MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 381         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

24. - Hotărâre cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

DECRETE

 

577. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

496. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

501. - Hotărâre privind titlurile obtinute de absolventii învătământului universitar, înmatriculati în anul I de studii, în anii universitari 2002-2003, 2003-2004 si 2004-2005

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

128. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2007

 

Rectificări la:

 - Legea nr. 247/2005

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

cu privire la validarea unui mandat de deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din Constitutia României, republicată, si ale art. 91 alin. (10) din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere Raportul Comisiei de validare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se validează mandatul de deputat al domnului Alexandru Octavi Stănescu, declarat supleant la alegerile din 28 noiembrie 2004, în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, pe lista Uniunii Nationale PSD + PUR din partea Partidului Social Democrat, mandat devenit vacant ca urmare a demisiei domnului Mihai-Nicolae Tănăsescu.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputati/or în sedinta din 5 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 5 iunie 2007.

Nr. 24.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Cristian Valentin Colteanu se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Italiană, Republica Malta, Republica San Marino, precum si din calitatea de reprezentant permanent al României pe lângă organizatiile internationale cu sediul la Roma.

Art. 2. - Domnul Cristian Valentin Colteanu îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 31 mai 2007.

Nr. 577.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează cu un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Până la efectuarea lucrărilor de reabilitare a imobilului prevăzut la alin. (1), Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului îsi desfăsoară activitatea în imobilul aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Bucuresti, str. Căpitan Aviator Alexandru Serbănescu nr. 50, sectorul 1, si în imobilul închiriat, situat în municipiul Bucuresti, str. Promoroaca nr. 9-11, sectorul 1."

2. Anexa se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 496.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Consiliului de supraveghere si îndrumare a activitătii Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

1.

Daniel Chitoiu

- presedinte, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

2.

Horia Vladimir Ursu

- membru, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

3.

Niculae Ion Vulpescu

- membru, reprezentant al Băncii Nationale a României

4.

Paul Victor Dobre

- membru, reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

5.

Iuliu Bara

- membru, reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

6.

Iulia Scântei

- membru, reprezentant al Ministerului Justitiei

7.

Emanoil Negut

- membru, reprezentant al Departamentului de Control al Guvernului

8.

Răzvan Orăsanu

- membru, reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru

9.

Jozsef Csaka

- membru, reprezentant al Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind titlurile obtinute de absolventii învătământului universitar, înmatriculati în anul I de studii, în anii universitari 2002-2003, 2003-2004 si 2004-2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 67 alin. (3) si (7) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Prezenta hotărâre reglementează titlurile absolventilor si durata studiilor în conformitate cu Nomenclatoarele domeniilor si specializărilor din învătământul universitar de lungă durată si scurtă durată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2001 privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar, cu modificările ulterioare, potrivit anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Titlurile reglementate prin prezenta hotărâre sunt acordate absolventilor înscrisi la studii universitare de lungă durată, respectiv de scurtă durată, înmatriculati în anul I de studii, în anii universitari 2002 - 2003, 2003 - 2004 si 2004 - 2005, în conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.336/2001, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 501.

 

ANEXA Nr. 1

 

Titlurile obtinute si durata studiilor corespunzătoare domeniilor si specializărilor din învătământul universitar de lungă durată

 

Domeniul

Nr. crt.

Specializarea

Durata Studiilor

(ani)

Titlul obtinut

MATEMATICĂ

1.

Matematică

4

Licentiat în matematică

2.

Matematică - mecanică

4

Licentiat în matematică - mecanică

3.

Matematici aplicate

4

Licentiat în matematică

4.

Matematică - Informatică

4

Licentiat în matematică - informatică

5.

Matematică - Fizică

4

Licentiat în matematică - fizică

FIZICĂ

1.

Fizică

4

Licentiat în fizică

2.

Fizică medicală

4

Licentiat în fizică medicală

3.

Biofizică

4

Licentiat în biofizică

4.

Fizică tehnologică

5

Inginer diplomat

5.

Fizică informatică

5

Inginer diplomat

6.

Fizică - Matematică

4

Licentiat în fizică - matematică

7.

Fizică - Informatică

4

Licentiat în fizică - informatică

8.

Fizică - Chimie

4

Licentiat în fizică - chimie

CHIMIE

1.

Chimie

4

Licentiat în chimie

2.

Biochimie tehnologică

4

Licentiat în biochimie tehnologică

3.

Chimia mediului

4

Licentiat în chimia mediului

4.

Radiochimie

4

Licentiat în radiochimie

5.

Chimie - Fizică

4

Licentiat în chimie - fizică

6.

Chimie - Biologie

4

Licentiat în chimie - biologie

INFORMATICĂ

1.

Informatică

4

Licentiat în informatică

2.

Informatică economică

4

Licentiat în informatică economică

3.

Informatică medicală

4

Licentiat în informatică medicală

BIOLOGIE

1.

Biologie

4

Licentiat în biologie

2.

Biochimie

4

Licentiat în biochimie

3.

Ecologie si protectia mediului

4

Licentiat în ecologie si protectia mediului

4.

Biologie aplicată în agricultură

4

Licentiat în biologie aplicată în agricultură

5.

Biologie - Agricultură

4

Licentiat în biologie - agricultură

6.

Biologie - Chimie

4

Licentiat în biologie - chimie

7.

Biologie - Geografie

4

Licentiat în biologie - geografie

8.

Biologie - Geologie

4

Licentiat în biologie - geologie

GEOGRAFIE

1.

Geografie

4

Licentiat în geografie

2.

Planificare teritorială

4

Licentiat în planificare teritorială

3.

Geografia turismului

4

Licentiat în geografia turismului

4.

Geografia mediului

4

Licentiat în geografia mediului

5.

Geografie - 0 limbă si literatură străină1

4

Licentiat în geografie - limba si literatura1

GEOLOGIE

1.

Geologie

4

Licentiat în geologie

2.

Geofizică

5

Inginer diplomat

3.

Geochimie

5

Inginer diplomat

STIINTA MEDIULUI

1.

Stiinta mediului

4

Licentiat în stiinta mediului

FILOSOFIE

1.

Filosofie

4

Licentiat în filosofie

2.

Filosofie - Filologie clasică

4

Licentiat în filosofie - filologie clasică

3.

Filosofie - Limba si literatura română

4

Licentiat în filosofie - limba si literatura română

4.

Filosofie - Jurnalism

4

Licentiat în filosofie - jurnalism

5.

Filosofie - Sociologie

4

Licentiat în filosofie - sociologie

6.

Filosofie - Comunicare socială si relatii publice

4

Licentiat în filosofie - comunicare socială si relatii publice

7.

Filosofie - Comunicare si relatii publice

4

Licentiat în filosofie - comunicare si relatii publice

FILOLOGIE

1.

Limba si literatura română

4

Licentiat în filologie

2.

Limbi si literaturi străine

4

Licentiat în filologie

3.

Filologie clasică

4

Licentiat în filologie

4.

Literatura universală si comparată

4

Licentiat în filologie

5.

Limbi moderne aplicate

4

Licentiat în filologie

6.

Traducere si interpretare

4

Licentiat în traducere si interpretare1

7.

Bibliologie si biblioteconomie

4

Licentiat în filologie

8.

Stiinta informării si comunicării

4

Licentiat în stiinta informării si comunicării

9.

Limba si literatura română - Filologie clasică

4

Licentiat în filologie

10.

Limba si literatura română - Etnologie

4

Licentiat în filologie

11.

Limba si literatura română - Istorie

 

Licentiat în filologie

12.

Limba si literatura română - 0 limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

13.

Filologie clasică - Limbi moderne aplicate (Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1)

4

Licentiat în filologie

14.

Literatură universală si comparată - 0 limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

15.

Biblioteconomie - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

16.

Limba si literatura maghiară - Limba si literatura română sau o limbă si literatura străină sau Etnologie

4

Licentiat în filologie

 

17.

0 limbă si literatură străină1 - Limba si literatura română

4

 Licentiat în filologie

18.

Limbi si literaturi străine1 - Limba si literatura română

4

Licentiat în filologie

19.

6 limbă si literatură străină1 - 0 limbă si literatură străină1, inclusiv Limba rromani

4

Licentiat în filologie

20.

Limba si literatura franceză - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

21.

Limba si literatura engleză - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

22.

Limba si literatura germană - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

23.

Limba si literatura germană - Teologie protestantă didactică

4

Licentiat în filologie

24.

Limba si literatura italiană - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

25.

Limba si literatura ucraineană - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în filologie

 

ISTORIE

1.

Istorie

4

Licentiat în istorie

2.

Istoria artei

4

Licentiat în istoria artei

3.

Arheologie

4

Licentiat în arheologie

4.

Arhivistică si muzeologie

4

Licentiat în arhivistică si muzeologie

5.

Arhivistică si istorie

4

Licentiat în arhivistică si istorie

6.

Studii iudaice

4

Licentiat în studii iudaice

7.

Studii americane

4

Licentiat în studii americane

8.

Istorie - Istoria artei

4

Licentiat în istorie - istoria artei

9.

Istorie - Arheologie

4

Licentiat în istorie – arheologie

10.

Istorie - Arhivistică si muzeologie

4

Licentiat în istorie - arhivistică si muzeologie

11.

Istorie - Limba si literatura română

4

Licentiat română în istorie - limba si literatura

12.

Istorie - Filologie clasică

4

Licentiat în istorie - filologie clasică

13.

Istorie - Bibliologie si biblioteconomie

4

Licentiat în istorie - bibliologie si biblioteconomie

14.

Istorie - O limbă si literatură străină1

4

Licentiat în istorie - limba si literatura1

15.

Istorie - Limbi străine1

4

Licentiat în istorie - limba1

16.

Istorie - Geografie

4

Licentiat în istorie – geografie

17.

Istorie - Studii iudaice

4

Licentiat în istorie - studii iudaice

18.

Istorie - Relatii internationale si studii europene

4

Licentiat în istorie - relatii internationale si studii europene

19.

Istorie - Filosofie

4

Licentiat în istorie – filozofie

PSIHOLOGIE

1.

Psihologie

4

Licentiat în psihologie

2.

Psihologie - Pedagogie

4

Licentiat în psihologie – pedagogie

3.

Psihologie - Sociologie

4

Licentiat în psihologie – sociologie

STIINTE ALE EDUCATIEI

1.

Pedagogie

4

Licentiat în pedagogie

2.

Psihopedagogie specială

4

Licentiat în psihopedagogie specială

3.

Pedagogie - învătători

4

Licentiat în pedagogie – învătători

TEOLOGIE

1.

Teologie2 pastorală

4

Licentiat în teologie

2.

Teologie2 didactică

4

Licentiat în teologie

3.

Teologie2 didactică - Limba si literatura română sau o limbă si literatură străină1

4

Licentiat în teologie - limba si literatura1

4.

Teologie2 didactică - Etnologie

4

Licentiat în teologie - Etnologie

5.

Teologie2 - Filologie clasică

4

Licentiat în teologie - filologie clasică

6.

Teologie2 didactică - Asistentă socială

4

Licentiat în teologie - asistentă socială

7.

Teologie2 didactică - Conservare si restaurare

4

Licentiat în teologie - conservare si restaurare

8.

teologie2 didactică - Istorie

4

Licentiat în teologie - istorie

9

Teologie2 didactică - Arte plastice

4

Licentiat în teologie - arte plastice

10.

Teologie2 didactică - Pedagogie muzicală

4

Licentiat în teologie - pedagogie muzicală

11.

Teologie2 didactică - Filosofie

4

Licentiat în teologie - filosofie

SOCIOLOGIE

1.

Sociologie

4

Licentiat în sociologie

2.

Politici sociale

4

Licentiat în politici sociale

3.

Antropologie

4

Licentiat în antropologie

4.

Etnologie

4

Licentiat în etnologie

5.

Sociologie - Etnologie

4

Licentiat în sociologie - etnologie

6.

Sociologie - Psihologie

4

Licentiat în sociologie - psihologie

ASISTENTĂ SOCIALA

1.

Asistentă socială

4

Licentiat în asistentă socială

STIINTE POLITICE

1.

Stiinte politice

4

Licentiat în stiinte politice

RELATII INTERNATIONALE

1.

Relatii internationale si studii europene

4

Licentiat în relatii internationale si studii europene

STIINTE ADMINISTRATIVE

1.

Administratie publică

4

Licentiat în stiinte administrative

2.

Administratie europeană

4

Licentiat în stiinte administrative

3.

Administrarea afacerilor

4

Licentiat în stiinte administrative

STIINTE ALE COMUNICĂRII

1.

Jurnalism

4

Licentiat în jurnalism

2.

Comunicare socială si relatii publice

4

Licentiat în comunicare socială si relatii publice

3.

Comunicare socială - informatii

4

Licentiat în comunicare socială - informatii

4.

Comunicare si relatii publice

4

Licentiat în comunicare si relatii publice

5.

Comunicare si relatii publice - informatii

4

Licentiat în comunicare si relatii publice - informatii

6.

Psihosociologie - informatii

4

Licentiat în psihosociologie - informatii

7.

