MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 419         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 22 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

576. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 ianuarie 2007 si la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

 

617. - Hotărâre privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

 

620. - Hotărâre privind modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar

 

633. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea programelor de interes national în domeniului protectiei drepturilor copilului

 

636. - Hotărâre privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însământate în toamna anului 2006 si în primăvara anului 2007, precum si pentru stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

382. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfectionare sl certificare a pilotilor maritimi, altii decât pilotii de mare largă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 23 ianuarie 2007 si la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti fa 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, aprobată prin Legea nr. 563/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 23 ianuarie 2007 si la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 3 aprilie 2002, pentru finantarea Proiectului de dezvoltare rurală, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 90/2002, aprobată prin Legea nr. 563/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei sl finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 iunie 2007.

Nr. 576.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

 

23 ianuarie 2007

 

            Stimate domnule Seth,

 

            Referitor la: Amendamentul la Acordul de împrumut nr. 4.654 RO pentru Proiectul de dezvoltare rurală

 

Acordul de împrumut nr. 4.654 RO pentru Proiectul de dezvoltare rurală a fost semnat în aprilie 2002 si a intrat în vigoare la 1 august 2002.

Având în vedere faptul că data finală de tragere a împrumutului a fost extinsă cu 9 luni (până la 30 septembrie 2007), reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si ai Ministerului Administratiei si Internelor au analizat ultimele evolutii în implementarea Proiectului de dezvoltare rurală, inclusiv gradul actual de utilizare al fiecărei categorii din cadrul împrumutului si necesarul de finantare propus pentru lunile următoare.

Astfel, în vederea asigurării functionării corespunzătoare a UMP si UlP-urilor, până la data finală de tragere, Ministerul Administratiei si Internelor a solicitat câteva reaiocări între categoriile împrumutului, pe care le supunem aprobării Băncii, după cum urmează:


*) Continutul scrisorilor reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 

- dolari S.U.A. -

Categoria

Suma alocată din împrumut

Sumele ce urmează a fi realocate

Sumele rezultate după realocare

(1) Subgranturi

(a) În cadrul părtii B(1) a proiectului

(b) În cadrul părtii B(2) a proiectului

 

31.851.540

1.970.000

(-)167.530

(-)6.505

 

31.684.010

1.963.495

(2) Bunuri

315.000

(-)2.350

312.650

(3) Consultantă si instruire

(a) În cadrul părtii B(1) a proiectului

(b) În cadrul părtii B(2) a proiectului

(c) În cadrul părtii C(1) a proiectului

 

3.725.000

77.120

1.565.000

 

(-)176.850

(-)1.106

(+)252.655

 

3.548.150

76.014

1.817.655

(4) Costuri curente de functionare

(a) pentru UMP si UIP

(b) pentru FRDS

 

482.060

14.280

 

(+)101.770

(-)84

583.830

14.196

(5) Nealocate

0

 

0

TOTAL:

40.000.000

 

40.000.000

 

            În asteptarea răspunsului dumneavoastră favorabil, rămân

 

Al dumneavoastră sincer,

Bogdan Dragoi,

secretar de stat

 

            Anand K. Seth

            Director

            Europa Centrală si de Sud

            Regiunea Europa si Asia Centrală, Banca Mondială

 

Banca Mondială

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare Asociatia Internatională pentru Dezvoltare

1816 Strada H N.W.

Washington, D.C. 20433

S.U.A.

(202) 473-30000

Telex: INTBAFRAD

Telex: INDEVAS

 

 

 

26 februarie 2007

 

            Excelentei Sale

            Sebastian Vlădescu

            Ministrul finantelor publice

            Bucuresti, România

 

            Stimate domnule ministru,

 

România: Proiectul de dezvoltare rurală (împrumut nr. 4.654 RO) Reaiocarea sumelor împrumutului

 

            Ne referim la Acordul de împrumut (Acordul) dintre România (împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), pentru proiectul mentionat, din data de 3 aprilie 2002 amendat, si la Scrisoarea din data de 23 ianuarie 2007 din partea domnului Bogdan Dragoi, secretar de stat în Ministerul Finantelor Publice, prin care se solicită Băncii să realoce anumite sume în cadrul împrumutului.

            Suntem încântati să răspundem cererii dumneavoastră si prin prezenta să realocăm sumele împrumutului asa cum sunt ele prevăzute în paragraful 1 al anexei nr. 1 din Acord, după cum urmează:

            - 167.531 dolari S.U.A. de la categoria 1(a) (Subgranturi în cadrul părtii B.1 a proiectului) la categoria 3(c) (Consultantă si instruire în cadrul părtii C.1 a proiectului);

            - 6.505 dolari S.U.A. de la categoria 1(b) (Subgranturi în cadrul părtii B.2 a proiectului) la categoria 3(c) (Consultantă si instruire în cadrul părtii C.1 a proiectului);

            - 2.350 dolari S.U.A. de la categoria 2 (Bunuri) la categoria 3(c) (Consultantă si instruire în cadrul părtii C.1 a proiectului);

            - 76.269 dolari S.U.A. de la categoria 3(a) (Consultantă si instruire în cadrul părtii B.1 a proiectului) la categoria 3(c) (Consultantă si instruire în cadrul părtii C.1 a proiectului);

            - 100.581 dolari S.U.A. de la categoria 3(a) (Consultantă si instruire în cadrul părtii B.1 a proiectului) la categoria 4(a) (Costuri curente de functionare pentru UMP si UIP);

            - 1.105 dolari S.U.A. de la categoria 3(b) (Consultantă si instruire în cadrul părtii B.1 a proiectului) la categoria 4(a) (Costuri curente de functionare pentru UMP si UIP);.

            - 84 dolari S.U.A. de la categoria 4(b) (Costuri curente de functionare pentru FRDS) la categoria 4(a) (Costuri curente de functionare pentru UMP si UIP).

            În consecintă, sumele alocate în prezent diverselor categorii sunt indicate în anexa la această scrisoare.

 

Cu sinceritate, Anand K. Seth,

director,

Europa Centrală si de Sud,

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

            Copii:

            Dlui Bogdan Drăgoi

            Secretar de stat

            Ministerul Finantelor Publice

 

            Dlui Stefan Petrescu

            Director general

            Ministerul Finantelor Publice

            Bucuresti, România

           

            Dlui Herman Wijffels

            Director executiv pentru România

            Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din împrumut (exprimată în dolari S.U.A.)

% din cheltuielile ce urmează a fi finantate

(1) Subgranturi

 

100%

(a) În cadrul părtii B(1) a proiectului

(b) În cadrul părtii B(2) a proiectului

31.684.009

1.963.495

(2) Bunuri

312.650

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (cost franco-uzină) si 80% din cheltuielile pentru alte articole achizitionate pe plan local

(3) Consultantă si instruire

 

100% din cheltuielile externe si 80% din cheltuielile locale

(a) În cadrul părtii B(1) a proiectului

(b) În cadrul părtii B(2) a proiectului

(c) În cadrul părtii C(1) a proiectului

3.548.150

76.015

1.817.655

(4) Costuri curente de functionare

 

 

75%

(a) pentru UMP si UIP

(b) pentru FRDS

583.830

14.196

(5) Nealocate

0

 

TOTAL:

40.000.000

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, precum si pentru modificarea unor acte normative

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă repartizarea sumei de 58.361 mii lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2007 pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 1.

            Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se transferă către bugetele locale, pe măsura angajării cheltuielilor, prin intermediul inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

            (2) Consiliile locale răspund, în conditiile legii, de utilizarea sumelor repartizate.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 300/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de statr publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 30 martie 2007, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 21 mai 2007, se modifică si se completează la pozitiile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 575/2007 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, pentru finantarea în anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ prescolar de stat din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 15 iunie 2007, se modifică la pozitia prevăzută în anexa nr. 4.

            Art. 6. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 617.

 

ANEXA Nr. 1

 

OBIECTIVE DE INVESTITII, CONSOLIDĂRI, REABILITĂRI IMOBILE, REPARATII CAPITALE Sl ASIGURAREA DE UTILITĂTI

la unităti din învătământul preuniversitar, în anul 2007

 

Nr. crt.

Nr. crt./ judet

JUDET/ DENUMIRE INSTITUTIE DE ÎNVĂTĂMÂNT

NATURA LUCRĂRII

alocatie 2007

(mii lei)

TOTAL:

 

58361

ALBA

 

1296

1

1

Scoala cu cls. I-VIII “Nicodim Ganea” sat Bistra, comuna Bistra

Reabilitare

100

2

2

Scoala cls. I-VIII sat Râmet, comuna Râmet

Reabilitare

150

3

3

Scoala cls. I-VIII sat Blandiana, comuna Blandiana

Reabilitare

100

4

4

Scoala cu cls. I-VIII „I.M.Moldovan Municipiul Blaj

Reabilitare

100

5

5

Grupul Scolar Forestier oras Câmpeni

Reabilitare

100

6

6

Scoala cu cls. I-VIII sat Sâncel, comuna Sâncel

Reabilitare

120

7

7

Scoala Generala cls. I-VIII Municipiul Blaj

Reabilitare

100

8

8

Scoala cu cls. I-VIII sat Avram Iancu, comuna Avram lancu

Reabilitare

60

9

9

Colegiul National “Bethlen Gabor” oras Aiud

Reabilitare

50

10

10

Scoala cu cls. I-VIII “Avram Iancu comuna Unirea

Reabilitare

100

11

11

Scoala cu cls. I-VIII sat Lopadea Nouă, comuna Lopadea Nouă

Reabilitare

109

12

12

Scoala cu cls. I-VIII sat Ohaba, comuna Ohaba

Reparatii capitale

57

13

13

Grădinita PN nr. 4 oras Aiud

Reparatii capitale

150

ARAD

 

2125

14

1

Scoala cls. I-VIII sat Agrisul Mare, comuna Târnova

Obiectiv de investitii

450

15

2

Scoala cls. I-VIII comunaVinga

Obiectiv de investitii

84

16

3

Grădinita PP comuna Bârsa

Obiectiv de investitii

200

17

4

Grup Scolar „Csiky Gergely” Municipiul Arad

Obiectiv de investiri

225

18

5

Scoala cls. I-VIII sat Mailat, com. Sagu

Obiectiv de investitii

100

19

6

Scoala cls. I-VIII comuna Petris

Reabilitare

116

20

7

Scoala cls. I-IV + Grădinită sat Cuvin, comuna Ghioroc

Reabilitare

150

21

8

Scoala cls. I-VIII comună Ghioroc

Reabilitare

150

22

9

Scoala cls. I-VIII comuna Sicula

Reabilitare

50

23

10

Scoala cls. I-VIII comuna Hăsmas

Reabilitare

100

24

11

Grup Scolar Industrial comuna Cermei

Reabilitare

200

25

12

Scoala Generală, comună Sintea Mare

Reabilitare

200

26

13

Grădinita PP cartier Pădureni, oras Chisineu Cris

Reparatii capitale

100

 

ARGES

 

3280

27

1

Scoala Generală nr. I Municipiul Câmpulung Muscel

Reabilitare

200

2S

2

Scoala Generală nr. 2 Municipiul Câmpulung Muscel

Reabilitare

300

29

3

Scoala Generală nr. 3 Municipiul Câmpulung Muscel

Reabilitare

400

30

4

Colegiul Tehnic Municipiul Câmpulung Muscel

Reabilitare

350

31

5

Scoala cls. I-VIII sat Lunca, comuna Boteni

Reabilitare

300

32

6

Scoala cls. I-VIII - Corp vechi centru sat Boteni, comuna Boteni

Reabilitare

300

33

7

Scoala cls. I-VIII comuna Berevoiesti

Reabilitare

200

34

8

Scoala cls. I-VIII - Corp I comuna Priboieni

Reabilitare

255

35

9

Scoala cls. I-VIII Corp 2 comuna Priboieni

Reabilitare

344

36

10

Scoala cls. I-VIII sat Dobresti, comuna Dobresti

Reabilitare

631

BACĂU

 

1308

37

l

Scoala cls. I-VIII “Gr. Tăbăcaru” comuna Hemeius pentru Grădinită

Obiectiv de investitii

150

38

2

Scoala cls. 1-IV nr. 2 sat Lilieci, comuna Hemeius

Reabilitare

100

39

3

Scoala cls. I-VIII sat Kănesti, comuna Parincea

Reabilitare

150

40

4

Scoala cls. I-VIII „Gr. Tăbăcaru” comuna Hemeius

Reabilitare

100

41

5

Scoala cls. I-VIII “Spiru Haret” Municipiul Bacău

Reabilitare

150

42

6

Grup Scoala Agricol comuna Hemeius

Reabilitare

400

43

7

Scoala cls. I-VIII sat Gârleni, Comuna Gârleni

Reabilitare

108

44

8

Scoala cls. I-VIII sat Fundu Răcăciunis comuna Răcăciuni

Reabilitare

50

45

9

Scoala cls. I-VIII sat Lespezi, comuna Gârleni

Reabilitare

50

46

10

Scoala cls. I-VIII sat Vladnic, comuna Parincea

Reabilitare

50

BIHOR

 

1305

47

1

Colegiul National “Avram Iancu” oras Stei

Obiectiv de investitii

200

48

2

Grădinita PN oras Alesd

Obiectiv de investitii

100

49

3

Grădinita PN oras Valea lui Mihai

Obiectiv de investitii

200

50

4

Scoala cls. l-VIII sat Livada, comuna Nojorid

Reabilitare

100

51

5

Grup Scolar Industrial “Unirea” - clădire liceu + internat oras Stei

Reabilitare

100

52

6

Scoala cls. I-VIII comuna Salacea

Reabilitare

100

53

7

Scoala cls. I-VIII comuna Cetariu

Reabilitare

100

54

8

Scoala cu cls. I-VIII comuna Avram Iancu

Reparatii capitale

100

55

9

Scoala cls. I-VIII sat Mierlă, comuna Hidiselu de Sus

Reparatii capitale

100

56

10

Grădinita comuna Vadu Crisului

Reparatii capitale

100

57

11

Scoalacls. I-VIII comuna Răbăgani

Utilităti

105

BISTRITA NÃSÃUD

 

876

58

1

Grădinita PN sat Matei, comuna Matei

Obiectiv de investitii

100

59

2

Liceul de Arte Plastice “Corneliu Baba” corp A. B, C existente si D corp nou construit Municipiul Bistrita

Consolidare

451

60

3

Grădinită PN sat Livezile, comuna Livezile

Reabilitare

250

61

4

Scoala cls. I-VIII Grigore Silasi” - corp D, oras Beclean

Reabilitare

75

BOTOSANI

 

1311

62

1

Colegiul National „A.T. Laurian” Municipiul Botosani

Obiectiv de investitii

1311

BRASOV

 

