MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 iunie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

6. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-20 iunie 2007

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

530. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 13-20 iunie 2007

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 13-20 iunie 2007, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 12 iunie 2007.

Nr. 6.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 1-5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Nomenclatoarele prevăzute în anexele nr. 1 -5 la Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu anul scolar 2007-2008.

Art. III. - Promotiile scolarizate în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările ulterioare, vor finaliza studiile în conformitate cu planurile de învătământ si programele scolare aprobate în conditiile legii.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învătământul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 23 august 2002, cu modificările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomhitei

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 mai 2007.

Nr. 530.

 

ANEXA Nr. 1

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala de arte st meserii, clasele a IX-a - a X-a - nivelul 1 de calificare

 

a) Învătământ profesional

 

Nr. crt.

Domeniul

Calificarea profesională

 

1.

Mecanică

Lucrător în lăcătuserie mecanică structuri

 

2.

Lucrător în prelucrări la rece

 

3.

Lucrător în prelucrări la cald

 

4.

Lucrător în obtinerea si prelucrarea metalelor

 

5.

Lucrător în mecanică de motoare

 

6.

Lucrător în mecanică de montaj, întretinere si reparatii

 

7.

Lucrător în mecanică fină

 

8.

Lucrător în foraj, extractie, tratare petrol si gaze

 

9.

Lucrător masinist utilaje

 

10.

Lucrător în marină

 

11.

Lucrător în mecanică agricolă si forestieră

 

12.

Electromecanică

Lucrător operator în energetică

 

13.

Lucrător în electromecanică

 

14.

Lucrător feroviar

 

15.

Electronică automatizări

Lucrător în electronică

16.

Chimie industrială

Lucrător în chimie industrială

17.

Materiale de constructii

Lucrător în industria ceramicii

18.

Lucrător în industria liantilor

19.

Lucrător în industria sticlei

20.

Electric

Lucrător în electrotehnică

21.

Constructii, instalatii si lucrări publice

Lucrător în structuri pentru constructii

22.

Lucrător finisor pentru constructii

23.

Lucrător instalator pentru constructii

24.

Lucrător în izolatii

25.

Lucrător pentru drumuri si căi ferate

26.

Agricultură

Lucrător în gospodărie agroturistică

27.

Lucrător în cultura plantelor

28.

Lucrător în cresterea animalelor

29.

Silvicultură

Lucrător în silvicultură si exploatări forestiere

30.

Comert

Lucrător în comert

31.

Turism si alimentatie

Lucrător în hoteluri

32.

Lucrător în alimentatie

33.

Industrie alimentară

Lucrător în morărit si panificatie

34.

Lucrător în prelucrare carne, peste, lapte, legume si fructe

35.

Lucrător în industria alimentară extractivă

36.

Lucrător în industria alimentară fermentativă

37.

Fabricarea produselor din lemn

Lucrător în fabricarea produselor semifinite din lemn

38.

Lucrător în tâmplărie

39.

Lucrător în sculptură

40.

Industrie textilă si pielărie

Lucrător în filatură-tesătorie

41.

Lucrător în finisarea textilelor si a pielii

42.

Lucrător în tricotaje-confectii

43.

Lucrător în confectii piele si înlocuitori

44.

Tehnici poligrafice

Lucrător poligraf

45.

Estetica si igiena corpului omenesc

Lucrător pentru estetica si igiena corpului omenesc

 

b) Învătământ vocational

1. Teologic Cântăret (cantor)

 

NOTĂ:

1. Durata perioadei de calificare profesională prin scoala de arte si meserii - nivelul 1 de calificare este de 2 ani - clasele a IX-a - a X-a.

2. Durata perioadei de calificare profesională prin scoala de cântăreti - nivelut 1 de calificare pentru cântăret (cantor) este de 2 ani.

3. Pentru învătământul seral durata de studiu se prelungeste conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

4. Pentru calificările profesionale care pot fi scolarizate prin învătământul special, în functie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

5. Pentru învătământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pregătirea profesională si pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în functie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacitătii de muncă de pe lângă directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene/a municipiului Bucuresti.

6. Pentru Programul „A doua sansă” - învătământ secundar inferior, durata studiilor este stabilită conform planurilor-cadru aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

 

ANEXA Nr. 2

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala de arte si meserii, clasa a Xl-a - an de completare - nivelul 2 de calificare

 

a) Învătământ profesional

 

Nr. crt.

