MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 iunie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

49. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationaie de Integritate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

262. - Ordin al ministrului transporturilor privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atributii de certificare în domeniul aviatiei civile

 

818/A.K./1.687/V.V. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al ministrului economiei si finantelor privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetrelor miniere

 

884. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

1.097. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene

 

Rectificări la:

 - La Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Având în vedere faptul că în cadrul Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate nu au fost prevăzute termene pentru îndeplinirea unora dintre etapele necesare operationalizării Agentiei Nationale de Integritate, precum si faptul că demararea activitătii acesteia trebuie realizată într-un termen scurt, ceea ce constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (3), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) verifică dacă diferenta vădită este justificată. În cazul în care inspectorul de integritate constată că diferenta nu este justificată, sesizează instanta competentă pentru stabilirea părtii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;”.

2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Prin diferentă vădită, în sensul prezentei legi, se întelege o diferentă între averea dobândită si veniturile realizate de cel putin 10.000 euro sau echivalentul în lei al acesteia.”

3. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Presedintele Agentiei este demnitar cu rang de secretar de stat, vicepresedintele Agentiei este demnitar cu rang de subsecretar de stat, iar functia de inspector de integritate este functie publică cu statut special.”

4. La articolul 13 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) constată că între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă există o diferentă vădită care nu poate fi justificată si sesizează instanta competentă pentru stabilirea părtii de avere dobândită sau a bunului determinat dobândit cu caracter nejustificat, a cărui confiscare o solicită;”.

5. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În termen de 5 zile de la aprobarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului, Consiliul National de Integritate va face publică declansarea procedurii de selectie a presedintelui sau vicepresedintelui, prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei, în cel putin 3 ziare cu acoperire natională si în Monitorul Oficial al României, Partea a lll-a. Finantarea cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea primului concurs sau examen în vederea numirii presedintelui si vicepresedintelui Agentiei se va asigura de către Guvern, prin Secretariatul General al acestuia.”

6. La articolul 21, alineatele (2), (8) si (10) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului se aprobă prin hotărâre a Consiliului National de Integritate si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe pagina de internet a Agentiei, în termen de 15 zile de la constituirea Consiliului.

(8) Candidatii care au obtinut punctajul minim prevăzut la alin. (6) vor sustine un interviu în fata Consiliului National de Integritate în termen de 5 zile de la solutionarea contestatiilor.

(10) În cel mult 10 zile de la depunerea candidaturilor, comisia de organizare a concursului va solicita Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii să verifice si să comunice acesteia apartenenta sau colaborarea candidatilor cu serviciile de informatii înainte de anul 1990. Rezultatele verificărilor se atasează la dosarul candidatului.”

7. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) În termen de 5 zile de la validarea concursului sau examenului presedintele si vicepresedintele Agentiei depun în fata Senatului următorul jurământ: «Jur să respect Constitutia si legile tării, să apăr drepturile si libertătile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atributiile cu onoare, constiintă si fără părtinire. Asa să-mi ajute Dumnezeu!» sau, după caz, rostesc următoarea formulă: « Mă oblig să respect Constitutia si legile tării, să apăr drepturile si libertătile fundamenta/e ale persoanei, să-mi îndeplinesc atributiile cu onoare, constiintă si fără părtinire.» Referirea la divinitate nu este obligatorie.”

8. La articolul 34, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Entitătile prevăzute la alin. (1) Îsi vor desemna reprezentantii în Consiliu în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a legii. Consiliul este valabil constituit dacă sunt desemnati cel putin jumătate plus unu dintre membri de către entitătile prevăzute la alin. (1).”

9. La articolul 34, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Entitătile prevăzute la alin. (1) vor desemna în mod corespunzător câte un supleant.

(3) În termen de 5 zile de la desemnarea de către entitătile prevăzute la alin. (1) a membrilor Consiliului, Senatul convoacă sedinta de constituire a Consiliului.

Sedinta este legal constituită dacă participă cel putin jumătate plus unu dintre membrii Consiliului.”

10. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Presedintele Consiliului este ales dintre membrii acestuia, prin votul secret a cel putin jumătate plus unu dintre membri, în termen de 5 zile de la data sedintei de constituire a Consiliului. Durata mandatului acestuia este de 3 ani.

(2) Presedintele Consiliului poate fi revocat prin votul secret a cel putin două treimi din numărul total al membrilor Consiliului.”

11. La articolul 36, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru încetează prin revocare de către Senat, la propunerea autoritătii sau institutiei care l-a desemnat, precum si la pierderea calitătii în considerarea căreia au fost desemnate. În aceste cazuri va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34.”