1350

63

1

Grădinita PP comuna Sânpetru

Obiectiv de investitii

200

64

2

Grădinita PP sat Drăuseni. comuna Cata

Obiectiv de investitii

90

65

3

Scoala cls. I-VIII comuna Hoghiz

Obiectiv de investitii

W

66

4

Grup Scolar Agricol “ Dr. Ioan Senchea” Municipiul Făgăras

Reabilitare

100

67

5

Grădinita PP comuna Drăgus

Reabilitare

180

68

6

Grădinita PP comuna Dumbrăvita

Reabilitare

200

69

7

Scoala Generală sat Sâmbăta de Jos, comuna Voila

Reabilitare

200

70

8

Scoala cls. 1-V1H comuna Sâmbăta de Sus

Reabilitare

200

71

9

Colegiul National “Aprily Lajos” Municipiul Brasov

Reabilitare

90

BRĂILA

 

867

72

1

Scoală cls. I-VIII Nr. 19 “Mihal Kogălniceanu” Municipiul Brăila

Reabilitare

400

73

2

Scoala cls. I-VIII Nr. 28 “Vasile Alecsandri” Municipiul Brăila

Reabilitare

467

BUZĂU

 

1170

74

1

Scoala cls. I-VIII nr. 2 + Grădinită comuna Padina

Obiectiv de investitii

100

75

2

Grădinita PN, sat Gura Dimienii, com. Beceni

Obiectiv de investitii

100

76

3,

Grădinita, sat Valea Nehoiului, oras Nehoiu

Obiectiv de investitii

100

77

4

Grup Scolar Tehnic - corp A si C, oras Nehoiu

Reabilitare

100

78

5

Scoala cls. I-VIII comună Merei

Reabilitare

100

79

6

Scoala cls. I-VIII comuna Bălăccanu

Reabilitare

95

80

7

Scoala cls. I-IV + Grãdinita sat Chirlesti, oras Nehoiu

Reabilitare

100

81

8

Scoală cls. I-VIII sat Murgesti comuna Murgesti

Reabilitare

100

82

9

Scoala cls. I-VIII sat Valea Nehoiasului, oras Nehoiu

Reabilitare

100

83

10

Scoala cls. I-VIII sat Valea Părului, comuna Beceni

Reabilitare

100

84

M

Scoala cls. I-VIII sat Scutelnici, comuna Scutelnici

Reabilitare

100

85

12

Scoala cls. I-VIII sat Bozioru, comuna Boâoru

Reabilitare

75

GARASSEVERIN

 

1350

86

1

Liceul “Nicolae Stoica de Hateg” comuna Mehadia

Obiectiv de investitii

149

87

2

Grădinită PP oras Băile Herculanc

Obiectiv de investitii

200

88

3

Scoala cu cls. I-VIII (corp MV) + Grădinita comuna Obreja

Reabilitare

201

89

4

Scoala cls. I-VIII comuna Vermes

Reabilitare

200

90

5

Scoala cu cls. I-VIII comuna Bozovici

Reabilitare

300

91

6

Scoala cls. I-VIII comuna Ezeris

Reabilitare

200

92

7

Grup Scolar Industrial Corp B oras OteluRosu

Reabilitare

100

 

CĂLĂRASI

 

999

93

1

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Perisoru, comuna Perisoru

Obiectiv de investitii

16

94

2

Scoala cls. I-VIII sat Razvani, oras Lehliu Gară

Obiectiv de investitii

100

95

3

Grădinita PP sat Modelu, comuna Modelu

Obiectiv de investitii

81

96

4

Scoala cls. I-VIII comuna Lehliu Sat

Reparatii capitale

190

97

5

Grădinita PN sat Sohatu, comuna Sohatu

Reparatii capitale

150

98

6

Scoala cls. I-IV sat Minai Viteazu, comuna Vlad Tepes

Reparatii capitale

50

99

7

Scoala cls. I-VIII nr 1 sat Ciocănesti, comuna Ciocănesti

Reparatii capitale

62

100

8

Grădinita PN sat Spantov, comuna Spantov

Reparatii capitale

50

101

9

Scoala cls. I-VIII nr. 1 sat Vasilati, comuna Vasilati

Reparatii capitale

70

102

10

Scoala cls, I-IV sat Nuci, comuna Valilati

Reparatii capitale

33

103

11

Scoala cls. I-IV sat Popesti, comuna Vasilati

Reparatii capitale

40

104

12

Scoala cls. MV sat Prozanic, comuna Vasilati

Reparatii capitale

43

105

13

Scoala cls. I-VIII sat Stefan Vodă, comuna Stefan Vodă

Reparatii capitale

35

106

14

Scoala cls. I-IV nr. 3 comuna Fundeni

Reparatii capitale

10

107

15

Scoala cls. I-IV sat Negoesti, comuna Soldanu

Reparatii capitole

69

CLUJ

 

1148

108

1

Scoala cls. I-VIII sat Răscruci,comuna Bontida

Obiectiv de investitii

140

109

2

Scoala Generală sat Gheorghieni, comuna Feleacu

Obiectiv de investitii

20

110

3

Scoala Generală sat Corpadea, comuna Apahida

Obiectiv de investitii

30

111

4

Grădinita PP nr. 42 Municipiul Cluj Napoca

Obiectiv de investitii

100

112

5

Grup Scolar Industrial Constructii Montaj Municipiul Bej

Reabilitare

150

113

6

Scoala Generală sat Ciubăncuta, comuna Recea-Cristur

Reabilitare

150

114

7

Scoala cls. I-VIII comuna Belis pentru Scoala cls. I-IV sat Poiana Horii, comuna Belis

Reabilitare

100

115

8

Scoala Generala sat Soporu de Câmpie, comuna Frata

Reabilitare

152

116

9

Scoala cls. I-VIII comuna Panticcu

Reabilitare

93

117

10

Scoala cls. I-VIII comuna Sic

Reabilitare

130

118

11

Scoala sat Săndulesti comuna Săndulesti

Utilităti

83

CONSTANTA

 

1731

119

1

Grădinita “Tic –Pitic” oras Harsova

Obiectiv de investitii

325

120

2

Grup Scolar Agricol „Carsium” oras Hârsova

Obiectiv de investitii

127

121

3

Grădinita sat Nuntasi comuna Istria

Obiectiv de investitii

50

122

4

Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 oras Hârsova

Obiectiv de investitii

219

123

5

Scoala cls. I-VIII Schitu, comuna Costinesti

Obiectiv de investitii

300

124

6

Scoala Generală sat Nuntasi comuna Istria

Reabilitare

250

125

7

Scoală cls. I-VIII nr. 1 corp A,B si Sala de Sport, oras Năvodari

Reabilitare

50

126

8

Scoala cls. I-VIII nr. 2 oras Năvodari

Reabilitare

50

127

9

Scoala cls. I-VIII nr. 3 oras Năvodari

Reabilitare

60

128

10

Liceul Teoretic “Ioan Cotovu” oras Hârsova

Reparatii capitale

300

 

COVASNA

 

1434

129

1

Grădinita PN comuna Bodoc

Obiectiv de investitii

160

130

2

Grădinita PP nr. 1 oras Covasna

Obiectiv de investitii

100

131

3

Grădinita PN “Hangyaboly” comuna Ojdula

Obiectiv de investitii

200

132

4

Scoala cls. I-IV ”Forro Elek” sat Anghelus, comuna Ghidfalău

Obiectiv de investitii

230

133

5

Scoala cls. I-IV sat Valea Zălanului, comuna Malnas

Obiectiv de investitii

70

134

6

Grădinita PP comuna Breteu

Obiectiv de investitii

50

135

7

Grădinita PN comuna Sânzicni

Obiectiv de investitii

50

136

8

Scoala clsv I-VIII “Fejer Akos” comuna Micfalău

Consolidare

150

137

9

Scoala cls. I-VIII ”Mihail Sadoveanu” oras Întorsura Buzăului

Reabilitare

100

138

10

Liceul de Artă „Plugor Sandor” Municipiul Sfantu Gheorghe

 

