MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 398         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 13 iunie 2007

 

SUMAR

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

493. - Ordin al secretarului general al Camerei Deputatilor pentru modificarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            497. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

 

538. - Hotărâre privind încadrarea în categoria functionată a drumurilor publice de interes judetean a unor drumuri si sectoare de drumuri comunale si de exploatare situate în judetul Tulcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

166/216. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personalã

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

82. - Hotărâre privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 

ACTE ALE SECRETARULUI GENERAL AL CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999

privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României

 

În temeiul art. 223 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 10-15 si ale art. 19 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 10 noiembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare,

secretarul general al Camerei Deputatilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatele (1), (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Autoritătile publice si celelalte persoane juridice prevăzute la cap. II din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, cu modificările si completările ulterioare, denumite în continuare emitenti, transmit secretarului general al Camerei Deputatilor actele supuse publicării, pe suport hârtie, în copie certificată, însotite de o pagină care să cuprindă proprietătile documentului referitoare la numărul de caractere si data ultimei salvări, precum si pe e-mail, în fisier electronic certificat.

(2) Certificarea se realizează prin aplicarea sigiliului sau, după caz, a stampilei emitentului, pe fiecare pagină, fără a se suprapune pe text, iar pentru forma electronică, prin semnătura electronică.

(3) Adresa de înaintare a actelor supuse publicării se semnează de conducătorul emitentului ori de loctiitorul său, iar în cazul actelor Parlamentului, ale Presedintelui României si ale Guvernului, de persoanele anume desemnate din cadrul acestor autorităti publice. Pentru transmiterea formei electronice se vor desemna anumite persoane din cadrul autoritătilor publice mentionate, care vor avea dreptul la semnătură electronică.”

2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) în procesul de publicare, emitentii au obligatia de a comunica neîntârziat, în scris, secretarului general al Camerei Deputatilor date, informatii si precizări, solicitate de acesta sau, în mod nemijlocit, de regia autonomă, necesare îndeplinirii cerintelor legale de publicare. în cazul în care solicitarea de date, informatii si precizări se face pe cale electronică, răspunsul emitentilor se va face tot pe cale electronică, prin semnătură electronică.”

Art. II. - în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, conducătorii emitentilor prevăzuti la art. 5 lit. F-J din Legea nr. 202/1998 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României vor comunica secretarului general al Camerei Deputatilor numele, prenumele, initiala tatălui, CNP, adresa de postă electronică din domeniul de e-mail al institutiei si numerele de telefon ale persoanelor desemnate în vederea folosirii semnăturii electronice pentru certificarea actelor trimise spre publicare la Regia Autonomă „Monitorul Oficial”.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 octombrie 2007.

Art. IV. - Ordinul secretarului general al Camerei Deputatilor nr. 6/1999 privind procedura publicării, republicării si rectificării actelor în Monitorul Oficial al României, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Georgeta Ionescu

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 493.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul institutional pentru aplicarea directă a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 287/2003, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Regulamentul reglementează exportul organismelor modificate genetic în afara Comunitătii Europene si stabileste un sistem comun de notificare si informare privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, care pot avea efecte adverse asupra conservării si utilizării durabile a diversitătii biologice, luându-se în considerare riscurile asupra sănătătii umane, precum si obligatiile statelor membre în cazul unei miscări transfrontieră neintentionate.

(2) Regulamentul prevede participarea statelor membre ale Comunitătii Europene la schimbul de informatii în domeniul biosecuritătii, pentru aplicarea prevederilor Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, denumit în continuare Protocolul.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 59/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, si ale legislatiei specifice privind organismele modificate genetic definite conform Regulamentului.

Art. 4. - (1) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului este autoritatea natională competentă pentru aplicarea Protocolului.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului, din subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, este autoritatea competentă pentru activitatea de export al organismelor modificate genetic, în baza Regulamentului.

(3) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului este punctul focal national, conform art. 17 pct. 2 din Regulament, si asigură legătura cu Secretariatul Protocolului si cu punctul focal comunitar, prevăzut la art. 17 pct. 1 din Regulament.

(4) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului este punctul focal national pentru mecanismul international de schimb de informatii în domeniul biosecuritătii, denumit în continuare BCH (Biosafety Clearing-House), si asigură participarea la procedura internatională de informare în domeniul biosecuritătii, în conformitate cu art. 15 din Regulament.

(5) Autoritatea publică centrală pentru protectia mediului desemnează punctul de contact national pentru notificarea miscării transfrontieră intentionate si neintentionate a organismelor modificate genetic.

Art. 5. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor de punct focal national pentru BCH, autoritatea publică centrală pentru protectia mediului colaborează cu Agentia Natională pentru Protectia Mediului, autoritatea publică centrală pentru agricultură, autoritatea centrală sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor, autoritatea publică centrala pentru transport, Autoritatea Natională a Vămilor, conform legislatiei nationale în vigoare.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului toate informatiile relevante conform art. 15 pct. 1 din Regulament, în limbile română si engleză, în format electronic si pe suport hârtie.

(3) Autoritatea centrală sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor are obligatia de a transmite autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, potrivit domeniului propriu de competentă, informatia relevantă pentru BCH, conform art. 9 pct. 1 si art. 15 pct. 1 din Regulament, în limbile română si engleză, în format electronic si pe suport hârtie.

(4) Continutul minim al informatiei pentru BCH, prevăzută la art. 9 pct. 1 din Regulament, este prevăzut în anexa II din Regulament si se transmite în termen de 10 zile de la emiterea deciziilor respective.

(5) Autoritatea centrală sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor are obligatia să răspundă, în termen de cel mult 5 zile, solicitărilor transmise prin intermediul punctului focal national pentru BCH, de către punctul focal comunitar sau de către orice parte sau nonparte la Protocol, pentru obtinerea informatiilor prevăzute la alin. (3).

Art. 6. - (1) Autoritatea publică centrală pentru agricultură si autoritatea centrală sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor îsi desemnează punctele de contact pentru notificarea miscării transfrontieră neintentionate a organismelor modificate genetic, conform ariei lor de competentă, în baza art. 14 din Regulament.

(2) Punctele de contact prevăzute la alin. (1) au obligatia de a înstiinta fără întârziere punctul de contact national prevăzut la art. 4 alin. (5) asupra oricărui eveniment relevant pentru domeniul lor de activitate si asupra oricărei miscări transfrontieră neintentionate, susceptibile a avea efecte adverse importante asupra conservării si utilizării durabile a diversitătii biologice, luând în considerare riscurile asupra sănătătii umane. Informatiile se transmit cu respectarea cerintelor stabilite în anexa III la Regulament.

