MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 501         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

738. - Hotărâre pentru aprobarea participării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti în calitate de membru la Asociatia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys si a plătii cotizatiei anuale

 

739. - Hotărâre privind suportul financiar acordat participantilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene, pentru anii 2007-2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

108. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice privind modul de achitare a contributiei datorate la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

535. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

 

1.189/468. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar si a Regulamentului de organizare si dotării minimale pentru ferma didactică agroturistică montană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea participării Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti în calitate de membru la Asociatia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys si a plătii cotizatiei anuale

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 58 alin. (3) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă participarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei si Teledetectiei - I.G.R. Bucuresti în calitate de membru cu drepturi depline la Asociatia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys, precum si plata cotizatiei anuale de participare în valoare de 20.000 euro.

(2) Plata cotizatiei anuale se va efectua din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului începând cu anul 2007, pentru o perioadă de maximum 5 ani.

Art. 2. - Sumele necesare pentru plata cotizatiei anuale prevăzute la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, de la capitolul „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare", titlul „Alte transferuri", pe baza facturilor emise în acest sens de Asociatia Institutelor Geologice din Uniunea Europeană EuroGeoSurveys.

Art. 2. - Plătile prevăzute la art. 1 se efectuează numai pe perioada acreditării ca unitate componentă a sistemului de cercetare-dezvoltare de interes national.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.

Nr. 738.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suportul financiar acordat participantilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene, pentru anii 2007-2010

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata, în limita echivalentului în lei, a sumei de 215.207 euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, reprezentând suportul financiar acordat participantilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene, pentru anii 2007-2010.

Art. 2. - (1) Suma prevăzută ta art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anii 2007-2010.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 11 iulie 2007.
Nr. 739.

 

ANEXĂ

 

SUPORTUL FINANCIAR

acordat participantilor români la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene, pentru anii 2007-2010

 

Contributia beneficiarului român (Agentia pentru Protectia Mediului Călărasi), conform Contractului LIFE06NAT/RO/000177:

 

Anul

Contributia beneficiarului (euro)

2007

115.000

2008

45.000

2009

44.207

2010

11.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind modul de achitare a contributiei datorate la bugetul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere dispozitiile:

            - art. 15 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;

- art. 16 alin. (1), (2) si (3) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice-AN.R.S.C, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, si al art 22 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Contributia de 0,1% se datorează după cum urmează:

a) de către furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activitătilor aflate în sfera de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice (A.N.R.S.C.) sau din fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor activităti;

b) de către operatorii economici si institutiile publice care prestează activităti specifice serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si ale serviciului public de alimentare cu energie termică si care nu exploatează sisteme publice, din veniturile înregistrate ca urmare a furnizării serviciilor.

Art. 2. - (1) Contributia prevăzută la art. 1 se achită lunar, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă, în contul Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice - A.N.R.S.C ^ cod IBAN RO73TREZ7005025XXX000275, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti- A.T.C.P.M.B.

(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) atrage majorări de întârziere similare celor prevăzute pentru creantele bugetare.

Art. 3. - (1) Furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităti publice, precum si operatorii economici si institutiile publice care prestează activităti specifice serviciului de alimentare cu apă si de canalizare si ale serviciului public de alimentare cu energie termică si care nu exploatează sisteme publice sunt obligati să transmită lunar Declaratia privind contributia datorată la bugetul A.N.R.S.C, prezentata în anexa la prezentul ordin, denumită în continuare declaratia.

(2) Declaratia se depune la registratura A.N.R.S.C. sau prin postă cu confirmare de primire, până la data de 20 a lunii curente pentru luna precedentă.

(3) În situatia nedepunerii declaratiei la termenul prevăzut la alin. (2), A.N.R.S.C, prin organele de control, poate stabili nivelul contributiei datorate de către persoanele juridice mentionate la art. 1, luând în considerare veniturile realizate din desfăsurarea activitătilor aflate în sfera de reglementare a autoritătii sau, după caz, fondurile bănesti alocate de autoritătile administratiei publice locale pentru desfăsurarea acestor activităti. Actul constatator constituie titlu de creantă, iar prin neachitare devine titlu executoriu.

(4) Nedepunerea declaratiei constituie refuz de a pune la dispozitia A.N.R.S.C. datele si informatiile solicitate si se sanctionează potrivit prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006.

(5) Declaratia constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Persoanele juridice mentionate la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare publicării.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 92/2004 privind modul de achitare a contributiei operatorilor din sfera de reglementare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 23 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 9 iulie 2007.

Nr. 108.

 

ANEXĂ

 

DECLARATIE

privind contributia datorată la bugetul A.N.R.S.C. pe luna..............,

anul ...............

 

Denumirea contribuabilului.......................................................codul fiscal........................., localitatea str............................................nr........., bl........., se.........ap.........judetul/sectorul..................., codul postal. telefon/fax......................e-mail....................................conturi bancare ......................... Banca......................... conturi bancare ....................................... Banca ....................................................................

I. Contributia datorată la bugetul A.N.R.S.C., potrivit art. 1 din ordin:

a) venituri înregistrate/fonduri bănesti alocate pe luna............................. ................... lei;

b) contributia datorată pe luna-............................................................. ................... lei.

 

II. Documentul de plată

 

Nr. crt.

 

Nr. documentului de plată

 

Data debitării contului plătitorului

 

Suma achitată

 

Detalcarea sumei

Contributia aferentă lunii curente

Sume restante

Dobânzi/majorări de întârziere

Penalităti de întârziere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta declaratie constituie titlu executoriu prin neachitare la scadentă, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.

Sub sanctiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declaratie si în conformitate cu informatiile furnizate o declar corectă si completă.

 

Numele........................................ Prenumele ....................................... Data ................................

Functia ......................................... (director general sau altă persoană autorizată)

 

Semnătura si stampila

.....................................

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

 

În temeiul prevederilor art 7 alin. (3) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) lit. k) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română – ASFR” la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România.

(2) Se aprobă Normele pentru acordarea certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România.

(3) Operatorii economici pot efectua servicii de transport feroviar pe căile ferate din România, în interes public si/sau în interes propriu, numai dacă detin, cumulativ, licentă de transport feroviar corespunzătoare tipului de serviciu care urmează a fi efectuat si certificate de sigurantă care confirmă acceptarea propriului sistem de management al sigurantei circulatiei, precum si acceptarea dispozitiilor adoptate pentru îndeplinirea cerintelor specifice sectiei de circulatie si/sau zonei de manevră pe care îsi vor desfăsura activitatea.

(4) Autoritatea responsabilă cu acordarea licentelor de transport feroviar nu prelungeste valabilitatea unei licente sau nu acordă licentă de transport feroviar în cazul în care nu sunt respectate prevederile prezentului ordin.

(5) Orice operator economic care îndeplineste cerintele prezentului ordin este îndreptătit să primească o licentă de transport feroviar.

(6) Niciun operator economic nu va fi autorizat, în sensul prezentului ordin, să efectueze servicii de transport feroviar dacă nu posedă licentă corespunzătoare tipului de serviciu solicitat.

Art. 2. - (1) În sensul prezentului ordin, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:

a) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat si/sau privat a cărui activitate principală constă în efectuarea de servicii de transport feroviar de călători si/sau de marfă pe căile ferate din România, tractiunea fiind asigurată obligatoriu de acesta; termenul denumeste, de asemenea, si operatorii economici care asigură numai tractiunea;

b) licentă de transport feroviar - documentul acordat de către autoritatea responsabilă cu licentierea dintr-un stat membru al Uniunii Europene unui operator economic prin care i se recunoaste calitatea de operator de transport feroviar. Prin licenta de transport feroviar operatorul poate fi limitat la efectuarea unor tipuri de servicii de transport feroviar;

c) autoritate de licentiere - Organismul de Licente Feroviare Român, organismul însărcinat cu emiterea licentelor de transport feroviar;

d) certificat de sigurantă - documentul pnn care se atestă ca un operator de transport feroviar, detinător al licentei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe sectii de circulatie ale căilor ferate din România;

e) servicii urbane si suburbane - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor de transport ale unui centru urban si, respectiv, nevoilor de transport între acest centru si periferiile sale;

f) servicii regionale - serviciile de transport feroviar destinate să răspundă nevoilor de transport feroviar într-o regiune.

(2) Prin servicii de transport feroviar pe căile ferate din România se întelege activitătile din clasa „transporturi pe calea ferată", conform cod CAEN 6010. Această clasă include activitatea transporturilor de călători si marfă pe calea ferată, precum si activitătile legate de manevra feroviară pentru operatorii economici din România.

(3) Serviciile de transport feroviar pe căile ferate din România se clasifică în următoarele tipuri:

a) tip A-transport feroviar de călători desfăsurat în interes public si/sau în interes propriu;

b) tip B - transport feroviar de marfă desfăsurat în interes public si/sau în interes propriu;

c) tip C - numai manevră feroviară în interes public si/sau în interes propriu.

(4) Serviciile de transport feroviar pe căile ferate din România includ si tractiunea trenurilor de serviciu (trenuri de lucru, de interventie, de probă, plug de zăpadă si altele asemenea), circulatia locomotivei de ajutor sau a locomotivei izolate.

Art. 3. - (1) Prin căile ferate din România  în sensul prezentului ordin, se întelege infrastructura feroviară publică si privată deschisă circulatiei publice, precum si liniile ferate industriale racordate la acestea, indiferent de forma de proprietate a acestora.

(2) Operatorii economici care detin licentă de transport feroviar se denumesc în continuare, în sensul prezentului ordin, operatori de transport feroviar.

Art. 4. - (1) Accesul pe infrastructura feroviară publică în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar este permis operatorilor de transport feroviar numai după obtinerea certificatelor de sigurantă si a încheierii unui contract de acces cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare

(2) Efectuarea de către un operator de transport feroviar numai a manevrei feroviare de pe liniile ferate industriale la statia de cale ferată de racord la care este permis accesul se face numai dacă acesta a încheiat un contract de acces, cu administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, iar detinătorii de linii ferate industriale posedă contracte de exploatare valabile.

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin nu se aplică:

a) metrourilor, tramvaielor si altor sisteme feroviare urbane;

b) trenurilor compuse din utilaje de întretinere a căii, drezine automotor, automotor pentru diagnoză, pluguri de zăpadă si altele asemenea (în proprietate sau închiriate), utilizate de către administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare pentru restabilirea circulatiei pe liniile de cale ferată deschise circulatiei publice afectate de calamităti sau evenimente feroviare;

c) retelelor de cale ferată, care functional sunt separate de restul sistemului feroviar si care sunt destinate numai exploatării unor servicii de călători locale, urbane sau suburbane, precum si operatorilor economici care functionează exclusiv pe aceste retele;

d) infrastructurii feroviare private, care este utilizată numai de proprietarul infrastructurii respective pentru propriile sale operatiuni de transport de mărfuri;

e) pe portiunile de cale ferată cuprinse între frontiera de stat a României cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene si prima statie de cale ferată de pe teritoriul României, în aceste zone circulatia se va efectua în baza acordurilor sau conventiilor bilaterale în domeniul feroviar încheiate cu aceste state vecine.

Art. 6. - (1) Normele pentru acordarea licentei de transport feroviar sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Normele pentru acordarea certificatelor de sigurantă sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Acordarea si valabilitatea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă

 

SECTIUNEA 1

Acordarea si valabilitatea licentei de transport feroviar

Art. 7. - Autoritatea responsabilă cu acordarea licentelor de transport feroviar din România este Organismul de Licente Feroviare Român, organism independent care functionează în cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER, denumit în continuare OLFR.

Art. 8. - (1) Orice operator economic din România, cu capital de stat sau privat, care are înscrisă în actul constitutiv activitatea „transporturi pe calea ferată", are dreptul să solicite obtinerea unei licente de transport feroviar, corespunzătoare serviciilor de transport feroviar pe care urmează să le efectueze.

(2) Pentru efectuarea serviciilor de tip A si/sau de tip B, operatorul economic trebuie să facă dovada că, în actul constitutiv, activitatea „transporturi pe calea ferată" este activitate principală.

(3) Un operator economic poate solicita obtinerea unei licente de transport feroviar si pentru servicii de transport feroviar care constau numai în tractiunea trenurilor.

Art. 9. - (1) Licentele de transport feroviar se acordă operatorilor economici, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, pentru:

a) efectuarea serviciilor de transport feroviar de marfă si/sau de călători în interes public si/sau în interes propriu, tractiunea fiind asigurată în mod obligatoriu de acestia;

b) efectuarea serviciilor de asigurare numai a tractiunii în cadrul transportului feroviar de marfă si/sau de călători, în interes public;

c) efectuarea numai de manevră feroviară în interes public si/sau în interes propriu.

(2) Prin licenta de transport feroviar, operatorului de transport feroviar i se specifică tipul de serviciu de transport feroviar pe care îl va putea efectua, precum si dacă va transporta mărfuri periculoase.

Art. 10. - (1) Licenta de transport feroviar este valabilă pe o perioadă nedeterminată, cu respectarea cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării acesteia, în conditiile vizării periodice la 2 ani.

(2) OLFR va examina îndeplinirea cerintelor care au stat la baza acordării sau examinării anterioare a licentei de transport feroviar în vederea acordării vizei periodice.

Art. 11. - OLFR poate acorda o licentă de transport temporară valabilă pentru o perioadă de maximum 6 luni, în conditiile stabilite în anexa nr. 1.

Art. 12. - (1) Licenta de transport feroviar acordată de către OLFR este valabilă si în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.

(2) OLFR recunoaste ca valabile pe căile ferate din România licentele de transport feroviar definite la art. 2 alin. (1) acordate de autoritătile responsabile cu licentierea operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru un tip de serviciu echivalent celui înscris în licentă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Acordarea si valabilitatea certificatelor de sigurantă

 

Art. 13. - Autoritatea responsabilă cu acordarea certificării în materie de sigurantă din România este Autoritatea de Sigurantă Feroviară Română, organism independent care functionează în cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER, denumită în continuare ASFR.

Art. 14. - Certificarea în materie de sigurantă a operatorilor de transport feroviar se finalizează prin acordarea unor documente specifice, denumite certificate de sigurantă:

a) certificat de sigurantă partea A, care confirmă acceptarea sistemului de management al sigurantei operatorului de transport feroviar;

b) certificat de sigurantă partea B, care confirmă acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru îndeplinirea cerintelor specifice necesare pentru functionarea sigură a retelei feroviare pe care îsi desfăsoară activitatea: anumite sectii de circulatie ale căilor ferate din România sau în totalitatea ei, statii de cale ferată, zone de manevră feroviară, linii ferate industriale.

Art. 15. - (1) Certificatul de sigurantă partea A este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data acordării.

(2) Certificatul de sigurantă partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de tip A si/sau de tip B este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data acordării.

(3) Certificatul de sigurantă partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectuează numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioadă de maximum un an de la data acordării.

(4) Pe durata valabilitătii certificatelor de sigurantă este necesară respectarea cerintelor care au stat la baza acordării acestora.

(5) În cazul în care operatorul de transport feroviar detine a licentă de transport feroviar temporară, valabilitatea certificatelor de sigurantă nu va putea depăsi valabilitatea licentei temporare.

Art. 16, - (1) La solicitarea operatorului de transport feroviar, ASFR va actualiza în întregime sau partial certificatele de sigurantă partea A si/sau partea B la fiecare modificare a tipului da serviciu prevăzut în licentă, a sectiei de circulatie sau a zonei de manevră feroviară ori a liniei ferate industriale pe care acesta îsi desfăsoară activitatea.