114

139

11

Scoala cls. I-VIII sat Araci, comuna Vâlcele

Reabilitare

100

140

12

Scoala Normală „Bod Peter” Municipiul Târgu Secuiesc

Reparatii capitale

60

141

13

Scoala cls. I-VIII sat Comenius, comuna Breteu

Reparatii capitale

50

BÂMBOVITA

 

1038

142

1

Grădinita comuna Pietrosita

Obiectiv de investitii

200

143

2

Grădinita comuna Bărbuletu

Obiectiv de investitii

100

144

 

Grădinita nr. 9 Municipiul Târgoviste

Obiectiv de investitii

200

145

4

Grădinita comuna Rascăieti

Obiectiv de investitii

25

146

5

Grădinita sat Telesti, comuna Ludesti

Obiectiv de investitii

13

147

6

Scoala cls. I-VIII comuna Râul Alb

Reabilitare

150

148

7

Scoala cls. I-VIII comuna Raciu

Reabilitare

150

149

8

Scoala cls. I-VIII nr. 1 comuna Sotânga

Reabilitare

200

DOLJ

 

1266

150

1

Scoala cls. I-VIII comuna Goiesti

Obiectiv de investitii

100

151

2

Scoala cu cls. l-IV sat Muiereni, comuna Giesti

Obiectiv de investitii

66

152

3

Liceul “Independenta” oras Calafat

Reabilitare

200

153

4

Liceul “Gheorghe Maieru” comuna Cetate

Reabilitare

200

154

5

Grădinita comuna Perisor

Reparatii capitale

150

155

6

Grădinita sat Fratostita, oras Filiasi

Obiectiv de investitii

220

156

7

Scoala sat Răcarii de Jos, comuna Brădesti

Reabilitare

10

157

8

Scoala cls. 1-VIII sat Unirea, comuna Unirea

Reabilitare

100

158

9

Scoala cls. I-VIII comuna Terpezita

Reabilitare

50

159

10

Scoala sat Tatomiresti, comuna Brădesti

Reabilitare

10

160

11

Scoala cls. I-VIII comuna Giurgita

Reparatii capitale

160

GALATI

 

1047

161

1

Grădinita nr. 2 comuna Barcea

Obiectiv de investitii

107

162

2

Grădinita comuna Sendreni

Reabilitare

140

163

3

Scoala cls. I-VIII sat Hanu Conachi, comuna Fundeni

Reabilitare

100

164

4

Grădinita sat Cuca, comuna Cuca

Reparatii capitale

200

165

5

Scoala cls. I-VIII sat Smulti, comuna Smulti

Reparatii capitale

200

 

166

6

Scoală cls. I-IV sat Adam, comună Drăguseni

Reparatii capitale

200

167

7

Scoala cls, I-IV sat Stietesti, comuna Drăguseni

Reparatii capitale

100

GGItf

 

945

168

1

Scoala generală sat Negreni, comuna Licurici

Obiectiv de investitii

200

169

2

Scoala ds. I-VIII comuna Bcngesti-Ciocadia

Reabilitare

200

170

3

Grup Scoalar industrial oras Tismana

Reabilitate

250

171

4

Scoala primară + Grădinita sat Brădiceni, comuna Pestisani

Reabilitare

200

172

5

Scoala Generală comuna Runcu

Reabilitare

95

GIURGIU

474

173

1

Scoala cu cls. I-VIII nr. 1 Municipiul Giulgiu

Reabilitare

80

174

2

Scoala cu cls. I-VIII nr. 3 Municipiul Giurgiu

Reabilitare

53

175

3

Scoala cu cls. I-VIII nr. 6 Municipiul Giurgiu

Reabilitare

60

176

4

Grup Scolar “Miron Nicolescu,, Municipiul Giurgiu

Reabilitare

92

177

5

Scoala de Arte si Meserii Municipiul Giurgiu

Reabilitare

131

178

6

Liceul Teoretic „Nicolae Gartojan Municipiul Giurgiu

Reabilitare

58

HARGHITA

 

1201

179

1

Grădinita PN sat Santimbru, comuna Sântimbru

Obiectiv de investitii

100

180

2

Scoala cls. I-VIII „Frater Gyorgy” comuna Remetea

Reabilitare

221

181

3

Grădinita PN sat Bancu, comuna Ciucsângcorgiu

Reabilitare

100

182

4

Colegiul National “Octavian Goga” Municipiul Miercurea-Ciuc

Reparatii Capitale

100

183

5

Scoala Generală ”Miron Cristea” Municipiul Toptita

Reparatii capitale

80

184

6

Grup Scolar “Petofi Sandor” coinUna Bănesti

Reparatii capitale

150

185

7

Scoala cls. I-VIII “Aratty Janos” sat Livezi, comuna Mihãileni

Reparatii capitale

100

186

8

Scoala cls. I-VIII “Tamasi Aroncomuna Lupeni

Reparatii capitale

200

187

9

Scoala cls. I-IV „Salina Praid” sat Ocna de Jos,  comuna Praid

Reparatii capitale

50

188

10

Grădinita PN “Zsibongo” Municipiul Odorheiu Secuiesc

Reparatii capitale

100

HUNEDOARA

 

1224

189

1

Scoala sat Valea Dâlji comuna Râu de Mori

Reabilitare

30

190

2

Scoala generală sat Pui, comuna Pui

Reabilitare

100

191

3

Scoala Primară sat G-ral Berthelot, comuna G-ral Berthelot

Reabilitare

50

192

4

Scoala Generală Sat Totesti, comuna Totesti

Reabilitare

80

193

5

Scoala Generală Sat Reea, comuna Totesti

Reabilitare

40

194

6

Scoala cls. I-IV sat Cârnesti, comuna Totesti

Reabilitare

30

195

7

Scoala Generală sat Densus comuna Densus

Reabilitare

50

196

8

Scoala Primară cls. I-IV sat Teliucu Superior comuna Teliucu Inferior

Reabilitare

15

197

9

Scoala Generală corp Internat comuna Teliucu Inferior

Reabilitare

64

198

10

Scoala cls. I-IV sat Bălanu, comuna Râu dte Mori

Reabilitare

50

199

11

Scoala sat Ohaba Sibisel, comuna Râu de Mori

Reabilitare

60

 

200

12

Scoala Primară sat Pesteana comuna Dcnsus

Reabilitare

80

201

13

Grop Scolar Industrial oras Lupeni

Reabilitare

100

202

14

Scoala Generală nr. 1 Municipiul Hunedoara

Reabilitare

50

203

15

Scoala cls. I-VIII nr. 1 oras Lupeni

Reabilitare

125

204

16

Scoala cls. I-VIII sat Petros, comuna Bara

Reabilitare

50

205

17

Scoala cu cls. I-VIII comuna Sălasu de Sus

Reparatii capitale

50

206

18

Scoala Generală comuna Sântâmaria-Orlea

Reparatii capitale

50

207

19

Scoala cls. I-VIII nr. 6 Muiucipiul Hunedoara

Reparatii capitale

100

208

20

Scoala cls. I-VIII sat Banita, comuna Banita

Reparatii capitale

50

IALOMITA

 