Art. 7. - Exportatorul din România transmite în copie si în format electronic Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si în copie Comisiei Europene, înainte de prima miscare transfrontieră a unui organism modificat genetic, notificarea prevăzută la art. 4 din Regulament, precum si copii ale confirmării de primire si deciziei părtii sau nonpărtii importatoare, conform art. 6 din Regulament.

Art. 8. - Exportatorul din România are obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o copie a notificării privind tranzitarea teritoriului părtilor sau nonpărtilor la Protocol, potrivit art. 13 din Regulament.

Art. 9. - Exportul si tranzitul organismelor modificate genetic sunt permise numai prin punctele de trecere a frontierei de stat unde sunt organizate posturi de inspectie la frontieră a mărfurilor care se supun controalelor fitosanitare, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 10. - Persoanele responsabile pentru miscarea transfrontieră a unui produs continând sau constând dintr-un organism modificat genetic sau dintr-o combinatie de asemenea organisme au obligatia de a lua măsurile necesare, astfel încât activitătile să se desfăsoare fără efecte adverse asupra sănătătii umane si a mediului.

Art. 11. - (1) Transportul organismelor modificate genetic se realizează conform legislatiei în vigoare privind transportul mărfurilor.

(2) În cazul în care organismele modificate genetic se încadrează în categoria mărfurilor periculoase, transportul se efectuează conform prevederilor legislatiei în vigoare si ale conventiilor internationale privind transportul mărfurilor periculoase la care România este parte.

Art. 12. - (1) Controlul exportului de organisme modificate genetic este parte integrantă a controlului miscării transfrontieră a organismelor modificate genetic, care include importul, exportul si tranzitul acestora.

(2) Controlul exportului se realizează de către Garda Natională de Mediu, aflată în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, si de către Autoritatea Nationajă a Vămilor.

(3) În caz de suspiciune sau când a fost initiată o activitate de export de organisme modificate genetic neautorizate, Garda Natională de Mediu si Autoritatea Natională a Vămilor solicită, după caz, sprijinul autoritătilor implicate.

Art. 13. - (1) Efectuarea controlului prevăzut la art. 12 alin. (2) în punctele de inspectie la frontieră se realizează cu aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006, si a legislatiei specifice privind organismele modificate genetic.

(2) Autoritatea vamală nu permite efectuarea operatiunilor vamale în cazul în care se constată încălcări ale procedurii de control din ordinul prevăzut la alin. (3).

(3) Controlul realizat de autoritatea vamală privind operatiunile vamale cu produsele care fac obiectul prezentei hotărâri, documentele care trebuie prezentate de titularii regimului vamal, precum si obligatiile acestora se stabilesc prin ordin comun al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, al autoritătii publice centrale pentru agricultură, al autoritătii publice centrale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si al ministrului economiei si finantelor privind importul, exportul si tranzitul organismelor si microorganismelor modificate genetic, precum si al produselor care contin sau constau dintr-un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea organisme, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) încălcarea de către exportator a obligatiei de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Comisiei Europene câte o copie a notificării către autoritatea competentă a părtii sau a nonpărtii importatoare, înaintea efectuării primei miscări transfrontiere intentionate a unui organism modificat genetic, destinate introducerii deliberate în mediu si destinate utilizării indicate potrivit prevederilor lit. i) din anexa I la Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

b) neasigurarea de către exportator a exactitătii informatiilor din notificarea prevăzută (a lit. a), cu amendă de la 15.000 lei la 40.000 lei;

c) încălcarea de către exportator a obligatiei de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Comisiei Europene o copie a confirmării de primire si a deciziei părtii sau, dacă este cazul, nonpărtii importatoare, înaintea efectuării primei miscări transfrontiere intentionate a unui organism modificat genetic, destinat introducerii deliberate în mediu si utilizării indicate în conformitate cu anexa I lit. i) la Regulament, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d) initierea de către exportator a primei miscări transfrontiere intentionate, destinată introducerii deliberate în mediu, fără acordul prealabil, explicit si în scris al părtii importatoare sau, după caz, fără îndeplinirea procedurilor echivalente pevăzute de o nonparte importatoare, conform art. 5 din Regulament, fără a aduce atingere art. 5 alin. (4) din Regulament, referitor la aplicarea procedurilor simplificate sau a acordurilor bilaterale, regionale sau multilaterale, precum si art. 8 alin. (1) din Regulament, referitor la organismele modificate genetic exceptate, cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, confiscarea si distrugerea mărfii;

e) initierea de către exportator a primei miscări transfrontiere intentionate a unui microorganism modificat genetic, destinat utilizării în conditii de izolare, dacă pe teritoriul părtii importatoare nu este asigurată o evaluare de risc si nu este reglementată utilizarea în conditii de izolare a microorganismului modificat genetic respectiv, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea mărfii;

f) initierea unui export de organisme modificate genetic destinate utilizării directe ca alimente sau hrană pentru animale ori prelucrare, către o parte sau nonparte importatoare, tară cu economie în tranzitie sau în curs de dezvoltare, fără respectarea procedurii prevăzute în art. 10 alin. (2) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea mărfii;

g) initierea unui export de organisme modificate genetic, care nu au fost autorizate în interiorul Comunitătii Europene pentru folosire directă ca aliment sau hrană pentru animale ori pentru prelucrare sau dacă autoritatea competentă a părtii importatoare nu si-a dat acordul expres, după ce a primit toate informatiile necesare, conform cerintelor art. 10 alin. (3) din Regulament, cu amendă de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea mărfii;

h) încălcarea de către exportator a obligatiei de a păstra, pe parcursul unei perioade de minimum 5 ani, un exemplar al notificării, precum si confirmarea de primire si decizia părtii sau, dacă este cazul, a nonpărtii importatoare, cu amendă de la 10.000 lei la 12.000 lei;

i) nerespectarea de către exportator a obligatiei de a transmite importatorului, care primeste organismul modificat genetic în cauză, a documentatiei însotitoare, dacă acest lucru este semnalat printr-o sesizare oficială a părtii importatoare, cu amendă de la 25.000 lei la 40.000 lei;

j) nerespectarea de către exportator a obligatiei de a adresa o notificare privind tranzitul organismelor modificate genetic pe teritoriul părtilor la Protocol, care au luat decizia de a reglementa tranzitul acestora pe teritoriul lor si care au informat BCH cu privire la această decizie, cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei;

k) efectuarea unei miscări transfrontieră cu încălcarea prevederilor Regulamentului, de către exportatorul din România, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei, la sesizarea oficială a părtii de import.

