MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 422         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 iunie 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

193. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

644. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 478 din 17 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin.(1), art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Decizia nr. 483 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal

 

Decizia nr. 583 din 7 iunie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

579. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucuresti la 8 ianuarie 2007 si la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003

 

593. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

428. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Pentru terenurile proprietarilor deposedati, persoane fizice, pe care se află păsuni si fânete, reconstituirea se face pentru diferenta dintre suprafata de 50 ha de familie si cea adusă în cooperativa agricolă de productie sau preluată prin acte normative speciale ori prin orice alt mod de la membri cooperatori sau de la orice altă persoană fizică deposedată, dar nu mai mult de 100 ha de proprietar deposedat.”

2. Articolul 36 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - Persoanelor fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire, prin aplicarea Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată, precum si persoanelor îndreptătite la împroprietărire, înscrise în tabelele nominale, li se vor acorda terenurile respective în limita suprafetelor disponibile sau despăgubiri.”

Art. II. - Persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (21) din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, pot formula cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru diferentele de suprafată ce pot fi restituite, conform prezentei legi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 iunie 2007.

Nr. 193.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptuluide proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997 si se dispune publicarea acetei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 644.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 478 din 17 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă – procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7), art. 31, 42 si 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vinuri Nicoresti” - S.R.L din Dobrînesti, judetul Galati, în Dosarul nr. 3.659/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ - Judecătorul-sindic.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public, considerând că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 22 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 3.659/121/2006, Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ - Judecătorul-sindic a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7), art. 31, art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Vinuri Nicoresti” - SJU_ din Dobrinesti, judetul Galati, într-o cauză ce are ca obiect procedura insolventei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 31 alin. (1), art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 sunt contrare dispozitiilor art. 44 alin. (1), (2) (3) si (4) si art. 136 alin. (1) si (5) din Constitutie, întrucât limitează dreptul de administrare si dreptul de vot al actionarilor societătii împotriva căreia s-a pornit procedura insolventei în cadrul adunărilor generale, drepturi ce reprezintă de fapt manifestări ale atributelor dreptului de proprietate asupra actiunilor detinute. De asemenea, consideră că art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 dă dreptul unui creditor fraudulos si de rea-credintă ca, fără limitări legale efective si serioase, să blocheze activitatea unei societăti comerciale viabile, chiar si pentru o creantă nesemnificativă, fără teama de a suferi o pierdere financiară în urma introducerii abuzive a cererii de deschidere a procedurii insolventei. În sfârsit, arată că art, 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, care prevede dreptul judecătorului-sindic de a nu suspenda judecarea cauzei până la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, contravine principiului potrivit căruia Curtea Constitutională este garantul suprematiei Constitutiei.

Tribunalul Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ - Judecătorul-sindic apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată. În acest sens, arată că dispozitiile art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006 sunt justificate de necesitatea satisfacerii drepturilor creditorilor în cel mai scurt timp.

În ceea ce priveste art. 31 din aceeasi lege, arată că debitorul are posibilitatea de a împiedica procedura insolventei, achitând datoria. În sfârsit, arată că dispozitiile art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 au ca scop protejarea activelor debitoarei, iar ridicarea dreptului de administrare al acesteia este prevăzută tocmai pentru a proteja creditorii în vederea recuperării creantelor.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că toate dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Astfel, arată că măsura dispusă de art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, care derogă de la dreptul comun, a fost instituită de legiuitor tinând cont de scopul legii, si anume îndestularea creditorilor într-un termen cât mai scurt posibil si solutionarea cu celeritate a cauzelor comerciale. În ceea ce priveste celelalte prevederi de lege criticate, arată că acestea nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei. În acest sens, arată că legiuitorul este competent să stabilească conditiile si limitele exercitării dreptului de proprietate, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (7), art. 31, art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insotventei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

Curtea constată că, în ceea ce priveste art. 31, autorul exceptiei critică doar prevederile alin. (1).

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 8 alin. (7): „Prin derogare de la art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, judecătorul-sindic va putea să nu dispună suspendarea cauzei, în situatia în care dispozitiile a căror neconstitutionalitate se invocă au făcut obiectul ce/pupn al unei decizii pronuntate de Curtea Constituponală. “;.