12. La articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Prevederile art. 36 alin. (3) se aplică în mod corespunzător si supleantilor.”

13. La articolul 39 alineatul (1), punctul 35 se abrogă.

14. La articolul 42, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele prevăzute de lege au obligatia să depună sau să actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie, pentru anul fiscal anterior.”

15. La articolul 43, alineatul (2) se abrogă.

16. La articolul 44 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) Între averea dobândită pe parcursul exercitării functiei si veniturile realizate în aceeasi perioadă sunt diferente vădite, iar dobândirea unei cote-părti din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este justificată, cauza se trimite instantei competente, care poate dispune confiscarea unei părti din averea dobândită sau unui bun determinat;”.

17. La articolul 47, alineatele (1), (2) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 47. - (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit reglementării aplicabile demnitătii, functiei sau activitătii respective, dacă fapta nu întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din functie este decăzută din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39, cu exceptia celor elective, pe o perioadă de până la 3 ani de la data eliberării sau destituirii din functia sau demnitatea publică respectivă. Interdictia se dispune, la solicitarea Agentiei, de către instanta competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sanctiune complementară, în cazul confiscării unei părti din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.

(4) Dacă persoana cercetată nu mai ocupă o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute la art. 39 la data rămânerii definitive a actului de constatare, aceasta este decăzută din dreptul de a mai ocupa o functie sau o demnitate publică dintre cele prevăzute de lege, cu exceptia celor elective, pe o perioadă de 3 ani de la data rămânerii definitive a actului de constatare. Interdictia, se dispune, la solicitarea Agentiei, de către instanta competentă prevăzută la art. 46 alin. (1), ca sanctiune complementară, în cazul confiscării unei părti din averea dobândită sau a unui bun determinat ori în cazul conflictelor de interese.”

18. La articolul 48, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) Actul rămas definitiv, prin care se constată caracterul nejustificat al averii sau al unei părti din aceasta ori prin care se constată conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publică pe pagina de internet a Agentiei si se comunică, în termen de 10 zile, organelor care aplică sanctiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea ori eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente.”

19. La articolul 50, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Fapta celui care, cu stiintă, în sesizarea adresată Agentiei face afirmatii mincinoase sau produce ori ticluieste probe mincinoase cu privire la caracterul nejustificat al averii unei persoane constituie infractiunea de denuntare calomnioasă si se pedepseste potrivit Codului penal.”

20. La articolul 52, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Nedepunerea declaratiei de avere si a declaratiei de interese în termenele prevăzute de lege constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei si declansarea din oficiu a procedurii de control.”

21. La articolul 53, alineatul (2) se abrogă.

22. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:

„Art. 531. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agentiei. Împotriva actelor de sanctionare se poate face contestatie în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

23. La articolul 59, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Agentia va functiona cu un număr maxim de 25 de posturi până la data când devine operatională, cu încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1). În termen de 5 zile de la depunerea jurământului de către presedintele Agentiei, Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Agentia Natională de Administrare Fiscală, Garda Financiară si Agentia Natională a Functionarilor Publici vor detasa persoane care vor desfăsura operatiuni legate de înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei. La data la care Agentia devine operatională, aceste persoane pot opta, cu acordul presedintelui Agentiei, pentru desfăsurarea activitătii în cadrul Agentiei, prin transfer, potrivit legii.”

24. La articolul 61, punctul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Articolul 20 va avea următorul cuprins: «Art. 20. - Sentintele curtii de apel - sectia de contencios administrativ si fiscal pot fi atacate cu recurs de către părtile interesate, Agentie, Ministerul Economiei si Finantelor si procuror, în termen de 15 zile de la comunicare, la înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal.»“

Art. II. - Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU\

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 49.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind exercitarea de către Aeroclubul României a unor atributii de certificare În domeniul aviatiei civile

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 4 lit. b), I) si m) si ale art. 74 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea si functionarea Aeroclubului României, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cu data prezentului ordin Aeroclubul României exercită, conform procedurilor si reglementărilor specifice în vigoare, următoarele atributii:

a) certificarea de navigabilitate a planoarelor si planoarelor motorizate;

b) certificarea de navigabilitate a aerostatelor;

c) licentierea pilotilor de planoare, planoare motorizate si de baIoane libere;

d) supravegherea operatională a activitătilor desfăsurate cu aeronavele mentionate la lit. a) si b).

(2) Exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către Aeroclubul României numai pe perioada si în conditiile autorizării corespunzătoare de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”.

