MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            163. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

            601. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

            600. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori

 

            602. - Decret privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informatii

 

            603. - Decret privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

            604. - Decret privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

            605. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            26. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

            27. - Hotărâre pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            522. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            173. - Decizie privind exercitarea atributiilor sefului Departamentului pentru Lupta Antifraudă

 

            176. - Decizie privind eliberarea domnului Vasile Bran din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.371. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

            Rectificări la:

            - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 847/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.031 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări si completări:

            1. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

            „21. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            «Art. 6. - Renta viageră agricolă se plăteste într-o singură rată anuală, în primul semestru al anului următor celui pentru care aceasta este datorată.»“

            2. La articolul unic punctul 3, articolul 8 va avea următorul cuprins:

            „Art. 8. - După decesul rentierului, mostenitorii vor încasa ultima rată scadentă la data decesului, într-o singură rată anuală, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se datorează renta, pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor, a certificatului de deces în original, precum si a carnetului de rentier agricol al defunctului.”

            3. La articolul unic punctul 5, alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

            „(2) Plata rentei viagere agricole se efectuează de către Agentia Domeniilor Statului, conform prevederilor art. 6, prin mandat postal, virament bancar sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege. Pentru anul 2006, plata se face până la data de 30 iunie 2007.”

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art, 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 163.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea

si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii

si justitiei, precum si unele măsuri adiacente

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea si completarea titlului XI „Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 601.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

            la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 93 din 4 mai 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori” si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 600.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general în rezervă unui colonel în rezervă din cadrul Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, precum si Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 3 din data de 26 ianuarie 2007,

având în vedere propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

 

Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnului colonel în rezervă Stanca Nicolae Nicolae Viorel i se acordă gradul de general de brigadă în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 602.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului profesional de chestor de politie unui comisar sef de politie din Ministerul Internelor

si Reformei Administrative

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b), ale art. 100 din Constitutia României, republicată, si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnului comisar sef de politie Baci loan Constantin-Cristian i se acordă gradul profesional de chestor de politie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 603.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea Consiliului Suprem de Apărare a Tării, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării nr. 162 din 20 decembrie 2006,

            având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Domnului colonel Zaharia Mihalachi Viorel i se acordă gradul de general de brigadă cu o stea.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 604.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest a României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

            la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 98 din 9 mai 2007,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finantării Proiectului privind apărarea împotriva inundatiilor în zona de sud-vest â României, semnat la Bucuresti la 18 decembrie 2006 si la Paris la 9 ianuarie 2007, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 605.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor

permanente ale Camerei Deputatilor

 

            În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,

           

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.258 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în sensul că:

            - domnul deputat Adrian Moisoiu, apartinând Grupului Parlamentar al Partidului România Mare, trece de la Comisia pentru învătământ, stiintă, tineret si sport la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară si servicii specifice, în calitate de membru.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 12 iunie 2007.

Nr. 26.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională

 

            În temeiul prevederilor art. 142 si 143 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 5 si 68 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată,

           

            Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Domnul Tudorel Toader, profesor universitar, doctor în drept, se numeste în functia de judecător la Curtea Constitutională, pentru un mandat de 9 ani, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost numit prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 28/2006 pentru numirea unui judecător la Curtea Constitutională.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 12 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 12 iunie 2007.

Nr. 27.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional

al functionarilor publici

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2004, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 3. - În vederea gestiunii unitare si coerente, ia nivelul autoritătilor si institutiilor publice, a evidentei dosarelor profesionale si a registrului de evidentă al functionarilor publici, fiecare functionar public este înregistrat în registrul de evidentă a functionarilor publici în ordinea datei si, respectiv, a numărului actului administrativ de numire în functia publică în cadrul autoritătii sau institutiei publice.”

            2. La articolul 5 alineatul (3), litera e) se abrogă.

            3. La articolul 5 alineatul (3), literele f) si g) se modifică si vor avea următorul cuprins:

            ,,f) numele, prenumele si numărul de telefon ale cel putin unei persoane de contact, pentru situatii de urgentă;

            g) starea civilă, numărul copiilor minori si data nasterii acestora;”.

            4. La articolul 5 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

            i) cetătenia.”