Domeniul

Calificarea profesională

1.

Mecanică

Lăcătus constructii metalice si utilaj tehnologic

2.

Lăcătus constructii navale

3.

Tubulator naval

4.

Constructor-montator de structuri metalice

5.

Confectioner tâmplărie din aluminiu si mase plastice

6.

Tinichigiu vopsitor auto

7.

Strungar

8.

Frezor-rabotor-mortezor

9.

Rectificator

10.

Sculer matriter

11.

Sudor

12.

Turnător

13.

Forjor-tratamentist

14.

Modelier

15.

Fumalist

16.

Otelar

17.

Metalurgist neferoase

18.

Laminorist

19.

Trefilator trăgător

20.

Constructor cuptoare metalurgice

21.

Mecanic aeronave

22.

Lăcătus constructii structuri aeronave

23.

Mecanic utilaje si instalatii în industrie

24.

Mecanic agregate rotative termoenergetice

25.

Mecanic echipamente pentru foraj extractie

26.

Motorist nave

27.

Mecanic auto

28.

Mecanic de mecanică fină

29.

Optician montator aparatură optico-mecanică

30.

Operator la masini cu comandă numerică

31.

Operator la extractia, tratarea, transportul si distributia gazelor

32.

Operator sonde

33.

Masinist utilaje cale si terasamente

34.

Masinist utilaje portuare

35.

Marinar

36.

Mecanic agricol

37.

Mecanic echipamente hidraulice si pneumatice

38.

Lăcătus mecanic prestări servicii

39.

Mecanic forestier

 

40.

Electromecanică

Operator cazane, turbine cu aburi, instalatii auxiliare si de termoficare

41.

Operator în centrale hidroelectrice

42.

Electromecanic instalatii si aparatură de bord aeronave

43.

Electromecanic utilaje si instalatii industriale

44.

Electromecanic nave

45.

Electromecanic material rulant

46.

Electromecanic centrale electrice

47.

Electromecanic utilaje si instalatii comerciale, electrocasnice si din industria alimentară

48.

Frigotehnist

49.

Lucrător trafic feroviar

50.

Agent comercial feroviar

51.

Electronică automatizări

Electronist aparate si echipamente

52.

Electronist retele de telecomunicatii

53.

Chimie industrială

Operator industria chimică anorganică

54.

Operator industria de medicamente si produse cosmetice

55.

Operator industria chimică organică

56.

Operator industria de prelucrare a titeiului si petrochimie

57.

Operator fabricarea si prelucrarea polimerilor

58.

Operator fabricarea si prelucrarea celulozei si hârtiei

59.

Materiale de constructii

Operator în industria ceramicii brute

60.

Operator ceramică fină

61.

Sticlar

62.

Operator lianti si prefabricate

63.

Electric

Electrician constructor

64.

Electrician exploatări miniere

65.

Electrician nave

66.

Confectioner produse electrotehnice

67.

Electrician exploatare joasă tensiune

68.

Electrician aparate si echipamente electrice si energetice

69.

Electrician protectii prin relee, automatizări si măsurători în instalatii energetice

70.

Electrician exploatare centrale, statii si retele electrice

71.

Electrician echipamente pentru foraj-extractie

72.

Electrician de întretinere si reparatii aparatură electrocasnică

73.

Constructii, instalatii si lucrări publice

Constructor structuri monolite

74.

Fierar betonist-montator prefabricate

75.

Zidar-pietrar-tencuitor

76.

Dulgher-tâmplar-parchetar

77.

Mozaicar-montator placaje

78.

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

79.

Instalator retele de distributie locale si magistrale de gaze

80.

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

81.

 

Instalator instalatii de încălzire centrală

82.

Instalator instalatii de ventilare si de conditionare

83.

Izolator

84.

Constructor căi ferate

85.

Constructor drumuri si poduri

86.

Constructor lucrări hidrotehnice

 

87.

Agricultură

Agricultor culturi de câmp

88.

Lucrător în agroturism

89.

Lucrător în agricultură ecologică

90.

Piscicultor si prelucrător de peste

91.

Horticultor

92.

Fermier montan

93.

