MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

534. - Hotărâre privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

613. - Hotărâre privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Iasi

 

616. - Hotărâre pentru organizarea conferintei internationale „Uniunea Europeană si NATO, actori în Europa de Sud-Est” din cadrul reuniunii aferente presedintiei române a Balkan Communication Network pe anul 2007

 

618. - Hotărâre privind organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internationali în procesul de elaborare a Declaratiei comune privind navigatia pe căile navigabile interioare si protectia mediului, ce se va desfăsura în România în perioada 25-26 iunie 2007

 

619. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă, pentru populatia din judetul Vrancea, precum si preluarea la rezerva de stat a unor cantităti de produse petroliere acordate ca ajutor umanitar în perioada 2605-2006 si rămase neutilizate

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            185. - Decizie privind numirea domnului Puiu Nicolae Fesan în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAtIEI PUBLICE CENTRALE

 

            387. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

            În conformitate cu Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispozitii aplicabile asigurării creditelor de export pentru operatiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu si lung si Directiva 84/568/CEE a Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 1984 privind obligatiile reciproce ale societătilor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre care actionează în numele sau cu sprijinul statului sau ale departamentelor publice care actionează în locul acestor societăti, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene,

            în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Se înfiintează Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări ca organism fără personalitate juridică, functionând pe lângă Ministerul Economiei si Finantelor, cu scopul de a examina si aproba operatiunile de finantare, garantare si asigurare ce se efectuează de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului.

            (2) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări examinează si avizează emiterea de garantii de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici si subîmprumuturile acordate de Ministerul Economiei si Finantelor.

            (3) Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior înfiintat în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, cu modificările si completările ulterioare, se desfiintează.

            Art. 2. - Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări functionează în baza prezentei hotărâri, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, prevederile acesteia referitoare la Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior aplicându-se Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

CAPITOLUL II

Atributiile si competentele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări

 

            Art. 3. - Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări are următoarele atributii:

            a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor necesare desfăsurării operatiunilor în numele si în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

            b) examinează si aprobă instrumentele specifice derulate în numele si în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. referitoare la:

            1. finantarea, cofinantarea, refinantarea, garantarea, asigurarea si reasigurarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, de dezvoltare a utilitătilor de interes public, de dezvoltare regională, de sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, de protectia mediului înconjurător, ocuparea si formarea personalului, sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, precum si sustinerea tranzactiilor internationale;

            2. emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri si servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător si a garantiilor pentru investitii românesti în străinătate;

3. asigurarea si reasigurarea creditelor de export, a investitiilor românesti în străinătate, a garantiilor de export si a operatiunilor de export în leasing, în numele si în contul statului;

c) examinează si aprobă operatiunile individuale de finantare, garantare si asigurare prevăzute la lit. b) pe care Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. urmează să le desfăsoare în numele si în contul statului;

d) stabileste utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba si desfăsura operatiunile, în numele si în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tară elaborate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

e) examinează si avizează emiterea de garantii de stat pentru împrumuturile contractate de operatorii economici, precum si subîmprumuturile acordate de Ministerul Economiei si Finantelor;

f) poate stabili orice alte instrumente de stimulare a activitătii de comert exterior ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu politica de sustinere a comertului exterior.

Art. 4. - Asigurarea si reasigurarea în numele si în contul statului pentru contractele de export se acordă după cum urmează:

            a) pe termen scurt, pe o durată totală de asumare a riscului de până la 2 ani, care include durata de rambursare si durata de fabricatie;

            b) pe termen mediu si lung, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani, care include durata de rambursare si durata de fabricatie.

            Art. 5. - (1) Asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt se va realiza cu respectarea prevederilor Comunicatului Comisiei Europene către statele membre, în conformitate cu prevederile art. 93 (1) din Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene, pentru punerea în aplicare a art. 92 si 93 din Tratat în activitatea de asigurare a creditelor de export pe termen scurt (97/C 281/03), cu modificările si completările ulterioare.

(2) Asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen mediu si lung pentru operatiuni legate de exportul de bunuri si/sau servicii în tări care nu sunt membre ale Uniunii Europene si care sunt finantate prin credit-cumpărător sau prin credit-furnizor ori plătite în numerar se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfăsurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, pentru operatiunile pe termen mediu si lung legate de exporturi de bunuri si/sau servicii destinate statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Coasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, aferente unor contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene, se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, a creditelor de export aferente operatiunilor de export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 6. - (1) Operatiunile individuale prevăzute la art. 3 lit. c) se vor aproba după cum urmează:

a) până la echivalentul a 50 milioane de euro, aprobarea operatiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări;

b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări va supune proiectele spre aprobare Guvernului.

(2) Aprobarea operatiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) poate fi delegată de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări Consiliului de administratie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în conformitate cu dispozitiile art. 14 alin. (4) din Legea nr. 96/2000, republicată.

(3) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări va ratifica deciziile de aprobare a unor operatiuni luate de Consiliul de administratie al Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit alin. (2), prin hotărâre, la prima sedintă a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări după aprobarea operatiunii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data aprobării

Art. 7. - Normele care reglementează activitătile desfăsurate în numele si în contul statului prevăzute la art. 3 lit. b) se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Organizarea si functionarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări

 

            Art. 8. - (1) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări este alcătuit din 13 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti, reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.

            (2) Desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se face, prin ordin, de către ministrul în subordinea căruia acestia îsi desfăsoară activitatea, în cadrul ministerului din care provin, în conformitate cu anexa nr. 1.

            Art. 9. - (1) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se întruneste de regulă bilunar sau de câte ori este nevoie.

            (2) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se consideră legal întrunit în prezenta majoritătii membrilor, iar hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti.

            (3) În cadrul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări hotărârile se adoptă prin vot deschis sau vot prin corespondentă. în cazul votului împotrivă, acesta trebuie motivat.

Art. 10. - Hotărârile Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se consemnează în registrul de hotărâri tinut de secretariat si sunt semnate de presedinte.

Art. 11. - Pregătirea lucrărilor si analiza proiectelor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se realizează de către directiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit competentelor acestora.

Art. 12. - (1) Lucrările de secretariat ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări vor fi asigurate, ca activitate permanentă si distinctă, de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

(2) Secretariatul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări este alcătuit din cei mult 5 membri, salariati ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., desemnati de presedintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare ai acesteia. Activitatea Secretariatului va fi coordonată de un secretar coordonator, desemnat dintre membrii Secretariatului de către presedintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

(3) Secretariatul asigură comunicarea hotărârilor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări către cei interesati.

Art. 13. - (1) Convocarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se face de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin intermediul Secretariatului Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, cu cel putin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru sedintă.

(2) Odată cu convocarea se vor transmite membrilor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări ordinea de zi a sedintei, precum si setul de materiale pregătite potrivit art. 11 referitoare la proiectele care urmează a fi supuse discutiilor.

(3) Scrisoarea de convocare a Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări împreună cu documentele mai sus mentionate se vor transmite membrilor acestuia prin fax, postă electronică sau prin curier.

