MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 500         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

224. - Lege privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

Acord-cadru de împrumut între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

691. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

17. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciile de transport si de sistem ale energiei electrice

 

634. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 454/2007 privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operatiunilor necesare pentru acoperirea de la bugetul de stat a plătii TVA în cadrul programelor PHARE, ISPA si SAPARD

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Acordul-cadru de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, în valoare de 160,1 milioane de euro, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori".

Art. 2. - (1) Aplicarea prevederilor acordului-cadru de împrumut prevăzut la art. 1 va fi realizată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în calitate de coordonator, prin Compania Natională de Investitii, în calitate de agentie de implementare.

(2) În acest scop, în cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor se va înfiinta prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor o unitate de coordonare a proiectului, iar în cadrul Companiei Nationale de Investitii - o unitate de management al proiectului.

(3) Ministerul Economiei si Finantelor va încheia cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si cu Compania Natională de Investitii un acord de împrumut subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor.

Art. 3. - Sumele necesare acoperirii contributiei părtii române la finantarea proiectului se vor asigura după cum urmeazăi

a) echivalentul în lei al sumei de 8 milioane de euro, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) echivalentul în lei al sumei de 40 de milioane de euro, din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale implicate în proiect,. În conditiile legii.

Art. 4. - Sumele prevăzute la art. 3 se vor majora cu valoarea taxelor si impozitelor datorate si plătibile pe teritoriul României si se vor acoperi din următoarele surse:

a) de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru partea aferentă împrumutului si contributiei părtii române, prevăzută la art. 3 lit. a);

b) din bugetele locale ale unitătilor administrativ-teritoriale, în conditiile legii, pentru partea aferentă contributiei părtii române la finantarea proiectului, prevăzută la art. 3 lit. b).

Art. 5. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si Compania Natională de Investitii vor încheia cu unitătile administrativ-teritoriale beneficiare conventii de implementare necesare, pentru a se asigura că acestea din urmă:

a) vor contribui la finantarea proiectului, conform prevederilor art. 3 lit. b) si art. 4 lit. b);

b) vor sprijini agentia de implementare pe tot parcursul implementării proiectului;

c) vor lua măsurile ce se impun pentru asigurarea functionării la parametri normali a investitiilor finantate prin proiect, inclusiv transferarea dreptului de prestare a serviciilor de operare a acestor investitii către operatori selectati în conditiile legii.

Art. 6. - Sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor si altor costuri aferente împrumutului vor fi asigurate de la bugetul de stat, conform legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Economiei si Finantelor, de comun acord cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, să convină pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a acestuia, amendamente la acordul-cadru de împrumut prevăzut la art. 1, de natură să nu majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei sau să determine conditionalităti suplimentare fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la acordul-cadru de împrumut convenite potrivit alin. (1) se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

Acesta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 iulie 2007.

Nr. 224.

 

F/P 1568 (2006)

 

ACORD-CADRU DE ÎMPRUMUT

între România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei,

semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori"*)

 


*) Traducere.

 

România, prin Ministerul Finantelor Publice, Bucuresti, România (denumită în continuare împrumutat), pe de o parte, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, organizatie internatională, Paris (denumită în continuare BDCE), pe de altă parte,

având în vedere solicitarea transmisă de un membru al Guvernului României din data de 18 mai 2006,

având în vedere Rezolutia Consiliului de administratie al BDCE nr. 1.480 (2004),

având în vedere cel de-âl Treilea Protocol la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei,

având în vedere articolele Normelor de împrumut ale BDCE din octombrie 1970,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Conditii generale

 

Acest împrumut este acordat în cadrul conditiilor generale ale actualelor Norme de împrumut ale BDCE si în cadrul conditiilor speciale stabilite prin prezentul acord-cadru de împrumut (denumit în continuare acordul), anexele acestuia si scrisorile sale suplimentare (denumite în continuare scrisori suplimentare).

 

ARTICOLUL 2

Proiectul

 

BDCE acordă împrumutatului, care acceptă, un împrumut pentru finantarea partială a F/P 1568 (2006), aprobat de Consiliul de administratie al BDCE în 16 iunie 2006, referitor la reabilitarea retelelor de apă potabilă si de apă uzată menajeră si a facilitătilor de tratare din localitătile cu mai putin de 50.000 de locuitori din România.

Acest împrumut este acordat de BDCE luând în considerare angajamentul asumat de împrumutat de a utiliza acest împrumut exclusiv pentru finantarea proiectului sectorial descris în anexa nr. 1 la prezentul acord (denumit în continuare Proiectul), care corespunde primei faze a planului de investitii multianual, si de a realiza acest proiect, prin Compania Natională de Investitii (CNI), entitate aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT), în conditiile care sunt detaliate în anexa mentionată.

Orice schimbare a modului în care împrumutul este aplicat, care nu a primit aprobarea BDCE, poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului, conform termenilor art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 3

Împrumutul

 

3.1. Conditii financiare

Valoarea împrumutului acordat este de 160.100.000 EUR (o sută saizeci de milioane una sută de mii de euro).

Acesta va fi disponibilizat în transe. Fiecare transă a împrumutului va fi pentru o perioadă care nu va depăsi 20 de ani, incluzând o perioadă de gratie de 5 ani.

Pentru fiecare transă, valoarea, rata dobânzii, valuta, data de disponibilizare, perioada de rambursare si conturile de remitere a fiecărei părti vor fi stabilite de comun acord, prin fax, de către împrumutat si BDCE.

