MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 403         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 15 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

562. - Hotărâre privind acordarea cetăteniei române unei persoane

 

567. - Hotărâre privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

571. - Hotărâre privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul national de dezvoltare pentru finantarea unor proiecte de investitii în infrastructura de transport pentru anul 2007

 

575. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

178. - Decizie privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru diplomatie publică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Valentin Naumescu

 

180. - Decizie privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Iordache Mihai, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

181. - Decizie privind constatarea încetării, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Viorel Palască, numit în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari potrivit Deciziei primului-ministru nr. 406/2005

 

182. - Decizie privind numirea domnului Viorel Palască în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

362. - Ordin privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

REPUBLICĂRI

 

Hotărârea Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unei persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se acordă cetătenia română domnului Hadiji Souhaiel, fiul lui Salah si Amel, cetătean tunisian, născut la 16 martie 1971 în localitatea Tunis, Tunisia, cu domiciliul actual în municipiul Timisoara, Calea Sagului nr. 74, se. B, et. II, ap. 7, judetul Timis (371/2002).

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei, Tudor-Alexandru Chiuariu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 562.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 28.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pentru finantarea programelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul pe anul 2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică”, din care pentru titlul 51.02 „Transferuri de capital”, cu suma de 25.000 mii lei si pentru titlul 55.01 „Transferuri interne”, cu suma de 3.000 mii lei.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorului principal de credite, să introducă modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor pe anul 2007.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 567.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cu programele din domeniul lucrărilor publice care se finantează din Fondul national de dezvoltare

 

Nr. crt.

Denumirea programului

Valoarea

- mii lei -

1.

Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, precum si a statiilor de tratare a apei potabile si a apei uzate în localitătile cu o populatie mai mică de 50.000 locuitori

3.000

2.

Constructii de locuinte sociale conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

25.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării sumei de 335.275 mii lei din Fondul national de dezvoltare pentru finantarea unor proiecte de investitii în infrastructura de transport pentru anul 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (2) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 335.275 mii lei din Fondul national de dezvoltare pentru finantarea proiectelor de investitii în infrastructura de transport pentru anul 2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma prevăzută la art. 1, la capitolul 84.01 „Transporturi”, din care pentru 84.01.03 „Transport rutier”, la titlul „Investitii ale agentilor economici cu capital de staf, 325.560 mii lei si pentru 84.01.06 „Transport aerian”, la titlul „Subventii”, pozitia „Sustinerea infrastructurii de transport”, 9.715 mii lei.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 571.

 

ANEXĂ

 

LISTA PROIECTELOR DE INVESTITII

în infrastructura de transport care se finantează din Fondul national de dezvoltare în anul 2007

 

Nr. crt.

Denumirea programului

Valoarea

- mii lei -

 

A. Proiecte de infrastructură rutieră

 

1.

Autostrada Bucuresti-Brasov km 0+000-km 173+300

125.000

2.

Varianta de ocolire a municipiului lasi - Etapa I - Varianta Sud

20.000

3.

Varianta de ocolire Suceava

15.000

4.

Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti

123.560

5.

Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 6 - continuizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni

15.000

6.

Fluidizarea traficului pe DN 1 între km 8+100-17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - Obiect 7 - completarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti prin construirea sectorului cuprins între DN 7 - DN 1A (4 benzi)

17.000

7.

Sporirea capacitătii de circulatie pe centura Ploiesti Vest km 0+000 - 12+850 (DN 1 km 53+650-66+500)

10.000

 

TOTAL A

325.560

 

B. Proiect de infrastructură aeriană

 

1.

Continuarea lucrărilor de reparatii capitale la pista decolare-aterizare a S.N. „Aeroportul International Mihail Kogălniceanu Constanta” - S.A.

9.715

 

TOTAL B

9.715

 

TOTAL A+B

335,275

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 26.031 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007, pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, pe măsura angajării cheltuielilor, prin intermediul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Minai Adomnitei

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 575.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII Si TINERETULUI

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI

si achizitii de imobile în anul 2007 la unităti de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii de învătământ/Unitate administrativ-teritorială

Natura lucrării

Alocatie

- mii lei -

 

TOTAL:

 

26.031

1.

Grădinita nr. 251, sectorul 1

Achizitie

2.350

2.

Grădinita nr. 6, sectorul 1

Achizitie

2.650

3.

Grădinita nr. 115, sectorul 1

Achizitie

2.000

4.

Grădinita nr. 7, sectorul 2

Obiectiv de investitii

931

5.

Grădinita nr. 135, sectorul 2

Consolidare

2.000

6.

Grădinita nr. 137, sectorul 2

Obiectiv de investitii

1.200

7.

Grădinita nr. 138, sectorul 2

Obiectiv de investitii

900

8.

Grădinita nr. 154, sectorul 3

Obiectiv de investitii

2.000

9.

Scoală cu clasele I-VIII pentru Grădinita 191, sectorul 3

Obiectiv de investitii

2.000

10.

Scoală cu clasele I-VIII nr. 133 - Corp Grădinită, sectorul 4

Obiectiv de investitii

1.000

11.

Scoala cu clasele I-VIII nr. 129/Grup Scolar Economic „M. Vulcănescu” - Corp Grădinită, sectorul 4

Obiectiv de investitii

1.000

12.

Grădinita nr. 199, sectorul 4

Reabilitare

1.000

13.

Grădinita nr. 35, sectorul 5

Obiectiv de investitii

1.500

14.

Grădinita nr. 178, sectorul 5

Obiectiv de investitii

1.500

15.

Grădinita nr. 274, sectorul 6

Obiectiv de investitii

1.000

16.

Scoală cu clasele I-VIII nr. 142, sectorul 6

Obiectiv de investitii

1.000

17.

