MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 508         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 30 iulie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

597. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Prezentele norme metodologice se aplică produselor de protectie a plantelor, fără să se aducă atingere dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor în vederea plasării pe piată si a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prezentele norme metodologice se aplică produselor biocide, fără să se aducă atingere dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare."

2. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11 cu următorul cuprins:

„Art. 11. - În sensul prezentelor norme metodologice, următoarele expresii semnifică după cum urmează:

a) cercetarea si dezvoltarea stiintifică - experimentarea stiintifică, analiza sau cercetarea chimică în conditii controlate; această definitie cuprinde determinarea proprietătilor intrinseci, a performantelor si a eficacitătii, precum si cercetările stiintifice legate de dezvoltarea unui produs;

b) cercetarea si dezvoltarea în productie - dezvoltarea ulterioară a unei substante, în cursul căreia domeniile de aplicare a substantei sunt testate cu ajutorul productiilor-pilot sau al încercărilor de productie."

3. La articolul 9 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos;".

4. La articolul 10 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos;".

5. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Prin derogare de la prevederile alin. (3)-(5), pentru anumite preparate clasificate ca periculoase în sensul art. 6 se stabilesc exceptii de la normele de etichetare sau dispozitii speciale de etichetare, potrivit procedurilor derulate de Comisia Europeană pentru adaptările la progresul tehnic, dacă se demonstrează că va rezulta astfel o reducere a impactului asupra mediului. Scutirile sau dispozitiile speciale sunt definite si stabilite în anexa nr. 3 partea A sau B."

6. După alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru preparatele periculoase care rămân pe teritoriul României se admite etichetarea în conformitate cu normele nationale, în locul etichetării în conformitate cu normele internationale pentru transportul mărfurilor periculoase."

7. După alineatul (6) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) în cazul în care se aplică prevederile alin. (2)-(6), Agentia Natională pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase informează de îndată Comisia Europeană si statele membre si, după caz, adoptă măsurile prevăzute în anexa nr. 3, precum si alte măsuri, ca urmare a adaptării la progresul tehnic."

8. După alineatul (7) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

„(8) Informatiilor confidentiale furnizate autoritătilor unui stat membru sau Comisiei Europene le sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, cu modificările si completările ulterioare."

9. După alineatul (3) al articolului 20 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) ANSPCP ia toate măsurile ce se impun pentru ca persoanele care răspund de introducerea pe piată a preparatului să pună la dispozitia autoritătilor din statele membre:

a) datele utilizate la clasificarea si etichetarea preparatului;

b) orice informatie utilă referitoare la conditiile de ambalare, potrivit art. 8 alin. (1), inclusiv certificatul de testare, prevăzut în anexa nr. 7 partea A din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare;

c) datele utilizate la întocmirea fisei tehnice de securitate în conformitate cu art. 16."

10. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Introducerea pe piată a preparatelor periculoase care sunt conforme prezentelor norme metodologice nu poate fi interzisă, restrictionată sau împiedicată.

(2) în cazul în care se constată, pe baza rezultatelor analizelor, că un preparat, desi corespunde dispozitiilor prezentei hotărâri, prezintă un pericol pentru sănătatea umană sau pentru mediu, ANSPCP poate decide interzicerea temporară sau impunerea unor conditii specifice pentru introducerea pe piată a respectivului produs.

(3) ANSPCP informează Comisia Europeană asupra deciziei luate conform alin. (2), precizând si motivele care o justifică."

11. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si se actualizează prin ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, în functie de evolutia progresului tehnic în domeniu."

12. După articolul 23 se introduce următoarea mentiune: „Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Comisiei Europene 2001/60/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 226/2001, si ale Directivei Comisiei Europene 2006/8/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 19/2006, de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a anexelor II, III si V la Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea preparatelor periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 20071999."

13. Anexa nr. 1 „Metode conventionale de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor chimice periculoase" la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

14. Anexa nr. 2 „Metode conventionale de evaluare a pericolelor pentru mediu ale preparatelor chimice periculoase" la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

15. Anexa nr. 3 „Prevederi speciale cu privire la etichetarea anumitor preparate chimice periculoase" la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

16. Anexa nr. 4 „Confidentialitatea denumirii chimice a unei substante chimice periculoase" la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4 la prezenta hotărâre.

17. Anexa nr. 5 „Ghid pentru întocmirea fiselor tehnice de securitate" la normele metodologice se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5 la prezenta hotărâre.

18. În tot cuprinsul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, se înlocuiesc sintagma „substante chimice periculoase" cu sintagma „substante periculoase" si sintagma „preparate chimice periculoase" cu sintagma „preparate periculoase".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 597.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologicei)

 

METODE CONVENTIONALE

de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase

 

Introducere

 

Toate efectele asupra sănătătii ale fiecărei substante periculoase care intră în compozitia unui preparat periculos trebuie evaluate. Metoda conventională descrisa în sectiunile A si B este o metodă de calcul care se poate aplica pentru toate preparatele periculoase si care tine seama de toate proprietătile penculoase pentru sănătate ale substantelor periculoase care intră în compozitia preparatului periculos.

În acest scop, efectele periculoase pentru sănătate au fost clasificate după cum urmează:

1. efecte letale acute;

2. efecte ireversibile neletale, în urma unei singure expuneri;

3. efecte grave, în urma expunerii repetate sau prelungite;

4. efecte corozive, efecte intante;

5. efecte sensibilizante;

6. efecte cancerigene, efecte mutagene, efecte toxice pentru reproducere.

Efectele asupra sănătătii ale unui preparat periculos se evaluează conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din normele metodologice, prin metoda conventională descrisa în sectiunile A si B, folosindu-se limitele individuale de concentratie ale fiecărui component al preparatului periculos.

a) în cazul în care, în scopul aplicării metodei de evaluare descrise în sectiunea A, se prevăd limite de concentratie necesare pentrusubstantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase,aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, aceste limite de concentratie trebuie utilizate.

b) în cazul în care substantele periculoase care intră în compozitia preparatului periculos nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limitele de concentratie necesare în vederea aplicării metodei de evaluare descrise în sectiunea A, limitele de concentratie se prevăd conform specificatiilor din sectiunea B.

 

Procedura de clasificare a preparatelor periculoase este prevăzută în sectiunea A.

Clasificarea substantei sau substantelor periculoase care intră în compozitia preparatului periculos si clasificarea care rezultă pentru preparatul periculos se exprimă:

a) fie printr-un simbol si una sau mai multe fraze de risc;

b) fie prin categorii (categoria 1, categoria 2 sau categoria 3), însotite, de asemenea, de fraze de risc, în cazul substantelor si preparatelor periculoase care prezintă efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, conform prevederilor anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare. Prin urmare, este necesar să se tină seama, în afară de simbol, de toate frazele care semnalează riscuri deosebite si care sunt atribuite fiecăreia dintre substantele periculoase respective.

Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru sănătate ale preparatelor periculoase se exprimă prin limite de concentratie exprimate în procente de greutate, cu exceptia preparatelor gazoase, pentru care acestea sunt exprimate în procente de volum, în functie de clasificarea substantelor periculoase care intră în compozitia preparatului periculos.

În cazul în care pentru aceste substante periculoase nu sunt prevăzute limite de concentratie în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, limitele de concentratie luate în considerare în vederea aplicării acestei metode conventionale sunt prevăzute în sectiunea B.

 

SECTIUNEA A

Procedura de evaluare a pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase

 

1. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca foarte toxice:

1.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute si sunt încadrate la simbolul „T+", cu indicatia de pericol „foarte toxic" si frazele de risc R 26, R 27 sau R 28:

1.1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice, care produc efecte letale acute într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 1 din sectiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

1.1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 1.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:

 

Σ (PT+/LT+) 1,

 

unde:

PT+ = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante foarte toxice care intră în compozitia preparatului periculos;

Lt+ = limita de concentratie foarte toxică stabilită pentru fiecare substantă foarte toxică, exprimată în procente de greutate sau de volum;

1.2. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri si sunt încadrate la simbolul „T+", cu indicatia de pericol „foarte toxic" si fraza de risc R 39/cale de expunere:

1.2.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 2 din sectiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

2. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca toxice:

2.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute si sunt încadrate la simbolul „T+", cu indicatia de pericol „toxic" si frazele de risc R 23, R 24 sau R 25:

2.1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, care produc efecte letale acute într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 1 din sectiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

2.1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 2.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:

 

Σ  (PT+/LT+ + PT+/LT) 1,

 

unde:

PT+ = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante foarte toxice care intră în compozitia preparatului periculos;

PT = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante toxice care intră în compozitia preparatului periculos;

LT = limita de concentratie toxică stabilită pentru fiecare substantă foarte toxică sau toxică, exprimată în procente de greutate sau de volum;

2.2. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri si care sunt încadrate la simbolul „T", cu indicatia de pericol „toxic" si fraza de risc R 39/cale de expunere:

2.2.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice sau toxice, care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 2 din sectiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

2.3. preparatele periculoase care prezintă efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite si sunt încadrate la simbolul „T", cu indicatia de pericol „toxic" si fraza de risc R 48/cale de expunere:

2.3.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 3 din sectiunea B (tabelul nr. III sau nr. III A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

3. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca nocive:

3.1. preparatele periculoase care prezintă efecte letale acute si sunt încadrate la simbolul „Xn", cu indicatia de pericol „nociv" si frazele de risc R 20, R 21 sau R 22;

3.1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive si care produc efecte letale acute într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 1 din sectiunea B (tabelul nr. I sau nr. I A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

3.1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca foarte toxice, toxice sau nocive, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 3.1.1 lit. a) sau b), în cazul în care:

 

Σ  (PT+/LXn + PT/LXn + PXn/LXn) ≥ 1,

 

unde:

Pt+ = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante foarte toxice care intră în compozitia preparatului periculos;

PT = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante toxice care intră în compozitia preparatului periculos;

Pxn = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante nocive care intră în compozitia preparatului periculos;

LXn = limita de concentratie nocivă stabilită pentru fiecare substantă foarte toxică, toxică sau nocivă, exprimată în procente de greutate sau de volum;

3.2. preparatele periculoase care prezintă efecte acute asupra plămânilor în caz de ingestie si sunt încadrate la simbolul „Xn", cu indicatia de pericol „nociv" si fraza de risc R 65:

3.2.1.preparatele periculoase clasificate ca nocive conform criteriilor prevăzute la pct. 3.2.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare. La aplicarea metodei conventionale conform prevederilor pct. 3.1 din prezenta anexă nu se va tine seama de clasificarea unei substante periculoase la fraza de risc R 65;

3.3. preparatele periculoase care prezintă efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri si sunt încadrate la simbolul „Xn", cu indicatia de pericol „nociv" si fraza de risc R 68/ cale de expunere:

3.3.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă clasificată ca foarte toxică, toxică sau nocivă care produce efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 2 din sectiunea B (tabelul nr. II sau nr. II A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

3.4. preparatele periculoase care prezintă efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite si sunt încadrate la simbolul „Xn", cu indicatia de pericol „nociv" si fraza de risc R 48/ cale de expunere:

3.4.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă clasificată ca toxică sau nocivă care produce efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 3 din sectiunea B (tabelul nr. III sau nr. III A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

4. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate drept corozive:

4.1. preparatele periculoase care prezintă efecte corozive si sunt încadrate la simbolul „C", cu indicatia de pericol „coroziv" si fraza de risc R 35:

4.1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

4.1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35, într-o concentratie individuală inferioară limitei de concentratie prevăzute la pct. 4.1.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PC, R 35 /LC,R 35) ≥ 1,

 

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LC, R 35 = limita de concentratie de coroziune R 35 stabilită pentrufiecare substantă corozivă încadrată la fraza de risc R 35 si exprimată în procente de greutate sau de volum;

4.2. preparatele periculoase care prezintă efecte corozive si sunt încadrate la simbolul „C, cu indicatia de pericol „coroziv" si fraza de risc R 34:

4.2.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie cetei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

4.2.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34, într-o concentratie individuală care nu depăseste limitele de concentratie prevăzute la pct. 4.2.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PC, R 35 / LC, R 34 + PC, R 34 / LC, R 34 ≥ 1,

 

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PC, R 34 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 34 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LC, R 34 = limita de concentratie de coroziune stabilită pentru fiecare substantă corozivă încadrată la fraza de risc R 35 sau R 34 si exprimată în procente de greutate sau de volum.

5. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca iritante:

5.1. preparatele periculoase care pot provoca afectiuni oculare grave si sunt încadrate la simbolul „Xi", cu indicatia de pericol „iritant" si fraza de risc R 41:

5.1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 41, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

5.1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 41 sau clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R34, într-o concentratie individuală care nu depăseste limitele de concentratie prevăzute la pct. 5.1.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  ( PC, R 35 / Xi, R 41 + PC, R 34 / LXi, R 41 + PXi, R 41 / LXi, R 4l ) ≥ 1,

 

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PC, R 34 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 34 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PXi, R 41 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 41 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LXi, R 41 = limita de concentratie de iritare R 41 stabilită pentrufiecare substantă corozivă încadrată la fraza de risc R 35 sau R 34 sau pentru fiecare substantă iritantă încadrată la fraza R 41 si exprimată în procente de greutate sau de volum;

5.2. preparatele periculoase iritante pentru ochi si încadrate la simbolul „Xi", cu indicatia de pericol „iritant" si fraza de risc R 36:

5.2.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34 ori clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 41 sau R 36, într-d concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

5.2.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 41 sau R 36 ori drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34, într-o concentratie individuală care nu depăseste limitele de concentratie prevăzute la pct. 5.2.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PC, R 35 / Lxi, R 36 + PC, R 34 / LXi, R 36 + PXi, R 41 / LXi, R 36 + PXi, R 36 / LXi, R 36) ≥ 1,

 

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PC, R 34 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 34 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PXi R 41 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de greutafe sau de volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 41 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PXi, R 36 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 36 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LXi, R 36 = limita de concentratie de iritatie R 36 stabilită pentrufiecare substantă corozivă încadrată la fraza de risc R 35 sau R 34 ori pentru fiecare substantă iritantă încadrată la fraza de risc R 41 sau R 36 si exprimată în procente de greutate sau de volum;

5.3. preparatele periculoase iritante pentru piele si încadrate la simbolul „Xi", cu indicatia de pericol „iritant" si fraza de risc R 38:

5.3.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 38 sau drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

5.3.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R38 sau drept corozive si încadrate la fraza de risc R 35 sau R 34, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 5.3.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PC, R 35 / LXi, R 38 + PC, R 34 / LXi, R 38 + PXi, R 38 / LXi, R 38) ≥ 1,

 

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PC, R 34 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 34 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PXi, R 38 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de greutafe sau volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 38 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LXi, R 38 = limita de concentratie de iritatie R 38 stabilită pentrufiecare substantă corozivă încadrată la fraza de risc R 35 sau R 34 sau substantă iritantă încadrată la fraza de risc R 38 si exprimată în procente de greutate sau de volum;

5.4. preparatele periculoase iritante pentru căile respiratorii si încadrate la simbolul „Xi", cu indicatia de pericol „iritant" si fraza de risc R 37:

5.4.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 37, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 4 din sectiunea B (tabelul nr. IV sau nr. IV A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

5.4.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 37, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 5.4.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PXi, R 37 / LXi, R 37) ≥ 1,

 

unde:

PXi, R 37 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de greutate sau de volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 37 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LXi, R 37 = limita de concentratie de iritatie R 37 stabilită pentrufiecare substantă iritantă încadrată la fraza de risc R 37 si exprimată în procente de greutate sau de volum;

5.4.3. preparatele periculoase gazoase care contin mai multe substante periculoase clasificate ca iritante si încadrate la fraza de risc R 37 sau drept corozive si încadrate la fraza de risc R 34 sau R 35, într-o concentratie individuală inferioară limitei de concentratie prevăzute la pct. 5.4.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PC, R 35 / LXi, R 37 + PC, R 34 / LXi, R 37 + PXi, R 37 / LXi, R 37) ≥ 1,

unde:

PC, R 35 = valoarea concentratiei exprimate în procente de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 35 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PC, R 34 = valoarea concentratiei exprimate în procente de volum a fiecărei substante corozive încadrate la fraza de risc R 34 si care intră în compozitia preparatului periculos;

PXi, R 37 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de volum a fiecărei substante iritante încadrate la fraza de risc R 37 si care intră în compozitia preparatului periculos;

LXi, R 37 = limita de concentratie de iritatie stabilită pentru fiecare substantă corozivă, gazoasă, încadrată la fraza de risc R 35 sau R 34 sau pentru fiecare substantă iritantă, gazoasă, încadrată la fraza de risc R 37, exprimată în procente de greutate sau de volum.

6. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca sensibilizante:

6.1. preparatele periculoase pentru piele si încadrate la simbolul „Xi", cu indicatia de pericol „iritant" si fraza de risc R 43:

6.1.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă clasificată ca sensibilizantă si încadrată la fraza de risc R 43, care produce efecte periculoase pentru piele, într-o concentratie individuală egală sau superioară;

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie ceJei prevăzute la pct. 5 din sectiunea B (tabelul nr. V sau nr. V A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

6.2. preparatele periculoase în caz de inhalare si încadrate la simbolul „Xn", cu indicatia de pericol „nociv" si fraza de risc R 42:

6.2.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă clasificată ca sensibilizantă si încadrată la fraza de risc R 42, care produce efecte periculoase în caz de inhalare, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 5 din sectiunea B (tabelul nr. V sau nr. V A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

7. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate drept cancerigene:

7.1. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul „T" si la fraza de risc R 45 sau R 49:

7.1.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte cancerigene, clasificată drept cancerigenă si încadrată la fraza de risc R 45 sau R 49, care caracterizează substantele cancerigene din categoria 1 si categoria 2, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

7.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul „Xn" si la fraza de risc R 40:

7.2.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte cancerigene, clasificată drept cancerigenă si încadrată la fraza de risc R 40, care caracterizează substantele cancerigene din categoria 3, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

8. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca mutagene:

8.1. preparatele periculoase din categoriile 1 sau 2 încadrate la simbolul „T" si la fraza de risc R 46:

8.1.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte mutagene, clasificată ca mutagenă si încadrată la fraza de risc R 46, care caracterizează substantele mutagene din categoriile 1 si 2, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

8.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul „Xn" si la fraza de risc R 68:

8.2.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte mutagene, clasificată ca mutagenă si încadrată la fraza de risc R 68, care caracterizează substantele mutagene din categoria 3, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

9. În urma evaluării pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca toxice pentru reproducere:

9.1. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul „T si la fraza de risc R 60 (fertilitate):

9.1.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere si încadrată la fraza de risc R 60, care caracterizează substantele toxice pentru reproducere din categoriile 1 si 2, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

9.2. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul „Xn" si la fraza de risc R 62 (fertilitate):

9.2.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere si încadrată la fraza de risc R 62, care caracterizează substantele periculoase toxice pentru reproducere din categoria 3, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvemului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate Hmite de concentratie;

9.3. preparatele periculoase din categoria 1 sau 2 încadrate la simbolul „T" si la fraza de risc R 61 (dezvoltare):

9.3.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere si încadrată la fraza de risc R 61, care caracterizează substantele periculoase toxice pentru reproducere din categoriile 1 si 2, într-o concentratie egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

9.4. preparatele periculoase din categoria 3 încadrate la simbolul „Xn" si la fraza de risc R 63 (dezvoltare):

9.4.1. preparatele periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă care produce efecte toxice pentru reproducere, clasificată ca toxică pentru reproducere si încadrată la fraza de risc R 63, care caracterizează substantele periculoase toxice pentru reproducere din categoria 3, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute la pct. 6 din sectiunea B (tabelul nr. VI sau nr. VI A) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvemului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie.

 

SECTIUNEA B

Limite de concentrape utilizabile la evaluarea pericolelor pentru sănătate ale preparatelor periculoase

 

Pentru fiecare dintre efectele periculoase pentru sănătate ale preparatelor periculoase, în tabelele nr. I-VI sunt prevăzute limitele de concentratie exprimate în procente de greutate, utilizate pentru preparatele periculoase negazoase, iar în tabelele nr. I A-VI A sunt prevăzute limitele de concentratie exprimate în procente de volum, utilizate pentru preparatele periculoase gazoase. Aceste limite de concentratie sunt utilizate în cazul în care nu sunt prevăzute limite de concentratie pentru substanta periculoasă respectivă în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

1. Efecte letale acute

1.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoase

Limitele de concentratie prevăzute în tabelul nr. I, exprimate în procente de greutate, determină clasificarea preparatului periculos, altul decât cel gazos, în functie de concentratia individuală a substantei sau substantelor periculoase care intră în compozitia acestuia. Tabelul nr. I include si clasificarea acestor substante periculoase.

 

Tabelul nr. I

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

T+

T

Xn

T+ si R 26, R 27, R 28

concentratie 7%

1% s concentratie < 7%

0,1% concentratie < 1%

T si R 23, R 24, R 25

 

concentratie 25%

3% concentratie < 25%

Xn si R 20, R 21, R 22

 

 

concentratie 25%

 

Frazele de risc R se atribuie preparatelor periculoase, altele decât cele gazoase, în functie de următoarele criterii:

a) eticheta preparatului periculos va contine una sau mai multe dintre frazele de risc R prevăzute în tabelul nr. I, în functie de clasificarea utilizată;

b) în general, frazele de risc R selectate pentru a fi înscrise pe eticheta preparatului periculos sunt cele aplicabile pentru substanta sau substantele periculoase care intră în compozitia preparatului periculos într-o concentratie care determină cea mai severă clasificare.

1.2. Preparate periculoase gazoase

Limitele de concentratie, exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. I A determină clasificarea preparatelor periculoase gazoase în functie de concentratia individuală a substantei sau substantelor periculoase gazoase care intră în compozitia acestuia. Tabelul nr. IA include si clasificarea acestor substante periculoase.

 

Tabelul nr. IA

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

T+

T

Xn

T+si R 26, R 27, R 28

concentratie 1%

0,2% concentratie < 1 %

0,02% ≤ concentratie < 0,2%

T si R 23. R 24. R 25

 

concentratie 5 %

0,5% ≤ concentratie < 5%

XnsiR20. R21.R22

 

 

concentratie ≥  5%

 

Frazele de risc R se atribuie preparatelor periculoase gazoase în functie de următoarele criterii:

a) eticheta preparatului periculos va contine una sau mai multe dintre frazele de risc R prevăzute în tabelul nr. I, în functie de clasificarea utilizată;

b) în general, frazele de risc R selectate pentru a fi înscrise pe eticheta preparatului periculos sunt cele aplicabile pentru substanta sau substantele periculoase care intră în compozitia preparatului periculos într-o concentratie care determină mai severă clasificare.

2. Efectele ireversibile neletale în urma unei singure expuneri

2.1.Preparate periculoase, altele decât cele gazoase Pentru substantele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R 39/cale de expunere-R 68/cale de expunere), limitele individuale de concentratie prevăzute în tabelul nr. II, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatelor periculoase care contin aceste substante periculoase.  

 

Tabelul nr. II

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

T+

T

Xn

T+ si R 39/cale de expunere

concentratie  10%

R 39*) obligatoriu

1% ≤ concentratie < 10%

R 39*) obligatoriu

0,1% ≤ concentratie < 1%

R 68*) obligatoriu

T si R 39/cale de expunere

 

concentratie ≥  10%

R 39*) obligatoriu

1% ≤ concentratie < 10%

R 68*) obligatoriu

Xn si R 68/cale de expunere

 

 

concentratie ≥ 10%

R68*) obligatoriu

 

*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 si 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvemului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare).

 

2.2. Preparate periculoase gazoase

Pentru substantele periculoase gazoase care produc efecte ireversibile neletale în urma unei singure expuneri (R 39/caJe de expunere-R 68/cale de expunere), limitele individuale de concentratie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. II A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase gazoase.

 

Tabelul nr. IIA

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

T+

T

Xn

T+ si R 39/cale de expunere

concentratiei 1%

R39*) obligatoriu

0,2% ≤ concentratie < 1%

R39*) obligatoriu

0,02% ≤ concentratie < 0,2%

R68*) obligatoriu

T si R 39/cale de expunere

 

concentratie ≥  5%

R39*) obligatoriu

0,5% ≤ concentratie < 5%

R68*) obligatoriu

Xn si R 68/cale de expunere

 

 

concentratie ≥ 5%

R68*) obligatoriu

 

*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 si 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare).

 

3. Efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite

3.1.Preparate periculoase, altele decât cele gazoase

Pentru substantele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele individuale de concentratie prevăzute în tabelul nr. III, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase.

 

Tabelul nr. III

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

T

Xn

T si R48/cale de expunere

concentratie ≥ 10%

R48*) obligatoriu

1% ≤ concentratie < 10%

R48*) obligatoriu

Xn si R48/cale de expunere

 

concentratie ≥ 10%

R48*) obligatoriu

 

*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 si 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvemului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare).

 

3.2. Preparate periculoase gazoase

Pentru substantele periculoase gazoase care produc efecte grave în urma expunerii repetate sau prelungite (R48/cale de expunere), limitele individuale de concentratie exprimate în

procente de volum, prevăzute în tabelul nr. III A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase.

 

Tabelul nr. III A

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

T

Xn

T si R 48/cale de expunere

concentratie ≥  5%

R 48*) obligatoriu

0,5 % s, concentratie < 5%

R48*) obligatoriu

Xn si R 48/cale de expunere

 

concentratie ≥  5%

R48*) obligatoriu

 

*) Pentru indicarea căii de administrare/expunere (cale de expunere) se vor utiliza frazele combinate prevăzute la pct. 3.2.1, 3.2.2 si 3.2.3 din ghidul de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare).

 

4. Efecte corozive si iritante, inclusiv leziuni oculare grave

4.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoase

Pentru substantele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte corozive (R 34, R 35) sau efecte iritante (R 36, R 37, R 38, R 41), limitele individuale de concentratie prevăzute în tabelul nr. IV, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase.