            5. La articolul 5 alineatul (4), literele a), b) si e) se abrogă.

            6. La articolul 5 alineatul (4), după litera e) se introduc trei noi litere, literele f), g) si h), cu următorul cuprins:

            „f) studiile, pregătirea profesională si abilitătile; g) activitatea desfăsurată în afara functiei publice; h) accesul la informatiile clasificate.”

            7. La articolul 5 alineatul (5), literele b) si s) se abrogă.

            8. La articolul 5 alineatul (5), literele g), n), p) si q) se modifică si vor avea următorul cuprins:

            ,,g) copie de pe carnetul de muncă si/sau extrasul de pe fila din registrul de evidentă a functionarilor publici;

            n) actul administrativ de aprobare/constatare a suspendării raportului de serviciu si actul administrativ prin care se dispune reluarea activitătii;

            p) actele administrative de desemnare în comisiile de disciplină sau în comisiile paritare;

            q) actul administrativ prin care se stabileste participarea la activităti în cadrul unor proiecte/programe cu asistentă externă;”.

            9. Alineatul (6) al articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „(6) Functionarul public are obligatia de a aduce la cunostintă persoanei care are atributii cu privire la evidenta personalului modificările privind elementele cuprinse fn dosarul său profesional, în termen de 5 zile de la data producerii, iar persoana care are atributii cu privire la evidenta personalului are obligatia de a opera schimbările intervenite, în termen de 10 zile de la data luării la cunostintă a acestora.”

            10. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 7. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publică are obligatia de a întocmi evidenta dosarelor profesionale după cum urmează:

            a) formularele A, B, D, E, G si J pe suport hârtie si, acolo unde este posibil, si în format electronic;

            b) formularele C, F, H si I pe suport hârtie, precum si în format electronic.

            (2) Formularele B, C si D vor fi completate de fiecare functionar public pentru dosarul propriu si verificate de persoana care are atributii cu privire la evidenta personalului.

            (3) Formularele se întocmesc în format Excel, cu caractere Times New Roman, corp de literă 12.”

            11. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 8. - (1) Fiecare autoritate sau institutie publică va întocmi un registru de evidentă a functionarilor publici, denumit în continuare registru.

            (2) Registrul se întocmeste în format electronic, conform formatului standard prevăzut în anexa nr. 2.”

            12. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 9. - Prima pagină a registrului cuprinde elementele de identificare ale autoritătii sau institutiei publice.”

13. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Registrul cuprinde elementele de identificare ale functionarilor publici, numărul si data actului administrativ de numire, modificare, suspendare si încetare a raporturilor de serviciu, temeiul legal al modificării, suspendării si încetării raporturilor de serviciu, durata modificării si suspendării raportului de serviciu, precum si numele, prenumele si functia detinută de persoana care a făcut înregistrarea.

(2) Fiecărui functionar public îi va fi alocat un spatiu individual în registru.

(3) Corectarea erorilor materiale se face astfel încât să poată fi vizibile vechea înregistrare si datele exacte.”

14. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Functionarul public are dreptul de acces la datele cu caracter personal si profesional înscrise în dosarul său profesional, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât si la cele întocmite în format electronic, precum si la datele sale înscrise în registru.

(2) Functionarul public are dreptul, la solicitarea sa scrisă adresată compartimentului de resurse umane sau persoanei care are atributii cu privire la evidenta personalului, de a primi:

a) copii de pe documentele întocmite pe suport hârtie din dosarul său profesional;

b) extrase de pe documentele întocmite în format electronic, certificate prin semnătură de persoana care are atributii cu privire la completarea dosarului său profesional;

c) extrase de pe datele sale înscrise în registru, certificate prin semnătură de persoana care are atributii cu privire la completarea dosarului său profesional;

d) adeverinte care să certifice informatii cuprinse în dosarul său profesional sau în spatiul său individual în registru.”

