MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 502         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 26 iulie 2007

 

SUMAR

 

DECRETE

 

738. - Decret privind eliberarea din functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 

739. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

498. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

585. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind controlul de identitate si controlul fitosanitar ale plantelor, produselor vegetale sau ale altor obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un ioc apropiat acestuia, si care specifică conditiile legate de aceste controale

 

955. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele nationale, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal - sesiunile anului 2007

 

956. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007-2008

 

1.166. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 219/2007;

- Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 234/2007

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 24 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea si functionarea Serviciului Român de Informatii, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Marin Marin Ionel se eliberează din functia de adjunct al directorului Serviciului Român de Informatii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 738.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general din Serviciul Român de Informatii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general-locotenent cu trei stele Marin Marin Ionel trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 20 iulie 2007.

Nr. 739.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) transportului substantelor si preparatelor periculoase pe calea ferată, rutieră, aeriană, precum si pe căile de navigatie interioare si maritime;”.

2. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) articole de puericultura - toate produsele destinate copiilor pentru a le facilita somnul, relaxarea, igiena, alimentatia si suptul.”

3. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Actualizarea anexelor nr. 1 si 2 se face prin ordin comun al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

4. Alineatul (2) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase informează periodic Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Sănătătii Publice asupra situatiilor constatate ca urmare a controlului efectuat si semnalează aspectele deosebite remarcate, precum si măsurile aplicate.”

5. Alineatul (2) al articolului 9 se abrogă.

6. Alineatul (2) al articolului 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), temienele de intrare în vigoare a conditiilor de restrictionare sunt următoarele:

a) 1 ianuarie 2007, pentru pct. 6 - Fibre de azbest, pct. 28- Nichel, paragraful 28.1 lit. a) si pct. 47 - Ciment, din anexa nr. 1;

b) 15 iunie 2007, pentru pct. 48 - Toluen, pct. 49 - Triclorbenzen, pct. 51 - Ftalat de di(2-etilhexil), Ftalat de dibutil, Ftalat de butii si benzii si pentru pct. 51 lit. a) - Ftalat de di- jzononir, Ftalat de di- „izodecir, Ftalat de di-n-octil, din anexa nr. 1;

c) 1 ianuarie 2010, pentru pct. 50 - Hidrocarburi aromatice policiclice, din anexa nr. 1;

d) 24 august 2007, pentru pozitiile de la pct. II-VI din anexa nr. 2 - substantele, grupurile de substante si preparate periculoase, identificate prin asterisc.”

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 76/769/CEE privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 262/1976, precum si modificările si completările acesteia, adoptate până la data de 18 ianuarie 2006 inclusiv.”

8. La anexa nr. 1 punctul 1 coloana B, paragraful al 3-lea se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prevederi specifice referitoare ia etichetarea produselor care contin PCB si PCT

 

Cu respectarea prevederilor altor reglementări legale privind etichetarea substantelor si preparatelor periculoase, etichetele echipamentelor si instalatiilor care contin PCB si PCT trebuie să includă instructiuni privind eliminarea PCB si PCT, precum si instructiuni privind întretinerea si utilizarea echipamentelor si instalatiilor care contin PCB si PCT. Aceste instructiuni trebuie să fie pozitionate astfel încât să permită citirea în plan orizontal atunci când obiectul continând PCB si PCT este instalat în pozitie normală.

Inscriptia trebuie să se evidentieze clar de fundal si să fie redactată în limba română.”

9. La anexa nr. 1 punctul 7 coloana B, după paragraful al 2-lea se introduce un nou paragraf, paragraful al 3-lea, cu următorul cuprins:

„Aceste prevederi nu se aplică generatorilor de aerosoli cărora le sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324.”

10. La anexa nr. 1 punctul 16, coloana A se modifică si va avea următorul cuprins:

„16.4. Aminodifenil

Nr. CAS: 92-67-1

Nr. EINECS: 202-177-1

si sărurile sale.”

11. La anexa nr. 1 punctul 20 „Compusi cu arsen” coloana B, paragraful (b) 20.2 se renumerotează, devenind paragraful „20.2”.

12. La anexa nr. 1 punctul 21 „Compusi organo-stanici” coloana B, paragraful 21.2 lit. a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) carene ale tuturor ambarcatiunilor, indiferent de lungimea acestora, utilizate pe căi de navigatie în zone maritime, costiere, de estuar, ape interioare si lacuri.''

13. La anexa nr. 1 punctul 28 „Nichel” coloana B, paragraful 28.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„28.2. Este interzisă introducerea pe piată a produselor mentionate la pct. 28.1, dacă acestea nu sunt conforme cu cerintele prevăzute la acest punct.”