O scrisoare suplimentară la prezentul acord, precizând conditiile pentru fiecare transă, va fi întocmită la momentul tragerii, în formatul stabilit în anexa nr. 2 la prezentul acord.

 

3.2. Trageri

Tragerea sumelor împrumutului în mai multe transe se va efectua în conformitate cu stadiul implementării Proiectului, dacă au fost îndeplinite conditiile specifice enumerate în anexa nr. 1 la prezentul acord.

O transă de avans de cel mult 20% din suma aprobată a împrumutului va fi vărsată într-un cont înregistrat, ce poate fi supus auditului BDCE.

Tragerile ulterioare vor fi efectuate pe baza declaratiilor împrumutatului, prin CNI, referitoare la stadiul implementării Proiectului (si previziunile privind stadiul lucrărilor în anul curent).

Transele ulterioare vor fi disponibilizate odată ce 90% din transa precedentă au fost utilizate.

 

3.3. Mobilizare

În scopul mobilizării transelor împrumutului, împrumutatul va transmite BDCE înaintea efectuării fiecărei trageri angajamentul de plată anexat (anexa nr. 3 la prezentul acord) pentru fiecare transă.

Angajamentul de plată este întocmit si plătibil în valuta în care transa a fost disponibilizată.

 

3.4. Domiciliu

Toate sumele datorate de împrumutat în cadrul acestui împrumut sunt plătibile în valuta fiecărei transe, în contul cu numărul comunicat de BDCE împrumutatului la momentul plătii, prin fax, care va fi trimisă BDCE de banca însărcinată de către împrumutat cu efectuarea plătii, cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea fiecărei plăti.

 

3.5. Date

Prevederile prezentului articol 3 fac obiectul Conventiei privind ziua lucrătoare următoare modificată. Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată înseamnă o conventie prin care dacă data specificată va cădea într-o zi care nu este o zi lucrătoare [zi lucrătoare înseamnă o zi în care sistemul TARGET (Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real) functionează], acea dată va fi prima zi care urmează acelei zile, care este zi lucrătoare, cu conditia ca acea zi să nu cadă în următoarea lună calendaristică, caz în care acea dată va fi prima zi care precedă acea zi, care este zi lucrătoare.

 

ARTICOLUL 4

Monitorizarea împrumutului si Proiectului

 

4.1. Utilizarea împrumutului

4.1.1. Perioada

Sumele împrumutului pentru fiecare transă trebuie să fie utilizate de împrumutat pentru finantarea Proiectului în termen de 12 luni de la disponibilizarea acestora de către BDCE.

4.1.2. Implementarea Proiectului

Pentru implementarea Proiectului împrumutatul desemnează CNI ca agentie de implementare, sub autoritatea MTCT. CNI va înfiinta o unitate de management al Proiectului (UMP) dedicată implementării si monitorizării Proiectului. CNI va fi coordonată si supervizată de Unitatea de coordonare a Proiectului (UCP), ce functionează în cadrul MTCT si este dedicată acestui scop.

Împrumutatul, prin MTCT si CNI, va depune toate eforturile si diligentele si va exercita toate mijloacele utilizate în mod curent, în special mijloace financiare, tehnice, sociale si manageriale, precum si cele referitoare la protectia mediului înconjurător, care vor fi necesare pentru implementarea corespunzătoare a Proiectului.

În cazul în care costurile Proiectului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord, se majorează sau vor fi revizuite din orice motive, împrumutatul se va asigura că sunt disponibile resurse financiare suplimentare pentru finalizarea Proiectului.

În plus, împrumutatul, prin MTCT si CNI, se angajează că:

- Proiectul corespunde prevederilor conventiilor relevante în materie ale Consiliului Europei;

- Proiectul respectă mediul înconjurător, potrivit cadrului legal în materie din România;

- Proiectul corespunde criteriilor de eligibilitate prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul acord;

- finantarea partială acordată de BDCE nu depăseste 77% din costul total al Proiectului, excluzând dobânda si comisioanele financiare, conform anexei nr. 1 la prezentul acord.

4.1.3. Achizitii

Achizitiile se vor efectua în conformitate culegea română, în prezent Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 337/2006, conformă cu directivele UE în vigoare (2004/17/CE si 2QQ4/18/CE) si cară nu intră deci în niciun fel de contradictie cu Liniile directoare privind achizitiile ale BDCE sau în conformitate cu ultima variantă amendată a legii nationale privind achizitiile publice în vigoare la data lansării licitatiilor.

În oricare dintre situatii, responsabilitatea pentru implementarea Proiectului si, ca urmare, responsabilitatea pentru adjudecarea si administrarea contractelor în cadrul Proiectului, revine împrumutatului, prin MTCT si CNI. Contractele în derulare, adjudecate înainte de aprobarea Proiectului, vor fi transmise în copie la BDCE împreună cu toată documentatia necesară ce demonstrează că respectivele contracte au fost încredintate în conformitate cu legea si reglementările nationale privind achizitiile publice în vigoare la data lansării procesului de achizitie.

BDCE nu va emite „fără comentarii" pentru aranjamentele de achizitii propuse de împrumutat, prin MTCT sau CNI, inclusiv gruparea contractelor, procedurile aplicabile, dar îsi va rezerva dreptul de a proceda la o analiză anterioară sau ulterioară, efectuată prin sondaj, a documentatiei de achizitii, pentru a verifica dacă acestea sunt în conformitate cu legislatia natională privind achizitiile publice.