(2) Distrugerea mărfii confiscate, în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. d)-g), se realizează de către exportator, în prezenta autoritătilor prevăzute la art. 15. Operatorul economic asigură toate măsurile necesare de protectie a mediului si suportă costurile operatiunii de distrugere.

(3) Contraventiile si sanctiunile privind activitătile de import si tranzit ale organismelor modificate genetic sunt stabilite prin actele normative prevăzute la art. 3.

Art. 15. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 14 afin. (1) st aplicarea sanctiunilor se realizează de către Garda Natională de Mediu.

Art. 16. - Prejudicierea prin orice mijloace a mediului si a sănătătii umane, de către orice persoană care participă la miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic, se sanctionează conform legislatiei nationale si comunitare în vigoare.

Art. 17. - Prevederile art. 14 se completează cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 28/2006 privind transportul transfrontieră al organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului st dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Departamentul pentru Afaceri Externe,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 mai 2007.

Nr. 497.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor publice de interes judetean a unor drumuri si sectoare de drumuri comunale si de exploatare situate în judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor publice de interes judetean a unor drumuri si sectoare de drumuri comunale si de exploatare situate în judetul Tulcea, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintei,

Lászlo Borbély

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 538.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

privind încadrarea în categoria functională a drumurilor publice de interes judetean

a unor drumuri si sectoare de drumuri comunale si de exploatare situate în judetul Tulcea

 

Nr.

 

Indicativul

drumului

propus

Traseul drumului propus

Pozitiile

kilometrice:

origine - destinatii

Lungimea totală

a sectorului de drum

- km -

Provenienta

1.

DJ 229 C

DN 22 (km 149+370) - Niculitel - Mănăstirea Cocos - DJ 222 A (km 18+550), compus din

tronsoanele:

- DN 22 (km 149+370) - DC 64 (km 6+300)

- DC 64 (km 6+300) - DJ 229 (km 3+150)

- DJ 229 (km 3+150) - Mănăstirea Cocos

km 0+000 - 18+037

km 0+000 - 2+500

km 2+500 - 3+200

km 3+200 - 8+429

18,037

2,500

0,700

5,229

-

DC 56

DC 64

DC 62

 

DC 64*)

- Mănăstirea Cocos - DJ 222A (km 18+550} - DJ 229A (km 18+673) - DJ 229C

(km 2+500 Niculitel)

km 8+429 - 18+037

km 0+000 - 6+300

9,608

6,300

DC 48

DC 64

2.

DJ 229G

DN 22 (Capaclia, km 144+600) - DJ 229C

(km 4+300)

km 0+000 - 3+000

3,000

DE 82

3.

DJ 229 D

DN 22 (km 152+420) - intersectia DJ 229E -

Parches, compus din tronsoanele: - DN 22 (km 152+420) - km 1+500

0+000 - 7+000

7,000

--

 

 

(intersectia DJ 229E) - km 1+500 (intersectia DJ 229E) - Parches

0+000 - 1+500

1,500

DC 45

 

DC 45”)

(DC 45 km 7+000) DN 22 (km 161+580, Somova) - DJ 229D

1+500 - 7+000

5,500

DC 45

 

 

(km 7+000, Parches)

0+000 - 7+000

7,000

DC 45

4.

DJ229E

DJ 229D (km 5+500) - Mănăstirea Saon

km 0+000 - 1+500

1,500

DC 44

5.

DJ 229F

DJ 229A (km 12+500) - Mănăstirea Celic Dere

km 0+000 - 0+350

0,350

DC 54

6.

DJ 229 K

DJ 222 C (km 18+280) - Băltenii de Sus -Mahmudia - DJ 222 C (km 27+544), compus din

tronsoanele: - DJ 222 C (km 18+280) - Băltenii de Sus - km 6+900

km 0+000 - 11+900

11,900

-

- km 6+900 - Mahmudia (km 10+900) - Mahmudia (km 10+900) - DJ 222 C(km 27+544)

km 0+000 - 6+900

6,900

DC 60

km 6+900 - 10+900

4,000

DC 60

km 10+900 - 11+900

1,000

DC 58

7.

DJ 229 L

DJ 222 C (km 36+344) - Dunavătu de Sus -

Dunavătu de Jos

km 0+000 - 9+000

9,000

DC 9

8.

DJ 229 M

DJ 229 L (km 1+700) - Camping Murighiol -

Debarcader Murighiol

km 0+000 - 3+600

3,600

DC 12

9.

DJ 229 T

DN 22 (km 139+900, Isaccea) - Cetatea Noviodunum

km 0+000 - 3+500

3,500

Str. Câmpia

Libertătii

10.

DJ 229 H

DN 22 E (km 4+800) - Cetatea Dinogetia

km 0+000 - 0+500

0,500

DE 353

11.

DJ229 N

DJ 222 (km 39+200, Enisala) - Cetatea Heracleea

km 0+000 - 2+000

2,000

DC 61

12.

DJ 229 P

DJ 222 (km 54+990, Jurilovca) - Cetatea Argamum

km 0+000 - 7+100

7,100

Stradă localitatea Jurilovca+DE

13.

DJ 229 R

DN 22 D (km 69+430, Slava Rusă) - Mănăstirea Uspenia

km 0+000 - 4+200

4,200

DC 22

14.

DJ 229 S

DN 22 D (km 52+290) - Mănăstirea Cerbu

km 0+000 - 1+500

1,500

DE 112/1

TOTAL GENERAL:

 

 

73,187

 


*) Rămas clasificat ca drum comunal pe distanta de 6,300 km, din totalul de 7,000 km. **) Rămas clasificat ca drum comunal pe distanta de 7,000 km, din totalul de 14,000 km.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 166 din 15 mai 2007

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 216 din 30 mai 2007

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national

privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

            În temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 7/2007 pentru modificarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.-51/2006,

            în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor si al art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

            ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.373/1.413/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 25 august 2006, se abrogă.

            Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lászlo Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală

 

CAPITOLUL I

Persoane îndreptătite să primească subventii pentru locuintă; cuantumul subventiei

 

Art. 1. - (1) De subventia prevăzută în Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, denumit în continuare Program, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, denumită în continuare Ordonantă, pot beneficia categoriile de persoane fizice prevăzute la art. 2 din Program, care au încheiat un contract de construire a unei locuinte prin credit ipotecar cu agenti economici specializati în constructia de locuinte si/sau cu dezvoltatori de proiecte imobiliare, după data intrării în vigoare a Ordonantei.

(2) Cererile de subventie se adresează consiliilor locale care îsi exercită autoritatea în raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate terenurile pentru constructiile de locuinte. în acest scop, consiliile locale au obligatia să stabilească si să dea publicitătii locul de primire a solicitărilor si actele justificative necesare. Actele justificative necesare sunt cele prevăzute de prezentele norme

metodologice si oricare act suplimentar stabilit ca necesar prin hotărâre a consiliului local.

(3) Cererile de subventie se depun, de regulă, înainte de încheierea contractului de împrumut cu institutiile financiar-bancare specializate în acordarea de credite ipotecare pentru finantarea constructiei locuintelor. în vederea constatării îndeplinirii conditiilor pentru acordarea subventiei prevăzute de lege, solicitantii acesteia vor depune, odată cu cererea de subventie sau în termenul stabilit de consiliul local la care s-au adresat, următoarele documente justificative:

a) copie autentificată după actul de identitate al titularului cererii;

b) dacă este cazul, o adeverintă eliberată de primarul unitătii administrativ-teritoriale de domiciliu, din care să rezulte că se află în cel putin una din următoarele situatii:

1. au rămas fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati;

2. sunt evacuati din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile;

3. sunt evacuati din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului sau sunt chiriasi în astfel de locuinte;

c) declaratii notariale ale titularului cererii si, respectiv, ale membrilor familiei - sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia -, în care să se specifice:

1. că nu detin o altă locuintă în proprietate sau, după caz, că detin o singură locuintă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafată construită desfăsurată mai mare de 50 m2 si că este singura locuintă detinută în proprietate de unul sau mai multi dintre membrii familiei. Pentru titularii de cereri si, respectiv, membrii familiei - sot/sotie si/sau copii aflati în întretinerea acestuia/acesteia - care se încadrează în situatiile prevăzute la lit. b) pct. 1 si 2 declaratiile notariale se vor referi numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea afectată în urma unor calamităti naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati sau, după caz, numai la nedetinerea în proprietate a unei alte locuinte decât cea din care sunt evacuati datorită faptului că aceasta este situată într-o constructie expusă unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile, sau, după caz, că detin o altă locuintă în proprietate, dar aceasta nu are o suprafată construită desfăsurată mai mare de 50 m2. Nu intră sub incidenta acestei declaratii locuintele detinute în cotă-parte de proprietate cu alte persoane decât cele din cadrul familiei sau locuinte care nu au fost retrocedate în natură în urma aplicării legilor cu privire la restituirea proprietătilor;

2. că nu au primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte. Nu intră sub incidenta acestei declaratii sprijinul primit de persoanele care se încadrează în situatiile prevăzute la lit. b) pct. 1 si 2 pentru locuinta afectată în urma unor calamităti naturale sau a unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovate sau din care sunt evacuate datorită faptului că aceasta este situată într-o constructie expusă unui risc major;

3. este prima locuintă pe care o construiesc prin credit ipotecar. Nu intră sub incidenta acestei declaratii locuintele persoanelor care se încadrează în situatiile prevăzute la lit. b) pct. 1 si 2;

d) extras de carte funciară din care să rezulte că solicitantul de subventie detine un drept real sau de folosintă asupra terenului pe care se realizează constructia locuintei;

e) documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică autorizată în domeniul constructiilor civile, în conformitate cu prevederile legale, a antreprenorului prin care se realizează constructia locuintei (certificatul de înmatriculare/înregistrare la Registrul comertului si obiectul de activitate, pe domenii, în conformitate cu prevederile din statutul propriu);

f) o copie a contractului de construire a locuintei;

g) graficul de executie a lucrărilor de constructie;

h) un deviz general de cheltuieli, întocmit si certificat de antreprenorul general, după modelul prevăzut în anexa nr. 1.

(4) Solicitările vor fi analizate de o comisie formată din 5-9 membri din rândul consilierilor locali si al personalului din aparatul de specialitate al primarului, constituită în acest scop prin hotărâre a consiliului local.

(5) Comisia constituită potrivit alin. (4) analizează lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, cererile depuse în luna anterioară. După analizarea tuturor cererilor depuse în luna anterioară, în baza solicitărilor verificate si însusite, comisia va întocmi si va afisa, în cadrul aceluiasi termen, listele nominale cu solicitantii declarati eligibili si neeligibili. Sunt considerati solicitanti eligibili pentru acordarea de subventii solicitantii care îndeplinesc, în mod cumulativ, toate conditiile prevăzute în Program.

(6) Contestatiile cu privire la stabilirea dreptului la subventii pentru construirea unei locuinte proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (5) sau, după caz, de la data luării la cunostintă de către solicitant a respingerii cererii.

(7) Primarul va asigura solutionarea contestatiilor în termen de 15 zile de la primire, în conditiile legii.

(8) Consiliul local aprobă prin hotărâre listele nominale, în cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestatiilor.

Art. 2. - (1) Pentru determinarea cuantumului subventiei se va avea în vedere valoarea locuintei, stabilită prin însumarea cheltuielilor prezentate în devizul general al constructiei, fără a cuprinde cheltuielile pentru obtinerea si amenajarea terenului, cheltuielile pentru asigurarea utilitătilor, garajele, indiferent de locul de amplasare al acestora, precum si anexele gospodăresti nelegate structural de clădire.

(2) În stabilirea cuantumului subventiei de care pot beneficia solicitantii eligibili, stabiliti potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) sau, după caz, ale art. 1 alin. (7), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea echivalentă în euro a locuintei, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de credit ipotecar.

(3) Cuantumul subventiei este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul când aceasta nu depăseste valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro si nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 10.000 de euro si/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat.

 

CAPITOLUL II

Proceduri privind acordarea subventiei pentru locuintă

 

Art. 3. - (1) Consiliile locale vor stabili si vor aproba, în conditiile art. 1, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care sunt solicitanti eligibili, subventii de la bugetul de stat pentru realizarea locuintelor proprietate personală.