987

209

1

Scoala cls. I-VIII sat Balaciu, comuna Balaciu

Reabilitare

150

210

2

Scoala cls. I-VIII nr. 1 oras Tăndârei

Reabilitare

150

211

3

Scoala cls. 1-VIII nr. 2 oras Tăndărei

Reabilitam

150

212

4

Scoala cls. I-X sat Traian, comuna Traian

Reparatii capitale

150

211

5

Scoala cls. I-VIII sat Luciu, comuna Gura Ialomitei

Reparatii capitale

150

214

6

Scoala cls. I-IV sat Armăsesti, comuna Armăsesti

Reparatii capitale

150

215

7

Grădinita PN sat Movila, comuna Movila

Reparatii capitale

87

IASI

 

183a

216

1

Grădinita Nr. 2 comuna Motca

Obiectiv de investitii

50

217

2

Scoala cls, I-VIII sat Bocnite, comuna Sinesti

Obiectiv de investitii

50

218

3

Scoala generală nr. 3 pentru Grădinita, comuna Mironeasa

Obiectiv de investitii

50

219

4

Scoala cls. I-VIII Nr. 1 sat Brãtesti. comuna Stolniceni Prăjescu

Reabilitare

100

220

5

Scoala cls. I-VIII Nr. 2 sat Brãtesti, comuna Stolniceni Prăjescu

Reabilitare

150

221

6

Liceul Teocratic “Mihail Sădoveanu” Corpurile A, B, Sala de Sport, Internat Municipiul Pascani

Reabilitare

100

222

7

Scoala de Arte si Meserii - Corp C comuna Mironcasa

Reabilitare

100

223

8

Liceul “IonNeculce Clădire Internat+Cantină oras Târgu Frumos

Reabilitare

50

224

9

Grădinita PN nr. 2 oras Târgu Frumos

Reabilitare

50

225

10

Scoala cls. I-VIII sat Osoi, comuna Sinesti

Reabilitare

100

226

11

Grup Scolar “Mihai Busuioc” Municipiul Pascani

Reabilitare

50

227

12

Scoala de Arte si Meserii - corp A sat Fărcăseni, comuna Strunga

Reabilitare

150

228

13

Scoala generală Muncelu de Sus, comuna Mogosesti Siret

Reabilitare

100

229

14

Scoala Generala „Ion Cantacuzino Municipiul Pascani

Reabilitare

50

230

15

Scoala cls. I-VIII sat Dobrovăt, comuna Dobrovat

Reabilitare

50

231

16

Scoala cls. I-IV + Gradinita sat Rusi comuna Dobrovăt

Reabilitare

200

232

17

Scoala de Arte si Meserii comuna Miroslovesti

Reabilitare

200

233

18

Grădinita sat Beci, comuna Lespezi

Reabi litere

100

234

19

Scoala cls. I-IV sat Hoisesti, comuna Dumesti

Reabilitare

80

235

20

Scoala cls. I-VIII sat Costuleni, comuna Costuleni

Reparatii capitale

50

 

ILFOV

 

867

236

1

Scoala nr. 3 oras Buftea

Consolidare

150

237

2

Scoala cls. I-VIII nr. 1 pentru Grădinită sat Rudeni, oras Chitila

Reabilitare

50

238

3

Grădinita PP, oras Chitila

Reabilitare

100

239

4

Scoala cls. I-VIII nr. 1 pentru Grădinită comuna Balotesti

Reabilitare

100

240

5

Grădinita sat Dumbrăveni, comuna Balotesti

Reabilitare

100

241

6

Scoala nr. 1 comuna Cernica

Reabilitare

217

242

7

Scoala nr. 3 comuna Moara Vlăsici

Utilităti

150

MARAMURES

 

1941

243

1

Grădinita cartier “Vasile Alecsandri” Municipiul Baia Mare

Obiectiv de investitii

400

244

2

Scoala cls. I-IV sat Vicea, oras Ulmeni

Obiectiv de investitii

200

245

3

Scoala cls. I-VIII comuna Coltău

Obiectiv de investitii

188

246

4

Scoală gen. Nr. 2 oras Cavnic

Reabilitare

50

247

5

Scoala gen. Sat Preluca Nouă, comuna Copalnic Mănăstur

Reabilitare

50

248

6

Scoala gen. Sat Preluca Veche, comuna Copalnic Mănăstur

Reabilitare

100

249

7

Liceul Teoretic “Bogdan Vodă” oras Viseu de Sus

Reabilitare

100

250

8

Grădinita comuna Ruscova

Reabilitare

100

251

9

Grup Scolar Industrie Mică si Servicii Municipiul Sighetu Marmatiei

Reabilitare

103

252

10

Scoala cls. I-VIII nr. 2 Corp A, oras Seini

Reparatii capitale

200

253

11

Scoala cls.I-IV comuna Budcsti

Reparat i i capitale

150

254

12

Grădinita PN “Minai Emmescu” Municipiul Baia Mare

Reparatii capitale

100

255

13

Scoală cls. I-VIII nr. 2 Gorp B, oras Seini

Reparatii capitale

100

256

14

Scoală gen. Sat Cărpinis, comuna Copalnic Mănăstur

Reparatii capitale

100

MEHEDINTI

 

1055

257

1

Liceul Teoretic comuna Sisesti

Reabilitare

455

258

2

Scoala cls. I-VIII sat Dănceu, comuna Jiana

Reabilitare

600

MURES

 

1275

259

1

Scoala Generală oras Sărmasu

Obiectiv de investitii

50

260

2

Grădinita oras Sărmasu

Obiectiv de investitii

50

261

3

Scoala Generală sat Dulcea, comuna Ibănesti

Obiectiv de investitii

75

262

4

Grădinita PN “Stefania” Municipiul Târgu Mures

Obiectiv de investitii

138

263

5

Scoala cls. I-VIII comuna Vărgata

Obiectiv de investitii

100

264

6

Scoala gen. Sat Călimănesti, comuna Fântânele

Obiectiv de investitii

100

265

7

Grădinita oras Sovata

Obiectiv de investitii

100

266

8

Scoala Generală “Nicolac Petra Petrescu” comuna Ibãnesti

Reabilitare

75

267

9

Grup Scolar oras Sărmasu

Reabilitare

62

268

10

Scola Generală cu cls. V- VIII comuna Breaza

Reabilitare

50

269

11

Scoala Generală comuna Solăvăstru

Reabilitare

65

270

12

Scoala Generală comuna Cucerdea

Reabilitare

60

 

271

13

Grădinita PP nr.3 Municipiul Reghin

Reabilitare

100

272

14

Scoala cls. I-VIII ”Sfantu Gheorghe” comuna Sângergiu de Mures

Reabilitare

100

273

15

Scoala Generală sat Jabenita, comuna Solovăstru

Reparatii capitale

50

274

16

Scoala Generală comuna Sânger

Reparatii capitale

50

275

17

Grădinita PN comuna Sânger

Reparatii capitale

50

NEAMT

 

1572

276

1

Scoală cu 2 săli de clasă sat Ungheni, comuna Râucesti

Obiectiv de investitii

50

277

2

Scoala cls. I-VIII sat Girov, comuna Girov

Obiectiv de investitii

50

278

3

Scoala cls. I-IV sat Gura Văii, comuna Girov

Obiectiv de investitii

150

279

4

Scoala cls. I-VIII sat Căciulesti, comuna Girov

Obiectiv de investitii

100

280

5

Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costache” comuna Vânători

Obiectiv de investitii

250

281

6

Scoala cls. I-VIII ”Dumitru Almas” pentru Grădinită, sat Negresti, comuna Negresti