14. La anexa nr. 1 punctul 32 coloana B, paragraful 32.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„32.3. Este interzisă utilizarea lemnului tratat în conditiile prevăzute la pct 32.2.2 si 32.2.3:

- în interiorul clădirilor, indiferent de destinatia acestora;

- în jucării;

- pe terenuri de joacă;

- în parcuri, grădini sau spatii de recreere în aer liber si amenajări pentru petrecerea timpului liber, acolo unde există riscul unui contact frecvent cu pielea;

- în fabricarea mobilierului de grădină, cum sunt mesele pentru picnic;

- pentru fabricarea, utilizarea si pentru orice fel de retratare a:

- containerelor (recipientilor) utilizate pentru culturi;

- ambalajelor care pot veni în contact cu produse primare, intermediare sau produse finite destinate consumului uman si/sau animal;

- altor materiale care pot contamina produsele mentionate mai sus.”

15. Anexa nr. 1 „Substante, grupuri de substante si preparate chimice periculoase restrictionate la introducerea pe piată si utilizare, conditii de restrictionare” se completează potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

16. Anexa nr. 2 „Lista substantelor, grupurilor de substante si preparatelor chimice periculoase, clasificate cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

17. În titlul si în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „substante si preparate chimice periculoase” se înlocuieste cu sintagma „substante si preparate periculoase”, iar expresiile „substante chimice” si „preparate chimice” se înlocuiesc cu termenii „substante” si, respectiv, „preparate”, cu exceptia cazurilor când se fac referiri la reglementări în vigoare sau la documente europene ce contin în titlu aceste sintagme, precum si la denumirea unor institutii.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piată si a utilizării anumitor substante si preparate chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 498.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 502 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind controlul de identitate si controlul fitosanitar ale plantelor, produselor vegetale sau ale altor obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia, si care specifică conditiile legate de aceste controale

 

În baza prevederilor art. 14 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.476 din 1 iunie 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Prezentul ordin se aplică plantelor, produselor vegetale sau altor obiecte care vin din tări terte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, denumite în continuare produse vizate. În cazurile si circumstantele definite de prezentul ordin, controalele produselor vizate prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b) si c) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia. În cazul tranzitului de mărfuri necomunitare prevăzut la art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, inspectia poate fi efectuată în spatiile organismului oficial de la destinatie sau în orice loc apropiat acestuia, atunci când conditiile prevăzute la alin. (2) sunt îndeplinite. În cazurile prevăzute la art. 14 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, inspectia poate fi efectuată la locul de destinatie, cum ar fi un loc de productie, atunci când sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (2).

(2) Conditiile sunt următoarele:

a) organismele oficiale din punctul de intrare si de la destinatie decid, atunci când este cazul, pe baza unui acord între organismele oficiale responsabile din statele membre, că controalele de identitate si controalele fitosanitare, denumite în continuare controale, pot fi efectuate mai riguros în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia;

si

b) atunci când orice importator sau orice altă persoană responsabilă pentru locurile sau spatiile în care urmează să fie efectuate controalele unui transport de marfă compus din produsele vizate, denumit în continuare solicitant, a obtinut aprobarea, în conformitate cu procedura de aprobare definită la art. 2 alin. (1), ca aceste controale să fie efectuate într-un „loc de inspectie aprobat”, si anume:

1. În cazul tranzitului de mărfuri necomunitare prevăzut la art. 14 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007:

- în spatiile organismului oficial de la destinatie sau

- într-un loc apropiat acestor spatii, desemnat sau aprobat de către autoritătile vamale si de către organismul oficial responsabil; sau

2. În cazurile prevăzute la art. 14 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007:

- într-un loc de destinatie aprobat de către organismul oficial si de către autoritatea vamală în a cărei rază teritorială de competentă se află locul de destinatie;

si

c) atunci când garantiile specifice si documentele referitoare la transportul unei mărfi compuse din produsele vizate, denumit în continuare transport de marfă, către locul de inspectie aprobat sunt îndeplinite si, după caz, atunci când conditiile minime privind depozitarea acestor produse în aceste locuri de inspectie sunt îndeplinite.

(3) Garantiile specifice, documentele si conditiile minime prevăzute la alin. (2) lit. c) sunt:

a) ambalajele transportului de marfă sau mijloacele de transport folosite pentru această marfă sunt închise sau sigilate astfel încât produsele vizate să nu poată provoca infestare sau infectare în timpul transportului lor către locul de inspectie aprobat si nu sunt de natură să modifice identitatea acestora. În cazuri temeinic motivate, organismele oficiale responsabile din statele membre pot admite transporturile de mărfuri care nu sunt închise sau sigilate, cu conditia ca produsele vizate să nu poată provoca infestare sau infectare în timpul transportului lor către locul de inspectie aprobat;

b) transportul de marfă este trimis către locul de inspectie aprobat. Nu este permisă nicio schimbare a locului de inspectie, decât cu aprobarea organismelor oficiale responsabile din punctul de intrare si de la destinatia solicitată, precum si a autoritătilor vamale în a căror rază teritorială de competentă se află locul de inspectie solicitat;

