MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 394         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

157. - Lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

588. - Decret pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine pubtică si sigurantă natională

 

159. - Lege pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

590. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

160. - Lege pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

591. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

594. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

 

595. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

596. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

597. - Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

598. - Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 468 din 17 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

540. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

 

541. - Hotărâre privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului National de Artă al României

 

542. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

172. - Decizie privind numirea domnului Demeter Andrâs Istvân în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

205. - Ordin pentru aprobarea machetelor de raportare, fără regim special, a indicatorilor specifici si a Metodologiei privind transmiterea rapoartelor aferente subprogramelor de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în programul de investitii publice ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, obiectivele de investitii în continuare si obiectivele de investitii noi, a căror detaliere contine informatii clasificate potrivit legii, se prevăd în pozitii globale.

Art. 2. - Pozitiile globale ale obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se detaliază prin liste separate de către ordonatorul principal de credite.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 157.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 588.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea În registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si  ersoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„b) persoana juridică îndeplineste conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul

sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitătile precizate în declaratia-tip.”

2. La articolul 171, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„b) s-a înregistrat declaratia-tip pe propria răspundere, din care rezultă că sunt îndeplinite conditiile de functionare prevăzute de legislatia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitătile declarate;”.

3. La articolul 172, prima liniută a alineatului (2) se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BÂSESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 590.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea învătământului nr. 84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 115 se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) În învătământul preuniversitar particular si confesional, consiliul profesoral al unitătii respective de învătământ decide în legătură cu mentinerea personalului în activitatea didactică sau de conducere, după împlinirea vârstei legale de pensionare.

(5) Patrimoniul unitătilor de învătământ particular si confesional preuniversitar este proprietatea privată a fondatorilor.”

2. Alineatul (4) al articolului 117 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Unitătilor de învătământ obligatoriu cooperatist li se aplică toate prevederile, obligatiile si drepturile învătământului particular preuniversitar obligatoriu.”

Art. II. - Elevii si profesorii din învătământul preuniversitar obligatoriu particular si confesional beneficiază de aceleasi drepturi ca si elevii si profesorii din învătământul preuniversitar obligatoriu de stat, începând cu anul scolar 2007-2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

BucurestL 6 iunie 2007.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 iunie 2007.

Nr. 591.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin, (1)] ale art. 7 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

cu ocazia aniversării a 60 de ani de la înfiintare, în semn de înaltă apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute atât în competitiile sportive interne, cât si pe plan international, contribuind astfel la ridicarea prestigiului armatei si al României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa I Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 7 iunie 2007.

Nr. 594.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

pentru contributia adusă la dezvoltarea învătământului românesc în general si a celui militar în special, prin profesionalism, etică profesională si spiritul pedagogic demonstrat de corpul cadrelor didactice militare de-a lungul celor 160 de ani de existentă de învătământ militar românesc,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler Drapelului de luptă al Academiei Foitelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 595.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru dezvoltarea dialogului cultural si a târgurilor internationale de carte, pentru contributia deosebită avută la promovarea valorilor culturii si civilizatiei românesti,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria F - „Promovarea culturii”, domnului Peter Weidhaas.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 596.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 aiin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului culturii si cultelor, în semn de înaltă apreciere pentru îndelungata si prestigioasa activitate pusă în slujba promovării si valorificării patrimoniului international, pentru întelegerea si interesul profund manifestate fată de civilizatia românească,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce Excelentei Sale domnului ambasador Koichiro Matsuura, directorul general al UNESCO.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alih. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 597.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ate art. 7 Ht. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare,

în semn de apreciere deosebită pentru promovarea culturii românesti în capitala Uniunii Europene, pentru promovarea valorilor istoriei si civilizatiei tării noastre,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, Categoria D - „Arta spectacolului”, doamnei Monique Dorsel.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 8 iunie 2007.