Zootehnist

94.

Apicultor-sericicultor

95.

Silvicultură

Pădurar

96.

Comert

Receptioner-distribuitor

97.

Comerciant-vânzător

98.

Turism si alimentatie

Lucrător hotelier

99.

Ospătar (chelner) vânzător în unităti de alimentatie

100.

Cofetar-patiser

101.

Bucătar

102.

Industrie alimentară

Morar-silozar

103.

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

104.

Preparator produse din carne si peste

105.

Operator în prelucrarea legumelor si fructelor

106.

Preparator produse din lapte

107.

Operator în industria uleiului

108.

Operator în industria zahărului si produselor zaharoase

109.

Operator în industria vinului si a băuturilor spirtoase

110.

Operator în industria maltului si a berii

111.

Fabricarea produselor din lem

Operator la producerea semifabricatelor pe bază de lemn

112.

Operator la fabricarea cherestelei

113.

Tâmplar universal

114.

Tapiter-plăpumar-saltelar

115.

Sculptor-intarsier

116.

Industrie textilă si pielărie

Filator

117.

Tesător

118.

Finisor produse textile

119.

Tricoter-confectioner

120.

Confectioner produse textile

121.

Croitor îmbrăcăminte după comandă

122.

Cizmar

123.

Industrie textilă si pielărie

Confectioner articole din piele si înlocuitori

124.

Confectioner îmbrăcăminte din piele si înlocuitori

125.

Marochiner

126.

Finisor piele

127.

Tehnici poligrafice

Operator montaj copiat tipar de probă

128.

Tipăritor ofset

129.

Legător

130.

Estetica si igiena corpului omenesc

Frizer-coafor-manichiurist pedichiurist

131.

Productie media

Operator productie si exploatare film

 

b) Învătământ vocational

1. Teologic Dascăl (catehet)

 

NOTĂ:

1. Durata perioadei de calificare profesională prin anul de completare - nivelul 2 de calificare este de un an - clasa a Xl-a.

2. Durata perioadei de calificare profesională prin scoala de cântăreti - nivelul 2 de calificare, pentru „Dascăl (catehet)”, este de 3 ani.

3. Pentru învătământul seral durata de studiu se prelungeste conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

4. Anul de completare poate fi urmat de absolventii clasei a X-a scoală de arte si meserii care s-au pregătit în domeniul mentionat.

5. Pentru calificările profesionale care pot fi scolarizate prin învătământul special, în functie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

6. Pentru învătământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei Cercetării si Tineretului, pregătirea profesională si pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în functie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacitătii de muncă de pe lângă directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene/a municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 3

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin liceu - nivelul 3 de calificare

 

a) Liceu (ciclul inferior si ciclul superior) - filiera tehnologică

 

Nr. crt.

Profilul

Calificarea profesională

1.

Servicii

Tehnician în turism

2.

Tehnician în activităti de postă

3.

Tehnician în activităti economice

4.

Tehnician în administratie

5.

Tehnician în achizitii si contractări

6.

Resurse naturale si protectia mediului

Tehnician agronom*

7.

Tehnician horticultor*

8.

Tehnician zootehnist*

9.

Tehnician în agricultură ecologică*

10.

Tehnician în agroturism*

11.

Tehnician agromontan*

12.

Tehnician veterinar*

13.

Tehnician în silvicultură si exploatări forestiere

14.

Tehnician ecolog si protectia calitătii mediului

15.

Tehnician hidrometeorolog

16.

Tehnician chimist de laborator

17.

Tehnician analize produse alimentare

18.

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

19.

Tehnician în morărit, panificatie si produse făinoase

20.

Tehnician în industria alimentară fermentativa si în prelucrarea legumelor si fructelor

21.

Tehnician în industria alimentară extractivă

22.

Tehnician pentru animale de companie

23.

Tehnician designer mobilă si amenajări interioare

24.

Tehnician proiectant produse finite din lemn

25.

Tehnic

Tehnician operator tehnică de calcul

26.

Tehnician operator procesare text/imagine

27.

Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

28.

Tehnician mecatronist

29.

Tehnician de telecomunicatii

30.

Tehnician proiectant CAD

31.

Tehnician electrician electronist auto

32.

Tehnician designer vestimentar

33.