c) fără a prejudicia certificatele prevăzute la art. 11 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007, transportul de marfă este însotit de documentul fitosanitar de circulatie, care contine informatiile solicitate în conformitate cu modelul prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Documentul este completat la masina de scris sau de mână cu litere de tipar lizibile ori electronic, de comun acord cu organismele oficiale responsabile din punctul de intrare si de la destinatie, si este redactat în cel putin una din limbile oficiale ale Comunitătii Europene;

d) rubricile corespunzătoare din documentul prevăzut la lit. c) sunt completate si semnate de către importatorul transportului de marfă, sub supravegherea organismului oficial responsabil din punctul de intrare;

e) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) pct. 2, depozitarea transportului de marfă la locul de inspectie aprobat se efectuează astfel încât acesta sa fie separat de mărfurile comunitare si de transporturile de marfă infestate sau suspecte de a fi infestate cu organisme dăunătoare.

Art. 2. - (1) Procedura de aprobare este stabilită în conformitate cu alin. (2), (3) si (4) pentru a evalua si, după caz, pentru a aproba oportunitatea din punct de vedere fitosanitar a efectuării controalelor la locurile propuse ca locuri de inspectie aprobate.

(2) În conformitate cu procedura prevăzută la alin. (1), în cazul în care controalele urmează să fie efectuate în locurile de inspectie aprobate, orice solicitant adresează o cerere organismelor oficiale responsabile pentru efectuarea acestor controale, solicitând ca acestea să fie efectuate în locurile mentionate în cerere.

(3) Cererea furnizează informatiile necesare evaluării oportunitătii locurilor propuse ca locuri de inspectie aprobate si, în special, următoarele elemente:

a) informatii referitoare la produsele vizate a fi importate si la locurile în care produsele vizate importate vor fi depozitate sau tinute în asteptarea rezultatelor finale ale controalelor si, în special, informatii referitoare la modul în care se asigură separarea prevăzută la art. 1 alin. (3) lit. e); si

b) după caz, documentele justificative corespunzătoare, atunci când produsele vizate sunt destinate unei persoane căreia i-a fost acordat statutul de destinatar autorizat si îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 406 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2.454/93 sau atunci când locurile în cauză sunt supuse unei autorizări conform art. 497 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) este înregistrată, iar organismele oficiale responsabile:

a) analizează informatiile furnizate în cerere;

b) evaluează oportunitatea efectuării controalelor în locurile de inspectie propuse, care trebuie să îndeplinească cerintele minime care sunt cel putin cele prevăzute la alin. (3) lit. b) si c) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 626/2006 pentru stabilirea conditiilor minime de desfăsurare a inspectiilor fitosanitare în România la posturi de inspectie, altele decât cele de la locul de destinatie, pentru plante, produse vegetale sau alte obiecte care provin din tări terte sau alte cerinte pe care organismele oficiale responsabile le pot impune într-un mod nediscriminatoriu si care sunt justificate din punct de vedere al eficientei inspectiilor;

c) răspund solicitantului, indicând:

1. fie că cererea poate fi acceptată si că locurile în cauză sunt desemnate ca locuri de inspectie aprobate;

2. fie că cererea nu poate fi acceptată si din ce motiv.

(5) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitara, păstrează si pune la dispozitie Comisiei Europene si statelor membre, la cerere, lista actualizată a locurilor de inspectie aprobate.

(6) Organismele oficiale responsabile din România iau măsurile necesare dacă constată că există elemente care împiedică efectuarea controalelor la locurile de inspectie aprobate situate pe teritoriul României.

(7) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin Agentia Natională Fitosanitara, informează Comisia si statele membre respective cu privire la toate cazurile de nerespectare a conditiilor care se aplică unui loc de inspectie aprobat.

Art. 3. - Fără a prejudicia obligatiile stabilite prin procedura de înregistrare, importatorul transporturilor de mărfuri pentru care s-a decis efectuarea controalelor acestor transporturi într-un loc de inspectie aprobat are următoarele obligatii:

a) notifică în timp util, înainte de introducerea produselor vizate, organismul oficial responsabil de la destinatie si, în special:

1. numele, adresa si amplasarea locului de inspectie aprobat;

2. data si ora sosirii la locul de inspectie aprobat a produselor vizate;

3. dacă este posibil, numărul individual de serie al documentului fitosanitar de circulatie prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c);

4. dacă este posibil, data si locul eliberării documentului fitosanitar de circulatie prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. c);

5. numele, adresa si numărul oficial de înregistrare al importatorului;

6. numărul de referintă al certificatului fitosanitar si/sau al certificatului fitosanitar pentru reexport ori al oricărui alt document fitosanitar solicitat;

b) notifică organismului oficial responsabil de la destinatie orice modificare adusă informatiilor furnizate în conformitate cu lit. a).