Obiectiv de investitii

50

282

7

Scoală cls. I-IV sat Poiană, comuna Negresti

Obiectiv de investitii

26

283

8

Scoala nr. 1 sat Răucesti, comuna Râucesti

Reabilitare

50

284

9

Scoala nr. 2 cu cls. I-IV sat Oglinzi, comuna Râucesti

Reabilitare

125

285

10

Scoala nr. 2 cu cls. I-VIII sat Râucesti, comuna Râucesti

Reabilitare

162

286

11

Scoala de Arte si Meserii, Corp C comuna Ion Creangă

Reabilitare

50

287

12

Scoala cls. I-IV sat Recea, comuna Ion Creangă

Reabilitare

50

288

13

Scoala cls. I-VIII, sală sport comuna Ion Creangă

Reabilitare

100

289

14

Scoala cls. I-VIII sat Averesti, comuna Ion Creangă

Reabilitare

50

290

15

Scoală cls. I-VIII sat Stejaru, comuna Ion Creangă

Reabilitare

50

291

16

Scoala cls. I-VIII sat Averesti, comuna Ion Creangă

Reabilitare

100

292

17

Scoala cls. I-VIII comuna Costisa

Reabilitare

100

293

18

Scoala de Arte si Meserii sat Oglinzi, comuna Râucesti

Reparatii capitale

59

OLT

 

1173

294

1

Colegiul National „Al.I. Cuza” oras Corabia

Consolidare

100

295

2

Scoală cls. I-VIII sat Cilieni, comuna Cilieni

Reabilitare

250

296

3

Scoala cls. 1-VIII sat Stăvaru, comuna Undea

Reabilitare

100

297

4

Grădinita sat Stăvaru, comună Urzica

Reabilitare

50

298

5

Grădinita sat Cilieni, comuna Cilieni

Reabilitare

100

299

6

Scoala cls. I-VIII, sat Drăghiceni comuna Drãghiceni

Reabilitare

200

300

7

Scoala cls. I-VIII cartier Tudor Vladimirescu oras Corabia

Reparatii capitale

70

301

8

Scoala cls. I-VIII nr. 2 oras Corabia

Reparatii capitale

248

302

9

Scoala cls. I-VIII sat Vulpeni, comuna Vulpeni

Reparatii capitale

55

PRAHOVA

 

1215

303

1

Grădinita sat Corlătesti, comuna Berceni

Obiectiv de investitii

50

304

2

Grădinita sat Ogretin, comuna Drajna

Obiectiv de investitii

100

 

305

3

Scoala sat Dârvari, comuna Valea Călugărească

Obiectiv de investitii

100

306

4

Scoala cls. I-VIII comuna Aricestii - Zeletini

Reabilitare

100

307

5

Scoala cls. I-VIII sat Gura Vitioarei, comună Gura Vitioarei

Reabilitare

115

308

6

Scoala sat Făgetu, comuna Gura Vitioarei

Reabilitare

50

309

7

Scoala cls. I-VIII sat Homorâciu, comuna Izvoarele

Reabilitare

100

310

8

Scoală ““Traian Sãvulescu” comuna Izvoarele

Reabilitare

100

311

9

Scoala cls. I-VIII „Sf. Împărati” comuna Balta Doamnei

Reabilitare

500

SATUMARE

 

855

312

1

Grupul Scolar “Ionită G. Andron” oras Negresti-Oas

Reabilitare

150

313

2

Scoala cls. I-VIII comună Micula

Reabilitare

50

314

3

Scoala cls. I-VIII comuna Doba

Reabilitare

91

315

4

Scoala cls. I-VIII sat Babta si sat Corund, comuna Bogdand

Reabilitare

150

316

. .5

Scoala cls. I-VIII sat Santău, comuna Santău

Reabilitare

100

317

6

Liceul “Mihai Eminescu” Municipiul Satu Mare

Reabilitare

100

318

7

Grădinita PP oras Livada

Reabilitare

100

319

8

Scoala cls. I-VIII sat Ambud, comuna Păulesti

Utilităti

114

SĂLAJ

 

2818

320

1

Scoala gen. Sat Popeni, comuna Mirsid

Obiectiv de investitii

100

321

2

Scoala cls. I-IV sat Răstoltu Desert, comuna Agrij

Obiectiv de investitii

100

322

3

Scoala cls. I-VIII sat Agrij, comuna Agrij

Obiectiv de investitii

100

323

4

Scoala cls. I-VIII sat Rus, comuna Rus

Reabilitare

100

324

5

Scoala cls. I-VIII sat Carastelec, comuna Carastelec

Reabilitare

100

325

6

Scoala gimnazială sat Borla, comuna Bocsa

Reabilitare

200

326

7

Scoala gimnazială + Grădinită sat Fodora, comuna Gâlgău

Reabilitare

100

327

8

Scoala cu predare în limba maghiară - corp A, B, oras Simleul Silvaniei

Reabilitam

300

328

9

Scoala sat Benesat, comuna Benesat

Reabilitare

268

329

10

Scoala gen. Sat Biusa, comuna Benesat

Reabilitare

200

330

11

Grup Scolar “Ion Pop” sat Ileanda, comuna Ileanda

Reabilitare

100

331

12

Scoala gimnazială sat Coseiu, comuna Coseiu

Reabilitare

150

332

13

Scoala gimnazială sat Archid, comuna Coseiu

Reabilitare

150

333

14

Scoala cls. I-IV sat Gârcei, comuna Criseni

Reparatii capitale

100

334

15

Scoala cls. I-IV sat Cuzâplac, comuna Cuzăplac

Reparatii capitale

100

335

16

Scoala cls. I-IV sat Lesmir, comuna Marca

Reparatii capitale

100

336

17

Scoala cls. I-IV sat Uileacul Simleului, comuna Măieriste

Reparatii capitale

100

337

18

Grădinita PN sat Carasteiec, comuna Carastelec

Reparatii capitale

100

338

19

Grădinita PN sat Zăuan, comuna Ip

Reparatii capitale

100

339

20

Scoala cls. I-VIII sat Gurăslău, comuna Hereclean

Reparatii capitale

150

340

21

Scoala gimnazială sat Creaca, comuna Creaca

Reparatii capitale

100

SIBIU

 

1470

341

1

Grădinita comuna Nochrich

Obiectiv de investitii

370

 

342

2

Scoala cu cls. I-VIII sat Alămor, comuna Loamnes

Consolidare

396

343

3

Scoala cu cls. I-VIII comuna Atei

Reabilitare

400

344

4

Colegiul National “Octavian Goga” Municipiul Sibiu

Reabilitare

194

345

5

Scoala cls. I-VIII comuna Seica Mică

Reabilitare

110

SUCEAVA

 

1353

346

1

Grădinita PN Nr. 8 Municipiul Fălticeni

Obiectivde investitii

150

347

2

Scoala I-VIII “Bogdan Vodă” sat Capu Codrului, comuna Păltinoasa

Reabilitare

500

348

3

Scoala cls. I-VIII oras Milisãuti

Reabilitare

150

349

4

Grupul Scolar “Alexandru cel Bun” oras Gura Humorului

Reparatii capitale

200

350

5

Scoala cls. I-VIII sat Mănăstirea Humorului, comuna Mănăstirea Humorului

Reparatii capitale

103

351

6

Scoala cls. I -VIII comuna Păltinoasa

Reparatii capitale

250

TELEORMAN

 

