MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 507         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

254. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

 

725. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

 

263. - Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor

 

734. - Decret pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

 

20. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 

LEGI Sl DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Procedurile de insolventă, procedurile de lichidare voluntară sau amiabilă, precum si procedurile de prevenire a insolventei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolventă."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Administratorul judiciar este practicianul în insolventă, autorizat în conditiile legii, desemnat să exercite atributiile prevăzute de lege sau stabilite de instanta judecătorească, în procedura insolventei, în perioada de observatie si pe durata procedurii de reorganizare."

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Lichidatorul este practicianul în insolventă, autorizat în conditiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât si în cea simplificată, si să exercite atributiile prevăzute de lege sau stabilite de instanta judecătorească."

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Practicienii în insolventă îsi exercită profesia în cabinete individuale, cabinete asociate, societăti civile profesionale. De asemenea, ei pot avea calitatea de colaboratori ori angajati ai unor societăti civile profesionale.

(2) Un practician în insolventă îsi poate exercita activitatea într-o singură formă de organizare â profesiei si va putea avea calitatea de asociat într-o singură societate profesională sau întreprindere unipersonală."

5. Titlul sectiunii 1 a capitolului II se abrogă.

6. Articolul 6 se abrogă.

7. Alineatele (1) si (3) ale articolului 7 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cabinetul individual îsi constituie patrimoniul initial din aporturile titularului. Patrimoniul cabinetului individual este afectat exclusiv activitătii profesionale si are regimul patrimoniului profesional de afectatiune.

(3) Creditorii ale căror creante sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolventă care are ca formă de exercitare a profesiei cabinetul individual vor urmări bunurile aflate în patrimoniul de afectatiune. Doar în măsura în care aceste bunuri nu sunt suficiente pot fi urmărite si celelalte bunuri aflate în proprietatea practicianului în insolventă."

8. Articolul 8 se abrogă.

9. Titlul sectiunii a 2-a a capitolului II se abrogă.

10. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9- - (1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare si SPRL, se constituie prin contract de societate, prin asocierea practicienilor în insolventă, persoane fizice.

(2) Aportul social al asociatilor poate fi în numerar, în natură si în industrie.

(3) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolventă asociat.

(4) Contractul de societate este supus înregistrării în Registrul societătilor civile profesionale de practicieni în insolventă, denumit în continuare Registrul societăplor profesionale, tinut la Secretariatul general al UNPIR.

(5) SPRL are patrimoniu propriu de afectatiune. Obligatiile si răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul de afectatiune. Asociatii SPRL răspund personal în limita aportului social al fiecăruia.

(6) SPRL este supusă regimului transparentei fiscale, plata impozitului pe venit făcându-se de către asociati, si tine contabilitatea în partidă simplă potrivit reglementărilor contabile.

(7) SPRL îsi poate constitui filiale care se înregistrează în Registrul societătilor profesionale."

11. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Contractul de societate al societătii civile profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Dacă printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află si teren, contractul de societate va fi încheiat în formă autentică.

(2) Contractul de societate al societătii civile profesionale cu răspundere limitată va cuprinde:

a) numele si prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul si data nasterii si domiciliul asociatilor;

b) data dobândirii calitătii de practician în insolventă si data definitivării în profesie a asociatilor;

c) denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema societătii;

d) aportul social, integral vărsat, cu mentionarea aportului fiecărui asociat; aportul social nu va putea fi inferior sumei de 3.500 lei;

e) numărul si valoarea nominală ale părtilor sociale, precum si numărul părtilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii si pierderi a fiecărui asociat;

f) asociatii coordonatori care reprezintă si administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai multi coordonatori si acestia formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare si functionare a acestui organism;

g) reguli privind transmiterea părtilor sociale si conditiile de retragere a asociatilor.

(3) Orice modificare a contractului de societate se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică."

12. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Dovada personalitătii juridice în raporturile cu tertii se face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform Statutului de organizare si functionare a UNPIR, denumit în continuare Statut, si emis de Secretariatul general al UNPIR."

13. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 14. - Pot detine calitatea de asociati 2 sau mai multi

practicieni în insolventă definitivi. Contractul de societate se va transmite în scop de informare către filialele unde sunt înscrisi asociatii."

14. Alineatul (2) al articolului 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul transmiterii părtilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei SPRL, aportul social rămâne în proprietatea societătii dacă prin lege sau contractul de societate nu se prevede altfel."

15. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) SPRL este condusă de adunarea asociatilor.

(2) Adunarea asociatilor se întruneste la sediul principal al

societătii sau, cu acordul unanim al asociatilor, în orice alt loc."

16. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Hotărârile adunării asociatilor se iau prin votul asociatilor reprezentând majoritatea părtilor sociale, cu exceptia cazurilor prevăzute în contractul de societate.

(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea contractului de societate este necesar acordul unanim al asociatilor."

17. Alineatul (2) al articolului 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Asociatii coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu tertii."

18. Alineatul (3) al articolului 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociati se face în mod amiabil, tinându-se seama de prevederile din contractul de societate. În caz de neîntelegere, sunt aplicabile dispozitiile privind arbitrajul prevăzuteîn Statut."

19. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - În situatiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, acesta este obligat să o transforme în cabinet individual sau în întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, sub sanctiunea radierii."

20. Alineatul (2) al articolului 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) O persoană fizică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL."

21. La articolul 25, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolventă, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de Statut."

22. La articolul 27 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă pentru săvârsirea unei infractiuni intentionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infractiune de coruptie, precum si pentru infractiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau detine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăti comerciale si de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare."

23. Alineatul (3) al articolului 29 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Interdictia se aplică si practicianului în insolventă care se foloseste de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonantă de urgentă în scopul eludării acestor interdictii. Practicienii în insolventă sunt obligati să comunice UNPJR instantele la care nu îsi pot exercita profesia din motive de incompatibilitate, sub sanctiunea suspendării."

24. La articolul 29, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Profesia de practician în insolventă nu poate fi exercitată la tribunalele la care rudele până la gradul al lll-lea au îndeplinit functia de judecător-sindic în ultimii 5 ani.

(5) Profesia de practician în insolventă nu poate fi exercitată de persoane care în ultimii 5 ani au detinut functii în cadrul directiilor generale ale finantelor publice, al Curtii de Conturi sau al Autoritătii de Valorificare a Activelor Statului din raza teritorială a curtii de apel unde functionează."

25. Alineatul (1) al articolului 30 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 30. - (1) Nu poate fi desemnat ca administrator judiciar/lichidator al unei persoane juridice practicianul în insolventă care a avut într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronuntării hotărârii de deschidere a procedurii/de numire calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar al acelei persoane juridice."

26. La articolul 31, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) În stare de conflict de interese, altfel cum sunt acestea definite în Statut si în Codul de etică profesională;".

27. Alineatele (1), (2) si (4) ale articolului 32 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului.

(2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen si de perioadă de stagiu, persoanele care au exercitat cel putin 5 ani functia de judecător, procuror, notar sau avocat. Înscrierea în Tabloul UNPIR se face în termen de cel mult 3 luni de la eliberarea din functia de procuror, judecător sau notar.

(4) Jurământul are următoarea formulare:

«Jur să aplic în mod corect si fără părtinire legile tării, să respect prevederile Statutului, să păstrez secretul profesional si să aduc la îndeplinire cu constiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de practician în insolventă.»"

28. Alineatele (1), (4) si (8) ale articolului 33 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolventă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolventă stagiar. Sunt scutite de stagiu persoanele care au exercitat timp de 10 ani functia de consilier juridic, economist sau inginer.

(4) Conditiile efectuării stagiului, drepturile si obligatiile practicianului în insolventă stagiar, ale practicianului în insolventă îndrumător, precum si ale UNPIR fată de acestia sunt reglementate prin Statut.

(8) Conditiile de organizare si desfăsurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Statut."

29. La articolul 35, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) la cererea practicianului în insolventă, în conditiile prevăzute în Statut;".

30. Alineatul (3) al articolului 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Onorariul provizoriu pentru perioada de observatie este stabilit de judecătorul-sindic la deschiderea procedurii de insolventă. Acesta va putea fi modificat o singură dată în prima adunare a creditorilor, la cererea practicianului în insolventă."

31. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - În exercitiul atributiilor sale practicianul în insolventă se va abtine de la orice faptă de concurentă neloială, de la orice practică anticoncurentială si de la intrarea în orice fel de conflict de interese, astfel cum sunt prevăzute în Statut si în Codul de etică profesională."