Art. 4. - Organismele oficiale responsabile se asigură că controalele produselor vizate efectuate în locurile de inspectie aprobate îndeplinesc conditiile minime, care sunt cel putin cele prevăzute la alin. (1), (2) si alin. (3) lit. a) din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 626/2006, sau orice alte cerinte pe care organismele oficiale responsabile le pot impune în mod nediscriminatoriu si care sunt justificate din punct de vedere al eficientei inspectiilor.

Art. 5. - Organismele oficiale responsabile pot stabili cerinte suplimentare, considerate necesare pentru desemnarea unui loc propus ca loc de inspectie aprobat.

Art. 6. - (1) Organismele oficiale responsabile asigură, după caz, cooperarea dintre:

a) organismul oficial din punctul de intrare si organismul oficial de la destinatie; si

b) organismul oficial din punctul de intrare si biroul vamal din punctul de intrare; si

c) organismul oficial de la destinatie si biroul vamal de la destinatie; si

d) organismul oficial din punctul de intrare si biroul vamal de la destinatie,

prin schimbul de informatii relevante privind plantele, produsele vegetale sau alte obiecte destinate a fi importate, ambalajele si mijloacele lor de transport, în scris sau electronic, folosind documentul fitosanitar de circulatie prevăzut la art 1 alin. (3) lit. c).

(2) În situatia în care punctul de intrare în Comunitatea Europeană a produselor vizate si locul de inspectie aprobat sunt situate în state membre diferite, transportul de marfă poate fi expediat si controalele pot fi efectuate într-un loc de inspectie aprobat, pe baza unui acord între organismele oficiale responsabile din statele membre în cauză. Dovada acordului dintre organismele oficiale responsabile din statele membre în cauză se trece pe documentul fitosanitar de circulatie.

(3) După ce produsele au fost inspectate la locul de inspectie aprobat, organismul oficial de la destinatie certifică pe documentul fitosanitar de circulatie, prin aplicarea stampilei de serviciu si înscrierea datei la care controalele de identitate si controalele fitosanitare corespunzătoare prevăzute la art. 12 alin. (2) lit b) si c) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 au fost efectuate. Rezultatul final al acestor controale este specificat în rubrica „Decizia”. Această prevedere se aplică în mod corespunzător dacă controalele documentare prevăzute la art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 au fost conforme.

(4) În situatia în care transportul de marfă, în urma efectuării controalelor prevăzute la alin. (3), este găsit „liber” de organisme dăunătoare, transportul de marfă si documentul fitosanitar de circulatie care îl însoteste sunt prezentate autoritătii vamale în a cărei rază teritorială de competentă se află locul de inspectie aprobat, permitând plasarea transportului de marfă sub un regim vamal corespunzător prevăzut la art. 11 alin. (1), (2), (3), (4) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007. Documentul fitosanitar de circulatie nu mai trebuie să însotească transportul de marfă si acest document sau o copie a acestuia este păstrat(ă) pentru cel putin un an de către organismul oficial de la destinatie.

(5) În cazul în care rezultatul controalelor prevăzute la alin. (3) conduce la obligatia de a transporta produsele vizate prin Comunitatea Europeană către o destinatie situată în afara Comunitătii Europene, produsele rămân sub supraveghere vamală până când are loc reexportul produselor.

Art. 7. - Organismele oficiale responsabile ale României sunt Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, pentru punctele de intrare, si unitătile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru punctele de la destinatie.

Art. 8. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Comisiei 2004/103/CE privind controlul de identitate si controlul fitosanitar ale plantelor, produselor vegetale sau ale altor obiecte, prevăzute în partea B din anexa nr. V la Directiva Consiliului 2000/29/CE, care pot fi efectuate în alt loc decât punctul de intrare în Comunitate sau într-un loc apropiat acestuia, si care specifică conditiile legate de aceste controale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 313 din 12 octombrie 2004.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul agricultuii si dezvoltării rurale

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 585.

 

ANEXĂ

 

Document fitosanitar de circulatie

prevăzut la art. I alin. (3) lit. c) din ordinul ministrului aggriculturii si dezvoltării rurale nr. /2007

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru testele nationale, bacalaureat si absolvire a învătământului profesional si postliceal - sesiunile anului 2007

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.001/2006 privind aprobarea calendarului, a programelor si a metodologiei de organizare si desfăsurare a testelor nationale, în vederea accesului absolventilor clasei a Vlll-a în clasa a IX-a a anului scolar 2007-2008, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.002/2006 privind aprobarea calendarului si a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2007, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 4.330/534/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului pentru certificarea competentelor profesionale în învătământul liceal, filierele tehnologică si vocatională, ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.419/2005 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de certificare a competentelor profesionale pentru obtinerea certificatului de calificare profesională nivel 1 si 2, precum si ale Ordinului ministrului educatiei si cercetării si al ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 3.176/137/2002 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenelor de absolvire a învătământului profesional si postliceal,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile pentru testele nationale din centrele de testare si din centrele zonale de evaluare sunt plătite după cum urmează:

- presedintele comisiei din centrul de testare/examen - 600 lei/persoană;

- secretarul si membrii comisiei din centrul de testare/examen - 500 lei/persoană;

- cadre didactice-supraveghetori - 50 lei/zi;

- informatician (un informatician pe centru):

- la centrul de testare/examen - 1,3 lei/candidat;

- la centrul de evaluare - 0,6 lei/candidat;

- presedintele, secretarul si membrii comisiei din centrul zonal de evaluare:

- presedinte - 600 lei/persoană;

- secretar si membrii comisiei - 500 lei/persoană;

- profesorii evaluatori - 5 lei/lucrare evaluată.

Art. 2. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de organizare a testării nationale sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 475 lei/persoană;

- vicepresedinte, secretar - 450 lei/persoană;

- membri - 250 lei/persoană.

Art. 3. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii din centrele regionale de contestatii pentru testarea natională sunt plătite după cum urmează:

- presedinte, secretari - 450 lei/persoană;

- profesori evaluatori - 5 lei/lucrare evaluată.

Art. 4. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare sunt plătite după cum urmează:

Comisii din centre de examen:

- presedintele comisiei*):

- la o comisie de până la 300 de candidati (inclusiv) este plătit cu 1.000 lei;

- la o comisie de peste 300 de candidati este plătit cu 1.000 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al functiei didactice în care este încadrat (grilă);

- vicepresedinte:

- la o comisie de până la 300 de candidati (inclusiv) este plătit cu 650 lei;

- la o comisie de peste 300 de candidati este plătit cu 650 lei + 2 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 300, dar nu mai mult de un salariu de bază al functiei didactice în care este încadrat (grilă);

- secretarul si membrii comisiilor- 525 lei/persoană;

- profesor examinator (oral/probă practică) - 3,75 lei/ candidat;

- cadrele didactice-supraveghetori - 55 lei/zi;

- informatician - 1,5 lei/candidat. Comisii din centre zonale de evaluare:

- presedintele comisiei*):

- la o comisie de până la 700 de candidati (inclusiv) este plătit cu 1.000 lei;

- la o comisie de peste 700 de candidati este plătit cu 1.000 lei + 1,5 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mal mult de un salariu de bază al functiei didactice în care este încadrat (grilă);

- vicepresedinte:

- la o comisie de până la 700 de candidati (inclusiv) este plătit cu 650 lei;

- la o comisie de peste 700 de candidati este plătit cu 650 lei + 1,5 lei pentru fiecare candidat care trece peste cei 700, dar nu mai mult de un salariu de bază al functiei didactice în care este încadrat (grilă);

- secretarul si membrii comisiilor - 525 lei/persoană;

- profesor evaluator - 6 lei/lucrare corectată;

- informatician - 0,7 lei/candidat.

Art. 5. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene de bacalaureat sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 500 lei/persoană;

- vicepresedinte, secretar - 450 lei/persoană;

- membri - 300 lei/persoană.

Art. 6. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de contestatii din centrele regionale de contestatii pentru examenul de bacalaureat sunt plătite după cum urmează:

- presedinte, vicepresedinte si secretar-450 lei/persoană;

- profesori evaluatori - 6 lei/lucrare corectată.

Art. 7. - (1) Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare pentru obtinerea certificatului de competente profesionale/atestatului profesional sunt plătite după cum urmează:

- 1,3 lei/candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic. (2) Îndrumătorii proiectului/lucrării de specialitate sunt plătiti

după cum urmează:

- 15 lei/proiect coordonat si avizat favorabil pentru sustinere.

Art. 8. - (1) Unitătile de învătământ în care se organizează centre de examen si centre zonale de evaluare vor elibera fiecărui membru al comisiilor de testare, respectiv de bacalaureat, o adeverintă care cuprinde informatiile necesare pentru plata activitătii depuse. Adeverinta va fi semnată de directorul unitătii de învătământ, pe baza listei alcătuite si semnate de presedintele comisiei respective. Pentru cadrele didactice care fac parte din comisia judeteană de contestatii, adeverintele sunt eliberate de inspectoratul scolar.

(2) Drepturile prevăzute la art. 1-7 vor fi achitate de unitătile de învătământ preuniversitar/inspectoratul scolar în care membru comisiilor au carnetul de muncă. Pentru presedintii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen si din centrele zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevăzute la art. 4 se achită de către unitătile de învătământ preuniversitar în care este organizat centrul de examen/centrul zonal de evaluare respectiv.