 

Tabelul nr. IV

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

C si R 35

C si R 34

Xi si R 41

Xi si R 36, R 37, R 38

C si R 35

concentratie ≥ 10%

R35 obligatoriu

5% concentratie < 10%

R 34 obligatoriu

5 % *)

1% ≤ concentratie < 5%

R 36/38 obligatorii

C si R 34

 

concentratie ≥ 10%

R 34 obligatoriu

10 % *)

5% concentratie < 10%

R 36/38 obligatorii

Xi si R 41

 

 

Concentratie ≥ 10%

R41 obligatoriu

5% s concentratie < 10%

R 36 obligatoriu

Xi si R 36, R 37, R 38

 

 

 

concentratie ≥ 20%

R 36, R 37, R 38 sunt obligatorii în functie de concentratia prezentă dacă se aplică substantelor respective

 

") Conform ghidului de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare), substantele periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R35 sau R34 sunt considerate ca fiind încadrate si la fraza de risc R 41. Prin urmare, dacă preparatul periculos contine substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R35 sau R34, în concentratii inferioare Urnitelor de concentratie necesare pentru clasificarea preparatului periculos, drept coroziv, astfel de substante periculoase pot contribui la clasificarea preparatului periculos ca iritant si încadrat la fraza de risc R41 sau R36.

Simpla aplicare a metodei conventionale preparatelor care contin substante clasificate drept corozive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supradasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alti factori semnificativi (de ex. pH-ul preparatului). Asadar, pentru clasificarea corozivitătii trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 5 alin. (3) lit. b) si c) din prezentele norme metodologice.

 

4.2. Preparate periculoase gazoase

Pentru substantele periculoase gazoase care produc efecte corozive (R34, R35) sau efecte iritante (R36, R37, R38, R41), limitele individuale de concentratie exprimate în procente de

volum, prevăzute în tabelul nr. IV A, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase.

 

Tabelul nr. IV A

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

C si R 35

C si R 34

Xi si R 41

Xi si R 36, R 37, R 38

C si R 35

concentratie ≥ 1 % R35 obligatoriu

0,2% concentratie < 1

% R34 obligatoriu

0,2 % *)

0,02 % concentratie < 0,2 %

R 36 / 37 / 38 obligatorii

C si R 34

 

concentratie ≥ 5 %

R34 obligatoriu

5 % *)

0,5 % ≤ concentratie < 5 %

R 36 / 37 / 38 obligatorii

Xi si R 41

 

 

concentratie ≥ 5 % R41 obligatoriu

0,5 % ≤ concentratie < 5 %

R 36 obligatoriu

Xj si R 36, R 37, R 38

 

 

 

concentratie ≥  5 %

R 36, R 37, R 38 obligatorii, după caz)

 

*) Conform ghidului de etichetare (anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvemuiui nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare), substantele periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R35 sau R34 sunt considerate ca fiind încadrate si la fraza de risc R41. Prin urmare, dacă preparatul periculos contine substante periculoase clasificate drept corozive si încadrate la fraza de risc R35 sau R34, în concentratii inferioare limitelor de concentratie necesare pentru clasificarea preparatului periculos drept coroziv, astfel de substante periculoase pot contribui la clasificarea preparatului periculos ca iritant si încadrat la fraza de risc R 41 sau iritant si încadrat la fraza de risc R36.

Simpla aplicare a metodei conventionale preparatelor care contin substante clasificate drept corozive sau iritante se poate solda cu o subclasificare sau supradasificare a gradului de periculozitate, în caz că nu se iau în considerare alti factori semnificativi (de ex. pH-ul preparatului). Asadar, pentru clasificarea corozivitătii trebuie să se aibă în vedere recomandările făcute la pct. 3.2.5 din anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 49072002, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 5 alin. (3) Irt b) si c) din prezentele norme metodologice.

 

5. Efecte sensibilizante

5.1. Preparate periculoase, altele decât cele gazoase

Preparatele periculoase, altele decât cele gazoase, care produc efecte sensibilizante sunt clasificate ca sensibilizante si sunt încadrate:

a) la simbolul Xn si la fraza de risc R42, dacă aceste efecte se produc în urma unei inhalatii;

b) la simbolul Xi si la fraza de risc R43, dacă aceste efecte se produc la contactul cu pielea.

Limitele individuale de concentratie prevăzute în tabelul nr. V, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos.

 

Tabelul nr. V

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

sensibilizant si R 42

sensibilizant si R 43

sensibilizant si R 42

concentratie ≥ 1 %

R 42 obligatoriu

 

sensibilizant si R 43

 

concentratie ≥  1%

R 43 obligatoriu

 

5.2.Preparate periculoase gazoase

Preparatele periculoase gazoase care produc efecte sensibilizante sunt clasificate ca sensibilizante si încadrate la:

a) simbolul Xn si fraza de risc R42, dacă aceste efecte se produc în urma unei inhalări;

b) simbolul Xi si fraza de risc R43, dacă aceste efecte se produc la contactul cu pielea.

Limitele individuale de concentratie prevăzute în tabelul nr. V-A, exprimate în procente de volum, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos.

 

Tabelul nr. V A

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

sensibilizant si R 42

sensibilizant si R43

sensibilizant si R 42

concentratie ≥ 0,2%

R 42 obligatoriu

 

sensibilizant si R 43

 

concentratie ≥ 0,2%

R 43 obligatoriu

 

6. Efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere

6.1 .Preparate periculoase, altele decât cele gazoase

Pentru substantele periculoase, altele decât cele gazoase, care prezintă efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, limitele de concentratie prevăzute în tabelul nr. VI, exprimate în procente de greutate, determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase. Acestor preparate periculoase li se atribuie următoarele simboluri si fraze de risc:

a) preparate periculoase cancerigene din categoriile 1 si 2: T; R 45 sau R 49;

b) preparate periculoase cancerigene din categoria 3: Xn; R 40;

c) preparate periculoase mutagene din categoriile 1 si 2: T; R 46;

d) preparate periculoase mutagene din categoria 3: Xn; R 68;

e) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 si 2: T; R 60;

f) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 si 2: T; R 61;

g) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3: Xn; R 62;

h) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3: Xn; R 63.

 

Tabelul nr. VI

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

Categoriile 1 si 2

Categoria 3

Substante cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R 45 sau R 49

Concentratiei ≥ 0,1%

cancerigen

R 45, R 49 obligatorii, după caz

 

Substante cancerigene din categoria 3 cu R 40

 

Concentratie ≥ 1 %

Cancerigen

R40 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deia R45 *))

Substante mutagene din categoria 1 sau 2 cu R 46

Concentratie ≥ 0,1 %

mutagen

R 46, obligatoriu

 

Substante mutagene din categoria 3 cu R 68

 

Concentratie ≥ 1%

Mutagen

R 68 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deia R46)

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R 60 (fertilitate)

Concentratie ≥ 0,5% toxice pentru reproducere (fertilitate)

R 60, obligatoriu

 

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R 62 (fertilitate)

 

Concentratie ≥ 5%

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R 62 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deja R60)

Substante „toxice pentru reproducere"

din categoria 1 sau 2 cu R 61 (dezvoltare)

 

Concentratie ≥ 0,5%

toxice pentru reproducere (dezvoltare)

R 61 obligatoriu

 

 

 

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R63 (dezvoltare)

 

concentratie ≥ 5%

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R 63 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit dejaR61)

 

*) în cazurile în care preparatului i s-au atribuit frazele de risc R49 si R40, se vor păstra ambele fraze R, întrucât R40 nu delimitează căile de expunere, iar R49 se atribuie numai pentru calea de expunere prin inhalare.

 

6.2. Preparate periculoase gazoase

Pentru substantele periculoase gazoase care produc efecte cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere, limitele de concentratie exprimate în procente de volum, prevăzute în tabelul nr. VI A determină, după caz, clasificarea preparatului periculos care contine aceste substante periculoase. Acestor preparate periculoase li se atribuie următoarele simboluri si fraze de risc:

a) preparate periculoase cancerigene din categoriile 1 si 2: T; R 45 sau R 49

b) preparate periculoase cancerigene din categoria 3: Xn; R 40;

c) preparate periculoase mutagene din categoriile 1 si 2: T; R 46;

d) preparate periculoase mutagene din categoria 3: Xn; R 68;

e) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoriile 1 si 2: T; R 60;

f) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoriile 1 si 2: T; R 61;

g) preparate periculoase toxice pentru reproducere (fertilitate) din categoria 3: Xn; R 62;

h) preparate periculoase toxice pentru reproducere (dezvoltare) din categoria 3: Xn; R 63.

 

Tabelul nr. VIA

 

Clasificarea substantei periculoase gazoase

 

Clasificarea preparatului periculos gazos

Categoriile 1 si 2

Categoria 3

Substante cancerigene din categoria 1 sau 2 cu R 45 sau R 49

Concentratie ≥ 0,1%

cancerigen

R 45, R 49 obligatorii, după caz

 

Substante cancerigene din categoria 3 cu R 40

 

Concentratie ≥ 1 %

cancerigen

R 40 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deia R 45 *)

Substante mutagene din categoria 1 sau 2 cu R 46

Concentratiei ≥ 0,1%

mutagen

R 46 obligatoriu

 

Substante mutagene din categoria 3 cuR68

 

Concentratie ≥ 1 %

mutagen

R 68 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deia R46)

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R 60 (fertilitate)

Concentratie ≥ 0,2%

toxice pentru reproducere (fertilitate)

R60 obligatoriu

 

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R 62 (fertilitate)

 

Concentratie ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (fertilitate)

R 62 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deia R60)

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 1 sau 2 cu R 60 (dezvoltare)

Concentratie ≥ 0,2%

toxice pentru reproducere (dezvoltare)

R61 obligatoriu

 

Substante „toxice pentru reproducere" din categoria 3 cu R 63 (dezvoltare)

 

Concentratie ≥ 1 %

toxic pentru reproducere (dezvoltare)

R 63 obligatoriu (numai dacă nu s-a atribuit deiaR61)

 

 *) în cazurile în care preparatului i s-au atribuit frazele de risc R49 si R40, se vor păstra ambele fraze R, întrucât R 40 nu delimitează căile de expunere, iar R 49 se atribuie numai pentru calea de expunere prin inhalare.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

METODE CONVENTIONALE DE EVALUARE

a pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase

 

Introducere

Rezultatul evaluării sistematice a tuturor efectelor periculoase pentru mediu ale preparatelor periculoase este redat prin limite de concentratie exprimate în procente de greutate sau, în cazul preparatelor periculoase gazoase, în procente de volum, în functie de clasificarea substantei periculoase care intră în compozitia preparatului periculos.

Sectiunea A prezintă metoda conventională de calcul prevăzută la art. 6 alin. (1) lit a) din prezentele norme metodologice, precum si frazele de risc R utilizate pentru clasificarea preparatelor periculoase.

Sectiunea B prezintă limitele de concentratie utilizate în cazul aplicării metodei conventionale de evaluare a pericolelor preparatelor periculoase, precum si simbolurile si frazele de risc R utilizate pentru clasificarea preparatelor periculoase.

Conform prevederilor art 6 alin. (1) lit. a) din prezentele norme metodologice, pericolele pentru mediu ale unui preparat periculos sunt evaluate prin metoda conventională descrisă în sectiunile Asi B, luându-se în considerare limitele individuale de concentratie ale fiecărei substante periculoase care intră în compozitia preparatului periculos.

a) în cazul în care substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, se încadrează în anumite limite de concentratie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare prevăzute în sectiunea A a acestei anexe, se utilizează aceste limite de concentratie.

b) în cazul în care substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la nonnele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie necesare pentru aplicarea metodei de evaluare prevăzute în sectiunea A, limitele de concentratie se stabilesc conform prevederilor sectiunii B.

Sectiunea C prezintă metodele de testare care permit evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase.