(2) Pentru solicitantii înscrisi în listele prevăzute la art. 1 alin. (5) sau, după caz, la art. 1 alin. (7), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverintă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că detinătorii acesteia au dreptul la subventia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinte proprietate personală, precum si cuantumul subventiei.

(3) Adeverinta emisă conform alin. (2) are valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării.

Art. 4. - (1) Posesorii adeverintelor emise conform art. 3 alin. (2) au obligatia ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului următoarele documente si informatii:

a) o copie a contractului de împrumut încheiat cu o institutie financiar-bancară specializată în acordarea de credite ipotecare, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

b) o scrisoare bancară emisă de institutia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de împrumut, în care să se specifice:

1. acordul ca suma reprezentând subventia de la bugetul de stat să fie acceptată ca rată de plată a împrumutului, cu scadentă la data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei, si contul în care aceasta poate fi virată;

2. obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice sau juridice, în cazul în care acesta nu face dovada retumării către bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv;

c) data receptiei si punerii în functiune a locuintei, reconfirmată de antreprenorul de specialitate sau de dezvoltatorul proiectului imobiliar, după caz.

(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si/sau neacceptarea partială sau totală de către institutia financiar-bancară a cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.

Art. 5. - (1) în baza listelor nominale întocmite de comisie potrivit art. 1 alin. (5) sau, după caz, aprobate de consiliul local conform art 1 alin. (7), după solutionarea contestatiilor, se vor determina sumele reprezentând subventiile, sume care se vor defalca pe ani si trimestre, în functie de datele de receptie si punere în functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti.

(2) Propunerile anuale de subventie, stabilite conform alin. (1), se vor întocmi conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice si se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor la data fundamentării proiectului bugetului de stat pentru anul în care se pun în functiune locuintele respectivilor beneficiari de subventie.

(3) În baza cererilor de subventie prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor va fundamenta creditele bugetare necesare si va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual.

Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subventiei, beneficiarii acesteia o vor solicita la primăriile la care sunt luati în evidentă, după finalizarea si receptionarea locuintei, la cererea respectivă atasând în mod obligatoriu următoarele documente:

a) o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor pentru locuintă;

b) un exemplar autentic sau o copie autentificată a procesului-verbal de predare-primire a locuintei;

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b).

(2) Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat destinate plătii subventiilor de către consiliile locale se procedează astfel:

a) consiliile locale solicită lunar, în scris, Ministerului DezvoltăriL Lucrărilor Publice si Locuintelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri pentru plata subventiilor către solicitantii prevăzuti la alin. (1) si ale căror locuinte au fost executate, receptionate si date în folosintă până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însotită de câte o copie a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor pentru fiecare locuintă;

b) după analiză si aprobare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor solicită Ministerului Economiei si Finantelor alocatii bugetare cu această destinatie;

c) după primirea alocatiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului local „Venituri din fondul pentru locuinte”, deschis la Trezoreria Statului din municipiul resedintă de judet, respectiv din municipiul Bucuresti.

(3) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la alin. (2) lit. c) se evidentiază în contul de cheltuieli ale bugetului local nr. 26.96.02.04 „Cheltuieli din fondul de locuinte”, deschis la unitătile Trezoreriei Statului.

(4) Autoritătile administratiei publice locale în a căror răspundere s-au preluat evidenta, urmărirea si acordarea subventiilor vor plăti sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, în 5 zile de la primirea sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c).

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 7. - (1) Sumele constituite conform art. 6 alin. (2) lit. d) si rămase disponibile în conditiile neutilizării acestora până la data de 10 decembrie a anului bugetar se returnează la bugetul de stat la propunerea ordonatorului principal de credite. Cu aceste sume se reîntregeste Fondul de rezervă la dispozitia Guvernului.

(2) Eventualele sume care se returnează de beneficiarii de subventie în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 2 se încasează si se virează la bugetul de stat prin grija ordonatorilor creditelor bugetare din care s-a efectuat plata subventiei respective.

Art. 8. - Trezoreriile teritoriale ale statului vor admite la plată subventiile pentru constructia de locuinte proprietate personală care fac obiectul prezentelor norme metodologice, în conformitate cu instructiunile si/sau cu metodologiile aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 9. - Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

 

DEVIZ GENERAL

de cheltuieli necesare pentru construirea locuintei proprietate personală

 

Beneficiar: .........................

Antreprenor general: .......................

Contract de construire nr........din data de__/___

- în lei/euro la cursul lei/euro de ........ din data de

 

Nr. crt

 

Denumirea capitolelor de cheltuieli2)

 

 

lei

TOTAL

Valoare (inclusiv TVA)

din

care numai

pentru locuintă

euro

lei

euro

1

2

3

 

4

5

6

1.

2.

3. 4.

Cheltuieli pentru proiectare

Cheltuieli pentru asistentă tehnică

Cheltuieli pentru constructii

Alte cheltuieli

X

X

X

X

 

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

 

TOTAL:

X

 

X

X

X

 

Răspund pentru realitatea datelor,

 

BENEFICIAR LOCUINTĂ

 

Nume si prenume: .........................

Cod numeric personal (CNP): ........

Semnătură ...........................

 

ANTREPRENOR GENERAL3)

 

Certificăm realitatea datelor,

 

Director/manager

Nume si prenume: ..........................

Semnătură .......................

LS.

 


1) cursul lei/euro este cel de la data încheierii contractului de credit ipotecare pentru finantarea locuintei. 2> fn capitolele de cheltuieli ale devizului general se cuprind următoarele:

1. Cheltuieli pentru proiectare:

• cheltuieli pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a terenului pe care se amplasează locuinta;

• cheltuieli pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism;

• cheltuieli pentru obtinerea acordului de mediu; ■ cheltuieli pentru obtinerea avizului PSI;

• cheltuieli pentru alte avize si acorduri prevăzute în certificatul de urbanism;

• taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire, conform legii;

• cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, pentru plata verificării tehnice a proiectării, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie: documentatii ce stau ta baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii/expertize de amplasament;

Individualizarea cheltuielilor de proiectare aferente numai locuintei se face numai în cazul în care proiectarea pentru retelele de utilităti face obiectul unui contract separat de cel pentru locuintă.

2. Cheltuieli pentru asistentă tehnică

• cheltuieli prevăzute, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului investitiei sau administrarea contractului de executie (în cazul când contractul de construire a locuintei este încheiat cu un dezvoltator de proiecte imobiliare);

b) consultantă si asistentă tehnică din partea proiectantului, în cazul când acesta nu intră în tarifarea proiectării;

c) plata personalului de supraveghere a executării corecte, calitative si cantitative, a lucrărilor contractate cu antreprenorul generat (inspectori de santier autorizati).