Art. 9. - Cheltuielile de deplasare în afara localitătii, ocazionate de participarea cadrelor didactice la comisiile pentru testarea natională, respectiv de bacalaureat, vor fi suportate de inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 543/1995 privind drepturile bănesti ale salariatilor institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării, detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările ulterioare (pct. 44 al cap. VII din anexă).

Art. 10. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de examinare din centrele de examen organizate pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 380 lei/persoană;

- vicepresedinte, secretar, evaluator extern, monitorizator de calitate - 300 lei/persoană;

- membrii subcomisiei la scoala de arte si meserii/scoala de ucenici - 3,7 lei/absolvent;

- membrii subcomisiei la anul de completare/scoala profesională, scoala postliceală si de maistri:

- 3,7 lei/lucrare scrisă corectată;

- 3,7 lei/lucrare practică evaluată;

- 2,75 lei/candidat pentru sustinerea proiectului;

- 30 lei/proiect coordonat si avizat favorabil (pentru îndrumătorii de proiect la anul de completare/scoala profesională, scoala postliceală si scoala de maistri);

- cadre didactice-supraveghetori - 50 lei/zi.

Art. 11. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de evaluare pentru absolvirea învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 180 lei/persoană;

- vicepresedintii si secretarii comisiei - 125 lei/persoană. Art. 12. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de contestatii pentru examenul de absolvire a învătământului profesional si postliceal sunt plătite după cum urmează:

- presedintele - 350 lei/persoană;

- vicepresedintele si secretarii comisiei - 250 lei/persoană;

- profesori corectori - 3,7 lei/lucrare scrisă corectată.

Art. 13. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, Directia generală management învătământ în limbile minoritătilor, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnîtei

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 955.


*) Presedintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care detine titlu stiintific de doctor, inspector scolar, director de liceu, cu gradul didactic I.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea si desfăsurarea admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007-2008

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.262/2006 privind aprobarea Procedurilor de organizare si desfăsurare a admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007-2008 si a Calendarului admiterii în învătământul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2007-2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile judetene/a municipiului Bucuresti de coordonare a actiunilor privind organizarea admiterii în învătământul liceal si profesional de stat sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 250 lei;

- secretari - 240 lei/persoană;

- membri - 240 lei/persoană.

Art. 2. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de

Înscriere din unitătile de învătământ gimnazial sunt plătite după cum urmează:

- presedintele si secretarul:

- 50 lei/persoană (pentru 1-2 clase);

- 60 lei/persoană (pentru 3-4 clase);

- 70 lei/persoană (pentru 5 clase si peste);

- membri - 2 lei/candidat care completează optiuni.

Art. 3. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele zonale de înscriere sunt plătite după cum urmează:

- presedinte:

- 500 lei/persoană (până la 1.000 de candidati si cu 1.000 de candidati);

- 600 lei/persoană (peste 1.000 de candidati);

- membri (operatori pe calculator) - 1,75 lei pentru fiecare fisă de înscriere introdusă în calculator.

Art. 4. - Cadrele didactice care fac parte din comisiile de admitere din unitătile de învătământ liceal si profesional sunt plătite după cum urmează:

- presedinte - 150 lei;

- secretari - 100 lei/persoană;

- membri (evaluatori) - 1,75 lei/candidat evaluat (probe practice) sau lucrare evaluată.

Art. 5. - (1) Pentru personalul didactic care efectuează activitătile mentionate la art. 1-4, plata se face de către unitătile de învătământ preuniversitar/inspectoratul scolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverintei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv si semnate de presedintele acestuia.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic care efectuează activitătile mentionate la art. 1-4, se plătesc ore suplimentare, conform prevederilor legale, către unitătile de învătământ preuniversitar/inspectoratul scolar în care membrii comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverintei eliberate de centrul de înscriere/admitere respectiv si semnate de presedintele acestuia.

(3) În cazul în care inspectoratele scolare utilizează specialisti din afara sistemului de învătământ preuniversitar, acestia beneficiază de drepturi bănesti calculate conform art. 3, în baza deciziei inspectorului general, emisă în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 114/1999 pentru modificarea anexei nr. 11 la Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului României, precum si a personalului Presedintiei, Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive, republicată.

(4) Plata drepturilor mentionate la alin. (3) se face de către inspectoratul scolar.

Art. 6. - (1) Cheltuielile de transport - transportul fiselor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judetean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admisi la licee vocationale pentru validare si alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învătământul liceal si profesional sunt achitate din bugetul unitătii scolare/inspectoratului scolar, prevăzut pentru deplasări.

(2) Plata cheltuielilor mentionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este încadrată persoana respectivă.

Art. 7. - Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală buget-finante, Directia generală management învătământ în limbile minoritătilor, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 956.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti si ale art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art.1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 17 iulie 2007.