 

SECTIUNEA A

Procedura de evaluare a pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase

 

a) Mediul acvatic

Metoda conventională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase

Metoda conventională de evaluare a pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase ia în considerare toate pericolele pe care un preparat periculos le poate prezenta pentru acest mediu, conform următoarelor prevederi:

În urma evaluării pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase, următoarele preparate periculoase sunt clasificate ca periculoase pentru mediu si:

1. Încadrate la simbolul „N", cu indicatia de pericol „periculos pentru mediu" si frazele de risc R 50 si R 53 (R 50-53):

1.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu si încadrate la frazele de risc R 50-53, în concentratii individuale egale sau superioare:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

1.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 1.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ (PN, R 50-53 / LN, R 50-53) ≥ 1,

 

unde:

PN, R 50-53 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 50-53;

LN, R 50-53 = limita de concentratie R 50-53 exprimată în procente de greutate, prevăzută pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 50-53;

2. Încadrate la simbolul „N", cu indicatia de pericol „periculos pentru mediu" si la frazele de risc R 51 si R 53 (R 51-53), cu exceptia cazului în care preparatul periculos a fost deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1:

2.1.preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53 sau R 51-53 într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

2.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53 sau R 51-53, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 2.1 lit. a), dacă:

 

Σ (PN, R 50-53 / LN, R 51-53 + PN, R 51-53/ LN, R 51-53 ) ≥ 1,

 

unde:

PN, R 50-53 = vaoarea concentratiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 50-53;

PN, R 51-53 = valoarea concentratiei exprimate în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele deriscR 51-53;

LN, R 51-53 = limita de concentratie R 50-53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 50-53 sau R 51-53;

3. sunt încadrate la frazele de risc R 52 si R 53 (R 52-53), cu exceptia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1 sau 2:

3.1.preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53, R 51-53 sau R 52-53, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. I), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

3.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53, R 51-53 sau R 52-53, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 3.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ (PN, R 50-53 / LR 52-53 + PN, R 51-53 / LR 52-53 + PN, R 52-53 / LR 52-53) ≥ 1,

 

unde:

PN, R 50-53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 50-53;

PN, R 51-53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 51-53;

PN, R 52-53 = vaoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 52-53;

LR 52-53 = limita de concentratie R 52-53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 50-53, R 51-53 sau R 52-53;

4. sunt încadrate la simbolul „N", cu indicatia de pericol „periculos pentru mediu" si la fraza de risc R 50, cu exceptia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1 :

4.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 50, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. II), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

4.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 50, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 4.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ (PN, R 50 / LN, R 50) ≥ 1,

 

unde;

PN, R 50 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R 50;

LN, R 50 = limita de concentratie R 50 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R 50;

4.3. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 50, care nu corespund criteriilor prevăzute la pct. 4.1 sau 4.2 si care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la frazele de risc R 50-53, dacă:

 

Σ  (PN, R 50 / LN, R 50 + PN, R 50-53 / LN, R 50 ) ≥ 1,

 

unde:

PN, R 50 = vaoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R 50;

PN, R 50-53 = vaoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 50-53;

LN, R 50 = limita de concentratie R 50 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R 50 sau la frazele de risc R 50-53;

5. Încadrate la fraza de risc R 52, cu exceptia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1,2, 3 sau 4:

5.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 52, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. III), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

5.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 52, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 5.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PR 52 / LR 52) ≥ 1,

 

unde:

PR 52 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la fraza de riscR 52;

LR 52 = limita de concentratie R 52 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R 52;

6. Încadrate la fraza de risc R 53, cu exceptia cazului în care preparatul periculos este deja clasificat conform prevederilor de la pct. 1,2 sau 3:

6.1. preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 53, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. IV) în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

6.2. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 53, într-o concentratie individuală inferioară limitelor de concentratie prevăzute la pct. 6.1 lit. a) sau b), dacă:

 

Σ  (PR 53 / LR 53) ≥ 1,

 

unde:

PR 53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R 53;

LR 53 = limita de concentratie R 53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la fraza de risc R 53;

6.3. preparatele periculoase care contin mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la fraza de risc R 53, care nu corespund criteriilor prevăzute la pct 6.2 si care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu si încadrate la frazele de risc R 50-53 sau R 52-53, dacă:

 

Σ  (PR 53 / LR 53 + PN, R 50-53 / LR 53 + PN, R 51-53 / LR 53 + PR 52-53 / LR 53) ≥ 1,

 

unde:

PR 53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la fraza de risc R 53;

PN, R 50-53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 50-53;

PN, R 51-53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele deriscR 51-53;

PR 52-53 = valoarea concentratiei exprimată în procente de greutate a fiecărei substante periculoase pentru mediu, care intră în compozitia preparatului periculos, încadrate la frazele de risc R 52-53;

LR 53 = limita de concentratie R 53 exprimată în procente de greutate, stabilită pentru fiecare substantă periculoasă pentru mediu care intră în compozitia preparatului periculos, încadrată la frazele de risc R 53, R 50-53, R 51-53 sau R 52-53.

 

b) Mediul neacvatic

b1) Stratul de ozon

Metoda conventională de evaluare a pericolelor pentru stratul de ozon ale preparatelor periculoase

În urma evaluării pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase, următoarele preparate sunt clasificate ca periculoase pentru mediu si:

1. sunt încadrate la simbolul „N", cu indicatia de pericol „periculos pentru mediu" si fraza de risc R 59:

1.1.preparatele periculoase care contin una sau mai multe substante clasificate ca periculoase pentru mediu, încadrate la simbolul „N" si la fraza de risc R 59, într-o concentratie individuală egală sau superioară:

a) fie celei prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru substanta sau substantele periculoase respective;

b) fie celei prevăzute în sectiunea B (tabelul nr. V), în cazul în care substanta sau substantele periculoase nu sunt prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau sunt prevăzute fără a fi indicate limite de concentratie;

b2) Mediul terestru

Evaluarea pericolelor pentru mediul terestru ale preparatelor periculoase

Clasificarea preparatelor periculoase utilizând frazele de risc de mai jos ia în considerare criteriile detaliate de utilizare a frazelor de risc prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

-R 54-toxic pentru floră;

-R 55-toxic pentru faună;

-R 56-toxic pentru organismele din sol;

-R 57-toxic pentru albine;

-R 58-poate avea efecte adverse pe termen lung asupra mediului.

 

SECTIUNEA B

Limitele de concentratie aplicate la evaluarea pericolelor pentru mediu ale preparatelor periculoase

 

1. Pentru mediul acvatic

Limitele de concentratie prevăzute în tabelele nr. MV si exprimate în procente de greutate determină clasificarea preparatelor periculoase în functie de concentratia individuală a substantei sau substantelor periculoase care intră în compozitia acestora. Tabele nr. I-IV includ si clasificarea acestor substante periculoase.

 

 

Tabelul nr. Ia

 

Toxicitate acvatică acută si efecte adverse pe termen lung

 

Clasificarea substantei periculoase

 

Clasificarea preparatului periculos

N, R 50-53

N, R 51-53

N, R 52-53

N, R 50-53

a se vedea tabelul nr. Ib

a se vedea tabelul nr. Ib

a se vedea tabelul nr. Ib

N, R 51-53

 

Cn ≥ 25 %

2,5 % Cn < 25 %

R 52-53

 

 

Cn ≥ 25%

 

Pentru preparatele care contin o substantă clasificată cu N, R 50-53, se aplică limitele de concentratie si clasificarea rezultată, prevăzute în tabelul nr. Ib.

 

Tabelul nr. Ib

 

Toxicitate acvatică acută si efecte adverse pe termen lung ale substantelor foarte toxice pentru mediul acvatic

 

Valoarea LC 50 sau EC 50 („L(E) C50") pentru substanta clasificată cu N, R 50-53 (mg/l)

 

Clasificarea preparatului periculos

N, R 50-53

N, R 51-53

N, R 52-53

0.1 < L(E) C50 ≤ 1

Cn ≥ 25 %

2.5 % ≤ Cn < 25 %

0,25 % ≤ Cn < 2.5 %

0,01 < L(E) C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2.5 %

0.25 % ≤ Cn < 2,5 %

0,025 % ≤ Cn< 0.25 %

0.001 < UE) C50 ≤ 0.01

Cn ≥ 0,25 %

0.025 % ≤ Cn <0,25 %

0,0025 % ≤ Cn < 0,025 %

0.0001 < L(E) C50 ≤ 0.001

Cn ≥ 0.025 %

0,0025 % ≤ Cn <0,025 %

0,00025 % ≤ Cn < 0,0025 %

0.00001 < L(E) C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0.0025 %

0.00025 % ≤ Cn <0.0025 %

0.000025 % ≤ Cn < 0.00025 %

 

Pentru preparatele care contin substante cu o valoare LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, se calculează, în consecintă, limitele de concentratie corespunzătoare (pe intervale de o zecime).

 

Tabelul nr. II

 

Toxicitate acvatică acută

 

Valoarea LC 50 sau EC 50 (,L(E) C50") pentru substanta clasificată fie cu N, R 50, fie cu N, R 50-53 (mg/l)

Clasificarea preparatului periculos cu N, R 50

0.1 < L(E) C50 ≤ 1

Cn ≥  25 %

0,01 <L(E) C50 ≤ 0,1

Cn ≥ 2.5 %

0.001 < L(E) C50 ≤ 0.01

Cn ≥ 0.25 %

0.0001 < L(E) C50 ≤ 0.001

Cn ≥ 0,025 %

0,00001 < L(E) C50 ≤ 0,0001

Cn ≥ 0.0025 %

 

Pentru preparatele care contin substante cu o valoare LC50 sau EC50 mai mică decât 0,00001 mg/l, se calculează, în consecintă, limitele de concentratie corespunzătoare (pe intervale de o zecime).

 

Tabelul nr. III

 

Toxicitate acvatică

 

Clasificarea substantei periculoase

Clasificarea preparatului periculos R 52

R 52

Cn  25 %

 

Tabelul nr. IV

 

Efecte adverse pe termen lung

 

Clasificarea substantei periculoase

Clasificarea preparatului periculos R 53

R 53

Cn ≥ 25 %

R 50-53

Cn ≥ 25 %

N, R 51-53

Cn ≥ 25 %

R 52-53

Cn ≥ 25%

 

2. Pentru mediul neacvatic

Limitele de concentratie prevăzute în tabelul nr. V si exprimate în procente de greutate sau, în cazul preparatelor periculoase gazoase, în procente de volum determină clasificarea preparatelor periculoase în functie de concentratia individuală a substantei sau substantelor periculoase care intră în compozitia acestora. Tabelul nr. V include si clasificarea acestor substante periculoase.

 

Tabelul nr. V

 

Periculos pentru stratul de ozon

 

Clasificarea substantei periculoase

Clasificarea preparatului periculos R 52

N cu R 59

Cn ≥  0.1 %

 

SECTIUNEA C

Metode de testare pentru evaluarea pericolelor pentru mediul acvatic ale preparatelor periculoase

 

Evaluarea pericolelor pentru mediu ale unui preparat periculos se efectuează, în general, după metoda conventională. Cu toate acestea, pentru determinarea toxicitătii acvatice acute se poate considera mai adecvat, în anumite cazuri, să se efectueze teste asupra preparatului periculos.

Rezultatul acestor teste asupra preparatului periculos poate doar modifica clasificarea privind toxicitatea acvatică acută obtinută prin aplicarea metodei conventionale.

În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos optează pentru efectuarea unor asemenea teste, acestea se vor realiza cu respectarea criteriilor

de calitate cuprinse în metodele prevăzute în partea C a anexei nr. 3 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Testele se vor efectua pe fiecare dintre cele trei specii (alge, delfini si pesti), conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazului în care preparatul periculos nu este clasificat la cel mai înalt nivel de pericol în ceea ce priveste toxicitatea acvatică acută în urma testelor efectuate asupra uneia dintre specii sau dacă un rezultat al testelor devine disponibil înainte de intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.

 

ANEXANr.3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

DISPOZITII SPECIALE

privind etichetarea anumitor preparate periculoase

 

A. Pentru preparatele clasificate ca periculoase în sensul art. 4, 5 si 6 din prezentele norme metodologice

1. Preparate periculoase comercializate publicului

1.1. Etichetele ambalajelor preparatelor periculoase trebuie să cuprindă, pe lângă măsurile de precautie specifice, si frazele de prudentă corespunzătoare S1, S2, S45 sau S46, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

1.2. Atunci când preparatele periculoase sunt clasificate ca foarte toxice (T+), toxice (T) sau corozive (C) si când este imposibil din punct de vedere practic ca o astfel de informatie să figureze pe ambalajul propriu-zis, ambalajul preparatelor periculoase trebuie să fie însotit de instructiuni de folosire clare si pe întelesul tuturor, care să cuprindă, dacă este necesar, informatii legate de distrugerea ambalajului gol.

2. Preparate periculoase destinate utilizării prin pulverizare Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase destinate utilizării prin pulverizare va fi înscrisă, în mod obligatoriu, fraza de prudentă S23, însotită de una dintre frazele de prudentă S38 sau S51 la care este încadrat preparatul periculos conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

3. Preparate periculoase care contin o substantă periculoasă încadrată la fraza de risc R 33 „Pericol de efecte cumulate în organism"

Atunci când un preparat periculos contine cel putin o substantă periculoasă încadrată la fraza de risc R 33, pe eticheta ambalajului preparatului periculos trebuie înscrisă fraza de risc R 33, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă substanta periculoasă respectivă este prezentă în compozitia preparatului periculos într-o concentratie egală sau mai mare de 1 %, procente de greutate sau de volum, după caz, cu exceptia cazului în care sunt prevăzute alte valori în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

4. Preparate periculoase care contin o substantă periculoasă încadrată la fraza de risc R 64 „Poate provoca efecte dăunătoare asupra sugarilor hrăniti cu lapte matern"

Atunci când preparatul periculos contine cel putin o substantă periculoasă încadrată la fraza de risc R 64, pe eticheta ambalajului preparatului periculos trebuie înscrisă fraza de risc R 64, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, dacă substanta periculoasă respectivă este prezentă în compozitia preparatului periculos într-o concentratie egală sau mai mare de 1 %, procente de greutate sau de volum, după caz, cu exceptia cazului în care sunt prevăzute alte valori în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

B. Pentru toate preparatele periculoase indiferent de clasificarea lor în sensul art. 4, 5 si 6 din prezentele norme metodologice

1. Preparate periculoase care contin plumb

1.1. Lacuri si vopsele

Pe etichetele ambalajelor lacurilor si vopselelor al căror continut de plumb, determinat conform standardului ISO 6503/1984, este mai mare de 0,15 % (calculat ca greutate a metalului raportată la greutatea totală a preparatului periculos) trebuie înscrise următoarele indicatii:

„Contine plumb. A nu se utiliza pe obiectele care pot fi mestecate sau supte de către copii."

Pe etichetele ambalajelor lacurilor si vopselelor a căror capacitate este mai mică de 125 mililitri trebuie înscrisă următoarea indicatie:

„Atentie! Contine plumb."