Tehnician în industria sticlei si ceramicii

34.

Tehnician în instalatii electrice

35.

Tehnician operator telematică

36.

Tehnician în automatizări

 

b) Liceu (ciclul superior) - prin ruta Scoala de arte si meserii + anul de completare

 

Nr. crt.

Profilul

Calificarea profesională

1.

Servicii

Coafor stilist

2.

Tehnician în hotelărie

3.

Tehnician în activităti de comert

4.

Tehnician în gastronomie

5.

Organizator banqueting

6.

Resurse naturale si protectia mediului

Tehnician în agricultură

7.

Tehnician în industria alimentară

8.

Tehnician în prelucrarea lemnului

9.

Tehnic

Tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii

10.

Tehnician prelucrări mecanice

11.

Tehnician electronist

12.

Tehnician electrotehnist

13.

Tehnician electromecanic

14.

Tehnician energetician

15.

Tehnician în constructii si lucrări publice

16.

Tehnician instalator pentru constructii

17.

Tehnician în industria textilă

18.

Tehnician în industria pielăriei

19.

Tehnician transporturi

20.

Tehnician metrolog

21.

Tehnician operator roboti industriali

22.

Tehnician prelucrări pe masini cu comandă numerică

23.

Tehnician în industria materialelor de constructii

24.

Tehnician în chimie industrială

25.

Tehnician poligraf

26.

Tehnician audio-video

27.

Tehnician productie film si televiziune

28.

Tehnician multimedia

29.

Tehnician productie poligrafică

30.

Tehnician constructii navale

31.

Tehnician aviatie

32.

Tehnician instalatii de bord (avion)

33.

Tehnician prelucrări la cald

 

c) Liceu - filiera vocatională

 

Nr. crt.

Profilul

Calificarea profesională

1.

Sportiv

Instructor sportiv

2.

Teologic

Preot

3.

Ecleziarh

4.

Custode de sală muzeu

5.

Supraveghetor sală muzeu - artă ecleziastică

6.

Egumen/egumenă

7.

Arhivar

8

Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu

9.

Personal de cult în studii biblice

10.

Personal de cult în evidentă si contabilitate bisericească

11.

Personal de cult în păstrarea patrimoniului bisericesc

12.

Personal de cult în muzică religioasă si instrumentală

13.

Instructor pentru activităti extrascolare si social-misionare

14.

Ghid turism religios

15.

Operator mass-media pentru activităti social-misionare

16.

Animator pentru activităti religioase si catehetice

17.

Pedagogic

Pedagog scolar

18.

Educator-învătător

19.

Instructor animator, instructor de educatie extrascolară

20.

Bibliotecar studii medii

21.

Documentarist

22.

Madiator scolar

23.

Muzică

Corist

24.

Instrumentist

25.

Instructor muzical

26.

Corepetitor

27.

Coregrafie

Instructor coregraf

28.

Instructor dans sportiv

29.

Instructor animator

30.

Balerin/Dansator

31.

Teatru

Instructor de teatru

32.

Arte vizuale

Tehnician pentru tehnici artistice

33.

Desenator tehnic pentru arhitectură si design

34.

Tehnician machetist

 

NOTĂ:

1. Durata perioadei de calificare profesională prin liceu (ciclul inferior si ciclul superior) - nivelul 3 de calificare este de 4 ani.

2. Durata perioadei de calificare profesională prin liceu (ciclul superior) - prin ruta Scoala de arte si meserii + anul de completare - este de 2 ani.

3. Durata perioadei de calificare profesională pentru „Preot”, „Ecleziarh”, „Custode de sală muzeu”, „Supraveghetor sală muzeu - artă ecleziastică”, „Egumen/Egumenă”, „Arhivar”, „Tehnician pentru tehnici artistice - patrimoniu” este de 4-5 ani.

4. Pentru învătământul seral durata de studiu se prelungeste conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

5. Pentru calificările profesionale care pot fi scolarizate prin învătământul special, în functie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilor conform planurilor-cadru de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

6. Pentru învătământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pregătirea profesională si pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în functie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacitătii de muncă de pe lângă directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene/a municipiului Bucuresti.

7. Calificările marcate în nomenclator cu „*” se vor aplica începând cu anul scolar 2008-2009.

 

ANEXA Nr. 4

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala postliceală - nivelul 3 avansat de calificare

 

Nr. crt.