Dacă, ta orice moment, BDCE constată că o achizitie efectuată în cadrul acestui proiect nu este în conformitate cu prevederile mentionate anterior, îsi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 13 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

4.2. Raportările împrumutatului

4.2.1. Raportările privind stadiul Proiectului

La fiecare 6 luni de la tragerea primei transe din împrumut până la finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin CNI, va transmite BDCE un raport vizat de UCP, în care se detaliază:

- situatia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

În anexa nr. 4 la prezentul acord este inclus formatul în care sa mentionează-informatiile minimale solicitate de BDCE pentru

aceste rapoarte privind stadiul Proiectului. Pot fi utilizate si formate alternative ce contin aceleasi informatii. 4.2.2. Raportul privind finalizarea Proiectului

La finalizarea întregului Proiect, împrumutatul, prin CNI, va prezenta un raport final vizat de UCP, continând evaluarea efectelor economice, financiare, sociale si a efectelor asupra mediului înconjurător pe care Ie-a avut Proiectul.

 

4.3. Furnizarea de informatii către BDCE

Împrumutatul, prin CNI, va tine evidente contabile privind Proiectul, care vor fi în conformitate cu standardele internationale, care vor reflecta în orice moment stadiul Proiectului si în care se vor înregistra toate operatiunile efectuate si vor identifica activele si serviciile finantate cu ajutorul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MTCT si CNI, se angajează să primească favorabil orice misiune de informare efectuată de către salariatii BDCE sau de consultanti externi angajati de BDCE si să asigure cooperarea necesară pentru această misiune de informare, prin facilitarea oricărei vizite posibile la amplasamentul Proiectului. În special, BDCE poate efectua la fata locului un audit al contabilitătii Proiectului, realizat de unul sau mai multi consultanti la alegerea acesteia, pe cheltuiala împrumutatului, în cazul neonorării la scadentă de către împrumutat a oricărei obligatii asumate în cadrul prezentului împrumut.

Împrumutatul, prin MTCT si CNI, se angajează să răspundă într-o perioadă de timp rezonabilă oricărei solicitări de informatii din partea BDCE si să furnizeze orice documentatie pe care BDCE o poate considera necesară si o poate solicita rezonabil, pentru implementarea corespunzătoare a prezentului acord, în special în ceea ce priveste monitorizarea Proiectului si utilizarea împrumutului.

Împrumutatul si/sau MTCT vor informa BDCE imediat despre orice modificare a legislatiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, si în sens general, despre orice eveniment care poate influenta îndeplinirea obligatiilor sale asumate în cadrul prezentului acord. Orice modificare a legislatiei sau a normelor, în sectorul economic relevant pentru Proiect, constituie unul dintre evenimentele precizate în art. 13 lit. h) al cap. 3 din Normele de împrumut ale BDCE si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 5

Încetarea obligatiilor împrumutatului

 

Plata sumei datorate, stipulată în angajamentul de plată, eliberează împrumutatul de obligatiile sale, definite în paragraful 3.1.

După ce întreaga sumă a acestui împrumut si toate dobânzile si alte costuri, care rezultă din acesta, în special acele sume prevăzute la art. 6 si 7, au fost plătite corespunzător, împrumutatul va fi pe deplin eliberat de obligatiile sale fată de BDCE. În ceea ce priveste obligatiile stabilite în paragraful 4.3, acestea vor continua să rămână în vigoare în scopul unei posibile postevaluări a Proiectului, care va avea loc într-o perioadă rezonabilă de timp, care nu va depăsi 7 ani de la finalizarea Proiectului.

 

ARTICOLUL 6

Dobânda pentru întârziere

 

Fără a contraveni oricărui alt recurs aflat la dispozitia BDCE prin prezentul acord si prin Normele de împrumut ale BDCE ori în alt fel, dacă împrumutatul nu plăteste întreaga dobândă sau orice altă sumă plătibilă, conform prezentului acord, cel mai târziu la data scadentei specificate, împrumutatul trebuie să plătească o dobândă suplimentară la suma datorată si neplătită integral, egală cu dobânda EURIBOR lao lună pentru depozitele în valuta plătii întârziate la data scadentei (dacă nu este zi lucrătoare TARGET, următoarea zi lucrătoare), la ora 11,00 a.m. (ora locală la Bruxelles), plus 2,5% pe an, calculată de la data scadentei acestei sume până la data efectuării plătii.

Rata EURIBOR la o lună, aplicabilă, va fi actualizată la fiecare 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7

Costuri asociate

 

Toate impozitele si taxele de orice fel, datorate si plătite, si toate cheltuielile rezultate fie din încheierea, executarea, lichidarea, anularea sau suspendarea acestui acord, în totalitate ori partial, fie din garantarea sau refinantarea împrumutului acordat, împreună cu toate actele judiciare sau extrajudiciare care decurg din acest împrumut, vor fi suportate de către împrumutat.

Totusi, se vor aplica prevederile art. 25 al cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE pentru costurile procedurilor de arbitraj mentionate în acest capitol 4.

 

ARTICOLUL 8

Garantii

 

Împrumutatul declară că niciun alt angajament nu a fost făcut si nu va fi făcut în viitor, care ar putea conferi unei terte părti un regim preferential, un drept preferential de plată, o garantie colaterală sau o garantie de orice natură ar fi, care ar putea conferi drepturi sporite asupra unor terti (denumită în continuare garantie).

