste nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 47. - Pensia de serviciu se actualizează în luna martie a fiecărui an, prin indexare cu procentul care să acopere integral rata inflatiei din anul precedent.

Art. 48. - La decesul titularului pensiei de serviciu, sotul/sotia si copiii acestuia beneficiază de pensie de urmas, în conditiile prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu a titularului, aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul în conditiile prezentei legi, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia stabilită sau cuvenită în sistemul public.

Art. 49. - De prevederile art. 43-48 beneficiază, după caz, si următoarele categorii de persoane:

a) personalul aeronautic civil navigant profesionist care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, îsi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviatie, unei boli profesionale sau unei afectiuni medicale dobândite ca urmare a activitătii de zbor, fără a se tine cont de vârsta si vechimea în muncă ale acestuia, pensia fiind acordată de la data pierderii capacitătii de muncă;

b) personalul aeronautic civil navigant profesionist care, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, si-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviatie, unei boli profesionale sau unei afectiuni medicale dobândite ca urmare a activitătii de zbor, fără a se tine cont de vârsta si vechimea în muncă ale acestuia, pensia fiind acordată de la data intrării în vigoare a prezentei legi;

c) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care la data pensionării detin această calitate, cuantumul pensiei de serviciu calculat conform art. 44 alin. (1) si (2) fiind diminuat cu câte 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1);

d) persoanele care au realizat o vechime de cel putin 10 ani de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si care la data pensionării nu mai detin această calitate, cuantumul pensiei de serviciu prevăzut la art. 44 alin. (1) fiind diminuat cu câte 2% pentru fiecare an care lipseste din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 43 alin. (1) si va fi aplicat la media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni anterioare lunii în care s-a solicitat pensionarea de către tot personalul aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, corespunzător ultimei functii la bord detinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă. Această medie va fi mentionată în documentul emis de către angajator, pe răspunderea acestuia, potrivit art. 44 alin. (2).

Art. 50. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este pensionat pentru limită de vârstă sau pentru pierderea totală a capacitătii de muncă are dreptul la pensie de serviciu, care se stabileste corespunzător prevederilor prezentei legi, respectiv în conformitate cu prevederile art. 43-49.

(2) Stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru personalul prevăzut la alin. (1) se realizează aplicând corespunzător prevederile art. 45.

(3) La stabilirea cuantumului pensiei de serviciu pentru pilotii al căror tip de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul functia la bord echivalentă pe un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă.

Art. 51. - Pentru categoriile de personal aeronautic civil navigant profesionist din cadrul aviatiei civile de transport aerian prevăzute la art. 4 lit. b) care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu mai există datorită evolutiei tehnicii aeronautice si a conceptiei de exploatare la sol si în zbor a aeronavelor civile, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 50% din cuantumul calculat în conditiile prezentei legi pentru pilotul comandant, în aceleasi conditii de vârstă si vechime, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă.

Art. 52. - În cazul decesului unei persoane din categoria personalului aeronautic civil navigant profesionist înainte de vârsta prevăzută la art. 43 alin. (1), aflată în activitate, din cauza unui incident sau accident de aviatie, sotul/sotia si copiii acestuia beneficiază de pensie de urmas, în conditiile prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, iar aceasta se calculează din pensia de serviciu la care ar fi avut dreptul persoana decedată, calculată potrivit prevederilor art. 49 lit. a) sau b), după caz, dacă aceasta este mai avantajoasă decât pensia cuvenită în sistemul public.

Art. 53. - În cazul pierderii capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, necesară desfăsurării activitătii aeronautice specifice categoriei, ca urmare a unui eveniment de aviatie, unei boli profesionale sau unei afectiuni medicale dobândite în urma exercitării functiei respective, personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază:

a) pe timpul recuperării capacitătii de zbor:

1. de asistentă medicală, tratamente medicale si medicamentele necesare, în mod gratuit, prin grija angajatorului;

2. de toate drepturile salariale prevăzute pentru categoria respectivă de personal aeronautic civil navigant profesionist aflat în activitate, acordate de către angajator, până la stabilirea definitivă a situatiei sale medicale, fără a se putea depăsi durata de 2 ani;

b) în cazul pierderii definitive a capacitătii/aptitudinii medicale de zbor, de o compensatie bănească acordată lunar până la pensionare, care să acopere diferenta dintre media veniturilor realizate în ultimele 3 luni de activitate ca personal aeronautic civil navigant profesionist si venitul lunar obtinut ca urmare a imposibilitătii continuării activitătii de zbor, aceasta fiind suportată de către angajator.

Art. 54. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist care se pensionează din cauza pierderii totale a capacitătii de muncă, necesitând îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, are dreptul la o indemnizatie de însotitor, în afara pensiei, în cuantumul stabilit în sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 55. - (1) Personalul aeronautic civil navigant profesionist se asigură de drept, de către angajator, pentru risc profesional si pentru cazurile de producere a unor accidente urmate de deces, invaliditate totală sau patială, cât si pentru pierderea capacitătii/aptitudinii medicale de zbor permanentă sau temporară.