Scoală cu clasele I-VIII nr. 198, sectorul 6

Obiectiv de investitii

1.000

18.

Scoală cu clasele I-VIII nr. 311, sectorul 6

Obiectiv de investitii

1.000

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru diplomatie publică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Valentin Naumescu

 

Având în vedere reorganizarea Ministerului Afacerilor Externe, realizată prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe,

tinând cont de faptul că domnul Valentin Naumescu a fost numit în functia de secretar de stat pentru diplomatie publică tn cadrul Ministerului Afacerilor Externe, functie care, în urma reorganizării, nu mai este prevăzută în structura organizatorică a acestuia,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guverntrtui României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea mandatului de secretar de stat pentru diplomatie publică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Valentin Naumescu, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 490/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul lordache Mihai, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

Având în vedere prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

tinând cont de prevederile art. 43 alin. (1) si ale art. 44 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007,

tinând seama de solicitarea Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale transmisă cu Adresa nr. 1.480 din 15 mai 2007, precum si de Adresa Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1.027.132 din 12 iunie 2007 prin care a fost transmis avizul favorabil pentru exercitarea de către domnul Iordache Mihai, cu caracter temporar (3 luni), a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată, în conformitate cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici transmis cu Adresa nr. 1.027.132 din 12 iunie 2007, prelungirea cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Iordache Mihai, a functiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici, de secretar general în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, astfel cum a fost stabilită prin Decizia primului-ministru nr. 202/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 din 5 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Viorel Palască, numit în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari potrivit Deciziei primului-ministru nr. 406/2005

 

Având în vedere demisia domnului Viorel Palască, înregistrată sub nr. 5/3.122/CPT din 12 iunie 2007,

tinând cont de prevederile art. 34 alin. (2) st ale art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 aiin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea, la cerere, începând cu data de 7 iunie 2007, a raporturilor de serviciu ale domnului Viorel Palască, numit în functia publică corespunzătoare categoriei înaltilor functionari potrivit Deciziei primului-ministru nr. 406/2005 privind numirea domnului Palască Viorel în functia publică de secretar general al Ministerului Economiei si Comertului, publicată în Monitorul Oficiat af Româniet, Partea l, nr. 715 din 8 august 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Viorel Palască în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României st a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Viorel Palască se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 182.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

            Având în vedere:

            - art. 14 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările si completările ulterioare;

            - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/

CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

            - Referatul Directiei generale relatii cu furnizorii, planificare si prognoză nr. DGRFPP/01 din 28 mai 2007,

            în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin.(5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006,

            presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

            Art. I. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 26/2007 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 si 92 bis din 6 februarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1.      La anexa 1-b, în lista „Codificarea categoriilor de asigurati”, codul 20 va avea următorul cuprins:

 

„Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare

20”

           

            2.   La anexa 1-d, modelul formularului „Confirmarea asiguratilor înscrisi*)” se abrogă.

            3.   La anexa 1-e, la formularul de la punctul 4, nota existentă după precizarea de la**) va avea următorul cuprins:

            „notă: 1. La punctul 8 din formularul de la pct. 4 se vor raporta serviciile medicale acordate în centrele de permanentă pentru următoarele categorii: asigurati, persoane care beneficiază de pachetul minimal de servicii,   persoane  care  se  asigură facultativ, cetăteni (titulari de cârd european) ai statelor membre ale Uniunii Europene.

            2. Formularul de la pct. 4 «Punctajul pentru servicii medicale acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază» va fi însotit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare serviciu medical (exceptând imunizările, care se raportează conform precizărilor de la anexa 1-f) raportările pe cod numeric personal (CNP)/cod de identificare a serviciilor medicale efectuate.”

            4. La anexa 1-e, formularul de la punctul 5 va avea următorul cuprins:

            „5. Punctajul pentru servicii medicale acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale

Denumirea serviciului medical

Număr puncte pe serviciu sau pe caz confirmat

Număr de persoane beneficiare/lună

sau număr de ore

Număr total de puncte

1

2

3

4 = 2x3

1. Servicii medicale pentru situatiile de urgentă, ce se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul proqramului de lucru stabilit

6/solicitare

 

 

2. Supraveghere si depistare de boli cu potential endemoepidemic:

 

 

 

- depistare de boli cu potential endemoepidemic

10/caz confirmat

 

 

- supravegherea bolilor cu potential endemoepidemic

3/persoană/trim.

 

 

3. Servicii medicale acordate de medicul de familie care domiciliază în localitătile în care nu sunt organizate centre de permanentă (în afara orelor de program):

 

 

 

- între orele 20,00 - 8,00

20 /solicitare

 

 

- până la orele 20,00

15 /solicitare

 

 

4. Imunizări

X

X

*)

5. Servicii de planificare familială

4/solicitare

 

 

TOTAL PACHET MINIMAL:

X

 

 


*) Se va trece totalul din anexa 1-f cuprinzând desfăsurătorul de activitate pentru imunizările efectuate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale.

 

NOTĂ:

1. Serviciile medicale prevăzute la pct. 1 din formularul de la pct. 5: se raportează si se decontează o singură consultatie pe persoană pentru fiecare situatie de urgentă, cu mentionarea diagnosticului în lista specificată la pct. 2 din prezenta notă.

2. Formularul de la pct. 5 «Punctajul pentru servicii medicale acordate în cadrul pachetului minimal de servicii medicale» va fi însotit de lista cuprinzând distinct pentru fiecare serviciu medical (exceptând imunizările, care se raportează conform precizărilor de la anexa 1-f) raportările pe cod numeric personal (CNP) a serviciilor medicale efectuate.