Publicitate

4

Licentiat în publicitate

8.

Jurnalism - O limbă si literatură străină1

4

Licentiat în jurnalism - limba si literatura1

DREPT

1.

Drept

4

Licentiat în drept

2.

Drept comunitar

4

Licentiat în drept comunitar

ECONOMIE

1.

Economie generală

4

Economist licentiat

2.

Economia comertului, turismului si serviciilor

4

Economist licentiat

3.

Economie agroalimentară

4

Economist licentiat

4.

Economia întreprinderii

4

Economist licentiat

5.

Economia mediului

4

Economist licentiat

6.

Merceologie

4

Economist licentiat

7.

Administrarea afacerilor

4

Economist licentiat

CIBERNETICĂ SI STATISTICA

1.

Cibernetică economică

4

Economist licentiat

ECONOMICA

2.

Statistică si previziune economică

4

Economist licentiat

FINANTE

1.

Finante si bănci

4

Economist licentiat

CONTABILITATE

1.

Contabilitate si informatică de gestiune

4

Economist licentiat

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

1.

Relatii economice internationale

4

Economist licentiat

 

MANAGEMENT

1.

Management

4

Economist licentiat

MARKETING

1.

Marketing

4

Economist licentiat

AGRICULTURA

1.

Agricultură

5

Inginer diplomat

2.

Stiintele solului

5

Inginer diplomat

3.

Montanologie

5

Inginer diplomat

HORTICULTURA

1.

Horticultura

5

Inginer diplomat

2.

Peisagistică

5

Inginer diplomat

SILVICULTURĂ

1.

Silvicultură

5

Inginer diplomat

2.

Exploatări forestiere

5

Inginer diplomat

ZOOTEHNIE

1.

Zootehnie

5

Inginer diplomat

2.

Piscicultura

5

Inginer diplomat

3.

Piscicultura, acvacultura si prelucrarea pestelui

5

Inginer diplomat

BIOTEHNOLOGII

1.

Inginerie genetică în agricultură

5

Inginer diplomat

2.

Biotehnologii agricole

5

Inginer diplomat

3.

Biotehnologii medical-veterinare

5

Inginer diplomat

MEDICINĂ

1.

Medicină generală

6

Doctor-medic

2.

Fiziokinetoterapie

5

Licentiat în fiziokinetoterapie

3.

Bioinginerie medicală

6

Licentiat în bioinginerie medicală

4.

Asistentă medicală

4

Licentiat în asistentă medicală

5.

Moase

4

Licentiat în asistentă obstetricală

STOMATOLOGIE

1.

Stomatologie

6

Doctor-medic

MEDICINĂ DENTARĂ

2.

Medicină dentară

6

Doctor-medic

FARMACIE

1.

Farmacie

5

Licentiat în farmacie

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.

Medicină veterinară

6

Doctor-medic veterinar

ARHITECTURĂ

1.

Arhitectură

6

Arhitect diplomat

2.

Design interior

5

Arhitect de interior

3.

Design

5

Licentiat în design

URBANISM

1.

Urbanism

5

Urbanist diplomat

2.

Peisagistică

5

Urbanist peisagist

ARTE PLASTICE Sl DECORATIVE

1.

Arte plastice (pictură, scluptură, grafică)

4

Licentiat în arte

2.

Arte decorative (arte textile, ceramică- sticlă-metal, artă murală)

4

Licentiat în arte

3.

Design

4

Licentiat în arte si design

4.

Design de produs

4

Licentiat în arte si design

5.

Design interior

4

Licentiat în arte si design

6.

Conservare si restaurare

4

Licentiat în arte

7.

Pedagogie - arte plastice si decorative

4

Licentiat în arte

8.

Istoria si teoria artei

4

Licentiat în arte

9.

Fotografie, cinematografie, media (regie de film si Tv, imagine de film si Tv, multimedia-sunet, montaj)

4

Licentiat în arte

MUZICĂ

1.

Artele spectacolului muzical

4

Licentiat în arte

2.

Muzicologie

4

Licentiat în arte

3.

Compozitie muzicală (clasică sau jazz-muzică usoară)

4

Licentiat în arte

 

4.

Interpretare muzicală (canto, pian, vioară, nai, fagot etc; muzică populară)

4

Licentiat în arte

5.

Pedagogie muzicală

4

Licentiat în arte

6.

Muzică religioasă

4

Licentiat în arte

7.

Dirijat (orchestră sau cor academic)

4

Licentiat în arte

TEATRU

1.

 

Artele spectacolului de teatru1 (actorie, regie de teatru, arta actorului mânuitor de păpusi si marionete, coregrafie)

4

 

Licentiat în arte

 

2.

Teatrologie

4

Licentiat în arte

3.

Scenografie

4

Licentiat în arte

CINEMATOGRAFIE Sl MEDIA

1.

Fotografie, cinematografie, media (regie de film si Tv, imagine de film si Tv, multimedia-sunet, montaj)

4

Licentiat în arte

2.

Filmologie (scenaristică, publicitate-media)

4

Licentiat în arte

EDUCATIE FIZICĂ SI SPORT

1.

Educatie fizică si sport

4

Licentiat în educatie fizică si sport

2.

Kinetoterapie

4

Licentiat în kinetoterapie

GEOLOGIE TEHNICĂ

1.

Geologie tehnică

5

Inginer diplomat

2.

Geologie minieră

5

Inginer diplomat

3.

Geologie petrolieră

5

Inginer diplomat

MINE

1.

Inginerie minieră

5

Inginer diplomat

2.

Prepararea substantelor minerale utile

5

Inginer diplomat

3.

Topografie minieră

5

Inginer diplomat

PETROL Sl GAZE

1.

Inginerie de petrol si gaze

5

Inginer diplomat

2.

Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor

5

Inginer diplomat

GEODEZIE

1.

Geodezie

5

Inginer diplomat

2.

Cadastru

5

Inginer diplomat

3.

Topogeodezie si automatizarea asigurării topogeodezice

5

Inginer diplomat

INGINERIE CIVILĂ

1.

Constructii civile, industriale si agricole

5

Inginer diplomat

2.

Căi ferate, drumuri si poduri

5

Inginer diplomat

3.

Constructii si fortificatii

5

Inginer diplomat

4.

Constructii hidrotehnice

5

Inginer diplomat

5.

Constructii miniere

5

Inginer diplomat

6.

Inginerie sanitară si protectia mediului

5

Inginer diplomat

7.

Îmbunătătiri funciare si dezvoltare rurală

5

Inginer diplomat

8.

Inginerie civilă

5

Inginer diplomat

9.

Inginerie urbană si dezvoltare regională

5

Inginer diplomat

INSTALATII

1.

Instalatii pentru constructii

5

Inginer diplomat

2.

Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

5

Inginer diplomat

3.

Instalatii pentru constructii - pompieri

5

Inginer diploijiat

GENIU

1.

Masini si utilaje de geniu

5

Inginer diplomat

2.

Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare

5

Inginer diplomat

INGINERIE AEROSPATIALĂ

1.

Constructii aerospatiale

5

Inginer diplomat

2.

Sisteme de propulsie

5

Inginer diplomat

3.

Echipamente si instalatii de bord

5

Inginer diplomat

4.

Aeronave si motoare de aviatie

5

Inginer diplomat

5.

Echipamente si instalatii de aviatie

5

Inginer diplomat

6.

Inginerie si management aeronautic

5

Inginer diplomat

 

INGINERIE NAVALĂ Sl NAVIGATIE

1.

Constructii navale

5

Inginer diplomat

2.

Instalatii si echipamente navale

5

Inginer diplomat

3.

Navigatie si transport maritim

5

Inginer diplomat

4.

Navigatie, hidrografie si transport maritim

5

Inginer diplomat

INGINERIE MECANICĂ

1.

Autovehicule rutiere

5

Inginer diplomat

2.

Material rulant de cale ferată

5

Inginer diplomat

3.

Masini si echipamente termice

5

Inginer diplomat

4.

Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

5

Inginer diplomat

5.

Mecanică fină

5

Inginer diplomat

6.

Masini si echipamente miniere

5

Inginer diplomat

7.

Inginerie mecanică

5

Inginer diplomat

8.

Masini si instalatii pentru agricultură si industria alimentară

5

Inginer diplomat

9.

Utilaje petroliere si petrochimice

5

Inginer diplomat

10.

Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor

5

Inginer diplomat

11.

Utilaje si instalatii de proces

5

Inginer diplomat

12.

Utilaje pentru constructii

5

Inginer diplomat

13.

Ingineria si managementul resurselor tehnologice în constructii

5

Inginer diplomat

14.

Utilaje pentru textile si pielărie

5

Inginer diplomat

15.

Utilaje si instalatii portuare

5

Inginer diplomat

16.

Blindate, automobile si tractoare

5

Inginer diplomat

INGINERIA TRANSPORTURILOR

1.

Ingineria transporturilor

5

Inginer diplomat

2.

Ingineria sistemelor de circulatie

5

Inginer diplomat

3.

Autovehicule rutiere

5

Inginer diplomat

4.

Material rulant de cale ferată

5

Inginer diplomat

INGINERIA MATERIALELOR

1.

Ingineria materialelor

5

Inginer diplomat

2.

Ingineria proceselor metalurgice

5

Inginer diplomat

3.

Ingineria procesării materialelor

5

Inginer diplomat

INGINERIE INDUSTRIALĂ

1.

Tehnologia constructiilor de masini

5

Inginer diplomat

2.

Masini si sisteme de productie

5

Inginer diplomat

3.

Utilajul si tehnologia sudării

5

Inginer diplomat

4.

Utilaje pentru prelucrări la cald

5

Inginer diplomat

5.

Design industrial

5

Inginer diplomat

INGINERIA LEMNULUI

1.

Prelucrarea lemnului

5

Inginer diplomat

2.

Mobilă si produse finite din lemn

5

Inginer diplomat

MECATRONICĂ

1.

Mecatronică

5

Inginer diplomat

2.

Roboti industriali

5

Inginer diplomat

INGINERIA SISTEMELOR SI

CALCULATOARELOR

1.

Automatică

5

Inginer diplomat

2.

Calculatoare

5

Inginer diplomat

3.

Automatică si informatică aplicată

5

Inginer diplomat

4.

Sisteme si echipamente de automatizare a conducerii organizatiilor militare

5

Inginer diplomat

5.

Automatizarea conducerii actiunilor de luptă

5

Inginer diplomat

 

INGINERIE ELECTRICĂ

1.

Electrotehnică generală

5

Inginer diplomat

2.

Constructii electrotehnice

5

Inginer diplomat

3.

Actionări electrice

5

Inginer diplomat

4.

Metrologie în industria electrică

5

Inginer diplomat

5.

Inginerie electrică si calculatoare

5

Inginer diplomat

6.

Electromecanică

5

Inginer diplomat

INGINERIE ENERGETICĂ

1.

Electroenergetică

5

Inginer diplomat

2.

Hidroenergetică

5

Inginer diplomat

3.

Termoenergetică

5

Inginer diplomat

4.

Energetică nucleară

5

Inginer diplomat

5.

Energetică industrială

5

Inginer diplomat

INGINERIE ELECTRONICĂ

1.

Electronică

5

Inginer diplomat

2.

Telecomunicatii

5

Inginer diplomat

3.

Microtehnologii

5

Inginer diplomat

4.

Telecomenzi si electronică în transporturi

5

Inginer diplomat

5.

Echipamente si sisteme electronice militare

5

Inginer diplomat

6.

Transmisiuni

5

Inginer diplomat

INGINERIE CHIMICĂ

1.

Ingineria si chimia substantelor anorganice

5

Inginer diplomat

2.

Ingineria si chimia substantelor organice

5

Inginer diplomat

3.

Ingineria si chimia compusilor macromoleculari

5

Inginer diplomat

4.

Stiinta si ingineria materialelor oxidice

5

Inginer diplomat

5.

Inginerie chimică

5

Inginer diplomat

6.

Inginerie biochimică

5

Inginer diplomat

7.

Ingineria si tehnologia fabricatiei hârtiei

5

Inginer diplomat

8.

Tehnologia chimică a produselor din piele si înlocuitori

5

Inginer diplomat

9.

Tehnologie chimică textilă

5

Inginer diplomat

10.

Chimie alimentară

5

Inginer diplomat

11.

Ingineria si protectia mediului în industria chimică si petrochimie

5

Inginer diplomat

12.

Prelucrarea petrolului, petrochimie si carbochimie

5

Inginer diplomat

13.

Chimie militară

5

Inginer diplomat

INGINERIA PRODUSELOR

TEXTILE SI DIN PIELE

1.

Tehnologii textile

5

Inginer diplomat

2.

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

5

Inginer diplomat

3.

Tehnologia confectiilor din piele si înlocuitori

5

Inginer diplomat

INGINERIE ALIMENTARĂ

1.

Ingineria produselor alimentare

5

Inginer diplomat

2.

Tehnologia prelucrării produselor agricole

5

Inginer diplomat

3.

Extracte si aditivi naturali alimentari

5

Inginer diplomat

4.