Nr. 598.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 468

din 17 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Luisa Casa de Modă” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 24.433/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează completul de judecată că telegrama prin care a fost citat autorul exceptiei a fost returnată purtând pe plic mentiunea „destinatar lipsă de la domiciliu”.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază că procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea consideră că procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că se impune păstrarea jurisprudentei Curtii în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 14 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 24.433/299/2006, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Luisa Casa de Modă” - S.R.L. din Bucuresti într-o actiune având ca obiect emiterea unei ordonante care să contină o somatie de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale criticate contravin dispozitiilor art. 16, 21, 45, 53 si 124 din Constitutie. În acest sens, arată că prin textele de lege criticate creditorul este obligat să facă dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pentru a obtine emiterea unei somatii de plată, spre deosebire de debitor, care se află într-o pozitie procesuală privilegiată. „Accesul liber la justitie este încălcat pentru că legiuitorul nu impune ca nerecunoasterea dreptului afirmat să se realizeze doar în conditiile în care apărarea face dovada respectării unui interes legitim.” Totodată, este încălcată libertatea economică a creditorului „ori de câte ori legiuitorul nu sanctionează pe cel care interferează si împiedică exercitarea unei activităti economice, prin initierea unor abuzuri de drept, în sensul prezentării unor înscrisuri pentru a semăna îndoiala si care nu îndeplinesc conditiile legale.”

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece modul de reglementare a procedurii somatiei de plată nu paralizează dreptul debitorului de a face dovada că nu este vorba despre o creantă certă, lichidă si exigibilă.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, sens în care a statuat Curtea în jurisprudenta sa.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedură somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, având următorul continut:

- Art. 1 alin. (1): „Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii. “;

- Art. 6 alin. (1) si (2): „(1) Dacă nu a intervenit închiderea dosarului în conditiile art. 5, judecătorul va examina cererea pe baza actelor depuse, precum si a explicatiilor si lămuririlor părtilor, ce i-au fost prezentate potrivit art. 4.

(2) Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.”

Aceste dispozitii sunt considerate de autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale în raport cu prevederile aft. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21, referitoare la accesul liber la justitie, art. 45 privind libertatea economică, art. 53, referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, si ale art. 124 privind înfăptuirea justitiei din Legea fundamentală.

Examinând exceptia, Curtea constată că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, prin raportare la dispozitiile art. 16, 21 si 53 din Constitutie, s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 251 din 15 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 6 iulie 2004, în sensul respingerii acesteia.

Pentru motivele expuse cu acel prilej, nu poate fi retinută nici încălcarea dispozitiilor art. 124 privind înfăptuirea justitiei din Legea fundamentală.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aceleasi aspecte si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele cuprinse în decizia mentionată îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată.

Totodată, Curtea observă că autorul nu formulează o veritabilă critică de neconstitutionalitate a textelor de lege în raport de art. 45 privind libertatea economică din Constitutie. Acesta critică de fapt modul în care debitorul a înteles să se apere, prin prezentarea „unor înscrisuri pentru a semăna îndoiala si care nu îndeplinesc conditiile legale.” Or, conduita procesuală a părtilor si modul în care acestea înteleg să se apere nu pot face obiectul controlului exercitat de Curte.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) si art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Luisa Casa de Modă” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 24.433/299/2006 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Crtstina Cătălina Turcu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, situat în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8A, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, cu destinatia de sediu pentru Centrul Regional de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit 6 Nord-Vest Satu Mare.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 540.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, carejse transmite din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Codul de clasificare din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

Municipiul Satu Mare,

str. Mircea cel Bătrân nr. 8A,

judetul Satu Mare

Statul român, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare

Statul român, în administrarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit

Parter = 288 m2

Etajul 1 = 288 m2

Etajul II = 288 m2

Etajul III = 288 m2

Imobil

- cod 8.16.02

nr. M.F. 150.435

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului National de Artă al României

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, s» al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului National de Artă al României.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobil transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 541.

 

anexă

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtilor din imobilul proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului National de Artă al României

 

Adresa imobilului

care

se transmite

Numărul de identificare

atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Bucuresti,

str. Ion Câmpineanu nr. 28,

sectorul 1

Cod de identificare 8.29.06

Nr. M.F.P. 153.183 partial

Centrul Cultural Sala Palatului

Muzeul National

de Artă

al României

Partea din constructie care se transmite:

Parter - camerele:

P119”, suprafata utilă = 4,67 m2

P119, suprafata utilă = 4,76 m2

P19, suprafata utilă = 10,36 m2

P21, suprafata utilă = 116,54 m2

Etaj I - camerele:

108, suprafata utilă = 16,75 m2

108, suprafata utilă = 9,64 m2

112, suprafata utilă = 113,35 m2

113, suprafata utilă = 18,17 m2

114, suprafata utilă = 22,24 m2

115, suprafata utilă = 11,86 m2

116, suprafata utilă = 12,23 m2

Total suprafată utilă = 340,57 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Apărării, amplasate în incinta imobilelor identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Apărării îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MtNISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 542.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării

 

Nr.

crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

1.