3. Serviciile medicale prevăzute la pct. 5 din formularul de la pct. 5: se decontează un singur serviciu medical (consiliere de planificare familială a femeii si indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc) la o perioadă de minimum 3 luni.”

 

5. La anexa 1-e, punctul 5 din formularul de la punctul 6 si punctul 3 din formularul de la punctul 7 se abrogă.

6. La anexa 1-i, precizarea de la *) din subsolul tabelului va avea următorul cuprins:

„*) Cheltuielile de personal reprezintă un venit echivalent cu media între salariul maxim si cei minim prevăzut în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare.”

7. La anexa 2-a, după precizarea de la **) se introduce o notă, cu următorul cuprins:

NOTĂ:  în cadrul pachetului de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ, copiii cu vârsta cuprinsă între 0 si 18 ani beneficiază de consultatiile cuprinse în pachetul de servicii medicale de bază, situatie în care formularul se adaptează completându-se distinct pentru această categorie consultatiile prevăzute la Ut. A din tabel;”.

8. La anexa 2-b, precizarea privind corespondentele cu formularele din anexele 2-a si 2-a bis va avea următorul cuprins:

„Corespondente cu formularele din anexele 2-a si 2-a bis:

Total col. C4 = col. 4 lit. A rândul 1 din anexa 2-a

Total col. C5 = col. 4 lit. A rândul 2 din Anexa 2-a

Total col. C6 + total col. C7 = total col. 4 lit. A rândul 3 din anexa 2-a + total col. 4 lit. A rândul 4 din anexa 2-a

Total col. C8 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a

Total col. C9 = col. 4 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis

Total col. C10 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis

Total col. C11 = col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a bis + col. 6 lit. A TOTAL din anexa 2-a”

9. Anexa 2-b bis va avea următorul cuprins:

 

 

ANEXA Nr. 2-b bis*)

 

Casa da asigurări da sanatate ............................................

Furnizorul de servicii medicale ..........................................

Localitatea........................................................................

Judetul..............................................................................

Medic de specialitate.......................................................

(nume prenume)

Specialitate......................................................................

CNP medic de specialitate...............................................

 

 

1. DESFĂSURĂTOR PE C.N.P.  AL CONSULTATIILOR, SERVICIILOR MEDICALE SI

TRATAMENTELOR CUPRINSE IN PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE, ACORDATE ÎN

ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU LUNA...............

 

Nr. crt.

 

C.N.P./cod de identificare

 

Numar Registru consultatii

 

Pachetul minimal de servicii medicale*

Consultatii

initiale pentru

constatarea

situatiei de urgentă

Consultatii initiale

pentru depistarea

bolilor cu potential

endemo-epidemic:

Puncte aferente

consultatiilor

C1

C2

C3

C4

C5

C6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 


*) Consultatiile si serviciile medicale sunt cele cf. cap I, pct. 2 din Anexa 7 la Ordinul nr. 1.781/658/2006.

 

Corespondente cu Formularele din Anexele 2-a si 2-a bis

Total col. C4 din tab.1 = col.C4. lit. B, rândul 1 din Anexa 2-a

Total col. CS dm tab.1 = col.C4, lit. B, rândul 2 din Anexa 2-a

Total col. C6 din tab.1 = col.C6, lit. B TOTAL din Anexa 2-a

 

2. DESFĂSURĂTOR PE C.N.P.  AL CONSULTATIILOR, SERVICIILOR MEDICALE Sl TRATAMENTELOR CUPRINSE IN PACHETUL DE SERVICII MEDICALE PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURA FACULTATIV,

ACORDATE ÎN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE

 

Nr. crt.

 

 

C.N.P./cod de identificare

 

 

Numar Registru consultatii

 

 

Pachetul de servicii medicale pentru persoanele cate se asigura facultativ*

Total puncte

 

 

Consultati**

Consultatii specifice

(codul)**

Consultatii initiale pentru constatarea situatiei de urgentă

 

Consultatii initiale pentru depistarea bolilor cu potential endemo- epidemic

 

Consultatii pentru afectiuni intercurente

 

Puncte aferente consultatiilor

 

Servicii medicale** (codul)

 

Puncte aferente serviciilor medicale

 

Initiale

de control

initiale

de control

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C3

C14 = C11 + C13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Consultatiile si serviciile medicale sunt cele cf. cap I, pct.3 din Anexa 7 la Ordinul nr. 1 781/55672006. Se pot completa numai codurile serviciilor din anaxă cu acordul casei de asigurari de sănătate

**) Serviciile medicale efectuate copilului cu vârsta cuprinsă intre 0 si 15 ani, conform Cap. I, pct. 3, lit.c) din Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 1.781/558/2006

 

Corespondente cu formularele din Anexele 2-a si 2-a bis:

Total col. C4 din tab.2  = col.4, lit. A, rândul 1 din Anexa 2-a

Tolal col. C5 din tab. 2 = col. 1: lit. A. rândul 2 din Anexa 2-a

(Total col. C6 + total col. C7) din tab. 2 = total col. 4. lit. A, rândul 3 din Anexa 2-a + total col. 4, rândul 4 din Anexa 2-a

Total col. C8 din tab.2 = col. 4, lit. C, randul 1 din Anexa 2-a

Total col. C9 din tab. 2 = col. 4, lit. C, randul 2 din Anaxa 2-a

Total cot. C10 din tab. 2 = col. 4, lit. C, rândul 3 din Anexa 2-a

Total col. C11din tab. 2 = col. 6, lit A TOTAL din Anexa 2-a + col 6, lit. C TOTAL din Anexa 2-a

Total C12 din tab.2 = col.4, lit. B TOTAL din Anexa 2-a bis

Total C13 din tab.2 = col.8, lit. B TOTAL din Anexa 2-a bis

Total C14 din tab.2 = col. 6, lit. A TOTAL din Anexa 2-a + col.6. III. C TOTAL din Anexa 2-a + col. 8, lit. B TOTAL din Anexa 2-a bis

 

Semnătura si parafa medicului de specialitate,

.............................................................................