(2) În cazul în care se modifică datele cuprinse în documentatia care a stat la baza acordării certificatului de sigurantă partea B, operatorul de transport feroviar notifică imediat ASFR, care, după verificare, va comunica acceptarea sau neacceptarea motivată a modificărilor.

Art. 17. - (1) Certificarea acordată de ASFR în conformitate cu prevederile art. 14 lit. a) este valabilă si în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru servicii echivalente de transport feroviar.

(2) ASFR recunoaste ca valabile pe căile ferate din România certificatele de sigurantă care confirmă acceptarea sistemului de management al sigurantei, acordate de autoritătile responsabile cu certificarea de sigurantă a operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru servicii echivalente de transport feroviar.

(3) Operatorii de transport feroviar licentiati de autoritătile responsabile cu acordarea licentelor operatorilor de transport feroviar din celelalte state membre ale Uniunii Europene, care detin un certificat de sigurantă partea A si care intentionează să efectueze pe căile ferate din România un serviciu echivalent de transport feroviar, trebuie să detină în mod obligatoriu un certificat de sigurantă partea B obtinut, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, de la ASFR.

 

CAPITOLUL III

Verificări pe durata valabilitătii licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă, suspendarea/retragerea acestora

 

Art. 18. - Pe durata valabilitătii licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă, Autoritatea Feroviară Română - AFER va efectua actiuni de control si inspectie de stat privind modul de respectare a reglementărilor specifice în vigoare si verificarea îndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării acestora, pe baza conventiilor încheiate cu operatorii de transport feroviar si a unui tarif aprobat de către Ministerul Transporturilor.

Art. 19. - (1) Dacă se constată nerespectarea cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării licentei de transport feroviar operatorilor de transport feroviar din România, OLFR va dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

(2) În cazul suspendării licentei de transport feroviar unui operator de transport feroviar din România,. ASFR suspendă imediat certificatele de sigurantă partea A si/sau partea B acordate operatorului în cauză.

Art. 20. - (1) Dacă se constată nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare si/sau a cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării certificatelor de sigurantă partea A si/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a certificatului de sigurantă partea B acordat unui operator de transport feroviar licentiat de o autoritate responsabilă cu acordarea licentelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ASFR va dispune măsura retragerii, după caz, a:

a) certificatului de sigurantă partea A si, implicit, a certificatului de sigurantă partea B;

b) certificatului de sigurantă partea B;

c) unei sectii de circulatie, statii de cale ferată, zone de manevră feroviară sau linii ferate industriale înscrise în anexa nr. I la certificatul de sigurantă partea B;

d) unui material rulant motor care nu mai respectă conditiile tehnice si care este înscris în anexa nr. II la certificatul de sigurantă partea B.

(2) Dacă ASFR a retras un certificat de sigurantă partea B unui operator de transport feroviar licentiat de o autoritate responsabilă cu acordarea licentelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, aceasta va notifica imediat autoritatea de sigurantă din statul care a acordat certificarea sistemului de management al sigurantei si Agentia Feroviară Europeană, motivând decizia de retragere.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 21. - (1) Licentele de transport feroviar, autorizatiile de manevră feroviară, certificatele de sigurantă si certificatele de operare pentru manevră eliberate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară, cu modificările si completările ulterioare, îsi păstrează valabilitatea până la data expirării vizei periodice sau a valabilitătii documentelor.

(2) Pentru continuarea serviciilor de transport feroviar, operatorii de transport feroviar si operatorii de manevră feroviară cărora le expiră viza periodică sau valabilitatea documentelor prevăzute la alin. (1) vor depune la OLFR si la ASFR, cu 60 de zile înainte de data expirării, dosarul pentru obtinerea noilor tipuri de documente.

(3) Dacă un operator de transport feroviar sau un operator de manevră feroviară doreste să efectueze un tip de serviciu de transport feroviar într-un alt stat membru al Uniunii Europene înainte de expirarea vizei periodice a licentei de transport feroviar sau a autorizatiei de manevră feroviară detinute în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să depună dosarul pentru obtinerea noului tip de licentă, respectiv a certificatului de sigurantă partea A, cu 60 de zHe înainte de data preconizată a începerii activitătii.

Art. 22. - (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de manevră feroviară care detin o linie ferată industrială si vor să renunte la efectuarea serviciului de manevră feroviară în interes public pot opta numai pentru efectuarea manevrei feroviare în interes propriu pe linia ferată industrială respectivă si/sau de pe linia ferată industrială la statia de cale ferată de racord, fapt care trebuie notificat OLFR si ASFR.

(2) Operatorii de manevră feroviară prevăzuti la alin. (1) care au optat numai pentru manevră feroviară în interes propriu pe linia ferată industrială si/sau de pe linia ferată industrială la statia de cale ferată de racord pot efectua manevra feroviară numai în baza autorizatiei de exploatare a liniei ferate industriale si, dacă este cazul, a contractului de exploatare obtinut conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2004, si ale Hotărârii Guvernului nr. 2.299/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întretinerea, repararea si exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." – SA.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Transporturile pe căile ferate din România de materiale specifice pentru efectuarea lucrărilor de construire, modernizare, reparare si întretinere a infrastructurii feroviare publice si private - sină de cale ferată, traverse, piatră spartă, material mărunt de cale si altele asemenea - si/sau tractiunea trenurilor de lucru se vor efectua numai de către operatori de transport feroviar.

Art. 24. - (1) În cazul în care OLFR emite, suspendă sau modifică o licentă de transport feroviar, Ministerul Transporturilor va notifica imediat Comisia Europeană.

(2) OLFR are obligatia de a furniza imediat informatiile necesare, prevăzute în situatiile de la alin. (1), care vor contine cel putin următoarele date: denumirea si adresa operatorului de transport feroviar, data, domeniul de aplicare, perioada de valabilitate si, în cazul licentelor retrase, motivarea deciziei.

Art. 25. - (1) Activitătile specifice pentru acordarea, modificarea si încetarea suspendării licentelor de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă, pentru examinările în vederea acordării vizei periodice, pentru verificările efectuate la modificarea documentatiei, precum si pentru eliberarea de duplicate se efectuează pe bază de tarife aprobate de către Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru eliberarea noului tip de licentă de transport feroviar, preschimbarea autorizatiei de manevră feroviară si eliberarea noilor tipuri de certificate de sigurantă pentru operatorii de transport feroviar si operatorii de manevră feroviară existenti în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Feroviară Română -AFER va percepe tariful aferent eliberării acestora.

Art. 26. - (1) Lista operatorilor de transport feroviar care au dreptul să efectueze servicii de transport feroviar pe căile ferate din România, tipul de serviciu efectuat de către acestia, precum si sectiile de circulatie, statiile de cale ferată, zonele de manevră feroviară si liniile ferate industriale înscrise în certificatele de sigurantă partea B se publică pe site-ul OLFR, respectiv pe site-ul ASFR din cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER, precum si în Buletinul AFER.

(2) Acordarea, modificarea si retragerea licentelor de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă se publică pe site-ul GLFR  respectiv pe site-ul ASFR din cadrul Autoritătii Feroviare Române - AFER, precum si în Buletinul AFER, iar suspendarea si încetarea suspendării numai pe site-uri.

Art. 27. - Suspendarea, încetarea suspendării si/sau retragerea licentelor de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă se notifică administratorului si gestionarilor infrastructurii feroviare.

Art. 28. - (1) Eventualele contestatii privind decizia de neacordare, suspendare sau retragere a licentelor de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă se depun la Autoritatea Feroviară Română-AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise si se solutionează de consiliul de conducere al Autoritătii Feroviare Române - AFER în termen de 30 de zile.

(2) Dacă contestatarul este nemultumit de solutia dată, acesta se poate adresa instantelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art 29. - Autoritatea Feroviară Română -AFER, administratorul si gestionarii infrastructurii feroviare publice, operatorii de transport feroviar si operatorii de manevră feroviară vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 30. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 31. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică potrivit legii.

Art. 32. - Prezentul ordin transpune integral prevederile Directivei 95/18/CE a Consiliului Uniunii Europene privind licentierea operatorilor de transport feroviar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. 143 din 27 iunie 1995, modificată prin Directiva 2001/13/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind modificarea Directivei 95/18/CE a Consiliului Uniunii Europene privind licentierea operatorilor de transport feroviar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. 143 din 15 martie 2001.

Art. 33. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de ia publicare.

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 343/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatului de sigurantă, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau în interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizatiei si certificatului de operare pentru manevră agentilor economici care efectuează numai operatiuni de manevră feroviară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 26 iunie 2007.

Nr. 535.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME

pentru acordarea licentei de transport feroviar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Licenta de transport feroviar, denumită în continuare licentă, este un document cu regim special, nominal si netransmisibil.

Art. 2. - (1) Licenta dă dreptul operatorului economic ca, în calitate de operator de transport feroviar, să efectueze unul sau mai multe tipuri de servicii de transport feroviar, respectiv:

a) de tip A - transport feroviar de călători desfăsurat în interes public si/sau în interes propriu, care include următoarele:

- tractiunea trenurilor de călători;

- manevra feroviară pentru compunerea/descompunerea trenurilor de călători (introducerea/scoaterea vagoanelor în si din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere si grupa tehnică, care include si liniile de reparatii cu detasare, introducerea/scoaterea locomotivei în si din compunerea trenurilor), circulatia la unitatea de tractiune în vederea remizării, alimentării, echipării, pregătirii etc;

- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate accidental;

- circulatia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;

b) de tip B - transport feroviar de marfă desfăsurat în interes public si/sau în interes propriu, care include următoarele:

- tractiunea trenurilor de marfă;

- manevra feroviară pentru compunerea/descompunerea trenurilor de marfă (introducerea/scoaterea vagoanelor în si din compunerea trenurilor, ducerea/aducerea vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere si grupa de manevră/grupa tehnică, care include si liniile de reparatii cu detasare, introducerea/ scoaterea locomotivei în/din trenuri), circulatia la unitatea de tractiune în vederea remizării, alimentării, echipării, pregătirii etc;

- manevra în statiile de cale ferată amplasate pe sectia de circulatie si pe liniile ferate industriale racordate din acestea pe care se solicită să efectueze operatiuni de manevră;

- trierea în statii de cale ferată sau de triaj;

- manevra de scoatere din tren a vehiculelor feroviare defectate accidental;

- circulatia locomotivei izolate sau a locomotivei de ajutor;

c) de tip C - numai manevră feroviară desfăsurată în interes public si/sau propriu, care include următoarele:

- manevra de compunere/descompunere a garniturilor de tren;

- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor în si din compunerea trenurilor;

- manevra de regarare a trenurilor, convoaielor de manevră sau a vagoanelor;

- manevra de introducere/scoatere a vagoanelor la si de la fronturile de încărcare/descărcare;

- manevra de ducere/aducere a vagoanelor între grupa liniilor de primire-expediere si grupa de manevră/grupa tehnică, care include si liniile de reparatii cu detasare si liniile statiilor de spălare a vagoanelor;

- manevra de deplasare a vehiculelor feroviare motoare la unitatea de tractiune în vederea remizării, alimentării, echipării, pregătirii si altele asemenea;

- manevra de deplasare a vagoanelor în vederea transpunerii, transbordării/transvazării, cântăririi;

- circulatia convoaielor de la linia ferată industrială proprie în linie curentă pe infrastructura feroviară publică si privată deschisă circulatiei publice, între diferite puncte de lucru adiacente statiei de cale ferată de racord a liniei ferate industriale proprii;

- alte operatiuni de manevră.

(2) Operatorii de transport feroviar pot efectua serviciile prevăzute la alin. (1), după cum urmează:

a) cu asigurarea tractiunii si utilizarea de vehicule feroviare tractate proprii/închiriate si ale altor operatori economici;

b) cu asigurarea exclusivă a tractiunii, fără a utiliza vehicule feroviare tractate proprii sau închiriate.

(3) În licenta acordată se specifică tipurile de servicii de transport feroviar care se pot efectua si, dacă este cazul, transportul mărfurilor periculoase.

 

CAPITOLUL II

Cerinte pentru obtinerea licentei

 

Art. 3. - (1) Licenta se poate obtine de către operatori economici care pot dovedi că sunt capabili să îndeplinească, cumulativ, cerintele în materie de:

a) onorabilitate;

b) capacitate financiară;

c) competentă profesională;

d) asigurarea responsabilitătilor civile.

(2) Operatorul economic care solicită obtinerea unei licente trebuie să furnizeze OLFR toate informatiile si documentele pentru dovedirea îndeplinirii cerintelor de la alin. (1).

(3) Operatorul economic care solicită obtinerea unei licente de transport feroviar trebuie să se conformeze reglementărilor generale nationale compatibile cu legislatia comunitară care se aplică în mod nediscriminatoriu, în special pentru:

a) reglementările tehnice si de operare pentru transportul feroviar;

b) conditiile de sigurantă aplicabile personalului, materialului rulant si organizării interne a societătii;

c) dispozitiile privind sănătatea, siguranta, conditiile sociale si drepturile angajatilor ori ale clientilor;

d) cerintele aplicabile tuturor operatorilor din sectorul feroviar menite să ofere beneficii sau protectie consumatorilor.

(4) Un operator de transport feroviar poate oricând supune Comisiei Europene problema compatibilitătii cerintelor de drept intern cu legislatia comunitară, precum si problema dacă aceste cerinte se aplică în mod nediscriminatoriu.

(5) Operatorii de transport feroviar trebuie să respecte acordurile aplicabile transportului feroviar international în vigoare în statele membre în care operează. De asemenea, acestia trebuie să respecte prevederile vamale si fiscale relevante.

Art. 4. - Cerintele în materie de onorabilitate se consideră a fi îndeplinite dacă:

a) operatorul economic nu face obiectul unei proceduri de faliment sau lichidare;

b) persoana care asigură conducerea executivă a societătii:

- nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, inclusiv infractiuni comise în domeniul comercial;

- nu a fost condamnată pentru infractiuni grave sau repetate în ceea ce priveste obligatiile ce decurg din dreptul social sau dreptul de muncă, inclusiv obligatii cu titlul legislativ în materie de protectia muncii sau obligatii ce decurg din reglementările vamale, în cazul unei societăti care doreste să execute activităti de transport transfrontalier de marfă supuse procedurilor vamale;

- nu a fost condamnată pentru infractiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar.

Art. 5.-(1) Cerintele în materie de capacitate financiară se consideră a fi îndeplinite dacă se dovedeste că operatorul economic poate face fată obligatiilor sale reale si potentiale pe o perioadă de minimum 12 luni.

(2) In scopul verificării îndeplinirii obligatiilor prevăzute la alin. (1), operatorul economic trebuie să furnizeze informatii si date cu privire la:

a) resurse financiare disponibile cuprinzând depozite bancare, avansuri subscrise în cont curent si împrumuturi;

b) fonduri si active imobilizate cu titlu de garantie;

c) capital de exploatare;

d) cheltuieli importante cuprinzând plăti în avans pentru achizitia de vehicule, terenuri, clădiri, instalatii si material rulant;

e) datorii asupra patrimoniului operatorului economic.

(3) Informatiile si datele prevăzute la alin. (2) pot fi prezentate sub forma unui raport de audit financiar.