Dacă o astfel de garantie a fost totusi acordată unei terte părti, împrumutatul este de acord să întocmească sau să furnizeze o garantie identică în favoarea BDCE ori când este împiedicat să o facă, să ofere o garantie echivalentă si să stipuleze formarea unei astfel de garantii în favoarea BDCE.

Nerespectarea acestor prevederi reprezintă un caz de neîndeplinire a obligatiilor, după cum se prevede în art. 13 lit. h) din cap. 3 al Normelor de împrumut ale BDCE, si poate conduce la suspendarea, anularea sau rambursarea imediată a împrumutului.

 

ARTICOLUL 9

Reprezentări si certificări

 

Împrumutatul prezintă si certifică faptul că:

- autoritătile sate competente l-au autorizat să încheie prezentul acord si au dat în acest sens semnatarilor autorizarea pentru aceasta, în conformitate cu legile, decretele, reglementările, articolele asocierii si alte texte aplicabile acestuia;

- întocmirea si semnarea acordului nu contravin legilor, decretelor, reglementărilor, articolelor asocierii si altor texte aplicabile acestuia si că toate permisele, licentele si autorizatiile necesare acestuia au fost obtinute si vor rămâne valabile pe toată durata împrumutului.

Orice modificare referitoare la reprezentările si certificările de mai sus trebuie, pe toată durata împrumutului, să fie notificată imediat BDCE si să fie furnizate toate documentele justificative.

 

ARTICOLUL 10

Relatii cu tertii

 

Împrumutatul nu poate invoca, în cadrul utilizării împrumutului, niciun fapt referitor la relatiile sale cu terte părti, în vederea evitării îndeplinirii, totale sau partiale, a obligatiilor sale ce rezultă din acord.

BDCE nu poate fi implicată în disputele care ar putea să apară între împrumutat si terte părti, iar costurile, indiferent de

natura lor, efectuate de către BDCE datorită oricărei dispute, si în special toate costurile juridice sau de judecată vor fi suportate de împrumutat.

 

ARTICOLUL 11

Interpretarea acordului

 

Împrumutatul declară că a luat cunostintă de Normele de împrumut ale BDCE si că a primit o copie a acestora.

Atunci când există o contradictie între orice prevedere din Normele de împrumut ale BDCE si orice prevedere a acordului, va prevala prevederea acordului.

Titlurile paragrafelor, sectiunilor si capitolelor acordului nu vor servi pentru interpretarea acestuia.

În nicio situatie nu se va presupune că BDCE a renuntat tacit la vreun drept care i-a fost acordat prin acord.

 

ARTICOLUL 12

Legea aplicabilă

 

Prezentul acord si garantiile negociabile legate de acesta vor fi guvernate de regulile BDCE, după cum este specificat în prevederile art. 1 paragraful 3 al celui de-al Treilea Protocol din data de 6 martie 1959 la Acordul general pentru privilegii si imunităti al Consiliului Europei din data de 2 septembrie 1949 si, în secundar, dacă este cazul, de legea franceză.

Diferendele dintre părtile la acord vor face obiectul arbitrajului, în conditiile specificate în cap. 4 din Normele de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 13

Executarea unei hotărâri de arbitraj

 

Părtile contractante convin să nu facă uz de niciun previlegiu, imunitate sau legislatie în fata oricărei autorităti jurisdictionale sau a altei autorităti, fie ea natională sau internatională, în vederea împiedicării punerii în aplicare a unei decizii date în conditiile specificate în cap. 4 al Normelor de împrumut ale BDCE.

 

ARTICOLUL 14

Notificări

 

Orice notificare sau alte comunicări care vor fi date sau efectuate în cadrul prezentului acord către BDCE sau împrumutat vor fi făcute în scris si vor fi considerate pe deplin acordate sau efectuate dacă sunt predate personal, transmise par-avion sau prin fax de către o parte celeilalte părti la acea adresă a părtii specificată mai jos.

Pentru împrumutat:

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5,

Bucuresti, România

În atentia: Ministrului finantelor publice, secretarului de stat si/sau directorului general al Directiei generale a finantelor publice externe

Fax:+4021 312 67 92

Pentru BDCE:

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

55 Avenue Kleber

75 116 Paris

În atentia: Directorului Departamentului de programe

Fax: +33 1 47 55 37 52

Toate comunicările care vor fi date sau efectuate vor fi în limba engleză sau franceză, iar dacă sunt în altă limbă vor fi însotite de o traducere a acestora în limba engleză sau franceză.

 

ARTICOLUL 15

Intrarea în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare după semnarea de către BDCE si împrumutat si după aprobarea lui de către autoritătile române, ulterior confirmării în scris a acestui lucru primite de către BDCE de la împrumutat

Bucuresti, 2 februarie 2007.

 

 

 

ARTICOLUL 16

Exemplarele acordului

 

Prezentul acord este întocmit în două exemplare originale, ambele exemplare fiind egal autentice.

Câte un exemplar original este păstrat de fiecare dintre părtile contractante.

Paris, 9 februarie 2007.

 

Pentru România,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Pentru BDCE,

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

 

ANEXA Nr. 1

la acord

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

 

1. F/P

1568(2006)

împrumutat

România

Aprobat de Consiliul de administratie

16 iunie 2006

 

CA/PV/242/2006

Suma aprobată

160.100.000 EUR

 

 

II. Domenii de interventie

Protectia mediului

Lucrările planificate

Proiectul vizează reabilitarea partială a retelelor de apă potabilă si de apă uzată menajeră si a facilitătilor de tratare în localitătile cu mai putin de 50.000 de locuitori.