 

NOTA:

Formularul din Anexa 2-b bis se întocmeste în doua exemplare din care un exemplar se depune la casa de asigurări de Sănătate, de către repretentanlui legal al furnizorului de servicii medicale, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare.

 

10. La anexa 3-h, titlul coloanei „0” din tabelul 1.2 va avea următorul cuprins:

„Denumire serviciu medical conform cap. I lit. B pct. 1 subpct. 1.1 din anexa nr. 16 la Ordinul nr. 1.781/CV 558/2006”.

Art. II. - Casele de asigurări de sănătate judetene, a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a

Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 362.

 

REPUBLICĂRI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 332/2001

privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile*)


*) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.658/2004 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 954 din 18 octombrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 332/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din Z -aprilie 2004 si -a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 25/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2001 privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2002.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generate

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre reglementează normele privind denumirea, marcarea compozitiei fibroase si etichetarea produselor textile.

(2) Dispozitiile prezentei hotărâri sunt obligatorii pentru toti operatorii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează produse textile.

Art. 2. - (1) În sensul prezentei hotărâri, definitiile termenilor folositi sunt următoarele:

a) produse textile - materii prime, produse semifabricate, semiprelucrate, prelucrate, semifinite sau finite, care sunt constituite exclusiv din fibre textile, fără a se tine seama de procesul de fabricatie folosit;

b) fibră textilă - unitate a produsului textil caracterizată prin flexibilitate, finete si raport mare al lungimii la dimensiunea transversală maximă, ceea ce o face adecvată pentru prelucrări în domeniul textil; benzi sau tuburi flexibile a căror lătime este de maximum 5 mm, inclusiv benzi obtinute prin tăiere din benzi mai late sau pelicule, realizate din substante folosite la producerea fibrelor prevăzute la nr. crt. 19-45 din anexa nr. 1 si adecvate pentru prelucrări în domeniul textil; lătimea vizibilă este lătimea unei benzi sau a unui tub când este îndoit, aplatizat, comprimat ori răsucit sau lătimea medie atunci când lătimea nu este uniformă;

c) etichetă - orice text scris, imprimat, litografiat sau ilustrat, care contine elemente privind denumirea, compozitia fibroasă a produsului, elemente de identificare, marcă de fabrică sau de comercializare, instructiuni de utilizare si care însoteste produsul prezentat pentru vânzare;

d) marcarea compozitiei fibroase - aplicarea pe etichetă, pe produs sau pe ambalaj a unui text scris ori imprimat sau orice reprezentare grafică a continutului de fibre încorporate în produsul textil, exprimat în procente.

(2) Următoarele produse vor fi tratate ca produse textile si vor fi supuse prevederilor prezentei hotărâri:

- produse continând minimum 80% fibre textile din greutatea lor;

- stofă de mobilă, huse pentru umbrele si umbrele de plajă, continând fibre textile de minimum 80% din greutatea lor; componente textile ale acoperitoarelor de sol textile multistrat, ale saltelelor si articolelor de camping, căptuseli de încăltăminte, mănusi si mănusi de sport, dacă aceste părti sau căptuseli constituie minimum 80% din greutatea produsului întreg;

- materiale textile încorporate în alte produse si care fac parte integrantă din acestea, atunci când se specifică compozitia lor.

 

CAPITOLUL II

Denumirea si marcarea compozitiei fibroase a produselor textile

 

Art. 3. - (1) Denumirile si descrierea fibrelor care se încadrează în prevederile art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 1.

(2) Denumirile prevăzute la art. 2 nu pot fi folosite ca atare sau ca adjectiv pentru indicarea oricărei alte fibre.

(3) Cuvântul mătase nu se poate folosi pentru indicarea formei sau a caracteristicilor deosebite ale fibrelor textile cum ar fi firele filamentare.

Art. 4. - (1) Niciun produs textil nu poate fi descris ca „100%”, „pur” sau „total” decât dacă este compus în exclusivitate din acelasi fel de fibre si nu poate fi folosit niciun alt termen similar.

(2) Un produs textil poate contine alte fibre, maximum 2% din greutate, dacă această cantitate este justificată cu argumente tehnice si nu este adăugată din rutină.

(3) Abaterea de 2% prevăzută la alin. (2) poate să crească până la 5% în cazul produselor textile care au suferit un proces de cardare.

Art. 5. - (1) Un produs de lână se descrie ca fiind din lână virgină numai dacă este alcătuit exclusiv dintr-o fibră care nu a fost încorporată anterior într-un produs finit, care nu a mai fost supusă altor procese de filare si/sau piuare decât cele necesare pentru fabricarea produsului si care nu s-a degradat în timpul tratamentului si prelucrării.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), denumirea lână virgină se poate fotosi pentru a descrie târa dintr-un amestec de fibre dacă:

a) Întreaga lână din amestec corespunde cerintelor definite la alin. (1);

b) lâna reprezintă minimum 25% din greutatea totală a amestecului;

c) În cazul unui amestec de destrămătură lâna se amestecă cu o singură altă fibră.

În aceste cazuri se prezintă compozitia procentuală completă a amestecului.

(3) Pentru produsele mentionate la alin. (1) si (2) se admite o tolerantă de 0,3% impurităti de alte fibre din greutatea totală a lânii, care se justifică cu argumente tehnice, inclusiv pentru produsele din lână care au fost supuse unui proces de cardare.