2. Preparate periculoase care contin cianoacrilati

2.1. Adezivi

Pe etichetele ambalajelor adezivilor pe bază de cianoacrilat trebuie înscrise următoarele indicatii:

„Cianoacrilat

Pericol

Se lipeste de piele si de ochi în câteva secunde.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor."

Ambalajul trebuie să fie însotit de sfaturi de prudentă adecvate.

3. Preparate periculoase care contin izocianati

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care contin izocianati (ca monomeri, oligomeri, prepolimeri etc. sau ca amestecuri ale acestora) trebuie înscrise următoarele indicatii:

„Contine izocianati.

A se vedea informatiile furnizate de către producător."

4. Preparate periculoase care contin componenti epoxidici cu o greutate moleculară medie Ł 700

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care contin componenti epoxidici cu o greutate moleculară medie 5 7Q0 trebuie înscrise următoarele indicatii:

„Contine compusi epoxidici.

A se vedea informatiile furnizate de către producător."

5. Preparate periculoase vândute populatiei care contin clor activ

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care contin clor activ în proportie de peste 1 % trebuie înscrise următoarele indicatii:

„Atentie! A nu se utiliza împreună cu alte preparate. Poate degaja gaze periculoase (clor)."

6. Preparate periculoase care contin cadmiu (aliaje) si sunt destinate utilizării pentru lipire si sudare

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase mentionate mai sus trebuie înscrise următoarele indicatii lizibile, care nu pot fi sterse:

„Atentie! Contine cadmiu.

În timpul utilizării se degajă vapori periculosi.

Ase vedea informatiile furnizate de către producător.

Respectati măsurile de securitate."

7. Preparate periculoase disponibile sub formă de aerosoli

Fără a contraveni prevederilor prezentelor normele metodologice, preparatele periculoase disponibile sub formă de aerosoli fac obiectul unor prevederi speciale în ceea ce priveste etichetarea conform Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 595/2002 pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324.

8. Preparate periculoase care contin substante periculoase incomplet testate

În cazul în care preparatul periculos contine cel putin o substantă periculoasă care, conform art. 11 alin. (3) din Hotărârea nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, cu modificările si completările ulterioare, are pe etichetă indicatia „Atentie! Substantă incomplet testată", pe eticheta ambalajului preparatului periculos respectiv trebuie înscrisă indicatia: „Atentie! Acest preparat periculos contine o substantă periculoasă incomplet testată", dacă această substantă periculoasă este prezentă într-o concentratie ă 1 %.

9. Preparate periculoase neclasificate ca sensibilizante, dar care contin cel putin o substantă periculoasă sensibilizantă

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care contin cel putin o substantă periculoasă clasificată ca sensibilizantă, într-o concentratie egală sau mai mare de 0,1 %, exprimată în procente de greutate sau de volum, după caz, sau într-o concentratie egală sau superioară celei specificate într-o notă aparte pentru substanta periculoasă respectivă, prevăzută în anexa nr. 2 ia normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, trebuie înscrisă următoarea indicatie:

„Contine (denumirea substantei periculoase sensibilizante).

Poate declansa o reactie alergică."

10. Preparate periculoase lichide care contin hidrocarburi halogenate

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase lichide care nu prezintă punct de aprindere sau la care temperatura de aprindere este de peste 55 °C si care contin o hidrocarbură halogenată si substante periculoase inflamabile sau foarte inflamabile în proportie de peste 5 %, trebuie înscrisă, după caz, una dintre următoarele indicatii:

„Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării" sau „Poate deveni inflamabil în timpul utilizării".

11. Preparate periculoase care contin o substantă periculoasă încadrată la fraza de risc R 67 „Inhalarea vaporilor poate provoca somnolentă si ameteală"

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase care contin una sau mai multe substante periculoase încadrate la fraza de risc R 67, într-o concentratie egală sau mai mare decât 15%, trebuie înscrisă fraza de risc R 67, conform prevederilor anexei nr. 5 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarele exceptii:

- preparatul a fost deja clasificat cu frazele R 20, R 23, R 26, R 68/20, R 39/23 sau R 39/26; sau

-ambalajul preparatului nu depăseste 125 ml.

12. Cimenturi si preparate pe bază de ciment

Pe etichetele ambalajelor pentru cimenturi sau preparate pe bază de ciment, care contin mai mult de 0,0002 % crom (VI) solubil fată de greutatea totală a cimentului uscat, trebuie înscrisă următoarea indicatie:

„Contine crom (VI). Poate provoca o reactie alergică." numai dacă preparatul nu este deja clasificat si etichetat ca sensibilizant cu fraza R 43.

C. Pentru preparatele neclasificate în sensul art. 4,5 si 6 din prezentele norme metodologice, dar care contin cel putin o substantă periculoasă

1. Preparate periculoase care nu sunt destinate publicului

Pe etichetele ambalajelor preparatelor periculoase prevăzute la art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice trebuie înscrisă următoarea indicatie:

„Fisa tehnică de securitate disponibilă la cerere pentru utilizatorii profesionali".

 

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

CONFIDENTIALITATEA

denumirii chimice a unei substante periculoase

 

SECTIUNEA A

Informatiile care trebuie figureze în cererea de confidentialitate

 

1. Note introductive

a) Art. 19 din prezentele norme metodologice prevede în ce conditii persoana responsabilă de introducerea pe piată a unui preparat periculos se poate prevala de confidentialitate.

b) Pentru a evita aparitia unor cereri de confidentialitate multiple legate de una si aceeasi substantă periculoasă, care intră în compozitia unor preparate periculoase diferite, este suficientă o singură cerere de confidentialitate, dacă un anumit număr de preparate periculoase au:

(i) aceiasi constituenti periculosi prezenti între aceleasi limite de concentratie;

(ii) aceeasi clasificare si aceeasi etichetare;

(iii) aceleasi întrebuintări preconizate, în acest caz, trebuie să se utilizeze una si aceeasi denumire alternativă pentru a proteja identitatea chimică a aceleiasi substante periculoase prezente în preparatele periculoase respective.

Cererea de confidentialitate trebuie să contină toate informatiile prevăzute la pct. 2, fără a se omite numele sau denumirea comercială a fiecărui preparat periculos.

c) Denumirea alternativă utilizată pentru înscrierea pe eticheta preparatului periculos va fi aceeasi cu cea prevăzută în sectiunea fisei tehnice de securitate privind „Compozitia/informatii despre ingrediente", conform prevederilor anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice.

Aceasta implică utilizarea unei denumiri alternative care să furnizeze suficiente informatii în legătură cu substanta periculoasă, pentru a garanta o manipulare fără pericol a preparatului periculos care contine substanta respectivă.

d) La prezentarea cererii de confidentialitate, persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos trebuie să tină seama de obligatia de a furniza suficiente informatii pentru ca la locul de muncă să fie luate măsurile de precautie care se impun cu privire la sănătate si securitate si pentru ca riscurile legate de manipularea preparatului periculos să fie minimalizate.

2. Cererea de confidentialitate

Cererea de confidentialitate trebuie să cuprindă următoarele informatii obligatorii, conform art. 19 din prezentele norme metodologice:

a) datele de identificare ale persoanei cu sediul/domiciliul într-un stat membru, responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos;

b) identificarea exactă a substantei periculoase sau a substantelor periculoase pentru care se solicită confidentialitatea si denumirea alternativă;

 

Numărul CAS

Numărul IESCE

Denumirea chimică conform nomenclatorului international si clasificarea

(anexa nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau clasificarea provizorie)

Denumirea alternativă

a)

 

 

 

b)

 

 

 

c)

 

 

 

 

NOTĂ:

Pentru substantele periculoase clasificate provizoriu se vor adăuga informatiile (referintele bibliografice) care arată că clasificarea provizorie s-a efectuat tinându-se seama de toate datele pertinente si disponibile cu privire la proprietătile substantelor periculoase.

 

c) motivarea confidentialitătii (probabilitate-plauzibilitate);

d) denumirea comercială (denumirile comerciale) a(ale) preparatului periculos;

e) este această denumire comercială aceeasi pentru toate statele membre ale Uniunii Europene?

DA                                        NU                  

În cazul răspunsului negativ, precizati denumirea comercială (denumirile comerciale) utilizată(e) în celelalte state membre:

Austria:

Belgia:

Bulgaria:

Cipru:

Danemarca:

Estonia:

Finlanda:

Franta:

Germania:

Grecia:

Irlanda:

Italia:

Letonia:

Lituania:

Luxemburg:

Malta:

Polonia:

Portugalia:

Regatul Unit:

Republica Cehă:

România:

Slovacia:

Slovenia:

Spania:

Suedia:

Tările de Jos:

Ungaria:

f) compozitia preparatului periculos sau a preparatelor periculoase prevăzută în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice;

g) clasificarea preparatului periculos sau a preparatelor periculoase conform art. 5 din prezentele norme metodologice;

h) etichetarea preparatului periculos sau a preparatelor periculoase conform art. 9, 10, 11 si 12 din prezentele norme metodologice;

i) întrebuintările prevăzute pentru preparatul periculos sau preparatele periculoase respective;

j) fisa tehnică (fisele tehnice) de securitate întocmită(e) conform anexei nr. 5 la prezentele norme metodologice;

 

 

 

 

SECTIUNEA B

Ghid lexic pentru stabilirea denumirilor alternative

 

1. Notă introductivă

Acest ghid lexic are la bază procedura de clasificare a substantelor periculoase (împărtirea substantelor în grupe de substante) prevăzută în anexa nr. 2 normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Pot fi utilizate si alte denumiri decât cele bazate pe prezentul ghid. În toate aceste cazuri denumirile stabilite trebuie să furnizeze suficiente informatii pentru a garanta că preparatul periculos este manipulat fără niciun risc si că la locul de muncă pot fi luate măsurile de precautie care se impun pentru ocrotirea sănătătii si securitătii.

Grupele de substante în care sunt împărtite substantele periculoase în urma clasificării sunt definite după cum urmează: - substante periculoase anorganice sau organice, ale căror proprietăti sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică un element comun. Numele familiei se deduce din numele elementului chimic. Aceste familii sunt numerotate prin numărul atomic al elementului chimic (de la 001 la 103), conform prevederilor anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

- substante periculoase organice ale căror proprietăti sunt identificate prin faptul că au ca principală caracteristică o grupă functională comună. Numele familiei se deduce din numele grupei functionale. Aceste familii sunt numerotate printr-un număr conventional (de la 601 la 650), conform anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare.

În anumite cazuri s-au adăugat subgrupe de substante care grupează substantele periculoase cu caractere specifice comune.

2. Stabilirea denumirii alternative

Principii generale

În vederea stabilirii denumirii alternative, se parcurg următoarele două etape succesive:

(i) identificarea grupelor functionale si a elementelor chimice prezente în molecula substantei periculoase respective;

(ii) determinarea măsurii în care trebuie luate în considerare cele mai importante grupe functionale si elemente chimice.

Grupele functionale si elementele chimice identificate luate în considerare sunt numele grupei si al subgrupei prevăzute la pct. 3, a căror listă nu este însă limitativă.

3. Împărtirea substantelor periculoase în grupe si subgrupe

 

Numărul grupei conform

anexei nr. 2 la normele

metodologice aprobate

prin Hotărârea Guvernului

nr. 490/2002, cu modificările

si completările ulterioare

Grupe/Subgrupe

001

Compusi ai hidrogenului

-Hidruri

002

Compusi ai heliului

003

Compusi ai litiului

004

Compusi ai beriliului

005

Compusi ai borului

- Borani

– Borati

006

Compusi ai carbonului

- Carbamati

- Compusi anorganici ai carbonului

- Săruri ale acidului cianhidric

- Uree si derivati

007

Compusi ai azotului

- Amoniu cuaternar

- Compusi acizi ai azotului

-Nitrati

- Nitriti

008

Compusi ai oxigenului

009

Compusi ai fiuorului

- Fluoruri anorganice

010

Compusi ai neonului

011

Compusi ai sodiului

012

Compusi ai magneziului

- Derivati organometalici ai magneziului

013

Compusi ai aluminiului

- Derivati organometalici ai aluminiului

014

Compusi ai siliciului

- Siliconi

– Silicati

015

Compusi ai fosforului

- Compusi acizi ai fosforului

- Compusi ai fosfoniului

- Esteri fosforici -Fosfati

- Fosfiti

- Fosforamide si derivati

 

016

Compusi ai sulfului

- Compusi acizi ai sulfului

- Mercaptani

- Sulfati

- Sulfiti

017

Compusi ai clorului

- Clorati

- Perclorati

018

Compusi ai argonului

019

Compusi ai potasiului

020

Compusi ai calciului

021

Compusi ai scandiului

022

Compusi ai titanului

023

Compusi ai vanadiului

024

Compusi ai cromului

- Compusi ai cromului VI (cromati)