(4) De regulă, sedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se vor tine la sediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

Art. 14. - (1) Sedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări sunt conduse de presedinte, în lipsa acestuia, atributiile sale sunt exercitate de unul dintre vicepresedinti.

(2) Secretarul coordonator va verifica prezenta membrilor, consemnând în procesul-verbal al sedintei numărul membrilor prezenti, dezbaterile, precum si voturile exprimate în sedintă sau prin corespondentă, cu motivarea voturilor exprimate împotrivă.

(3) Procesele-verbale ale sedintelor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se consemnează în registrul de procese-verbale tinut prin grija Secretariatului si se semnează de către presedinte si de către secretarul coordonator.

Art. 15. - Eliberarea în orice mod din functia prevăzută în anexa nr. 1 a persoanelor care fac parte din Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări determină si încetarea calitătii de membru, presedinte sau vicepresedinte în cadrul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.

Art. 16. - (1) Pentru activitatea depusă efectiv în cadrul Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, membrii acestuia vor fi remunerati pe bază de indemnizatie lunară, care se plăteste lunar si se suportă de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA

(2) Nivelul indemnizatiei lunare a membrilor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări este de 20% din salariul lunar al presedintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK' - S.A.

(3) Absenta de la două sedinte ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, fără ca votul să fi fost exprimat prin corespondentă, în cadrul aceleiasi luni calendaristice, atrage neplata indemnizatiei pentru luna respectivă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, si Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atributiilor, competentelor si modului de functionare ale Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, precum si a conventiilor-cadru pentru derularea activitătii de finantare si asigurare a creditelor de comert exterior în numele si contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 22 iunie 1992, cu modificările ulterioare.

            Art. 18. - Prevederile referitoare la Comitetul interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior din cadrul Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare referitoare la Comitetul Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior se vor aplica, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări înfiintat prin prezenta hotărâre.

            Art. 19. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 30 mai 2006.

Nr. 534.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări

 

1.

Presedinte

Secretar de stat în Ministerul Economiei si Finantelor - coordonator al Directiei generale de trezorerie si datorie publică

2.

Vicepresedinte

Secretar de stat în cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale - coordonator al Departamentului de comert exterior

3.

Vicepresedinte

Presedintele Băncii de Export-Import a României

4.

Membru

Secretar de stat în Ministerul Economiei si Finantelor - coordonator al Directiei generale

5.

Membru

Secretar de stat - presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

6.

Membru

Vicepresedinte al Băncii de Export-Import a României

7.

Membru

Secretar de stat în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

8.

Membru

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

9.

Membru

Reprezentant al Ministerului Aqriculturii si Dezvoltării Rurale

10.

Membru

Secretarul General al Guvernului

11.

Membru

Reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

12.

Membru

Reprezentant al Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

13.

Membru

Reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor

 

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT

privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfăsurată de Banca de Export-Import a României

EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, pentru operatiunile pe termen mediu si lung legate

de exporturi de bunuri si/sau servicii destinate statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

ARTICOLUL 1

 

            Prezentul regulament transpune Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispozitii aplicabile asigurării creditelor de export pentru operatiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu si lung.

 

ARTICOLUL 2

 

            (1) În baza hotărârilor Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (denumită în continuare EXIMBANK - S.A.) asigură si reasigură în numele si contul statului creditele de export aferente exportului de bunuri si/sau servicii, pe termen mediu si lung, pe o durată totală de asumare a riscului egală cu sau mai mare de 2 ani (care include durata de rambursare si durata de fabricatie), cu respectarea principiilor comune prezentate în continuare.

            (2) În exercitarea activitătilor mentionate la alin. (1), EXIMBANK - S.A. acoperă operatiunile legate de exportul de bunuri si/sau servicii destinate tărilor care nu apartin Uniunii Europene si finantate de un credit-cumpărător sau un credit-furnizor sau plătite în numerar, în limitele competentelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare si celor ale prezentului regulament.

 

CAPITOLUL II

Elementele constitutive ale acoperirii

 

SECTIUNEA 1

Principii generale si definitii

 

ARTICOLUL 3

Domeniul de aplicare a principiilor comune

 

(1) Principiile comune definite în prezentul regulament se aplică asigurării/reasigurării tranzactiilor de export efectuate pe credit-furnizor cu cumpărători publici sau privati, precum si asigurării/reasigurării tranzactiilor de export efectuate pe credit-cumpărător cu împrumutati publici sau privati.

(2) Principiile comune nu se aplică acoperirii riscurilor legate de utilizarea echipamentelor si materialelor de constructie folosite pe plan local, pentru executarea contractului comercial.

(3) Principiile comune se aplică acoperirii tuturor riscurilor enuntate la art. 6. Totusi, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, poate limita, de la caz la caz, riscurile acoperite prin asigurare/reasigurare.

(4) Atunci când toate obligatiile unui debitor privat sunt integral si în mod neconditionat garantate de către un organism care este considerat public în conformitate cu art. 7, se aplică principiile comune cu privire la debitorii publici.

(5) Termenul debitor folosit in prezentul regulament desemnează fie cumpărătorul, fie împrumutatul mentionat la alin. (1), fie garantul lor pentru operatiunea asigurată.

 

ARTICOLUL 4

Caracteristicile creditului-furnizor

 

            (1) Termenul credit-furnizor se aplică unui contract comercial care prevede exportul de bunuri si/sau servicii originare din România, încheiat între unul sau mai multi furnizori si unul sau mai multi cumpărători si în virtutea căruia cumpărătorul (cumpărătorii) se angajează să plătească furnizorului (furnizorilor) în numerar sau pe credit.

(2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-furnizor prevăzute în prezentul regulament se aplică în cazul în care beneficiarul asigurării este o întreprindere stabilită în România în conformitate cu art. 48 din Tratatul de înfiintare a Comunitătii Europene.

(3) În cazul în care un contract comercial este finantat printr-un credit-cumpărător sau prin orice altă formulă financiară, pentru asigurarea acordată exportatorului pentru contractul comercial propriu-zis se aplică regulile de asigurare a creditelor-furnizor stabilite în prezentul regulament.

 

ARTICOLUL 5

Caracteristicile creditului-cumpărător

 

(1) Termenul credit-cumpărător desemnează un acord de împrumut încheiat între una sau mai multe institutii financiare si unul ori mai multi împrumutati, pentru finantarea unui contract comercial de export de bunuri si/sau servicii originare din România, în temeiul căruia institutia (institutiile) de credit se angajează să plătească în numerar, în numele cumpărătorului (cumpărătorilor)/ împrumutatului (împrumutatilor), furnizorului (furnizorilor) în cadrul operatiunii respective, în timp ce cumpărătorul (cumpărătorii)/împrumutatul (împrumutatii) rambursează suma institutiilor creditoare la termenul stabilit.

(2) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică atunci când EXIMBANK - S.A. acordă asigurare în numele si contul statului unor institutii financiare, indiferent de locul unde acestea au fost înfiintate sau înregistrate, cu conditia ca acest credit-cumpărător să constituie un angajament neconditionat al împrumutatului de a-si rambursa datoria, independent de executarea contractului comercial care urmează să fie finantat.