- Art. 31 alin. (1): „Orice creditor îndreptătit să solicite deschiderea procedurii prevăzute de prezenta lege împotriva unui debitor prezumat în insolventă poate introduce o cerere introductivă, în care va preciza:

a) cuantumul si temeiul creantei;

b) existenta unei garantii reale, constituite de către debitor sau instituite potrivit legii;

c) existenta unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor debitorului;

d) declaratia privind eventuala intentie de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel putin la nivel de principiu, modalitatea în care întelege să participe la reorganizare. “;

- Art. 42 : „(1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 33, este interzis administratorilor debitorilor, persoane juridice, sub sanctiunea nulitătii, să înstrăineze, fără acordul judecătorului-sindic, actiunile ori părtile lor sociale sau de interes detinute de debitorul care face obiectul acestei proceduri.

(2) Judecătorul-sindic va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a părtilor sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidentă ori în conturile înregistrate electronic.;

- Art. 47: „(1) Deschiderea procedurii ridică debitorului dreptul de administrare - constând în dreptul de a-si conduce activitatea, de a-si administra bunurile din avere si de a dispune de acestea -, dacă acesta nu si-a declarat, în conditiile art. 28 alin. (1) lit. h) sau, după caz, art. 33 alin. (6), intentia de reorganizare.

(2) Cu exceptia cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile si bunurilor pe care debitorul le-ar dobândi ulterior deschiderii procedurii.

(3) Judecătorul-sindic va putea ordona ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului odată cu desemnarea unui administrator judiciar, indicând totodată si conditia de exercitare a conducerii debitorului de către acesta.

(4) Dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune începerea falimentului.

(5) Creditorii, comitetul creditorilor ori administratorul judiciar pot oricând adresa judecătorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitătii de realizare a unui plan rational de activitate.

(6) Judecătorul-sindic va examina, în termen de 15 zile, cererea prevăzută la alin. (5), într-o sedintă la care vor fi citati administratorul judiciar, comitetul creditorilor si administratorul special.

(7) De la data intrării în faliment, debitorul va putea desfăsura doar activitătile ce sunt necesare derulării operatiunilor lichidării.

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin următoarelor prevederi constitutionale: art. 44 alin. (1), (2), (3) si (4) referitoare la garantarea si ocrotirea dreptului de proprietate si a proprietătii private, la conditiile exproprierii si la interzicerea nationalizării; art. 136 alin. (1) si (5) privind clasificarea proprietătii ca fiind publică si privată si la inviolabilitatea proprietătii private; art. 142 alin. (1) privind rolul Curtii Constitutionale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale si aceleasi critici. Astfel, prin Decizia nr. 293 din 22 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 3 mai 2007, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006.

În considerentele deciziei amintite, instanta de contencios constitutional, justificând constitutionalitatea prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, a statuat că „procedura prevăzută de textul de lege criticat a fost instituită de legiuitor ca un mijloc de constrângere a debitorului care nu si-a executat voluntar obligatia de plată, modalitate prin care nu a fost încălcat dreptul de proprietate, în conditiile în care, în ceea ce-l priveste, era tinut de existenta unor creante certe, lichide si exigibile, ci s-a asigurat protectia dreptului de proprietate al titularilor unor asemenea creante, încălcat prin refuzul de executare din partea debitorilor rău-platnici”.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006, Curtea a arătat că „acestea prevăd indisponibilizarea actiunilor societătii comerciale debitoare si ridicarea dreptului de administrare al debitorului în scopul protejării patrimoniului, a activelor debitorului, al prevenirii gospodăririi nechibzuite a acestora, ce ar putea cauza noi pierderi si împiedicarea satisfacerii creditorilor.

Încredintarea dreptului de administrare al debitorului unor persoane calificate si responsabile nu încalcă dreptul de proprietate al actionarilor si este conformă cu prevederile art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie, potrivit cărora conditiile si limitele exercitării dreptului de proprietate sunt prevăzute de lege”.