Principalele categorii de lucrări sunt următoarele:

Apă potabilă

(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi retele de distributie a apei potabile

(2) Reabilitarea, extinderea ori crearea de noi statii de epurare a apei potabile (SEAP) sau de surse de apă potabilă (puturi de adâncime)

Ape uzate

(1) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi retele de canalizare

(2) Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi statii de epurare a apelor uzate (SEAU)

Pe lângă lucrările de mai sus, Proiectul va asigura finantarea elaborării/actualizării de studii de fezabilitate, proiecte tehnice si arhitecturale (care vor include liste de cantităti), studii de impact asupra mediului, pregătirea documentatiilor tehnice pentru achizitii si a documentelor de achizitii, asistentă pentru evaluarea licitatiilor, asistentă tehnică pentru promotorii proiectelor pe parcursul implementării Proiectului si elaborarea la nivel de judet a planului de investitii pe termen lung. Asistenta tehnică va fi realizată de firme de consultantă cu experientă în proiecte din domeniul apelor si/sau mediului.

Localizare

Împrumutatul a furnizat BDCE o listă initială de 10 judete (Bihor, Bistrita-Năsăud, Călărasi, Constanta, Dâmbovita, Gorj, Harghita, Mures, Tulcea si vaslui) amplasate în 11 bazine hidrografice (CrisurL Somes-Tisa, Mures, Olt, Prut, Siret, Jiu, Arges-Vedea, Buzău-Ialomita, Dunărea  si Dobrogea - Bazinul Hidrografic Litoral al Mării Negre) În care vor fi efectuate activitătile Proiectului.

Costul total al Proiectului

208.100.000 EUR

Defalcarea estimată a costurilor

în EUR

Lucrări de bază

182.000.000

Servicii de consultantă*)

10.100.000

Neprevăzute

8.000.000

Administrarea Proiectului**)

8.000.000

Total

208.100.000

*) Include proiectare (nouă/actualizată), asistentă tehnică pentru documentele de licitatie si pentru evaluarea lor si asistentă tehnică pentru implementarea subproiectelor.

**) Include cheltuielile pentru UMR UCP. CNI. audit si supravegherea lucrărilor.

Planul de finantare

160.100.000 EUR

 

BDCE

77,0%

40.000.000 EUR

 

Autorităti locale

19,2%

8.000.000 EUR

 

Guvern

3.8%

 

 

Stadiul lucrărilor la momentul prezentării solicitării

0%

Graficul lucrărilor

2007-2011

Conditii specifice

Înaintea primei trageri vor fi îndeplinite următoarele conditii:

- În cadrul MTCT se va înfiinta o unitate de coordonare a Proiectului (UCP) care va asigura coordonarea generală a Proiectului si legătura cu alta institutii centrale/locale si va supraveghea pregătirea fazelor următoare ale Proiectului în conformitate cu criteriile de selectie si cu procedurile acceptabile pentru BDCE.

MTCT si CNI vor încheia acorduri de implementare cu fiecare judet si unitate administrativ-teritorială implicată în Proiect. Proiectul va fi implementat zilnic de o unitate de management al Proiectului (UMP) ce se va înfiinta în cadrul CNI. UMP va fi responsabilă pentru gestiunea financiară de ansamblu a Proiectului, inclusiv pentru operarea contului special în care va fi virat împrumutul BDCE, si pentru administrarea tuturor surselor financiare alocate Proiectului.

Înaintea primei trageri UCP si UMP vor fi complet operationale si vor dispune de personal corespunzător pentru sarcinile ce trebuie îndeplinite.

- Pentru fiecare subproiect se vor selecta indicatori de performantă în conformitate cu directivele UE si cu legislatia română privind furnizarea de apă potabilă, colectarea apelor uzate, tratarea si evacuarea. Înaintea fiecărei trageri MTCT va furniza BDCE o listă a indicatorilor relevanti acceptabil pentru Bancă ce vor fi utilizati pentru monitorizarea subproiectelor respective.

- În cursul etapei de evaluare a Proiectului a fost furnizată BDCE o listă initială de subproiecte amplasate în municipalitătile selectate. Lista de subproiecte selectate conform criteriilor acceptabile pentru BDCE va trebui actualizată înainte de prima tragere.

 

 

III. Criterii de eligibilitate (pe domenii de interventie)

Proiectul intră sub incidenta criteriilor de eligibilitate stabilite în Rezolutia nr. 1.480 (2004) si deci contribuie la coeziunea socială în tară.

 

 

IV. Efecte sociale (pe domenii de interventie)

Proiectul propus va contribui la aducerea instalatiilor de furnizare a apei potabile si de tratare a apelor uzate din localitătile beneficiare la un nivel conform cu prevederile directivelor relevante ale UE integrate în legislatia natională.

Proiectul va contribui direct la îmbunătătirea calitătii apei potabile, făcând posibile furnizarea continuă si sigură de apă si controlul evacuării apelor uzate. Prin realizarea acestor obiective. Proiectul va contribui la îmbunătătirea durabilă a nivelului de. Viată al populatiei, mai ales în ceea ce priveste îmbunătătirea calitătii apei la sursă si reducerea poluării. Implementarea Proiectului ar trebui să conducă de asemenea la

o reducere semnificativă a cantitătilor de ape uzate evacuate în cursurile de apă si la o reducere în paralel a poluării transfrontaliere, mai ales  în cursurile de apă din Ungaria.

Prin dezvoltarea unui sistem integrat de infrastructură a apei ce îndeplineste standardele UE, Proiectul va avea un impact pozitiv si asupra dezvoltării economice si a turismului în localitătile beneficiare.