32. Alineatele (2) si (5) ale articolului 40 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Cabinetele individuale, IPURL sau SPRL, indiferent de forma de organizare, pot fi reprezentate numai de persoane care au calitatea de practician în insolventă compatibil.

(5) În cazul societătilor civile profesionale, răspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora si se sanctionează potrivit prevederilor Statutului."

33. Alineatul (4) al articolului 41 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Limita minimă a valorii politei de asigurare profesională este stabilită prin Statut."

34. Alineatele (1) si (2) ale articolului 42 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 42. - (1) Membrii UNPIR au obligatia să plătească cotizatia anuală si contributia pe transe de venituri stabilite prin Statut.

(2) Neplata cotizatiei anuale si a contributiei în termenul stabilit prin Statut atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR."

35. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Societătile civile profesionale de practicieni în insolventă, membre ale UNPIR, au obligatia să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componenta asociatilor, colaboratorilor sau a angajatilor lor care au această calitate, precum si orice modificare a contractului de societate în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeasi obligatie incumbă, în mod corespunzător, si cabinetelor individuale, respectiv IPURL."

36. Alineatul (2) al articolului 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autoritatea UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al tării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridică, în municipiul Bucuresti si în resedintele de judet, în conditiile stabilite prin Statut."

37. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - (1) În exercitiul atributiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competentă de autoreglementare, putând emite, în conditiile legii, Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician în insolventă, regulamente, codul de etică al profesiei si procedura disciplinară.

(2) Statutul de organizare si functionare si Codul de etică profesională si disciplină al UNFMR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR."

38. Literele j) si k) ale articolului 48 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,j) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Statutului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât si la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006;

k) Îndeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin Statut."

39. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, presedintele UNPIR, Adunarea reprezentantilor permanenti siConsiliul national de conducere al UNPIR."

40. Articolul 50 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 50. -Activitatea curentă a UNPIR este coordonată de

un secretariat general, ale cărui atributii se stabilesc prin Statut."

41. Alineatul (2) al articolului 51 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Congresul UNPIR si adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an si oride câte ori se consideră necesar, la convocarea Consiliului national de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezenta majoritătii membrilor prevăzuti la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti sau reprezentati. Dacă la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar desfăsurării congresului, acesta se va desfăsura în conditiile prevăzute de Statut."

42. Literele b) si j) ale alineatului (1) si alineatele (2) si (3) ale articolului 52 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) adoptă Statutul de organizare si functionare a UNPIR, precum si modificările si completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională si Regulamentul privind procedura disciplinară;

j) Îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege si de Statut.

(2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR, care dobândeste personalitate juridică la data constituirii ei, în conditiile prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului.

(3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări Sociale a UNPIR, care dobândeste personalitate juridică la data constituirii ei, în conditiile legii si ale Statutului."

43. La articolul 52, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Congresul UNPIR poate să delege o parte din atributiile sale Adunării reprezentantilor permanenti."

44. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52\ cu următorul cuprins:

„Art. 521. - Adunarea reprezentantilor permanenti este constituită din Consiliul national de conducere si presedintii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. Adunarea reprezentantilor permanenti se întruneste semestrial si adoptă hotărâri ce urmează a fi supuse ratificării proximului Congres al UNPIR."

45. Literele d), n), o) si p) ale articolului 53 se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) veghează la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Statutului, a eticii si demnitătii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice si juridice;

n) aprobă distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Statut;

o) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Statutului;

p) Îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege sau de Statut."

46. Alineatul (3) al articolului 57 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Dacă la prima convocare nu se întruneste cvorumul necesar desfăsurării adunării generale, aceasta va avea loc în conditiile prevăzute de Statut."

47. La articolul 61, litera e) a alineatului (1) si alineatul (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) alte venituri din activitatea UNPIR si a filialelor sale, stabilite prin Statut.

(2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Statut."

48. Alineatul (1) al articolului 62 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 62. - (1) UNPIR are obligatia să întocmească anual Tabloul practicienilor în insolventă din Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informatiile si datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Statut."

49. La articolul 66, literele a) si h) ale alineatului (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) contractul de societate al societătii civile profesionale;

h) informatii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Statut;".

50. La articolul 69, alineatele (2), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Limitele sanctiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se stabilesc prin Statut.

(4) Comisia superioară de disciplină solutionează contestatiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei, pronuntate în materie disciplinară, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Statutului.

(5) Procedura disciplinară se reglementează de către UNPIR prin Statut."

51. Articolul 71 se abrogă.

52. Alineatul (3) al articolului 74 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Societătile comerciale de practicieni în reorganizare si lichidare îsi pot transmite întreg patrimoniul SPRL sau IPURL înfiintate conform prevederilor legale, fără lichidare. Portofoliul de dosare se transmite de drept cabinetelor individuale, în cazul practicienilor în insolventă persoane fizice, sau SPRL prin IPURL nou-înfiintate de către asociatii acestora membri UNPIR, indiferent dacă societătile comerciale de practicieni în insolventă care îl detineau sunt radiate sau îsi continuă activitatea, fără însă a mai avea în obiectul de activitate reorganizarea si lichidarea."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 86 din 8 noiembrie 2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 725.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Cresele sunt structuri care oferă servicii sociale specializate pentru cresterea, îngrijirea si educarea timpurie a copiilor în vârstă de până la 3 ani.

(2) Beneficiarii serviciilor acordate de crese sunt copiii cetătenilor români cu domiciliul sau resedinta în România.

(3) De serviciile furnizate de crese beneficiază si copiii cetătenilor altor state sau ai apatrizilor care au domiciliul sau resedinta stabilite în România potrivit legii, precum si copiii cetătenilor străini aflati temporar pe teritoriul României.

Art. 2. - (1) Cresele se înfiintează, se organizează si functionează ca centre cu program de lucru zilnic sau săptămânal, în sistem public ori privat.

(2) Cresele în sistem public se înfiintează prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unităti cu sau fără personalitate juridică.

(3) Cresele în sistem privat se înfiintează de către societăti comerciale, regii autonome, organizatii neguvernamentale, persoane fizice autorizate sau alte persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la serviciile sociale.

(4) Serviciile sociale furnizate de autoritătile administratiei publice locale, precum si de institutiile si persoanele prevăzute la alin. (2) si (3) se acreditează în conditiile legii.

(5) Cresele, ca servicii sociale specializate, trebuie să îndeplinească standarde minime de calitate.

(6) Coordonarea metodologică a serviciilor furnizate de crese se realizează de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de tanse, Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului si Ministerul ănătătii Publice.

(7) Pentru asigurarea calitătii serviciilor, activitatea creselor se supune controlului institutiilor abilitate, conform legii.

Art. 3. - (1) În îndeplinirea scopului lor, cresele realizează, în principal, următoarele activităti:

a) asigură servicii de îngrijire si supraveghere a copiilor în vârstă de până la 3 ani;

b) asigură un program de educatie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potentialului de dezvoltare si particularitătilor copiilor în vârstă de până la 3 ani;

c) asigură supravegherea stării de sănătate si de igienă a copiilor si acordă primul ajutor si îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către sustinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;

d) asigură nutritia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;

e) colaborează cu familiile copiilor care frecventează cresa si realizează o relatie de parteneriat activ cu părintii/reprezentantii legali în respectarea interesului copilului;

f) asigură consiliere si sprijin pentru părintii/reprezentantii legali ai copiilor;

g) contribuie la depistarea precoce a situatiilor de risc care pot determina separarea copilului de părintii săi.

(2) Evidenta îndeplinirii atributiilor prevăzute la alin. (1) se realizează pe baza unor documente, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Art. 4. - (1) Cresele sunt organizate din punct de vedere educational pe grupe de vârstă, astfel:

a) grupa mică, până la împlinirea vârstei de un an;

b) grupa mijlocie, între un an si 2 ani;

c) grupa mare, între 2 ani si 3ani.

(2) În cadrul unei grupe de vârstă pot exista mai multe grupe, în functie de numărul de copii, în conformitate cu capacitatea cresei aprobată prin actul de înfiintare.

(3) Prin standardele minime de calitate se specifică numărul maxim de copii ai unei grupe, prevăzut la alin. (2), si numărul minim de personal de specialitate necesar realizării activitătilor desfăsurate de cresă, raportat la numărul de copii.

Art. 5. - (1) Cresele organizate cu program de lucru zilnic functionează în intervalul orar 7,00-19,00.