(4) Se consideră că solicitantul nu are capacitate financiară si în cazul în care pentru activitatea desfăsurată se datorează restante considerabile din impozite sau contributii sociale.

Art. 6. - Cerintele în materie de competentă profesională se consideră a fi îndeplinite pentru tipul de serviciu de transport feroviar solicitat, dacă:

A. operatorul economic dispune de structuri organizatorice adecvate pentru exercitarea unui control operational si a unei supravegheri sigure si eficace a tipului de operatii specificate în licentă;

B. personalul său responsabil cu asigurarea securitătii, în special mecanicii de locomotivă, sunt pe deplin calificati pentru domeniul lor de activitate;

C. personalul său, materialul rulant si organizatia pot asigura un grad ridicat de securitate a serviciilor care urmează a fi prestate, prin implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitătii certificat de un organism notificat si implementarea unui sistem de management al sigurantei.

Art. 7. - Cerintele în materie de asigurare a responsabilitătilor civile se consideră a fi îndeplinite dacă operatorul economic are încheiate contracte de asigurare cu firme de asigurări acreditate sau a luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de accidente feroviare ori incidente tehnice în cadrul serviciilor de transport feroviar solicitate.

 

CAPITOLUL III

Acordarea si valabilitatea licentei

 

Art. 8. - Pentru obtinerea licentei de transport feroviar în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar, în interes public si/sau în interes propriu, tractiunea fiind asigurată în mod obligatoriu de persoana juridică solicitantă, este necesară depunerea la OLFR a unei cereri, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însotită de un dosar constituit din următoarele documente, prezentate în copie sau original, după caz:

1. Înregistrarea ca persoană juridică si înmatricularea la Oficiul National al Registrului Comertului;

2. actul constitutiv din care să reiasă că principala activitate, conform cod CAEN 6010, este efectuarea de transporturi pe calea ferată;

3. declaratia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului economic din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, inclusiv infractiuni comise în domeniul comercial, nu a fost condamnată pentru infractiuni grave sau repetate în ceea ce priveste obligatiile ce decurg din dreptul social ori dreptul de muncă, inclusiv obligatiile cu titlul legislativ în materie de protectia muncii, sau obligatiile ce decurg din reglementările vamale, în cazul unui operator economic care doreste să execute activităti de transport transfrontalier de marfă supuse

procedurilor vamale, nu a fost condamnată pentru infractiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar;

4. bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs, situatiile financiare anuale (bilant contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz) sau un raport de audit financiar din care să reiasă că detine capacitate financiară disponibilă pentru desfăsurarea activitătii si poate face fată obligatiilor financiare pentru o perioadă de cel putin 12 tuni;

5. declaratia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului economic precum că societatea nu este în procedură de faliment sau lichidare si nu are datorii fată de bugetul general consolidat, conform modelului din anexa C la prezentele norme;

6. organigrama societătii din care să reiasă că dispune de o structură organizatorică functională necesară pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat;

7. documentul privind stadiul implementării sistemului de management al calitătii, eliberat de către un organism notificat;

8. lista cuprinzând numele responsabililor atestati, desemnati cu atributii în organizarea si conducerea activitătii de transport, respectiv managementul sigurantei, în care se vor mentiona, pentru fiecare persoană: pregătirea profesională, experienta în domeniul feroviar, documentul în baza căruia se face dovada că este angajat al societătii;

9. copia atestatelor eliberate de ASFR responsabililor desemnati cu atributii în organizarea si conducerea activitătii de transport, respectiv cu siguranta circulatiei;

10. declaratie din care să reiasă că dispune de consilier de sigurantă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

11. copia certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

12. declaratie din care să reiasă că dispune de categorii de material rulant motor pentru tractiunea trenurilor sau trenurilor automotoare, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de actele normative în vigoare si de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de transport feroviar - în proprietate, cu chirie, leasing etc;

13. declaratie-angajament din care să reiasă că dispune/va dispune de categorii de material rulant tractat pentru efectuarea tipului de serviciu de transport feroviar solicitat de marfă si/sau de călători, cu caracteristicile tehnice sl de dotare impuse de actele normative în vigoare si de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de transport feroviar - în proprietate, cu chirie, leasing etc, dacă este cazul;

14. declaratie prin care se angajează:

(i) să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor, precum si cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protectie consumatorilor;

(ii) să utilizeze servicii si produse feroviare critice agrementate/certificate conform reglementărilor specifice în vigoare; (iii) să detină contracte încheiate cu terte persoane juridice care să ateste îndeplinirea unor cerinte impuse (de exemplu, asigurarea pentru răspundere civilă sau luarea măsurilor necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în timpul furnizării serviciului de transport feroviar, închiriere material rulant, asigurare revizie tehnică a trenurilor, întretinere si reparare material rulant etc,);

(iv) să asigura instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

15. contractul de asigurare încheiat cu o firmă de asigurări acreditată sau dovada că a luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în timpul furnizării serviciilor de transport feroviar pe care le efectuează.

Art. 9. - Operatorii economici care solicită eliberarea licentei de transport feroviar în vederea efectuării de servicii de transport feroviar în interes public si care asigură numai tractiunea vor depune la OLFR toate documentele prevăzute la art. 8, cu exceptia celor de la pct. 13.

Art. 10. - Pentru obtinerea licentei de transport feroviar în vederea efectuării numai a operatiunilor de manevră feroviară, în interes public sau în interes public si în interes propriu, persoana juridică solicitantă trebuie să depună la OLFR o cerere, conform modelului prevăzut în anexa A la prezentele norme, însotită de un dosar constituit din următoarele documente, prezentate în copie sau original, după caz:

1. Înregistrarea ca persoană juridică si înmatricularea la Oficiul National al Registrului Comertului;

2. actul constitutiv din care să reiasă că are înscrisă, conform cod CAEN 6010, activitatea de transporturi pe calea ferată;

3. declaratia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a societătii din care să reiasă că nu a suferit condamnări pentru fapte penale grave, inclusiv infractiuni comise în domeniul comercial, nu a fost condamnată pentru infractiuni grave sau repetate în ceea ce priveste obligatiile ce decurg din dreptul social sau dreptul de muncă, inclusiv obligatiile cu titlul legislativ în materie de protectia muncii, sau obligatiile ce decurg din reglementările vamale, în cazul unui operator economic care doreste să execute activităti de transport transfrontalier de marfă supuse procedurilor vamale, nu a fost condamnată pentru infractiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului feroviar, nu se face vinovată de producerea unui accident feroviar în ultimele 12 luni;

4. bugetul de venituri si cheltuieli pe anul în curs, situatiile financiare anuale (bilant contabil, dovada constituirii capitalului social, extras de cont bancar, după caz) sau un raport de audit financiar din care să reiasă că detine capacitate financiară disponibilă pentru desfăsurarea activitătii si poate face fată obligatiilor financiare pentru o perioada de cel putin 12 luni;

5. declaratia pe propria răspundere a persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului economic din care să reiasă că societatea nu este în procedură de faliment sau lichidare si nu are datorii fată de bugetul general consolidat, conform modelului din anexa C la prezentele norme;

6. organigrama societătii din care să reiasă că dispune de o structură organizatorică functională necesară pentru efectuarea manevrei feroviare;

7. documentul privind stadiul implementării sistemului de management al calitătii, eliberat de către un organism notificat;

8. lista cuprinzând numele responsabililor atestati, desemnati cu atributii în organizarea si conducerea operatiunilor de manevră, respectiv managementul sigurantei, în care se vor mentiona, pentru fiecare persoană: pregătirea profesională, experienta în domeniul feroviar, documentul în baza căruia se face dovada că desfăsoară activităti pentru societate;

9. copia atestatelor eliberate de către ASFR responsabililor desemnati cu atributii în organizarea si conducerea operatiunilor de manevră feroviară, respectiv cu siguranta circulatiei;

10. declaratie din care să reiasă că dispune de consilier de sigurantă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

11. copia certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, dacă este cazul;

12. declaratie din care să reiasă că dispune de categorii de material rulant motor pentru efectuarea operatiunilor de manevră feroviară, cu caracteristicile tehnice si de dotare impuse de actele normative în vigoare si de prescriptiile de siguranta circulatiei feroviare, de securitatea transporturilor si de calitatea serviciilor de manevră feroviară - în proprietate, cu chirie, leasing etc;

13. declaratie prin care se angajează:

(i) să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si manevra pe infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor, precum si cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protectie consumatorilor;

(ii) să utilizeze servicii feroviare critice agrementate/ omologate tehnic numai în unităti autorizate;

(iii) să detină contracte încheiate cu terte persoane juridice care să ateste îndeplinirea unor cerinte impuse (de exemplu, asigurarea pentru răspundere civilă sau luarea măsurilor necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în cadrul serviciilor de transport feroviar pe care le efectuează, închiriere material rulant, asigurare revizie tehnică a vagoanelor, întretinere si reparare material rulant etc);

(iv) să asigure instruirea si perfectionarea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

14. contractul de asigurare încheiat cu o firmă de asigurări acreditată sau dovada că a luat măsurile necesare pentru acoperirea răspunderii sale civile în caz de evenimente feroviare în cadrul serviciilor de transport feroviar pe care le efectuează.

Art. 11. - Documentatia depusă pentru obtinerea licentei va fi însotită de documente din care să reiasă efectuarea plătii tarifelor aferente acordării acesteia.

Art. 12. - (1) Acordarea licentei se face de către OLFR după verificarea documentatiei si constatarea îndeplinirii cerintelor prevăzute, în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului cu documentatia completă, dar nu mai mult de 60 de zile de la data depunerii cererii de obtinere a licentei.

(2) Decizia de acordare a licentei va fi transmisă în scris solicitantului.

(3) Dacă documentatia depusă nu este completă, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, OLFR va solicita completarea dosarului.

(4) Dacă operatorul economic solicitant nu depune documentatia completă în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de solicitare, OLFR va notifica operatorului economic decizia de neacordare a licentei.

(5) Decizia de neacordare a licentei va fi motivată în scris de către OLFR.

Art. 13. - (1) Dacă dosarul este complet, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea tuturor documentelor, OLFR va efectua, după caz, o vizită de evaluare la sediul solicitantului.

(2) În cazul în care pe parcursul vizitei de evaluare s-a constatat existenta unor neconformităti, OLFR va acorda un termen de maximum 15 zile lucrătoare pentru eliminarea acestora.

(3) În cazul în care solicitantul nu a eliminat neconformitătile sau nu a transmis dovada rezolvării acestora în termenul stabilit, OLFR va lua decizia de neacordare a licentei.

(4) După eliminarea neconformitătilor în termenul stabilit, OLFRva elibera licenta de transport feroviar.

Art 14. - Licenta este valabilă pe o perioadă nedeterminată dacă operatorul de transport feroviar îndeplineste cerintele care au stat la baza acordării, modificării sau extinderii serviciilor de transport feroviar prevăzute în licentă, OLFR urmând să examineze la interval de 2 ani îndeplinirea acestor cerinte în vederea acordării vizei periodice.

Art. 15. - OLFR notifică ASFR acordarea unei licente,

 

CAPITOLUL IV

Modificarea si completarea licentei - extinderea serviciilor de transport feroviar prevăzute în licentă

 

Art. 16. - (1) Operatorul de transport feroviar poate solicita modificarea licentei sau extinderea serviciilor de transport feroviar prevăzute în aceasta.

(2) Documentatia depusă pentru modificarea licentei sau extinderea serviciilor de transport feroviar prevăzute în licentă va fi însotită si de documente din care să reiasă efectuarea plătii tarifelor aferente.

Art. 17. - (1) Dacă operatorul de transport feroviar îsi modifică situatia juridică, OLFR va acorda o nouă licentă, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.

(2) Acordarea unei noi licente pentru cazul prevăzut la alin. (1) se face după verificarea îndeplinirii cerintelor pentru acordare, pe baza unei solicitări scrise a operatorului de transport feroviar si depunerii unei documentatii privind completarea dosarului de acordare a licentei.

Art. 18. - (1) Dacă operatorul de transport feroviar îsi modifică situatia juridică prin fuziune, preluare etc, va anunta imediat OLFR, care va decide dacă este oportun ca acesta să solicite o nouă licentă.

(2) OLFR va decide dacă operatorul de transport feroviar poate să-si continue activitatea o perioadă de timp, până la examinarea în vederea acordării vizei periodice, fără a solicita obtinerea unei noi licente, chiar dacă si-a modificat situatia juridică conform alin. (1), dar nu este afectată siguranta circulatiei. În acest caz decizia trebuie motivată.

 

CAPITOLUL V

Examinarea îndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordării licentei, în vederea acordării vizei periodice

 

Art. 19. - (1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de 2 ani de la acordarea licentei sau de la examinarea anterioară, operatorul de transport feroviar va solicita în scris la OLFR examinarea îndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordării licentei, în vederea acordării vizei periodice.

(2) Pentru examinarea îndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordării licentei, operatorul de transport feroviar este obligat să depună la OLFR următoarele:

a) documente noi si/sau documentele care au suferit modificări sau a căror valabilitate a expirat;

b) dovada plătii tarifului aferent pentru reexaminarea îndeplinirii cerintelor care au stat la baza acordării licentei.

Art. 20.-(1) După examinare, dacă nu există neconformităti privind îndeplinirea cerintelor impuse, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea cerintelor care au stat la baza acordării licentei si va înscrie pe licentă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenta unor neconformităti privind îndeplinirea cerintelor care au stat la baza acordării licentei, OLFR va notifica în acest sens operatorul de transport feroviar.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor si după verificarea eliminării acestora, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea conditiilor si va înscrie pe licentă data acordării vizei.

(4) Dacă neconformitătile nu au fost eliminate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data notificării sau operatorul de transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora, OLFR va suspenda licenta si va notifica operatorului de transport feroviar decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licentei se va face până la data când se va prezenta dovada că neconformitătile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examinării.

(6) Dacă operatorul de transport feroviar va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor care au stat la baza suspendării licentei, OLFR va dispune încetarea suspendării licentei numai după verificarea eliminării acestora.

(7) Dacă operatorul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformitătilor care au stat la baza suspendării, OLFR va retrage licenta.

 

CAPITOLUL VI

Suspendarea si retragerea licentei

 

Art. 21. - (1) În cazul în care există o incertitudine în privinta respectării cerintelor prezentului ordin, în special a celor care au stat la baza eliberării licentei de transport feroviar, OLFR poate să verifice în orice moment dacă acel operator de transport feroviar căruia deja i s-a acordat licenta îndeplineste în fapt acele cerinte

(2) Dacă se constată nerespectarea cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării licentei de transport feroviar operatorilor de transport feroviar din România, OLFR va dispune măsura suspendării sau retragerii acesteia.

(3) Licenta poate fi suspendată până la eliminarea neconformitătilor, fără a se depăsi data examinării pentru acordarea vizei periodice.

(4) În cazul în care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea licentei, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităti, OLFR va dispune încetarea suspendării licentei.

(5) În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea licentei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR va retrage licenta.

(6) Dacă OLFR constată că există dubii serioase în ceea ce priveste respectarea cerintelor prevăzute în Directiva 95/18/CE a Consiliului European privind acordarea de licente întreprinderilor feroviare, modificată prin Directiva 2001/13/CE, din partea unui operator de transport feroviar căruia i s-a eliberat o licentă de către autoritatea competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, OLFR informează fără întârziere autoritatea din urmă.