(3) Regulile de asigurare/reasigurare a creditului-cumpărător stabilite în prezentul regulament se aplică asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului unei institutii financiare în legătură cu titlurile negociabile detinute în mod corespunzător de către această institutie financiară si plătibile de către un cumpărător în conformitate cu orice formulă de finantare a unui contract comercial.

 

ARTICOLUL 6

Definirea riscurilor acoperite

 

            (1) Riscul comercial aferent debitorilor privati este definit la art. 16-18.

            (2) Riscul politic aferent debitorilor privati este definit la art 19-24, iar cel aferent debitorilor publici este definit la art. 17-24.

            (3) Riscul de prelivrare este definit la art. 8 alin. (2).

            (4) Riscul de postlivrare este definit la art. 8 alin. (3).

 

ARTICOLUL 7

Statutul debitorului

 

            (1) Orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăsi autoritatea publică si care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ este considerată debitor public. Aceasta poate fi fie un debitor suveran, adică o entitate care actionează în numele si cu garantia statului, cum ar fi, de exemplu, ministerul de finante sau banca centrală, fie orice altă entitate publică subordonată, cum ar fi autoritătile regionale, locale sau parastatale ori alte institutii publice.

            (2) Pentru a aprecia statutul unui debitor, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare următoarele elemente:

            - statutul juridic al debitorului;

            - posibilitatea reală de initiere a unei actiuni juridice împotriva debitorului;

            - sursele de finantare si de venituri ale debitorului; trebuie să se ia în considerare faptul că un debitor public poate, de asemenea, să-si achite datoriile apelând la resurse care nu provin din fonduri guvernamentale, ci, de exemplu, din venituri provenite din impozitele si taxele locale sau din furnizarea de servicii publice;

            - gradul de influentă sau de control pe care îl poate exercita asupra debitorului guvernul tării în care activează debitorul.

            (3) Orice debitor care nu este public în conformitate cu criteriile mentionate anterior este, în principiu, considerat privat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obiectul asigurării/reasigurării

 

ARTICOLUL 8

Riscurile acoperite

 

            (1) Riscurile acoperite sunt riscurile de aparitie a pierderii care rezultă din riscul de prelivrare si riscul de postlivrare.

(2) Pierderea care rezultă din riscul de prelivrare se produce atunci când executarea obligatiilor contractuale de către titularul politei sau fabricarea bunurilor/executarea serviciilor sau obiectivelor comandate a fost întreruptă pe o perioadă de 6 luni consecutive, cu conditia ca această întrerupere să fi fost în mod direct si exclusiv cauzată de unul sau mai multi dintre factorii generatori de pierdere mentionati la art. 16-24.

(3) Pierderea care rezultă din riscul de postlivrare se produce atunci când titularul politei se găseste în imposibilitatea de a recupera orice sumă care îi este datorată în baza contractului comercial sau acordului de împrumut în cauză, într-o perioadă de 3 luni de la data scadentei, cu conditia ca neplata să fie rezultatul direct si exclusiv al producerii unuia sau mai multor factori generatori de pierdere mentionati la art. 16-24.

(4) Atunci când riscul aferent unui credit-cumpărător este acoperit printr-o garantie neconditionată, EXIMBANK - S.A. poate aplica principiile si procedurile stipulate la art. 34-35 si la art. 49 alin. (1).

 

ARTICOLUL 9

Valoarea asigurată

 

(1) Acoperirea riscului de prelivrare se aplică, în limita valorii contractului, cheltuielilor efectuate de titularul politei pentru executarea obligatiilor sale contractuale sau pentru fabricarea bunurilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca aceste cheltuieli să fie strict legate de executarea contractului.

Acoperirea riscului de prelivrare nu se aplică:

- cheltuielilor privind bunurile si/sau serviciile pentru care cad sub incidenta unei alte polite de asigurare a riscului de postlivrare;

- sumelor achitate de către titularul politei ca urmare a executării unor garantii de export emise conform prevederilor contractului acoperit. Această dispozitie nu împiedică totusi EXIMBANK - S.A. să acopere acest risc în afara domeniului de aplicare al prezentului regulament;

- sumelor corespunzătoare penalitătilor si daunelor-interese plătite debitorului de către titularul politei.

(2) Acoperirea riscului de postlivrare se poate aplica sumelor (principal si dobânzi) datorate de către cumpărător în temeiul contractului comercial sau de către împrumutat în temeiul acordului de împrumut, inclusiv, după caz, dobânzilor exigibile după data scadentei (dobânzi aferente principalului nerambursat la termen).

Acoperirea riscului de postlivrare nu se aplică sumelor corespunzătoare penalitătilor si daunelor-interese plătite debitorului de către titularul politei.

 

ARTICOLUL 10

Procentul asigurat

 

            (1) Procentul asigurat si modalitatea de determinare a valorii maxime a despăgubirii pe care EXIMBANK - S.A. le stabileste în numele si contul statului sunt precizate în mod expres în polita de asigurare.

            (2) Dacă procentul asigurat este mai mare de 95%, EXIMBANK - S.A. se va conforma principiilor si procedurilor stipulate la art. 34-35 si la art. 49 alin. (1).

 

ARTICOLUL 11

Procentul neasigurat

 

            Fără a aduce atingere dispozitiilor art. 10 alin. (2), titularul politei va suporta orice procent neasigurat. EXIMBANK '- S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, îl poate autoriza pe titularul politei să transfere în totalitate sau partial acest procent neasigurat.

 

ARTICOLUL 12

Asigurarea/Reasigurarea tranzactiilor efectuate în monede străine

 

            În cazul tranzactiilor care prevăd ca plata sau finantarea să fie efectuată în una sau mai multe monede străine, EXIMBANK - S.A. poate acorda, în numele si contul statului, asigurare/reasigurare în oricare dintre aceste monede.

 

ARTICOLUL 13

Livrări din state terte

 

            Subcontractele încheiate cu parteneri care provin din unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene sunt incluse în mod automat în asigurare, în conformitate cu Decizia 82/854/CEE a Consiliului European din 10 decembrie 1982 privind regulile din domeniul garantiilor de export si al finantării exportului, aplicabile anumitor subcontracte încheiate cu parteneri care provin din alte state membre sau din tări care nu sunt membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 14

Intrarea în vigoare a asigurării/reasigurării

 

            (1) În cazul unui credit-cumpărător, asigurarea/ reasigurarea intră în vigoare la data intrării în vigoare a acordului de împrumut, cu conditia îndeplinirii tuturor conditiilor prealabile prevăzute în polita de asigurare a creditului de export si în acordul de împrumut.

            (2) În cazul unui credit-fumizor, asigurarea/reasigurarea riscului de prelivrare intră în vigoare la data intrării în vigoare a contractului comercial, cu conditia îndeplinirii tuturor conditiilor prealabile prevăzute în polita de asigurare a creditului de export si în contractul comercial.