025

Compusi ai manganului

026

Compusi ai fierului

027

Compusi ai cobaltului

028

Compusi ai nichelului

029

Compusi ai cuprului

030

Compusi ai zincului

- Derivati organometalici ai zincului

031

Compusi ai galiului

032

Compusi ai germaniului

033

Compusi ai arsenicului

034

Compusi ai seleniului

035

Compusi ai bromului

036

Compusi ai kriptonului

037

Compusi ai rubidiului

038

Compusi ai strontiului

039

Compusi ai vtriului

040

Compusi ai zirconiului

041

Compusi ai niobiului

042

Compusi ai molibdenului

043

Compusi ai tehnetiului

044

Compusi ai ruteniului

045

Compusi ai rodiului

046

Compusi ai paladiului

047

Compusi ai argintului

048

Compusi ai cadmiului

049

Compusi ai indiului

050

Compusi ai staniului

- Derivati organometalici ai staniului

051

Compusi ai antimoniului

052

Compusi ai telurului

053

Compusi ai iodului

054

Compusi ai xenonului

055

Compusi ai cesiului

056

Compusi ai bariului

057

Compusi ai lantaniului

 

058

Compusi ai ceriului

059

Compusi ai praseodimului

060

Compusi ai neodimului

061

Compusi ai prometiului

062

Compusi ai samariului

063

Compusi ai europiului

064

Compusi ai gadoliniului

065

Compusi ai terbiului

066

Compusi ai dvsprosiului

067

Compusi ai holmiului

068

Compusi ai erbiuiui

069

Compusi ai tuliului

070

Compusi ai vterbiului

071

Compusi ai lutetiului

072

Compusi ai hafniului

073

Compusi ai tantalului

074

Compusi ai tungstenului

075

Compusi ai reniului

076

Compusi ai osmiului

077

Compusi ai iridiului

078

Compusi ai platinei

079

Compusi ai aurului

080

Compusi ai mercurului

- Derivati organometalici ai mercurului

081

Compusi ai taliului

082

Compusi ai plumbului

- Derivati organometalici ai plumbului

083

Compusi ai bismutului

084

Compusi ai poloniului

085

Compusi ai astatiniului

086

Compusi ai radonului

087

Compusi ai franciului

088

Compusi ai radiului

089

Compusi ai actiniului

090

Compusi ai toriului

091

Compusi ai proactiniului

092

Compusi ai uraniului

093

Compusi ai neptuniului

094

Compusi ai plutoniului

095

Compusi ai americiuiui

096

Compusi ai curiului

097

Compusi ai berkeliului

098

Compusi ai califomiului

099

Compusi ai einsteiniului

100

Compusi ai fermiului

101

Compusi ai mendeleeviului

102

Compusi ai nobeliului

103

Compusi ai laurentiului

601

Hidrocarburi

- Hidrocarburi aJtfatice

- Hidrocarburi aromatice

- Hidrocarburi aliciclice

- Htdrocarbuft aromatice policiclice (HAP)

602

Hidrocarburi halogenate*)

- Hidrocarburi alifatice halogenate*)

- Hidrocarburi aromatice halogenate*)

- Hidrocarburi aliciclice halogenate*)

*) De precizat după familia care corespunde halogenului

 

603

Alcooli si derivati

- Alcooli alifatici

- Alcooli aromatici

- Alcooli aliciclici

- Alcanolamine

- Derivati epoxidici -Eteri

- Eteri de glicoli

- Glicoli si polioli

604

Fenoli si derivati

- Derivati halogenati*) ai fenolilor

*) De precizat după familia care corespunde halogenului

605

Aldehide si derivati

- Aldehide alifatice

- Aldehide aromatice

- Aldehide aliciclice

- Acetali alifatici

- Acetali aromatici

- Acetali aliciclici

606

Cetone si derivati

- Cetone alifatice

- Cetone aromatice*)

- Cetone aliciclice

*) Inclusiv chinone

607

Acizi organici si derivati

- Acizi alifatici

- Acizi alifatici halogenati*)

- Acizi aromatici

- Acizi aromatici halogenati*)

- Acizi aliciclici

- Acizi aliciclici halogenati*)

- Anhidride de acizi alifatici

- Anhidride de acizi alifatici halogenati*)

- Anhidride de acizi aromatici

- Anhidride de acizi aromatici halogenati*)

- Anhidride de acizi aliciclici

- Anhidride de acizi aliciclici halogenati*)

- Săruri de acizi alifatici

- Săruri de acizi alifatici halogenati*)

- Săruri de acizi aromatici

- Săruri de acizi aromatici halogenati*)

- Săruri de acizi aliciclici

- Săruri de acizi aliciclici halogenati*)

- Esteri de acizi alifatici

- Esteri de acizi alifatici halogenati*)

- Esteri de acizi aromatici

- Esteri de acizi aromatici halogenati*)

- Esteri de acizi aliciclici

- Esteri de acizi aliciclici halogenati*)

- Esteri de eteri de glicol Acrilati

- Metacrilati

- Lactone

- Halogenuri de acil

*) De precizat după familia care corespunde halogenului

 

608

Nitrili si derivati

609

Derivati nitrati

610

Derivati cloronitrati

611

Derivati azoxici si azoici

612

Amine si derivati aminici

- Amine alifatice si derivati

Amine aliciclice si derivati

- Amine aromatice si derivati

- Anilină si derivati

- Benzidină si derivati

613

Baze heterociclice si derivati

- Benzimidazol si derivati

- Imidazol si derivati

- Piretrinoide

- Chinoleină si derivati

- Triazînă si derivati

- Triazol si derivati

614

Glucozide si alcaloizi

- Alcaloizi si derivati

- Glucozide si derivati

615

Cianati si izocianati

- Cianati

- Izocianati

616

Amide si derivati

- Acetamide si derivati

- Anilide

617

Peroxizi organici

647

Enzime

648

Derivati complecsi din cărbune

- Extract acid

- Extract bazic

- Ulei antracenic

- Reziduu de extractie din ulei antracenic

- Fractiune ulei antracenic

- Ulei fenolic

- Reziduuri de extractie din ulei fenolic

- Cărbune lichid, extractie cu solvent lichid

- Cărbune lichid, sol. de extractie cu solvent lichid

- Ulei greu de huilă

- Gudron de huilă

- Extracte de gudron de cărbune

- Reziduuri solide din gudron de cărbune

- Cocs (gudron de huilă), temperatură joasă, smoală temperatură înaltă

- Cocs (gudron de huilă), smoală temperatură înaltă

- Cocs (gudron de huilă), amesctecat cu smoală de huilă la temperatură înaltă

- Benzol nerafinat

- Fenoli nerafinati

- Baze nerafinate de gudron

- Baze distilate

- Fenoli distilati

- Distilate

- Distilate primare (cărbune), extractie cu solvent lichid

- Distilate de hidrocracare (cărbune), extractie cu solvent

- Distilate medii de hidrocracare (cărbune), extractie cu solvent, hidrogenate

- Distilate medii de hidrocracare {cărbune), extractie cu solvent

- Reziduuri de extractie alcaline (cărbune), gudron de huilă la temperatură joasă

- Ulei rece

- Combustibili, motorine, extractie cu solvent de cărbune, hidrocracare, hidrogenare

- Carburanti de avion, extractie cu solvent cărbune, hidrocracare, hidrogenare

- Benzină, extractie cu solvent cărbune, petrol de hidrocracare, hidrogenare

- Produse tratate termic

- Ulei antracenic greu

- Distilat de ulei antracenic greu

- Ulei usor

- Distilat de ulei usor, punct de fierbere scăzut

- Distilat de ulei usor, punct de fierbere intermediar

- Distilat de ulei usor, punct de fierbere înalt

- Reziduu de extractie din ulei usor, punct de fierbere scăzut

- Reziduu de extractie din ulei usor, punct de fierbere intermediar

- Reziduu de extractie din ulei usor, punct de fierbere înalt

- Ulei metilnaftalenic

- Reziduu de extractie din ulei metilnaftalenic

- Petrol de hidrocracare (cărbune), extractie cu solvent

- Ulei naftalenic

- Reziduu de extractie din ulei naftalenic

- Distilat de ulei naftalenic

- Smoală

- Distilat de smoală

- Reziduu de smoală

- Reziduu de smoală, tratat termic

- Reziduu de smoală, oxidat

- Produse de piroliză

- Fractiuni secundare

- Reziduuri (cărbune), extractie cu solvent lichid

- Gudron de lignit, distilat

- Gudron de lignit la temperatură joasă

- Ulei de gudron, punct de fierbere înalt

- Ulei de gudron, punct de fierbere intermediar

- Ulei de spălare

- Reziduu de extractie din ulei de spălare

- Distilat de ulei de spălare

 

649

Derivati complecsi ai titeiului

- Titei brut

- Gaz de titei

- Petrol cu punct de fierbere scăzut

- Petrol modificat cu punct de fierbere scăzut

- Petrol de cracare catalitică cu punct de fierbere scăzut

- Petrol de rafinare catalitică cu punct de fierbere scăzut

- Petrol de cracare termică cu punct de fierbere scăzut

- Petrol hidrotratat cu punct de fierbere scăzut

- Petrol cu punct de fierbere scăzut - nespecificat

- Kerosen de distilare directă

- Kerosen - nespecificat

- Motorină de cracare

- Motorină nespecificată

- Păcură grea

- Unsoare

- Ulei de bază nerafinat sau usor rafinat

- Ulei de bază - nespecificat

- Extract aromatic de distilat (tratat)

- Ulei de purificare

- Ceară de petrol

- Petrolat

650

Substante periculoase diverse

A nu se utiliza această grupă, ci grupele sau subgrupele mentionate mai sus.

 

4. Aplicatie practică

După ce s- a cercetat dacă substanta periculoasă apartine uneia sau mai multor grupe sau subgrupe din lista prevăzută la pct. 3, denumirea alternativă se poate stabili după cum urmează:

4.1. dacă numele unei grupe sau subgrupe este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele functionale importante, acesta va fi desemnat ca denumire alternativă.

Exemple:

- 1,4-dihidroxibenzen

grupa 604: fenoli si derivati

denumire alternativă: derivat al fenolului

-butanol

grupa 603: alcooluri si derivati subgrupa: alcooluri aiifatice denumire alternativă: alcool alifatic

- 2-izopropoxietanol

grupa 603: alcooluri si derivati

subgrupa: eteri de glicol

denumire alternativă: eteri de glicol

- metacrilat

grupa 607: acizi organici si derivati

subgrupa: acrilati

denumire alternativă: acrilat;

4.2. dacă numele unei grupe sau subgrupe nu este suficient pentru a caracteriza elementele chimice sau grupele functionale semnificative, denumirea alternativă va fi o combinatie de nume ale mai multor grupe sau subgrupe.

Exemple:

- clorbenzen

grupa 602: hidrocarburi halogenate

subgrupa: hidrocarburi aromatice halogenate

grupa 017: compusi hidrocarburati ai clorului

denumire alternativă: acid aromatic clorat

- acid 2,3,6-triclorofenilacetic grupa

607: acizi organici

subgrupa: acizi aromatici halogenati

grupa 017: compusi ai clorului

denumire alternativă: acid aromatic clorat

- 1-cloro-1-nitropropan

grupa 610: derivati cloronitrati

grupa 601: hidrocarburi

subgrupa: hidrocarburi aiifatice

denumire alternativă: hidrocarbură alifatică cloronitrată

- ditiopirofosfat de tetrapropil

grupa 015: compusi ai fosforului

subgrupa: esteri fosforici

grupa 016: compusi ai sulfului

denumire alternativă: ester tiofosforic.

Numele grupei sau al subgrupei pentru unele elemente chimice, în special pentru metale, se poate indica prin termenii „anorganic" sau „organic".

Exemple:

- clorură de dimercur

grupa 080: compusi ai mercurului

denumire alternativă: compus anorganic al mercurului

- acetat de bariu

grupa 056: compus al bariului

denumire alternativă: compus organic ai bariului

- nitrit de etil

grupa 007: compusi ai azotului

subgrupa: nitriti

denumire alternativă: nitrit organic

- hidrosulfit de sodiu

grupa 016: compusi ai sulfului

denumire alternativă: compus anorganic al sulfului.

(Exemplele de mai sus sunt ale unor substante periculoase prevăzute în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, care pot face obiectul unei cereri de confidentialitate.)

 

ANEXA Nr. 5

( Anexa nr.  5 la normele metodologice)

 

GHID

pentru întocmirea fiselor tehnice de securitate

 

Scopul prezentei anexe este de a asigura uniformitate si precizie în continutul fiecărei sectiuni obligatorii a fisei tehnice de securitate, astfel încât fisele tehnice de securitate rezultate să dea posibilitatea utilizatorilor profesionali să ia măsurile necesare cu privire la protectia sănătătii si a securitătii la locul de muncă si la protectia mediului.

Informatiile furnizate în fisa tehnică de securitate trebuie prezentate într-o manieră clară si concisă. Fisa tehnică de

securitate este elaborată de către o persoană competentă, care trebuie să tină seama de nevoile specifice ale utilizatorului, în măsura în care acestea sunt cunoscute. Persoanele responsabile de introducerea pe piată a substantelor si preparatelor periculoase trebuie să se asigure că personalul care elaborează fisa tehnică de securitate a fost pregătit corespunzător, inclusiv prin participarea la cursuri de perfectionare. Pentru preparatele care nu sunt clasificate ca periculoase, dar pentru care este necesară întocmirea unei fise tehnice de securitate, conform art. 16 alin. (2) din prezentele norme metodologice, trebuie furnizate, în cadrul fiecărei sectiuni, informatiile corespunzătoare.