Art. 22. - (1) Atunci când se constată faptul că operatorul de transport feroviar nu mai îndeplineste cerintele în materie de capacitate financiară, OLFR va suspenda sau retrage licenta si poate acorda o licentă temporară pentru perioada restructurării financiare a operatorului de transport feroviar, numai dacă siguranta circulatiei nu este afectată.

(2) Licenta temporară este valabilă pentru o perioadă de maximum & luni.

Art. 23. - (1) Dacă operatorul de transport feroviar detinător de licentă nu si-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării licentei sau si-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, OLFR va dispune ca licenta să fie suspendată sau retrasă.

(2) În cazul în care operatorul de transport feroviar nu si-a început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui interval mai mare de 6 luni, tinând cont de tipul serviciilor de transport înscrise în licentă, iar OLFR, în urma unei analize, poate aproba fixarea unui interval mai mare de 6 luni până la începerea activitătii.

(3) În cazul suspendării, conform alin. (1), perioada de suspendare a licentei nu poate depăsi data examinării pentru acordarea vizei periodice. Dacă operatorul de transport feroviar nu si-a reluat activitatea în acest termen, licenta se retrage.

Art. 24. - OLFR retrage licenta si atunci când împotriva unui operator de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dacă acesta nu prezintă dovezi obiective privind restructurarea financiară, prevăzute în procedura de faliment.

Art. 25. - (1) Decizia motivată de suspendare sau retragere ori de acordare a unei licente temporare se aduce la cunostinta operatorului de transport feroviar si a ASFR.

(2) După primirea deciziei de suspendare sau retragere, operatorul de transport feroviar este obligat să depună la OLFR exemplarul original al licentei în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

Art. 26. - În cazul retragerii licentei, acordarea unei noi licente se va face în baza unei noi cereri.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 27. - (1) Modelul-cadru al licentei este prevăzut în anexa A la prezentele norme.

(2) Modelul-cadru al acoperirii financiare privind răspunderea civilă este prevăzut în anexa la modelul licentei, care face parte integrantă din anexa A.

Art. 28. - (1) Pierderea sau deteriorarea licentei se comunică de către operatorul de transport feroviar la OLFR, în maximum 10 zile de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar si după achitarea tarifului aferent, OLFR va elibera un duplicat al licentei.

Art. 29. - Operatorii de transport feroviar sunt înregistrati de OLFR în Registrul operatorilor de transport feroviar.

Art. 30. - Anexele A-C fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA A

la Normele pentru acordarea licentei

de transport feroviar

 

(MODEL-CADRU)

 

LICENTA PENTRU EFECTUAREA SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR

 

LICENCE FOR THE PERFORMANCE OF RAIL TRANSPORT SERVICES

 

Valabilă în statele membre ale Uniunii Europene si spatiul economic european, în concordantă cu Directiva 95/18/CE, modificată prin Directiva 2001/13/CE, si legislatia natională relevantă

Within the European Union and the European Economic Area according ta Directive 95/18/EC, as amended by Directive 2001/13/EC and the relevant national legislation

 

1. Statul care a eliberat licenta de transport feroviar

Licence issuing state

Statul emitent: ROMÂNIA

Issuing state

Ť Licentă nouă Ť Licentă modificată

New licence Amended licence

Nr. national al licentei:

National licence No

Data deciziei de acordare a licentei:

Decision Identification

Legislatie aplicabilă: Aplicable legislation

a) Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară;

b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

Organismul/Autoritatea responsabil(ă) pentru acordarea licentei:

Licensing authority

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ ORGANISMUL DE LICENTE FEROVIARE ROMÂN

Nr. telefon:

Phone No

Adresa postală: Postai address

Nr. fax:

Facsimile

No

Cod postal si oras: Postai code and city

E-mail:

E-mail

2. Titularul licentei de transport feroviar

Licence holder

Operatorul de transport feroviar:

Railway undertaking

Nr. telefon:

Phone No

Adresa postală:

Postal address

Nr. fax:

Facsimile No

Cod postal si oras:

Postal code and citv

E-mail:

E-mail

Nr. de înregistrare:

Registration No

Nr. de TVA/CUI:

VAT no

 

3. Tip serviciu si valabilitatea licentei de transport feroviar Type of services and validity oflicence

Valabilă de la data de:

Valid from

Licentă temporară:  □ DA □ NU

Temporary licence YES     NO

Dacă da, valabilă până la data de:

If yes valid until

Tip de servicii:

Type of services

□ Marfă

Freight

□ Călători

Passenger

 

Suspendată la data de:

Suspended on

Retrasă la data de: Revoked on

 

4. Modificări Amendments

 

Modificare la data de: Amended on

Descrierea modificării: Description ofamendment

 

5. Conditii si obligatii Conditions and obhgations

A. Suspendarea/retragerea licentei se face conform prevederilor art. 21-24 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România.

(1) Dacă se constată nerespectarea cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării licentei de transport feroviar operatorilor de transport feroviar din România, Organismul de Licente Feroviare Român (OLFR) va dispune măsura suspendării sau retragerii licentei. Licenta poate fi suspendată până la eliminarea neconformitătilor, fără ase depăsi data examinării pentru acordarea vizei periodice. În cazul m care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitătilor care au condus la suspendarea licentei, precum si dovada plătii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităti, OLFR va dispune încetarea suspendării licentei. În cazul în care neconformitătile care au condus la suspendarea licentei nu au fost eliminate în termenul stabilit, OLFR va retrage licenta.

(2) Atunci când se constată faptul că operatorul de transport feroviar nu mai îndeplineste cerintele în materie de capacitate financiară, OLFR va suspenda sau retrage licenta si poate acorda o licentă temporară pentru perioada restructurării financiare a operatorului de transport feroviar numai dacă siguranta circulatiei nu este afectată. Licenta temporară va fi valabilă pentru o perioadă de maximum 6 luni.

(3) Dacă operatorul de transport feroviar detinător de licentă nu si-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării licentei sau si-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive.OLFR poate dispune ca licenta să fie suspendată sau retrasă. În cazul în care operatorul de transport feroviar nu si-a început activitatea, acesta poate solicita fixarea unui interval mai mare de 6 luni, tinând cont de tipul serviciilor de transport înscrise în licentă; în urma unei analize, OLFR poate aproba fixarea unui interval mai mare de 6 luni până la începerea activitătii. În cazul suspendării conform alin. (1), perioada de suspendare a licentei nu poate depăsi data examinării pentru acordarea vizei periodice. Dacă operatorul de transport feroviar nu si-a reluat activitatea în acest termen, licenta se retrage.

(4) OLFR retrage licenta si atunci când împotriva unui operator de transport feroviar â fost începută o procedură de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dacă acesta nu prezintă dovezi obiective privind restructurarea financiară, prevăzute în procedura de faliment.

B. Licenta este revizuibilă la 2 ani.

(1) După examinare, dacă nu există neconformităti privind îndeplinirea cerintelor impuse, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea cerinteior care au stat la baza acordării licentei si va înscrie pe licentă data acordării vizei.

(2) Dacă se constată existenta unor neconformităti privind îndeplinirea cerintelor care au stat la baza acordării licentei, OLFR va notifica în acest sens operatorul de transport feroviar.

(3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitătilor si după verificarea eliminării acestora, OLFR va notifica operatorului de transport feroviar îndeplinirea conditiilor si va înscrie pe licentă data acordării vizei.

(4) Dacă neconformitătile nu au fost eliminate în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data notificării sau operatorul de transport feroviar nu a transmis la termen modul de eliminare a acestora, OLFR va suspenda licenta si va notifica operatorului de transport feroviar decizia luată.

(5) Pentru cazul prevăzut la alin. (4), suspendarea licentei se va face până la data când se va prezenta dovada că neconformitătile au fost eliminate, dar nu mai mult de 6 luni de la data examinării.

(6) Dacă operatorul de transport feroviar va prezenta dovezHe de eliminare a neconformitătilor care au stat la baza suspendării licentei, OLFR va dispune încetarea suspendării licentei numai după verificarea eliminării acestora.

(7) Dacă operatorul de transport feroviar nu face dovada eliminării neconformitătilor care au stat la baza suspendării, OLFR va retrage licenta.

 

Revizuiri

Renews

Data:

Date

Numele si prenumele, semnătura, stampila:

Name, signature, seal

 

Data acordării:

Date

 

ORGANISMUL DE LICENTE FEROVIARE ROMÂN

Director,

...................................................................

(numele si prenumele, semnătura, stampila)

(name, signature, seal)

 

Nr. comunicării (notificării) licentei la CE:

EC licence-notification No

 

ANEXĂ

la modelul de licentă

 

SIGLA

UE

(MODEL-CADRU)

ACOPERIRE FINANCIARA PRIVIND RĂSPUNDEREA CIVILĂ Nr........................... HK

Insurance Annex No.....................................

Financial cover for liability

STEMA

ROMANIEI

 

Referitor la licenta pentru servicii de transport feroviar în România si în statele membre ale Uniunii Europene si Spatiul Economic European, conform Directivei 95/18/CE, modificată prin Directiva 2001/13/CE, si legislatia natională relevantă

Concerning licence to perform rail transport services within the European Union and the European Economic Area according to Directive 95/18/EC, as amended by Directive 2001/13/EC and the relevant national legislation

 

1. Statul care a eliberat licenta de transport feroviar Licence issuing state

Statul emitent: ROMÂNIA

Issuing state

Autoritatea responsabilă pentru acordarea licentei:

Licensing authority

AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ

ORGANISMUL DE LICENTE FEROVIARE ROMÂN

Nr. national al licentei:

National licence No

Data deciziei de acordare a licentei:

Decision identification

Legislatie aplicabilă:

Applicable legislation

a) Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară

b) Ordinul ministrului transporturilor nr. 535/2007 privind aprobarea normelor pentru acordarea licentei de transport feroviar si a certificatelor de sigurantă în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar pe căile ferate din România

2. Titularul licentei de transport feroviar Licence holder

 

Operatorul de transport feroviar:

Railway undertaking

 

Nr. de înregistrare:

Registration No

Nr. de TVA/CUI: VATno

3. Organismul/Autoritatea responsabil(ă) cu aprobarea asigurării financiare (dacă este diferită de autoritatea esponsabilă cu licentierea vizată la pct. 1)

Licensing authority approving financial cover (if other than licensing authority în 1)

Organismul/Autoritatea responsabil(ă) cu aprobarea asigurării financiare:

Ucensina authority

Nr. telefon:

Phone No

Adresa postală:

Postal address

Nr. fax:

Facsimile

No

Cod postal - oras:

Postcode and city

E-mail:

E-mail

Statul emitent:

State

Legislatie aplicabilă:

Applicable legislation

4. Acoperirea financiară pentru răspundere civilă Financial cover for liability

 

Suma acoperirii financiare:

Financial cover, amount

Dispozitii asemănătoare (descriere succintă):

Equivalent arrangements (short description)

Acoperire geografică:

Geographical coveraae

 

Valabilă de la data de:

Valid from

Valabilă până la data de:

Valid until

5. Conditii si obligatii Conditions and obligations

 

Revizuibilă la 2 ani

Data:

Shall be renewed everv two vears

Numele si prenumele, semnătura, stampila: (Name, signature, seal)

 

Data acordării:

Date

 

ORGANISMUL DE LICENTE FEROVIARE ROMÂN

 

Director,

................................................................

(numele si prenumele, semnătura, stampila)

(name, signature, seal)

 

Nr. comunicării (notificării) licentei la CE:

EC licence-notification No

 

ANEXA B

la Normele pentru acordarea licentei

de transport feroviar

 

(MODEL-CADRU)

 

CERERE LICENTA DE TRANSPORT FEROVIAR

 

1. Coordonate de contact pentru autoritatea responsabilă cu acordarea licentelor

1.1. Organismul căruia i se adresează cererea......................................................................................................

1.2. Adresa postală completă (strada, codul postal, orasul, tara)...............................................................................

2. Informatii privind solicitantul

2.1. Denumirea legală.............................................................

2.2. Numele întreprinderii feroviare......................................

2.3. Aeronfm...................................................................

2.4. Adresa postală completă (strada, codul postal, orasul, tara)

2.5. Nr. telefon......................................................  2.6. Nr. fax ...............................................

2.7. Adresa e-mail.................................................. 2.8. Site web.............................................

2.9. Nr. national de înregistrare (J).......................... 2.10. Nr. TVA (CUI).....................................

2.11. Numele, prenumele si functia persoanei care asigură conducerea executivă a operatorului economic

3. Informatii privind persoana de contact

3.1. Numele si prenumele....................................................

3.2. Adresa postală completă (strada, codul postal, orasul, tara)

3.3. Nr. telefon..................................................... 3.4. Nr. fax............................................

3.5. Adresa e-mail.................................................

4. Obiectul cererii Această cerere este pentru:

4.1. Licentă nouă □ 4.2. Licentă temporară □

4.3. Reactualizare licentă □ 4.4. Modificare domeniu □

Tipuri de servicii solicitate (selectati unul sau mal multe):

4.5. Transport de călători □

4.6. Transport de marfă □ 4.6.1. inclusiv mărfuri periculoase □

4.6.2. exclusiv mărfuri periculoase □

4.7. Numai manevră □ 4.7.1. inclusiv mărfuri periculoase □

4.7.2. exclusiv mărfuri periculoase □


Solicitant, (numele si prenumele)

 

Data..................................... Semnătura........................

 

Nr. de referintă intern

Data primirii cererii

 

 

ANEXA C

la Normele pentru acordarea-licentei

de transport feroviar

 

(MODEL-CADRU) DECLARATIE

 

Subsemnatul ........................................(numele si prenumele) având functia .......................................................... în cadrul ................................... (denumirea operatorului economic), având numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului J...........................cod unic de înregistrare RO...................................., în calitate de solicitant al eliberării unei licente de transport feroviar, conform prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 535/2007, declar pe propria răspundere că:

1. societatea nu este în stare de faliment ori lichidare;

2. societatea nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la pct. 1;

3. mi-am îndeplinit obligatiile de plată a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România.

 

Operator economic,

.....................................

(semnătura autorizată)

 

ANEXA Nr. 2

 

NORME

pentru acordarea certificatelor de sigurantă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Certificarea în materie de sigurantă a operatorilor de transport feroviar se finalizează prin acordarea unor documente specifice, denumite certificate de sigurantă:

a) certificat de sigurantă partea A, care confirmă acceptarea sistemului de management al sigurantei operatorului de transport feroviar;

b) certificat de sigurantă partea B, care confirmă acceptarea dispozitiilor adoptate de operatorul de transport feroviar pentru îndeplinirea cerintelor specifice necesare pentru functionarea sigură a retelei feroviare pe care îsi desfăsoară activitatea: anumite sectii de circulatie ale căilor ferate din România sau în totalitate, statii de cale ferată» zone de manevră feroviară, linii ferate industriale.

(2) Certificatele de sigurantă sunt documente cu regim special, nominale si netransmisibile.

Art. 2. - (1) Certificatul de sigurantă partea B acordat conform art. 1 alin. (1) lit. b) va contine date despre tipul serviciului de transport feroviar care se va efectua - transport marfă, transport călători, efectuarea de manevră feroviară -, sectia de circulatie, statiile de cale ferată si liniile ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevră pe care urmează să se efectueze tipul de serviciu, date de identificare a punctelor de lucru, numărul de identificare al certificatului de sigurantă partea Asi, dacă este cazul, statul membru al Uniunii Europene emitent.