            (3) Acoperirea riscului de postlivrare intră în vigoare la data la care executarea integrală a obligatiilor contractuale ale titularului politei îi dă acestuia dreptul de a primi plata, cu conditia să fi fost îndeplinite toate conditiile prealabile prevăzute în polita de asigurare a creditului de export si în contractul comercial. Totusi, acoperirea riscului de postlivrare poate intra în vigoare la data fiecărei livrări sau expedieri partiale, cu conditia ca, în conformitate cu termenii contractuali, să se acorde titularului politei dreptul la primirea unei sume fixe si definitive, corespunzând valorii bunurilor si/sau serviciilor livrate sau expediate.

 

SECTIUNEA a 3-a

Factorii generatori de pierdere si exonerarea de răspundere

 

ARTICOLUL 15

 

            Obligatia EXIMBANK - S.A. în calitate de asigurător în numele si contul statului EXIMBANK - S.A. va plăti, în numele si în contul statului, despăgubiri pentru pierderile datorate în mod direct si exclusiv producerii unuia sau mai multora dintre factorii generatori de pierdere definiti la art. 16-24.

 

ARTICOLUL 16

Insolventa

 

            Insolventa - insolventa de jure sau de facto a debitorului privat si, după caz, a garantului acestuia.

 

ARTICOLUL 17

Neplata

 

            Neplata - neefectuarea plătii de către debitor si, după caz, de către garantul acestuia.

 

ARTICOLUL 18

Denuntarea unilaterală sau refuzul arbitrar

 

            Denuntarea unilaterală sau refuzul arbitrar - decizia cumpărătorului, beneficiar al unui credit-furnizor, de a suspenda sau de a denunta contractul comercial ori de a refuza preluarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fără a fi îndreptătit să o facă.

 

ARTICOLUL 19

Decizia unei tări terte

 

            Decizia unei tări terte - orice act sau decizie luată de către guvernul unei tări, alta decât România sau tara titularului politei, inclusiv orice act sau decizie a autoritătilor publice, asimilate unei interventii a guvernului, care împiedică executarea acordului de împrumut sau a contractului comercial, după caz.

 

ARTICOLUL 20

Moratoriul

            Moratoriul - moratoriul general declarat de guvernul tării debitorului sau de cel al unei terte tări, prin intermediul căreia trebuie efectuată plata datorata în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.

 

ARTICOLUL 21

Blocarea sau întârzierea transferului de fonduri

 

            Blocarea sau întârzierea transferului de fonduri - evenimente politice, dificultăti economice sau măsuri legislative ori administrative care survin sau sunt luate în afara României si care blochează ori întârzie transferul fondurilor virate în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial.

 

ARTICOLUL 22

Dispozitii legale adoptate în tara debitorului

 

            Dispozitii legale adoptate în tara debitorului - dispozitii legale adoptate în tara debitorului, prin care se stipulează că plătile efectuate de debitor trebuie să fie făcute în moneda locală, fără a tine cont de faptul că, urmare a fluctuatiilor cursului de schimb, aceste plăti, convertite în moneda contractului comercial sau a acordului de împrumut, nu mai acoperă valoarea creantei în momentul transferului de fonduri.

 

ARTICOLUL 23

Decizii ale Guvernului României

 

            Decizii ale Guvernului României - orice act sau decizie luată de Guvernul României, inclusiv orice acte sau decizii ale Uniunii Europene, care vizează comertul între un stat membru si tări terte, cum ar fi o interdictie de a exporta, cu conditia ca efectele sale să nu fie acoperite pe alte căi de guvernul respectiv.

 

ARTICOLUL 24

Forta majoră

 

            Forta majoră - cazuri de fortă majoră care survin în afara României si care ar putea include războaie, inclusiv războaie civile, revolutii, revolte, tulburări sociale, cicloane, inundatii, seisme, eruptii vulcanice, tsunami si accidente nucleare, cu conditia ca efectele acestora să nu fie acoperite în alt mod.

 

ARTICOLUL 25

Exonerarea de răspundere

 

            EXIMBANK - S.A., în numele si în contul statului, va fi exonerată de răspundere pentru orice pierdere care se datorează direct sau indirect următoarelor cauze:

            - orice actiune sau omisiune a titularului politei sau a oricărei alte persoane care actionează în numele acestuia;

            - orice prevedere care limitează drepturile titularului politei, inclusă în acordul de împrumut, în contractul comercial sau în orice alt document accesoriu la acestea prin care se materializează sau se constituie garantiile colaterale;

            - orice acord încheiat între titularul politei si debitor după încheierea acordului de împrumut sau a contractului comercial si care împiedică ori întârzie plata creantei;

            - în cazul creditului-furnizor, orice neexecutare a obligatiilor care revin subcontractantilor, cocontractantilor sau altor furnizori, cu conditia ca această neexecutare să nu se datoreze evenimentelor politice descrise printre factorii generatori de pierdere enumerati la art. 19-24.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii aplicabile plătii despăgubirii

 

ARTICOLUL 26

Perioada de asteptare pentru plata despăgubirii

 

            (1) Perioada de asteptare pentru plata despăgubirii corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, conform prevederilor art. 8 alin. (2) si (3).

            (2) Nu se aplică nicio perioadă de asteptare pentru plata despăgubirii în următoarele situatii:

            - atunci când, în cazul unui debitor privat, neplata se datorează insolventei de jure sau de facto a acestuia;

            - în cazul unui acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei.

 

ARTICOLUL 27

           

            Plata despăgubirii si subrogarea în drepturile titularului politei de asigurare

            (1) Titularul politei este îndreptătit să primească despăgubirea la expirarea perioadei de asteptare definite la art. 26, cu conditia ca termenii si conditiile prealabile asigurării si plătii despăgubirii să fi fost îndeplinite, creanta pentru care urmează să se plătească despăgubirea să fie valabilă din punct de vedere juridic si titularul politei să fi administrat riscul cu responsabilitatea necesară.

            (2) Odată cu plata despăgubirii, EXIMBANK - S.A. se subrogă în drepturile care revin titularului politei în temeiul acordului de împrumut sau al contractului comercial, după caz.

 

ARTICOLUL 28

Garantii

 

            În cazul în care obligatiile debitorului fată de titularul politei sunt acoperite de o garantie sau de alt colateral, titularul politei trebuie să îsi fi luat toate măsurile necesare, asa cum sunt ele prevăzute în cadrul politei, nu numai pentru a se asigura că această garantie sau colateral sunt în vigoare si pot fi executate, dar si pentru a le executa efectiv.

 

ARTICOLUL 29

Calcularea despăgubirii

 

            Fără a aduce atingere dispozitiilor art. 33, la calcularea despăgubirii EXIMBANK - S.A. va urmări să nu plătească titularului politei o sumă mai mare decât valoarea efectivă a pierderilor totale înregistrate de acesta si/sau mai mare decât valoarea pe care titularul politei era efectiv îndreptătit să o primească, fie de la împrumutat în temeiul acordului de împrumut, fie de la cumpărător în temeiul contractului comercial, după caz.

 

ARTICOLUL 30

Plata despăgubirii

 

            (1) Despăgubirea se plăteste fără întârziere în termen de o lună de la data expirării perioadei de asteptare, cu conditia ca EXIMBANK - S.A. să fi fost informată imediat despre producerea riscului asigurat si să fi primit în timp util toate informatiile, documentele si dovezile cu ajutorul cărora va atesta valabilitatea creantei.