Controlul si expertiza produselor alimentare

5

Inginer diplomat

5.

Pescuit, acvacultura si industrializarea pestelui

5

Inginer diplomat

STIINTE APLICATE

1.

Inginerie fizică

5

Inginer diplomat

2.

Inginerie matematică

5

Inginer diplomat

3.

Informatică industrială

5

Inginer diplomat

4.

Inginerie medicală

5

Inginer diplomat

5.

Biotehnologii industriale

5

Inginer diplomat

6.

Stiinta informatiei si comunicării

5

Inginer diplomat

INGINERIE

ECONOMICA

1.

Inginerie economică industrială

5

Inginer diplomat

2.

Inginerie economică în domeniul mecanic

5

Inginer diplomat

3.

Inginerie economică în domeniul electric, electronic si energetic

5

Inginer diplomat

4.

Inginerie economică în industria chimică si de materiale

5

Inginer diplomat

5.

Inginerie economică în constructii

5

Inginer diplomat

6.

Inginerie economică în agricultură

5

Inginer diplomat

7.

Inginerie si management agroturistic

5

Inginer diplomat

8.

Inginerie si management în alimentatie publică si agroturism

5

Inginer diplomat

9.

Exploatări portuare

5

Inginer diplomat

10.

Inginerie economică în domeniul transporturilor

5

Inginer diplomat

INGINERIA MEDIULUI

1.

Ingineria si protectia mediului în industrie

5

Inginer diplomat

2.

Ingineria si protectia mediului în agricultură

5

Inginer diplomat

3.

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

5

Inginer diplomat

INGINERIE DE ARMAMENT,

RACHETE SI MUNITII

1.

Armament, aparatură artileristică si sisteme de conducere a focului

5

Inginer diplomat

2.

Munitii, rachete, explozivi si pulberi

5

Inginer diplomat

3.

Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

5

Inginer diplomat

STIINTE MILITARE

1.

Conducere interarme forte terestre

4

Licentiat în stiinte militare

2.

Conducere interarme forte aeriene

4

Licentiat în stiinte militare

3.

Conducere interarme forte navale

4

Licentiat în stiinte militare

4.

Conducere logistică

4

Licentiat în stiinte militare

5.

Management economico-financiar

4

Licentiat în management economico-financiar

6.

Managementul organizatiei

4

Licentiat în managementul organizatiei

 

1) Cu specificarea limbii studiate

2) Teologie se referă, după caz, la: Teologie ortodoxă, Teologie greco-catolică, Teologie romano-catolică, Teologie protestantă, Teologie baptistă etc.

 

ANEXA Nr. 2

 

Titlurile obtinute si durata studiilor corespunzătoare domeniilor si specializărilor din învătământul universitar de scurtă durată

 

Domeniul

Nr. crt.

Specializarea

Durata

studiilor (ani)

Titlul obtinut

FIZICĂ

1.

Fizica mediului

3

Agent în fizica mediului

INFORMATICĂ

1.

Informatică

3

Informatician

2.

Prelucrarea informatică a datelor economice

3

Informatician

GEOGRAFIE

1.

Cartografie

3

Cartograf

2.

Hidrologie si meteorologie

3

Monitor mediu înconjurător

3.

Activităti turistice

3

Agent de turism

FILOLOGIE

1.

Arhivistică

3

Arhivist

2.

Birotică

3

Functionar superior

3.

Biblioteconomie

3

Bibliotecar

ISTORIE

1.

Conservarea patrimoniului arheologic si muzeal

3

Muzeograf

2.

Muzeologie

3

Muzeograf

3.

Arhivistică

3

Arhivist

PEDAGOGIE

1

Institutori - învătământ prescolar

3

Institutor

2.

Institutori - învătământ primar

3

Institutor

3.

Pedagogie specială

3

Pedagog

ASISTENTA SOCIALA

1.

Asistentă socială

3

Asistent social

ADMINISTRATIE

1.

Administratie publică locală

3

Functionar superior

ECONOMIE

1.

Economia întreprinderii

3

Economist colegiu

2.

Economia comertului

3

Economist colegiu

3

Dezvoltare economică regională

3

Economist colegiu

4.

Economia mediului

3

Economist colegiu

5.

Dezvoltare regională

3

Economist colegiu

FINANTE

1.

Gestiune bancară

3

Economist colegiu

CONTABILITATE

1.

Contabilitate

3

Economist colegiu

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

1.

Comert exterior

3

Economist colegiu

MANAGEMENT

1.

Management si afaceri în agricultură

3

Economist colegiu

AGRICULTURĂ

1.

Protectia plantelor

3

Inginer colegiu

HORTICULTURA

1.

Legumicultura si floricultură

3

Inginer colegiu

2.

Pomicultură si viticultură

3

Inginer colegiu

3.

Tehnologia vinului si produselor derivate

3

Inginer colegiu

4.

Peisagistică

3

Inginer colegiu

SILVICULTURĂ

1.

Tehnica culturilor silvice

3

Inginer colegiu

2.

Tehnologii de exploatare forestieră

3

Inginer colegiu

3.

Cinegetică

3

Inginer colegiu

ZOOTEHNIE

1.

Cresterea animalelor

3

Inginer colegiu

2.

Tehnologii piscicole

3

Inginer colegiu

MEDICINĂ

1.

Asistentă medicală generală

3

Asistent medical generalist

2.

Asistentă medicală (laborator clinic; radiologie si imagistică; urgente medico-chirurgicale; balneo-fiziokinetoterapie si recuperare; audiologie si protezare auditivă; geriatrie, gerontologie si asistentă socială pentru vârstnici; cosmetică medicală; nutritie si dietetică; igienă si sănătate publică; protezare oculară)

3

Tehnician de * se referă, după caz, la: laborator clinic; radiologie si imagistică; audiologie si protezare auditivă; protezare oculară

Asistent medical de * se referă, după caz, la: urgente medico-chirurgicale; geriatrie, gerontologie si asistentă socială pentru vârstnici; igienă si sănătate publică

Fiziokinetoterapeut se referă la: balneo- fiziokinetoterapie si recuperare

Cosmetician medical se referă la: cosmetică medicală

Nutritionist si dietetician se referă la: nutritie si dietetică

3.

Laborator clinic

3

Tehnician de laborator clinic

4.

Radiologie si imagistică

3

Tehnician de radiologie si imagistică

5.

Urgente medico-chirurgicale

3

Asistent medical de urgente medico-chirurgicale

STOMATOLOGIE/

MEDICINA DENTARA

1.

Tehnică dentară

3

Tehnician dentar specialist

2.

Asistentă dentară

3

Asistent dentar

FARMACIE

1.

Tehnică farmaceutică

3

Tehnician de farmacie

2.

Tehnică de farmacie

3

Tehnician de farmacie

MEDICINĂ VETERINARĂ

1.

Igienă si laborator veterinar

3

Asistent veterinar

2.

Clinică si farmacie veterinară

3

Asistent veterinar

3.

Tehnică veterinară

3

Asistent veterinar

ARHITECTURĂ

1.

Arhitectura clădirilor

3

Arhitect colegiu

2.

Arhitectură de interior si mobilier

3

Arhitect colegiu

3.

Conservare si restaurare

3

Arhitect colegiu

URBANISM

1.

Urbanism

3

Urbanist colegiu

ARTE PLASTICE Sl DECORATIVE

1.

Pedagogie - arte plastice si decorative

3

Profesor de arte plastice si decorative pentru învătământul secundar

2.

Arhitectură de interior si mobilier

3

Designer de interior si mobilier - colegiu

MUZICĂ

1.

Interpretare muzicală (canto, pian, vioară, fagot etc.)

3

Interpret ansamblu

2.

Pedagogie muzicală

3

Profesor de muzică pentru învătământul secundar

EDUCATIE FIZICĂ Sl SPORT

1.

Măiestrie sportivă si acrobatică

3

Antrenor

2.

Cultură fizică si euritmie

3

Profesor de cultură fizică si euritmie pentru învătământul secundar

MINE

1.

Topografie minieră

3

Inginer colegiu

PETROL Sl GAZE

1.

Foraj si extractie

3

Inginer colegiu

2.

Exploatarea si valorificarea gazelor naturale

3

Inginer colegiu

GEODEZIE

1.

Topografie

3

Inginer colegiu

2.

Cadastru

3

Inginer colegiu

CONSTRUCTII

1.

Tehnologia constructiilor

3

Inginer colegiu

2.

Lucrări edilitare

3

Inginer colegiu

3.

Căi ferate si lucrări de artă

3

Inginer colegiu

4.

Drumuri si poduri

3

Inginer colegiu

5.

Constructii si lucrări hidrotehnice

3

Inginer colegiu

6.

Organizarea si economia constructiilor

3

Inginer colegiu

7.

Amenajarea teritoriului agricol

3

Inginer colegiu

INSTALATII

1.

Instalatii

3

Inginer colegiu

NAVE Sl NAVIGATIE

1.

Constructii si montaje nave

3

Inginer colegiu

2.

Navigatie transport fluvial si maritim

3

Inginer colegiu

3.

Navigatie si exploatarea navei

3

Inginer colegiu

MECANICĂ

1.

Automobile

3

Inginer colegiu

2.

Microtehnică si optică

3

Inginer colegiu

3.

Optometrie

3

Inginer colegiu

4.

Exploatarea fermelor agricole

3

Inginer colegiu

5.

Mecanizarea constructiilor

3

Inginer colegiu

6.

Exploatarea masinilor si utilajelor

3

Inginer colegfu

7.

Exploatarea utilajelor petroliere si petrochimice

3

Inginer colegiu

8.

Exploatarea masinilor textile

3

Inginer colegiu

9.

Exploatarea echipamentelor turistice

3

Inginer colegiu

TEHNOLOGIA TRANSPORTURILOR

1.

Trafic urban

3

Inginer colegiu

2.

Tehnologia transporturilor

3

Inginer colegiu

MATERIALE

1

Tehnologii metalurgice

3

Inginer colegiu

2.

Controlul proceselor metalurgice

3

Inginer colegiu

3.

Materiale si defectoscopie

3

Inginer colegiu

4.

Tehnologii în industria extractivă

3

Inginer colegiu

TEHNOLOGII

INDUSTRIALE

1.

Tehnologia prelucrării materialelor

3

Inginer colegiu

2.

Tehnologii de mecanică fină

3

Inginer colegiu

3.

Organizarea si gestiunea productiei

3

Inginer colegiu

4

Design industrial

3

Inginer colegiu

5.

Fabricatie si management pentru întreprinderile mici si mijlocii

3

Inginer colegiu

INGINERIA LEMNULUI

1.

Tehnologia prelucrării lemnului

3

Inginer colegiu

AUTOMATIZĂRI SI

TEHNICA DE CALCUL

1.

Automatizări

3

Inginer colegiu

2.

Tehnică de calcul

3

Inginer colegiu

ELECTROTEHNICĂ

1.

Masini si aparate electrice

3

Inginer colegiu

2.

Controlul calitătii si metrologie

3

Inginer colegiu

ELECTROMECANICA

1.

Electromecanică

3

Inginer colegiu

2.

Electromecanică navală

3

Inginer colegiu

3.

Exploatarea motoarelor în transporturi

3

Inginer colegiu

4.

Tehnică medicală si exploatarea aparaturii medicale

3

Inginer colegiu

5.

Echipamente electrocasnice

3

Inginer colegiu

ENERGETICĂ

1.

Transportul si distributia energiei electrice

3

Inginer colegiu

2.

Energetică industrială

3

Inginer colegiu

3.

Centrale termice si hidroelectrice

3

Inginer colegiu

ELECTRONICĂ

1.

Electronică aplicată

3

Inginer colegiu

2.

Comunicatii si exploatare postală

3

Inginer colegiu

3.

Tehnologii audio, video si multimedia

3

Inginer colegiu

CHIMIE

INDUSTRIALA

1.

Tehnologia materialelor de constructii

3

Inginer colegiu

2.

Tehnici de laborator

3

Inginer colegiu

3.

Tehnologie chimică

3

Inginer colegiu

4.

Tehnici poligrafice

3

Inginer colegiu

5.

Tăbăcărie

3

Inginer colegiu

6.

Finisare chimică textilă

3

Inginer colegiu

TEXTILE SI PIELĂRIE

1.

Tehnologia tricoturilor si confectiilor textile

3

Inginer colegiu

2.

Tehnologia firelor si tesăturilor

3

Inginer colegiu

3.

Tehnologia confectiilor din piele

3

Inginer colegiu

INDUSTRIE

ALIMENTARA

1.

Tehnologia produselor alimentare

3

Inginer colegiu

2.

Managementul prelucrării produselor alimentare

3

Inginer colegiu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 17 din 20 decembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generală, Avizul nr. 9.070 din 19 decembrie 2006 al Inspectoratului de Stat în Constructii, precum si Avizul nr. 20.204 din 19 decembrie 2006 al Asociatiei de Standardizare din România,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică „Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007, elaborată de Universitatea Tehnică de Constructii Bucuresti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice „Ghi< privind modul de întocmire si verificare a documentatiilo geotehnice pentru constructii", indicativ GT 035-2002 publicat în Buletinul Constructiilor nr. 13/2002, Ordinu ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentn aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind principiile exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului d< fundare", indicativ NP 074-2002, publicat în Buletinu Constructiilor nr. 13/2002, precum si orice dispozitii contrar< îsi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horvâth,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 mai 2007.