3. Cheltuieli pentru constructii

• cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, constructii anexe, instalatii aferente constructiilor, precum: instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, radio-tv, intranet si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia acestora.

Din aceste cheltuieli se defalcă si se prezintă separat cheltuielile aferente numai locuintei/apartamentului. în cheltuielile aferente locuintei nu se cuprind cele destinate realizării garajelor, indiferent de locul de amplasare a acestora, precum si a anexefor gospodăresti nelegate structural de clădirea în care este amplasată locuinta/apartamentul;

• cheltuielile pentru procurarea si montajul utilajelor si echipamentelor incluse în instalatiile functionale (ascensoare, instalatii de ventilatie, centrale termice proprii si altele asemenea);

• cheltuielile pentru dotări PSI.

4. Alte cheltuieli

• cheltuieli estimate de către proiectant ca fiind necesare creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj - organizare de santier;

• cheltuieli pentru plata unor comisioane, taxe si cote legale - se cuprind, după caz: comisionul băncii finantatoare, cota aferentă inspectiei pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina antreprenorului generale, precum si aRe cheltuieli de aceeasi natură, stabilite în conditiile legii;

• costul creditului ipotecar - se cuprind comisioanele si dobânzile aferente creditului.

În cazul locuintelor situate în clădiri colective (apartamente) se vor prezenta cheltuielile pe categorii în cote-părfi aferente locuintei 3) în cazul locuintelor construite pentru dezvoltatori de proiecte imobiliare, certificarea datelor din devizul general se va efectua prin grija acestora.

 

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

 

Consiliul Local al ....................

Primăria ....................

Nr..................... din ....................

 

ADEVERINTĂ

 

            Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ...................., născut/născută în ..................... judetul/sectorul

..................... la data de...................., fiul/fiica lui ....................si al/a..................... legimat/legitimată cu buletinul/cartea de

identitate seria .................... nr....................., eliberat/eliberată de ..................... la data de .....................

domiciliat/domiciliată în localitatea ..................... str..................... nr...................... bl....................., et......................

ap...................... judetul/sectorul ...................., întruneste conditiile prevăzute de Programul national privind sprijinirea

construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, pentru a beneficia de o subventie de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte

proprietate personală în .................... (adresa) conform Contractului .................... (nr./data) ..................... încheiat cu

.................... (numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

            Subventia este în cuantum de .................... lei si devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în

următoarele conditii:

            - sus-numitul/sus-numita are încheiat un contract de împrumut (prin credit ipotecar) cu o institutie financiar-bancară specializată, împrumut destinat finantării constructiei locuintei pentru care primeste subventia de la bugetul de stat;

            - cuantumul subventiei nu poate depăsi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul subventiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

            - institutia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă si confirmă prin scrisoare bancară:

            1. ca subventia de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadentă după data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei;

            2. să-si ia obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada retumării către bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv.

            Prezenta adeverintă este valabilă în conditiile în care este acceptată de institutia financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

 

Primar,

……………………

LS

 

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

 

Consiliul Local al Primăria ..............

 

CERERE

de alocatii de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor prevăzute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006

 

Nr. crt.

Categorii beneficiari

Nr. de cazuri

Subventia totală

- lei -

Subventia medie pe beneficiari - lei -

1.

Tineri căsătoriti care la data contractării locuintei au fiecare vârsta de până la 35 de ani

 

 

 

2.

Persoane sau familii rămase fără adăpost în urma avarierii grave sau distrugerii locuintelor proprii, datorită unor calamităti naturale sau unor dezastre ori accidente de care nu se fac vinovati

 

 

 

3.

Persoane si familii evacuate din locuinte situate în constructii expuse unui risc major, cum ar fi alunecările de teren, seismele, inundatiile

 

 

 

4.

Persoane sau familii evacuate si chiriasii din locuinte ce fac obiectul unor legi de restituire către fostii proprietari a imobilelor trecute în proprietatea statului

 

 

 

 

TOTAL GENERAL:

 

 

 

 

Ne asumăm întreaga răspundere pentru exactitatea datelor cuprinse în prezentul document.

 

Primar,

……………………………

LS.

Director economic,

……………………………

 

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe

 

            În temeiul prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare, si ale art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, aprobate prin Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2006 publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006,

            Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în sedinta din 19 aprilie 2007, hotărăste:

            Art. 1. - Se aprobă Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Departamentul monitorizare si competentă profesională va urmări punerea în aplicare a procedurilor de mai sus.

            Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 19 aprilie 2007.

Nr. 82.

 

ANEXA

 

PROCEDURI

pentru aplicarea art 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar

si a serviciilor conexe acestuia

 

            I. Constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii se face prin repetarea inspectiei, în cadrul celor 3 ani de monitorizare prevăzuti la art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 70/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 septembrie 2006, astfel:

            1. Programarea repetării inspectiei se va face pe baza informatiilor privind data desfăsurării primei inspectii, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anuntare a inspectiei, primirea confirmării auditorului si includerea actiunii în programul de activitate. Cu aceeasi ocazie poate fi programată si inspectia de calitate asupra activitătii desfăsurate de auditorii financiari în perioada curentă, cu conditia alocării unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii.

2. Desfăsurarea inspectiei de calitate se va efectua conform normelor si procedurilor CAFR, astfel:

a) obiectivele si modul de întocmire a foilor de lucru constatate ca insuficient fundamentate, cu ocazia primei inspectii vor fi reverificate, urmărindu-se modul în care auditorul financiar a remediat lipsurile constatate la inspectia anterioară;

b) răspunsul transmis în scris CAFR, de către auditorii financiari asupra modului de ducere la îndeplinire a recomandărilor acesteia va fi evaluat sub aspectul realitătii, pe baza datelor si informatiilor obtinute cu ocazia repetării inspectiei;

c) despre stadiul măsurilor aplicate pentru remedierea neconformitatilor, precum si a faptului dacă auditorii financiari au participat la cursurile suplimentare de pregătire profesională se vor face precizările necesare în Nota de inspectie.

3. În cazul auditorilor financiari care au obtinut calificativul D, potrivit art. 29 lit. A, inspectia de calitate urmează a se repete de două ori, la intervale de câte un an, „cheltuielile ocazionate urmând a fi suportate de auditorii financiari în cauză, în conformitate cu decontul de cheltuieli. în baza decontului de cheltuieli, CAFR va factura contravaloarea cheltuielilor ocazionate de repetarea inspectiei.