Art. 6. - (1) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care una reprezintă minimum 85% din greutatea totală, se marchează astfel:

- prin denumirea acestei fibre urmată de procentul său în greutate; sau

- prin denumirea acestei fibre urmată de cuvintele „minimum 85%”; sau

- prin compozitia procentuală completă a produsului.

(2) Un produs textil constituit din două sau mai multe fibre, dintre care niciuna nu reprezintă 85% din greutatea totală, se marchează prin denumirea si procentul în greutate a cel putin două fibre principale, urmate de denumirile celorlalte fibre componente în ordinea descrescătoare a greutătii, cu sau fără indicarea procentului în greutate.

(3) Fibrele care reprezintă separat mai putin de 10% din greutatea totală a produsului se pot denumi alte fibre, denumirea fiind urmată de procentul total în greutate.

(4) Dacă se specifică denumirea fibrei care reprezintă mai putin de 10% din greutatea totală a produsului, trebuie să se prezinte compozitia procentuală completă a produsului.

(5) Produsele care au urzeala din bumbac si bătătură din in, la care procentul de în reprezintă minimum 40% din greutatea totală a tesăturii crude, se pot denumi amestec bumbac-in, denumirea fiind însotită de specificarea compozitiei: „urzeală bumbac pur-bătătutură în pur”.

(6) Se neglijează o cantitate de fibre străine de maximum 2% din greutatea totală a produsului textil, dacă această cantitate se justifică prin considerente tehnice si nu se adaugă din rutină. Această abatere poate ajunge la 5% în cazul produselor care sunt supuse unui proces de cardare, fără să fie afectată abaterea mentionată la art. 5 alin. (3).

(7) Se admite o abatere de 3% la procentele declarate de fibre fată de procentele obtinute din analiză fată de greutatea totală a fibrelor prezentate pe etichetă. Această abatere se aplică si fibrelor care se înscriu în ordinea descrescătoare a greutătii, fără indicarea procentului lor, precum si produselor mentionate la art. 5 alin. (2) lit. b).

(8) La analiză abaterile se calculează separat pentru fiecare fel de fibră. Greutatea totală folosită la calculul abaterii mentionate la alin. (7) va fi cea a fibrelor din produsul finit din care se scade greutatea fibrelor străine identificate conform alin. (6).

(9) Însumarea abaterilor mentionate la alin. (6) si (7) se admite numai dacă oricare dintre fibrele străine găsite la analiză este de aceeasi natură chimică cu una sau mai multe fibre prezentate pe etichetă.

(10) In cazul produselor speciale pentru care procesul de fabricare necesită tolerante mai mari decât cele stabilite la alin. (6) si (7), acestea se permit numai în cazuri exceptionale, atunci când producătorul prezintă o justificare adecvată, dovedită tehnic.

(11) Termenul fibre în amestec sau compozitie nespecificată de textile poate fi folosit numai pentru un produs a cărui compozitie nu se poate stabili cu usurintă în momentul fabricării.

Art. 7. - Fibrele cu rol decorativ care se pot izola si care nu depăsesc 7% din greutatea produsului finit nu se mentionează în compozitiile fibroase prevăzute la art. 4 si 6. Prezenta prevedere se aplică si în cazul fibrelor care sunt folosite pentru a se obtine uri efect antistatic si care nu depăsesc 2% din greutatea produsului finit. În cazul produselor mentionate la art. 6 alin. (5) procentele se calculează separat fată de greutatea urzelii si, respectiv, a bătăturii.

Art. 8. - (1) Produsele textile se etichetează sau se însotesc de marcaje atunci când se oferă pe piată în scopuri de productie sau comerciale. Această etichetare sau marcare poate fi înlocuită ori însotită de documente comerciale de însotire atunci când produsele nu sunt destinate vânzării către consumatorul final.

(2) Denumirile fibrelor textile si marcarea compozitiei fibroase mentionate la art. 3-6 si în anexa nr. 1 se indică clar în documentele comerciale. Această cerintă implică în special excluderea abrevierilor în contractele de vânzare, notele de plată si în facturi. Se poate folosi un cod de procesare mecanizată, dacă acesta este explicat în acelasi document.

(3) Denumirile, prezentările si specificările referitoare la continutul de fibre textile mentionate la art. 3-6 si în anexa nr. 1 se scriu clar, lizibil si uniform atunci când produsele textile se oferă spre vânzare sau se vând consumatorului, inclusiv în cataloage si în literatura comericală, pe ambalaje, pe etichete si pe marcaje.

(4) Informatiile prevăzute la alin. (3) se comunică în cadrul manifestărilor expozitionale, atunci când produsele textile sunt prezentate în vederea atragerii de comenzi prin cataloage sau prospecte cu imagini ori descrieri.

(5) Alte specificări si informatii decât cele stabilite în prezentul articol sunt prezentate distinct. Prezenta dispozitie nu se aplică mărcilor comerciale sau denumirii întreprinderii, care se poate indica imediat înainte sau după specificările stabilite prin această hotărâre.

(6) La introducerea pe piată produsele textile se etichetează si se caracterizează în limba română, fără a se exclude^ prezentarea si în alte limbi străine.

(7) În cazul bobinelor, sculurilor, jurubitelor, ghemelor sau al oricărei alte cantităti mici de fire pentru cusut, remaiat sau brodat specificările pot fi înscrise pe ambalaje colective sau la locul de expunere, fără a se afecta produsele mentionate la pct. 18 din anexa nr. 4.

Art. 9. - (i) Orice produs textil constituit din două sau mai multe părti componente de compozitie diferită va avea marcat continutul fibros al fiecărei componente. O astfel de etichetare nu este obligatorie pentru componentele ce reprezintă mai putin de 30% din greutatea totală a produsului. Pentru căptuselile principale marcarea compozitiei fibroase este obligatorie.