            (2) În cazul riscului de prelivrare, despăgubirea se plăteste în termen de o lună fie de la data expirării perioadei de asteptare, fie de la data predării raportului întocmit, după caz, de către un expert, fie de la data la care titularul politei si EXIMBANK - S.A. se pun de acord asupra valorii despăgubirii, data finală a plătii fiind cea mai târzie dintre cele 3.

 

ARTICOLUL 31

Pierderi disputate

 

            În baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, în cazul în care pierderile care fac obiectul cererii de despăgubire prezentate de către titularul politei sunt aferente unor drepturi care sunt în dispută, EXIMBANK - S.A. poate amâna plata despăgubirii până când disputa se rezolvă în favoarea titularului politei de către instanta judecătorească sau organismul de arbitraj desemnat în acordul de împrumut sau în contractul comercial, după caz.

 

ARTICOLUL 32

Acordul bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei

 

            (1) În cazul în care acordul de împrumut sau contractul comercial face obiectul unui acord bilateral interguver­namental de restructurare a datoriei, titularul politei va respecta termenii si conditiile acestui acord atât în ceea ce priveste partea acoperită, cât si partea neacoperită ale acordului de împrumut sau contractului comercial. Titularul politei îi acordă EXIMBANK - S.A. toată asistenta necesară pentru a permite executarea acestui acord de restructurare a datoriei.

            (2) În cazul în care suma asigurată este inclusă într-un acord bilateral interguvernamental de restructurare a datoriei, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, poate renunta la termenul de o lună prevăzut la art. 30, după intrarea în vigoare a acestui acord bilateral.

 

ARTICOLUL 33

Cheltuielile suplimentare

 

            (1) Cheltuielile suplimentare care rezultă din actiunile întreprinse pentru a limita sau a evita pierderea pot fi acoperite de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, proportional cu procentul acoperit prevăzut de polita de asigurare a creditului, cu conditia aprobării lor de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări. Aceste cheltuieli suplimentare includ costurile de actionare în justitie si alte cheltuieli judiciare efectuate în vederea limitării sau evitării pierderii, dar exclud cheltuielile efectuate pentru atestarea valabilitătii unei creante.

            (2) În cazul în care totusi aceste cheltuieli sunt aferente sumelor sau scadentelor neacoperite de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, ele vor fi distribuite în mod proportional asupra sumelor ori scadentelor acoperite si neacoperite.

 

CAPITOLUL III

Prima de asigurare

 

ARTICOLUL 34

Principii generale de determinare a primei de asigurare

 

            Primele de asigurare trebuie să conveargă. în acest scop, prima percepută pentru asigurarea creditelor de export trebuie:

            - să corespundă riscului acoperit (risc de tară, suveran, public si/sau privat);

            - să reflecte într-un mod corespunzător scopul si calitatea asigurării acordate;

            - să fie stabilită la un nivel suficient pentru a acoperi, pe termen lung, costurile administrative si pierderile.

 

ARTICOLUL 35

Calitatea asigurării

 

            La evaluarea calitătii asigurării, asa cum se mentionează la art. 34, EXIMBANK - S.A. poate lua în considerare în mod corespunzător procentul asigurat, termenii si conditiile asigurării si orice alt element care afectează calitatea asigurării.

 

ARTICOLUL 36

Evaluarea riscului de tară

 

            Nivelul primei de asigurare care urmează să fie percepută pentru fiecare tară sau categorie de tări se va stabili pe baza unei evaluări adecvate a riscului de tară.

 

ARTICOLUL 37

Bonitatea debitorului

 

            La stabilirea cotelor de primă, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare, în mod corespunzător, bonitatea debitorului, inclusiv statutul acestuia, în conformitate cu prevederile art. 7.

 

ARTICOLUL 38

Durata de risc

 

            La calcularea primei de asigurare, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare durata totală a riscului, precum si termenii si conditiile de rambursare a principalului si de plată a dobânzii.

 

ARTICOLUL 39

Baza de calcul a primei de asigurare

 

            (1) Prima este plătită în functie de valoarea asigurată si este determinată, pe cât posibil, pe baza nivelurilor minime de referintă ale primei. Nivelurile minime de referintă sunt exprimate ca procente dintr-o valoare de referintă, ca si cum prima se va achita integral la data intrării în vigoare a politei; în cazul riscului de postlivrare, această valoare de referintă reprezintă cel putin echivalentul valorii principalului la credit sau al valorii portiunii (re) finantate din contractul comercial, iar în cazul riscului de prelivrare, valoarea de referintă reprezintă diferenta dintre vaioarea contractului si avansul plătit.

            (2) În cazul riscului de prelivrare, valoarea asigurată pote fi diminuată până la nivelul pierderii maxime previzionate.

 

ARTICOLUL 40

Plata primei

 

            (1) Valoarea totală a primei de asigurare se poate achita integral la data intrării în vigoare a politei de asigurare a creditului sau la data intrării în vigoare a contractului comercial ori a acordului de împrumut.

            (2) Prima de asigurare poate fi plătită în rate sau ca marjă adăugată la dobândă, cu conditia ca acestea să corespundă, în termeni de valoare actualizată netă, valorii primei prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL IV

Politica de acoperire a riscului de tară

 

ARTICOLUL 41

Stabilirea politicii de acoperire a riscului de tară

 

(1) EXIMBANK - S.A., tinând cont de mărimea fondurilor statului puse la dispozitia sa si de constrângerile economice structurale, va propune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări politica de acoperire a riscului de tară, pe baza propriei metodologii de evaluare a riscului de tară, a expunerii existente pentru fiecare tară si a structurii portofoliului de risc pe tări.

(2) În scopul stabilirii politicii de acoperire a riscului de tară, EXIMBANK - S.A. va lua în considerare cIasificarea tării fiecărui debitor.

(3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. are dreptul de a suspenda sau limita acoperirea operatiunilor efectuate către o anumită tară, indiferent de clasa de risc a acesteia.

 

ARTICOLUL 42

Stabilirea volumului total al expunerilor existente

 

            Volumul total al expunerilor existente se stabileste, în limitele procentului acoperit, în functie de volumul operatiunilor efectuate pe termen mediu si lung.

 

ARTICOLUL 43

Riscul de tară

 

            (1) În cadrul politicii de acoperire a riscului de tară aprobate de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. nu va aplica, în principiu, nicio restrictie tărilor care apartin grupului încadrat în categoria cu riscul cel mai mic.

            (2) În ceea ce priveste alte tări, în baza aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica anumite restrictii în politica de acoperire.

            (3) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, chiar dacă politica de acoperire nu se aplică unei tări sau unui grup de tări, EXIMBANK - S.A. poate totusi acoperi în mod exceptional anumite operatiuni pe considerente de politică bilaterală sau de interes national ori în cazul în care schimbul de valută liber convertibilă este disponibil pentru operatiunea respectivă.