(2) Cresele prevăzute la alin. (1) pot functiona si cu program flexibil, la solicitarea părintilor/reprezentantilor legali, în functie de optiunile acestora, cu asigurarea conditiilor de siguranta a copiilor.

(3) Cresele organizate cu program de lucru săptămânal functionează 5 zile lucrătoare pe săptămână.

(4) Prin program de lucru săptămânal se întelege perioada de îngrijire si educare a copiilor, cuprinsă între ora 7,00 a zilei de luni si ora 19,00 a zilei de vineri.

(5) Cresele organizate cu program de lucru săptămânal asigură, pe lângă serviciile prevăzute la art. 1 alin. (1), găzduirea copiilor pe timpul noptii.

(6) Cresele functionează pe tot parcursul anului.

(7) Cresele îsi pot înterupe functionarea pe o perioadă de 30 de zile de vacantă pe timpul verii, precum si în perioada sărbătorilor legale.

(8) Perioadele de vacantă se stabilesc în urma consultării părintilor/reprezentantilor legali ai copiilor sau a comitetului de părinti, după caz.

(9) Perioadele de vacantă se afisează de către conducerea cresei la loc vizibil părintilor/reprezentantilor legali ai copiilor cu cel putin 30 de zile înainte de data începerii acestora.

(10) Activitătile de igienizare si, după caz, lucrările de reparatii si de întretinere ale clădirii se realizează, de regulă, în perioadele de vacantă.

Art. 6. - (1) Înscrierea copiilor la cresă se face pe tot parcursul anului, cu exceptia perioadei de vacantă, în functie de numărul de locuri, pe grupe de copii.

(2) Pentru asigurarea de servicii de calitate nu se înscriu la cresă mai multi copii decât numărul aprobat prin actul de înfiintare si pentru care a fost acordată acreditarea.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în cazul în care se solicită înscrierea fratilor sau a copiilor crescuti de aceiasi părinti/reprezentanti legali si nu este liber decât un loc la grupa de vârstă a copiilor, se vâ suplimenta numărul de locuri din grupa de vârstă corespunzătoare cu numărul de copii aflati în această situatie.

Art. 7. - (1) Înscrierea copiilor la cresă este realizată în temeiul unui contract de furnizare de servicii, încheiat între părinti/reprezentantii legali ai copiilor si cresă, reprezentată de conducătorul acesteia.

(2) Prin contractul prevăzut la alin. (1) se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor.

(3) Contractul prevăzut la alin. (1) are la bază modelul de contract încheiat între furnizorul de servicii sociale si beneficiar, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.

(4) Pentru reprezentarea intereselor copiilor în relatia cu cresa, părintii/reprezentantii legali ai copiilor înscrisi la cresă se pot constitui într-un comitet de părinti.

(5) Reprezentantii comitetului de părinti sunt consultati obligatoriu de către conducerea cresei cu privire la activitătile si serviciile destinate copiilor, precum si la cresterea eficientei managementului cresei.

 

CAPITOLUL II

Finantarea creselor

 

Art. 8. - (1) Finantarea cheltuielilor necesare organizării si functionării creselor din sistemul public se realizează din următoarele surse:

a) bugete ale consiliilor locale;

b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c) contributii lunare ale părintilor/reprezentantilor legali;

d) donatii;

e) sponsorizări;

f) alte surse legal constituite.

(2) Proportia si, după caz, cuantumul sumelor necesare finantării creselor din sistemul public se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Cheltuielile privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor din sistemul privat se suportă din bugetele institutiilor sau persoanelor care le-au înfiintat, din contributia părintilor/reprezentantilor legali, precum si din alte surse prevăzute de lege.

(4) Sumele încasate din contributiile părintilor/reprezentantilor legali reprezintă venit la dispozitia cresei direct sau, după caz, prin institutia care a înfiintat-o.

Art. 9. - (1) Părintii/reprezentantii legali ai copiilor au obligatia să plătească o contributie lunară de întretinere pentru fiecare copil înscris la cresă si care beneficiază de serviciile acesteia.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliul local va suporta contributiile părintilor/reprezentantilor legali ai copilului înscris la cresă si expus riscului abandonului.

(3) Contributia lunară se calculează în baza costului mediu lunar de întretinere în cresă.

(4) Costul mediu lunar de întretinere se calculează în functie de cheltuielile de întretinere, hrană si gospodărie, obiecte de inventar, echipament si cazarmament, materiale igienico-sanitare si altele asemenea, iar în cazul creselor private, inclusiv cheltuielile aferente plătii salariilor pentru personalul angajat în cresă.

(5) Costul mediu lunar de întretinere se stabileste diferentiat, în functie de tipul cresei, respectiv centru de zi sau centru rezidential, si se aprobă anual prin act administrativ al institutiei care are în administrare cresa.

(6) Nivelul costului mediu lunar de întretinere se revizuieste anual pe baza valorii cheltuielilor prevăzute la alin. (4).

Art. 10. - (1) Valoarea contributiei lunare de întretinere datorate de părintii/reprezentantii legali ai copiilor înscrisi la cresa organizată în sistem public se stabileste în functie de veniturile familiei si de numărul de copii aflati în întretinerea acesteia.

(2) Contributia lunară de întretinere datorată de părintii/reprezentantii legali ai copiilor pentru serviciile furnizate de cresă pentru un copil se determină în functie de numărul de zile în care copilul frecventează cresa.

(3) Contributia lunară de întretinere prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 11. - Contributia lunară de întretinere datorată de părintii/reprezentantii legali ai copilului poate fi achitată si prin tichete de cresă, potrivit legii.

 

CAPITOLUL III

Structura de personal

 

Art. 12. - (1) Structura organizatorică, numărul de posturi si categoriile de personal pentru crese se aprobă, după caz, prin hotărâre a consiliului local sau prin hotărâre a organelor de conducere a institutiilor publice sau a persoanelor fizice si juridice care le înfiintează.

(2) Pachetul de servicii aferente creselor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 13. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Sănătătii Publice si Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă elaborează si implementează, în conditiile legii, programele de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională si perfectionare în domeniul puericulturii.

Art. 14. -Atributiile personalului de specialitate angajat în cresă se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, în conformitate cu specificul profesiei/ocupatiei si tipul serviciilor acordate.

Art. 15. -Activitatea de supraveghere a stării de sănătate a copiilor si acordarea, în caz de îmbolnăvire/accidentare, a îngrijirilor medicale în regim de urgentă se organizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Conducerea creselor înfiintate de consiliile locale este asigurată, după caz, de un director sau un sef de centru.

(2) Numirea directorului si a sefului de centru se face pe bază de concurs sau examen, după caz, în conditiile legii, de către institutia angajatoare.

(3) Candidatii pentru ocuparea posturilor prevăzute la alin. (1) trebuie să fie absolventi ai învătământului universitar cu diplomă de licentă, de preferintă de orientare socioumană, medicală sau economică.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 17. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (4) si (5);

b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (10);

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (2).

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către institutiile prevăzute la art. 20 alin. (1).

Art. 18. - Contraventiile prevăzute la art. 17 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 500 de lei la 2.000 de lei, cele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b);

b) cu amendă de la 1.000 de lei la 3.000 de lei, cea prevăzută la alin. (1) lit. c).

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. - (1) Pentru asigurarea programului de educatie timpurie a copiilor, cresele organizate în sistem public si privat care functionează la data intrării în vigoare a prezentei legi au obligatia să se reorganizeze în termen de 6 luni de la aprobarea normelor metodolgoce de aplicare a prezentei legi.

(2) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat în crese rămâne pe posturile existente până la reorganizarea cresei în conformitate cu dispozitiile alin. (1).

(3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se organizează concursul sau, după caz, examenul pentru ocuparea functiei de sef de centru sau de director.

(4) Personalul angajat în crese beneficiază de cursuri de formare, calificare, recalificare, reconversie profesională si perfectionare în domeniul puericulturii.

(5) Contravaloarea cursurilor prevăzute la alin. (4) este suportată de către institutia angajatoare.

Art. 20. - (1) Serviciile publice de asistentă socială organizate la nivelul autoritătilor administratiei publice locale, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, Inspectia Socială si directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti monitorizează activitatea desfăsurată de crese.

(2) Activitătile supuse monitorizării si atributiile specifice institutiilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 21. - (1) Cresele care sunt înfiintate si functionează cu finantare atât în sistem public, cât si în sistem privat, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, pot functiona fără acreditare pe o perioadă de 3 luni de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si se consideră licentiate provizoriu pentru o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Inspectia Socială are obligatia de a efectua câte o inspectie tuturor serviciilor sociale comunitare de cresă. Inspectia se consemnează într-un raport de inspectie.