Nr. 128.

 

ANEXĂ

 

NORMATIV

privind documentatiile geotehnice pentru constructii

 

INDICATIV NP 074-2007

 

PARTEA I

Întocmirea si verificarea documentatiilor geotehnice pentru constructii

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.1. Scop si domeniu de aplicare

1.1.1. Partea I a prezentului normativ stabileste modul de întocmire si verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii.

1.1.2. Documentatiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmite pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, miniere, de telecomunicatii, edilitare si de gospodărie comunală; pentru drumuri, sisteme rutiere aeroportuare, poduri, tunele; pentru constructii de căi ferate; pentru constructii de porturi, santiere navale si platforme marine; pentru constructii si amenajări hidrotehnice; pentru îmbunătătiri funciare, precum si pentru orice alte categorii de constructii.

1.1.3. Documentatiile geotehnice reprezintă o componentă distinctă a proiectului unei constructii. Elaborarea documentatiilor geotehnice trebuie încredintată

unor specialisti, persoane juridice sau fizice, având calificarea necesară si experientă în acest domeniu si dispunând de o dotare tehnică adecvată.

1.1.4. Documentatiile geotehnice la care se referă prezentul normativ pot fi întocmite atât pentru constructii noi, cât si pentru constructii existente, în vederea obtinerii autorizatiei de construire sau autorizatiei de desfiintare, precum si pentru toate fazele de proiectare stabilite prin legislatia în vigoare.

De asemenea, documentatiile geotehnice se pot întocmi si pentru elaborarea expertizelor juridice, pentru studii de impact si pentru obtinerea avizelor de mediu.

1.1.5. Natura si continutul documentatiilor geotehnice se diferentiază în functie de faza de proiectare si de categoria geotehnică a lucrării. În anexa nr. 1.1 sunt date recomandări privind stabilirea categoriei geotehnice în care se încadrează o lucrare.

1.1.6. În toate cazurile în care, în concordantă cu prevederile prezentului normativ, se impune verificarea unei documentatii geotehnice, verificarea va trebui efectuată de un verificator de proiecte pentru domeniul Af.

 

CAPITOLUL 2

Documentatiile geotehnice pentru constructii

 

2.1. Avizul geotehnic preliminar

2.1.1. Obiectivul acestei documentatii îl reprezintă elaborarea unui aviz geotehnic pentru fazele preliminare de proiectare (studiul de prefezabilitate si/sau studiul de fezabilitate).

2.1.2. Avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui studiului geotehnic necesar la proiectarea lucrărilor.

2.2. Studiul geotehnic

2.2.1. Studiul geotehnic reprezintă documentatia geotehnică de bază necesară pentru proiectarea oricărei constructii.

2.2.2. Studiul geotehnic face parte din proiectul tehnic si este prezentat în anexa la proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC).

2.2.3. În anexa nr. I.2 se prezintă sintetic conditiile de elaborare si verificare a studiului geotehnic (SG).

2.3. Studiul geotehnic de detaliu

2.3.1. Studiul geotehnic de detaliu (SG-D) se elaborează pentru faza de detalii de executie, în situatiile în care pentru proiectarea detaliilor de executie sunt necesare elemente suplimentare fată de cele furnizate de studiul geotehnic elaborat pentru faza de proiect tehnic si care a făcut parte si din PAC.

2.4. Studiul geotehnic pentru proiectul în fază unică 2.4.1. În cazul în care proiectul se elaborează în fază

unică (PFU), în locul fazelor PT si DDE, prevederile de la pct. 2.2 si 2.3 rămân valabile si pentru studiul geotehnic pentru proiectul în fază unică (SGU).

2.5. Raportul de monitorizare geotehnică a executiei

2.5.1. Monitorizarea geotehnică a executiei lucrărilor urmăreste să asigure că lucrările legate de teren sunt realizate în conformitate cu proiectul, pentru a se putea dispune, dacă se dovedeste necesar, adaptarea pe măsura avansării lucrărilor a detaliilor de executie, în functie de conditiile geotehnice întâlnite si de comportarea lucrărilor în faza de constructie.

2.5.2. Monitorizarea geotehnică a executiei poate fi efectuată de elaboratorul studiului geotehnic, de unităti autorizate sau de specialisti atestati pentru domeniul Af - Rezistenta si stabilitatea terenului de fundare a constructiilor si a masivelor de pământ.

2.5.3. Raportul de monitorizare geotehnică a executiei cuprinde notele de sinteză a monitorizării geotehnice (în primul rând, natura si caracteristicile terenurilor întâlnite si compararea cu previziunile), precum si note privind comportarea lucrării în curs de executie si a vecinătătilor.

2.6. Expertiza geotehnică

2.6.1. Obiectivul documentatiei geotehnice, denumită expertiza geotehnică (EG), îl reprezintă expertizarea unuia sau a mai multor elemente geotehnice ale unei lucrări noi, în faza de proiectare ori în faza de executie, sau a unei lucrări existente.

2.6.2. În cazul unei lucrări noi, expertiza geotehnică poate expertiza studii geotehnice realizate în prealabil, cu referire la lucrarea sau la partea din lucrare specificată prin temă.

2.6.3. În cazul unei lucrări existente, expertiza geotehnică se diferentiază după cum lucrarea este fără avarie sau cu avarie.

2.6.3.1. În cazul unei lucrări fără avarie, obiectivul expertizei geotehnice îl reprezintă, de regulă, expertizarea unui element geotehnic specific al lucrării, cu luarea în considerare a studiilor geotehnice realizate în diferitele faze ale proiectării, precum si a observatiilor făcute pe parcursul executiei si exploatării.

2.6.3.2. În cazul unei lucrări cu avarie, obiectivele principale ale expertizei geotehnice le constituie investigarea cauzelor geotehnice ale avariei constatate si evaluarea remediilor ce trebuie avute în considerare.

2.6.4. Realizarea expertizei geotehnice se efectuează de experti în domeniul Af.

2.7. Corelarea între documentatiile geotehnice si etapele de realizare a lucrării

2.7.1. În figura 1 se prezintă schema clasificării, succesiunii si corelării documentatiilor geotehnice pentru constructii, în functie de etapele de realizare a lucrării si de obiectul documentatiilor.

 

Etapele de realizare a lucrării

 

DOCUMENTATIILE GEOTEHNICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectare

 

Autorizarea, proiectarea si monitorizarea lucrărilor

 

Expertizare

 

 

Faze preliminare: - studiu de prefezabilitate - studiu de fezabilitate

 

Aviz geotehnic preliminar (AG-P) (după caz)

 

Expertiză geotehnică

(după caz)

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii (PAC)

 

Studiu geotehnic1) (SG)

 

Proiect tehnic (PT)

 

 

 

 

Studiu geotehnic pentru proiect în faza unică1) (SGU)

 

 

Detalii de executie (DE)

 

Studiu geotehnic de detaliu1)

(SG-D)

 

 

 

 

 

 

 

Executie

 

Raport de monitorizare geotehnică a executiei (RMG)

 

Expertiză geotehnică

(după caz)

 

 

 

 

 

Lucrare existentă

 

Expertiză geotehnică

(după caz)

 

Fig. 1 Schema clasificarii, succesiunii si corelării documentatiilor geotehnice pentru constructii

 

Legenda:

1) Documentatie geotehnică pentru care este obligatorie verificarea de către un verificator de proiecte atestat în domeniul Af.

 

ANEXA Nr. 1.1

la normativ

 

A 1. Categoriile geotehnice

A 1.1. În vederea stabilirii exigentelor proiectării geotehnice se introduc 3 categorii geotehnice: 1, 2 si 3.

Încadrarea preliminară a unei lucrări în una dintre categoriile geotehnice trebuie să se facă, în mod normal, înainte de investigarea terenului de fundare. Această încadrare poate fi ulterior schimbată. Categoria poate fi verificată si eventual schimbată în fiecare fază a procesului de proiectare si de executie.

Diferitele aspecte ale proiectării unei lucrări pot impune abordări care să corespundă diferitelor categorii geotehnice. Nu este necesar să se trateze întreaga lucrare în concordantă cu exigentele categoriei celei mai ridicate.

Metodele unei categorii mai ridicate pot fi utilizate pentru a justifica o proiectare mai economică sau atunci când proiectantul consideră oportun acest lucru.

A 1.2. Categoria geotehnică este asociată cu riscul geotehnic. Acesta este redus în cadrul Categoriei geotehnice 1, moderat în cazul Categoriei geotehnice 2 si mare în cazul Categoriei geotehnice 3.

Încadrarea unei lucrări într-o categorie de risc geotehnic sporit impune necesitatea realizării în conditii de exigentă corespunzătoare a investigării terenului de fundare si a proiectării infrastructurii, folosind modele si metode de calcul perfectionate, spre a se atinge un nivel de sigurantă necesar pentru rezistenta, stabilitatea si conditiile normale de exploatare a constructiei, în raport cu terenul de fundare.

Riscul geotehnic depinde de două categorii de factori: pe de o parte, factorii legati de teren, dintre care cei mai importanti sunt conditiile de teren si apa subterană, iar pe de altă parte, factorii legati de structură si de vecinătătile acesteia.

A 1.2.1. Conditiile de teren

În vederea definirii categoriei geotehnice, conditiile de teren se grupează în următoarele categorii:

a. Terenuri bune, conform tabelului A1

 

Tabelul A1

 

Nr. crt.

Tipul de teren

1.

Blocuri, bolovănisuri si pietrisuri, continând mai putin de 40% nisip si mai putin de 30% argilă, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (având înclinarea mai mică de 10%)

2.

Pământuri nisipoase, inclusiv nisipuri prăfoase, îndesate, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

3.

Pământuri fine cu plasticitate redusă (lp<10%): nisipuri argiloase, prafuri nisipoase si prafuri, având e<0.7 si lc0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

4.

Pământuri fine cu plasticitate medie (10%<lp<20%): nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase, având e<1.0 si lc0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

5.

Pământuri fine cu plasticitate mare (lp>20%): argile nisipoase, argile prăfoase si argile, având e<1.1 si lc0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

6.

Roci stâncoase si semistâncoase, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

7.

Umpluturi compactate realizate conform unor documentatii de executie (caiete de sarcini) controlate calitativ de unităti autorizate

8.

Orice combinatie între stratificatiile precizate la nr. crt. 1-r6

 

NOTĂ: Se exceptează de la încadrarea la pct. 4 si 5 pământurile sensibile la umezire, identificate conform normativului P7-2000, iar la pct. 5, pământurile argiloase cu umflări si contractii mari. b. Terenuri medii, conform tabelului A2

 

Tabelul A2

 

Nr. crt.

Tipul de teren

1.

Pământuri nisipoase, inclusiv nisipuri prăfoase, de îndesare medie, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale (având înclinarea mai mică de 10%)

2.

Pământuri fine cu plasticitate redusă: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase si prafuri, având e<0.7 si 0.5<lc<0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

3.

Pământuri fine cu plasticitate medie: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase, având e<1.0 si 0.5<lc0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

4.

Pământuri fine cu plasticitate mare (lp>20%): argile nisipoase, argile prăfoase si argile, având e<1.1 si 0.5<lc<0.75, în conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale

5.

Pământuri loessoide, apartinând grupei A de pământuri sensibile la umezire, definite conform normativului P7-92

6.

Umpluturi de provenientă cunoscută, continând materii organice sub 6%, realizate organizat, sau având o vechime mai mare de 10-12 ani si necompactate initial

 

 

c. Terenuri dificile

În această categorie intră nisipurile afânate, nisipurile saturate susceptibile de lichefiere sub actiuni seismice, pământurile fine cu consistentă redusă (lc<0.5), pământurile loessoide apartinând grupei B de pământuri sensibile la umezire, definite conform normativului P7-2000, pământurile argiloase cu umflări si contractii mari, pământurile cu continut ridicat de materii organice (peste 6%), terenurile în pantă cu potential de alunecare.

A.1.2.2. Apa subterană

Din punctul de vedere al prezentei apei subterane pe amplasament, în corelare cu solutia de fundare, se disting 3 situatii care trebuie avute în vedere la definirea categoriei geotehnice:

a) excavatia nu coboară sub nivelul apei subterane, nu sunt necesare epuismente;

b) excavatia coboară sub nivelul apei subterane, se prevăd lucrări normale de epuismente directe sau drenare, fără riscuri de degradare a unor structuri alăturate;

c) excavatia coboară sub nivelul apei subterane, în conditii hidrogeologice exceptionale, impunând lucrări de epuismente cu caracter exceptional.

A. 1.2.3. Clasificarea constructiilor după importantă

În vederea definirii categoriei geotehnice se utilizează clasificarea constructiilor în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, anexa nr. 2, în 4 categorii de importantă:

- exceptională;

- deosebită;

- normală;

- redusă.