(2) Când două sau mai multe produse textile au acelasi continut fibros si formează în mod normal o singură unitate, ele pot avea numai o etichetă.

(3) Marcarea compozitiei fribroase a următoarelor produse textile se face astfel:

a) compozitia fibroasă a articolelor de corsetărie trebuie indicată prin prezentarea compozitiei întregului produs sau a componentelor sale mentionate mai jos, în totalitate sau separat:

privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. - (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 785/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind denumirea, marcarea si etichetarea produselor textile destinate populatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 23 septembrie 1996, cu modificările ulterioare.

(3) Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei 96/74/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind denumirea textilelor si ale Directivei 2004/34/CE a Comisiei pentru amendarea, în vederea adaptării la progresul tehnic, a anexelor nr. 1 si nr. 2 la Directiva 96/74/CE.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

cuprinzând denumirea si descrierea fibrelor textile

 

Nr. crt.

Denumirea fibrei

Descrierea fibrei

1.

Lână*)

Fibre din lâna oilor sau mieilor (Ovisaries)

2.

Alpaca, lamă, cămilă, casmir, mohair, angora, casgora cămilă, vicună, iac, castor, vidră, guanaco, precedat sau nu de denumirea „păr”

Păr de la următoarele animale: alpaca, lamă, cămilă, capră de Casmir, capră de Angora, capră de Casgora (încrucisare între capra de Casmir si capra de Angora), iepure de Angora, vicună, iac, guanaco, castor, vidră

3.

Păr de animal sau de cal, cu sau fără indicarea tipului de animal (de exemplu: păr de la vite, păr de capră comună, păr de cal)

Păr de la diferite animale care nu sunt mentionate la nr. crt. 1 si 2

4.

Mătase naturală

Fibre provenite exclusiv de la gogosile viermilor de mătase

5.

Bumbac

Fibre provenite din capsulele de bumbac (Gossypium)

6.

Capoc

Fibre provenite din interiorul fructului de capoc (Ceiba pentandra)

7.

In

Fibre provenite din tulpinile de în (Linum usitatissimum)

8.

Cânepă

Fibre provenite din tulpinile de cânepă (Cannabis sativa)

9.

Iută

Fibre provenite din tulpinile de Corchorus olitorius si de Corchorus capsularis. Pentru cerintele prezentei hotărâri se tratează în acelasi fel ca iuta fibrele din tulpina următoarelor specii: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, AbultiIon avicennae, Urena lobată, Urena sinuata

10.

Abacă (manila hemp)

Fibre provenite din tecile de Musatextilis

11.

Alfa

Fibre provenite din frunzele de Stipa tenacissima

12.

Cocos

Fibre provenite din fructele de Cocos nucifera

13.

Sorg

Fibre provenite din tulpina de Cytisus scoparius si/sau de Spartium Junceum

14.

Ramie

Fibre provenite din tulpinile de la Boehmeria nivea si de la Boehmeria tenacissima

15.

Sisal

Fibre provenite din frunzele de Agave sisalana

16.

Cânepă indiană

Fibre provenite din tulpina de Crotalaria Juncea

17.

Heneguen

Fibre provenite din tulpina de Agave Fourcroydes

18.

Maguey

Fibre provenite din tulpina de Agave Cantata

19.

Acetat

Fibre de acetat de celuloză, având maximum 92% si minimum 74% grupe hidroxilice acetilate

20.

Alginat

Fibre provenite din sărurile metalice ale acidului alginic

21.

Cupro

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin procedeul cuproamoniacal

22.

Modale

Fibre obtinute printr-un procedeu de viscoză modificat, având o fortă la rupere rriare si un modul la umed mare. Forta la rupere (Bc) după conditionare si forta (BM) necesară în vederea producerii unei alungiri de 5% în stare umedă sunt: Bc(cN)a1,3VT+2T Bm(cN)20,5Vt, în care T este densitatea de lungime medie în decitex

23.

Proteinice

Fibre obtinute din substante proteinice naturale regenerate si stabilizate fată de actiunea agentilor chimici

24.

Triacetat

Fibre din acetat de celuloză, având minimum 92% grupe hidroxilice acetilate

25.

Viscoză

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin procedeul viscoză pentru fibre filamentare si fibre discontinue

26.

AcrHice

Fibre formate din macromolecute Kntare având cei putin 85% acrHonitril

27.

Clorofibre

Fibre formate din macromolecule liniare având minimum 5% din masa unitătii monomerice de clorură de vinii sau clorură de viniliden

28.

Fluorofibre

Fibre formate din macromolecule liniare provenite din monomeri alifatici fluorocarbonati

29.

Modacrilice

Fibre formate din macromolecule continând în lantul lor minimum 50% si maximum 85% (din masă) unităti acriIonitrilice

30.

Poliamidă sau nyIon

Fibre formate din macromolecule liniare, de sinteză, continând în lant grupări amidice ce se repetă, din care minimum 85% se leagă la unitătile alifatice sau cicloalifatice

31.

Aramidă

Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză, formate din grupe aromatice legate prin grupări amidă sau imidă, din care minimum 85% se leagă direct de două inele aromatice, si având un număr de grupări imidice, dacă acestea există, nu mai mare decât numărul de grupări amidice

32.

Poliimidă

Fibre constituite din macromolecule liniare de sinteză continând unităti imidice ce se repetă

33.

Lyocell

Fibre de celuloză regenerată, obtinute prin dizolvare si printr-un proces de filare cu solvent organic, fără să se formeze derivati

34.

Poliester

Fibre formate din macromolecule liniare, cuprinzând cel putin 85% (din masă) un ester al unui diol cu acidul tereftalic

35.

Polietilenă

Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate, nesubstituite

36.