Nr. 1.166.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

 

Ghidul de finantare furnizează informatii si clarificări privind completarea cererilor de finantare pentru proiecte, precum si informatii legate de fazele si desfăsurarea programului de finantare. Ghidul de finantare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finantării, precum si cele privind proiectul si cheltuielile, bugetul alocat si desfăsurarea programului de finantare. Acest document se poate procura si de pe site-urile www.afm.ro si www.mmediu.ro.

I. CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Criterii de eligibilitate referitoare la proiect

Prin Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti, denumit în continuare Program, se urmăreste ca obiectivele generale de dezvoltare si modernizare a spatiilor verzi din localităti să se îndeplinească prin înfiintarea de noi parcuri, scuare si aliniamente plantate, precum si prin reabilitarea celor existente.

2. Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant

Pot fi finantate prin Program proiectele depuse de către autorităti ale administratiei publice locale care actionează în nume propriu si sunt proprietarii/administratorii terenului pe care se realizează proiectul.

3. Categorii de cheltuieli eligibile

a) Actualizarea studiilor de fezabilitate, elaborarea si actualizarea proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate necesare realizării investitiilor din cadrul Programului (numai pentru solicitantii care vor fi acceptati în Program). Valoarea acestora se decontează în procent de maximum 8% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului

b) Realizarea obiectivelor de investitii, în conformitate cu indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotărâre a consiliului local

c) Taxa pe valoarea adăugată

4. Categorii de cheltuieli neeligibile

a) Costul unui eventual credit contractat de beneficiar pentru partea de contributie proprie, respectiv cheltuieli bancare, comisioane, diferente de curs valutar etc.

b) Costuri de exploatare ale instalatiilor existente sau realizate în cadrul proiectului (instalatii de iluminat, irigatii etc.)

c) Alte taxe si cheltuieli, dacă nu sunt expres prevăzute la categoria de cheltuieli eligibile

5. Categorii de lucrări si dotări eligibile

a) Nivelare si terasare teren, inclusiv igienizarea terenului sau alte lucrări de modelare geometrică a terenului

b) Arături de plantare

c) Scarificare

d) Defrisări selective/înlăturare plante care prezintă pericol de contaminare cu boli sau dăunători

e) Tunderi de modelare si întretinere, ancorări, palisări

f) Replantări ale plantelor gresit amplasate sau degradate, completări, înlocuirea arborilor existenti cu specii rezistente la conditii de mediu si microclimat specific urban

g) Înlocuirea pieselor distruse, îmbătrânite

h) Amenajare lucrări

i) Decopertări

j) Săpare de gropi

k) Drenaje si desecări (utilaje si instalatii necesare)

l) Aport de material pământos (transport, fertilizare chimică, fertilizare organică)

m) Irigatii (utilaje si instalatii necesare)

n) Fântâni arteziene si cismele, lacuri de agrement

o) Plantări si replantări pe perioada de implementare a proiectului pentru covor vegetal, arbusti, arbori

p) Achizitii de puieti/seminte

g) Tratamente fitosanitare

r) Amenajare de locuri de joacă

s) Realizarea de alei/scări/ronduri etc.

t) Mobilier pentru locuri de joacă

u) Împrejmuire

v) Bănci, mese

w) Recipiente pentru colectarea selectivă a deseurilor, inclusiv platforme betonate pentru colectarea deseurilor

x) Lucrări pentru executia instalatiei de iluminat a parcului (instalatia)

y) WC-uri ecologice

II. MODALITĂTI DE FINANTARE

Finantarea nerambursabilă

Modalitatea de finantare nerambursabilă este sustinerea financiară a cheltuielilor eligibile ale proiectului în procent de 100%.

III. ACHIZITII

1. Întreaga responsabilitate pentru organizarea si derularea procedurii de achizitie, precum si pentru întocmirea dosarului achizitiei publice revine beneficiarului finantării, respectiv autoritătii administratiei publice locale.

2. Cheltuielile de elaborare a dosarului achizitiei publice, indiferent că este elaborat cu resurse proprii sau de o firmă de consultantă, sunt suportate integral de către beneficiarul finantării.

3. La stabilirea conditiilor contractelor de achizitie publică, beneficiarul finantării va avea în vedere faptul că decontările se vor realiza prin trageri succesive, pe măsura realizării investitiilor.