            (4) În cazul tărilor mentionate la alin. (2), EXIMBANK - S.A. poate supune spre aprobare Comitetului Interministerial de Finantări Garantii si Asigurări limite de expunere, cum ar fi:

            - totalul expunerii existente pe acea tară;

            - volumul total al ofertelor de asigurare;

            - valoarea noilor contracte care urmează să fie asigurate;

            - suma maximă asigurată pentru fiecare operatiune. Aceste limite de expunere pot fi stabilite la nivel agregat

pe tară sau pe criterii alternative.

            (5) În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate, de asemenea, să majoreze prima aplicabilă.

            (6) De regulă nu se aplică nicio restrictie în politica de acoperire pentru o anumită tară atât timp cât limita de expunere stabilită nu este depăsită.

 

ARTICOLUL 44

Conditii specifice de acoperire a riscului de tară

 

În baza aprobării Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. poate aplica în mod sistematic unei anumite tări, independent de categoria de risc din care aceasta face parte, anumite conditii de acoperire, cum ar fi:

- garantie de plată si/sau transfer emisă de banca centrală sau de ministerul de finante din tara respectivă;

- acreditiv irevocabil sau garantie bancară;

- prelungirea perioadei de asteptare;

- reducerea procentului asigurat;

- restrictionarea acoperirii pentru anumite sectoare de activitate sau anumite tipuri de proiecte.

 

CAPITOLUL V

Proceduri de notificare

 

ARTICOLUL 45

Scopul procedurilor de notificare

 

            (1) EXIMBANK - S.A. va pune în aplicare procedurile expuse în continuare, în completarea principiilor comune enuntate în cap. I, II si III.

            (2) Prezentele proceduri le completează pe cele definite în Decizia Consiliului 73/391/CEE din 3 decembrie 1973 privind procedurile de consultare si de informare în domeniul asigurării de credite, al garantiilor la credite si al finantării, cu amendamentele ulterioare.

 

ARTICOLUL 46

Tipuri de proceduri de notificare

 

            (1) EXIMBANK - S.A. poate efectua 4 tipuri de proceduri de notificare destinate Comisiei si altor asigurători:

            - notificarea anuală pentru informare;

            - notificarea pentru decizie;

            - notificarea exante pentru informare; si

            - notificarea ex post pentru informare.

            (2) Datele furnizate în cadrul acestor proceduri de notificare vor avea caracter confidential.

 

ARTICOLUL 47

Notificarea anuală pentru informare

 

            (1) La sfârsitul fiecărui an, dar nu mai târziu de data de 30 aprilie a anului următor, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalti asigurători si Comisiei un raport retrospectiv al activitătii derulate în cursul anului precedent. Raportul respectiv va viza toate tările debitoare si va preciza, pentru fiecare dintre aceste tări, următoarele:

- valoarea totală a asigurării acordate de EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului;

- valoarea expunerii existente, conform modalitătii de stabilire a acesteia, mentionată la art. 42;

- valoarea primelor încasate;

- valoarea recuperărilor; si

- valoarea despăgubirilor plătite.

(2) La începutul fiecărui an, cel mai târziu până la data de 31 ianuarie, EXIMBANK - S.A. va transmite celorlalti asigurători si Comisiei raportul cu privire la politica de acoperire, inclusiv tipul si nivelul limitelor de expunere, precum si conditiile pe care intentionează să le impună în activitatea sa, politica pe care o are în vedere sau pe care o va practica în cursul anului viitor, după aprobarea de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări.

 

ARTICOLUL 48

Notificarea pentru decizie

 

            (1) În cazul ofertelor concurente ale unor exportatori sau bănci din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A. va răspunde prompt oricărei solicitări de informatii transmise de un alt asigurător implicat cu privire la statutuf debitorului în cadrul tranzactiei respective, asa cum este definit la art. 7.

            (2) În eventualitatea unor divergente asupra statutului debitorului, asigurătorii implicati vor pune la dispozitia celorlalti asigurători informatia respectivă si pentru a ajunge la o întelegere asupra acestui statut.

            (3) În cazul în care asigurătorii nu se pot întelege asupra statutului debitorului în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii de informatii, asigurătorii implicati vor aduce la cunostintă Comisiei tema respectivă, împreună cu informatiile relevante, iar Comisia va lua o decizie în conformitate cu procedura de notificare în vigoare.

 

ARTICOLUL 49

Notificarea exante pentru informare

 

            (1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, intentionează să acorde o derogare de la dispozitiile prezentului regulament prin acordarea de conditii de asigurare mai avantajoase în cadrul unei singure sau mai multor tranzactii ori în unul sau mai multe sectoare ori uneia sau mai multor tări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intentia sa celorlalti asigurători si Comisiei cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să producă efecte, precizând motivele derogării respective - de exemplu, necesitatea de a se alinia la conditiile celorlalti competitori, precum si nivelul primei pe care intentionează să o perceapă.

(2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, intentionează să aplice un nivel de primă de asigurare mai mic decât cel pe care îl notifică anual în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. este obligată să notifice intentia sa celorlalti asigurători si Comisiei cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte ca decizia sa să intre în vigoare.

(3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, în urma notificării efectuate de un alt asigurător, conform modalitătii prezentate la alin. (1) sau (2), intentionează să acorde conditii mai favorabile decât asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. trebuie să notifice intentia sa celorlalti asigurători si Comisiei cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să intre în vigoare, precizând procentul de primă pe care intentionează să îl aplice.

(4) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, intentionează să asigure anumite operatiuni cu debitori din tări pentru care în mod normal nu acordă asigurare, în conformitate cu art. 43 alin. (3), EXIMBANK - S.A. va notifica intentia sa celorlalti asigurători si Comisiei cu cel putin 7 zile lucrătoare înainte ca această decizie să intre în vigoare, precizând procentul de primă pe care intentionează să îl aplice.

 

ARTICOLUL 50

Notificarea ex post pentru informare

 

(1) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, decide să acorde o derogare de la dispozitiile prezentului regulament prin acordarea de conditii de asigurare mai putin avantajoase în cadrul uneia sau mai multor tranzactii, în unul ori mai multe sectoare, uneia sau mai multor tări ori chiar la nivelul mecanismului său general, EXIMBANK - S.A. va notifica celorlalti asigurători si Comisiei decizia luată, cel mai târziu la data de 31 ianuarie, pentru anul calendaristic precedent.

(2) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, decide să ajusteze unul sau mai multe elemente ale politicii de acoperire a riscului de tară aprobate, comunicată prin notificările anuale transmise în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2), EXIMBANK - S.A. va notifica imediat decizia luată celorlalti asigurători si Comisiei.

(3) În cazul în care EXIMBANK - S.A., cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, în urma primirii unei notificări de la alt asigurător, efectuată în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) si/sau (2), decide să acorde aceleasi conditii de asigurare ca si asigurătorul care a făcut această primă notificare, EXIMBANK - S.A. va notifica imediat ceilalti asigurători si Comisia.

(4) EXIMBANK - S.A. poate răspunde fără întârziere si în mod detaliat oricărei cereri de clarificare sau de transmitere de informatii cu privire la activitatea sa, transmisă de alti asigurători sau de Comisie.