Numărul de locuitori ce se estimează că vor beneficia de pe urma Proiectului este de 820.000 de persoane.

 

ANEXA Nr. 2

la acord

 

 

Model de scrisoare suplimentară pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1568 - transa [număr]

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

 

SCRISOARE SUPLlMENTARĂ

 

La Acordul-cadru de împrumut din data [data]

Între Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în continuare BDCE) si România (denumită în continuare împrumutat)

Prezenta scrisoare suplimentară si Acordul-cadru de împrumut stabilesc termenii si conditiile convenite pentru transa [număr], asa cum este specificat în art [număr] din acordul-cadru mentionaL

 

Suma împrumutului:

[valuta si suma]

Maturitate:

până la 20 de ani maturitate finală, cu o perioadă de gratie de 5 ani

EURIBOR:

[introduceti definitia EURIBOR]

Rata variabilă a dobânzii:

EURIBOR la 6 luni plus sau minus [număr] puncte de bază [net] pe an (Telerate [referintă] sau Reuters [referintă])

Plata dobânzii:

semestrial, la sfârsitul perioadei

Numitorul fractiei:

actual/360 de zile, Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată

Zi lucrătoare (EURO):

înseamnă o zi în care Sistemul de transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET) functionează

sau (altele):

înseamnă o zi lucrătoare în tara valutei

Data de disponibilizare:

[data]

Instructiuni de plată (împrumutat):

Numărul contului [număr] al [nume Bancă si oras], codul SWIFT: [cifrul] prin [nume bancă corespondentă si oras], codul SWIFT [cifrul]

Instructiuni de plată (BDCE):

conform paragrafului 3.4 din Acordul-cadru de împrumut

 

Rata dobânzii va fi calculată pentru fiecare perioadă de 6 luni începând de la data de disponibilizare. Dobânda va fi fixată cu două zile lucrătoare înaintea fiecărei noi perioade de dobândă. BDCE va informa împrumutatul despre dobânda plătibilă la fiecare 6 luni. Plata dobânzii va avea loc în [ziua, luna]1' a fiecărui an si pentru prima dată la [data]. [Se listează datele de plată si ratele de capital datorate pentru fiecare dată.]

Toate plătile vor fi efectuate în contul BDCE, conform Instructiunilor de plată (BDCE) descrise mai sus.

Aceste prevederi fac obiectul întelegerii „Conventia privind ziua lucrătoare următoare modificată", a cărei definitie se găseste jn paragraful 3.5 din Acordul-cadru de împrumut, semnat între împrumutat si BDCE la [data].

În vederea mobilizării acestei transe din împrumut, împrumutatul va trimite în timp util către BDCE un angajament de plată corespunzător acestei transe (a se vedea anexa nr. 3 la acord).

 

[Orasul, data]

Pentru Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

[Orasul, data]

Pentru [numele împrumutatului]


1) Se precizează 4 date pentru plătile trimestriale si două date pentru plătile semestriale.

 

ANEXA Nr. 3

la acord

 

Model de angajament de plată pentru un împrumut cu rată variabilă

 

F/P 1568 - transa [număr]

 

ANGAJAMENT DE PLATĂ

[Valuta] [Suma]

[Data]

 

 

Pentru valoarea primită, subsemnatul.................................................prin acest angajament de plată, promit să plătesc Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei sau altuia suma împrumutată de

......................................................................................,

[suma în litere] [valuta în litere]

în transele si la dobânda specificate mai jos:

 

Rate de capital

Dobânda

[Data]: [Valuta][Suma]

[Se inserează dobânda specificată în scrisoarea suplimentară.]

[Data]: [Valuta][Suma]

 

[Data]: [Valuta][Suma]

 

[Data]: [Valuta][Suma]

 

....//....

 

 

Plătile de mai sus vor fi făcute la............................................................................................................................................

[banca corespondentă a BDCE si contul de referintă]

în favoarea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, fără nicio deducere sau luare în considerare a vreunei taxe, vreunui impozit sau altor costuri, prezente sau viitoare, datorate ori percepute pentru acest angajament sau pentru sumele acestuia de către ori în cadrul [introduceti statul] sau al oricărei alte subdiviziuni politice ori fiscale a acestuia.

Acest angajament de plată este legat de împrumutul acordat de către Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei împrumutatului la data [data disponibilizării].

În cazul neefectuării plătii prompte si în totalitate a oricărei sume datorate prin acest angajament, întregul împrumut si dobânda aferentă conform acestuia până la data plătii vor deveni imediat scadente si vor fi plătite la optiunea si la cererea detinătorului acestuia.

Neexercitarea de către detinătorul angajamentului a oricărui drept care rezultă din acesta nu va constitui în niciun caz o renuntare la niciunul dintre drepturile sale în această sau în oricare altă circumstantă.