IV. CRITERII DE SELECTIE

Proiectele vor fi selectate pe baza următoarelor criterii:

a) suprafata de spatiu verde pe cap de locuitor de la nivelul localitătii; vor avea prioritate localitătile cu suprafată de spatiu verde pe cap de locuitor mică;

b) numărul de locuitori; vor avea prioritate localitătile cu un număr mai mare de locuitori;

c) suprafata pe care se realizează proiectul; vor avea prioritate proiectele cu suprafete mai mari;

d) valoarea contributiei proprii; vor avea prioritate proiectele cu partea de contributie proprie mai mare;

e) utilizarea de material arbustiv si arborescent din flora autohtonă va avea prioritate fată de materialele exotice;

f) în cadrul proiectului utilizarea de materiale ecologice va avea prioritate fată de utilizarea de materiale clasice;

g) proiectele prin care se creează noi spatii verzi sau prin care se extinde suprafata celor existente vor avea prioritate fată de cele care reabilitează spatii verzi deja existente;

h) proiectele care vor avea cantitatea mai mare de material săditor vor avea prioritate fata de proiectele cu cantităti mai mici;

i) proiectele care respectă valorile arhitecturale specifice zonei în care se realizează sau fac parte dintr-un master-plan de sistematizare a unei zone mai mari vor avea prioritate fată de cele care nu tin cont de aceste considerente.

V. SESIUNILE DE DEPUNERE A CERERILOR DE FINANTARE

1. Depunerea proiectelor se realizează în două sesiuni, organizate în perioada 3-31 ianuarie, respectiv 15 iulie- 15 august.

2. În anul 2007 depunerea proiectelor se realizează într-o singură sesiune, organizată în perioada 27 iulie-15 august.

3. Proiectele se depun la Registratura Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti.

4. Proiectele se depun într-un plic sigilat pe care se vor mentiona în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) denumirea si adresa expeditorului;

b) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti;

c) titlul proiectului;

d) sesiunea pentru care a fost depus.

VI. DOCUMENTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA FINANTĂRII

În vederea aprobării finantării, cererea de finantare trebuie însotită de următoarele documente:

1. copie legalizată a hotărârii consiliului local din care să rezulte:

a) decizia consiliului local privind aplicarea la Program si acordul cu privire la contractarea finantării;

b) suprafata de teren pusă la dispozitie pentru realizarea proiectului (identificare, vecinătăti, suprafată, număr cadastral etc);

c) persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia cu Administratia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului, respectiv responsabilul de proiect, si împuternicirea expresă a acestuia pentru semnarea contractului;

d) aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din cadrul Proiectului;

2. copia certificatului de înregistrare fiscală;

3. documente care să ateste regimul juridic al terenului pe care se realizează proiectul;

4. studiu de fezabilitate;

5. proiect tehnic.

 

VII. FORMULARUL NECESAR PENTRU SOUCITAREA FINANTĂRII

Antet solicitant......................................................................

Nr. de înregistrare (la solicitant)...................din data.......................

Nr. de înregistrare (la Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile)..................din data.......................

 

FORMULAR

CERERE DE FINANTARE NERAMBURSABILA

 

Titlul proiectului.........................................................................

Denumirea solicitantului...........................................................

Forma juridică de organizare....................................................

Cod fiscal..................................................................................

Adresa sediului: str...........................................................nr...

localitate (oras/ comună/sat)...................................................

judet/sector...............................................................................

Telefon....................................fax...............................e-mail

Reprezentant legal...................................................................

Responsabil de proiect.............................................................

Telefon (fix si mobil).....................................................e-mail.

 

FINANTARE SOLICITATA

 

Autoritatea publică locală................................................................................solicită o finantare nerambursabilă în sumă De ................................. lei, reprezentând 100% din valoarea totală eligibilă, pe un termen de ............... luni.

Valoarea totală a proiectului este de......................................lei.

 

Subsemnatul, reprezentant al ........................................................................................ declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) sunt îndeplinite obligatiile exigibile de plată a impozitelor si taxelor către bugetul general consolidat;

b) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate;

c) am depus întreaga documentatie solicitată de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere de finantare si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat la cunostintă de prevederile Codului penal privind, falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea proiectului sau, ulterior, la retumarea integrală a sumei primite ca finantare în cadrul acestui program, dacă aceasta a fost acordată.

Finantarea nerambursabilă solicitată, dacă va fi aprobată si acordată, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în această cerere de finantare si în formularele si documentele aferente.

Subsemnatul sunt de acord ca orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane Juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si ai Adminstratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea autoritătii.

Prin semnarea prezentei si aplicarea stampilei semnatarul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

 

………………………………………………………..

(numele, prenumele si functia reprezentantului legal al solicitantului)

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului

………………………………………………………..

(numele, prenumele si functia responsabilului de proiect)

Semnătura responsabilului de proiect

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 23 martie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la lit. a) pct. (i), în loc de: „pentru unitătile de cogenerare de tipul b)-h), prevăzute în anexa nr. 1...” se va citi: pentru unitătile de cogenerare de tipul b), d), e), f), g) si h), prevăzute în anexa nr. 1...”.

 

- În cuprinsul anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare si functionare a Observatorului National al Ocupării si Formării Profesionale a Fortei de Muncă, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 234/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 19 aprilie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art 2 lit B.b), în loc de: „să mentină contractul cu MMSSF- Observator;” se va citi: „să mentină contactul cu MMSSF- Observator;”.