 

ARTICOLUL 51

Utilizarea unui sistem de postă electronică

 

            Toate notificările vor fi transmise de EXIMBANK - S.A. conform procedurii în vigoare. Acestea se vor transmite în mod normal prin sistemul de postă electronică sau, după caz, prin orice alt mijloc adecvat de comunicare scrisă.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT

privind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.,

în numele si în contul statului, a creditelor de export aferente operatiunilor de export realizate în cooperare

de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene

 

ARTICOLUL 1

 

            Prezentul regulament transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE privind obligatiile reciproce ale societătilor de asigurare a creditelor la export ale statelor membre, care actionează în numele sau cu sprijinul statului, ori ale departamentelor publice care actionează în locul acestor societăti, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 2

 

            (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (EXIMBANK - S.A.) poate coasigura în numele si în contul statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori în mai multe state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea principiilor enuntate în prezentul regulament, privind obligatiile reciproce ale institutiilor de asigurare a creditelor de export din statele membre ale Uniunii Europene.

            (2) În cazul în care, în baza hotărârii Comitetului interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. acordă, în numele si în contul statului, împreună cu un asigurător sau cu un departament public al unui alt stat membru al Uniunii Europene (care are calitatea de coasigurător), acoperire aferentă unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre, EXIMBANK - S.A. va respecta, în ceea ce priveste obligatiile sale, prevederile prezentului regulament.

            (3) Pentru fiecare operatiune de coasigurare, în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, EXIMBANK - S.A. încheie în numele si în contul statului o conventie de coasigurare cu ceilalti coasigurători.

 

ARTICOLUL 3

 

            În întelesul prezentului regulament si al Directivei Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE operatiuni realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferitele state membre ale Uniunii Europene sunt operatiunile în cadrul cărora:

            - o întreprindere (denumită contractant principal) subcontractează uneia sau mai multor întreprinderi (denumite subcontractanti) din unul ori din mai multe state membre ale Uniunii Europene un contract de export pentru care este unică titulară, încheiat cu o întreprindere (denumită cumpărător) situată fie într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, fie într-un stat membru, altul decât cele în care se află contractantul principal si subcontractantii; si

            - contractantul principal s-a angajat să plătească subcontractantului/subcontractantilor fractiunea care le este datorată din sumele care îi sunt plătite de cumpărător, precum si să îndeplinească toate formalitătile care pot fi eventual necesare transferului fractiunii sumelor plătite de către cumpărător si care este datorată subcontractantului/ subcontractantilor; si

            - între subcontractant/subcontractanti si cumpărător nu există niciun raport juridic; si

            - asigurătorul de credite al contractantului principal (denumit asigurătorul principal) si asigurătorul/asigurătorii subcontractantului/subcontractantilor (denumiti coasigurători) sunt dispusi să asigure, fiecare în conditiile uzuale ale politelor lor, partea de operatiune care este executată în tara respectivă a fiecăruia, împotriva riscurilor definite de acestia în conventia de coasigurare încheiată.

 

ARTICOLUL 4

 

            În exercitarea activitătilor prevăzute la art. 2, EXIMBANK - S.A., în numele si contul statului, poate participa în calitate de asigurător principal sau în calitate de coasigurător al unuia sau al mai multor subcontractanti ai contractantului principal, asa cum aceste notiuni sunt definite în art. 3.

 

ARTICOLUL 5

 

            (1) Conventiile pe care EXIMBANK - S.A. le încheie în fiecare caz în parte în exercitarea activitătilor prevăzute la art. 2 sunt supuse prevederilor prezentului regulament.

            (2) Prevederile prezentului regulament nu exclud adoptarea de către Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, pe baza propunerilor EXIMBANK - S.A., a unor dispozitii suplimentare care nu aduc atingere domeniului de aplicare al prezentului regulament.

 

ARTICOLUL 6

 

            În cazul în care încheie conventii în calitate de asigurător principal în numele si contul statului, asumându-si gestiunea riscului, inclusiv pentru părtile subcontractante, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligatii:

            - să ofere contractantului principal, pentru partea sa din contract, asigurare împotriva riscurilor definite în conventia încheiată;

            - să nu accepte nicio modificare a termenelor de derulare a contractului de export (valoare, modalitate de livrare, modalitate de plată etc.) sau a contractului încheiat de către contractantul principal si subcontractant/ subcontractanti pentru executarea contractului principal, cu exceptia cazului în care modificările sunt efectuate cu acordul coasigurătorului/coasigurătorilor;

            - să nu îsi decline responsabilitatea fată de polita de asigurare emisă pentru contractantul principal, ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor de către acesta din urmă, fără înstiintarea în prealabil a coasigurătorului/coasigurătorilor;

            - să nu declare expirarea valabilitătii politei de asigurare fără să înstiinteze coasigurătorul/coasigurătorii;

            - să notifice coasigurătorul/coasigurătorii cu privire la orice fapt despre care ia cunostintă si care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori conduce la producerea daunei;

            - în cazul producerii daunei, să consulte coasigurătorul/coasigurătorii asupra măsurilor care trebuie luate; decizia de recunoastere a daunei va trebui să fie luată, pe cât posibil, de comun acord, valoarea despăgubirii si modalitătile de reglementare ale acesteia fiind stabilite în conformitate cu prevederile fiecărei polite;

            - în cazul producerii daunei, EXIMBANK - S.A. va lua ea însăsi sau va cere contractantului principal să ia măsurile necesare în vederea recuperării sumelor neplătite si să remită coasigurătorului/coasigurătorilor cota-parte care îi/le revine din sumele recuperate, îndeplinind si formalitătile necesare transferului acesteia. Cheltuielile de recuperare vor fi repartizate între toti asigurătorii,

proportional cu cota-parte ce revine fiecăruia din contractul asigurat;

            - în caz de reziliere a politei de asigurare acordate contractantului principal, EXIMBANK - S.A. va face tot posibilul pentru a se conforma obligatiilor prevăzute în prezentul articol.

 

ARTICOLUL 7

 

            În cazul în care încheie conventii în calitate de coasigurător în numele si contul statului, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligatii:

            - să asigure partea din operatiune care este în sarcina subcontractantului din tara sa, împotriva riscurilor definite în conventia de coasigurare încheiată;

            - să nu accepte nicio modificare a contractului încheiat între contractantul principal si subcontractant/subcontractanti privind termenele de derulare a contractului încheiat cu cumpărătorul, decât cu acordul asigurătorului principal;

            - să nu îsi decline responsabilitatea fată de polita emisă pentru subcontractant, ca urmare a neîndeplinirii obligatiilor acestuia, fără să înstiinteze asigurătorul principal;

            - să nu declare expirarea valabilitătii politei fără să înstiinteze asigurătorul principal;

            - să notifice asigurătorul principal asupra oricărui fapt despre care ia cunostintă si care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori care ar putea să conducă la producerea daunei;

            - în caz de reziliere a asigurării acordate subcontractantului, să facă tot posibilul pentru a se conforma obligatiilor prevăzute în prezentul articol.

 

ARTICOLUL 8

 

            În cazul unui acord de consolidare a datoriei tării cumpărătorului, EXIMBANK - S.A., în numele si contul statului, în calitate de asigurător principal sau coasigurător, se va consulta cu ceilalti asigurători asupra căilor si mijloacelor care permit rezolvarea problemelor specifice implicate de aplicarea acordului de consolidare.