Art. 22. - Părintii/reprezentantii legali ai copilului îngrijit în cresă sunt informati periodic, în scris, cu privire la gradul de dezvoltare psihomotorie a copilului, precum si asupra stării de sănătate a acestuia.

Art. 23. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă dispozitiile referitoare la crese din Hotărârea Guvernului nr. 360/1991 privind organizarea activitătii creselor si grădinitelor si stabilirea contributiei părintilor la întretinerea copiilor din aceste unităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 31 mai 1991.

(2) În termen de 30 de zile de la publicarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, Ministerul Sănătătii Publice modifică corespunzător Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 24. - În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Internelor si Reformei

Administrative elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 263.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind înfiintarea, organizarea si functionarea creselor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 19 iulie 2007.

Nr. 734.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

În temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 13 iulie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de servicii tehnologice de sistem si operatorul de transport si de sistem vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 19.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de stabilire, implementare si utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Metodologia are ca scop:

a) definirea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate;

b) implementarea mecanismelor necesare pentru asigurarea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate;

c) stabilirea dimensiunii rezervei de capacitate;

d) stabilirea modului de selectare a unitătilor de producere dispecerizabile care furnizează serviciul de sistem rezervă de capacitate;

e) stabilirea conditiilor de utilizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate;

f) stabilirea conditiilor de încetare a serviciului.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Metodologia este aplicată de OTS pentru:

a) stabilirea cantitătii necesare de rezervă de capacitate;

b) selectarea unitătilor de producere dispecerizabile pentru constituirea rezervei de capacitate;

c) desemnarea furnizorilor care asigură serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate;

d) utilizarea rezervei de capacitate;

e) Încetarea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate.

Art. 3. - Metodologia este utilizată de operatorii economici din sectorul energiei electrice ale căror grupuri sunt calificate pentru a presta serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate sau sunt desemnati de ANRE pentru a furniza acest serviciu.

Art. 4. - Metodologia este utilizată de ANRE pentru verificarea si aprobarea preturilor si a cantitătilor reglementate pentru rezerva de capacitate.

 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

Art. 5. - Abrevieri:

a) ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) OTS - operator de transport si de sistem;

c) PE- piată de echilibrare;

d) PZU - piata pentru ziua următoare;

e) SEN- Sistem electroenergetic national;

f) PO-CGSTSRC - Procedura operatională „Calificarea grupurilor pentru serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate" TEL-07_V_OS-DN/283.

Art. 6. - Termenii utilizati în prezenta metodologie au semnificatiile următoare:

- adecvanta SEN - capacitatea SEN de a satisface în permanentă cererile de putere si energie ale consumatorilor, luând în considerare iesirile din functiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât si cele rezonabil de asteptat a se produce neprogramat;

- probabilitatea de neacoperire a sarcinii/consumului - probabilitatea de neacoperire a vârfului de sarcină în sistemul electroenergetic cu puterea disponibilă existentă, calculată pentru o perioadă de un an;

- rezervă de capacitate - rezerva de putere suplimentară asigurată la cererea OTS de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore, în vederea acoperirii consumului în conditii deosebite.

 

CAPITOLUL IV

Stabilirea dimensiunii necesare a rezervei de capacitate

 

Art. 7. - În vederea efectuării calculelor de determinare a cantitătii necesare a rezervei de capacitate, OTS utilizează următoarele date:

a) prognoza vârfului de sarcină lunar pentru o perioadă de 1 la 5 ani si valorile realizate ale acestuia în perioada anterioară de 5 ani. Obligatia transmiterii datelor necesare revine fiecărui furnizor si operator de distributie titular al unei licente si al unui contract de concesiune a serviciului de distributie încheiat cu ministerul de resort, pentru puterea furnizată si, respectiv, puterea intrată/iesită în/din conturul fizic al operatorului de distributie, conform PO-CGSTSRC;

b) evolutia capacitătii de producere dispecerizabile licentiate si programul punerilor în functiune pe următorii 5 ani, opririle programate ale unitătilor de producere dispecerizabile pe o perioadă de un an si probabilitătile de iesire din functiune a unitătilor de producere. Probabilitătile de iesire din functiune sunt determinate pe baza întreruperilor neprogramate în perioada anterioară de 5 ani fată de data la care acestea sunt transmise, cu considerarea lucrărilor de retehnologizare si reabilitare sau a specificatiilor tehnice pentru grupurile noi, retehnologizate sau reabilitate, care urmează a fi puse în functiune. Transmiterea datelor se face conform PO-CGSTSRC de fiecare producător care detine în proprietate sau utilizează unităti dispecerizabile;

c) prognoza regimului hidrologic, considerând cazul cel mai defavorabil (an secetos). Transmiterea datelor se face conform PO-CGSTSRC de fiecare producător care detine în proprietate sau utilizează unităti dispecerizabile hidro, pentru datele aferente unitătilor respective pe o perioadă de 1 la 5 ani;

d) prognoza punerii în functiune si functionarea capacitătilor de producere utilizând surse regenerabile pentru următorii 5 ani. Transmiterea datelor se face conform PO-CGSTSRC de fiecare producător care detine în proprietate sau utilizează unităti pe bază de resurse regenerabile, pentru datele aferente unitătilor respective;

e) prognoza disponibilitătii liniilor electrice aeriene si a statiilor electrice cu tensiunea nominală de functionare de 110 kV si programele de retehnologizare, reabilitare, reparatii/mentenantă pentru aceste linii si statii pentru următorul an. Pentru instalatiile de 110 kV care nu fac parte din RET, transmiterea datelor se face conform PO-CGSTSRC de fiecare dintre operatorii de distributie titulari ai unei licente si ai unui contract de concesiune a serviciului de distributie încheiat cu ministerul de resort, care detine în proprietate sau exploatează astfel de instalatii;

f) prognoza balantei de import/export a energiei electrice pentru următorul an, considerând cazul cel mai defavorabil (export maxim si import minim). Transmiterea datelor se face conform PO-CGSTSRC de fiecare furnizor, la cererea OTS.

Art. 8. - (1) OTS determină anual, prin metode de calcul, pe baza unei proceduri proprii avizate de ANRE, următoarele mărimi:

a) rezerva de capacitate necesară (valori lunare);

b) prognoza evolutiei consumului (valori lunare);

c) numărul maxim de ore anual pentru care este probabil să nu fie acoperit consumul de energie electrică prognozat.

(2) OTS publică pe pagina sa de internet rezultatele calculelor prevăzute la alin. (1) si le transmite la ANRE prin scrisoare până cel târziu la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Art. 9. - Este definită „Faza I" ca fiind perioada tranzitorie cuprinsă între data aprobării metodologiei si data de 30 iunie 2008.

Art. 10. - (1) În „Faza I" OTS propune pretui maxim al rezervei de capacitate.

(2) În „Faza I" pretul maxim si cantitătile necesare pentru rezerva de capacitate se stabilesc prin decizie a presedintelui ANRE, pe baza informatiilor furnizate de OTS si de operatorii economici participanti la piata de energie electrică din România.

 

CAPITOLUL V

Selectarea si desemnarea unitătilor de producere

dispecerizabile care pot furniza serviciul tehnologic

de sistem rezervă de capacitate

 

Art. 11. - Selectarea unitătilor de producere dispecerizabile este realizată de OTS în „Faza I" pe baza următoarelor criterii:

a) grupul/grupurile se află în stare rece si nu este/sunt angajat/angajate prin sarcini contractuale de furnizare de servicii tehnologice de sistem sau de vânzare/cumpărare de energie electrică;

b) grupul/grupurile nu este/sunt supus/supuse unor restrictii de mediu;

c) grupul/grupurile nu este/sunt supus/supuse unor restrictii de evacuare a puterii în sistem;

d) grupul/grupurile nu este/sunt supus/supuse unor lucrări de reparati i/reabilitări/retehnologizări;

e) disponibilitatea demonstrată a grupului/grupurilor (calculată initial pe baza probabilitătii de defectare sau a refuzului de conectare, determinate pe baza datelor statistice din ultimii 5 ani, precum si pe baza duratei de mentenantă si a numărului de iesiri din functiune);

f) disponibilitatea resurselor primare (combustibil);

g) perioada în care grupul/grupurile poate/pot furniza serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate;

h) localizarea grupului/grupurilor;

i) timpul necesar de la desemnarea grupului/grupurilor până la momentul în care acesta/acestea este/sunt efectiv disponibil/disponibile pentru serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate (durata încheierii contractelor de combustibil, eventual constituirea stocurilor minime necesare).