În unele cazuri pot fi necesare informatii suplimentare din punctul de vedere al gamei largi de proprietăti ale substantelor si preparatelor periculoase. Dacă în anumite cazuri se constată că informatiile privind anumite proprietăti nu au relevantă sau nu pot fi asigurate din punct de vedere tehnic, motivele legate de acest lucru vor fi clar explicate în cadrul fiecărei sectiuni a fisei tehnice de securitate. Trebuie furnizate informatii privind fiecare proprietate periculoasă a substantelor si preparatelor periculoase. Dacă se mentionează că un anumit pericol nu există, se diferentiază dar între cazurile în care persoana care realizează clasificarea nu are informatii la dispozitie si cazurile în care sunt disponibile rezultatele negative ale testelor.

Data emiterii fisei tehnice de securitate este înscrisă pe prima pagină a acesteia.

In cazul în care o fisă tehnică de securitate este revizuită, modificările trebuie aduse la cunostintă tuturor utilizatorilor interesati.

Fisele tehnice de securitate sunt necesare si pentru anumite substante si preparate periculoase speciale (cum ar fi metale în formă masivă, aliaje, gaze comprimate) prevăzute în cap. 8 si 9 ale anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, pentru care există exceptări în ceea ce priveste etichetarea.

 

SECTIUNEA 1

Identificarea substantei/preparatului periculos si a firmei sau întreprinderii

 

1.1. Identificarea substantei sau preparatului periculos Termenul folosit pentru identificare trebuie să fie identic cu cel înscris pe etichetă, conform prevederilor anexei nr. 1 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare. Pot fi prevăzute si alte mijloace de identificare disponibile.

1.2. Utilizarea substantei/preparatului periculos

Sunt indicate utilizările prevăzute sau recomandate ale substantei sau preparatului periculos, în măsura în care acestea sunt cunoscute. În cazurile în care există mai multe utilizări posibile, sunt indicate numai utilizările cele mai importante sau cele uzuale. O descriere concisă a utilizării concrete, cum ar fi inhibitor de flacără sau antioxidant, trebuie, de asemenea, inclusă.

1.3. Identificarea firmei/întreprinderii

Este identificată persoana responsabilă de introducerea pe piată a substantei sau preparatului periculos. Sunt indicate adresa completă si numărul de telefon ale acestei persoane.

1.4. Telefon pentru urgente

Suplimentar fată de informatiile prevăzute la pct. 1.1, 1.2 si 1.3, este furnizat numărul de telefon pentru urgente al firmei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Compozitia/informatii despre ingrediente

 

Informatiile furnizate în cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate trebuie să dea posibilitatea destinatarului să identifice imediat pericolele pe care le prezintă componentii preparatului periculos. Pericolele pe care le prezintă preparatul periculos propriu-zis sunt prezentate în sectiunea privind „Identificarea pericolelor substantei/preparatului periculos" din cadrul fisei tehnice de securitate.

2.1. Nu este necesară indicarea întregii compozitii (natura ingredientelor si concentratia acestora) a preparatului periculos, desi o descriere generală a componentilor si a concentratiilor acestora poate fi utilă.

2.2. Pentru un preparat clasificat ca periculos sunt indicate următoarele substante periculoase împreună cu concentratia sau limitele de concentratie ale acestora:

a) substantele periculoase care prezintă un pericol pentru sănătate sau mediu în sensul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare, dacă acestea sunt prezente în concentratii egale sau superioare celor prevăzute în tabelul de la art. 3 alin. (5) din prezentele norme metodologice (dacă nu sunt prevăzute limite inferioare în anexa nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau în anexele nr. 1,2 sau 3 la prezentele norme metodologice); si

b) substantele periculoase pentru care există valori limită ale concentratiei admise pentru expunerea la locul de muncă, care nu sunt încă incluse la lit. a).

2.3. Pentru un preparat care nu este clasificat ca periculos vor fi indicate următoarele substante periculoase împreună cu concentratia sau limitele de concentratie ale acestora, dacă acestea sunt prezente într-o concentratie individuală egală sau mai mare de 1 % în greutate pentru preparatele negazoase si egală sau mai mare de 0,2% în volum pentru preparatele gazoase:

a) substantele periculoase care prezintă pericol pentru sănătate sau mediu în sensul prevederilor normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare; si

b) substantele periculoase pentru care există valori limită ale concentratiei admise pentru expunerea la locul de muncă.

În cazul în care persoana responsabilă de introducerea pe piată a preparatului periculos poate demonstra că mentionarea în fisa tehnică de securitate a identitătii a unei substante periculoase clasificate exclusiv ca:

a) iritantă, cu exceptia celor încadrate la fraza de risc R41 sau iritante în combinatie cu una sau mai multe din celelalte proprietăti prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d) din prezentele norme metodologice; sau

b) nocivă, în combinatie cu una sau mai multe proprietăti prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. d) din prezentele norme metodologice, care prezintă ele însele efecte letale acute, aduce prejudicii naturii confidentiale a proprietătii sale intelectuale, aceasta poate, conform prevederilor sectiunii B a anexei nr. 4 |a prezentele norme metodologice, să se refere la acea substantă cu ajutorul unei denumiri care identifică cele mai importante grupe chimice functionale sau al unei denumiri alternative.

2.4. Este prezentată clasificarea substantelor periculoase prevăzute la pct. 2.3 (conform prevederilor art. 2 si 5 din prezentele norme metodologice sau ale anexei nr. 2 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare), inclusiv literele pentru simboluri si frazele de risc R care sunt atribuite în functie de pericolele care decurg din proprietătile fizico-chimice, pericolele pentru sănătate si pericolele pentru mediu ale acestora. Nu este necesară înscrierea completă a frazelor de risc R în cadrul acestei sectiuni (se face referire la sectiunea privind „Alte informatii" din cadrul fisei tehnice de securitate, unde este înscris textul complet al fiecărei fraze de risc R importante).

2.5. Sunt indicate numele si numerele EINECS sau ELINCS ale substantelor periculoase prevăzute la pct. 2.2 si 2.3, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare. Dacă sunt disponibile, pot fi utilizate si numărul CAS si denumirea IUPAC. În cazul substantelor periculoase pentru care este utilizată o denumire alternativă, conform prevederilor art. 19 din prezentele norme metodologice sau ale pct. 2.3 din prezenta anexă, nu este necesară o identificare chimică precisă.

2.6. În cazul în care identitatea anumitor substante periculoase trebuie să rămână confidentială, conform prevederilor art. 19 din prezentele norme metodologice sau ale pct. 2.3 din prezenta anexă, trebuie descrisă natura chimică a acestora în scopul asigurării unei manipulări sigure a preparatelor periculoase respective.

Denumirea utilizată pentru substanta periculoasă respectivă trebuie să fie aceeasi cu cea care derivă din aplicarea procedurilor de mai sus.

 

SECTIUNEA a 3-a

Identificarea pericolelor substantei/preparatului periculos

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate este prezentată clasificarea substantei sau a preparatului periculos, conform procedurii de clasificare prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare, sau prevederilor prezentelor norme metodologice. Sunt indicate în mod clar si concis pericolele pe care substanta sau preparatul periculos le prezintă pentru om si pentru mediu. Se face în mod clar distinctie între preparatele clasificate ca periculoase si cele care nu sunt clasificate ca periculoase conform prevederilor prezentelor norme metodologice. Se descriu cele mai importante efecte si simptome adverse fizico-chimice asupra sănătătii umane si asupra mediului si simptomele legate de utilizările si de posibilele utilizări gresite ale substantei sau preparatului, care pot fi prevăzute în mod logic.

Poate fi necesară mentionarea altor pericole, cum ar fi: prăfuirea, sufocarea, înghetul sau efectele asupra mediului, precum pericolele pentru organismele care trăiesc în sol, care nu rezultă din clasificare, dar care pot contribui la pericolele generale prezentate de preparatul periculos.

Informatiile înscrise pe etichetă sunt furnizate în sectiunea „Informatii privind reglementările specifice aplicabile" din cadrul fisei tehnice de securitate.

 

SECTIUNEA a 4-a

Măsuri de prim ajutor

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt descrise măsurile de prim ajutor în cazul expunerii la substante sau preparate periculoase.

Se specifică mai întâi dacă este necesară asistenta medicală imediată.

Informatiile privind măsurile de prim ajutor trebuie să fie concise si usor de înteles de către victimă, însotitor si cei care acordă primul ajutor. Sunt prezentate, pe scurt, simptomele si efectele în urma expunerii la substante sau preparate periculoase. Instructiunile trebuie să indice măsurile care trebuie luate pe loc în cazul unui accident si dacă pot apărea efecte întârziate după expunerea la substante sau preparate periculoase.

Informatiile sunt structurate pe subcapitole, în functie de căile diferite de expunere, cum ar fi inhalarea, contactul cu pielea si ochii si ingerarea. Se indică dacă este necesară sau recomandabilă asistenta medicală calificată. Pentru unele substante sau preparate periculoase poate fi important să se sublinieze faptul că trebuie să existe mijloace speciale pentru tratament specific si imediat la locul de muncă.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri de combatere a incendiilor

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate se face referire la cerintele de combatere a incendiilor provocate de o substantă sau de un preparat periculos sau care izbucnesc în apropierea substantei sau preparatului periculos, indicându-se:

a) mijloacele de stingere adecvate;

b) mijloacele de stingere care nu trebuie folosite din motive de securitate;

c) pericolele de expunere speciale legate de substanta sau preparatul periculos propriu-zis, produsele de ardere, gazele rezultate;

d) echipamentul de protectie special pentru pompieri.

 

SECTIUNEA a 6-a

Măsuri împotriva pierderilor accidentale

 

În functie de substanta sau preparatul periculos implicat, pot fi necesare informatii cu privire la:

a) măsurile de precautie personale, cum ar fi: îndepărtarea surselor de aprindere, asigurarea unei ventilatii sau protectii respiratorii suficiente, controlarea prafului, împiedicarea contactului cu ochii si cu pielea;

b) măsurile de precautie pentru mediu, cum ar fi: păstrarea distantei fată de scurgeri, apa de suprafată si freatică si sol, necesitatea alertării vecinătătilor;

c) metodele de curătare, cum ar fi: folosirea materialelor absorbante (nisip, diatomită, liant acid, liant universal, rumegus), reducerea cantitătii de gaze/fum cu apă, diluare.

Se vor lua în considerare si indicatii cum ar fi: „Nu utilizati niciodată, neutralizati cu.....".

Dacă este necesar, se face referire la sectiunile „Controale de expunere/protectie personală" si „Măsuri privind evacuarea substantei/preparatului periculos" din cadrul fisei tehnice de securitate.

 

SECTIUNEA a 7-a

Manipulare si depozitare

 

Informatiile furnizate în cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate trebuie să se refere la protectia sănătătii, a securitătii si a mediului. Aceste informatii trebuie să îl ajute pe titularul activitătii să elaboreze proceduri de lucru si măsuri organizatorice adecvate.

7.1. Manipulare

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt furnizate informatii referitoare la precautiile în ceea ce priveste manipularea substantelor sau preparatelor periculoase în conditii de securitate, inclusiv recomandări privind măsurile tehnice, cum ar fi: îngrădire, ventilatia locală si generală, măsuri de prevenire a generării aerosolilor, prafului si incendiului, măsuri necesare pentru protectia mediului (utilizarea filtrelor sau a scruberelor pe ventilatia de evacuare, folosirea într-o zonă îngrădită, măsuri pentru colectarea si evacuarea scurgerilor) si orice alte cerinte specifice sau reguli privind substanta sau preparatul periculos (proceduri sau echipamente care sunt interzise sau care sunt recomandate) si, dacă este posibil, se include o scurtă descriere a acestora.

7.2. Depozitare

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt furnizate informatii cu privire la cerintele de depozitare a substantei sau a preparatului periculos în conditii de securitate, cum ar fi: proiectarea specifică a camerelor de depozitare sau a recipientilor (inclusiv ventilatie si pereti de retinere), materiale incompatibile, conditii de depozitare (limita/intervalul de temperatură si umiditate, iluminat, gaz inert), echipamentul electric special si prevenirea electricitătii statice.

Se fac recomandări, dacă acestea sunt relevante, cu privire la limitele cantitative în conditii de depozitare. Este indicată, în special, orice cerintă specială, cum ar fi: tipul materialului folosit pentru ambalajele/recipientele substantei sau preparatului periculos.

7.3. Utilizare (utilizări) specifică (specifice)

Pentru produsele finite destinate utilizării (utilizărilor) specifice, recomandările trebuie să se refere la utilizarea (utilizările) avută (avute) în vedere si trebuie să fie detaliate si operationale. Dacă este disponibil, se poate face referire la ghidul aprobat pentru industrie sau sector.

 

SECTIUNEA a 8-a

Controlul expunerii/protectie personală

 

8.1. Valori limită de expunere

Sunt indicati parametrii de control specifici care se aplică de obicei, inclusiv valorile limită admise pentru expunerea ocupationala si/sau valorile limită biologice. Sunt furnizate informatii despre procedurile de monitorizare recomandate de obicei.

Pentru preparatele periculoase este util să se prevadă valori limită admise pentru expunerea ocupationala si/sau valori limită biologice pentru acele substante periculoase din componenta acestora, care trebuie listate în fisa tehnică de securitate, conform prevederilor sectiunii nr. 2.