(2) Prin punct de lucru se întelege punctul de sectionare în care operatorul de transport feroviar răspunde de efectuarea a cel putin uneia din următoarele activităti:

a) compunerea, modificarea compunerii sau descompunerea trenurilor;

b) revizia tehnică la trenuri (compunere, sosire sau tranzit);

c) efectuarea manevrei pe bază de program sau plan de manevră.

Art. 3. - Certificatele de sigurantă permit operatorului de transport feroviar accesul la infrastructura feroviară pe sectiile de

circulatie, statiile de cale ferată si liniile ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevră înscrise în anexa nr. I la certificatul de sigurantă partea B, în conditiile prevăzute în contractul de acces pe infrastructura feroviară încheiat cu administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare.

 

CAPITOLUL II

Cerinte pentru obtinerea certificatelor de sigurantă

 

Art. 4. - (1) Pentru obtinerea certificatelor de sigurantă partea A si partea B, un operator de transport feroviar trebuie să detină licentă valabilă pentru tipul de serviciu de transport feroviar pentru care solicită acordarea certificatelor de sigurantă si să îndeplinească următoarele:

a) are elaborat un sistem propriu de management al sigurantei, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară, cerintă pentru obtinerea certificatului de sigurantă partea A, care cuprinde:

1. politica de sigurantă feroviară aprobată de directorul general/managerul operatorului de transport feroviar, care va fi comunicată întregului personal;

2. obiectivele calitative si cantitative ale operatorului de transport feroviar pentru mentinerea si, după caz, îmbunătătirea sigurantei feroviare si existenta procedurilor specifice pentru atingerea acestor obiective;

3. procedurile pentru atingerea standardelor tehnice si operationale existente, noi si modificate, ori a altor conditii prescriptive stabilite în specificatii tehnice pentru interoperabilitate sau norme nationale de sigurantă obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006 ori în alte norme relevante sau în decizii ale autoritătilor, precum si proceduri pentru asigurarea conformitătii cu standardele si cu alte conditii prescriptive pe întregul ciclu de viată al echipamentelor si operatiunilor;

4. procedurile si metodele pentru realizarea evaluării riscului si pentru punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor atunci când o schimbare a conditiilor de exploatare sau un material nou impune riscuri noi asupra infrastructurii si operatiunilor;

5. programele pentru formarea de personal si sistemele pentru mentinerea competentei personalului;

6. măsurile pentru asigurarea unor informatii suficiente în legătură cu siguranta feroviară în cadrul operatorului de transport feroviar si, dacă este cazul, între operatorii de transport feroviar care îsi desfăsoară activitatea pe aceeasi infrastructură feroviară;

7. procedurile pentru documentarea cu privire la informatiile de sigurantă feroviară;

8. procedurile pentru asigurarea avizării evenimentelor feroviare si participării în comisiile de cercetare a acestora;

9. planurile de actiune în caz de urgentă, convenite cu administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară si autoritătile publice din domeniu;

10. procedurile pentru auditarea internă a sistemului de management al sigurantei;

b) cerintele necesare pentru operarea sigură pe sectiile de circulatie, statiile de cale ferată C.F.R., liniile ferate industriale racordate la acestea sau zonele de manevră pentru care a solicitat obtinerea certificatului de sigurantă partea B, respectiv:

1. are implementat un sistem propriu de management al sigurantei, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 55/2006;

2. detine în proprietate, cu chirie sau în leasing si va utiliza material rulant motor înmatriculat si autorizat să fie introdus în circulatie, care să corespundă tipului de serviciu si sectiei de circulatie;

3. personalul utilizat pentru conducerea materialului rulant motor este autorizat, verificat profesional periodic si apt din punct de vedere medical si psihologic;

4. face dovada că personalul de conducere al materialului rulant motor este autorizat pentru tipul de serviciu - transport feroviar de marfă si/sau călători, pe care urmează să-l efectueze si cunoaste sectiile de circulatie si/sau zonele de manevră pe care va fi utilizat;

5. asigură instruirea personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei, utilizat în activitatea de transport feroviar;

6. asigură efectuarea reviziei tehnice a trenurilor în statii de cale ferată, la compunere, în tranzit, la sosire, cu operatori economici autorizati ca furnizori feroviari de către AFER pentru acest tip de serviciu sau cu personal propriu, în cazul în care operatorul de transport feroviar este autorizat de către AFER pentru acest tip de serviciu;

7. asigură întretinerea si repararea materialului rulant motor de către unităti autorizate ca furnizori feroviari care detin agremente tehnice sau certificate de omologare pentru aceste servicii;

8. asigură însotirea trenurilor si/sau efectuarea operatiunilor de manevră cu personal autorizat, verificat profesional periodic si apt din punct de vedere medical si psihologic;

9. face dovada că detinătorul liniei ferate industriale pe care se efectuează operatiuni de manevră feroviară detine autorizatie de exploatare conform reglementărilor specifice;

10. personalul desemnat cu atributii în organizarea si conducerea activitătii de transport feroviar si de sigurantă a circulatiei are experientă în domeniul feroviar si este atestat de către ASFR;

11. dispune de consilier de sigurantă pentru transport de mărfuri periculoase, dacă este cazul;

12. se angajează să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pe infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor;

13. se angajează ca pe perioada de valabilitate a certificatului de sigurantă să anunte ASFR cu privire la orice

modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de sigurantă.

(2) Cerintele privind specificatiile tehnice pentru interoperabilitate se aplică în mod obligatoriu operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar transfrontalier.

 

CAPITOLUL III

Acordarea si valabilitatea certificatelor de sigurantă

 

Art. 5. - (1) Pentru obtinerea certificatului de sigurantă partea A este necesară depunerea la ASFR a unei cereri, însotită de un dosar constituit din următoarele documente, prezentate în copie sau în original, după caz:

- dovada elaborării unui sistem propriu de management al sigurantei, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 55/2006, care cuprinde:

1. politica de sigurantă feroviară aprobată de directorul general/managerul operatorului de transport feroviar, care va fi comunicată întregului personal;

2. obiectivele calitative si cantitative ale operatorului de transport feroviar pentru mentinerea si, după caz, îmbunătătirea sigurantei feroviare (existenta de proceduri specifice pentru atingerea acestor obiective);

3. procedurile pentru atingerea standardelor tehnice si operationale existente, noi si modificate, ori a altor conditii prescriptive stabilite în specificatii tehnice pentru interoperabilitate sau norme nationale de sigurantă obligatorii prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 55/2006 ori în alte norme relevante sau în decizii ale autoritătilor, precum si proceduri pentru asigurarea conformitătii cu standardele si cu alte conditii prescriptive pe întregul ciclu de viată al echipamentelor si operatiunilor;

4. procedurile si metodele pentru realizarea evaluării riscului si pentru punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor atunci când o schimbare a conditiilor de exploatare sau un material nou impune riscuri noi asupra infrastructurii si operatiunilor;

5. programele pentru formarea de personal si sistemele pentru mentinerea competentei personalului;

6. măsurile pentru asigurarea unor informatii suficiente în legătură cu siguranta feroviară în cadrul operatorului de transport feroviar si, dacă este cazul, între operatorii de transport feroviar care îsi desfăsoară activitatea pe aceeasi infrastructură feroviară;

7. procedurile pentru documentarea cu privire la informatiile de sigurantă feroviară;

8. procedurile pentru asigurarea avizării evenimentelor feroviare si a participării în comisiile de cercetare a acestora;

9. planurile de actiune în caz de urgentă, convenite cu administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară si autoritătile publice din domeniu;

10. procedurile pentru auditarea internă a sistemului de management al sigurantei.

(2) Pentru obtinerea certificatului de sigurantă partea B, în cazul efectuării de servicii de transport feroviar tip A si tip B, este necesară depunerea la ASFR a unei cereri, însotită de un dosar constituit din următoarele documente, prezentate în copie sau în original, după caz:

1. copia licentei de transport feroviar, vizată în termen;

2. lista cu datele de identificare a fiecărei sectii de circulatie pentru care se solicită acordarea certificatului de sigurantă, în care se vor preciza:

a) statiile de cale ferată cap de sectie;

b) statiile de cale ferată intermediare;

c) lungimea - distanta în km a sectiei;

d) statiile de cale ferată în care se efectuează reviziile tehnice la trenuri (la compunere^ la sosire, în tranzit);

3. lista cu datele de identificare ale fiecărei zone de manevră pentru care se solicită acordarea certificatului de sigurantă, dacă este cazul, în care vor fi precizate:

a) zona de manevră: liniile ferate industriale si statia de cale ferată la care acestea sunt racordate;

b) denumirea proprietarului zonei de manevră;

4. copie de pe autorizatia de exploatare eliberată pentru linia ferată industrială solicitată ca zonă de manevră, dacă este cazul;

5. documentatia completă a diferitelor tipuri si serii de material rulant cu care intentionează să opereze;

6. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor utilizat pentru efectuarea activitătilor de transport feroviar, după caz, pe sectiile de circulatie, zonele de manevră/statiile de cale ferată/liniile ferate industriale nominalizate cu următoarele precizări pentru fiecare vehicul: tipul vehiculului, nr. de identificare, seria sasiului, puterea nominală si denumirea proprietarului. Se vor prezenta copia certificatului de înmatriculare si cea a cărtii tehnice. Se vor prezenta, de asemenea, raportul de evaluare tehnică a locomotivelor din dotare utilizate pentru tipurile de serviciu A si B, precum si dovada plătii tarifului aferent acestei evaluări;

7. lista nominală cu personalul de locomotivă utilizat, cu următoarele precizări pentru fiecare persoană în parte:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) numărul si data documentului care atestă calificarea de mecanic de locomotivă;

e) numărul si data autorizării în functie, cu precizarea tipului de locomotivă si a tipului de serviciu care este autorizat;

f) numărul si data autorizatiei pentru conducere în sistem simplificat, după caz;

g) numărul si data autorizatiei pentru conducere pe sectii de circulatie caracterizate prin pante mari, după caz;

h) numărul si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic.

În cazul în care personalul de locomotivă a obtinut permis de conducere, lit. d) si e) din listă se vor înlocui cu:

- seria, numărul si data eliberării permisului de conducere, cu precizarea tipului de locomotivă/automotor;

- numărul si data autorizatiei pentru efectuarea activitătii specifice de conducere a trenurilor.

Pentru personalul de locomotivă care nu execută serviciul în sistem simplificat se va depune declaratia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;

8. declaratia pe propria răspundere a personalului de locomotivă că acesta cunoaste sectiile de remorcare, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale statiilor CF. si ale complexelor de cale ferată, precum si prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmează să îsi desfăsoare activitatea. Declaratia va fi dată si asumată de către mecanicul instructor si de către o persoană din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar;

9. lista personalului utilizat pentru manevră si însotire a trenurilor, dacă este cazul, cu următoarele precizări pentru fiecare persoană:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) numărul si data documentului care atestă calificarea;

e) numărul si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

f) numărul si data autorizării în functie;

g) numărul si data autorizatiei pentru conducere în sistem simplificaL după caz;

10. declaratia pe propria răspundere a personalului utilizat pentru manevră si însotire a trenurilor - IDM, sef tren, sef manevră, conducător manevră - că acesta cunoaste sectiile de circulatie, prevederile din planurile tehnice de exploatare ale statiilor CF si ale complexelor de cale ferată, precum si prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmează să îsi desfăsoare activitatea;

11. dovada că instruirea teoretică si practică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se face conform reglementărilor în vigoare:

a) se va prezenta în copie contractul/conventia de instruire teoretică si practică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei încheiat în acest sens;

b) În cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de personal atestat, se vor prezenta în copie:

(i) atestatul eliberat de către AFER;

(ii) decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire teoretică si/sau practică si copia documentului legal din care să reiasă relatia dintre operatorul de transport feroviar si persoana atestată;

12. copia certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atributii în acest sens, dacă operatorul de transport feroviar efectuează transport de mărfuri periculoase.

Se vor prezenta de asemenea, în copie:

a) decizia de numire a consilierului de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase;

b) documentul din care să reiasă relatia dintre operatorul de transport feroviar si persoana atestată.

În cazul în care nu se efectuează operatiuni de transport cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase, se va prezenta în acest sens declaratia pe propria răspundere a conducerii operatorului de transport feroviar;

13. dovada asigurării întretinerii materialului rulant motor. Se vor prezenta în copie:

- contractele încheiate cu unităti autorizate de AFER;

- autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar, eliberate de AFER unitătilor de întretinere a materialului rulant motor cu care sunt încheiate contractele.

În cazul în care operatorul de transport feroviar detine o autorizatie eliberată de către AFER conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 290/2000 privind admiterea tehnică a produselor si/sau serviciilor destinate utilizării în activitătile de construire, modernizare, întretinere si de reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul, cu modificările ulterioare, denumit în continuare OMTnr. 290/2000, pentru acest tip de activitate, se vor prezenta doar autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic pe care le detine;

14. dovada asigurării reviziilor tehnice la trenuri în statii CF la compunere, în tranzit, la sosire.

Se vor prezenta în copie:

a) contractele încheiate cu unităti autorizate de AFER;

b) autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic, inclusiv anexa la acesta, eliberate de AFER unitătilor de efectuare a reviziilor tehnice la trenuri cu care s-au încheiat contracte în acest sens.

În cazul în care operatorul de transport feroviar detine autorizatie eliberată de către AFER în conformitate cu prevederile OMT nr. 290/2000 pentru acest tip de activitate, se vor prezenta doar autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic cu anexa statiilor în care se efectuează revizia tehnică la trenuri;

15. declaratia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligă să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a circulatiei si a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si circulatia pa infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor, precum si cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protectie consumatorilor;

16. declaratia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a certificatului de sigurantă, să anunte AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de sigurantă;

17. copia atestatului eliberat de ASFR personalului cu atributii în organizarea si conducerea operatiunilor de transport feroviar si sigurantă a circulatiei;

18. dovada achitării tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de sigurantă.