Art. 12. - (1) Lista grupurilor selectate se publică si se actualizează lunar pe pagina de internet a OTS si, la acelasi termen, se transmite la ANRE prin scrisoare.

(2) Dacă ofertele de rezervă de capacitate din lista grupurilor de la alin. (1) sunt mai mari decât cantitatea necesară, desemnarea grupurilor pentru furnizarea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate se realizează prin licitatie cu pret maxim stabilit (prin decizie a presedintelui ANRE), organizată de OTS cu alocare neuniformă (pe baza preturilor si a cantitătilor oferite).

(3) Dacă ofertele de rezervă de capacitate din lista grupurilor de la alin. (1) în „Faza I" nu acoperă cantitatea necesară:

a) OTS comunică ANRE lista grupurilor calificate si cantitătile asigurate de fiecare dintre aceste grupuri; OTS notifică acele unităti de producere dispecerizabile ale operatorilor economici rezultate din aplicarea iterativă a procesului de la art. 11;

b) desemnarea grupului/grupurilor dispecerizabile care vor furniza serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate se realizează prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 13. - În cea de a doua fază ("Faza II") selectarea si desemnarea grupului/grupurilor care asigură serviciul tehnologic de sistem rezervă de capacitate se realizează prin mecanisme

concurentiale, în cadrul pietei de capacităti, după următorul program:

a) faza de definire, conform prevederilor cap. VIII;

b) faza de functionare în regim de probă, în paralel cu regimul reglementat, conform prevederilor cap. VIII.

 

CAPITOLUL VI

Utilizarea rezervei de capacitate

 

Art. 14. - (1) Modul de utilizare a rezervei de capacitate se stabileste în baza unei proceduri operationale elaborate de OTS si avizate de ANRE. Procedura operatională se publică pe pagina de internet a OTS.

(2) Utilizarea uneia sau mai multor unităti din cadrul rezervei de capacitate se poate face numai cu dispozitie prealabilă de minimum 3 zile consecutive, adresată în scris de OTS furnizorului/furnizorilor serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate cu care a încheiat contract/contracte.

(3) Încetarea utilizării rezervei de capacitate se face la comanda OTS, cu respectarea art. 20 sau în conditiile art. 27 si 28.

(4) Utilizarea rezervei de capacitate se realizează la solicitarea OTS si cu transmiterea unei notificări la ANRE.

Art. 15. - OTS si furnizorii serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate contractează unitătile de producere dispecerizabile pe baza procesului de selectare definit mai sus pentru „Faza I" sau pe baza mecanismului de piată definit în „Faza II".

Art. 16. - Durata minimă de contractare este de o lună. Durata maximă de contractare este de 5 ani.

Art. 17. - Contractarea este fermă si nu este transmisibilă la alti operatori economici. În cazul operatorilor economici care detin mai multe unităti de producere dispecerizabile, este posibil transferul la altă unitate proprie fără modificarea rezervei contractate si numai cu notificarea OTS cu minimum 15 zile înainte de data transferului serviciului.

Art. 18. - Pentru perioada tranzitorie definită de „Faza I" de implementare, durata maximă de contractare nu poate depăsi data de 30 iunie 2008.

Art. 19. - Verificarea rezervei de capacitate se poate realiza de OTS prin utilizarea rezervei de capacitate.

Art. 20. - Utilizarea unuia sau mai multor grupuri aflate în rezervă de capacitate se face pe o perioadă de cel putin 3 zile calendaristice consecutive din momentul sincronizării la SEN.

Art. 21. - Rezerva de capacitate se reface în maximum două săptămâni de la începerea utilizării ei, prin organizarea de licitatii/notificarea altor unităti de către ANRE, confomi art. 12, la cererea OTS sau prin oprirea unitătilor care sunt utilizate deja, dacă situatia din SEN permite această actiune.

Art. 22. - Energia livrată în faza de utilizare a unitătilor va fi decontată în primele 3 zile de productie cu pretul plafon de pe piata de echilibrare, iar în zilele următoare se aplică pretul rezultat în urma licitatiei pe piata de echilibrare.

Art. 23. - Decontarea serviciului este în responsabilitatea OTS si a operatorilor pietelor centralizate de energie electrică licentiati, atât în ceea ce priveste determinarea rezervei realizată în conformitate cu procedura internă a OTS si avizată de ANRE, cât si în ceea ce priveste determinarea sumelor de bani care trebuie plătite, inclusiv a penalizărilor aferente.

Art. 24. - (1) Este interzisă ofertarea pe PZU a unitătilor de producere dispecerizabile contractate pentru furnizarea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate.

(2) Este interzisă ofertarea pe PE a unitătilor de producere dispecerizabile pentru furnizarea serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate, cu exceptia perioadei în care unitătile de producere dispecerizabile sunt utilizate la comanda OTS, în conformitate cu art. 14.

Art. 25. - În „Faza II" este posibilă aplicarea unei formule de calcul pentru stabilirea modului de plată, formulă care poate fi introdusă în cadrul mecanismului de piată.

Art. 26. - (1) Penalizările pentru neîndeplinirea prevederilor contractuale sunt stabilite prin Contractul-cadru de vânzare/cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] si operatorul de transport si de sistem.

(2) În cazul a două abateri într-un interval de 12 luni consecutive, unitatea de producere dispecerizabilă care nu si-a realizat obligatiile contractuale de furnizare a serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate este exclusă din lista grupurilor selectate în vederea participării la licitatii pentru acest serviciu.

 

CAPITOLUL VII

Încetarea serviciului rezervă de capacitate

 

Art. 27. -încetarea furnizării serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate se poate realiza în conditiile prevederilor contractuale.

Art. 28. -încetarea furnizării serviciului tehnologic de sistem rezervă de capacitate înainte de termenele prevăzute în contract se poate realiza în următoarele conditii:

a) În cazuri de fortă majoră, dovedite în scris de partea contractantă care o invocă, prin acte doveditoare de la organismele abilitate să certifice existenta unor situatii de fortă majoră;

b) la solicitarea OTS si cu aprobarea ANRE, dacă unitatea nu si-a îndeplinit obligatiile contractuale cel putin o dată, după plata penalitătilor definite mai sus;

c) la depăsirea nivelului emisiilor de noxe pentru unitatea/centrala/societatea contractantă, stabilite conform reglementărilor, cu notificarea prealabilă a OTS cu minimum 15 zile înainte de solicitarea de încetare a serviciului;

d) la suspendarea sau la retragerea licentei de producere; în acest caz producătorul este obligat să notifice la OTS în termen de 3 zile;

e) În alte situatii, inclusiv suspendarea contractelor, numai cu aprobarea ANRE.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 29. - Până la definirea mecanismului de piată pentru asigurarea rezervei de capacitate si punerea lui în aplicare se utilizează un mecanism reglementat.

Art. 30. - Termenul pentru definirea mecanismului de piată pentru asigurarea rezervei de capacitate si a modalitătilor de plată pentru „Faza II" este 1 iulie 2008.

Art. 31. - Termenul de testare a functionării mecanismului de piată pentru rezerva de capacitate este de 6 luni de la data de 1 iulie 2008.

Art. 32. - Termenul de stabilire si avizare a procedurilor si metodologiilor pentru calculul parametrilor definiti în prezenta metodologie pentru „Faza II" este 31 martie 2008.

Art. 33. - Termenul de calcul efectiv al parametrilor pe baza metodologiilor si a procedurilor stabilite si avizate de ANRE este

30 iunie 2008.

Art. 34. - Rapoartele transmise de OTS la ANRE au, de regulă, periodicitate lunară.

Art. 35. - În „Faza I", orizontul de timp pentru care se prognozează evolutia consumului si a capacitătii disponibile este cel putin o lună.

Art. 36. - Utilizarea rezervei de capacitate în afara situatiilor descrise la cap. VI se poate face la solicitarea OTS în conditii care trebuie justificate în scris, pe o perioadă de cel mult două săptămâni pe semestru, nu mai mult de 50% din totalul rezervei de capacitate contractate, cu aprobarea prin decizie a presedintelui ANRE.

Art. 37. - OTS are obligatia să revizuiască procedura PO-CGSTSRC într-un termen de 30 de zile de la emiterea prezentei metodologii, pentru a include prevederile art. 7, si să o propună ANRE spre avizare.

Art. 38. - OTS propune spre avizare ANRE metodele de calcul pentru parametrii descrisi la art. 8 până la data de

31 martie 2008.