Domeniul (grupe de specializări)

Calificarea profesională

1.

Mecanică

Tehnician proiectant în constructia de masini

2.

Tehnician tehnolog mecanic

3.

Tehnician operator masini cu comandă numerică

4.

Tehnician mecanic - instalatii hidropneumatice

5.

Tehnician mecanic celulă si sisteme de propulsie pentru aeronave

6.

Tehnician optometrist

7.

Tehnician ortoprotezist

8.

Optician

9.

Mecatronică si Informatică

Administrator retele locale si de comunicatii

10.

Analist programator

11.

Tehnician echipamente periferice si birotică

12.

Tehnician aparate electromedicale

13.

Tehnician în echipamente biomedicale

14.

Tehnician echipamente de calcul

15.

Tehnician infrastructură retele telecomunicatii

16.

Electronică

Tehnician electronist telecomunicatii

17.

Tehnician electronist echipamente de automatizare

18.

Tehnician electronist electronică industrială

19.

Energetică

Tehnician electroenergetician

20.

Tehnician centrale nuclearo-electrice

21.

Tehnician termoenergetician

22.

Tehnician hidroenergetician

23.

Constructii, instalatii, arhitectură si sistematizare

Normator în constructii

24.

Topograf în constructii

25.

Tehnician devize si măsurători în constructii

26.

Desenator în constructii si arhitectură

27.

Tehnician în industria cimentului

28.

Merceolog gestionar pentru materiale de constructii si instalatii

29.

Laborant pentru constructii

30.

Proiectant restaurări si reparatii clădiri

31.

Topograf de mină

32.

Tehnician lucrări geologice si geofizice

33.

Tehnician edilitar

34.

Tehnician constructii hidrotehnice

35.

Tehnician drumuri si poduri

36.

Tehnician proiectant urbanism si amenajarea teritoriului

37.

Tehnician cadastru funciar-topograf

38.

Transporturi

Tehnician electromecanic auto

39.

Tehnician transporturi auto interne si internationale

40.

Tehnician diagnostic auto

41.

Asistent de gestiune în transporturi

42.

Agent feroviar

43.

Operator portuar

44.

Tehnician instructor auto

45.

Fabricarea produselor din lem

Tehnician exploatări forestiere

46.

Tehnician produse finite din industria lemnului

47.

Designer în industria lemnului

48.

Constructor-restaurator de orgi si tâmplărie artizanală

49.

Silvicultură

Tehnician în cultura si protectia pădurilor

50.

Tehnician în comercializarea produselor forestiere

51.

Agricol si alimentar

Tehnician conservarea cerealelor si prepararea nutreturilor combinate

52.

Tehnician cartarea agrochimică si pedologică a solurilor

53.

Tehnician în prelucrarea cărnii si a laptelui

54.

Tehnician morărit si panificatie

55.

Tehnician dietetician

56.

Tehnician protectia plantelor

57.

Tehnician controlul calitătii produselor agroalimentare

58.

Protectia mediului

Tehnician meteorolog

59.

Tehnician hidrolog

60.

Tehnician laborant pentru protectia calitătii mediului

61.

Tehnician chimist

 

62.

Servicii

Proiectant decoratiuni interioare

63.

Vitrinier-decorator

64.

Designer industrial

65.

Tehnician maseur

66.

Cosmetician

67.

Stilist

68.

Operator economic diriginte oficiu postal

69.

Agent operatiuni expeditie si transport intern si international

70.

Tehnician protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor

71.

Antrenor

72.

Bibliotecar studii medii

73.

Tehnician în activităti de secretariat

74.

Detectiv particular

75.

Turism

Tehnician activităti de agroturism montan

76.

Agent de turism-ghid

77.

Asistent de gestiune în unităti de cazare si alimentatie

78.

Asistent manager unităti hoteliere

79.

Tehnician nutritionist

80.

Organizator de conferinte, congrese, târguri si expozitii

81.

Textile-pielărie

Creator - structura si proiectarea tesăturilor

82.

Creator-proiectant articole din piele si înlocuitori

83.

Creator - structura si proiectarea tricoturilor

84.

Creator - proiectant îmbrăcăminte

85.