1179

352

1

Scoala cls. I-VIII nr. I sat Ciolănesti Deal, comuna Ciolănesti

Reabilitare

100

353

2

Scoala cls. I-VIII comuna Botoroaga

Reabilitare

100

354

3

Scoală cls. I-VIII comuna Mosteni

Reabilitare

150

355

4

Scoala cls. I-VIII sat Rădoiesti Vale, comuna Rădoiesti

Reabilitare

100

356

5

Scoala cls. I-VIII sat Licunciu, comuna Călinesti

Reabilitare

100

357

6

Scoala cls. I-VIII comuna Nenciulesti

Reabilitare

100

358

7

Grădinita sat Soimu, comuna Smârdioasa

Reabilitare

79

359

8

Scoala cls. I-VIII comuna Suhaia

Reabilitare

150

360

9

Grădinita nr 1 comuna Măldăieni

Reabilitare

100

361

10

Scoala cls. I-VIII nr.1 comuna Măldăieni

Reabilitate

50

362

11

Scoala cls. I-VIII nr 2 comuna Măldăieni

Reabilitare

50

363

12

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Odobeasca, comuna Dracsenei

Reabilitare

100

TIMIS

 

2996

364

1

Grădinita PN comuna Stiuca

Obiectiv de investitii

100

365

2

Grădinita PP nr. 12 Mun. Timisoara

Obiectiv de investitii

100

366

3

Scoala cls. I-VIII comuna Cenei

Obiectiv de investitii

200

367

4

Liceul Teoretic “Bartok Bela” Mun. Timisoara

Obiectiv de investitii

200

368

5

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Bodo, com. Balint

Obiectiv de investitii

100

369

6

Scoala cls. I-VIII comuna Voiteg

Reabilitare

100

370

7

Liceul “AL. Mocioni” - Corp Gimnaziu oras Ciacova

Reabilitare

150

371

8

Scoala cls. I-VIII comuna Belint

Reabilitare

250

372

9

Scoala cls. I-VIII comuna Darova

Reabilitare

200

373

10

Scoala cls. I-VIII comuna Biled

Reabilitare

100

374

11

Scoala cls. I-VIII comuna Checea

Reabilitare

150

375

12

Scoala cls. I-VIII comuna Curtea

Reabilitare

200

376

13

Liceul Teoretic oras Recas

Reabilitare

300

377

14

Liceul “Grigore Moisil” Municipiul Timisoara

Reabilitare

296

378

15

Grup Scolar Silvic Municipiul Timisoara

Reabilitare

50

 

379

16

Scoala cls. I-VIII comuna Giera

Reabilitare

100

380

17

Grădinita PN nr. 10 Municipiul Timisoara

Reabilitare

100

381

18

Scoala cls. I-VIII Otelec, com. Uivar

Reabilitare

100

382

19

Scoala cls. I-VIII comuna Valcani

Reparatii capitale

200

TULCEA

 

681

383

1

Colegiul Economic “Delta Dunării” – internat Municipiul Tulcea

Reabilitare

341

384

2

Grup Scolar „Anghcl Saligny” – internat, Municipiul Tuleea

Reabilitare

340

VASLUI

 

1437

385

l

Grădinita PN sat Rafaila, comuna Rafaila

Obiectiv de investitii

100

386

2

Scoala cls MV sat Armăseni, comuna Băcesti

Obiectiv de investitii

100

387

3

Grădinita PN sat Bcrezeni, comuna Berezeni

Obiectiv de investitii

100

388

4

Scoala cls. I-IV sat Bunesti, comuna Bunesti-Avcrcsti

Obiectiv de investitii

100

389

5

Scoala sat Cosesti, comuna Ivănesti

Obiectiv de investitii

200

390

6

Scoala cls.I-VIII sat Deleni, com. Delcni

Obiectiv de investitii

72

391

7

Scoala cls. I-VIII sat Epureni comuna Duda-Epureni

Obiectiv de investitii

100

392

8

Grădinita PN sat Ciocani, comuna Ciocani

Obiectiv de investitii

100

393

9

Grădinita PN sat Vetrisoaia, comuna Vetrisoaia

Obiectiv de investitii

50

394

10

Scoala.cls.I-VIII sat Zorleni, comuna Zorlcni

Obiectiv de investitii

100

395

11

Grădinita nr. 7 Municipiul Husi

Reabilitare

60

396

12

Scoala cls. I-IV sat Satu Nou, comuna Cretcsti

Reabilitare

75

397

13

Scoala cls. I-VIII nr. 9 “Manolachc C. Epureanu” Municipiul Bârlad

Reabilitare

200

398

14

Scoala cls. I-IV sat Dodesti, comuna Dodesti

Reabilitare

80

VÂLCEA

 

1302

399

I

Grădinita PN sat Barza, comuna Budesti

Obiectiv de investitii

150

400

2

Scoala cls. I-VIII sat Runcu, comuna Runcu

Consolidare

200

401

3

Scoala cls. I-VIII sat Ursi, comuna Popesti

Reabilitare

120

402

4

Scoala cls. I-IV sat Nenciulcsti, comuna Tctoiu

Reabilitare

100

403

5

Scoala cls. I-IV sat Linia, comuna Budesti

Reabilitare

117

404

6

Liceul “Matei Basarab” Municipiul Râmnicu Vâlcea

Reabilitare

100

405

7

Scoala cls. I-VIII sat Pesceana, comuna Pesceana

Reabilitare

50

406

8

Colegiul National “Gib Mihaescu” Municipiul Drăgăsani

Reabilitare

150

407

9

Scoala cls. I-VIII sat Coltesti, comuna Alunu

Utilităti

115

408

10

Scoala cls. I-VIII sat Tepesti, comuna Tetoiu

Utilităti

100

409

11

Scoala cls. I-IV sat Valea Babei, comuna Runcu

Utilităti

100

VRANCEA

 

1578

410

1

Scoala cls. I-IV + Grădinita sat Tulburea comuna Chiojdcni

Obiectiv de investitii

200

411

2

Grădinita sat Chiojdeni, comuna Chiojdeni

Obiectiv de investitii

68

412

3

Scoala cls. I-VIII+4 Grădinita sat Andreiasu de Sus, comuna Andreiasu de Jos

Reabilitare

200

413

4

Scoala sat Muncelu comuna Străoane

Reabilitare

50

414

5

Scoala cls. I-IV sat Olesesti comuna Tifesti

Reabilitare

160

415

6

Scoala cls. I-VIII nr. I comuna Sihiea

Reabilitare

200

 

416

7

Scoala cls. I-VIII sat Vizantea Mănăstirească, comuna Vizantea Livezi

Reabilitare

200

417

8

Scoala cls. 1-IV + Grădinita sat Diocheti comuna Movilita

Reparatii capitole

200

418

9

Scoala cls. I-VIII sat Clipicesti, comuna Tifesti

Reparatii capitale

200

419

10

Scoala cls. I-IV sat Cornetu, comuna Slobozia Bradului

Utilităti

100

BUCURESTI

 

2032

420

1

Gradinita nr. 42, sector 1

Obiectiv de investitii

300

421

2

Grădinita nr. 7, sector 2

Obiectiv de investitii

300

422

3

Grădinita nr. 38, sector 3

Obiectiv de investitii

300

423

4

Scoala cls. I - VIII nr. 133, sector 4

Obiectiv de investitii

300

424

5

Scoala nr. 129, sector 4

Obiectiv de investitii

232

425

6

Scoala cls. I-VIII nr. 163, sector 6

Reabilitare

300

426

7

Grădinita nr. 270, sector 5

Reparatii capitale

300

 

ANEXA Nr. 2

 

Nr. crt.