A. 1.2.4. Vecinătătile

Categoria geotehnică depinde si de modul în care realizarea excavatiilor, a epuismentelor si a lucrărilor de infrastructură aferente constructiei care se proiectează poate afecta constructiile si retelele subterane aflate în vecinătate. Se pot distinge, din acest punct de vedere, 3 situatii:

a) risc inexistent sau neglijabil al unor degradări ale constructiilor sau retelelor învecinate;

b) risc moderat al unor degradări ale constructiilor sau retelelor învecinate;

c) risc major de degradări ale constructiilor sau retelelor învecinate.

A.1.3. Stabilirea categoriei geotehnice

În tabelul A3 se prezintă 3 corelări între cei 4 factori detaliati la pct. 2.1, 2.2, 2.3 si 2.4 în vederea definirii riscului geotehnic.

Diferitii factori se pot combina si în alte moduri, în afara situatiilor ilustrate în tabel. De regulă factorul cel mai nefavorabil dintre cei enumerati determină nivelul riscului geotehnic si, în mod corespunzător, încadrarea în categoria geotehnică cea mai mare.

 

Tabelul A3

 

Factorii de avut

în vedere

Exemple de corelare

Exemplu 1

Punctaj

Exemplu 2

Punctaj

Exemplu 3

Punctaj

Conditii de teren

Terenuri bune

2

Terenuri medii

3

Terenuri dificile

6

Apa subterană

Fără epuismente

1

Cu epuismente normale

2

Cu epuismente exceptionale

4

Clasificarea constructiei după categoria de importantă

Redusă

2

Normală

3

Deosebit de exceptională

5

Vecinătăti

Fără riscuri

1

Risc moderat

3

Risc major

4

Riscul geotehnic

Redus

6

Moderat

11

Mare

19

 

Pentru a facilita încadrarea lucrării într-o categorie geotehnică se recomandă folosirea următoarei metodologii:

- se atribuie fiecăruia dintre cazurile aferente celor 4 factori prevăzuti în tabelul A3 un număr de puncte, specificat în dreptul cazului respectiv;

- se însumează punctele corespunzătoare celor 4 factori;

- la punctajul stabilit pe baza celor 4 factori se adaugă puncte corespunzătoare zonei seismice, având valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare a definită în codul P100-1/2006, astfel:

- două puncte pentru zonele cu ag 0,24 g;

- un punct pentru zonele cu ag = (0.16...0.20)g;

- încadrarea în categorii geotehnice se va face în functie de punctajul total, în concordantă cu tabelul A4.

 

Tabelul A4

 

Nr. crt.

Riscul geotehnic

Categoria geotehnică

Tip

Limite punctaj

1.

Redus

6...9

1

2.

Moderat

10...14

2

3.

Major

15...21

3

 

A.1.4. Exigente în corelare cu categoriile geotehnice

Exigentele privind investigatiile geotehnice care trebuie realizate si metodele de proiectare utilizate sunt prezentate în tabelul A5, corespunzător categoriilor geotehnice.

 

Tabelul A5

 

 

Categoriile geoiennice

 

Categoria geotehnică 1

Categoria geotehnică 2

Categoria geotehnică 3

Investigătii geotehnice

Santuri, penetrări si foraje de recunoastere a terenului

Investigatii de rutină cuprinzând santuri, penetrări, foraje, încercări în laborator si eventual pe teren

Investigatiile mentionate la Categoria geotehnică 2 si, în plus, încercări cu caracter special în laborator si pe teren

 Metode de proiectare

Metode de proiectare bazate pe măsuri prescriptive si proceduri

simplificate, de exemplu, utilizarea tabelelor cu presiuni  conventionale la fundarea directă. Calculele de stabilitate si de deformatii pot să nu fie necesare

Calcule de rutină pentru stabilitate/ capacitate portantă si deformatii

folosind metode uzuale recomandate în normele în vigoare

Calcule mai complexe, care pot să nu facă parte din

normele în vigoare

 

A.1.5. Corelarea între tipurile de lucrări si categoriile geotehnice Categoria geotehnică 1 include doar lucrările mici si relativ simple:

- pentru care este posibil să se admită că exigentele fundamentale vor fi satisfăcute folosindu-se experienta dobândită si investigatiile geotehnice calitative;

- pentru care riscurile pentru bunuri si persoane sunt neglijabile.

Metodele Categoriei geotehnice 1 sunt'suficiente doar în conditii de teren care, pe baza experientei comparabile, sunt recunoscute ca fiind suficient de favorabile, astfel încât să se poată utiliza metode de rutină în proiectarea si executia lucrărilor.

Metodele Categoriei geotehnice 1 pot fi suficiente doar dacă nu sunt excavatii sub nivelul apei subterane.

Categoria geotehnică 2 include tipuri conventionale de lucrări si fundatii, fără riscuri majore sau conditii de teren si de solicitare neobisnuite ori exceptional de dificile.

Lucrările din Categoria geotehnică 2 impun obtinerea de date cantitative si efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. În schimb, pot fi utilizate metode de rutină pentru încercările de laborator si de teren si pentru proiectarea si executia lucrărilor.

Categoria geotehnică 3 cuprinde obiecte care nu se încadrează în categoriile geotehnice 1 si 2, reprezentate prin lucrări foarte mari sau iesite din comun si prin structuri implicând riscuri majore sau încărcări exceptional de severe, amplasate în conditii de teren dificile.

Proiectarea lucrărilor din Categoria geotehnică 3 se bazează pe date geotehnice obtinute prin încercări de laborator si de teren realizate prin metodologii de rutină si speciale si pe metode perfectionate de calcul geotehnic.

Încadrarea în una dintre cele 3 categorii geotehnice se face, de comun acord, de către proiectantul structurii si specialistul geotehnician.

 

ANEXA Nr. 1.2

la normativ

 

Documentatia geotehnică SG: Studiu geotehnic

 

Nr. crt.

Etapele elaborării documentatiei

Prestatiile de efectuat si documentele de furnizat de către elaborator

Modalitatea de verificare

1.

Analizarea cererii clientului

Analizarea documentelor furnizate de client

Efectuarea unei anchete asupra vecinătătilor

Efectuarea unei anchete documentare asupra cadrului geotehnic

-

2.

Propunerea unui program de investigare a terenului de fundare

Definirea volumului investigării terenului de fundare, necesară pentru studiul geotehnic pentru faza de proiect tehnic, care va cuprinde, după caz:

- unul sau mai multe santuri de dezvelire a fundatiilor clădirilor învecinate;

- un sant geotehnic în amplasament sau un foraj executat cu foreza manuală cu diametrul mic în vederea recunoasterii stratificatiei;

- un sondaj de penetrare dinamică cu penetrometrul dinamic usor;

- foraje cu prelevare de probe, care se vor programa si executa conform prevederilor NP 074/2006 cu privire la adâncimea zonei de prospectat si, respectiv, numărul si dispunerea în plan a forajelor;

- sondaje de penetrare cu con, penetrare dinamică sau penetrare dinamică standard.

În programul investigării terenului de fundare pentru SG se vor include în mod obligatoriu:

- încercări de laborator pentru determinarea valorilor parametrilor geotehnici, necesare în calculele geotehnice: greutatea volumică, umiditatea, coeziunea si unghiul de frecare internă, modulul edometric M si modulul de deformatie liniară E etc,

 

-

3.

Elaborarea studiului geotehnic pentru faza de proiect tehnic

Studiul geotehnic pentru faza de proiect tehnic va cuprinde:

- date generale:

- denumirea obiectivului, adresa amplasamentului, clientul, date de temă, lista documentelor furnizate de client;

- date privind morfologia si topografia terenului;

- date privind geologia zonei;

- sinteza informatiilor obtinute din investigarea terenului:

- volumul de lucrări efectuate;

- metode si utilaje folosite;

- stratificatia pusă în evidentă;

- nivelul apei subterane si caracterul acesteia (nivel liber sau subpresiune);

- caracteristici de agresivitate a apei subterane;

- rezultatele încercărilor în laborator si pe teren;

- valorile parametrilor geotehnici pentru proiectare;

- caracteristici de permeabilitate;

- date seismice (încadrarea în prevederile codului P100 - 1/2006) si în STAS 10111;

- încadrarea diferitelor lucrări în categoriile geotehnice

Este obligatorie verificarea

documentatiei geotehnice

de către un verificator de proiecte atestat în

domeniul Af.

4.

Elaborarea studiului geotehnic de detaliu sau a studiului geotehnic pentru proiect în fază unică

Elementele specificate la p. 3 si în plus:

- recomandări privitoare la:

- solutii de fundare;

- adâncimea de fundare;

- presiunea conventională de bază în cazul fundării directe si capacitatea portantă estimată a pilotilor în cazul fundării pe piloti;

- masuri pentru asigurarea stabilitătii terenului (dacă este cazul);

- solutii privind îmbunătătirea terenului (dacă este cazul)

Este obligatorie verificarea

documentatiei geotehnice

de către un verificator de proiecte atestat în domeniul Af.

 

PARTEA a II-a
Principiile, exigentele si metodele investigării terenului de fundare

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.1. Obiect si domeniu de aplicare

1.1.1. Partea a ll-a a prezentului normativ stabileste principiile investigării terenului de fundare, exigentele si metodele uzuale pentru obtinerea datelor specifice necesare proiectării si executării fundatiilor constructiilor, precum si a structurilor care conlucrează direct cu terenul de fundare, constituit din pământuri sau din roci stâncoase.

Prevederile acestei părti servesc la efectuarea investigării terenului de funciare pentru categoriile de constructii specificate la art. 1.1.2 din partea I.

Prevederile prezentului normativ se utilizează si în cazul proiectării lucrărilor de consolidare si de reabilitare a constructiilor existente, al întocmirii proiectelor de stabilizare a versantilor potential instabili, precum si al elaborării planurilor ele urbanism si de sistematizare a teritoriului.

1.1.2. În cazul constructiilor si amenajărilor cu caracter deosebit: constructii social-ciilturale si administrative monumentale, constructii hidrotehnice importante, centrale nuclearoelectrice, platforme de foraj marin, poduri mari, autostrăzi, amenajări hidroameliorative complexe de mare

Întindere, restaurări de monumente istorice si de arhitectură, investigarea terenului de fundare se va face avându-se în vedere si prevederile unor reglementări tehnice specifice.

1.1.3. Investigarea terenului de fundare în cadrul lucrărilor de expertizare si de urmărire a comportării constructiilor se poate realiza pe baza unor metode speciale, bazate pe principiile din prezentul normativ.

1.2. Scopul investigării terenului de fundare

Investigarea terenului de fundare are drept scop obtinerea datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele amplasamentului pentru o descriere adecvată a proprietătilor esentiale ale terenului si pentru o estimare în domeniul de sigurantă a valorilor parametrilor care vor fi utilizati în proiectarea geotehnică si în executia constructiei.

Pe baza acestor date se definitivează conditiile de fundare si de executie ale constructiei, în corelare cu terenul de fundare.

1.3. Documente normative conexe 1.3.1. Reglementări tehnice:

- P7-2000: Normativ privind fundarea constructiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare, executie, exploatare);

- NP 045-2000: Normativ pentru încercarea în teren a pilotilor de probă si a pilotilor din fundatii;

- P100-1/2006: Cod de proiectare seismică. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru clădiri;

- NE 0001-96: Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pământuri cu umflări si contractii mari;

- C249-92: Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice.

 

CAPITOLUL 2

Principii de investigare a terenului de fundare

 

2.1. Cerinte generale

2.1.1. Investigarea terenului de fundare se realizează prin unităti de profil, dotate corespunzător din punct de vedere tehnic, sub conducerea unor specialisti cu pregătire tehnică adecvată.

2.1.2. Metodele de investigare si de încercare pe teren si în laborator vor fi, de regulă, în concordantă cu reglementările tehnice recunoscute pe plan national si/sau international. Abaterile de la reglementările nationale, precum si exigentele suplimentare referitoare la aceste metode vor fi precizate în documentatia întocmită pentru investigarea geotehnică respectivă.

2.1.3. Investigarea terenului de fundare trebuie să ia în considerare exigentele de executie si de comportare a constructiei. Continutul acesteia poate fi revizuit în faza de elaborare, pe măsură ce se obtin noi informatii pe parcursul cercetării.

2.1.4. Investigarea terenului de fundare trebuie să asigure cunoasterea proprietătilor esentiale ale terenului de fundare cel putin în limita zonei de influentă a constructiei.

Zona de influentă a constructiei este volumul din teren în care se resimte influenta constructiei respective sau în care pot avea loc fenomene care să influenteze acea constructie.

Extinderea în plan si în adâncime a zonei de influentă depinde de tipul si de dimensiunile constructiei, de încărcările transmise si de caracteristicile terenului de fundare.

În cazul amplasamentelor situate în regiuni afectate de fenomene de instabilitate (alunecări de teren, sufozie, carst etc), zona cercetată se va extinde în mod corespunzător, pentru localizarea, precizarea cauzelor si a modului de manifestare a acestor procese.