(3) Pentru obtinerea certificatului de sigurantă partea B, în cazul efectuării de servicii de transport feroviar tip C, este necesară depunerea la ASFR a unei cereri, însotită de un dosar constituit din următoarele documente, prezentate în copie sau în originaL după caz:

1. copia licentei de transport feroviar, vizată în termen;

2. lista cu datele de identificare a fiecărei zone de manevră pentru care se solicită acordarea certificatului de sigurantă, în care se vor preciza următoarele:

a) zona de manevră: liniile ferate industriale si statia de cale ferată la care acestea sunt racordate;

b) denumirea proprietarului si a utilizatorului zonei de manevră;

3. documentatia completă a diferitelor tipuri si serii de material rulant cu care intentionează să opereze;

4. lista cu datele de identificare a materialului rulant motor utilizat pentru efectuarea activitătilor de transport feroviar pe zonele de manevră, cu următoarele precizări pentru fiecare vehicul în parte: tipul vehiculului, numărul de identificare, seria sasiului, puterea nominală si denumirea proprietarului. Se va prezenta, de asemenea, copia autorizatiei de vehicul feroviar eliberată de către AFER conform Ordinului ministrului transporturilor nr. 342/1990 pentru aprobarea Normelor privind verificarea tehnică a vehiculelor feroviare apartinând agentilor economici, precum si copia certificatului de înmatriculare si a cărtii tehnice;

5. lista nominală cu personalul de locomotivă utilizat, cu următoarele precizări pentru fiecare persoană în parte:

a) numele si prenumele;

b) vârsta;

c) functia;

d) numărul si data documentului care atestă calificarea de mecanic de locomotivă;

e) nurnărul si data autorizării în functie, cu precizarea tipului de locomotivă si a tipului de serviciu care este autorizat;

f) numărul si data autorizatiei pentru conducere în sistem simplificat, după caz;

g) numărul si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic.În cazul în care personalul de locomotivă a obtinut permis- de conducere, lit. d) si e) din listă se vor înlocui cu:

(i) seria, numărul si data eliberării permisului de conducere, cu precizarea tipului de locomotivă/automotor; (ii) numărul si data autorizatiei pentru efectuarea activitătii specifice de manevră feroviară. Pentru personalul de locomotivă care nu execută serviciul în sistem simplificat se va depune declaratia conducerii operatorului de transport feroviar în acest sens;

6. lista personalului propriu utilizat pentru manevră, cu următoarele precizări pentru fiecare persoană în parte:

a) numele, prenumele, functia;

b) vârsta;

c) functia;

d) numărul si data documentului care atestă calificarea;

e) numărul si data documentului prin care se atestă că este apt medical si psihologic;

f) numărul si data autorizatiei în functie;

g) numărul si data autorizatiei pentru conducere în sistem simplificat după caz;

7. declaratia pe propria răspundere a personalului utilizat pentru manevră - IDM, sef tren, sef manevră, conducător manevră, manevrant vagoane -, că acesta cunoaste zonele de manevră, prevederile din planurile tehnice de exploatare a statiilor CF si ale complexelor de cale ferată, precum si prevederile din RTE-urile liniilor ferate industriale pe care urmează să îsi desfăsoare activitatea;

8. dovada că instruirea teoretică si practică a personalului cu responsabilităti în siguranta circulatiei se fac conform reglementărilor în vigoare:

a) se va prezenta în copie contractul/conventia de instruire teoretică si practică a personalului cu atributii în siguranta circulatiei încheiate în acest sens;

b) În cazul în care operatorul de transport feroviar dispune de personal atestat, se vor prezenta în copie:

- atestatul eliberat de către AFER;

- decizia de numire ca responsabil cu activitatea de instruire teoretică si/sau practică si copia documentului din care să reiasă relatia dintre operatorul de transport feroviar si persoana atestată;

9. copia certificatului de consilier de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atributii în acest sens, dacă operatorul de transport feroviar efectuează transport de mărfuri periculoase.

Se vor prezenta în copie:

- decizia de numire a consilierului de sigurantă la transportul mărfurilor periculoase si copia documentului, din care să reiasă relatia dintre operatorul de transport feroviar si persoana atestată.

În cazul în care nu se efectuează operatiuni de transport cu vagoane încărcate cu mărfuri periculoase, se va prezenta în acest sens declaratia pe propria răspundere a conducerii operatorului de transport feroviar;

10. dovada asigurării întretinerii materialului rulant motor. Se vor prezenta în copie:

- contractele încheiate cu unităti autorizate de AFER ;

- autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic feroviar eliberate de AFER unitătilor de întretinere a materialului rulant motor cu care a încheiat contracte în acest sens.

În cazul în care operatorul de transport feroviar detine autorizatie eliberată de către AFER conform GMT nr. 290/2000, pentru acest tip de activitate, se vor prezenta doar autorizatia de furnizor feroviar si agrementul tehnic pe care le detine;

11. copie de pe autorizatia de exploatare eliberată pentru linia ferată industrială solicitată ca zonă de manevră;

12. declaratia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligă să respecte prescriptiile tehnice, tehnologice, de organizare si de desfăsurare a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul si manevra pe infrastructura feroviară în conditii de sigurantă a circulatiei si de securitate a transporturilor, precum si cerintele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protectie consumatorilor;

13. declaratia-angajament a conducerii operatorului de transport feroviar prin care se obligă ca, pe perioada de valabilitate a certificatului de sigurantă, să anunte ASFR despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării certificatului de sigurantă;

14. dovada achitării tarifului aferent pentru activitatea de acordare a certificatului de sigurantă.

Art. (L - Documentatia depusă pentru obtinerea certificatelor de sigurantă va fi însotită de documentele si actele din care să reiasă efectuarea plătii tarifelor aferente acordării acestora.

Art. 7. - (1) Acordarea unui certificat de sigurantă se face de către ASFR după verificarea documentatiei si constatarea îndeplinirii cerintelor prevăzute, în termen de 30 de de zile de la data depunerii dosarului cu documentatia completă, dar nu mai mult de 60 de zile de la data depunerii cererii de obtinere a certificatului de sigurantă.

(2) Dacă operatorul de transport feroviar solicitant nu depune documentatia completă în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de solicitare, ASFR va notifica operatorului de transport feroviar decizia de neacordare a certificatului de sigurantă.

(3) Decizia de neacordare a certificatului de sigurantă va fi motivată în scris de către ASFR.

Art. 8. - (1) Certificatul de sigurantă partea A este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data acordării.

(2) Certificatul de sigurantă partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectuează servicii de transport feroviar de tip A si/sau de tip B este valabil pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data acordării.

(3) Certificatul de sigurantă partea B acordat operatorilor de transport feroviar care efectuează numai servicii de transport feroviar de tip C este valabil pentru o perioadă de maximum un an de la data acordării.

(4) Pe durata valabilitătii certificatelor de sigurantă este necesară respectarea cerintelor care au stat la baza acordării acestora, actualizării sau revizuirii acestora si a mentinerii valabilitătii licentei.

(5) Dacă operatorul de transport feroviar doreste continuarea efectuării tipurilor de servicii înscrise în certificatele de sigurantă, va solicita ASFR cu 60 de zile înainte de expirarea valabilitătii acestora eliberarea unor noi certificate de sigurantă.

 

CAPITOLUL IV

Modificarea si completarea/revizuirea certificatelor de sigurantă

 

Art. 9. - (1) La solicitarea unui operator de transport feroviar, ASFR poate modifica sau completa certificatul de sigurantă partea B sau anexe ale acestuia pentru un alt tip de serviciu, alte sectii de circulatie, zone de manevră feroviară, statii de cale ferată, linii ferate industriale sau alt material rulant motor, cu îndeplinirea cerintelor prezentelor norme.

(2) Pentru modificarea certificatului de sigurantă obtinut conform prevederilor art. 5 alin. (2) se va proceda astfel:

a) pentru modificarea sectiilor de circulatie înscrise în certificatul de sigurantă, operatorul de transport feroviar va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 2, 5, 7, 9, 10,12 si 14;

b) pentru modificarea zonelor de manevră înscrise în certificatul de sigurantă, operatorul de transport feroviar va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 3,4, 5, 6, 7,8,9, 10,12 si 13;

c) pentru modificarea materialului rulant motor înscris în anexa nr. II la certificatul de sigurantă partea B, operatorul de transport feroviar va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (2) pct. 6, 7 si 13.

(3) Pentru modificarea certificatului de sigurantă obtinut conform prevederilor art. 5 alin. (3) se va proceda astfel:

a) pentru modificarea zonelor de manevră înscrise în certificatul de sigurantă, operatorul de transport feroviar va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) pct. 2, 3,4,5, 6, 9, 10 si 11;

b) pentru modificarea materialului rulant motor înscris în anexa nr. II la certificatul de sigurantă partea B, operatorul de transport feroviar va prezenta documentele prevăzute la art. 5 alin. (3) pct. 4, 5, si 10.

Art. 10. - ASFR va cere ca părtile relevante ale certificatelor de sigurantă să fie revizuite în urma unor modificări substantiale ale cadrului de reglementare în domeniul sigurantei feroviare.

 

CAPITOLUL V

Suspendarea si retragerea certificatelor de sigurantă

 

Art. 11. - Dacă se constată nerespectarea reglementărilor specifice în vigoare si/sau a cerintelor care au stat la baza acordării sau modificării certificatelor de sigurantă partea A si/sau partea B pentru un operator de transport feroviar din România, respectiv a certificatului de sigurantă partea B acordat unui operator de transport feroviar licentiat de o autoritate responsabilă cu acordarea licentelor operatorilor de transport feroviar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, ASFR va dispune măsura retragerii, după caz:

a) a certificatului de sigurantă partea A si, implicit, a certificatului de sigurantă partea B;

b) a certificatului de sigurantă partea B;

c) a operării unei sectii de circulatie, zone de manevră, statii de cale ferată sau linii ferate industriale înscrise în anexa nr. I la certificatul de sigurantă partea B;

d) a operării unui material rulant motor care nu mai respectă conditiile tehnice si care este înscris în anexa nr. II la certificatul de sigurantă partea B.

Art. 12. - (1) Suspendarea sau retragerea licentei atrage si suspendarea sau retragerea certificatelor de sigurantă.

(2) După primirea comunicării scrise de la OLFR privind retragerea unei licente, ASFR va notifica operatorului de transport feroviar în cauză retragerea certificatelor de sigurantă detinute de acesta.

(3) După primirea comunicării scrise de la OLFR privind suspendarea unei licente, ASFR va notifica operatorului de transport feroviar în cauză suspendarea certificatelor de sigurantă detinute de acesta, până la încetarea suspendării licentei.

(4) Pe durata suspendării certificatelor de sigurantă conform alin. (3), operatorului de transport feroviar i se interzice efectuarea de servicii de transport feroviar.

Art. 13. - (1) Certificatul de sigurantă partea B se retrage de către ASFR dacă operatorul de transport feroviar nu a desfăsurat serviciul de transport feroviar înscris în acesta (pe sectia de circulatie, zonele de manevră feroviară, statiile de cale ferată sau liniile ferate industriale racordate la acestea) În termen de un an de la data acordării acestuia.

(2) Dacă operatorul de transport feroviar nu a desfăsurat un serviciu de transport feroviar înscris în certificatul de sigurantă partea B sau nu a desfăsurat prestatia pe o sectie de circulatie, zonă de manevră feroviară, statie de cale ferată sau linie ferată industrială racordată la aceasta în termen de un an de la data acordării acestuia, ASFR modifică certificatul de sigurantă partea B.

Art. 14. - Decizia motivată de suspendare, de încetare a suspendării sau de retragere a unui certificat de sigurantă se aduce la cunostinta operatorului de transport feroviar si a administratorului/gestionarilor de infrastructură feroviară.

Art. 15. - În cazul retragerii unui certificat de sigurantă, acordarea unui nou certificat se va face în baza unei noi cereri.

Art 18. - Toti operatorii de transport feroviar detinători de certificate de sigurantă au obligatia de a comunica, lunar, în scris, la AFER, până la data de 15 a lunii, volumul tipului de serviciu realizat în luna anterioară.

Art. 19. - (1) Pierderea sau deteriorarea certificatului de sigurantă se comunică de către operatorul de transport feroviar la ASFR, în maximum 10 zile de la data constatării.

(2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), la solicitarea operatorului de transport feroviar si după achitarea tarifului aferent, ASFR va elibera un duplicat al certificatului de sigurantă.

Art. 20. - Operatorii de transport feroviar detinători de certificate de sigurantă sunt înregistrati de ASFR în Registrul operatorilor de transport feroviar detinători de certificate de sigurantă.

Art. 21. - Anexele nr. I si II la certificatul de sigurantă partea B fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. I

la certificatul de sigurantă partea B

 

SECTII DE CIRCULATIE,

statii de cale ferată, zone de manevră, feroviară si linii ferate industriale pe care operatorul de transport feroviar este

autorizat să efectueze servicii de transport feroviar

 

1. Sectii de circulatie:...........................................................................................................................................................

2. Statii de cale ferată:.........................................................................................................................................................

3. Zone de manevră:

4. Linii ferate industriale:

5. Puncte de lucru:

Data acordării:......

....................................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. II

la certificatul de sigurantă partea B

 

MATERIALUL RULANT MOTOR

cu care operatorul de transport feroviar este autorizat să efectueze servicii de transport feroviar pe sectiile de circulatie, liniile de cale ferată, zonele de manevră feroviară si liniile ferate industriale înscrise îa certificatul de sigurantă partea B

 

Nr. crt.

Tipul locomotivei

Numărul locomotivei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Data acordării:

...................................

 

.........................................

(numele si prenumele, semnătura si stampila)

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Certificatele de sigurantă vor fi eliberate numai după încheierea unei conventii de către AFER cu operatorul de transport feroviar, conform prevederilor art. 18 din ordin.

Art. 17. - Formatele standard ale certificatelor de sigurantă partea A si partea B si documentele de cerere sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei din 13 iunie 2007 privind utilizarea unui format european comun pentru certificatele de sigurantă si documentele de cerere în conformitate cu art. 10 din Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European si a Consiliului si valabilitatea certificatelor de sigurantă prevăzute de Directiva 2GG1/14/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 153 din 14 iunie 2007.

 

MINISTERUL EDUCATIEL CERCETĂRII SI TINERETULUI

Nr. 1.189 din 30 mai 2007

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 468 din 8 iunie 2007

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar si a Regulamentului de organizare si dotării minimale pentru ferma didactică agroturistică montană

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

al Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si al Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare si dotarea minimală pentru ferma didactică agroturistică montană din unitătile de învătământ preuniversitar, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei si cercetării si al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 5.151/2002/40/2003 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 229 din 4 aprilie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală management învătământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ preuniversitar, Directia generală implementare politici agricole, Directia generală dezvoltare rurală -Autoritate de management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale asigură aplicarea prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

de organizare sl functionare a fermei didactice din unitătile de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ferma didactică este o structură a unitătilor de învătământ, fără personalitate juridică, fiind organizată în scopul principal al derulării procesului didactic prin exploatarea si valorificarea iotului didactic experimental, a altor terenuri aflate în proprietate, administrare, folosintă ori dobândite prin donatii, concesionări sau în orice alte modalităti prevăzute de lege.

(2) Lotul didactic experimental este suprafata de teren destinată desfăsurării unor activităti specifice de învătământ de către unitătile de învătământ primar si gimnazial din mediul rural si periurban, precum si de către liceele si scolile de arte si meserii cu profil agricol, agromontan si silvic. Pot constitui loturi didactice experimentale si suprafetele de luciu de apă - lacuri, iazuri, instalatii piscicole.

(3) Loturile didactice experimentale pot face parte din ferma didactică.

Art. 2. - Activitatea în ferma didactică se desfăsoară în scopul derulării procesului de învătământ, în vederea însusirii de către elevi a competentelor specifice calificărilor din domeniul agricol, agromontan, silvic si economic.

Art. 3. - Unitătile de învătământ de profil agricol, agromontan si silvic care nu au în proprietate sau în folosintă terenuri agricole pot solicita primirea în folosintă sau concesionarea, pentru constituirea fermei didactice si a loturilor experimentale, o suprafată din terenurile aflate în domeniul public al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, în conformitate cu art. 169 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, sau art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Fermele didactice beneficiază de toate prevederile legislatiei în vigoare privind subventiile, creditarea si alte facilităti asigurate de stat operatorilor economici din agricultură si silvicultură, inclusiv fonduri de investitii.

Art. 5. - (1) Înfiintarea de loturi didactice experimentale si ferme didactice se aprobă de consiliul de administratie al unitătii de învătământ, cu avizul inspectoratului scolar si al consiliului local.

(2) Organizarea fermei didactice se face cât mai aproape posibil de sediul unitătii scolare.

(3) Unitătile de învătământ care au în structură fermă didactică se vor înregistra în registrul fermelor.

 

CAPITOLUL II

Organizarea fermei didactice

SECTIUNEA 1

Baza materială

 

Art. 6. - (1) Suprafata fermei didactice este de minimum 5 ha.