În sfârsit, referindu-se la art. 8 alin. (7) din Legea nr. 85/2006, Curtea a retinut că, „prin derogare de la dispozitiile art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, această reglementare corespunde scopului si caracterului special al procedurii insolventei, asigurând celeritatea necesară acestei proceduri, fără a leza în niciun fel rolul Curtii Constitutionale de garant al suprematiei Constitutiei si de unică autoritate de jurisdictie constitutională în România”.

Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură a justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii în materie, atât considerentele, cât si solutia deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 si art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Vinuri Nicoresti” - S.R.L. din Dobrinesti, judetul Galati, în Dosarul nr. 3.659/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia comercială, maritimă si fluvială si de contencios administrativ - Judecătorul-sindic.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 mai 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent, Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 483 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penal, exceptie ridicată de Radu Sava Sandei în Dosarul nr. 516/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, făcând referire la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 23 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 516/121/2006, Tribunalul Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 din Codul penat, exceptie ridicată de Radu Sava Sandei într-o cauză penală având ca obiect solutionarea apelului formulat împotriva sentintei de condamnare pentru infractiunea prevăzută de art. 329 alin. 1 din Codul penal.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia apreciază că, atât timp cât persoanele care s-au prostituat, la îndemnul si în folosul inculpatului, puteau să dispună în mod liber de ele însele, nu se justifică incriminarea infractiunii de proxenetism.

Tribunalul Galati - Sectia penală apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că proxenetismul este o formă de exploatare a prostitutiei si de încurajare a acesteia, care încalcă drepturile si libertătile altora. Se mai arată că interzicerea prin Constitutie a manifestărilor obscene, contrare bunelor moravuri, obligă legiuitorul să elaboreze norme speciale, precum art. 329 din Codul penal, care să asigure apărarea valorilor sociale puse în pericol prin nesocotirea ei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu-tionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 329 din Codul penal, care au următorul cuprins: „Îndemnul ori înlesnirea practicării prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostitutiei de către o persoană se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Recrutarea unei persoane pentru prostitutie ori traficul de persoane în acest scop, precum si constrângerea la prostitutie se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Dacă fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 este săvârsită fată de un minor sau prezintă un alt caracter grav, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani si interzicerea unor drepturi

Banii, valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate să servească, direct sau indirect, la comiterea infractiunii prevăzute la alin. 1 -3 si cele care au fost dobândite prin săvârsirea acesteia se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani

Tentativa se pedepseste.”

Autorul exceptiei sustine că textul legal criticat încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 26 privind viata intimă, familială si privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că inculpatul, autor al exceptiei, a fost condamnat prin Sentinta penală nr. 656 din 13 martie 2006 a Judecătoriei Galati pentru săvârsirea infractiunii de proxenetism prevăzută de art. 329 alin. 1 din Codul penal, în consecintă, exceptia de neconstitutionalitate care vizează art. 329 alin. 2, 3, 4 si 5 din Codul penal este inadmisibilă, întrucât nu are legătură cu solutionarea cauzei, fiind contrară art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

Cu privire la dispozitiile art. 329 alin. 1 din Codul penal, Curtea constată că prin Decizia nr. 21 din 24 ianuarie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 25 februarie 2002, s-a mai pronuntat cu privire la constitutionalitatea textului criticat sub aspectul avut în vedere de autorul exceptiei. Cu acel prilej, Curtea a statuat că „incriminarea si sanctionarea faptelor de prostitutie si de proxenetism, în Codul penal de la 1968, reprezintă si îndeplinirea obligatiei asumate de statul român prin Decretul nr. 482/1954 de aderare la conventie [Conventia pentru reprimarea traficului cu fiinte umane si a exploatării prostituării acestora], care prevede că părtile la această conventie decid pedepsirea oricăror persoane care, pentru a satisface pasiunile altei persoane, ademeneste, atrage sau îndeamnă, în vederea prostituării, o altă persoană, chiar cu consimtământul acesteia, sau care exploatează prostitutia altei persoane, chiar cu consimtământul acesteia, în preambulul conventiei se arată că «prostitutia si răul care o însoteste, traficul de fiinte umane în vederea prostituării, sunt incompatibile cu demnitatea si valoarea persoanei umane si pun în pericol bunăstarea individului, a familiei si a comunitătii»“.