8.2. Controlul expunerii

În sensul acestui document, prin controlul expunerii se întelege întreaga gamă de măsuri specifice de protectie si prevenire care trebuie luate în timpul utilizării substantelor sau preparatelor periculoase pentru a minimaliza expunerea personalului si a mediului la substante sau preparate periculoase.

8.2.1. Controlul expunerii ocupationale

Aceste informatii sunt luate în considerare de către titularul activitătii la evaluarea pericolelor pentru sănătatea si securitatea personalului ale substantei sau preparatului periculos. Această evaluare necesită elaborarea unor metode de lucru si controale de inginerie adecvate, utilizarea unor echipamente si materiale adecvate, aplicarea unor măsuri de protectie colectivă la sursă si utilizarea unor măsuri de protectie individuală, cum ar fi echipamentul personal de protectie. Prin urmare, sunt furnizate informatii corecte si adecvate privind aceste măsuri, pentru a facilita realizarea unei evaluări corecte a riscului.

Aceste informatii trebuie să le completeze pe cele furnizate la pct. 7.

În cazul în care este nevoie de protectie individuală, se va specifica în detaliu ce echipament va oferi protectie corectă si adecvată, cu luarea în considerare a Normelor metodologice în aplicarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, cu modificările ulterioare, si cu referire la standardele CEN corespunzătoare.

8.2.1.1. Protectia respiratiei

Pentru substantele periculoase gazoase, vapori sau praf, se specifică tipul de echipament de protectie recomandat, cum ar fi: aparatul de respirat autonom, măsti si filtre adecvate.

8.2.1.2. Protectia mâinilor

Se specifică în mod clar tipul de mănusi care trebuie purtate la manipularea substantei sau preparatului periculos, inclusiv: a) tipul de material;

b) timpul de trecere prin materialul mănusii în raport cu cantitatea si durata expunerii dermice.

Dacă este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protectie a mâinilor.

8.2.1.3. Protectia ochilor

Se specifică tipul de echipament necesar pentru protectia ochilor, cum ar fi: ochelari de securitate, ochelari de protectie, ecran pentru fată.

8.2.1.4. Protectia pielii

Dacă este necesar să se protejeze o parte a corpului, alta decât mâinile, se specifică tipul si calitatea echipamentului de protectie necesar, cum ar fi: sort, cizme si echipament de protectie complet.

Dacă este necesar, se indică orice alte măsuri suplimentare de protectie a pielii si măsurile specifice de igienă.

8.2.2. Controlul expunerii mediului

Sunt fumizate informatiile solicitate de către titularul activitătii în vederea îndeplinirii obligatiilor sale în materie de protectie a mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 9-a

Proprietăp fizico-chimice ale substantei/preparatului periculos

 

Pentru a facilita luarea de măsuri adecvate de control, sunt furnizate toate informatiile relevante despre substanta sau preparatul periculos, în special informatiile prevăzute la pct. 9.2.

9.1. Informatii generale

9.1.1. Aspect

Se indică starea fizică (solid, lichid, gaz) si culoarea substantei sau preparatului periculos livrat.

9.1.2. Miros

Dacă este perceptibil un miros, se face o scurtă descriere a acestuia.

9.2. Informatii importante pentru sănătate, securitate si mediu

PH

Se indică pH-ul substantei sau al preparatului periculos în forma în care acesta este livrat sau al unei solutii apoase; în cel de al doilea caz, se indică concentratia.

Punct de fierbere/interval de temperatură de fierbere:

Temperatură de inflamabilitate:

Inflamabilitate (solid, gaz):

Proprietăti explozive:

Proprietăti oxidante:

Presiunea de vapori:

Densitatea relativă:

Solubilitatea:

- solubilitatea în apă:

- solubilitatea în grăsimi (a se specifica emulgatorul):

Coeficientul de partitie: n-octanol/apă:

Vâscozitate:

Densitatea vaporilor:

Viteza de evaporare:

9.3. Alte informatii

Se indică alti parametri importanti de securitate cum ar fi: miscibilitatea, conductivitatea, punctul de topire sau intervalul de temperatură de topire, grupul de gaze, temperatura de autoaprindere. Aceste proprietăti trebuie să fie determinate în conformitate cu prevederile părtii A a anexei nr. 3 la normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau prin orice altă metodă comparabilă.

Pentru preparatele periculoase sunt furnizate, în mod normal, informatii cu privire la proprietătile preparatului periculos propriu-zis. Cu toate acestea, dacă se specifică faptul că un anumit pericol nu se aplică, se diferentiază în mod clar între cazurile în care nu există informatii disponibile pentru persoana care realizează clasificarea si cazurile în care sunt disponibile rezultate negative ale testelor. Dacă se consideră necesar să se furnizeze informatii despre proprietătile componentilor individuali ai preparatului periculos, se indică în mod clar la ce se referă informatiile respective.

 

SECTIUNEA a 10-a

Stabilitate si reactivitate

 

Se defineste stabilitatea substantei sau a preparatului periculos si se indică posibilitatea aparitiei de reactii periculoase în anumite conditii de utilizare a acestora si la evacuarea lor în mediu.

10.1. Conditii de evitat

Se întocmeste lista acelor conditii, cum ar fi: temperatura, presiunea, iluminatul, socul, care pot provoca o reactie periculoasă, si, dacă este posibil, se face o scurtă descriere a acestora.

10.2. Materiale de evitat

Se întocmeste lista materialelor, cum ar fi: apa, aerul, acizii, bazele, agentii de oxidare sau orice altă substantă chimică specifică, care pot provoca o reactie periculoasă, si, dacă este posibil, se face o scurtă descriere a acestora.

10.3. Produse de descompunere periculoase

Se întocmeste lista materialelor periculoase produse în cantităti periculoase în urma descompunerii. Se face referire în mod special la:

a) necesarul de stabilizatori si prezenta stabilizatorilor;

b) posibilitatea aparitiei unei reactii exoterme periculoase;

c) semnificatia din punct de vedere al securitătii a unei schimbări în aspectul fizic al substantei sau preparatului periculos, dacă este cazul;

d) produse periculoase de descompunere, formate în contact cu apa, dacă este cazul;

e) posibilitatea de degradare în produse instabile.

 

SECTIUNEA a 11-a

Informatii toxicologice

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate este prevăzută o descriere concisă, dar completă si cuprinzătoare a diverselor efecte toxicologice (pentru sănătate) care pot apărea dacă utilizatorul vine în contact cu substanta sau preparatul periculos.

Se includ efectele periculoase pentru sănătate în urma expunerii la substanta sau preparatul periculos, determinate atât pe baza experientei, cât si a concluziilor experimentelor stiintifice. Se includ informatii despre diferitele căi de expunere (inhalare, înghitire, contact cu pielea si ochii) si se descriu simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice si toxicologice ale substantei sau preparatului periculos.

Se includ efectele întârziate si imediate cunoscute si efectele cronice în urma expunerii pe termen scurt si lung, cum ar fi: sensibilizarea, narcoza, carcinogenitatea, mutagenicitatea si toxicitatea pentru reproducere (toxicitatea dezvoltării si fertilitatea).

Tinând seama de informatiile prevăzute în sectiunea a 2-a a acestei anexe, poate fi necesar să se facă referire la efectele specifice asupra sănătătii ale anumitor componente din preparatele periculoase.

 

SECTIUNEA a 12-a

Informatii ecologice

 

Se descriu efectele posibile, comportarea si reactia în mediu a substantei sau preparatului periculos (în aer, apă si/sau sol). Acolo unde este posibil, se furnizează datele relevante ale testelor (cum ar fi, LC50 peste s 1 mg/l).

Se descriu caracteristicile cele mai importante ale substantei sau preparatului periculos care pot avea efect asupra mediului, datorită naturii substantei sau preparatului periculos, precum si posibilele metode de utilizare a acestora. Pentru produsele periculoase care rezultă din degradarea substantelor sau preparatelor periculoase trebuie furnizate informatii de acelasi tip. Acestea pot include următoarele:

12.1. Ecotoxicitatea

Sunt incluse datele disponibile relevante cu privire la toxicitatea acvatică, atât acută, cât si cronică, pentru pesti, purici de apă, alge si alte plante acvatice. Trebuie incluse si datele privind toxicitatea pentru micro- si macroorganismele din sol si pentru alte organisme importante pentru mediu, cum ar fi păsări, albine si plante, dacă aceste date sunt disponibile. În cazul în care substanta sau preparatul periculos are efecte inhibitoare asupra activitătii microorganismelor, trebuie indicat posibilul impact al acestora asupra instalatiilor de epurare a apelor uzate.

12.2. Mobilitatea

Este prezentat potentialul substantei periculoase sau al constituentilor corespunzători ai unui preparat periculos de a ajunge, dacă sunt evacuati în mediu, în apa freatică sau departe de locul evacuării.

Informatiile relevante pot include:

a) distributia cunoscută sau presupusă în factorii de mediu;

b) tensiunea de suprafată;

c) absorbtia/desorbtia.

Pentru alte proprietăti fizico-chimice ale substantei sau preparatului periculos a se vedea sectiunea a 9-a.

12.3. Persistenta si degradabilitatea

Este prezentat potentialul substantei periculoase sau al componentilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se degrada în medii înconjurătoare relevante, prin biodegradare sau prin alte procese, cum ar fi oxidare sau hidroliză. În cazul în care există date referitoare la degradare, trebuie indicat timpul de înjumătătire a preparatului periculos sau a componentilor acestuia. Trebuie indicat si potentialul unei substante periculoase sau al componentilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se degrada în instalatiile de epurare a apelor uzate.

12.4. Potentialul bioacumulator

Este prezentat potentialul unei substante periculoase sau al componentilor corespunzători ai unui preparat periculos de a se acumula în masa biotică (viata animală si vegetală într-o regiune sau perioadă) si de a trece prin lantul trofic, cu referire la coeficientul de partitie n-octanol/apă si la factorul de concentratie bio, în cazul în care există date disponibile.

12.5. Alte efecte adverse

Dacă acestea sunt disponibile, sunt incluse informatii despre orice alte efecte adverse asupra mediului ale substantei sau preparatului periculos, cum ar fi: potentialul de epuizare a stratului de ozon, potentialuJ de creare a ozonului fotochimic si/sau potentialul de încălzire globală.

Persoanele care completează fise tehnice de securitate se vor asigura că sunt furnizate, în cadrul altor sectiuni ale fisei tehnice de securitate, informatii relevante pentru mediu, în special recomandări privind evacuarea controlată, măsuri împotriva pierderilor accidentale, măsuri privind evacuarea si informatii privind transportul substantei sau preparatului periculos, informatii prevăzute în sectiunile 6,7,13,14 si 15.

 

SECTIUNEA a 13-a

Măsuri privind evacuarea substantei/preparatului periculos

 

În cazul în care evacuarea substantei sau preparatului periculos (surplusul sau deseul rezultat dintr-o utilizare previzibilă) prezintă pericol, trebuie inclusă o descriere a acestor deseuri si informatii despre manipularea lor sigură.

Se specifică metodele adecvate de evacuare a substantei periculoase si a preparatului periculos, precum si a oricăror ambalaje contaminate (incinerare, reciclare, depozitare finală).

Se face referire la orice prevederi relevante ale legislatiei în vigoare privind deseurile.

 

SECTIUNEA a 14-a

Informatii privind transportul

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt indicate toate precautiile speciale pe care un utilizator trebuie să le cunoască sau trebuie să le respecte în legătură cu transportul sau manipularea în interiorul sau în afara incintei a substantei sau preparatului periculos. În cazul în care acestea sunt relevante, se furnizează informatii privind clasificarea transportului pentru fiecare tip de reglementare: IMDG (transport pe mare), ADR (transport rutier), RID (transport feroviar), ICAO/IATA (transport aerian).

Aceste informatii pot include, printre altele:

a) numărul ONU;

b) clasa;

c) denumirea expeditiei;

d) grupa de ambalare;

e) poluanti marini;

f) alte informatii aplicabile.

 

SECTIUNEA a 15-a

Informatii privind reglementările specifice aplicabile

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt furnizate informatiile privind sănătatea, securitatea si mediul înscrise pe etichetă conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare, si prezentelor norme metodologice.

În cazul în care substanta sau preparatul periculos pentru care s-a elaborat fisa tehnică de securitate face obiectul unor prevederi legale specifice în vigoare privind protectia sănătătii populatiei sau a mediului (cum ar fi restrictii de vânzare si utilizare), aceste prevederi trebuie, pe cât posibil, mentionate.

 

SECTIUNEA a 16-a

Alte informatii

 

În cadrul acestei sectiuni a fisei tehnice de securitate sunt furnizate orice alte informatii pe care furnizorul substantei sau preparatului periculos le consideră importante pentru protectia sănătătii si securitătii utilizatorului, precum si pentru protectia mediului, cum ar fi:

a) lista frazelor de risc R relevante. Este scris textul integral al frazelor de risc R prevăzute în sectiunile 2 si 3;

b) recomandări pentru pregătirea personalului;

c) restrictii recomandate pentru utilizare;

d) alte informatii (referinte scrise si/sau punctul de contact tehnic);

e) surse ale celor mai importante date utilizate ia întocmirea fisei tehnice de securitate;

f) în cazul unei fise tehnice de securitate revizuite, se indică în mod clar informatiile care au fost adăugate, sterse sau revizuite (dacă acest lucru nu a fost indicat în altă parte).