 

Pentru împrumutat,

 

ANEXA Nr. 4

la acord

 

Formularul de raport privind stadiul Proiectului

 

 

ANEXA Nr. 4A

 

F/P 1568 (2006) - Reabilitarea sistemului integrat de apă si apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

 

FISĂ DE IDENTIFICARE

Nume:

 

A - Descriere

2. Localităti:

 

 

 

 

 

Nume

Număr de locuitori

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr Total de Localităti

 

Populatie Totală

 

3. Descrierea Obiectivelor:

 

 

 

 

 

 

4. Calendarul lucrărilor:

 

Început

Sfârsit

 

 

5. Distributia de Apă Potabilă:

 

 

 

Reteaua de Distributie

Km

Statie de Epurare a Apei

m3/zi

Reabilitare

 

Capacitate Totală

 

Extindere

 

 

 

Nouă

 

 

 

6. Epurare a Apelor Uzate:

 

 

 

Reteaua de Canalizare

Km

SEAU

m3/zi

Reabilitare

 

Capacitate Totală

 

Extindere

 

 

 

Nouă

 

 

 

7. Analiza de Cost:

 

 

 

 

 

Articole Bugetare

Suma

%

Studii si supraveghere

EUR

 

Lucrări

EUR

 

Instalare

EUR

 

Bunuri

EUR

 

Total

EUR

 

 

B - INDICATORI SERVICIUL DE FURNIZARE A APEI

Parametru

Unitate

Curent

Tinta

Referintă

Indicatori ai serviciilor

Acoperire populatie

%

 

 

QS03

Continuitatea furnizării

%

 

 

QS10

Populatie ce se confruntă cu restrictiii ale serviciilor de apă

%

 

 

QS13

Consum casnic

Litri pe client pe zi

 

 

 

Consum ne-casnic

m3 per conectare pe lună

 

 

 

Consumatori contorizati

%

 

 

Ph11

Tarife medii (a apă pentru consumul direct

€/m3

 

 

Fi21

Calitatea apei furnizate - microbiologică

%

 

 

QS17

Calitatea apei furnizate - fizico-chimică

%

 

 

QS18

Indicatori de Eficienta Fizică

Apă negeneratoare de venituri, volum

%

 

 

Fi36

Pierderi de apă

m3 pe conectare pe an

 

 

Op22

Indexul de scurgeri al infrastructurii

 

 

 

Op25

COMPANIE JUDETEANĂ DE OPERARE

Eficientă personal

Angajati pe conectare

Număr la 1000 de conectări

 

 

Pe01

Indicatori Financiari

Venit anual al unitătii

€/m3

 

 

Fi15

Costuri totale ale unitătii

€/m3

 

 

FÎ01

Rata de acoperire a costurilor totale

%

 

 

Fi23

Rata de acoperire a costurilor de operare

%

 

 

Fi24

Rata colectării

%

 

 

 

Rata de acoperire a serviciului datoriei

%

 

 

Fi31

 

 

C - INDICATORI PENTRU APA UZATA Sl PENTRU LUCRĂRI DE DRENAJ

Parametru

Unitate

Curent

Tinta

Referintă

Indicatori ai serviciilor

Acoperire canalizare:

Populatie cu acces la reteaua de canalizare/total popula tie sub responsabilitatea utilitătii exprimat în %

%

 

 

 

Volumul apă uzată menajeră/total volum de apă uzată colectată:

Ilustrează proportia de apă uzată menajeră fa tă de fluxurile comerciale si industriale de ap ă uzată în fluxul total de apă uzată colectată

%

 

 

 

Tarife de canalizare si drenaj pe gospodărie:

Costul lunar al sumelor aferente canalizării si drenajului pentru o gospodărie medie

€/lună

 

 

 

Echivalent Medie populatie tratată zilnica/capacitatea existentă de tratare zilnică:

Ilustrează utilizarea zilnică medie a capacitătii existente de tratament pe baza încărcării populatiei echivalente, exprimată în%

%

 

 

 

Maxim echivalent populatie tratată zilnic/capacitate maximă existentă de tratare zilnică:

Ilustrează utilizarea maximă zilnică a capacitătii existente de tratare pe baza încărcării populatiei echivalente, exprimată în %

%

 

 

 

Apă uzată colectată si tratată la nivel primar/secundar/tertian:

Separă pe categorii fluxurile de apă colectata si tratată între cele trei niveluri diferite de tratare

%

 

 

 

Indicatori de eficientă operatională

Reclamatii privind calitatea serviciilor:

Număr total de reclamatii pe an exprimat ca % din numărul total de conectări la canalizare

%

 

 

 

Conformitatea scurgerilor din punct de vedere al calitătii:

Procentul de parametri neconformi din punct de vedere al călit ă\ii scurgerilor

%

 

 

 

Productivitatea personalului: Ilustrează eficienta personalului din punct de vedere al numărului de angajati pe unitate zonală de servicii. În functie de natura zonei de servicii aceasta poate fi măsurată fn raport de numărul de conectări ale gospodăriilor sau în raport de lungimea liniară a retelei

Număr de angajati /număr de conectări sau număr de angajati / km de lungime a retelei

 

 

 

Costul fortei de muncă/total costuri curente:

Ilustrează proportia salariilor personalului si a plătilor de beneficii fată de costurile de operare ce nu au legătura cu personalul

%

 

 

 

Indicatori financiari

Cost operational al unitătii:

Cheltuieli opera tionale anuale totale/volum anual total de apă colectată si tratată

€/m3

 

 

 

Venit mediu:

Vgenituri anuale totale/volum anual total de apă colectată si tratată

€/m3

 

 

 

Rata colectării:

Venit anual xncasat/valoare facturi emise, exprimat în %

%

 

 

 

Indicatori de Poluare

Solide în suspensie

kg/a

 

 

 

Consum biologic de oxigen în interval de cinci zile

kg/a

 

 

 

Consum chimic de oxigen metoda - CR

kg/a

 

 

 

Nitrogen total

kg/a

 

 

 

Fosfor total

kg/a

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4B

 

COSTURI

în EUR (exclusiv impozite si TVA)

 

TARA: ROMÂNIA

Data: .....................