(2) Suprafetele minime ale loturilor didactice experimentale sunt prevăzute în art. 169 alin. (1) din Legea nr. 84/1995 republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Ferma didactică poate avea următoarele componente:

a) colectii biologice: fitotehnică, ampelografică, zootehnică, legumicolă, pomicolă, cu scop pur didactic;

b) sector vegetal de productie pentru principalele plante de cultură din zonă, dar si pentru extinderea unor culturi (plante medicinale, tutun, hamei, sofrănef si altele), cuituri furajere pentru sectorul zootehnic, culturi legumicole, pomicole si floricole;

c) parc de masini si utilaje agricole specifice activitătii si sector de mecanizare compus din ateliere de reparatii si întretinere;

d) sector pentru cresterea animalelor, inclusiv cresterea păsărilor, albinelor, viermilor de mătase, pestilor si animalelor mici specifice zonei;

e) sectoare pentru prelucrarea produselor agricole: lăptărie, carmangerie, fabricarea conservelor etc;

f) sector agroturistic/pensiune agroturistică;

g) sectoare pentru activităti neagricole: mestesuguri traditionale, artizanat, prelucrarea lemnului etc;

h) alte tipuri de loturi experimentale.

Art. 8. - Ferma didactică poate utiliza sisteme intensive sau ecologice de productie - sere, solarii, culturi irigate, culturi tehnice, plante medicinale si altele.

Art. 9. - Efectivul de animale în ferma didactică nu va depăsi 1 UVM (unităti vită mare) pentru un hectar de teren cultivat cu plante furajere sau pajisti naturale.

Art. 10. - (1) Veniturile fermei didactice constituie venituri extrabugetare ale unitătii de învătământ.

(2) Ferma didactică tine o evidentă contabilă pentru activitatea proprie si utilizează contul bancar pentru venituri extrabugetare al unitătii de învătământ, în conformitate cu principiile si forma de organizare a societătilor agricole.

Art. 11. - Veniturile realizate în ferma didactică si loturile didactice experimentale sunt utilizate conform legislatiei în vigoare.

 

SECTIUNEA a 2-a

2.1. Încadrarea cu personal a fermei didactice

 

Art. 12. - (1) Activitătile din ferma didactică sunt coordonate prin extindere de atributii de către directorul sau directorul adjunct al unitătii de învătământ

(2) Ferma didactică, cu toate componentele prevăzute la art. 7, are următoarea structură de personal:

a) sef de fermă - inginer sau subinginer de specialitate în subordinea directorului sau directorului adjunct al unitătii de învătământ;

b) tehnician de fermă - în subordinea sefului de fermă;

c) administrator de pensiune agroturistică - în subordinea directorului sau directorului adjunct al unitătii de învătământ;

d) economist (contabil) - în subordinea contabilului-sef de la unitatea de învătământ sau, după caz, a directorului/ directorului adjunct;

e) muncitori calificati si necalificati pentru deservirea sectoarelor de activitate, normati conform normativelor în vigoare;

f) paznici.

(3) Din structura de personal a fermei didactice poate să lipsească, la decizia consiliului de administratie al scolii, seful de fermă; în acest caz, tehnicianul de fermă este în subordinea directorului sau directorului adjunct al unitătii de învătământ si îndeplineste atributiile prevăzute la art. 15 si 17.

2.2. Salarizarea personalului fermei didactice

Art. 13. - Salarizarea personalului fermei didactice prevăzut la art. 12 alin. (2) se face potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului bugetar.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile personalului

 

Art. 14. -Atributiile directorului sau directorului adjunct al unitătilor de învătământ care detin loturi experimentale sau fermă didactică se completează cu următoarele atributii:

a) reprezintă ferma în relatia cu terti;

b) coordonează întreaga activitate din fermă si răspunde pentru buna functionare a acesteia;

c) răspunde de elaborarea planului de productie si a bugetului de venituri si cheltuieli pe care le prezintă spre aprobare consiliului de administratie al unitătii de învătământ;

d) avizează bilanturile contabile trimestriale si anuale întocmite de contabilul-sef al unitătii de învătământ;

e) răspunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare, în limita si cu destinatia

f) numeste si eliberează din functie personalul fermei didactice, în conditiile legii;

g) raportează trimestrial consiliului de administratie despre problemele din fermă, despre modul cum se realizează planul de productie întocmit de seful de fermă;

h) identifică sursele de finantare, încheierea programelor de parteneriat necesare desfăsurării în bune conditii a activitătii fermei didactice;

i) urmăreste realizarea în bune conditii a activitătii practice a elevilor;

j) urmăreste perfectionarea cadrelor didactice de specialitate si a personalului fermei;

k) aplică sanctiuni personalului nedidactic din fermă.

Art. 15. - Seful de fermă:

a) εntocmeste, urmăreste si răspunde de planul de productie, după avizarea acestuia de către director/director adjunct si aprobarea de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

b) alege tehnologiile specifice fiecărui sector în parte;

c) organizează si răspunde de derularea activitătilor din fermă;

d) întocmeste fisele de post pentru toti responsabilii de sectoare si muncitorii fermei;

e) este obligat să examineze anual fisele posturilor, propunând modificările necesare;

f) coordonează si dirijează directiile de valorificare a productiei;

g) urmăreste derularea programului de lucru si evaluează activitatea fiecărui angajat, propunând directorului/directorului adjunct sanctionarea sau stimularea acestora;

h) raportează periodic consiliului de administratie despre problemele care apar în fermă;

i) urmăreste înregistrarea corectă a productiei în documentele de evidentă primară din punct de vedere cantitativ, valoric si, după caz, calitativ;

j) stabileste, pe baza consultării cu directorul/directorul adjunct:

1. cantitătile de seminte, material săditor, pesticide, îngrăsăminte chimice si alte materii si materiale;

2. structura sectorului de crestere a animalelor si a altor loturi experimentale;

k) asigură derularea actiunilor de aprovizionare;

l) răspunde de respectarea normelor de protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si de protectie a mediului înconjurător;

m) răspunde de gestionarea bunurilor mobile si imobile ale fermei didactice.

Art. 16. - Economistul (Contabilul):

a) este în subordinea contabilului-sef al unitătii de învătământ;

b) asigură întocmirea părtii din proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al unitătii de învătământ aferent fermei didactice si le înaintează spre aprobare;

c) după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, răspunde de executarea acestuia, cu respectarea dispozitiilor legale în domeniu;

d) răspunde de organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a situatiei financiare;

e) urmăreste modul de utilizare a fondurilor bănesti, realizarea veniturilor si informează consiliul de administratie despre disfunctionalitătile sesizate;

f) organizează si execută inventarierea anuală a mijloacelor din dotare;

g) face propuneri pentru casări sau înlocuiri de bunuri materiale din fermă;

h) nu acordă viză de control preventiv pentru activitatea sa.

Art. 17. - Tehnicianul de fermă:

a) răspunde, în concordantă cu sarcinile de serviciu, alături de seful fermei, de realizarea planului de productie;

b) răspunde de aplicarea tehnologiilor adoptata pentru fiecare produs si proces de productie din fermă;

c) răspunde de asigurarea conditiilor normale pentru derularea activitătii de instruire practică a elevilor.

Art. 16. - Administratorul de sector agroturistic/pensiune agroturistică:

a) Întocmeste, urmăreste si răspunde de planul de afaceri al pensiunii agroturistice, după avizarea acestuia de către director/director adjunct si aprobarea de către consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

b) organizează si răspunde de derularea activitătilor din pensiunea agroturistică;

c) răspunde de gestionarea bunurilor mobile si imobile ale sectorului agroturistic/pensiuni agroturistice;

d) raportează periodic consiliului de administratie despre problemele care apar în sectorul agroturistic/pensiunea agroturistică.

Art. 19. - (1) Fisele posturilor pentru personalul fermei didactice se aprobă în consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

(2) Atributiile prevăzute mai sus corespunzătoare posturilor pentru personalul fermei didactice se detaliază si se completează în fisele posturilor.

 

CAPITOLUL III

Functionarea fermei didactice

 

Art. 20. - Activitatea fermei se bazează pe un plan de productie elaborat de seful fermei si aprobat de consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 21. - (1) Seful de fermă împreună cu profesorii de specialitate asigură functionalitatea fiecărui sector al fermei didactice necesar instruirii profesionale pentru disciplinele/ modulele de specialitate.

(2) Seful de fermă împreună cu cadrele didactice de specialitate asigură efectuarea instructajului de protectia muncii.

Art. 22. - Elevii desfăsoară activitătile din ferma didactică sub îndrumarea si supravegherea cadrelor didactice de specialitate.

Art. 23. - Valorificarea produselor vegetale si animaliere din ferma didactică se face în conditiile legii. Cantina scolară beneficiază de produsele fermei, după nevoie, la pretul fermei.

Art. 24. - Unitatea scolară, prin specialistii ei si ferma didactică, poate executa lucrări agricole si servicii la terti, inclusiv consultantă tehnică de specialitate.

Art. 25. - În scopul exploatării terenului agricol unitatea scolară poate încheia contracte de asociere sau parteneriate cu operatori economici si persoane fizice autorizate.

Art. 26. - (1) Procesul de dezvoltare a fermei didactice este un obiectiv permanent al unitătii de învătământ si se realizează prin investitii din surse de la bugetul de stat sau de la bugetul consiliului local, din venituri proprii si alte surse.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin structurile de specialitate de la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, sprijină prin mijloace specifice activitatea fermelor didactice si a loturilor didactice experimentale.

Art. 27. - Dezvoltarea fermei are drept scop îmbunătătirea continuă a conditiilor necesare formării profesionale în conformitate cu standardele de pregătire profesională.

Art. 28. - În planul de dezvoltare institutională a unitătilor de învătământ se cuprind si obiective privind dezvoltarea fermei didactice.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 29. - (1) Prezentul regulament se aplică în unitătile de învătământ preuniversitar care fac parte din sistemul national de învătământ si îndeplinesc conditia prevăzută la art. 6.

(2) Director» unitătiior de învătământ cave detin ioturi didactice experimentale cu o suprafată mai mică de 5 ha desemnează persoana care răspunde de activitătile desfăsurate pe acestea.

(3) Pentru desfăsurarea activitătilor pe loturile didactice experimentale se pot angaja persoane cu contract de prestări de servicii sau ca muncitori sezonieri.

(4) Plata persoanelor prevăzute la alin. (3) se face din veniturile proprii ale unitătii de învătământ.

(5) Pentru coordonarea activitătii de pe loturile didactice experimentale detinute de unitătile de învătământ gimnazial si liceele pedagogice se vor desemna, de regulă, si cadre didactice de specialitate - biologie, educatie tehnologică.

Art. 30. - Ferma didactică care include si sectorul agroturistic/pensiunea agroturistică si este organizată în zona montană se numeste fermă didactică agroturistică montană.

Art. 31. - Prezentul regulament se aplică si fermei didactice agroturistice montane, cu exceptia particularitătilor de organizare pentru care se aplică Regulamentul de organizare si dotarea minimală pentru ferma didactică agroturistică montană, cuprinse în anexa nr. 2.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

de organizare si dotarea minimală pentru ferma didactică agroturistică montană

 

CAPITOLUL I

Consideratii generale privind ferma didactică agroturistică

Montană

 

Art. 1. - Ferma didactică agroturistică montană este o structură a unitătilor de învătământ, fără personalitate juridică, fiind organizată în scopul principal al formării competentelor necesare calificărilor specifice zonei montane.

Art. 2. - Ferma didactică agroturistică montană descrisă reprezintă un model posibil pentru organizarea unei exploatatii agricole specifice zonei montane, din perspectiva dezvoltării durabile si a pluriactivitătii în ruralul montan.

Art. 3. - Ferma didactică agroturistică agromontană este echivalentă cu o gospodărie tărănească etaIon din zona montană, în care elevii pot efectua stagii de pregătire practică pe parcursul duratei de scolarizare si care este de dorit să detină baza materială necesară pentru a se asigura toate conditiile formării tuturor competentelor profesionale.

 

CAPITOLUL II

Organizarea fermei didactice agroturistice montane

 

Art. 4. - Pentru unitătile de învătământ aflate în zona montană, suprafata de teren agricol destinată fermei didactice este de minimum 15 ha. În cazul în care hrana animalelor din fermă nu poate fi asigurată din suprafata mentionată, unitatea de învătământ poate solicita autoritătii locale primirea în folosintă sau concesionarea unei suprafete suplimentare de fâneată.

Art. 5. - În ferma didactică agroturistică agromontană încărcătura de unităti vită mare (UMV) pe unitatea de suprafată agricolă va fi corelată cu normele Uniunii Europene referitoare la mediu.

Art. 6. - Ferma didactică agroturistică agromontană este echivalentă cu o gospodărie tărănească etaIon din zona montană, în care elevii pot efectua stagii de pregătire practică pe parcursul duratei de scolarizare si care este de dorit să detină baza materială necesară pentru a se asigura toate conditiile formării tuturor competentelor profesionale.

Art. 7. - Ferma agroturistică montană are următoarele componente:

a) Sector de cresterea animalelor adaptate conditiilor pedoclimatice din zona montană

Structura recomandată pentru sectorul de crestere a animalelor este următoarea:

- 10 vaci cu lapte si tineretul aferent;

- 20 de oi; -10 capre;

- 2 cai;

- 6 porci;

- păsări;

- alte animale mici (iepuri etc).

Grajdul/adăpostul de animale are următoarele caracteristici:

• instalatie de adăpare a vacilor (din constructie);

• instalatie de evacuare a dejectiilor;

• instalatie de vacuum pentru muls mecanic;

• platformă pentru bălegar;

• bazin de colectare purin (fosă septică);

• instalatie de ventilatie;

• filtre sanitare pentru accesul în sectorul zootehnic (pentru persoane si utilaje);

• punct de sacrificare animale;

• grupuri sanitare, dusuri si vestiare.

Sectorul de crestere a animalelor reprezintă o clădire separată de sectorul agroturistic, cu respectarea normelor de mediu si sanitar-veterinare în vigoare.

Dotarea minimală pentru sectorul de crestere a animalelor este cuprinsă în anexa nr. 1.

b) Sector de cultivare a plantelor adaptat conditiilor pedoclimatice dn zona montană (plante din grupa cereale, plante medicinale, plante rădăcinoase si tuberculifere, pomi si arbusti fructiferi, legume, pajisti naturale si cultivate, plante floricole)

c) Parc de masini si utilaje agricole specifice zonei montane, inclusiv ateliere de întretinere si reparatii

Dotarea minimală pentru parcul de masini si utilaje este cuprinsă în anexa nr. 2.

Dotarea minimală pentru atelierul de întretinere si reparatii (inclusiv pentru atelierul de lăcătusărie) este cuprinsă în anexa nr. 3.

d) Sector agroturistic:

- amplasarea sectorului agroturistic se face în plan vertical/orizontal;

- se recomandă: 10 camere (20 de locuri) pentru spatii de cazare, cu respectarea normelor de clasificare a pensiunilor agroturistice cu nivel de 3 stele/margarete;

- componente: bucătărie, sală de mese (pentru 20 de locuri), receptie, bar pentru oaspeti, cameră pentru centrala termică, spălătorie-călcătorie, beci alimente, magazie, depozit de lemne, anexă gospodărie (pentru unelte, scule, materiale pentru curătenie etc).