Polipropilenă

Fibre formate din macromolecule liniare de hidrocarburi alifatice saturate în care un atom de carbon din doi se leagă de o grupare metil în pozitie isotactică si fără altă substitutie

37.

Polilactidă

Fibră formată din macromolecule liniare care prezintă în lantul lor cel putin 85% (din masă) unităti de esteri ai acidului lactic obtinuti din zaharuri naturale si a cărei temperatură de topire este de cel putin 135°C

38.

Policarbamidă

Fibre din macromolecule liniare prezentând în lant grupul functional de ureilenă (NH-CO-NH) ce se repetă

39.

Poliuretan

Fibre formate din macromolecule liniare constituite din lanturi în care se repetă grupa uretan

40.

Vinilice

Fibre formate din macromolecule liniare, având un lant constituit din alcool polivinilic cu diferite grade de acetilare

41.

Trivinilice

Fibre formate din polimeri acriIonitrilici si monomeri vinilici clorurati si care nu pot depăsi 50% din masa totală

42.

Elastodiene

Elastofibre constituite din poliizopren natural sau sintetic (ori din una sau mai multe diene) polimerizate cu unul sau mai multi vinilici care, dacă sub actiunea unei forte de tractiune se întind de 3 ori fată de lungimea initială, revin rapid si substantial la lungimea initială atunci când forta de tractiune încetează

43.

Elastan

Elastofibre constituite din minimum 85% (din masă) din poliuretan segmentat care, dacă sub actiunea unei forte de tractiune se întind de 3 ori fată de lungimea initială, revin la lungimea initială atunci când forta de tractiune încetează

44.

Fibre de sticlă

Fibre făcute din sticlă

45.

Denumirea corespunzătoare materialului din care sunt constituite fibrele (de exemplu: metal, metalice, metalizate, azbest, hârtie), precedată sau nu de cuvântul „fir* sau „fibră”

Fibre obtinute din amestecuri de materiale sau materiale noi ce nu au fost prezentate mai sus


*) Denumirea „lână” de la nr. crt. 1 din această anexă se poate folosi si pentru a indica un amestec de fibre de lână de oaie sau de miel si fibrele de păr prezentate în coloana a 2-a de la nr. crt. 2.

Această dispozitie se aplică produselor textile prezentate la art. 4 si 5 si celor mentionate la art. 6, dacă sunt constituite partial din fibrele prezentate la nr. crt. 1 si 2.

 

ANEXA Nt. 2

 

REPRIZE CONVENTIONALE

folosite la calculul masei fibroase continute de un produs textil

 

Nr. crt.

Fibra

Procentaj

(%)

1-2.

Lână si păr de animal:

 

- fibre pieptănate

18,25

- fibre cardate

17,00*)

3.

Păr de animal:

 

- fibre pieptănate

18,25

- fibre cardate

17,00*)

Păr de cal:

 

- fibre pieptănate

16,00

- fibre cardate

15,00

4.

Mătase

11,00

5.

Bumbac:

 

- fibre normale

8,50

- fibre mercerizate

10,50

6.

Capoc

10,90

7.

In

12,00

8.

Cânepă

12,00

9.

Iută

17,00

10.

Abacă

14,00

11.

Alfa

14,00

12.

Cocos

13,00

13.

Sorg

14,00

14.

Ramie (fibră albită)

8,50

15.

Sisal

14,00

16.

Cânepă indiană

12,00

17.

Agavă Fourcroydes

14,00

18.

Agavă Cantata

14,00

19.

Acetat

19,00

20.

Alginat

20,00

21.

Cupro

13,00

22.

Modale

13,00

23.

Proteinice

17,00

24.

Triacetat

7,00

25.

Viscoză

13,00

26.

Acrilice

2,00

27.

Clorofibre

2,00

28.

Fluorofibre

0,00

29.

Modacrilice

2,00

30.

Pottamidă sau nyIon:

 

- fibre discontinue

6,25

- filamente

5,75

31.

Aramidă

8,00

32.

Poliimidă

3,50

33.

Lyocell

13,00

34.

Poliester:

 

- fibre discontinue

1,50

- filamente

1,50

35.

Polietilenă

1,50

36.

Polipropilenă

2,00

37.

Polilactidă

1,50

38.

Policarbamidă

2,00

39.

Poliuretan:

 

- fibre discontinue

3,50

- filamente

3,00

40.

Vinilice

3,00

41.

Trivinilice

3,00

42.

Elastodiene

1,00

43.

Elastan

1,50

44.

Fibre de sticlă:

 

- cu un diametru mediu de peste 5 μ m

2,00

- cu un diametru mediu de 5 μm sau mai putin

3,00

45.

Fibre metalice

2,00

46.

Fibre metalizate

2,00

47.

Azbest

2,00

48.

Fir de hârtie

13,75


*) Repriza conventională de f 7% se aplică si în cazurile în care nu se poate evalua dacă produsul textil continând lână si/sau păr de animal este pieptănat sau cardat.

 

ANEXA Nr. 3

 

PRODUSELE

la care nu este obligatorie marcarea compozitiei fibroase

 

1. Suporturi de mansete

2. Curele de ceas din materiale textile

3. Etichete si embleme - ecusoane

4. Suporturi de etansare

5. Învelitoare pentru cafetieră

6. Învelitoare pentru ceainic

7. Mânecute protectoare

8. Pături, altele decât tesăturile cu flori

9. Flori artificiale

10. Pernite de ace

11. Pânză pictată

12. Produse textile pentru tesături suport sau de căptuseală si întărituri

13. Pâsle

14. Produse textile confectionate, vechi când se prezintă explicit că sunt astfel

15. Jambiere

16. Ambalaje care nu sunt noi si sunt vândute ca atare

17. Pălării din fetru

18. Container din materiale textile, care sunt moi si fără fundament

19. Articole de călătorie din materiale textile

20. Tapiserii realizate manual, finisate sau nefinisate, si materiale pentru producerea lor, incluzând fire pentru brodat, vândute separat de pânză si prezentate special pentru folosirea în astfel de tapiserii