 

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă si apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

 

Descriere

CHELTUIELI EFECTUATE

 

la [data]

CHELTUIELI VIITOARE

 

COSTURI TOTALE

 

% CHELTUIT

 

COMENTARII

 

Nr.

Subproiect

Obiective

Localizare

Până la

finalizare

din care în

următoarele 12 luni

 

 

 

 

1

2

3

4 = 1 + 2

5 = 1 / 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

SURSE DE FINANTARE

 

 

 

 

 

 

BDCE

 

 

 

 

 

 

STAT

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1

 

EVALUAREA ACHIZITIILOR

 

TARA: ROMÂNIA

 

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă sl apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

 

Data: .........................

 

CATEGORIA DE CHELTUIELI

 

TOTAL COSTURI

 

MODIFICĂRI COMENTARII

 

LD

LR

Altele

NFB

1. Lucrări

 

 

 

 

 

 

finantate de BDCE

 

 

 

 

 

 

2.Bunuri

 

 

 

 

 

 

finantate de BDCE

 

 

 

 

 

 

3.Servicil

 

 

 

 

 

 

finantate de BDCE

 

 

 

 

 

 

4. Diverse

 

 

 

 

 

 

 

finantate de BDCE

TOTAL

 

 

 

 

 

 

Abrevieri

LD: Licitatie Deschisa.

LR: Licitatie Restrânsă

NFB: Nefinantat de Bancă

Tabelul 2A

 

 

EVALUAREA CONTRACTULUI

 

TARA: ROMÂNIA

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă si apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

Data: .............

EXCLUSIV TVA

 

Descrierea Contractului

 

Data semnării contractu lui

Încredintat lui (numele contractorul ui)

Metoda de achizitie*

COST

Pret fix

(D=da

N=nu)

Suma plătită la data de ...

 

Perioada de Implementare

Data de Receptie a Lucrărilor

 

Modificări

Comentarii

 

Valuta

Suma

Început

Sfârsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Abrevieri ce se vor utiliza :

LD = Licitatie Deschisă;

LR = Licitatie Restrânsă;

DC = Dialog Competitiv;

N - Negociere;

SP = Solicitare de propuneri;

CS = Concurs de solutii

 

Tabelul 2B

 

 

PROGRAM DE ACTIVITATE*

DIAGRAMA

 

TARA: ROMÂNIA

Data: .....................

 

 

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme Integrate de apă sl apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mal mică de 50.000 de locuitori

 

DESCRIERE

Activitate

2006

2007

2008

2009

% Finalizat

lucrări fizice

Modificări Comentarii

Nr.

Subproiect

Obiective

Localizare

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Acest tabel va fi actualizat conform planului de achizitii.

 

Tabelul 3

 

OBIECTIVE

 

TARA: ROMÂNIA

Data: .....................

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă si apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

 

DESCRIERE

COMENTARII

 

Parametru

Referintă

Unitate

Curent

*

Tintă

*

Rezultat

**

Indicatorii de servicii

 

 

 

 

 

 

Acoperirea populatiei

QS03

%

 

 

 

 

Continuitatea furnizării

QS10

%

 

 

 

 

Populatie ce se confruntă cu resctrictii ale serviciilor de apă

QS13

%

 

 

 

 

Consum casnic

 

Litri pe client pe zi

 

 

 

 

Consum ne-casnic

 

m3 per conectare

pe lună

 

 

 

 

Consumatori contorizati

Ph11

%

 

 

 

 

Tarife medii la apă pentru consumul direct

R21

€/m3

 

 

 

 

Calitatea apei furnizate - microbiologică

QS17

%

 

 

 

 

Calitatea apei furnizate - fizfeo-chimică

QS18

%

 

 

 

 

Indicatori de Eficientă Fizică

 

 

 

 

 

 

Apă negeneratoare de venituri, volum

Fi36

%

 

 

 

 

Pierderi de apă

Op22

m3 pe conectare pe an

 

 

 

 

Indexul de scurgeri al infrastructurii

Op25

 

 

 

 

 

COMPANIE JUDETEANĂ DE OPERARE

 

 

 

 

 

 

Eficientă personal

 

 

 

 

 

 

Angajati pe conectare

Pe01

Număr la 1000 de conectări

 

 

 

 

Indicatori Financiari

 

 

 

 

 

 

Venit anual al unitătii

Fi15

€/m3

 

 

 

 

Costuri totale ale unitătii

Fi01

€/m3

 

 

 

 

Rata de acoperire a costurilor totale

Fi23

%

 

 

 

 

Rata de acoperire a costurilor de operare

FI24

%

 

 

 

 

Rata colectării

 

%

 

 

 

 

Rata de acoperire a serviciului datoriei

Fi31

 

 

 

 

 


(*) Se va completa la începutul programului înainte de implementarea subproiectului (**) Se va completa la finalizarea proiectului

 

Tabelul 4A

 

 

OBIECTIVE

 

TARA: ROMÂNIA

Data: .....................

PROIECT: F/P 1568 (2006) - Sisteme integrate de apă si apă uzată menajeră pentru municipalităti cu o populatie mai mică de 50.000 de locuitori

 

DESCRIERE

COMENTARII

 

Parametru

Referintă

Unitate

Curant

*

Tintă

*

Rezultat

**

Indicatorii de servicii

 

 

 

 

 

 

Acoperire canalizare:

 

%

 

 

 

 

Volumul apă uzată menajera/total volum de apă uzată col