(2) Conditiile de asigurare a personalului aeronautic civil navigant profesionist sunt cele prevăzute de lege si/sau prin contractele colective de muncă.

(3) Compensatia bănească acordată în urma decesului nu poate fi mai mică decât cea stabilită la nivel international pentru pasagerii unei aeronave civile, si anume 100.000 DST.

Art 56. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist beneficiază în mod gratuit de toate conditiile si facilitătile pentru perfectionarea si completarea pregătirii profesionale în institute sau forme si programe de învătământ, în tară si în străinătate, în conformitate cu posibilitătile si aptitudinile individuale, pe baza planurilor elaborate în acest scop de institutiile autorizate sau sustinute de către angajator.

Art. 57. - Pilotul profesionist care a dobândit calitatea de pilot comandant pe un tip de aeronavă civilă si este trecut pe un alt tip de aeronavă civilă din motive neimputabile acestuia, indiferent de functia pe care a fost trecut, nu poate avea salariul lunar de încadrare mai mic decât salariul lunar de încadrare avut anterior trecerii sau mai mic decât cel actualizat, acordat unui pilot comandant pe aeronava civilă pe care pilotul transferat a avut calitatea de pilot comandant. Dacă tipul respectiv de aeronavă civilă nu mai există în exploatare, se ia în calcul functia de pilot comandant pe tipul de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de aeronava civilă pe care persoana în cauză a detinut ultima calificare si licentă.

Art. 58. - Este interzisă exercitarea oricărei forme de constrângere fizică si/sau psihică, a oricărei presiuni sau actiuni de intimidare asupra personalului aeronautic civil navigant profesionist care se află în situatia unei inaptitudini psihomedicale temporare de zbor, pentru a i se impune executarea unei misiuni de zbor.

Art. 59. - În scopul evitării acumulării oboselii excesive si afectării sigurantei zborului, limitele maxime ale timpului de muncă si limitele minime ale timpului de odihnă pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se stabilesc prin reglementări specifice, emise de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si cu consultarea sindicatelor reprezentative si/sau asociatiilor profesionale, angajatorii fiind obligati să ia toate măsurile pentru asigurarea respectării acestor limitări.

Art. 60. - Personalul aeronautic civil navigant profesionist are dreptul de a călători gratuit la bordul aeronavelor civile de transport de pasageri, în limita locurilor disponibile, cu acceptul operatorului aerian.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 61. - (1) Dovada activitătii de zbor pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist se face, pe baza înregistrării si evidentei acesteia, de către angajator.

(2) Reglementările specifice care stabilesc, printre altele, forma, continutul, modul de întocmire si completare, precum si certificarea tuturor documentelor de înregistrare si evidentă a activitătii de zbor a personalului aeronautic civil navigant profesionist, inclusiv a carnetului individual de zbor, sunt emise de Ministerul Transporturilor.

(3) Dovada privind vechimea în activitate în calitate de personal aeronautic civil navigant profesionist se face cu documentele eliberate, la solicitare, în acest sens de către angajatorii la care si-a desfăsurat activitatea persoana în cauză.

Art. 62. - (1) Dispozitiile prezentului statut se aplică personalului aeronautic civil navigant profesionist care exercită activităti aeronautice civile, iar autoritătile de stat civile si militare române sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar detinătorilor documentelor nominale individuale de certificare si licentiere ca personal aeronautic civil navigant, cu licentă în termen de valabilitate, aflat în misiune.

(2) Actele administrative emise în conditiile prezentei legi pot fi atacate de persoanele vătămate la instantele de contencios administrativ, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 63. - Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 64. - Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice de aplicare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NiCOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 223.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 3 iulie 2007.

Nr. 690.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind domeniile de studii universitare de licentă, structurile institutiilor de învătământ superior si specializările organizate de acestea

 

Având în vedere prevederile art. 60 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) si (4) din Legea nr.288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2-4 din Legea consortiilor universitare nr. 287/2004, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 72/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licentă si al specializărilor din cadrul acestora, al specializărilor reglementate sectorial si/sau general, precum si numărul de credite de studiu transferabile, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licentă si specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă structura institutiilor de învătământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licentă si specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior particular autorizate să functioneze provizoriu, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă specializările acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu în cadrul institutiilor de învătământ superior particular autorizate să functioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Specializările ale căror denumiri au fost adaptate la nomenclatorul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu si a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licentă si prin Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, cu modificările ulterioare, care functionează începând cu anul I 2005-2006 si care se regăsesc în prezenta hotărâre îsi continuă activitatea.

Art. 7. - Scolile de studii academice postuniversitare care au fost înfiintate în baza unor alte acte normative functionează în conformitate cu prevederile acestora.

Art. 8. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri a Guvernului se abrogă art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 916/2005 privind structurile institutiilor de învătământ superior acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu si a specializărilor din domeniile studiilor universitare de licentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 23 august 2005, precum si anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.175/2006 privind organizarea studiilor universitare de licentă si aprobarea listei domeniilor si specializărilor din cadrul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 676.

 

ANEXA

 

Continuarea în pagina  a 2-a