Comuna Mihail Kogălniceanu, judetul Constanta

Ministerul Apărării

Imobil 1288. nr. M.F. = 107.138

Pavilionul A:

- suprafata construită = 211 m2

- valoarea contabilă = 17,8 lei

Pavilionul E:

- suprafata construită = 799 m2

- valoarea contabilă = 93,2 lei

Pavilionul E3:

- suprafata construită = 799 m2

- valoarea contabilă = 93,2 lei

Pavilionul F:

- suprafata construită = 1.280 m2

- valoarea contabilă = 123,8 lei

Pavilionul G:

- suprafata construită = 420 m2

- valoarea contabilă = 51,5 lei

Pavilionul H:

- suprafata construită = 1.067 m2

- valoarea contabilă = 91,7 lei

Pavilionul I:

- suprafata construită = 462 m2

- valoarea contabilă = 45,6 lei

Pavilionul J:

- suprafata construită = 326 m2

- valoarea contabilă = 20,7 lei

Pavilionul K:

- suprafata construită = 126 m2

- valoarea contabilă = 3,3 lei

Pavilionul K1:

- suprafata construită = 126 m2

- valoarea contabilă = 3,3 lei

Pavilionul K2:

- suprafata construită = 126 m2

- valoarea contabilă = 3,3 lei

Pavilionul K3:

- suprafata construită = 38 m2

- valoarea contabilă = 2,1 lei

Pavilionul K4:

- suprafata construită = 217 m2

- valoarea contabilă = 10,8 lei

Pavilionul K5:

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 11,2 lei

Pavilionul K6:

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 11,2 lei

Pavilionul K7:

- suprafata construită = 57 m2

- valoarea contabilă = 4,8 lei

Pavilionul K8:

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 19,24 lei

Pavilionul L:

- suprafata construită = 13 m2

- valoarea contabilă = 0,7 lei

Pavilionul M1:

- suprafata construită = 294 m2

- valoarea contabilă = 19,9 lei

Pavilionul M2:

- suprafata construită = 294 m2

- valoarea contabilă = 19,9 lei

Pavilionul M3:

- suprafata construită = 294 m2

- valoarea contabilă = 19,9 lei

Pavilionul M4:

- suprafata construită = 294 m2

- valoarea contabilă = 19,9 lei

Pavilionul M5:

- suprafata construită = 294 m2

- valoarea contabilă = 19,9 lei

Pavilionul N1:

- suprafata construită = 82 m2

- valoarea contabilă = 3 lei

Pavilionul N2:

- suprafata construită = 82 m2

- valoarea contabilă = 3 lei

Pavilionul 0:

- suprafata construită = 36 m2

- valoarea contabilă = 13,6 lei

Pavilionul P:

- suprafata construită = 61 m2

- valoarea contabilă = 5,1 lei

Pavilionul R2:

- suprafata construită = 395 m2

- valoarea contabilă = 28,8 lei

Pavilionul R4:

- suprafata construită = 395 m2

- valoarea contabilă = 28,8 lei

Pavilionul R5:

- suprafata construită = 395 m2

- valoarea contabilă = 28,8 lei

Pavilionul S:

- suprafata construită = 367 m2

- valoarea contabilă = 20,3 lei

Pavilionul S1:

- suprafata construită = 28 m2

- valoarea contabilă = 2,4 lei

Pavilionul S2:

- suprafata construită = 110 m2

- valoarea contabilă = 4,96 lei

Pavilionul T1:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T2:

- suprafata construită = 419 m2

- valoarea contabilă = 29,5 lei

Pavilionul T3:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T4:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T5:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

 

 

 

 

Pavilionul T6:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T7:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T8:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul T9:

- suprafata construită = 299 m2

- valoarea contabilă = 25,1 lei

Pavilionul U:

- suprafata construită = 6 m2

- valoarea contabilă = 0,6 lei

Pavilionul V4:

- suprafata construită = 84 m2

- valoarea contabilă = 2,6 lei

Pavilionul V5:

- suprafata construită = 89 m2

- valoarea contabilă = 4 lei

Pavilionul Vu:

- suprafata construită = 163 m2

- valoarea contabilă =11,6 lei

Pavilionul W:

- suprafata construită = 17 m2

- valoarea contabilă = 1,8 lei

Pavilionul KM:

- suprafata construită = 18 m2

- valoarea contabilă = 1,4 lei

Pavilionul X:

- suprafata construită = 754 m2

- valoarea contabilă = 77 lei

Pavilionul XY1:

- suprafata construită = 83 m2

- valoarea contabilă = 6,1 lei

Pavilionul Y:

- suprafata construită = 230 m2

- valoarea contabilă = 10,4 lei

Pavilionul Q

- suprafata construită = 114 m2

- valoarea contabilă = 5,7 lei

Pavilionul TX:

- suprafata construită = 573 m2

- valoarea contabilă = 14,9 lei

Pavilionul AT:

- suprafata construită = 104 m2

- valoareacontabilă = 8,4 lei

Pavilionul CP:

- suprafata construită = 112 m2

- valoarea contabilă = 5,6 lei

Pavilionul AP:

- suprafata construită = 49 m2

- valoarea contabilă = 2,5 lei

Pavilionul PB2:

- suprafata construită = 56 m2

- valoarea contabilă = 23,6 lei

Pavilionul PB3:

- suprafata construită = 56 m2

- valoarea contabilă = 23,6 lei

Pavilionul Z1:

- suprafata construită = 204 m2

- valoarea contabilă = 2 lei

Platouri betonate:

- suprafata construită = 2.537 m2

- valoarea contabilă = 17,9 lei

Platforme betonate:

- suprafata construită = 6.000 m2

- valoarea contabilă = 45,6 lei

Drumuri si alei betonate:

- suprafata construită = 5.712 m2

- valoarea contabilă = 43,4 lei

Retea energie electrică aeriană:

- lungime = 3.070 m

- valoarea contabilă = 2,8 lei

Retea energie electrică subterană:

- lungime = 452 m

- valoarea contabilă = 1,4 lei

Retea alimentare cu apă:

- lungime = 2.980 m

- valoarea contabilă = 1,1 lei

Retea canalizare:

- lungime = 2.300 m

- valoarea contabilă = 2 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată:

- lungime = 4.303 m

- valoarea contabilă = 12,9 lei

Împrejmuire din plăci prefabricate

- beton: - lungime = 396 m

- valoarea contabilă = 3,1 lei

Împrejmuire din cărămidă:

- lungime = 265 m

- valoarea contabilă = 3,1 lei

 

2.

Comuna Mihail Kogălniceanu,

judetul Constanta,

Ministerul Apărării

Imobil 888.

nr. M.F. = 107.136

Pavilionul E1:

- suprafata construită = 89 m2

- valoarea contabilă = 11,6 lei

Pavilionul I 98

 - suprafata construită = 262 m2

- valoarea contabilă = 14,5 lei

Pavilionul I, 98:

- suprafata construită = 262 m2

- valoarea contabilă = 14,5 lei

Pavilionul l2 98:

- suprafata construită = 262 m2

- valoarea contabilă = 14,5 lei

Pavilionul l3 98:

- suprafata construită = 262 m2

- valoarea contabilă = 14,5 lei

Pavilionul M4:

- suprafata construită = 26 m2

- valoarea contabilă = 3,4 lei

Pavilionul M5:

- suprafata construită = 96 m2

- valoarea contabilă = 12,5 lei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Demeter Andrăs Istvăn în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Demeter Andrăs Istvân se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Cultelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 172.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea machetelor de raportare a indicatorilor specifici si a Metodologiei privind transmiterea rapoartelor aferente subprogramelor de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 292/2007 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 570/116/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind implementarea, evaluarea si finantarea programelor nationale de sănătate, responsabilitătile în monitorizarea si controlul acestora, detalierea pe subprograme si activităti, indicatorii specifici, precum si unitătile sanitare prin care se derulează în anul 2007;

- Referatul Directiei generale evaluare nr. DGE 1.055 din 8 mai 2007, avizat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si aprobat de presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor ari 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - be aproba utilizarea machetelor de raportare, fără regim special, a indicatorilor specifici subprogramelor de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia privind transmiterea rapoartelor aferente subprogramelor de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 2.

Art. 3. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii Publice să deruleze subprograme de sănătate din cadrul Programului national de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice antidiabetice (insuline si antidiabetice orale), oncologice si pentru tratamentul stării posttransplant, precum si centrele-pilot de furnizare a serviciilor de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 8 mai 2007.

Nr. 205.


*) Anexele nr. 1 st 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.