Anexa la HG 300/2007

Nr. pozitiei din Anexa la HG 300/2007

Judet /Denumirea unitătii de învătământ

Natura lucrării

Suma (mii lei)

ARGES

1

1

152

Scoala cu cls. I-IV sat Bădesti, comuna Pietrosani

Reabilitare

0

2

 

 

Scoala nr. 1 cu cls. I-VIII sat Bădesti, comuna Ptetrosani

Reabilitare

105

3

2

25

Grădinita PN, comuna Bascov

Obiectiv de investirii

0

4

 

 

Grădinita PP, comuna Bascov

Obiectiv de investitii

350

BACĂU

5

1

185

Scoala cu cls. I-VIII Filipeni com. Filipeni

Reabilitare

0

6

 

 

Scoala cu cls. I-VIII Filipeni com. Filipeni

Obiectiv de investitii

200

7

1

213

Scoala cu cls. I-IV sat Fruntesti, comuna Filipeni

Reabilitare

0

8

 

 

Scoala cu cls. I-IV sat Fruntesti, comuna Filipeni

Obiectiv de investitii

250

9

1

223

Scoala cu cls. I-VIII Traian, com. Traian

Reparatii capitale

0

10

 

 

Scoala cu cls. I-IV sat Bogdănesti, comuna Traian

Reparatii capitale

250

BISTRITA NASAUD

11

1

360

Scoala Generală nr. 3 “Avram Iancu” Municipiul Bistrita

Reabilitare

0

12

1

361

Scoala Generală nr. 5 “Lucian Blaga” Municipiul Bistrita

Reabilitare

0

13

1

365

Liceul cu Program Sportiv Municipiul Bistrita

Reabilitare

0

14

 

 

Grădinita PP nr. 6 Municipiul Bistrita

Consolidare

300

BUZĂU

15

1

544

Scoala cu cls. I-IV com. Pietroasele

Reabilitare

0

16

 

 

Scoala cu cls. I-VIII - corp B comuna Pietroasele

Reabilitare

40

 

17

2

143

Grădinita PN comuna Glodeanu Sărat

Reabilitare

0

18

 

 

Grădinita PN comuna Glodeanu Sărat

Obiectiv de investiti

80

CĂLĂRASI

19

2

162

Grădinita PN nr. 1 Municipiul Oltenita

Reparatii capitale

0

20

 

 

Liceul Teoretic “Neagoe Basarab” pentru corp Grădinită nr. 1 Municipiul Oltenita

Reparatii capitale

200

CLUJ

21

1

601

Scoala cls. I-VIII sat Călata com, Călătele

Reabilitare

0

22

 

 

Scoala cls. I-VIII sat Calata com. Călătele

Reabilitare

80

23

1

602

Scoala ds. I-VIII sat Finciu com. Călătele

Reabilitare

0

24

 

 

Scoala cls. I-VIII sat Finciu com. Călătele

Reabilitare

20

25

1

603

Scoala cls. I-VIII sat Văleni com. Călătele

Reabilitare

0

26

 

 

Scoala cls. I-VIII sat Văleni com. Călătele

Reabilitare

40

27

 

 

Scoala cu cls. I-IV sat Călătele Pădure, com. Călatele

Reabilitare

40

28

 

 

Scoala cu cls. I-IV sat Dealu Negru, com. Călătele

Reabilitare

50

29

 

 

Scoala cu cls. I-IV sat Călatele, com. Călătele

Reabilitare

70

30

2

175

Grădinita nr. 44, Municipiul Cluj-Napoca

Reabilitare

0

31

 

 

Grădinita nr. 32, Municipiul Cluj-Napoca

Obiectiv de investitii

400

32

2

178

Grădinita sat Somesul Rece - Uzină, com. Gilău

Reparatii capitale

0

33

 

 

Liceul Teoretic “Gelu Voievod” com. Gilău

Reparatii capitale

150

DÂMBOVITA

34

1

753

Scoala cls. I-VIII Gura Bărbuletu com. Bărbuletu

Reparatii capitale

0

35

 

 

Scoala ds. I-VIII Gura Bărbuletu com. Bărbuletu

Obiectiv de investiti

200

GALATI

36

1

869

Colegiul National “V. Alecsandri” Sala de Sport - Bazin de înot Municipiul Galati

Consolidare

0

 

37

 

 

Colegiul National “V. Alecsandri” Sala de Sport- Bazin de înot Municipiul Galati

Reabilitare

300

38

1

871

Colegiul National „V. Alecsandri” corp adm. Municipiul Galati

Reabilitare

0

39

 

 

Colegiul National „V. Alecsandri” corp adm. Municipiul Galati

Consolidare

350

40

1

907

Scoala cu cls. I-VIII sat Corod com. Corod

Reparatii capitale

0

41

 

 

Scoala cu cls. I-VIII nr. 2 sat Corod com. Corod

Reparatii capitale

100

42

2

260

Grădinita PP nr. 5 “Elena Doamna” Municipiul Galati

Obiectiv de investitii

0

43

 

 

Grădinita PP nr. 5 “Elena Doamna” Municipiul Galati

Consolidare

250

44

2

266

Grădinita nr. 2 com. Liesti

Obiectiv de investitii

0

45

 

 

Grădinita nr. 2 com. Liesti

Consolidare

200

46

2

278

Grădinita PN oras Târgu Bujor

Reparatii capitale

0

47

 

 

Grãdinita PN nr. 1 oras Târgu Bujor

Reparatii capitale

252

48

2

281

Grădinita PN sat Nicoresti, com. Nicoresti

Reparatii capitale

0

49

 

 

Grădinita PN sat Nicoresti, com. Nicoresti

Obiectivele investiti

46

50

2

287

Grădinita nr. 2 oras Târgu Bujor

Reparatii capitale

0

51

 

 

Grădinita nr. 2 oras Târgu Bujor

Obiectiv de investitii

200

MURES

52

1

1447

Scoala Generală „Toldalagy Mihaly” sat Corunca, com. Livezeni

Reabilitare

0

53

 

 

Scoala Generală „Toldalagy Mihaly” com. Corunca

Reabilitare

100

54

1

1472

Scoala Generală sat Bezid com. Sângeorgiu cte Pădure

Reabilitare

0

55

 

 

Scoala Generala sat Bezid oras Sângeorgiu de Pădure

Reabilitare

116

56

1

1492

Gimnaziul “Sf. Gheorghe” com. Sângeorgiu de Mures

Reabilitare

0

57

 

 

Gimnaziul “Sf. Gheorghe” corn, Sângeorgiu de Mures

Obiectivele investitii

200

58

1

1497

Scoala Generală sat Chendu com. Băluseri

Reabilitare

0

59

 

 

Scoala Generală sat Chendu com. Bălăuseri

Reabilitare

100

MEHEDINTI

60

2

378

Grădinita PN nr. 2 oras Strehaia

Obiectiv de investitii

0

61

 

 

Grădinita PN nr. 2 oras Strehaia

Reparati capitale

170

SIBIU

62

2

465

Grădinita “Pinocchio” Municipiul Medias

Obiectivde investii

0

63

 

 

Grădinita “Pinocchio” Municipiul Metias

Reabilitare

300

64

2

473

Grădinita nr. 1 Municipiul Medias

Reparatii capitale

0

65

 

 

Grădinita nr. 13 Municipiul Medias

Reparati capitale

273

TIMIS

66

1

1935

Grup Scolar oras Sânicolau Mare

Reabilitare

0

67

 

 

Liceul Teoretic oras Recas

Reabilitare