15. Alineatul (1) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) La datele cu caracter personal si profesional înscrise în dosarul profesional al functionarului public, atât la cele întocmite pe suport hârtie, cât si la cele întocmite în format electronic, precum si la datele functionarului public înscrise în registru au acces, în prezenta conducătorului compartimentului de resurse umane sau a persoanei care are atributii cu privire la evidenta personalului, si pot obtine copii, extrase sau certificări ale acestor date, la solicitarea scrisă si motivată, numai următoarele persoane si autorităti sau institutii publice:

a) conducătorul autoritătii sau institutiei publice;

b) conducătorul compartimentului în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public sau, după caz, alt functionar public care are calitatea de evaluator al functionarului public;

c) persoanele împuternicite ale unor autorităti sau institutii publice cu atributii de control;

d) presedintele si/sau membrii comisiei de disciplină;

e) consilierii juridici din cadrul autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea functionarul public titular al dosarului profesional, în situatia în care autoritatea sau institutia publică este parte într-un proces cu acesta, iar datele prezentate sunt relevante pentru solutionarea cauzei;

f) functionarii publici din cadrul compartimentului de resurse umane care au atributii în acest sens;

g) instantele judecătoresti si organele de cercetare penală”.

16. Alineatul (4) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Accesul, eliberarea de copii, extrase sau certificări, totale ori partiale, de pe registru sau de pe documentele din dosarul profesional al functionarului public, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât si cele întocmite în format electronic, este permisă numai în situatiile prevăzute de prezenta hotărâre.”

17. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice răspund de asigurarea conditiilor de securitate privitoare la elaborarea, modificarea, completarea, păstrarea si transmiterea datelor cu caracter personal si profesional înscrise în registru si în dosarul profesional al functionarului public, atât a celor întocmite pe suport hârtie, cât si a celor întocmite în format electronic, precum si de accesul la acestea.”

18. Alineatul (1) al articolului 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) În cazurile de transfer sau de încetare a raporturilor de serviciu, autoritatea sau institutia publică va păstra o copie de pe dosarul profesional si va înmâna documentele întocmite pe suport hârtie, în original, precum si documentele întocmite în format electronic, pe suport magnetic, pe bază de semnătură, functionarului public.”

19. Alineatul (1) al articolului 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Dosarul profesional al functionarului public eliberat din functia publică si înscris în corpul de rezervă al functionarilor publici se păstrează de către autoritatea sau institutia publică până la data redistribuirii. La părăsirea corpului de rezervă, compartimentul de resurse umane sau persoana care are atributii cu privire la evidenta personalului din cadrul autoritătii sau institutiei publice va preda, la cererea functionarului public, dosarul profesional, conform prevederilor art. 16.”

20. Alineatul (1) al articolului 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei următoarele fapte:

a) nerespectarea dispozitiilor art. 2 alin. (1) si ale art. 4 alin. (3);

b) fotocopierea si/sau transmiterea unor fotocopii de pe documentele aflate în dosarul profesional către terte persoane, fizice sau juridice, în alte situatii decât cele prevăzute de prezenta hotărâre;

c) refuzul de a înscrie, la solicitarea întemeiată a functionarului public si în conditiile legii, modificările în dosarul profesional;

d) refuzul de a elibera dosarul profesional la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;

e) refuzul de a elibera copii de pe fila/filele din registru la încetarea raporturilor de serviciu sau în caz de transfer;

f) refuzul accesului la dosarul profesional, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre;

g) întocmirea defectuoasă, netransmiterea sau transmiterea cu întârziere nejustificată temeinic a documentelor cuprinse în dosarul profesional, solicitate de Agentia Natională a Functionarilor Publici ori de celelalte persoane fizice sau juridice îndreptătite, în conditiile prezentei hotărâri.”

21. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Datele cu caracter personal si profesional înscrise în dosarul profesional, atât cele întocmite pe suport hârtie, cât si cele întocmite în format electronic, precum si datele înscrise în registru se transmit Agentiei Nationale â Functionarilor Publici în xerocopie sau pe suport magnetic, după caz, la solicitarea acesteia.

(2) Modificările aduse datelor prevăzute la alin. (1) se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în termenul prevăzut de lege.”

22. Anexele nr. 1 si 2 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 aprilie 2004, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministruf internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 522.

 

ANEXA Nr. 1

 

Format standard dosar profesional

 

Coperta

 

DOSAR PROFESIONAL Nr. ……………..

Functionar public ................

 

Formularul A*)

 

DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL

 

            1. Functionar public.................................................................................

            2. Cod numeric personal .........................................................................

            3. Data întocmirii dosarului profesional ....................................................

            4. Autoritatea sau institutia publică care a întocmit dosarul profesional

            5. Persoana care a întocmit dosarul profesional:

 

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

 

 

 

6. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări, completări, rectificări**):

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

 

 

 

 

 

 

7. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***):

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

 

 

 


*) Completarea informatiilor se face prin inserarea unui nou rând.

**) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fisa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări, completări, rectificări în dosaroto profesionale.

***) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fisa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale.

 

Formularul B*)

 

DATE CU CARACTER PERSONAL

 

1. Numele:

2. Numele detinut anterior:

3. Prenumele:

4. Cod numeric personal:

5. Data si locul nasterii:

6. Cetătenia:

7. Adresa de domiciliu**):

8. Adresa de resedintă**):

9. Persoana de contact, pentru situatii de urgentă**):

 

Numele

Prenumele

Adresa

Număr de telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            10. Starea civilă:

            11. Numărul copiilor minori si data nasterii acestora:

            12. Situatia serviciului militar:


*) Completarea informatiilor se face prin inserarea unui nou rând.

*) Se actualizează ori de câte ori este nevoie.

*) La solicitarea functionarului public, pot fi înscrise mai multe persoane de contact.

 

Formularul C

 

STUDIILE, PREGĂTIREA PROFESIONALĂ Sl ABILITĂTILE

 

1. Studii liceale:

Institutia de învătământ

Profilul/specializarea

Perioada

Data absolvirii

 

 

 

 

2. Studii postliceale:

Institutia de învătământ

Profilul/specializarea

Perioada

Data absolvirii

 

 

 

 

3. Studii superioare de scurtă durată:

Institutia de învătământ

Specialitatea

Forma de învătământ

Durata

Perioada

Specializarea

Data absolvirii

 

 

 

 

 

 

 

4. Studii superioare de lungă durată:

Institutia de învătământ

Specialitatea

Forma de învătământ

Durata

Perioada

Specializarea

Data absolvirii

Data licentei

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Studii postuniversitare:

Institutia de învătământ

Specialitatea

Forma de învătământ

Tipul**)

Durata

Perioada

Specializarea

Data absolvirii

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cursuri de formare

sau specializare:

 

 

 

 

Institutia organizatoare

Denumirea cursului

Tipul***)

Durata

Perioada

Specializarea

Cheltuieli suportate de

Certificatul de absolvire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Limbi străine cunoscute:

Limba străină

Scris

Vorbit

Citit

Nivelul de cunostinte****)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Completarea informatiilor se face prin inserarea unui nou rând. **) Tip: aprofundate de specialitate, masterat, academice postuniversitare, doctorat, postuniversitare de specializare, cursuri de perfectionare postuniversitare.

***) Tip: initiere, perfectionare, specializare si alte tipuri stabilite prin lege.

****) Pentru cunostintele de limbi străine obtinute prin cursuri de limbi străine finalizate cu atestat se mentionează calificativul precizat în atestat. Pentru cunostintele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 si 5, unde 1 indică nivelul excelent, iar 5 indică nivelul elementar.

NOTĂ:

Datele înscrise în acest formular se actualizează, la cererea functionarului public, ori de câte ori este nevoie. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional.

Acest formular se transmite în format electronic Agentiei Nationale a Functionarilor Publici de către autoritatea sau institutia publică la data eliberării functionarului public din functia publică detinută.

 

Formularul D

 

ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ ÎN AFARA FUNCTIEI PUBLICE

 

Perioada

Angajatorul

Angajat pe bază de

Functia

Atributii principale*)

Temeiul juridic al modificării sau suspendării raportului de muncă

Durata

Temeiul juridic al încetării raportului de muncă

Alte mentiuni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Vor fi înscrise cel mult 3 atributii principale.

 

Formularul E

 

ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂTII SAU INSTITUTIEI PUBLICE

 

1. Data numirii în cadrul autoritătii sau institutiei publice:

2. Denumirea functiei publice*):

3. Compartimentul*):

4. Modalitatea de ocupare a functiei publice*):

5. Tipul si numărul actului administrativ de numire*):

6. Fisa postului nr.*):

7. Atributiile delegate*):

8. Alte activităti desfăsurate*):

 

8.1. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare

Comisia

Calitatea

Perioada

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

8.2. participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistentă externă

Numărul de identificare a proiectului/ programului

Denumirea proiectului/ programului

Calitatea

Perioada

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

 

9. Exercitare cu caracter temporar

Functia publică

Compartimentul

Perioada

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

10. Promovare

Functia publică

Compartimentul

Data

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

11. Mutare în cadrul altui compartiment

Functia publică

Compartimentul

Data

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

12. Suspendarea raporturilor de serviciu

Modalitatea

Motivul

Perioada

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu

Data

Motivul

Nr. cererii

Nr. si data actului administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează ori de câte ori este nevoie, în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ.