Prin aceeasi decizie, Curtea a retinut că „în ceea ce priveste proxenetismul, incriminat prin însăsi conventia mentionată, caracterul său profund antisocial nu poate fi pus la îndoială si nu se poate vorbi despre neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 329 din Codul penal”.

Jurisprudenta invocată îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Curtea constată că textul constitutional prevede că persoana are dreptul să dispună de ea însăsi în măsura în care nu încalcă bunele moravurL Or, cum prostitutia este incriminată, orice faptă ce vizează îndemnul ori înlesnirea practicării prostitutiei sau tragerea de foloase de pe urma practicării prostitutiei este contrară bunelor moravuri. Astfel, incriminarea unui astfel de comportament este departe de a încălca prevederile art. 26 din Constitutie, mai degrabă fiind o aplicare a acestora la nivelul legii.

În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal este neîntemeiată, iar cea a dispozitiilor art. 329 alin. 2-5 din acelasi cod este inadmisibilă.

Fată de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal, exceptie ridicată de Radu Sava Sandei în Dosarul nr. 516/121/2006 al Tribunalului Galati - Sectia penală

2. Respinge, ca inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 329 alin. 2-5 din Codul penal, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Florentina Geangu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 583 din 7 iunie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitu­tionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Constantin Nistor în Dosarul nr. 227/39/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La dosar, autorul exceptiei a depus o cerere prin care a solicitat un nou termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii ca neîntemeiată, deoarece din actele dosarului rezultă că în fata instantei de judecată autorul exceptiei a fost reprezentat de doi apărători alesi.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 14 din Legea nr. 47/1992 si al art. 156 din Codul de procedură civilă, respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 17 mai 2007, pronuntată în Dosarul nr. 227/39/2007, Curtea de Apel Suceava - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Constantin Nistor în dosarul de mai sus, având ca obiect executarea unui mandat european de arestare emis de autoritătile germane.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art 23 referitoare la Libertatea individuală si ale art. 24 referitoare la Dreptul la apărare. În acest sens arată că o instantă superioară, cum este Curtea de Apel Suceava, nu poate să se conformeze dispozitiilor unei instante inferioare, cum este în spetă Judecătoria Hamburg, fără să exercite un control minim asupra fondului cauzei în care s-a dispus arestarea.

Curtea de Apel Suceava - Sectia penală opinează pă exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile criticate dispun în legătură cu procedura în fata instantei de judecată cât priveste audierea persoanei arestate si consimtământul acesteia la predare, ceea ce este în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate ca fiind încălcate. În plus, persoana solicitată are dreptul de a se apăra împotriva acuzatiilor ce i se aduc într-un stat membru al Uniunii Europene, beneficiind de toate garantiile procedurale.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 1 iulie 2004, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 224/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006, care au următorul continut:

- Art. 89 alin. (5): „Instanta comunică autoritătii judiciare emitente arestarea persoanei solicitate.”

- Art. 90: „(1) Instanta procedează la audierea persoanei solicitate în termen de cel mult 48 de ore de la arestarea acesteia.

(2) Persoana arestată va fi întrebată, mai întâi, asupra consimtământului la predare.

(3) Instanta se asigură că persoana arestată a consimtit voluntar la predare si în deplină cunostintă de cauză, cunoscând consecintele juridice ale consimtământului, în special caracterul irevocabil al acestuia. În acelasi fel procedează si în cazul renuntării la efectele regulii specialitătii.

(4) Dacă persoana arestată consimte la predare, se întocmeste un proces-verbal care se semnează de persoana solicitată, membrii completului de judecată, reprezentantul Ministerului Public si de grefier. În acelasi proces-verbal se consemnează, dacă este cazul, si renuntarea la drepturile conferite de regula specialitătii.

(5) Dacă persoana arestată nu consimte la predare, instanta procedează la audierea acesteia.

(6) Opozitia persoanei solicitate la predare se poate baza numai pe existenta unei erori cu privire la identitatea acesteia sau a unui motiv de refuz al executării mandatului european de arestare.

(7) Instanta poate fixa, cu respectarea termenelor maxime prevăzute la art. 95, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana arestată sau de procuror ori pentru transmiterea unor informatii suplimentare de către autoritatea judiciară emitentă, cu privire la cauzele de refuz sau de conditionare a predării.