4. Procedura prevăzută la pct. 3 de mai sus se aplică si auditorilor financiar care au obtinut calificativul C, după a doua inspectie, în cadrul perioadei de monitorizare de 3 ani.

II. În functie de gradul de îndeplinire a obligatiilor restante si de eliminare a neconformitatilor, la propunerea echipelor de inspectie, Consiliul CAFR este în drept să ia măsuri de anulare sau de extindere a sanctiunilor aplicate, astfel:

1. În situatia remedierii deficientelor:

a) anularea sanctiunii aplicate după prima inspectie, acest fapt urmând să fie adus la cunostintă în scris auditorilor financiari implicati;

b) radierea auditorilor financiari din lista publicată pe site-ul CAFR, cuprinzând nominalizarea persoanelor care au obtinut calificative profesionale necorespunzătoare.

2. În situatia mentinerii deficientelor:

a) participarea la cursuri suplimentare, organizate de CAFR, cu suportarea costurilor de către auditorii financiari care nu au participat la cursurile desfăsurate initial. Se precizează că aceste cursuri suplimentare sunt organizate

de CAFR bianual, în lunile mai si septembrie ale fiecărui an;

b) aplicarea sanctiunii disciplinare superioare celei aplicate initial, pe scara gravitătii abaterilor, mergând până la retragerea calitătii de membru al CAFR, potrivit art. 29 din Normele privind controlul calitătii activitătii de audit financiar si a serviciilor conexe, respectiv art. 75 si art. 94 alin. (1) lit. c) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 983/2004, astfel:

 

Sanctiunea

Calificativ D

Calificativ C

Calificativ B

Avertisment [art. 94 alin. (1) lit. a) din ROF]

X

- la prima inspectie

- la

a doua inspectie

Mustrare [art. 94 alin. (1) lit b) din ROF}

- la prima inspectie

- la a doua inspectie - în cazul neparticipării la a doua convocare pentru cursuri suplimentare

X - în cazul neparticipării la a doua convocare pentru cursuri suplimentare

Suspendarea pe termen de 6 luni a calitătii de membru al CAFR [arL 94 alin. (1) lit. c) din ROF]

- la a doua inspectie - în cazul neparticipării la a doua convocare pentru cursuri suplimentare

- la a treia inspectie - în cazul neparticipării la a treia convocare pentru cursuri suplimentare

X

Retragerea calitătii de membru al CAFR [art. 75 si art. 94 alin. (1) lit. c) din ROF]

- la a treia inspectie - în cazul neparticipării la a treia convocare pentru cursuri suplimentare

X

X

Publicarea sanctiunii

- la prima inspectie

- la prima inspectie

X

 

REPUBLICĂRI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 134/2002*)

privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora

 


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 227/2005 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 5 aprilie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor clasificate în Tariful vamal de import al României la pozitia nr. 70.13 „Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuintelor sau pentru utilizări similare, altele decât cele de la pozitiile nr. 70.10 sau 70.18”, cu exceptia celor clasificate la pozitia tarifară nr. 7013.10.00 - Obiecte din vitroceramică.

Art. 2. - În functie de compozitia chimică, produsele din sticlă cristal se clasifică astfel:

a) cristal superior, care contine cel putin 30% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 3,00 g/cm3;

b) cristal cu plumb, care contine cel putin 24% oxid de plumb (PbO), cu o densitate de minimum 2,90 g/cm3;

c) sticlă cristalină, care este sticla cristal ce contine separat sau la un loc cel putin 10% oxid de plumb (PbO), oxid de zinc (ZnO), oxid de bariu (BaO) sau oxid de potasiu (K20), având o densitate de minimum 2,45 g/cm3 st un indice de refractie mai mare de 1,520;

d) cristalin - sticlă sonoră -, care este sticla cristal ce contine separat sau la un loc minimum 10% oxid de plumb (PbO), oxid de bariu (BaO), oxid de potasiu (K2O), având o densitate de minimum 2,40 g/cm3 si a cărei duritate Vickers la suprafată este de 550 ± 20.

Art. 3. - (1) Produsele din sticlă cristal, clasificate potrivit art. 2, pot fi introduse pe piată dacă sunt etichetate conform legislatiei în vigoare privind protectia consumatorilor.

(2) Eticheta va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele marcaje:

a) marcaj rotund, de culoare aurie, cu diametrul de minimum 1 cm, inscriptionat cu specificatia PbO 30% sau PbO 24% pentru cristal superior si, respectiv, pentru cristal cu plumb;

b) marcaj pătrat, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul sticlei cristaline;

c) marcaj sub formă de triunghi echilateral, de culoare argintie, cu latura de minimum 1 cm în cazul cristalinului - sticlei sonore.

(3) Clasificarea prevăzută la art. 2 si marcajele prevăzute la alin. (2) pot să apară pe aceeasi etichetă.

Art. 4. - Determinarea proprietătilor fizice si chimice ale produselor din sticlă cristal în vederea clasificării lor conform prevederilor art. 2 se face prin metodele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) încălcarea dispozitiilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, potrivit legii.

(2) Constituie contraventie comercializarea produselor care nu sunt etichetate conform prevederilor art. 3 si se sanctionează potrivit art. 50 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată.

(3) Constatarea contraventiei prevăzute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 6. - Contraventiei prevăzute la art. 5 îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - Prezenta hotărâre transpune Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 326/1969.

Art. 8. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 415/200Q. privind caracterizarea, clasificarea si marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 13 iunie 2000, cu modificările ulterioare.

 

anexă

 

METODE

pentru determinarea proprietătilor chimice si fizice ale categoriilor de sticlă cristal

 

            1. Analize chimice

            1.1. BaOsiPbO

            Determinarea combinatiei BaO + PbO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeste cu apă si se adaugă 10 mililitri de solutie 15% de acid sulfuric si 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste pe baie de nisip până când se degajă vapori albi. Se lasă să se răcească si se tratează din nou cu 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească si se clătesc peretii vasului cu apă. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească, se adaugă cu grijă 10 mililitri de apă, apoi se transferă într-un pahar de 400 mililitri. Se clăteste vasul de câteva ori cu solutie de 10% acid sulfuric si se diluează la 100 mililitri cu aceeasi solutie. Se fierbe 2-3 minute. Se lasă să stea peste noapte.