 

Formularul F

 

SITUATIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL ...*)

 

1. Salariul:

Componente”)

Cuantum

Data stabilirii/modificării

Temeiul legal

Motivul modificării

Nr. actului administrativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alte drepturi salariale:

2.1. Salariul de merit

acordat în temeiul ................, prin actul administrativ nr............ începând cu data ….................

2.2. Sporuri specifice:

2.2.1...............................în procent de............................................ acordat în temeiul ............

2.2.2...............................în procent de............................................ acordat în temeiul.............

2.3. Prime:

2.3.1. lunare ......................................

2.3.2. trimestriale ..............................

2.3.3. anuale .....................................

2.3.4. de concediu ............................

2.4. Stimulente

acordate în temeiul .........................................., având o valoare medie de ................/trimestru.

2.5. Alte drepturi salariate”*):


*) Se completează anual.

*) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea functionarilor publici.

*) Se va indica: tipul, temeiul legal, actul administrativ pe baza căruia se acordă, cuantum.

 

Formularul G

 

SITUATIA CONCEDIILOR

 

Nr. crt.

Tipul concediului

Perioada

Nr. cererii/certificatului

Aprobat de/certificat/eliberat de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul H

 

SITUATIA DISCIPLINARA

 

Nr. crt.

Abaterea disciplinară

Cercetată de

Nr. si data raportului comisiei de disciplină/ propunerea superiorului ierarhic

Nr. si data actului administrativ de sanctionare

Sanctiunea disciplinară aplicată

Tipul, nr. si data actului de anulare

Nr. si data actului administrativ privind radierea sanctiunii disciplinare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularul I

 

ACCESUL LA INFORMATII CLASIFICATE

 

Clasa de secretizare

Nivelul de secretizare

Perioada

Tipul si numărul documentului de acces

Motivul încetării valabilitătii documentului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL

 

            Persoanele care au avut acces la dosarul profesional:

 

Formularul J

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Semnătura

Motivul

Accesul autorizat de

Luat la cunostintă de functionarul public (data/semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Se completează ori de câte ori este nevoie, la data accesului la dosarul profesional.

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRUL DE EVIDENTĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

Nr. crt.

 

Numele si prenumele

 

Datele de identificare

Functia publică

 

Nr. si data actului administrativ de numire

 

Temeiul legal ai modificării raportului de serviciu

 

Nr. si data actului administrativ de modificare

 

Durata modificării

 

Temeiul legal al suspendării raportului de serviciu

 

Nr. si data actului administrativ de suspendare

 

Durata suspendări

 

Temeiul legal al încetării raportului de serviciu

 

Nr. si data actului administrativ de încetare

 

Persoana care a efectuat înregistrarea

 

Functia detinută

 

Domiciliul/ Resedinta

Seria si nr. CI.

CNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea atributiilor sefului Departamentului pentru Lupta Antif raudă

 

            În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

            primul-ministru emite următoarea decizie:

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ovidiu Dobleagă, director general, exercită atributiile sefului Departamentului pentru Lupta Antifraudă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Vasile Bran din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat,

al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului

 

            Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului si dezvoltării durabile prin Adresa înregistrată sub nr. 5/3.061/CPT din 8 iunie 2007,

            în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului,

            primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Vasile Bran se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 176.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internationale

 

            În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internationale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

            constatând că România a îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internationale enumerate mai jos,

            ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

            Art. 1. - La data de 10 mai 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Consiliul de Ministri al Republicii Albania cu privire la cooperarea economică, stiintifică si tehnică, semnat la Tirana la 23 noiembrie 2006, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 347 din 11 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

            Art. 2. - La data de B decembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la Baku la 14 martie 2006, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 412 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

            Art. 3. - La data de 30 martie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Bucuresti la 28 august 2006, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 39 din 2 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 16 martie 2007.

            Art. 4. - La data de 1 aprilie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre România si Republica Bulgaria privind securitatea socială, semnat la Sofia la 21 octombrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 409 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006.