În anexa nr. 11.1 se dau indicatii pentru stabilirea zonei investigate în terenul de fundare pentru constructii de tip curent.

2.2. Fazele de realizare a investigării terenului de fundare

2.2.1. Investigarea terenului de fundare se realizează, de regulă, în următoarele faze:

- investigarea preliminară;

- investigarea pentru proiectare;

- investigarea de control (de monitorizare geotehnică a executiei).

Investigarea pentru proiectare, finalizată cu un studiu geotehnic, este obligatorie pentru orice constructie care se execută în baza unui proiect.

Investigarea pentru proiectare poate fi completată, în faza de elaborare a detaliilor de executie, cu o investigare corespunzătoare unui studiu geotehnic de detaliu.

2.2.2. Investigarea preliminară (finalizată, de regulă, printr-un aviz geotehnic preliminar) are drept scop să ajute beneficiarul la evaluarea posibilitătii adaptării la amplasament a proiectului constructiei si trebuie întreprinsă:

- pentru a aprecia dacă amplasamentul este în general favorabil;

- pentru a compara cu alte amplasamente, dacă este cazul;

- pentru a estima modificările care pot fi provocate pe amplasament de lucrările propuse;

- pentru a programa investigarea de proiectare si de control si a determina extinderea zonelor de teren care pot avea 6 influentă semnificativă asupra comportării constructiei preconizate sau pot fi influentate de aceasta;

- pentru a identifica posibile gropi de împrumut, dacă este cazul.

Investigarea preliminară se realizează preponderent pe baza lucrărilor de documentare si de recunoastere a amplasamentului si a unui volum restrâns de lucrări de prospectare si de încercări, care să permită caracterizarea calitativă a conditiilor geotehnice în zona de influentă a constructiei preconizate.

2.2.3. Investigarea de proiectare se finalizează cu un studiu geotehnic, reprezentând documentatia geotehnică de bază pentru proiectele de constructii, si trebuie întreprinsă:

- pentru a furniza informatiile necesare unei proiectări corespunzătoare si economice a lucrărilor de constructii permanente si temporare;

- pentru a furniza informatiile necesare în vederea stabilirii metodei de executie;

- pentru a identifica orice dificultăti care ar putea apărea pe parcursul executiei lucrărilor.

Următoarele elemente trebuie precizate prin investigarea de proiectare a terenului de fundare:

a) succesiunea straturilor geologice care alcătuiesc terenul de fundare;

b) parametrii fizici (pentru identificare si caracterizare) si mecanici (de rezistentă si de deformabilitate) ai straturilor;

c) distributia presiunii în pori în cuprinsul profilului terenului (dacă este cazul);

d) conditiile hidrogeologice si permeabilitatea straturilor;

e) stabilitatea generală si locală a terenului;

f) prezenta pământurilor sensibile la umezire, cu umflări si contractii mari, sau lichefiabile;

g) prezenta, în apropierea suprafetei terenului, a faliilor, golurilor carstice sau antropice ori a altor discontinuităti;

h) Încadrarea amplasamentului din punct de vedere al seismicitătii;

i) sensibilitatea la înghet si adâncimea maximă de înghet;

j) posibila agresivitate chimică a terenului si a apei subterane;

k) posibilitătile de îmbunătătire a terenului;

l) Încadrarea terenurilor în categoriile prevăzute în reglementările tehnice privind lucrările de terasamente;

m) identificarea posibilelor gropi de împrumut, dacă este cazul;

n) prezenta deseurilor si a altor materiale produse de om.

Lucrările pe baza cărora se precizează aceste elemente sunt indicate la pct. 2.3, iar metodele si exigentele de realizare a acestor lucrări sunt detaliate în cap. 3 si 4.

2.2.4. Investigarea de control se finalizează printr-un raport de monitorizare geotehnică a executiei, în scopul asigurării că lucrările de constructie legate de terenul de fundare sunt realizate în conformitate cu proiectul, pentru a se putea dispune, dacă este necesar, adaptarea detaliilor de executie pe măsura avansării lucrărilor, în functie de conditiile geotehnice întâlnite si de comportarea constructiei în faza de executie.

Investigarea de control trebuie efectuată, în mod normal, de elaboratorul studiului geotehnic, la comanda beneficiarului si a proiectantului lucrării.

2.3. Componentele investigării terenului de fundare

2.3.1. Investigarea terenului de fundare se efectuează pe baza unei teme întocmite de proiectantul constructiei, care trebuie să cuprindă:

- precizarea zonei pentru care se realizează investigarea;

- planul de ansamblu si sectiuni ale constructiilor proiectate, cu indicarea principalelor elemente structurale, a constructiilor învecinate, a conductelor si a instalatiilor proiectate si a celor situate în zona învecinată;

- date generale asupra constructiilor proiectate: categorii de importantă, clase de importantă, caracteristici constructive, dimensiuni, încărcări transmise terenului sau la cota zero, tasări si deformatii admisibile din punct de vedere tehnologic si al structurii de rezistentă, diferite variante de constructie si montaj tehnologic, date despre procesele tehnologice care ar putea influenta terenul de fundare (actiuni dinamice, surse termice, de umezire, de agresivitate chimică etc).

Pe baza temei, executantul investigării terenului de fundare elaborează programul de investigare.

2.3.2. Investigarea terenului va cuprinde în mod obligatoriu următoarele categorii de lucrări:

- documentare si recunoasterea amplasamentului;

- prospectarea terenului de fundare;

- încercări în laboratorul geotehnic, pe probe prelevate în cadrul lucrărilor de prospectare;

- prelucrarea si prezentarea rezultatelor observatiilor si a încercărilor, precum si concluziile, în cadrul studiului geotehnic.

În functie de particularitătile terenului de fundare si de tipul structurii, se pot include si alte categorii de lucrări:

- încercări pe teren (in situj;

- încercări de laborator pe roci stâncoase;

- determinări chimice;

- cercetări hidrogeologice;

- dezveliri si relevee la fundatiile constructiilor alăturate.

Volumul lucrărilor din categoriile indicate mai sus si complexitatea metodelor utilizate depind de faza de realizare a investigării (preliminară, pentru proiectare sau de control) si de categoria geotehnică a lucrării, stabilită în conformitate cu prevederile părtii I a prezentului normativ.

 

CAPITOLUL 3

Metode si exigente în realizarea investigării terenului de fundare

 

3.1. Documentare si recunoasterea amplasamentului

3.1.1. Prin consultarea documentatiilor specifice se studiază si se selectează informatiile obtinute anterior din arhive, bănci de date si publicatii, de exemplu:

- rapoarte geologice, studii geologico-tehnice si geotehnice, rapoarte de expertiză, lucrări de specialitate si alte documentatii;

- hărti topografice, geologice, geologico-tehnice (inclusiv raionări geotehnice), aerofotograme;

- date regionale sau locale cu privire la seismicitate si adâncimea de înghet.

3.1.2. Prin recunoasterea prealabilă a amplasamentului se culeg informatii generale asupra terenului din zona respectivă, inclusiv asupra căilor de acces si posibilitătilor de amplasare a lucrărilor de prospectare.

Recunoasterea prealabilă va fi completată, după caz, de o cartare geologico-tehnică a amplasamentului, prin care se

obtin date referitoare la elementele si fenomenele geologice care pot influenta constructia studiată, asa cum se recomandă în anexa nr. II.2.

Recunoasterea amplasamentului va cuprinde o cercetare a antecedentelor terenului si a comportării constructiilor existente în zonă, după cum urmează:

- existenta unor zone cu umpluturi, hrube, fundatii si constructii dezafectate, exploatări miniere, cariere etc;

- existenta unor degradări (fisuri, tasări) ale constructiilor din zonă si eventuala lor corelare cu evenimente naturale sau antropice (seisme, inundatii, lucrări de constructii, avarii etc);

- variatii importante ale nivelului apei subterane sau alte surse de infiltratii;

- aparitia unor fenomene locale de instabilitate a terenului.

3.1.3. Pe baza informatiilor obtinute prin documentare si prin recunoasterea amplasamentului se elaborează programul lucrărilor de investigare pe teren si în laborator.

3.2. Prospectarea terenului

3.2.1. Prin prospectarea terenului de fundare se obtin date privind stratificatia terenului si delimitarea diverselor straturi interceptate, natura si starea fizică a pământurilor si a rocilor stâncoase în starea lor naturală, se recoltează probe pentru încercările în laborator si se pot determina direct sau indirect (pe bază de corelatii) valorile unor parametri geotehnici.

3.2.2. Lucrările de prospectare se extind în plan si în adâncime, astfel încât să se obtină datele arătate \a pct. 3.2.1 în întreaga zonă de influentă a constructiei. În acest sens se va tine seama de prevederile pct. 2.1.4 si de recomandările din anexa nr. 11.1.

3.2.3. Lucrările de prospectare a terenului vor cuprinde minimum un foraj geotehnic sau un sondaj deschis (sant, put) din care se recoltează probe tulburate si netulburate de pământ ori de rocă stâncoasă pe întreaga adâncime a zonei de influentă a constructiei.

 

Observatii:

1. În pământurile nisipoase, din cauza imposibilitătii practice de prelevare a probelor netulburate, se vor efectua penetrări pentru determinarea stării de îndesare.

2. În pământurile sensibile la umezire (PSU), probele netulburate se vor preleva din foraje cu dispozitive speciale, care să asigure nederanjarea structurii, sau prin decupare manuală, în sondaje deschise.

3. În pământurile fine si în special în cele cu consistentă scăzută, probele netulburate se vor recolta în stuturi cu pereti subtiri, fiind recomandată utilizarea dispozitivelor de prelevare cu piston.

3.2.4. În functie de tipul de pământ sau de rocă cercetat si de categoria geotehnică a lucrării, forajele sau sondajele deschise se pot completa cu lucrări de prospectare realizate prin:

a) sondaje de penetrare:

- penetrare standard (Standard Penetration Test - SPT)*);

- penetrare cu con (Cone Penetration Test - CPT) si penetrare cu con cu măsurarea presiunii în pori (Piezocone Test - CPTU);

- penetrarea dinamică (Dinamic Probing - DP);

b) sondaje cu determinări presiometrice (Pressuremeter Test - PMT);

c) sondaje cu dilatometrul plat (Fiat Dilatometer Test - DMT);

d) sondaje cu aparatul de forfecare cu palete (Field Vane Test - FVT);

e) Încercări cu placa (Plate Loading Test - PLT);

f) sondaje cu încercări dilatometrice în roci (Rock Dilatometer Test - RDT);

g) sondaje seismice (procedeele Cross-hole, Down-hole, Up-hole) pentru determinarea vitezei de propagare a undelor de forfecare vs;

h) alte categorii de metode geofizice (electrometrice, radiometrice, gravimetrice etc).

În anexa nr. II.3 se indică metodele de prospectare recomandate, în functie de tipul de teren care apare în cuprinsul zonei de influentă a constructiei si de categoria geotehnică.

3.2.5. Numărul, tipul si dispunerea în plan a lucrărilor de prospectare se stabilesc de executantul investigării geotehnice, în functie de configuratia amplasamentului, formatiunea morfologică, gradul de cunoastere a zonei (din cercetările anterioare), caracteristicile si amplasarea constructiilor în zona investigată si de categoria geotehnică.

Numărul minim al sondajelor pe un amplasament investigat va fi:

- pentru categoria geotehnică 1 ................ un sondaj;

- pentru categoria geotehnică 2 ............ două sondaje;

- pentru categoria geotehnică 3 ................ trei sondaje,

tinându-se seama si de cerinta de la pct. 3.2.3 de a se executa cel putin un foraj sau un sondaj deschis din care se recoltează probe tulburate si netulburate pe întreaga adâncime a zonei de influentă a constructiei.

Sondajele se amplasează, de preferintă, în puncte si pe axe caracteristice, numărul initial stabilit putând fi redus sau sporit în functie de rezultatele obtinute în cursul cercetărilor.

În cazul investigării unei zone în care amplasamentul constructiei se alege pe baza celor mai favorabile conditii de fundare, sondajele se dispun, în functie de natura si uniformitatea stratificatiei, de importanta si de particularitătile constructiei si de faza de proiectare, în nodurile unei retele ortogonale cu latura ochiurilor cuprinsă între 20 si 300 m.

 

*) In paranteză se indică denumirea si acronimul utilizate în reglementările tehnice internationale.

 

 

3.3. Încercări în laboratorul geotehnic

3.3.1. Probele tulburate si netulburate de pământ se analizează în laboratorul geotehnic pentru determinarea parametrilor fizici (necesari identificării, caracterizării generale si clasificării pământului) si a parametrilor mecanici (necesari calculelor de deformatii, rezistentă si stabilitate). În situatii speciale se pot efectua si analize mineralogice ale pământurilor.

Parametrii mecanici ai pământurilor trebuie determinati corespunzător cu tipul de solicitare indusă în teren de către constructie.