Dotarea minimală pentru pensiunea agroturistică este cuprinsă în anexa nr. 4.

e) Sectoare pentru prelucrarea produselor aaroalimentare. În functie de specificul zonei:

- atelier de transare si prelucrare a cărnii în sistem gospodăresc;

- atelier de prelucrare a laptelui în sistem gospodăresc;

- atelier pentru produsa de panificatie în sistem gospodăresc;

- punct de afumare si păstrare a produselor prelucrate. Dotarea minimală este cuprinsă în anexa nr. 4 (în cazul în

care aceste produse sunt prelucrate în bucătăria pensiunii agroturistice).

f) Sectoare pentru activităti neaaricole. În functie de specificul zonei:

- prelucrare metale (lăcătusărie) (dotarea minimală este cuprinsă în anexa nr. 3);

- prelucrare lemn (tâmplărie) (dotarea minimală este cuprinsă în anexa nr. 5);

- croitorie si artizanat extins (dotarea minimală este cuprinsă în anexa nr. 5).

g) Spatiu administrativ (cu rol inclusiv pentru asigurarea functiei de marketing) prevăzut cu:

- mobilier adecvat (birou, dulapuri, 3 scaune);

- calculator, imprimantă.

 

CAPITOLUL III

Încadrarea cu personal a fermei didactice agroturistice montane

 

Art. 8. - Ferma didactică are următoarea structură de personal:

a) tehnician de fermă;

b) administrator pensiune agroturistică;

c) economist (contabil);

d) muncitori calificati si necalificati;

e) paznici.

Se recomanda:

- un îngrijitor la 10 bovine;

- un îngrijitor la 20 de porci;

- un cioban la 100 de ovine;

- un paznic pentru fermă.

Art. 9. - Pentru desfăsurarea în conditii optime a procesului instructiv-educativ si parcurgerea programelor scolare în totalitate, unitatea de învătământ este obligată să detină în preajma fermei un poligon de conducere tractor si auto, un punct farmaceutic si o statie meteorologică cu o dotare minimă. De asemenea, în cadrul fermei agroturistice montane trebuie prevăzute spatii separate pentru laboratoarele de agrotehnică si zootehnie, cu dotarea minimală prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 10. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru sectorul de crestere a animalelor

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Stand curătare ongloane

 

2.

Incubator pentru ouă (60-100 buc.)

 

3.

Eleveuze pentru pui

 

4.

Moară cu ciocane (capacitate de 400 kg/oră)

 

5.

Container pentru azot lichid

 

6.

Bidoane cu tetină, 31

5

7.

Găleti gradate cu flotor pentru lapte

2

8.

Bidoane din aluminiu pentru lapte

5

9.

Instalatie de muls pentru un stand cu 4 locuri

1

10.

Compresor de vacuum

1

11.

Trusă pentru ecornat: - pe gaz

1 l

12.

Grup individual de muls

1

13.

Echipament de protectia muncii (salopetă, cizme de cauciuc, bonetă, sort de cauciuc)

30

14.

Furcă

5

15.

Lopată

5

16.

Roabă

2

17.

Hâriet (cazma)

&

18.

Hamasament de piele pentru cabaline

2

19.

Sa

2

20.

Tanc răcire lapte 5001

1

21.

Cameră hemocitometrică

2

22.

Instalatie electrică de tuns oi cu posturi

1

23.

Instrumente de contentie a animalelor pe timpul mulsului

 

24.

Gard electric cu generator cu acumulator si/sau (ax generator racordat la retea)

 

25.

Lită de minimum 2 km

 

 

ANEXA Nr. 2 la regulament

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru parcul de masini si utilaje agricole specifice zonei montane

 

Nr.

crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Tractor 35- 45 CP DT

 

2.

Tractor 65 CP DT

 

3.

Motocultor

 

4.

Combinator

 

5.

Piua reversibil

 

6.

Grapă cu discuri

 

7.

Cositoare rotativă

 

8.

Remorcă auto încărcătoare fânuri

 

9.

Remorcă cisternă pentru administrarea dejectiilor lichide

 

10.

Motocositoare

 

11,

Greblă mecanică

 

12.

Semănătoare pentru plante păioase

 

13.

Semănătoare pentru plante prăsitoare

 

14.

Masină pentru tratament fitosanitar

 

15.

Masină pentru împrăstiat aunoi de araid

 

16.

Presă balotat fân

 

17.

Tocătoare furaje

 

18.

Basculă-cântar

 

19.

Masină de recoltat rădăcinoase

 

20.

Microbuz cu 20 de locuri

 

21.

Atelaje: - cărută - docar - gabrioletă

 

22.

Remorcă amestecătoare pentru furaje

 

23.

Cisternă de administrat îngrăsăminte organice lichide De păsuni

 

24.

Împrăstietor - răvăsitor pentru fânul din iarbă

 

25-

Cositoare cu zdrobitor

 

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

DOTAREA MINIMALA

pentru atelierul de prelucrare metale (lăcătusărie), întretinere si reparatii

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Clesti pentru cuie si clesti patenti diferite mărimi

6

2.

Ciocane diferite mărimi si greutăti: 0.100 g; 0,200 g; 0.500 g; 1.000 g; 2.000 g: 5.000 g

12

3.

Pile diferite forme, dimensiuni si finete de pilire

5

4.

Menghine de diferite mărimi

3

5.

Filiere si tarozi de diferite mărimi

25

6.

Foarfecă pentru tablă

2

7.

Bormasină eteetrieă sf manuală

2+2

8.

Masină electrică de slefuit

2

9.

Polizor electric cu picior

1

10.

Aparat pentru sudură - electric

1

11.

Aparat pentru sudură - autogen - oxiacetilenă

1

12.

Trusă de lăcătusărie

1

13,

Trusă de instalator

t

14.

Trusă de tinichigerie

1

15.

Banc de lucru-lăcătuserie

1

16.

Ciocan cauciuc

2

17.

Ciocan de lipit electric si mecanic

2+2

18.

Masină de capsat electrovacumatică

1

19,

Set de chei fixe, inelare, tubuiare, reglabile de diferite mărimi

1+1+1+1

20.

Menghină teavă cu trepied

1

21.

Ferăstrău bonfaier electric si mecanic

1+5

22.

Compresor electric

1

23.

Trusă de vopsit vacumatic

1

24.

Sublere diferite. Micrometru, ruleta de măsurat de diferite dimensiuni - lungimi

5+1+5

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

 

DOTAREA MINIMALA

pentru pensiunea agroturistică/sectorul agroturistic

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Cantitatea

1.

Linie modulară pentru bucătărie: - 3 plite electrice cu 4 ochiuri - 3 hote - 3 bancuri de lucru din inox - 3 dulapuri încorporate - 3 chiuvete încorporate - rafturi suspendate

1 buc.

2.

Chiuvetă dublă pentru spălat vesela - din inox

2 buc.

3.

Dulap pentru depozitat veselă si oale - module cu lungimea de 450 cm

1 buc.

4.

Chiuvetă dublă pentru spălat legume - din inox

2 buc.

 

5.

Rafturi pentru depozitat materii prime si alimente

3 buc.

 

6.

Vitrină frigorifică pentru legume - pentru depozitarea a 50 kg legume

1 buc.

 

7.

Combină frigorifică - pentru depozitat carne si lapte - capacitate 250 l

2 buc.

 

8.

Aparat electric sandwich cald

2 buc.

 

9.

Aparat electric pentru clătite

2 buc.

 

10.

Robot de bucătărie

2 buc.

 

11.

Masină pentru tocat carne - electrică

1 buc.

 

12.

Masină de umplut compozitia de carne

1 buc

 

13.

Set cutite transare-dezosare, ac bridare, satâr

2 seturi

 

14.

Cuptor cu microunde - cu grill

1 buc.

 

15.

Fripteuză - capacitate 8 l

1 buc.

 

16.

Masină pentru cartofi prăjiti

tbua

 

17.

Aparat pentru întins aluatul

1 buc.

 

18.

Aparat pentru împachetare sub vid

1 buc.

 

19.

Masină de tăiat tăitei

1 buc.

 

20.

Aparat pentru obtinerea cuburilor de gheată

1 buc.

 

21.

Cuptor pentru pizza

1 buc.

 

22.

Prăjitor de pâine

2 buc.

 

23.

Mixer bucătărie - cu turatie variabilă

2 buc.

 

24.

Aparat de tăiat legume

1 buc.

 

25.

Feliator mezeluri

1 buc.

 

26.

Filtru de cafea

1 buc.

 

27.

Ceainic

1 buc.

 

28.

Set ustensile de bucătărie, alcătuit din: furculită mare, spatulă, zdrobitor cartofi, lingură pentru amestecat, râzătoare, sită pentru făină, foarfecă zimtată, strecurătoare legume, făcălet, linguri de măsurat de 5, 10, 20, spumieră, polonic, paletă pentru snitele, ac pentru împănat, dispozitiv pentru scobit, cutit pentru coajă de citrice, cutit penbtru tăiat legume decor, foarfece pentru peste, dispozitiv pentru scos sâmburi, cutit de filetare peste, cutit pentru brânză, masat

2 seturi

 

29.

Set tigăi si cratite. alcătuit din: tigaie de 26 cm si 3 cratite cu capac de 1; 1,5; 2 I

2 seturi

 

30.

Set tăvi metalice de copt, alcătuit din: 4 tăvi 20x30; 1 tavă; 4 tăvi rotunde; 4 tăvi de copt; 4 tăvi cu 12 alveole

2 seturi

 

31.

Oală sub presiune 7 I

2 buc.

 

32.

Cazan de fiert 50 I

1 buc.

 

33.

Set boluri mixare de 1 si 2 I

2 seturi

 

34.

Set cutite bucătărie de: 7,5 cm; 8,8 cm; 12,5 cm; 15,5 cm; 25 cm; 20 cm; 25 cm; râzătoare universală

cu lama zimtată de 12 cm;

2 seturi

 

35.

Set oale din inox cu capacitatea de la 1 I ia 10 I

2 seturi

 

36.

Cântar de bucătărie

1 buc

 

37.

Masină electrică de curătat legume

1 buc

 

38.

Set de prelucrarea laptelui, format din: - element pentru filtrarea laptelui - vase pentru păstrarea laptelui; - vas de fierbere; - ustensile pentru prelucrarea cheagului; - vas de închegat lapte pentru 30 I; - crintă

2 seturi

 

39.

Măsură gradată

2 buc.

 

40.

Cutii pentru păstrarea alimentelor 1,2 si 4 I

2 seturi

 

41.

Set veselă alcătuit din: farfurie adâncă, întinsă si pentru desert, bol pentru supă, bol pentru aperitiv, cească de ceai. farfurioară

32 de seturi

 

42.

Set tacâmuri: cutit mare si mic, furculită mare si mică, lingură de supă si desert, furculită pentru desert, furculită si cutit de peste

32 de seturi

 

43.

Set pahare: apă, vin alb, vin rosu. bere, sampanie, lichior, whisky.

coctail, gin, sirop

32 de seturi

 

44.

Set tacâmuri pentru servirea preparatelor: cleste pentru unt, deste pentru prăjituri, foarfece pentru transat pui si specialităti pregătite întregi, polonice pentru sos si supă, tacâmuri pentru salată, cleste pentru zahăr, cutit pentru tort, palete pentru tort furculită pentru servitul fripturii

Zseturi

 

45.

Fete de masă cu naproane

8 seturi

 

 

46.

Servetele de bumbac

48 buc.

47.

Tavă de plastic pentru tacâmuri

4 buc.

48.

Tavă pentru servire

4 buc.

49.

Gheridon

1 buc.

50.

Sită de bucătărie: 7; 14; 18; 20 mm

1 set

51.

Cârpătoare

4 buc.

52.

Mobilier pentru sala de mese:

- 5 mese simple

- 20 de scaune

- 1 televizor

- 1 suport televizor

1set

53.

Trusă de prim aiutor

1 buc.

54.

Mobilă pentru dormitor, alcătuită din: pat simplu, fotoliu, scaun pliant, masă de toaletă, oglindă, veioză si carpetă, televizor, măsută, frigider mic

4 seturi

55.

Asternut pat alcătuit din: pilotă simplă, pernă, pătură, pat simplu, cearsaf pat simplu, fată de pernă+fată pentru pilotă

8 seturi

56.

Vaze de flori alcătuite din: vază pentru o floare, vază pentru flori de masă si bloc spumă pentru vază

2 seturi

57.

Set pentru curătenie

2 buc.

58.

Aspirator

2 buc.

59,

Aspirator de mână

2 buc.

60.

Set pentru hol alcătuit din: măsută, canapele

1 set

61.

Fier de călcat cu abur

4 buc.

62.

Masină de cusut electrică

2 buc.

63.

Masă de călcat cu husă

4 buc.

64.

Sistem aer conditionat

1 buc.

65.

Cuptor pentru produse de panificatie

1 buc.

66.

Instalatie de af umare de capacitate mică mobilă.

1 buc

67.

Mobilier bar

1 set.

68.

Frigider

1 buc.

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru atelierul de prelucrare lemn (tâmplărie)

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Tejghele tâmplărie

2

2.

Masină universală de prelucrat lemnul: - circular - freză - strung - abric

1

3.

Ferăstrău de tâmplărie de diferite dimensiunisi tipuri

5

4.

Rindele de tâmplărie de diferite dimensiuni si forme

5

5

Pile raspele de diferite mărimi

5

6.

Pensule pentru vopsit de diferite mărimi si forme

5

7.

Dălti de diferite mărimi si forme

10

8.

Ferăstrău pendular electric

1

9.

Metru de tâmplărie si rulete de diferite dimensiuni

5

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru atelierul de croitorie si artizanat extins

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Masină de cusut textile

2

2.

Masină de cusut piele - marochinărie

1

3.

Tripioc croitorie

1

4.

Metru de croitorie

5

5.

Set ace de diferite dimensiuni

5

6.

Masină de tricotat

1

7.

Fier de călcat

5

8.

Masă de călcat

2

9.

Masină de spălat - automatic

1

10.

Război de tesut manual

t

 

ANEXA Nr. 6 la regulament

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru laboratorul de agrotehnică

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Trusă agrochimică si de pedologie

1

2.

Balantă tehnică

2

3.

Microscop optic binocular

 

4.

Refractometru de mână

 

5.

Termometru de sol

 

6.

Germinator de laborator

 

7.

Umidometru

 

8.

Etuvă

 

9.

Trusă de sonde de sol

 

10.

Balantă hectolitrică

 

 

DOTAREA MINIMALĂ

pentru laboratorul de zootehnie

 

Nr. crt.

Denumirea articolului

Nr. buc.

1.

Trusă pentru marcat animale

1

2.

Trusă pentru igienă corporală

5

3.

Trusă pentru îngriiirea ongloanelor si copitelor

1

4.

Trusă pentru efectuarea măsurătorilor la animale (zoometru, compas zootehnic etc.)

1

5.

Trusă pentru castrarea porcilor

1

6.

Trusă de analiză pentru lapte:

- lactodensimetru

- termometru

- biuretă

- vase Erlenmeyer

- butirometru

- paletă test mamitic

- solutii

- centrifugă pentru determinarea grăsimii laptelui

1

7.

Separator de grăsime

1

8.

Pistolet pentru însământare artificială la vaci

2

9,

Foarfeci pentru tuns oi manual

10

10.

Clesti pentru tăiat coltii la porci

1

11.

Baghetă pentru însământare artificială la scroafe

1

12.

Trichinoscop

1

13.

Micrometru ocular pentru determinarea finetii lânii

1