(8) Procurorul pune concluzii în toate cazurile.

(9) În cursul procedurii, instanta, ascultând si concluziile procurorului, dispune, la fiecare 30 de zile, prin încheiere, asupra mentinerii măsurii arestării sau punerii în libertate a persoanei solicitate, în acest din urmă caz luând toate măsurile necesare pentru a evita fuga persoanei solicitate, inclusiv a măsurilor preventive prevăzute de lege.

(10) În scopul luării unei decizii potrivit alineatului precedent, instanta tine seama de toate împrejurările cauzei si de necesitatea asigurării executării mandatului european de arestare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 89 au mai fost examinate de instanta de contencios constitutional, în integralitatea lor, din perspectiva unor critici similare invocate si în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 400 din 24 aprilie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 4 mai 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate retinând în esentă că, dimpotrivă, judecătorul român hotărăste asupra arestării persoanei solicitate în temeiul legii, numai după ce a verificat, în prealabil, dacă au fost respectate conditiile necesare referitoare la emiterea mandatului, si nicidecum nu se pronuntă cu privire la temeinicia urmăririi sau condamnării dispuse de autoritatea străină ori asupra oportunitătii arestării. În caz contrar, s-ar aduce atingere principiului referitor la recunoasterea reciprocă a hotărârilor penale.

De asemenea, măsura arestării provizorii dispusă în vederea predării către un stat membru al Uniunii Europene constituie o măsură privativă de libertate temporară în acord cu art. 23 alin. (2) din Constitutia României, care satisface pe deplin exigentele constitutionale prevăzute de art. 21, partea având la îndemână toate garantiile procesuale specifice unui proces echitabil, sens în care enumerăm cu titlu peremptoriu posibilitatea invocării unor motive obligatorii de refuz al executării, ascultarea persoanei arestate, existenta posibilitătii de a formula recurs împotriva hotărârii referitoare la arestare etc.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În legătură cu criticile referitoare la prevederile art. 90 din Legea nr. 302/2004, Curtea constată că acestea reglementează cu privire la procedura referitoare la audierea persoanei arestate, în functie de existenta sau inexistenta consimtământului la predare. După cum se poate observa, textul nu contine nicio dispozitie care să contravină dreptului la apărare sau libertătii individuale. De altfel, art. 91 alin. (2) din legea criticată consacră în mod expres dreptul persoanei arestate de a fi asistată de un apărător ales sau numit din oficiu.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 89 alin. (5) si art. 90 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, exceptie ridicată de Constantin Nistor în Dosarul nr. 227/39/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 iunie 2007.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucuresti la 8 ianuarie 2007 si la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003

si la Paris la 25 august 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 68/2004 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si la Paris la 25 august 2003,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul nr. 1 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucuresti la 8 ianuarie 2007 si la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finantarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului, semnat la Bucuresti la 16 iulie 2003 si ia Paris la 25 august 2003, ratificat prin Legea nr. 68/2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Aria Varga,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 579.

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

F/P 1309 add. 1 (2002)

 

Amendamentul nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut, datat 25 august 2003, cu privire la F/P 1309 add. 1 (2002) - Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundatii si poluarea aerului

 

Dintre

România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice (denumită în cele ce urmează împrumutatul) si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (denumită în cele ce urmează Banca)

Ca urmare a informatiilor primite de la împrumutat, prezentul amendament la Acordul-cadru de împrumut, datat 25 august 2003, modifică anexa nr. 1 „Sinteza Proiectului” la Acordul-cadru mentionat, după cum urmează:

 

1. Împrumut nr.:

1309 add. 1 (2002)

împrumutat:

România

Aprobarea Consiliului de administratie:

15/01/2003 CA/PV/223/2003

Suma aprobată:

40.000.000 euro

II. Domeniul de interventie:

Scopul Proiectului este acela de a preveni catastrofele naturale generate de inundatii si poluarea aerului.

Lucrări planificate:

Componenta 1 - Prevenirea inundatiilor: constă în construirea si reabilitarea albiilor râurilor. Această componentă va contribui la prevenirea inundatiilor care au afectat în ultimii ani mai mult de 200.000 de familii si au cauzat 190 de pierderi de vieti omenesti.