Designer vestimentar

86.

Productie media

Operator procesare audio-video

87.

Tehnoredactor

88.

Cameraman-fotoreporter

89.

Traducător

90.

Designer pentru publicitate

91.

Redactor pentru publicitate

92.

Specialist imagine si comunicare

93.

Editor de imagine

94.

Economic

Agent comercial

95.

Asistent de gestiune

96.

Functionar bancar

97.

Tehnician coordonator activităti comerciale

98.

Agent fiscal

99.

Broker

100.

Agent vamal

101.

Tehnician în comert international

102.

Sănătate si asistentă pedagogică

Pedagog scolar

103.

Ergoterapeut

104.

Asistent medical de radiologie

105.

Tehnician acustician audioprotezist

106.

Asistent pentru ocrotirea persoanelor vârstnice

107.

Asistent medical generalist

108.

Asistent medical de igienă si sănătate publică

109.

Asistent medical de laborator

110.

Asistent medical de farmacie

111.

Asistent medical de nutritie si dietetică

112.

Asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare

 

NOTĂ:

1. Durata perioadei de calificare profesională prin scoală postliceală, învătământ de zi - nivelul 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

2. Pentru învătământul seral durata de studiu se prelungeste conform planurilor de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

3. Pentru calificările profesionale care pot fi scolarizate prin învătământul special, în functie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilor conform planurilor de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

4. Pentru învătământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pregătirea profesională si pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în functie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacitătii de muncă de pe lângă directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene/a municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 5

 

NOMENCLATORUL

calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin scoala de maistri - nivelul 3 avansat de calificare

 

Nr. crt.

Domeniul

Calificarea profesională

1.

Mecanic

Maistru la prelucrarea metalelor prin aschiere

2.

Maistru cazangerie, constructii metalice si sudură

3.

Maistru mecanic

4.

Maistru mecanic întretinere si reparatii utilaje din industria textilă, confectii si încăltăminte*

5.

Maistru forjor-tratamentist

6.

Maistru turnător

7.

Maistru sculer matriter

8.

Maistru constructii navale

9.

Maistru constructii structuri aeronave

10.

Maistru poligraf .

11.

Electric

Maistru electromecanic aparate de măsură si automatizări

12.

Maistru masini si aparate electrice

13.

Maistru electronist

14.

Maistru telecomunicatii

15.

Maistru electromecanic statii de pompare

16.

Chimie

Maistru protectii anticorozive

17.

Maistru chimist la tratarea apei tehnologice din centrale

18.

Maistru pentru tehnologia chimică organică

19.

Maistru pentru tehnologia chimică anorganică

20.

Maistru la prelucrarea titeiului si petrochimie

21.

Maistru la prelucrarea materialelor plastice si cauciucului

22.

Maistru la fabricarea si prelucrarea fibrelor, firelor chimice si artificiale

23.

Minier, petrol si gaze

Maistru pirotehnist

24.

Maistru electromecanic minier

25.

Maistru minier

26.

Maistru la prepararea substantelor minerale utile

27.

Maistru sondor la forajul sondelor

28.

Maistru sondor la probe de productie, interventii si reparatii sonde

29.

Maistru la extractia, transportul si tratarea titeiului

30.

Maistru la extractia, transportul, tratarea si distributia gazelor

31.

Maistru mecanic constructii montaje, instalatii si conducte magistrale pentru petrol si gaze

32.

Maistru mecanic la exploatarea, întretinerea si repararea utilajelor si echipamentelor de foraj-extractie

33.

Maistru mecanic la exploatarea, întretinerea, repararea motoarelor si compresoarelor pentru petrol si gaze

34.

Maistru electrician instalatii, utilaje si aparate electrice pentru petrol si gaze

35.

Maistru electromecanic la exploatarea, întretinerea si repararea aparatelor de măsură si control pentru petrol si gaze

36.

Maistru electromecanic la exploatarea, întretinerea si repararea elementelor si instalatiilor de automatizare pentru petrol si gaze

37.

Energetic

Maistru electrician centrale, statii si retele electrice

38.

Maistru electrician protectii prin relee si automatizări în centrale electrice

39.

Maistru electrician exploatare si întretinere centrale nuclearo-electrice

40.