3.3.2. În anexa nr. II.4 se dau indicatii privind minimul de încercări în laboratorul geotehnic, pentru principalele categorii de pământuri.

3.4. Încercări pe teren

3.4.1. Încercările pe teren se execută, de regulă, pe amplasamentul constructiei proiectate pentru determinarea în conditii naturale si/sau la scară mare a unor parametri mecanici ai diferitelor straturi ori pentru precizarea modului de conlucrare între teren si elemente din sistemul de fundare.

În cadrul lucrărilor de investigare a terenului de fundare se pot realiza, în functie de caracteristicile lucrării, si încercări pe teren, de exemplu:

- încărcări pe piloti si pe barete de probă;

- încercări pe fundatii de probă si în incinte experimentale de inundare, în cazul pământurilor sensibile la umezire (PSU);

- încercări de forfecare si de compresibilitate la scară mare pe pământuri grosiere si foarte grosiere si pe roci stâncoase;

- piste de compactare experimentală;

- poligoane de impermeabilizări si de consolidări prin injectie sau prin tratamente speciale;

- poligoane de încercare pe terenuri îmbunătătite prin diferite procedee.

3.4.2. Definitivarea programelor si efectuarea încercărilor pe teren se realizează numai după determinarea principalelor caracteristici ale terenului pe baza lucrărilor de prospectare si a încercărilor de laborator.

3.5. Încercări în laborator pe roci stâncoase

3.5.1. Când prezenta rocilor stâncoase în cuprinsul zonei de influentă a constructiei are un rol semnificativ în comportarea acesteia, sunt necesare precizarea naturii petrografice, mineralogice si chimice a rocilor si realizarea unor încercări pentru determinarea parametrilor fizico-mecanici.

3.5.2. În lipsa unor reglementări nationale pentru încercarea rocilor stâncoase ca elemente ale terenului de fundare, se pot utiliza prescriptii nationale pentru încercarea materialelor de constructie si recomandări cu caracter international pentru determinarea în laborator a următorilor parametri:

- umiditatea;

- densitatea si porozitatea;

- rezistenta si deformabilitatea la compresiune monoaxială;

- rezistenta la forfecare directă;

- parametrii de rezistentă si deformabilitatea la compresiune triaxială;

- parametrii dinamici: viteza de propagare a undelor de forfecare, modulul de deformatie transversală si fractiunea din amortizarea critică;

- rezistenta la înghet-dezghet.

3.6. Determinări chimice

3.6.1. Determinările chimice se efectuează pentru caracterizarea si clasificarea unor categorii de pământuri si pentru determinarea efectului chimismului pământului si al apei subterane asupra betonului, metalelor, precum si asupra pământului propriu-zis.

3.6.2. Pentru identificarea si clasificarea pământurilor marnoase se fac determinări ale continutului de carbonat de calciu, iar pentru pământurile cu continut de materii organice se determină acest continut.

3.6.3. Pentru precizarea efectului chimismului pământului (pe probe de extract apos) si al apei subterane asupra materialelor de constructie, precum si asupra pământului propriu-zis se efectuează, de regulă, determinări referitoare la:

- concentratia în ioni de hidrogen (pH);

- continut în C02 liber;

- continut în săruri de amoniu (NH4);

- continut în sulfati (S04);

- continut în magneziu;

- continut în carbonati (HC03);

- duritate temporară;

- continut în oxizi alcalini (OH);

- continut total de săruri.

3.7. Cercetări hidrogeologice

Cercetările legate de prezenta apei subterane se dezvoltă în cadrul investigărilor geotehnice în măsura în care apa subterană influentează constructia proiectată sau terenul din zona de influentă a constructiei.

În functie de situatia concretă, se pot întreprinde următoarele lucrări:

- cartări hidrogeologice în zona adiacentă amplasamentului;

- măsurători privind nivelul apei subterane, directia de curgere si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune);

- testări (pompări si turnări) executate în foraje, pentru determinarea coeficientului de permeabilitate;

- măsurători în piezometre ale presiunii apei din porii pământului.

 

CAPITOLUL 4

Prezentarea rezultatelor investigării terenului de fundare

 

4.1. Elemente generale

4.1.1. Investigarea preliminară a terenului de fundare se finalizează, de regulă, cu un aviz geotehnic preliminar care va cuprinde, în măsura în care s-au putut obtine în această fază de investigare, elemente din cele arătate la pct. 4.2.

Avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui studiului geotehnic elaborat în cadrul cercetării geotehnice pentru proiectare.

4.1.2. Investigarea de proiectare a terenului de fundare se finalizează printr-un studiu geotehnic care, în mod normal, este constituit din două părti:

- prezentarea informatiilor geotehnice disponibile, incluzând caracteristicile geologice, hidrogeologice si seismice ale amplasamentului, precum si date relevante privind constructia;

- evaluarea geotehnică a acestor informatii, incluzând concluzii si recomandări.

Componentele celor două părti ale studiului geotehnic sunt detaliate la pct. 4.2.

4.1.3. Investigarea de control se efectuează în faza de executie a lucrării si se finalizează printr-un proces-verbal de receptie a terenului de fundare sau printr-un raport de monitorizare geotehnică a executiei.

Raportul de monitorizare geotehnică a executiei cuprinde, de regulă:

- note privind natura si caracteristicile terenurilor întâlnite în timpul executiei si compararea lor cu previziunile din studiul geotehnic;

- dispozitii de santier privind modificarea unor solutii geotehnice, rapoarte de neconformitate a unor lucrări geotehnice executate, dispozitii de sistare si de reluare, după remediere, a unor lucrări geotehnice;

- note privind comportarea lucrării în curs de executie si a vecinătătilor, în raport cu terenul de fundare.

4.2. Componentele studiului geotehnic

4.2.1. Partea din studiul geotehnic care se referă la prezentarea informatiilor va cuprinde:

a) date generale:

- denumirea obiectivului, adresa amplasamentului (pozitionarea pe planul de situatie), clientul, faza si scopul cercetării, date de temă, lista documentelor tehnice furnizate de client (sau proiectant);

- numele, adresa si calitatea tuturor unitătilor care au participat la efectuarea cercetării terenului de fundare;

- caracteristicile topografice, geomorfologice, hidrologice si seismice ale amplasamentului;

b) Încadrarea prealabilă a lucrării într-o anumită categorie geotehnică;

c) sinteza informatiilor obtinute din investigarea terenului de fundare:

- volumul de lucrări realizate;

- metodele, utilajele si aparatura folosite;

- datele calendaristice între care s-au efectuat lucrările de teren si de laborator;

- metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor;

- informatiile obtinute în faza de documentare si de recunoastere a amplasamentului, cantitatea si calitatea datelor preexistente privind parametrii geotehnici ai straturilor ce alcătuiesc terenul de fundare;

- stratificatia pusă în evidentă;

- nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune);

- caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi de pământ;

- eventuala existentă a unor presiuni excedentare ale apei în porii pământului (fată de presiunea hidrostatică);

- rezultatele încercărilor în laborator si pe teren;

- fise sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzând: descrierea straturilor identificate, rezultatele sintetice ale încercărilor de laborator geotehnic, rezultatele penetrărilor standard - SPT (dacă este cazul), nivelurile de aparitie si de stabilizare ale apei subterane (a se vedea modelul din anexa nr. II.5);

- releveele sondajelor deschise si eventuale relevee ale fundatiilor constructiilor învecinate;

- diagrame, grafice si tabele cuprinzând rezultatele lucrărilor experimentale;

- buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice;

- planuri de situatie cu amplasarea lucrărilor de investigare, hărti cu particularitătile geologico-tehnice, geotehnice, geofizice si hidrogeologice ale amplasamentului sau a unei zone mai extinse (dacă este cazul);

- sectiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-diagrame;

- alte date rezultate din lucrările întreprinse.

 

Observatii:

Buletinele de încercare care cuprind înregistrarea tuturor datelor obtinute în timpul încercărilor si toate elementele necesare verificării calculelor care au condus la rezultatele încercărilor respective se păstrează, de regulă, la unitatea elaboratoare. Copii ale acestor buletine vor fi înaintate beneficiarului, la cererea acestuia.

4.2.2. Partea din studiul geotehnic care se referă la evaluarea informatiei geotehnice va cuprinde:

a) Încadrarea definitivă a lucrării într-o anumită categorie geotehnică sau a părtilor din lucrare în diferite categorii geotehnice;

b) analiza si interpretarea datelor lucrărilor de teren si de laborator si a rezultatelor încercărilor, având în vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a probelor, precum si caracteristicile aparaturii si ale metodelor de încercare.

Dacă unele rezultate sunt eronate, nerelevante, insuficiente sau imprecise, acest lucru trebuie mentionat si comentat în concordantă; dacă este cazul, se vor face propuneri pentru efectuarea unor lucrări suplimentare;

c) sectiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu delimitarea diferitelor formatiuni (straturi) pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile de calcul ale principalilor parametri geotehnici.

Se va preciza modul de determinare a valorilor caracteristice si de calcul ale valorilor, ponderile acordate diferitelor grupuri de valori (determinate prin încercări în laborator sau în situ, preluate din bănci de date etc.) si dispersia acestor valori;

d) evaluarea stabilitătii generale si locale a terenului pe amplasament;

e) amplasamentul constructiei si sistemele constructive recomandabile, determinate de conditiile geotehnice, hidrogeologice si seismice;

f) adâncimea si sistemul de fundare recomandabile;

g) evaluarea presiunii conventionale de bază si a capacitătii portante (în cazul fundării directe), precum si a capacitătii portante estimate a pilotilor sau a baretelor (în cazul fundării indirecte);

h) calcule de tasări probabile, presiuni critice, verificări ale stabilitătii taluzurilor excavatiilor etc;

i) solutii de îmbunătătire a terenului (dacă este cazul);

j) măsuri în cazul fundării pe pământuri cu caracteristici speciale: sensibile la umezire, cu umflări si contractii mari, lichefiabile, foarte compresibile, sensibile la înghet, agresive fată de constructii (dacă este cazul);

k) măsuri speciale pentru prevenirea producerii degradărilor în constructiile existente, învecinate celei proiectate (dacă este cazul);

l) Încadrarea terenurilor în categoriile prevăzute de reglementările referitoare la lucrările de terasamente;

m) pozitia gropilor de împrumut si volumele disponibile (dacă este cazul);

n) recomandări privind tehnologiile de executie a lucrărilor de fundare;

o) măsuri privind protejarea constructiei împotriva infiltratiilor apei subterane si a ascensiunii capilare, precum si pentru prevenirea antrenării hidrodinamice din teren;

p) măsuri pentru protectia primară a betonului din fundatii.

 

CAPITOLUL 5

Investigarea terenului de fundare pentru proiectarea lucrărilor de consolidare sau de reabilitare a constructiilor existente

 

5.1. Investigarea terenului de fundare pentru proiectele de consolidare a constructiilor existente si de reabilitare a constructiilor, cu modificări structurale sau de încărcare, va contine în mod obligatoriu lucrări de documentare si

recunoastere, precum si, în functie de necesităti, lucrări de prospectare si de încercări din categoriile arătate la pct. 2.3.2.

5.2. Lucrările de documentare si de recunoastere vor urmări, în afara culegerii informatiilor generale privind conditiile geomorfologice, geotehnice si hidrogeologice ale amplasamentului, obtinerea de date cu privire la:

- proiectul constructiei initiale si detalierea sistemului de fundare, precum si datele investigării initiale a terenului de fundare (dacă sunt disponibile);

- documente întocmite în faza de executie a lucrărilor de fundare, referitoare la: receptia săpăturilor de fundare, lucrări ascunse, lucrări de îmbunătătire a terenului etc;

- comportarea constructiei în timp si în special evolutia tasărilor;

- modificări structurale, excavatii în apropierea constructiei, existenta unor supraîncărcări locale;

- efectul seismelor majore asupra constructiei si a terenului adiacent;

- producerea unor fenomene care au afectat terenul de fundare sau structura constructiei (inundări, incendii etc).

5.3. Lucrările de prospectare si de încercări vor cuprinde, după caz:

- cel putin un sondaj deschis sau un foraj cu recoltare de probe de pământ până la limita zonei de influentă a constructiei, în cazul în care terenul de fundare nu este cunoscut;

- dezveliri la fundatiile constructiei cercetate, precum si ale fundatiilor structurilor învecinate (dacă acestea vor fi influentate de lucrările de consolidare);

- sondaje deschise, foraje sau alte lucrări de prospectare în zonele în care există posibilitatea ca terenul de fundare să fi provocat degradări ale constructiei actuale.

În cazul terenurilor de fundare constituite din pământuri sensibile la umezire (PSU), foarte compresibile, antrenabile (sufozionabile) etc, se vor efectua noi lucrări de prospectare si de determinare a proprietătilor pământurilor (corespunzătoare stării acestora în perioada efectuării cercetării) până la limita zonei de influentă a constructiei în formă modificată (consolidată sau extinsă).