(3) Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” va supraveghea si va controla modul în care Aeroclubul României exercită atributiile prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” si Aeroclubul României vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 28 mai 2007.

Nr. 262.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 818/A.K. din 15 mai 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.687A/.V. din 28 mai 2007

 

ORDIN

privind actele de reglementare necesare închiderii iazurilor de decantare aferente perimetreior miniere

 

Având în vedere Strategia industriei miniere pentru perioada 2004-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 615/2004, în baza prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, republicată, în baza prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 273/2001 pentru aprobarea Manualului de închidere a minelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificată si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

ministrul mediului si dezvoltării durabile si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Începerea lucrărilor de închidere si de refacere a mediului pentru perimetrele miniere la care activitatea de extractie a fost sistată se face prin elaborarea Planului de încetare a activitătii - P/A, asimilat studiilor de fezabilitate - SF.

(2) Dacă procesul de extractie dezvoltat în cadrul perimetrului minier a presupus si constructia conexă a unui iaz de decantare, PIA trebuie să contină un capitol special destinat acestuia, care prevede toate lucrările necesare închiderii, refacerii mediului si punerii în conditii de sigurantă pe termen lung a iazului, avizat de un expert pentru evaluarea sigurantei barajelor atestat de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

(3) PIA trebuie să precizeze detinătorul cu orice titlu al iazului de decantare, al statiei de epurare (după caz), respectiv beneficiarul sau titularul de investitie al tuturor lucrărilor de închidere necesar a fi realizate.

(4) La închiderea perimetreior miniere pentru care este întocmit si aprobat PIA, prima etapă este elaborarea proiectului tehnic si punerea în aplicare a lucrărilor de închidere pentru iazul de decantare.

Art. 2. - Pentru iazurile de decantare care sistează depunerea sterilului în baza PIA este necesară obtinerea următoarelor acte de reglementare, pentru întreaga perioadă de monitorizare postînchidere:

a) autorizatia de gospodărire a apelor;

b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu la încetarea activitătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru ajustarea preturilor la medicamentele cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. EN 5.156 din 16 mai 2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice,

 

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă ajustarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România, editia a XXI-a, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătătii si familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2007.

(2) Se mentin nemodificate preturile de decontare stabilite în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării preturilor pentru medicamente sunt cele comunicate de Banca Natională a României, valabile în vamă pentru luna mai.

Art. 3. - Preturile cu ridicata, precum si preturile cu amănuntul maximale ajustate sunt valabile până în data de 31 august 2007.

Art. 4. - Este interzisă practicarea altor preturi peste nivelurile preturilor cu ridicata si amănuntul maximale prevăzute în Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată în România.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2007.

Art. 7. - Directia farmaceutică, precum si celelalte directii din Ministerul Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, agentii economici importatori si distribuitori, Compania Natională „Unifarm” - S.A., precum si unitătile sanitare publice si private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti. 16 mai 2007.

Nr. 884.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene

 

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei si Cercetării si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul

inspectoratelor scolare judetene”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea,

functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Cabinetul secretarului de stat pentru învătământ preuniversitar, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală managementul resurselor umane, Directia juridic si contencios si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.”

Art. II. - Anexa se modifică după cum urmează: 1. Titlul anexei se modifică si va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Colegiul Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului (Colegiul) si colegiile de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare se organizează si functionează în conformitate cu prezentul regulament.”

3. Titlul capitolului III se modifică si va avea următorul cuprins:

„Componenta Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si a colegiilor de la nivelul inspectoratelor scolare”

4. La articolul 7 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) directorul general al Directiei generale managementul resurselor umane;”.

5. La articolul 7 alineatul (2), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) directorul Directiei juridic si contencios - secretar al Colegiului;”.

6. La articolul 7, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Componenta Colegiului - membrii titulari si supleanti - se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.”

7. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„Atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare”

8. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Procesul-verbal si înscrisurile care fac obiectul dosarului, precum si dovada comunicării hotărârii se păstrează în arhiva Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Cabinetul secretarului de stat pentru învătământ preuniversitar, Directia generală management învătământ preuniversitar, Directia generală managementul resurselor umane, Directia juridic si contencios si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

 

Bucuresti, 24 mai 2007.

Nr. 1.097.

 

RECTIFICĂRI

 

La Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 28 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 122/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 19 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu apartine „Redactiei Monitorul Oficial, Partea I”):

- la anexa nr. 5, deasupra cuvântului „COSTURI” se va citi titlul acesteia: „STADIUL DE DEZVOLTAREA PROIECTULUI”