Maistru electromecanic automatizări, măsurări electrice si control termotehnic

41.

Maistru mecanic montare si reparare agregate energetice

42.

Maistru mecanic întretinere centrale nuclearo-electrice

43.

Maistru electronist automatizări în centralele nuclearo-electrice

44.

Maistru mecanic exploatare instalatii termoenergetice din centralele nuclearo-electrice

45.

Maistru termoenergetic

46.

Maistru hidroenergetic

47.

Metalurgie

Maistru modelor pentru turnătorie

48.

Maistru furnalist

49.

Maistru la producerea metalelor neferoase

50.

Maistru otelar

51.

Maistru laminator

52.

Maistru la fabricarea cocsului si chimizarea gazului de cocs

 

53.

 

Maistru la fabricarea electrozilor siderurgici si produselor carbunoase

54.

Maistru la fabricarea produselor refractare si abrazive

55.

Maistru pentru constructia cuptoarelor industriale

56.

Materiale de constructii

Maistru la producerea prefabricatelor pentru constructii

57.

Maistru la fabricarea liantilor si produselor din azbociment

58.

Maistru la fabricarea materialelor de izolatii în constructii

59.

Maistru ceramist (ceramică brută)

60.

Maistru ceramist (ceramică fină)

61.

Maistru sticlar

62.

Constructii montaj

Maistru constructii hidroenergetice

63.

Maistru înzidiri refractare cosuri de fum si izolatii

64.

Maistru instalator în constructii

65.

Maistru electrician în constructii

66.

Maistru mecanic masini si utilaje pentru constructii

67.

Maistru constructii civile, industriale si agricole

68.

Industria lemnului

Maistru fabricarea celulozei si hârtiei

69.

Maistru fabricarea cherestelei

70.

Maistru fabricarea furnirului, placajului, panelului si fibrelor din lemn

71.

Maistru mecanic întretinere si reparare utilaje si instalatii de exploatarea si industrializarea lemnului

72.

Maistru fabricarea plăcilor aglomerate si din fibre de lemn

73.

Maistru tâmplar mobilă si binale

74.

Maistru exploatări si transporturi forestiere

75.

Transporturi

Maistru mecanic pentru utilaje de constructii si terasamente

76.

Maistru electromecanic locomotive

77.

Maistru electromecanic vagoane

78.

Maistru electromecanic auto

79.

Maistru la constructii de căi ferate, drumuri si poduri

80.

Textile-pielărie

Maistru filator

81.

Maistru tesător

82.

Maistru tricoter

83.

Maistru finisor produse textile

84.

Maistru confectii îmbrăcăminte (maistru croitor)

85.

Maistru tăbăcar

86.

Maistru confectii încăltăminte (maistru cizmar)

87.

Maistru marochiner

88.

Agricol si alimentar

Maistru în industria alimentară extractivă

89.

Maistru în industria alimentară fermentativă

90.

Maistru la industrializarea laptelui

91.

Maistru la industrializarea cărnii

92.

Maistru la industrializarea legumelor si fructelor

93.

Maistru morar

94.

Maistru pentru produse făinoase si panificatie

95.

Maistru piscicultor-pescar

96.

Maistru agronom

97.

Maistru horticultor

98.

Maistru zootehnist

99.

Maistru mecanic agricol

100.

Maistru frigotehnist

101.

Artistic

Maistru instructor coregrafie

102.

Maistru instructor muzică

103.

Maistru instructor artă populară

 

NOTĂ:

1. Durata perioadei de calificare profesională prin scoală de maistri - nivel 3 avansat de calificare este stabilită prin planurile de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

2. Pentru învătământul seral durata de studiu se prelungeste conform planurilor de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

3. Pentru calificările profesionale care pot fi scolarizate prin învătământul special, în functie de gradul de deficientă, se modifică durata studiilor conform planurilor de învătământ aprobate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului.

4. Pentru învătământul special se poate realiza, cu aprobarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pregătirea profesională si pentru alte calificări profesionale decât cele specificate în nomenclator, în functie de recomandarea Comisiei de expertiză a capacitătii de muncă de pe lângă directiile de muncă, solidaritate socială si familie judetene/a municipiului Bucuresti.

5. Calificările marcate în nomenclator cu „*” se vor aplica începând cu anul scolar 2008-2009.