Art. 39. - OTS propune spre avizare ANRE procedura operatională de la art. 14 în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei metodologii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 40. - OTS propune spre avizare ANRE procedura operatională „Determinarea cantitătilor de servicii tehnologice de sistem rezervă de capacitate realizate fată de cele contractate" în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei metodologii.

Art. 41. - OTS propune spre avizare ANRE forma rapoartelor lunare de monitorizare a asigurării rezervei de capacitate în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei metodologii.

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

În temeiul art. 9 alin. (8) si (9) si al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit a), c) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi si tarife în domeniul energiei electrice si Procesul-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 13 iulie 2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorul de transport si de sistem va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art 3. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2004 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data publicării.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 13 iulie 2007.

Nr. 20.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

de stabilire a tarifelor pentru serviciul de sistem

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste modul de determinare a venitului reglementat ai operatorului de transport si de sistem necesar realizării serviciului de sistem, precum si modul de calcul al tarifului pentru serviciul de sistem si al tarifului pentru serviciul functional de sistem.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Prezenta metodologie este utilizată de operatorul de transport si de sistem, pentru calculul veniturilor reglementate si al tarifelor pentru serviciul de sistem si pentru serviciul functional de sistem din cadrul unei perioade tarifare si de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, la verificarea si aprobarea tarifelor respective.

 

CAPITOLULUI

Definitii si abrevieri

 

Art. 3. - Acronime:

- ANRE - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- BAR - baza reglementată a activelor;

- CPT- consum propriu tehnologic;

- HG - hotărâre a Guvernului;

- RBAR - rentabilitatea bazei reglementate a activelor;

- RET- reteaua electrică de transport;

- RRR - rata reglementată a rentabilitătii;

- SEN - Sistemul electroenergetic national;

- SFS - servicii functionale de sistem;

- S7S - servicii tehnologice de sistem;

- OTS - operator de transport si de sistem;

- UCTE - Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice.

Art. 4. - Termenii utilizati în prezenta metodologie au semnificatiile următoare:

 

Baza reglementată a activelor (BAR)

Valoarea netă contabilă a activelor imobilizate, corporale si necorporale, recunoscută de autoritatea competentă, ce contribuie la prestarea serviciului

Comanda operatională

Componentă a conducerii prin dispecer a SEN, prin care se realizează, în timp real, ierarhizat, de către personalul de comandă operatională din centrele de dispecer, functionarea sigură si economică a echipamentelor si instalatiilor din SEN

Conducerea prin dispecer a SEN

Activitatea specifică sectorului energiei electrice exercitată prin unităti specializate numite centre de dispecer, care au relatii ierarhizate de autoritate între ele si asupra participantilor la piata energiei electrice. Aceste relatii sunt distincte de cele administrative

Conducerea operatională

Constă în programarea operatională si comanda operatională

Consumator dispecerizabil

Consumatorul care, în concordantă cu aranjamentele contractuale, îsi reduce sarcina sau este întrerupt fie prin actiunea directă a OTS, fie prin actiunea consumatorului, la cererea OTS

Congestii (restrictii de retea)

Situatii de functionare, în care transportul energiei între două noduri sau zone de sistem conduce ia nerespectarea parametrilor de sigurantă în functionare a SEN, fiind necesară abaterea de la ordinea de merit a grupurilor dispecerizabiie (redispecerizare)

Perioadă tarifară

Perioadă în care se aplică tarife aprobate de autoritatea competentă; de regulă aceasta este de un an calendaristic.

Piată de echilibrare

Piată centralizată organizată si administrată de OTS pentru a colecta ofertele de livrare a energiei de echilibrare transmise de participantii la piata de echilibrare si a le utiliza pentru a asigura siguranta si stabilitatea în functionare a SEN si pentru a rezolva restrictiile de retea

Planificarea operatională

Activitate de planificare de către un centru de dispecer în limitele autoritătii sale de conducere prin dispecer, pe diferite orizonturi de timp - anual, semestrial, lunar -, a modului de echilibrare a balantei productie-consum, a schemelor de functionare a retelei electrice etc.

Programarea operatională

Activitate constând în programarea pe un orizont de timp de cel mult o săptămână, de către OTS, a schemei de functionare a RET si a retelei de 110 kV din autoritatea sa de decizie si a modului de echilibrare a balantei productie-consum

Rata reglementată a rentabilitătii (RRR)

Randamentul reglementat al BAR

Reglaj primar al frecventei

Reglarea automată si rapidă (timp < 30 sec.) a puterii active a grupurilor generatoare sub actiunea regulatoarelor de viteză proprii, în scopul mentinerii echilibrului dintre productie si consum la o frecventă apropiată de valoarea de consemn, asigurând securitatea retelei pe principiul solidaritătii partenerilor de productie

Reglaj secundar frecventă-putere

Reglarea automată si centralizată a puterii active a unor grupuri generatoare desemnate, în scopul readucerii frecventei si soldului SEN la valorile de consemn în cel mult 15 minute

Rentabilitatea bazei reglementate

a activelor (RBAR)

Costul mediu ponderat al capitalului propriu si împrumutat, calculat înainte de impozitare, reflectând proportiile capitalului propriu si împrumutat din capitalul total al unei companii. RBAR se determină prin înmultirea ratei reglementate a rentabilitătii cu baza reglementată a activelor.

Rezerva de reglaj primar

Rezervă care trebuie să fie mobilizată automat si integral în maximum 30 sec, la o abatere cvasistationară a frecventei de ± 200 mHz de la valoarea de consemn si trebuie să rămână în functiune pe o durată de minimum 15 minute dacă abaterea se mentine

Rezerva de reglaj secundar

Rezerva de putere care, la abaterea frecventei si/sau soldului SEN de la valoarea de consemn, poate fi mobilizată automat într-un interval de maximum 15 minute

Rezerva de reglaj tertiar rapid (rezerva „minut")

Rezerva de putere care are rolul de a asigura refacerea rapidă (maximum 15 min.) a rezervei de reglaj secundar si de a participa la reglarea frecventei si a soldului SEN programate

Rezerva de reglaj tertiar lent

Rezerva de putere asigurată de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 7 ore

Rezerva de capacitate

Rezerva de putere asigurată la cererea OTS de grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore, în vederea acoperirii cresterilor de sarcină peste valorile prognozate si a scăderii capacitătii disponibile sub nivelurile prognozate pentru un orizont de timp mediu

 

CAPITOLUL IV

Documente de referintă

 

Art. 5. - Aplicarea prezentei metodologii se face prin coroborare cu prevederile următoarelor documente:

a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare;

b) Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin HG nr. 867/2003;

c) Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr. 2.139/2004;

d) Codul tehnic al retelei electrice de transport, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 20/2004;

e) Codul comercial al pietei angro de energie electrică, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 25/2004;

f) Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 17/2002;

g) Procedura operatională Determinarea cantitătilor de servicii tehnologice de sistem realizate fată de cele contractate cod TEL-01.05 Aviz ANRE nr. 16/2006;

h) Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si termice, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 21/2002, cu modificările ulterioare;

i) Ghidul de completare a machetelor de monitorizare a activitătii operatorului de transport si de sistem, aprobat prin Decizia presedintelui ANRE nr. 1.769/2006.

 

CAPITOLUL V

Definirea si functiile serviciului de sistem

 

Art. 6. - OTS furnizează serviciul de sistem tuturor clientilor racordati la SEN. Prin serviciul de sistem se asigură următoarele:

a) siguranta în functionare a SEN;

b) functionarea eficientă a pietei de energie;

c) mentinerea în permanentă a parametrilor normati ai energiei electrice la toti participantii la piată;

d) restaurarea functionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

Art. 7. - Pentru realizarea serviciului de sistem, OTS utilizează:

a) resurse proprii constând în serviciile functionale de sistem pe care le furnizează utilizând competenta si mijloacele tehnice specifice;

b) resurse achizitionate de la alti participanti la piata energiei electrice, constând în servicii tehnologice de sistem.

Art. 8. - SFS exprimă activitatea operatională a OTS si sunt destinate să asigure conducerea prin dispecer a SEN, care cuprinde următoarele functii:

a) planificarea operatională;

b) conducerea operatională.

Art. 9. - STS sunt furnizate de producătorii de energie electrică sau consumatorii dispecerizabili si sunt utilizate de OTS în scopul de a asigura în principal:

a) compensarea variatiei de sarcină în SEN, respectiv reglarea frecventei si a soldului SEN;

b) compensarea diferentelor fată de programul de functionare a SEN, respectiv mentinerea de capacităti de rezervă de putere activă;

c) reglajul nivelului de tensiune în RET;

d) restaurarea functionării SEN după un colaps total sau al unei zone.