            Art. 5. - La data de 17 aprilie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciprocă a informatiilor clasificate, semnat la Bucuresti la 13 aprilie 2006, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 67 din 22 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 30 martie 2007.

            Art. 6. - La data de 27 februarie 2007 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Coreea privind cooperarea în domeniul stiintei, dezvoltării tehnologice si inovării, semnat la Bucuresti la 6 septembrie 2006, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 101 din 31 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007.

            Art. 7. - La data de 20 februarie 2004 a intrat în vigoare Conventia consulară dintre România si Republica Macedonia, semnată la Skopje la 6 noiembrie 2002, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 284 din 26 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 10 iulie 2003.

Art. 8. - La data de 10 octombrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind cooperarea în combaterea terorismului, crimei organizate, a traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori, precum si a altor activităti ilegale, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 258 din 16 iunie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iunie 2004.

Art. 9. - La data de 10 noiembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Macedonia privind readmisia propriilor cetăteni si a străinilor, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 193 din 25 mai 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 28 mai 2004.

Art. 10. - La data de 10 martie 2007 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Republica Macedonia privind asistenta juridică în materie civilă, semnată la Bucuresti la 12 noiembrie 2003, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 356 din 8 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004.

Art. 11. - La data de 1 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetătenilor, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2006, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1.883 din 21 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2007.

Art. 12. - La data de 1 februarie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Regatului Tărilor de Jos privind acordarea de privilegii si imunităti ofiterilor de legătură români la Oficiul European de Politie, realizat prin schimb de note verbale la Haga la 17 ianuarie 2006, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 267 din 29 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 10 iulie 2006.

Art. 13. - La data de 5 decembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind regimul juridic al mormintelor militare române aflate pe teritoriul Federatiei Ruse si al mormintelor militare ruse aflate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 8 noiembrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 413 din 9 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 946 din 23 noiembrie 2006.

Art. 14. - La data de 31 octombrie 2006 a intrat în vigoare Protocolul aditional dintre România si Republica Slovacă, semnat la Bratislava la 8 noiembrie 2005, la Acordul dintre România si Republica Slovacă privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bratislava la 3 martie 1994, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 306 din 12 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 24 iulie 2006.

Art. 15. - La data de 14 februarie 2007 a intrat în vigoare Conventia dintre România si Spania privind cooperarea în lupta împotriva criminalitătii, semnată la Madrid la 30 martie 2006, ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 495 din 28 decembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.051 din 29 decembrie 2006.

Art. 16. - La data de 9 februarie 2007 a intrat în vigoare Protocolul aditional dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bruxelles la 22 septembrie 2003, la Tratatul dintre Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind încurajarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 28 mai 1992, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 375 din 28 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 4 octombrie 2004.

Art. 17. - La data de 19 decembrie 2006 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia cu privire ia cooperarea economică si tehnică, semnat la Ankara la 1 februarie 2006, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 303 din 12 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 26 iulie 2006.

Art. 18. - La data de 17 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, semnat la Odesa la 4 iulie 2006, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei cu privire la conditiile călătoriilor reciproce ale cetătenilor, semnat la Kiev la 19 decembrie 2003, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1.073 din 16 august 2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 24 august 2006.

Art. 19. - La data de 6 ianuarie 2007 a intrat în vigoare Tratatul dintre România si Republica Ungară privind regimul frontierei de stat româno-ungare, cooperarea si asistenta reciprocă, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2005, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 235 din 9 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006.

Art. 20. - La data de 7 mai 2007 a intrat în vigoare Acordul de colaborare culturală si stiintifică dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Orientale a Uruguayului, semnat la Bucuresti la 17 septembrie 2004, aprobat de Guvernul României prin Hotărârea nr. 1.055 din 8 septembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 19 septembrie 2005.

 

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

 

Bucuresti, 29 mai 2007.

Nr. 1.371.

 

RECTIFICĂRI

 

            La Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 847/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, functionarea si atributiile Colegiului Central de Disciplină de la nivelul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si ale colegiilor de disciplină de la nivelul inspectoratelor scolare judetene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

            - la art. 3, în loc de: „...se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea...” se va citi: „...se abrogă prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.141 din 18 iulie 2001 pentru aprobarea...”.