 

ARTICOLUL 9

 

            Dacă apreciază, de comun acord cu ceilalti, că sistemul său de credit pentru cumpărare este suficient de compatibil cu al altor asigurători din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, poate să convină constituirea sau asigurarea unui credit-cumpărător unic pentru totalitatea unui contract, caz în care prevederile art. 6-8 se aplică prin analogie.

 

ARTICOLUL 10

 

            Orice litigiu rezultat din conventiile încheiate de EXIMBANK - S.A. în baza prezentului regulament si care nu poate fi solutionat pe Cale amiabilă este supus unei comisii de arbitraj formate din 3 arbitri. Fiecare dintre părtile în cauză va desemna un arbitru. Cel de-al treilea arbitru va fi desemnat de presedintele Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene; acesta are functia de presedinte al tribunalului arbitrai. Procedura este cea reglementată de Regulamentul de conciliere si arbitraj al Camerei Internationale de Comert.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unei sume din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judetul Iasi

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/2006 privind înfiintarea Fondului national de dezvoltare si al art. 1 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 10.000 mii lei din Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetului propriu al judetului Iasi, pentru finantarea proiectului de investitii „Dezvoltarea si modernizarea Aeroportului International Iasi”.

            Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispozitiile legale.

            Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 613.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru organizarea conferintei internationale „Uniunea Europeană si NATO, actori în Europa de Sud-Est” din cadrul reuniunii aferente presedintiei române a Balkan Communication Network pe anul 2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă organizarea conferintei internationale „Uniunea Europeană si NATO, actori în Europa de Sud-Est” din cadrul reuniunii aferente presedintiei române a Balkan Communication Network pe anul 2007, de către Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Apărării, la Bucuresti, în perioada 28 iunie-1 iulie 2007.

            Art. 2. - Cheltuielile aferente organizării activitătii prevăzute la art. 1, în valoare totală de 56.300 euro, calculate în lei la cursul zilei comunicat de Banca Natională a României la data efectuării plătii, se suportă, în cote egale, din bugetele aprobate pe anul 2007 ale Ministerului Afacerilor Externe si ale Ministerului Apărării.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 616.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internationali în procesul de elaborare a Declaratiei comune privind navigatia pe căile navigabile interioare si protectia mediului, ce se va desfăsura în România în perioada 25-26 iunie 2007

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea în România a celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internationali în procesul de elaborare a Declaratiei comune privind navigatia pe căile navigabile interioare si protectia mediului, ce se va desfăsura în România în perioada 25-26 iunie 2007.

Art. 2. - Finantarea cheltuielilor pentru organizarea manifestării prevăzute la art. 1, în sumă totală de 44.160 lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Transporturilor pe anul 2007, la capitolul 84.01 „Transporturi”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 618.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea celei de-a doua întâlniri de lucru a partenerilor internationali

în procesul de elaborare a Declaratiei comune privind navigatia pe căile navigabile interioare

si protectia mediului, ce se va desfăsura în România în perioada 25-26 iunie 2007

 

Cea de-a doua întâlnire a partenerilor internationali

Cheltuieli zilnice de masă: 60 de persoane x 2 zile x 130 lei persoană/zi = 15.600 lei

Alte cheltuieli - tratatii: 60 de persoane x 2 zile x 34 lei persoană/zi = 4.080 lei

Vizită de lucru cu o navă pe sectorul românesc al Dunării - 19.500 lei/zi x 1 zi = 19.500 lei

Cheltuieli de transport între locatii - 1.660 lei/autocar/zi x 2 zile x 1 autocar = 3.320 lei

Cheltuieli pentru închirierea si amenajarea unor săli, echipamente si ale cheltuieli legate de organizarea reuniunii - în sumă de 1.660 lei

Total general: 44.160 lei

NOTĂ:

în cazul aparitiei unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între actiunile mentionate.

Observatii:

Întâlnirea de lucru durează două zile.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor umanitar de urgentă, pentru populatia din judetul Vrancea,

precum si preluarea la rezerva de stat a unor cantităti de produse petroliere acordate

ca ajutor umanitar în perioada 2005-2006 si rămase neutilizate

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se acordă un ajutor umanitar cu titlu gratuit, în limita sumei de 104.400 lei, constând în 30 de tone de motorină necesară executării unor lucrări urgente pentru evitarea producerii de inundatii care ar afecta un număr important de familii din judetul Vrancea.

            Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat va scădea din gestiune, la preturile de înregistrare, prin debitarea contului 6891 „Cheltuieli privind rezerva de stat” prin creditul contului 3041 „Materiale rezerve de stat”, cantitatea de produs aprobată a fi scoasă din rezervele de stat, potrivit prezentei hotărâri, pe baza avizului de expeditie si a procesului-verbal de predare-primire semnat de împuternicitii desemnati de Institutia Prefectului Judetului Vrancea.

            (2) Reîntregirea stocului cu cantitatea acordată se va face în anul 2008, finantarea fiind asigurată din bugetul de stat.

            Art. 3. - (1) Transportul produsului până la locul indicat de Institutia Prefectului Judetului Vrancea se va efectua în regim de urgentă cu mijloace auto din dotarea unitătilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societăti comerciale angajate de acestea.

            (2) Cheltuielile legate de transportul produsului se suportă de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat, în limita bugetului aprobat.

            (3) Schimbarea sub orice formă a destinatiei produsului acordat ca ajutor din rezervele de stat este interzisă si atrage, după caz, răspunderea civilă, administrativă, disciplinară sau penală.

            Art. 4. - (1) Institutia Prefectului Judetului Vrancea va justifica distribuirea produsului scos din rezervele de stat în conditiile prezentei hotărâri, conform prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, în primă interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.

            (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi păstrate la sediul Institutiei Prefectului Judetului Vrancea în vederea punerii lor la dispozitia organelor de control abilitate.

            Art. 5. - (1) Cantitătile de produse petroliere rămase nedistribuite de către institutiile prefectului care au beneficiat de ajutoare umanitare destinate înlăturării efectelor inundatiilor din perioada 2005-2006 se preiau în stocul rezervă de stat de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

            (2) Predarea-primirea cantitătilor de produse rămase neutilizate se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 619.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Puiu Nicolae Fesan în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

            În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea si functionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, cu modificările ulterioare,

            primul-ministru emite prezenta decizie.

            Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Puiu Nicolae Fesan se numeste în functia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 185.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

 

            În temeiul prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările si completările ulterioare,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

văzând Referatul de aprobare nr. 292.399 din 18 mai 2007 al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

            ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

            Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 912/2004 privind controlul putregaiului inelar al cartofului, produs de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 si 127 bis din 9 februarie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Anexele nr. I-IV se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. I-IV*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.

            2. După anexa nr. IV se introduce o nouă anexă, anexa nr. V*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. III. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 2006/56/CEE din 12 iunie 2006, care amendează anexele Directivei Consiliului 93/85/CEE privind controlul putregaiului inelar al cartofului.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 mai 2007.

Nr. 387.


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.