 

ANEXA Nr. II. 1

la normativ

 

INDICATII

pentru determinarea zonei investigate în terenul de fundare, pentru constructii de tip curent

 

A1. Pentru constructii care transmit terenului încărcări predominant verticale, realizate în excavatii cu adâncime D ^ 5 m:

a) extinderea minimă în plan va fi cea delimitată de conturul exterior al constructiei;

b) adâncimea minimă a zonei investigate se poate stabili la nivelul la care se îndeplinesc simultan următoarele conditii:

- efortul unitar vertical datorat constructiei devine mai mic decât 10% din valoarea efortului efectiv datorat greutătii proprii a straturilor (presiunea geologică);

- contributia tasării straturilor situate sub acest nivel va fi mai mică decât 10% din tasarea calculată pentru straturile situate deasupra.

În tabelul nr. 11.1.1 se fac recomandări privind adâncimea minimă a zonei investigate, pentru diferite tipuri de fundatii, tinându-se seama de dimensiunile prezumate ale acestora.

A2. În cazul unor amplasamente situate pe terenuri în pantă având diferenta de nivel între partea superioară si baza egală cu D si în cazul unor excavatii cu adâncimea D > 5 m:

a) extinderea minimă în plan a zonei investigate în afara amplasamentului va fi egală cu 1,5D - de la limita nivelului superior si egală cu D - de la bază;

b) adâncimea minimă a zonei investigate va fi egală cu 2D - măsurată de la nivelul superior al terenului, dar nu mai mică de 5 m sub cota minimă a suprafetei potentiale de alunecare.

A3. În cazul unor excavatii sub nivelul apei subterane sau când sunt prevăzute lucrări de epuismente, adâncimea zonei investigate se stabileste în functie de conditiile hidrogeologice locale, pentru a determina pozitia si presiunea straturilor acvifere care conditionează aceste lucrări.

 

Tabelulnr. II.1.1

 

Felul fundatiei

Adâncimea minimă a zonei investigate sub talpa fundatiei

Fundatii izolate sau tălpi continue

De 3 ori lătimea tălpii, dar nu mai putin de 6 m

Fundatii ale căror efecte se influentează reciproc în adâncime

Lătimea totală a grupului de fundatii care se influentează

Radiere

Lătimea radierului

Fundatii pe piloti sau barete

Lătimea dreptunghiului în care se înscrie grupul de piloti la nivelul bazei acestora, dar nu mai mică decât de 5 ori diametrul (sau lătimea) bazei pilotului sau a baretei

 

Observatii:

1. În cazul aparitiei în cuprinsul adâncimii mentionate în tabel a unor straturi alcătuite din roci stâncoase, investigarea poate fi oprită la nivelul limitei superioare a acestora, dacă există certitudinea continuitătii acestor straturi în adâncime.

2. În cazul pământurilor macroporice sensibile la umezire, investigarea geotehnică se dezoltă pe întreaga grosime a acestor straturi, dacă nu se dispune de cercetări anterioare recente, efectuate în apropierea amplasamentului.

3. În cazul fundatiilor pe piloti sau pe barete, adâncimea zonei investigate se măsoară de la nivelul mediu al bazei pilotilor sau a baretelor.

 

ANEXA Nr. 11.2 la normativ

 

CONTINUTUL ORIENTATIV

al cartării geologico-tehnice în cadrul studiului geotehnic pe amplasamentul unor lucrări de constructii

 

B1. Prin cartarea geologico-tehnică a zonei amplasamentului, pe planurile existente se transpun date referitoare la:

- stratigrafie si tectonică;

- fenomene fizico-geologice;

- morfometrie si geomorfologie;

- gropi de împrumut pentru lucrările de terasamente. B2. Datele stratigrafice si tectonice se obtin prin:

- identificarea punctelor de afloriment;

- cercetarea diferitelor formatiuni, orizonturi si niveluri litostratigrafice, precum si stabilirea directiei si înclinării straturilor, a accidentelor tectonice, a fisurilor si a gradului de alterare;

- corelarea observatiilor efectuate;

- colectarea probelor pentru analize de laborator.

În cazul amplasamentelor în care fundamentul geologic este situat la adâncimi mai mari decât zona de influentă a constructiei proiectate, se apreciază, de la caz la caz, oportunitatea cercetărilor referitoare la litostratigrafie, tectonică si altele similare.

B3. Fenomenele fizico-geologice se identifică prin observatii si cu ajutorul planului de situatie, delimitându-se:

- zonele de alunecări (clasificate după origine si activitate);

- eroziunile de adâncime si de suprafată;

- crovurile, dolinele etc.

B4. Elementele morfometrice (pante, denivelări) si geomorfologice (câmp, terase, versanti, Junei, conuri de dejectie etc.) se determină si se delimitează pe planuri de situatie, în corelare cu situatia geologică observată în deschideri.

 

ANEXA Nr. II.3

la normativ

 

METODE RECOMANDATE

pentru prospectarea terenului de fundare

 

C1. În afara lucrărilor de foraje sau de sondaje deschise, cu prelevare de probe, care sunt obligatorii pentru orice investigare a terenului de fundare, se recomandă utilizarea uneia sau a mai multor metode de prospectare indicate în tabelul nr. 11.3.1. Metodele recomandate pentru categoria geotehnică 3 se utilizează, în cazul cercetărilor pentru această categorie, împreună cu metodele indicate pentru categoria geotehnică 2.

C2. Pe amplasamentele situate în zonele seismice având valoarea de vârf a acceleratiei pentru proiectare ag s> 0,16 g, conform Codului P100-1/2006, se recomandă, pentru categoria geotehnică 2 si mai ales pentru categoria geotehnică 3, determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare vs prin sondaje seismice (down-hole, up-hole sau cross-hole) până la adâncimi corespunzătoare limitei zonei de influentă a constructiei, dar nu mai mici de 30 m.

 

Tabelul nr. II.3.1

 

Tipul de teren

 

Lucrări recomandate

Categoria geotehnică 2

Categoria geotehnică 3

Nisipuri si nisipuri cu pietris

SPT

DP

DMT

CPT

PMT

PLT

Pământuri fine de consistentă ridicată (lc > 0,5)

SPT

DP

DMT

CPT

CPTU

PMT

PLT

Pământuri fine de consistentă scăzută (lc < 0,5) si cu continut de materii organice mai mare de 6%

SPT

CPT

DMT

FVT

CPTU

PMT

PLT

Pământuri sensibile la umezire (PSU)

 

PLT - în sondaj deschis, cu inundare

Roci stâncoase

 

RDT

Legendă:

SPT - penetrare standard

DP - penetrare dinamică

CPT - penetrare cu con

CPTU - penetrare cu con cu măsurarea presiunii în pori

PMT - determinări presiometrice (Menard si altele)

DMT - sondaje cu dilatometrul plat (Marchetti)

FVT - sondaje cu aparatul de forfecare cu palete

PLT - încercări cu placa

RDT - încercări dilatometrice în roci stâncoase

 

 

ANEXA Nr. 11.4

la normativ

 

INDICATII

privind minimul de încercări în laboratorul geotehnic

 

Categoria de pământ

(SR EN ISO 14688-2:2006)

 

Parametri geotehnici de determinat

Categoria geotehnică 1

Categoria geotehnică 2

Categoria geotehnică 3

Pământuri foarte grosiere si grosiere, exceptând nisipurile

- granulozitate

- granulozitate

- umiditate

- granulozitate

- umiditate

- greutate specifică

- compozitie mineralogică si grad de alterare1)

- parametrii rezistentei la forfecare1)

Nisipuri

- granulozitate

- granulozitate

- umiditate

- caracteristici de compactare (Proctor)1)

- coeficientul de permeabilitate1)

- granulozitate

- umiditate

- caracteristicile de compactare (Proctor)1)

- greutate specifică

- coeficientul de permeabilitate

- greutatea volumică

- grad de îndesare

- parametrii rezistentei la forfecare pe probe aduse la porozitatea naturală1)

- rezistenta la lichefiere2)

- modulul'dinamic de deformatie transversală, G si fractiunea din amortizarea critică, D4)

Pământuri fine

- granulozitate

- greutate volumică

- umiditate

- limite de plasticitate

Aceleasi ca la categoria geotehnică 1 si în mod suplimentar:

- modulul de deformatie Edometric

- parametrii rezistentei la forfecare

- caracteristicile de compactare (Proctor)1)

- coeficientul de permeabilitate1)

Aceleasi ca la categoria geotehnică 2 si în mod suplimentar:

- greutate specifică

- presiunea de preconsolidare

- coeficientul de consolidare primară

- parametrii rezistentei la forfecare exprimati în functie de eforturile efective si de eforturile totale

- coeficientul presiunii în stare de repaus3)

- modulul dinamic de deformatie transversală, G si fractiunea din amortizarea critică, D4)

Pământuri cu continut în carbonat (marn'oase)

Aceleasi ca la pământurile fine

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- continut în CaC03

Aceleasi ca la pământurile coezive si în mod suplimentar:

- continutul în CaC03

- umflare liberă5)

- presiune de umflare5)

Pământuri sensibile la umezire (PSU)

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- încercări în edometru pe probe la umiditatea naturală si inundate

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar: - încercări în edometru pe probe la umiditatea naturală si inundate

- parametrii rezistentei la forfecare pe probe inundate

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- încercări în edometru pe probe la umiditatea naturală si inundate

- parametrii rezistentei la forfecare pe probe inundate

- încercări în triaxial cu umezire si drum de efort impus1)

Pământuri cu umflări si contractii mari (PUCM)

Aceleasi ca la pământurile fine

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar: - umflare liberă

- limita de contractie

- presiunea de umflare

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- umflarea liberă

- limita de contractie - presiunea de umflare

- căldura maximă de umezire

- curba de contractie

Pământuri cu continut ridicat de materii organice (peste 6%) si consistentă scăzută (lc < 0,5)

 

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- continut în materii organice

- coeficientul de consolidare primară

Aceleasi ca la pământurile fine si în mod suplimentar:

- continut în materii organice

- indicele de compresiune

- coeficientul de consolidare secundară I

 

1) Încercări care se execută în anumite situatii, cerute de specificul constructiei.

2) Numai pentru nisipuri fine si nisipuri prăfoase saturate, situate în suprafata terenului, pe amplasamente cuprinse în zonele seismice având ag 0,16 g (conform Codului P100-1:2006).

3) În cazul lucrărilor de sustinere a săpăturilor cu adâncimea D > 5 m.

4) Numai pe amplasamente situate în zonele seismice având ag 0,16 g (conform Codului P100-1:2006).

5) Când apare posibilă decopertarea straturilor cu continut în carbonat (marnoase).

 

ANEXĂ BIBLIOGRAFICĂ

Documente normative de referintă:

 

STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate în pământuri

STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetări geotehnice prin foraje executate în pământuri

STAS 3950-81: Geotehnică. Terminologie. Simboluri si unităti de măsură

STAS 6054-77: Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet. Zonarea teritoriului României

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea si clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificare si descriere

SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea si clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

SR EN ISO 22476-2:2006. Cercetări si încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 2: încercare de penetrare dinamică

SR EN ISO 22476-3:2006. Cercetări si încercări geotehnice. Încercări pe teren. Partea 3: încercare de penetrare standard

 

ANEXA Nr. II.5

 

 

Unitatea executantă ........................

Amplasament ...................................

Contract nr......................................

Data începerii sondajului .............................

Data terminării sondajului ...........................

 

FISA SINTETICĂ A SONDAJULUI GEOTEHNIC Nr.......

 

COTA AB-SOLUTA/

RELATIVA

ADAN-

CIMEA

GROSI-MEA

PRO-

FILUL LITO-

LOGIC

N.H. – Apa sub-terana

DESCRI-EREA STRA-TULUI

PROBA

GRANULOZITATE

w

wl

 

wp

 

Ip

 

Ic

 

Y

n

e

 

Sr

 

k

 

 

 

 

 

COMPRE-

SIBILITATE

IN EDOMETRU

REZISTENTA

LA

 FORFECARE

SPT

 

 

 

OBSER-VATII

NUMAR PROBA

TULBURATA/

NETUL-BURATA

ADAN-CIME

DISTRIBUTIE

PROCENTUALĂ

Cu = d60/d10

M200-300

E200

Im3

 

 

Ø

c

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

Argila

Praf

Nisip

Pietris

Bolovanis

-

%

%

%

%

-

kN/m3

%

-

-

cm/s

 

 

kPa

%

%

 

 

º

kPa

 

 

 

Iov.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

            În functie de necesitatea studiului geotehnic, se completează coloanele corespunzătoare altor tipuri de determinări si se fac precizări în coloana „Observatii", în coloana 7 se recomandă utilizarea unor semne conventionale pentru tipul probelor prelevate (aceste semne trebuie explicitate).

 

Întocmit,

.....................

Verificat,

.....................

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna iunie 2007

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna iunie 2007, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 7,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 12.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa titlului VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", la pozitia 5.8 a punctului 5, în loc de: „70% din SC Carom Asigurări Bucuresti S.A." se va citi: „70% din Societatea Comercială de Prestări Servicii în Domeniul Asigurărilor CAROM-BROKER DE ASIGURARE - S.A."