21. Fermoare

22. Nasturi si catarame îmbrăcate în materiale textile

23. Coperte de cărti din materiale textile

24. Jucării

25. Părti din materiale textile ale încăltămintei, cu exceptia căptuselilor ce mentin căldura

26. Fete de masă din mai multe componente, cu o suprafată de maximum 500 cm2

27. Haine si mănusi antitermice

28. Suporturi de oua

29. Cutii de farduri

30. Săculeti pentru tutun, din material textil

31. Etuiuri din materiale textile, pentru binoclu, tigări si tigarete, brichete si pieptene

32. Articole de protectie pentru activităti sportive, cu exceptia mănusilor

33. Truse de voiaj, toaletă

34. Articole pentru funeralii

35. Cutii de curătat pantofi

36. Articole de unică folosintă, cu exceptia vatei

Pentru scopurile prezentei hotărâri articolele textile proiectate pentru o singură folosire sau pentru un interval de timp limitat si a căror întrebuintare normală împiedică folosirea în acelasi scop sau fn scop similar sunt considerate articole de unică folosintă.

37. Articole textile care se supiin regulilor cuprinse în Farmacopeea Română, bandaje pentru uz medical si ortopedie si articole textile ortopedice în general

38. Articole textile incluzând corzi, frânghii si sfori cuprinse la pct. 12 din anexa nr. 4, destinate în mod normal:

a) pentru folosirea drept componente ale echipamentului de fabricare si prelucrare a bunurilor

b) pentru incorporarea în aparate, instalatii (de exemplu: pentru încălzire, conditionarea aerului sau iluminare), pentru aplicatii casnice sau altele, pentru masini si alte mijloace de transport sau pentru functionarea, întretinerea ori pentru echipamentul lor, altul decât prelatele si accesoriile textile ale motorului masinii, vândute separat de masină

39. Articole textile pentru protectie si securitate, cum ar fi: centuri de sigurantă, parasute, veste de salvare, parasute de salvare, dispozitive antifoc, haine antigIont si îmbrăcăminte de protectie specială (de exemplu: protectie la foc, la substante chimice sau la alte riscuri)

40. Structuri aerospatiale (de exemplu: săli de sport, expozitii sau depozite), dacă se furnizează date asupra performantelor si specificatii tehnice ale acestor articole

41. Pânze

42. Îmbrăcăminte pentru animale

43. Steaguri si drapele

 

ANEXA Nr. 4

 

PRODUSELE

la care se foloseste etichetarea sau marcarea globală

 

1. Mop

2. Cârpe de curătat

3. Franjuri st garnituri

4. Pasmanterie

5. Centuri

6. Bretele

7. Jartele

8. Sireturi pentru pantofi si ghete

9. Panglici

10. Elastic

11. Ambalaje noi vândute ca atare

12. Sfoară de ambalaj si împletituri pentru agricultură; sfoară, corzi si frânghii, altele decât cele ce se încadrează la pct. 38 din anexa nr. 3

13. Servetele de masă

14. Batiste

15. Plase pentru coc si pentru păr

16. Cravate si papion pentru copii

17. Lavete; mănusi de menaj si flanele pentru fată

18. Ată pentru cusut, remaiat si brodat, prezentată pentru vânzare în greutate netă de maximum 1 g

19. Benzi pentru perdele, storuri si jaluzele

 

ANEXA Nr. 5

 

PRINCIPALELE

elemente suplimentare de identificare-caracterizare, caracteristicile tehnice si calitative ale produselor textile, care se vor înscrie pe etichete pentru informarea consumatorilor

 

Nr. crt.

Grupa de produse

Elemente de identificare*)

1.

Fibre textile

- cantitatea pe unitatea de produse (g)

2.

Fire, inclusiv ată pentru cusut

- finetea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)

- cantitatea pe unitatea de produs (ml, g, după caz)

3.

Tesături si tricouri metraj

- lătimea (cm)

- cantitatea pe unitatea de produs (ml)

- masa (g/m2)

- tratamente speciale de finisare aplicate

4.

Tricoturi metraj

- lătimea (cm)

- cantitatea pe unitatea de produs (ml)

- masa (g/m2)

5.

Ciorapi si dresuri

- finetea firului (densitatea de lungime în Nm, tex, Den)

- mărimea

- modelul, culoarea

6.

Lenjerie de corp, tricotaje, confectionate

- mărimea

- modelul

7.

Lenjerie de pat confectionată

- masa tesăturii (g/m2)

- dimensiuni ale pieselor (cm x cm)

8.

Covoare si mochete

- tipul (plusat, manual, mecanic etc.)

- dimensiuni (cm x cm)

9.

Confectii textile

- mărimea

- modelul

10.

Articole de galanterie, mercerie, pasmanterie, broderie, fermoare

- cantitatea pe unitatea de produs pentru ata pentru cusut pasmanterie (ml, g, după caz)

- dimensiuni

11.

Perdele, huse, draperii, confectionate

- lătimea (cm)

- dimensiuni (cm x cm)

12.

Articole textile de uz gospodăresc - pături, prosoape, plăpumi, fete de masă etc.

- dimensiuni (cm x cm)

13.

Alte produse textile (umbrele, sezIonguri, corturi)

- tratamente speciale aplicate

- dimensiuni


*) Se va indica, acolo unde este cazul, la toate grupele de produse denumirea tratamentului special de finisare aplicat: nesifonabilizate, antimurdărie, antialergice hidrofobizat, impermeabilizat stabilizat dimensional, mercerizare etc.