Art. 10. - STS sunt realizate cu următoarele mijloace:

a) sistemele de reglaj primar al frecventei ale producătorilor;

b) sistemul de reglaj secundar frecventă-putere automat si centralizat al producătorilor si OTS;

c) rezervele de reglaj tertiare de putere ale producătorilor;

d) rezervele de capacitate ale producătorilor;

e) sistemele locale de reglaj al tensiunii ale producătorilor, ale operatorilor de retea si ale consumatorilor dispecerizabili;

f) sistemele automate de izolare pe serviciile proprii si de autopomire a grupurilor în vederea restaurării functionării SEN după un colaps total sau al unei zone;

g) portofoliul de consumatori dispecerizabili care îsi reduc sarcina sau pot fi deconectati la dispozitia OTS.

 

CAPITOLUL VI

Determinarea venitului reglementat al OTS pentru asigurarea serviciului de sistem

 

bazei reglementate a activelor (RBAR).

(3) VSFS se calculează Art. 11. - (1) Venitul anual reglementat al OTS pentru asigurarea serviciului de sistem (VSS) se calculează pe baza principiului costurilor justificate în vederea functionării în conditii de sigurantă a SEN în perioada tarifară (t).

(2) VSS se utilizează pentru asigurarea venitului anual reglementat pentru realizarea SFS (VSFS) si pentru asigurarea venitului anual reglementat pentru procurarea STS (VSTS):

VSS = VSFS + VSTS

Art. 12. - (1) Venitul pentru asigurarea SFS (VSFS) se determină de către OTS, ca sumă între costurile justificate, necesare pentru activitătile desfăsurate în calitatea sa de operator de sistem, respectiv:

a) dispecerizarea instalatiilor SEN (comanda operatională la DEC, DET-uri si în statii, planificarea si programarea operatională);

b) managementul pietei de echilibrare;

c) managementul congestiilor;

d) managementul protectiilor;

e) managementul lucrărilor în sistem.

(2) VSFS aferent perioadei tarifare (t) va include următoarele costuri justificate ale OTS, recunoscute de ANRE, aferente activitătilor mentionate la alin. (1):

a) costurile de operare si mentenantă controlabile (CC); Costurile de operare si mentenantă controlabile cuprind:

1. costuri cu materii prime si materiale consumabile;

2. alte costuri cu materiale;

3. costuri cu apa, energia electrică si alte utilităti;

4. costuri cu lucrări de întretinere si reparatii;

5. costuri cu locatii de gestiune si chirii;

6. costuri cu prime de asigurare;

7. costuri cu studii si cercetări;

8. costuri cu alte servicii executate cu terti (inclusiv cursuri pentru perfectionarea personalului, colaboratori, comisioane si onorarii, protocol, reclamă si publicitate, deplasări, detasări si transferări, cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii);

9. costuri cu salariile personalului si alte cheltuieli legate de personal (salarii, diurne, prime, tichete de masă);

10. costuri cu despăgubiri, stabilite prin acordul părtilor.

b) costurile de operare si mentenantă necontrolabile (CNC); Costurile de operare si mentenantă necontrolabile cuprind:

1. costuri rezultate din plata impozitelor, redeventelor, taxelor si vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autoritătile locale;

2. costuri reglementate privind cheltuieli speciale;

3. contributii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeasi natură aferente fondului de salarii, exclusiv sistemele/fondurile alternative de pensii sau sănătate;

4. costuri extraordinare determinate de forta majoră;

5. costuri cu salarii compensatorii, conform cu legislatia în vigoare;

6. costurile cu despăgubirile stabilite prin hotărâre judecătorească, în cazul în care părtile nu se înteleg;

c) costurile cu amortizarea activelor existente si cu noile investitii (AM);

d) costurile cu schimburile de energie electrică neplanificate (CSN);

e) rentabilitatea cu relatia:

VSFSt = CC t-1 * (1-X) + CNCt + AM + CSNt + RBARt [lei], (1)

unde:

X - factor de eficientă ce se aplică costurilor de operare si mentenantă controlabile, egal cu cel aplicat la calculul venitului reglementat aferent serviciului de transport pentru perioada tarifară (t)-X initial, eficientă

(4) RBAR se calculează cu relatia:

RBARt = BARmedt x RRR [lei] (2)

(5) BAR medie pentru perioada tarifară (t) se calculează cu relatia:

BARmedt = (BARt-1 + BARt)/2 [lei], (3)

unde:

BARt-1 - baza reglementată a activelor la sfârsitul perioadei tarifare (t-1)

BARt - baza reglementată a activelor la sfârsitul perioadei tarifare (t)

BARt = BARt-1 + IAt – EAt – AM|t [lei] (4)

IAt - intrările de active recunoscute de ANRE în cursul perioadei tarifare (t)

EAt - iesirile de active sau valoarea activelor vândute/cedate în cursul perioadei tarifare (t)

AMt - suma dintre amortizarea perioadei tarifare (t) aferentă activelor ce compun BARt-1 si cea aferentă activelor considerate ca fiind puse/scoase în/din functiune la jumătatea perioadei tarifare (t), calculate folosindu-se metoda liniară cu aplicarea duratelor de amortizare legale.

(6) RRR se consideră egală cu cea aprobată pentru calculul venitului reglementat aferent serviciului de transport.

(7) OTS are obligatia de a aloca corect activele/cotele de active destinate serviciului de sistem fată de cele destinate serviciului de transport, pentru a se evita luarea în calcul a aceluiasi activ/aceleiasi cote de activ simultan si la calculul tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice si la calculul tarifului pentru SFS.

(8) OTS are obligatia de a aloca costurile cu salariile personalului si alte cheltuieli legate de personal (costuri cuprinse în costurile de operare si mentenantă controlabile) destinate serviciului de sistem fată de cele destinate serviciului de transport, pentru a se evita luarea în calcul a aceluiasi cost simultan si la calculul tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice si la calculul tarifului pentru SFS.

Art. 13. - (1) Venitul reglementat pentru achizitia STS (VSTS) este necesar OTS pentru achizitionarea următoarelor resurse:

a) rezerva de reglaj secundar frecventă/putere;

b) rezerva de reglaj tertiar rapid;

c) rezerva de reglaj tertiar lent;

d) rezerva de putere asigurată de capacitătile eficiente de producere ale grupurilor dispecenzabile în cogenerare pusă la dispozitia OTS;

e) rezerva de capacitate asigurată de grupurile generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore;

f) energia reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET.

(2) Cantitătile de STS necesare se determină si se contractează de către OTS în conformitate cu normele UCTE, cu prevederile Codului tehnic al retelei electrice de transport si ale Codului comercial al pietei angro de energie electrică, astfel încât să fie asigurată siguranta în functionare a SEN.

(3) OTS achizitionează lunar rezervele de reglaj mentionate la alin. (1), rezerva de putere asigurată de capacitătile eficiente de producere ale grupurilor dispecenzabile în cogenerare, pusă la dispozitia OTS sub formă de rezervă de reglaj tertiar lent, rezerva de capacitate si energia reactivă necesară RET, pe bază de contract încheiat cu furnizorii serviciilor respective, la tarife reglementate de ANRE/preturi negociate în functie de gradul de realizare a pietei concurentiale de servicii tehnologice de sistem.

(4) Venitul reglementat pentru achizitia STS de la alin. (1) lit. a) pentru perioada tarifară (t), (VSTSat) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achizitia cantitătilor orare de rezervă de reglaj secundar frecventă/putere atât în regim reglementat, cât si prin mecanisme de piată.

Acest venit se calculează cu relatia:

 

 

VSTS a,t =

Σ Σ

[(tSTSa,t * QSTSRna,t) + (PSTSLna,t * QSTSLna,t)][lei], (5)

nt

 

 

unde:

tSTSa,t - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (a) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)]

QSTSRna,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (a) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];

PSTSLna,t  - reprezintă pretul rezultat prin licitatie pentru STS de tipul (a) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în lei/(hMW)];

QSTSLna,t - reprezintă cantitatea de STS de tipul (a) asigurată prin licitatie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW].

(5) Venitul reglementat pentru achizitia STS de la alin. (1) lit. b) pentru perioada tarifară (t), (VSTSbt) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achizitia cantitătilor orare de rezervă de reglaj tertiar rapid atât în regim reglementat, cât si prin mecanisme de piată.