Se trece printr-un creuzet de filtrare cu porozitatea 4, se spală mai întâi cu solutie de 10% acid sulfuric, apoi de două sau de trei ori cu alcool etilic. Se usucă timp de o oră în etuvă la 150°C. Se cântăreste BaS04+PbS04.

Determinarea BaO

Se cântăresc, cu o precizie de 0,0001 gramer aproximativ 0,5 grame de praf de sticlă care se introduc într-un vas de platină. Se umezeste cu apă si se adaugă 10 mililitri de acid fluorhidric si 5 mililitri de acid percloric. Se încălzeste pe baie de nisip până se degajă vapori albi.

Se lasă să se răcească si se adaugă încă 10 mililitri de acid fluorhidric. Se încălzeste până la reaparitia vaporilor albi. Se lasă să se răcească si se clătesc peretii vasului cu apă distilată. Se încălzeste din nou si se evaporă până aproape de uscare. Se începe din nou cu 50 mililitri de solutie 10% acid clorhidric si se încălzeste usor pentru a favoriza dizolvarea. Se transferă într-un pahar de 400 mililitri si se diluează până la 200 de mililitri cu apă. Se aduce la fierbere si se trece un curent de hidrogen sulfurat prin solutia fierbinte. Când precipitatul de sulfura de plumb se lasă la fundul vasului, se întrerupe trecerea hidrogenului sulfurat. Se trece prin hârtie de filtru fină si se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat.

Se fierb filtratele si apoi, dacă este necesar, se reduc prin evaporare la 300 mililitri. Se adaugă amestecului la fierbere 10 mililitri de solutie 10% acid sulfuric. Se opreste fierberea si se lasă să stea cel putin 4 ore.

Se trece prin hârtie de filtru fină, se spală cu apă rece. Se calcinează precipitatul la 1.050°C si se cântăreste BaS04.

1.2. Determinarea ZnO

Se evaporă filtratele de la separarea BaS04, astfel încât să se reducă volumul acestora la 2Q0 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenta rosului metil si se adaugă 20 mililitri de acid sulfuric N/10. Se aduce pH-ul la 2 (pH metru) prin adăugarea de acid sulfuric N/10 sau sodă caustică N/10, după caz, si se precipită sulfura de zinc la rece prin trecerea unui curent de hidrogen sulfurat. Se lasă precipitatul să sedimenteze 4 ore, apoi se colectează pe hârtie de filtru fină. Se spală cu apă rece saturată cu hidrogen sulfurat. Se dizolvă precipitatul de pe filtru prin turnarea a 25 mililitri de solutie 10% acid clorhidric fierbinte. Se spală filtrul cu apă fiartă până se obtine un volum de aproximativ 150 mililitri. Se neutralizează cu amoniac în prezenta hârtiei de turnesol, apoi se adaugă unu-două grame de urotropină solidă pentru a aduce solutia la un pH de aproximativ 5. Se adaugă câteva picături de solutie apoasă 0,5% xilenol-oranj proaspătă si se titrează cu o solutie de N/10 de Complexon III până când culoarea roz virează în culoarea galben-lămâie.

1.3. Determinarea K20: prin precipitarea si cântărirea tetrafenilboratului de potasiu.

Procedeu: două grame de sticlă sunt atacate, după pisare si cernere, de 2 mililitri de HN03 concentrat, 15 mililitri de HC04, 25 mililitri de HF într-un vas de platină pe baie de apă, apoi pe baie de nisip. După degajarea unor vapori albi densi de acid percloric (se continuă până la uscare), se dizolvă cu 20 de mililitri de apă fierbinte si 2-3 mililitri de acid clorhidric concentrat.

Se transferă într-un balon gradat de 200 mililitri si se completează volumul cu apă distilată.

Reactivi: solutie 6% tetrafenilborat de sodiu: se dizolvă 1,5 grame de reactiv în 250 mililitri de apă distilată. Se elimină opalescenta usoară rămasă prin adăugarea a un gram de hidroxid de aluminiu. Se agită 5 minute si se filtrează, avându-se grijă să se repete filtrarea primilor 20 de mililitri obtinuti.

Solutia de spălare pentru precipitat: se prepară putină sare de potasiu prin precipitarea într-o solutie de aproximativ 0,1 grame de KCI la 50 mililitri HCI N/10, în care se toarnă, sub agitare, solutia de tetrafenilborat până la încetarea precipitării. Se filtrează prin produs sinterizat. Se spală cu apă distilată. Se usucă într-un desicator, la temperatura camerei. Se toarnă apoi 20-30 miligrame din sarea rezultată în 250 mililitri de apă distilată. Se agită din când în când. După 30 de minute se adaugă 0,5-1 grame de hidroxid de aluminiu. Se agită pentru câteva minute. Se filtrează.

Modul de lucru: se ia o parte alicotă de acid concentrat prin evaporare, care corespunde la aproximativ 10 miligrame de K20. Se diluează până la aproximativ 100 mililitri. Se adaugă încet solutia de reactiv, aproximativ 10 mililitri, echivalentul a 5 miligrame estimate de KgO, sub agitare usoară. Se lasă să se linistească maximum 15 minute, apoi se filtrează printr-un creuzet sinterizat tarat, de porozitate 3 sau 4. Se spală cu solutie de spălare. Se usucă 30 de minute la temperatura de 120°C. Pentru KgO coeficientul de conversie este 0,13143.

1.4. Tolerante admise

±0,1 din valoarea absolută pentru fiecare determinare. Dacă analiza dă o valoare mai mică, ce se încadrează în tolerantele admise, decât limitele fixate (30, 24 sau 10%), trebuie să se ia media a cel putin 3 determinări. Dacă media respectivă este mai mare sau egală cu 29,95, 23,95, respectiv 9,95, sticla trebuie să fie acceptată în categoria corespunzătoare la 30, 24 si, respectiv, 10%.

2. Determinări fizice

2.1. Densitate

Metoda balantei hidrostatice cu o precizie de ± 0,01. Se cântăreste o mostră de cel putin 20 grame în aer si imersată în apă distilată, la temperatura de 20°C.

2.2. Indice de refractie

Indicele de refractie se măsoară pe refractometru cu o precizie de ± 0,001.

2.3. Microduritate

Duritatea Vickers se măsoară conform Standardului ASTM E 92-65 (revizuit în 1965), dar utilizându-se o greutate de 50 de grame si luându-se media a 15 determinări.