Acest venit se calculează cu relatia:

 

VSTS b,t =

Σ Σ

[(tSTSb,t * QSTSRnb,t) + (PSTSLnb,t * QSTSLnb,t)][lei], (6)

nt

 

 

unde:

tSTSb,t  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (b) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)];

QSTSRnb,t  - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (b) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];

PSTSLnb,t - reprezintă pretul rezultat prin licitatie pentru STS de tipul (b) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)I

QSTSLnb,t - reprezintă cantitatea de STS de tipul (b) asigurată prin licitatie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];

(6) Venitul reglementat pentru achizitia STS de la alin. (1) lit. c) pentru perioada tarifară (t), (VSTSc,t) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achizitia cantitătilor orare de rezervă de reglaj tertiar lent atât în regim reglementat, cât si prin mecanisme de piată.

Acest venit se calculează cu relatia:

 

VSTS c,t =

Σ Σ

[(tSTSc,t * QSTSRnc,t) + (PSTSLnc,t * QSTSLnc,t)][lei], (6)

nt

 

 

unde:

tSTSct - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (c) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)J;

QSTSRnc,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (c) asigurată de producătorul (n) În perioada tarifară (t), în [hMW];

PSTSLnc,t  - reprezintă pretul rezultat prin licitatie pentru STS de tipul (c) al producătorului (n) În perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)];

QSTSLnc,t - reprezintă cantitatea de STS de tipul (c) asigurată prin licitatie de producătorul (n) În perioada tarifară (t), în [hMW].

(7) Venitul reglementat pentru achizitia STS de la alin. (1) lit. d) pentru perioada tarifară (t), (VSTSdt) se determină ca sumă a costurilor fixe justificate recunoscute de ANRE, aferente capacitătilor eficiente de producere ale grupurilor dispecerizabile în cogenerare, pusă la dispozitia OTS sub formă de rezervă de reglaj tertiar lent.

Acest venit se calculează cu relatia:

VSTSndt =(Cteff,n/Ctinst,n) * CFnt[(lei)] (8)

unde:

Cteff,n - capacitatea electrică eficientă în cogenerare calificată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), pentru grupurile dispecerizabile în [MW];

Ctinst,n - capacitatea totală instalată în grupuri dispecerizabile a producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [MW];

CFnt - costurile fixe justificate aferente grupurilor dispecerizabile în cogenerare ale producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [lei].

 

Pentru perioada tarifară (t) VSTSd se determină astfel:

 

VSTS d,t =

Σ

VSTS d,tn [lei] (9)

n

 

 

(8) Venitul reglementat pentru achizitia serviciului de sistem de la alin (1) lit. e) pentru perioada tarifară (t), (VSTSe,t) se determină ca sumă a costurilor justificate recunoscute de ANRE producătorilor cu grupuri generatoare care au timp de pornire si preluare a sarcinii mai mic de 72 de ore si care pun la dispozitia OTS puterea calificată a respectivelor grupuri sub formă de rezervă de capacitate.

 

Acest venit se calculează cu relatia:

 

 

VSTS e,t =

Σ Σ

[(tSTSe,t * QSTSRne,t) + (PSTSLne,t * QSTSLne,t)][lei], (10)

nt

 

 

unde:

tSTS cet - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (e) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)];

QSTSRne,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (e) asigurată de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW];

PSTSLne,t  - reprezintă pretul rezultat prin licitatie pentru STS de tipul (e) al producătorului (n) în perioada tarifară (t), în [lei/(hMW)J;

QSTSLne,t  - reprezintă cantitatea de STS de tipul (e) asigurată prin licitatie de producătorul (n) în perioada tarifară (t), în [hMW].

 

(9) Venitul reglementat pentru achizitia STS de la alin. (1) lit. f) pentru perioada tarifară (t), (VSTSft) se determină ca sumă a costurilor justificate ale OTS recunoscute de ANRE pentru achizitia cantitătilor orare de energie reactivă necesară pentru reglajul tensiunii în RET atât în regim reglementat, cât si prin mecanisme de piată.

Acest venit se calculează cu relatia:

 

VSTS f,t =

Σ Σ

[(tSTSf,t * QSTSRnf,t) + (PSTSLnf,t * QSTSLnf,t)][lei], (11)

nt

 

 

unde:

tSTSf,t  - reprezintă tariful reglementat pentru STS de tipul (f) În perioada tarifară (t), în [lei/MVArh];

QSTSRnf,t - reprezintă cantitatea reglementată de STS de tipul (f) asigurată de producătorul (n) În perioada tarifară (t), în [MVArh];

PSTSLnf,t - reprezintă pretul rezultat prin licitatie pentru STS de tipul (f) al producătorului (n) În perioada tarifară (t), în [lei/MVArh];

QSTSLnf,t - reprezintă cantitatea de STS de tipul (f) asigurată prin licitatie de producătorul (n) În perioada tarifară (t), în [MVArh].

 

(10) Venitul reglementat pentru asigurarea STS de către OTS pentru perioada tarifară (t), (VSTS) se determină ca sumă a veniturilor de la alin. (4)-(9)-

Venitul pentru asigurarea STS se calculează cu relatia:

 

VSTS t =

Σ

VSTS p,tn [lei] (9) (12)

p

 

 

unde:

p = a, b, c, d, e, f.

 

CAPITOLUL VII

Calculul tarifului pentru serviciul de sistem

 

Art. 14. - Venitul aferent serviciului de sistem se obtine de OTS prin aplicarea tarifului pentru serviciul de sistem furnizorilor/producătorilor de energie electrică pentru cantitătile de energie electrică furnizată/consumată (inclusiv pentru export) si operatorilor de distributie pentru cantitătile de energie electrică achizitionate pentru acoperirea CPT.

Art. 15. - (1) Tarifele pentru serviciul de sistem si SFS se stabilesc pentru o perioadă tarifară (t) si se calculează pe baza venitului reglementat aferent serviciului respectiv.

(2) Venitul reglementat pentru perioada tarifară (t) se ajustează cu corectiile de venit corespunzătoare perioadelor tarifare (t-2) si (t-1).

(3) Venitul reglementat pentru asigurarea SFS si STS pentru perioada tarifară (t) se propune de către OTS până la data de 1 octombrie a perioadei tarifare (t-1) si se aprobă de către ANRE.

(4) În vederea determinării venitului reglementat pentru asigurarea SFS si STS pentru perioada tarifară (t), OTS transmite următoarele date:

a) prognozele pentru perioada tarifară (t);

b) corectiile pe baza realizărilor pentru perioada tarifară (t-2);

c) corectiile pe baza estimărilor/realizărilor pentru perioada tarifară (t-1), respectiv datele realizate pe primele 8 luni (ianuarie-august) si datele estimate pentru următoarele 4 luni (septembrie-decembrie) ale perioadei tarifare (t-1).

(5) Tarifele pentru serviciul de sistem, SFS si STS se propun de către OTS pentru fiecare perioadă tarifară în fiecare an până la data de 1 noiembrie si se aprobă de către ANRE.

Art. 16. - Tariful pentru SS, tSS perioada tarifară (t) se calculează cu relatia:

tsst= VSSt/(QCl + QEXP) [lei/MWh] (13)

 

Art. 17. - Tariful pentru SFS, tSFS perioada tarifară (t) se calculează cu relatia:

 

tSFS = VSFSt/(QCl + Qexpt) [lei/MWh], (14)

unde:

QClt - prognoza consumului intern, exceptând CPT din RET pentru perioada tarifară (t);

Qexpt - prognoza exportului pentru perioada tarifară (t).

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 18. - Toate datele necesare determinării veniturilor pentru serviciul de sistem (STS si SFS) sunt exprimate în termeni nominali.

Art. 19. - Tarifele pentru serviciul de sistem, SFS si STS se pot revizui la un interval de cel putin 6 luni dacă se constată diferente mai mari de 10 % între veniturile si costurile justificate ale OTS aferente serviciului în perioada analizată.

Art. 20. - În cazul în care OTS va realiza diferente venituri/costuri aferente SFS si STS în perioadă tarifară (t), corectiile se vor considera la calculul tarifelor pentru serviciul de sistem în perioadă tarifară (t+1), prin corectii aplicate venitului reglementat.

Art. 21. - ANRE va monitoriza cheltuielile/veniturile aferente SFS, STS si serviciului de sistem, iar OTS va transmite periodic aceste date, în conformitate cu prevederile Ghidului de completare a machetelor de monitorizare a activitătii OTS si ale prezentei metodologii.