Componenta 2 - Monitorizarea poluării aerului: va finanta cumpărarea de echipament pentru monitorizarea poluării aerului, pentru a proteja, avertiza si alerta populatia în caz de poluare a aerului. Prin aceasta România se va alinia la standardele Uniunii Europene în ceea ce priveste controlul si măsurarea poluării aerului.

Localizare:

Pe toată suprafata României

Costul total al proiectului:

80.000.000 euro

 

Costurile repartizate pe componente:

Componenta 1 - Prevenirea inundatiilor: 64.000.000 euro

Componenta 2 - Monitorizarea poluării aerului: 16.000.000 euro

Planul de finantare:

40.000.000 euro BDCE 50% 40.000.000 euro România 50%

Stadiul lucrărilor în momentul prezentării cererii:

Perioada de implementare a Proiectului, asa cum a fost planificată de către Guvern, se întinde din 2003 până în 2007.

Planificarea lucrărilor:

începerea lucrărilor: ianuarie 2003 Finalizarea lucrărilor: decembrie 2007

Procedurile aplicate de împrumutat pentru tragerea transelor individuale:

• înainte de tragerea primei transe: împrumutatul va transmite un raport detaliat al tuturor cheltuielilor efectuate. O misiune tehnică a BDCE va verifica costurile raportate si respectarea procedurilor de achizitii aplicabile;

• înaintea fiecărei trageri ulterioare (care va fi făcută în concordantă cu progresul lucrărilor): va fi transmisă către BDCE o raportare cuprinzând informatii actualizate atunci când 80% din transa anterioară a fost utilizată. Acest raport va cuprinde o estimare a cheltuielilor ce urmează a fi efectuate în următoarele 6 luni;

• la încheierea Proiectului se va întocmi un raport tehnic si financiar final.

III. Criteriile de eligibilitate (după domeniul de interventie):

Proiectul intră sub incidenta zonelor afectate de catastrofe naturale, un domeniu de actiune eligibil asa cum a fost definit în cadrul Rezolutiei 1424 (97) rev. 4.

IV. Efecte sociale (după domeniul de interventie):

Programul de prevenire a inundatiilor ar trebui să protejeze circa 500.000 de oameni si de aceea va avea, de asemenea, un impact economic pozitiv asupra economiei locale si agriculturii. Componenta de poluare a aerului va asigura avertizarea din timp în legătură cu catastrofele generate de contaminarea aerului si va da posibilitatea de aplicare a măsurilor de prevenire în timp util. Pe teritoriul României vor exista astfel de echipamente fixe si mobile care vor asigura controlul poluării aerului pentru o populatie estimată la 12 milioane.

 

Aceste modificări vor intra în vigoare odată cu primirea de către BDCE a confirmării în scris din partea împrumutatului. Toate celelalte clauze ale Acordului-cadru rămân neschimbate.

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2007.

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Paris, 17 ianuarie 2007.

Apolonio Ruiz Ligero,

viceguvernator

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistieă

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 7 septembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), după litera s) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:

„s) asigură transpunerea directivelor comunitare în domeniul statisticii si notificarea acestora Comisiei Europene. Suplimentar fată de procesul de notificare a măsurilor nationale care transpun directive comunitare, Institutul National de Statistică comunică Comisiei Europene toate măsurile legislative adoptate în domeniile guvernate de directivele comunitare transpuse, potrivit domeniilor sale de responsabilitate.”

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Institutului National de Statistică” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Presedintele Institutului National de Statistică,

Vergil G. Voineagu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 593.

 

ANEXA

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Institutului National de Statistică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligatia respectării si punerii în aplicare a precizărilor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 618/2002 pentru aprobarea Precizărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 7 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4 - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României.

 

p. Ministrul economiei si finantelor, Sebastian Teodor

Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

 

Bucuresti, 11 iunie 2007.

Nr. 428.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului

 

Potrivit prevederilor art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeste, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritătile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri, Ministerul Economiei si Finantelor având atributii în centralizarea acestuia si supunerea spre aprobare Guvernului.

În baza acestor precizări, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului, la inventarierea acestor bunuri, trebuie să aibă în vedere următoarele:

a) la stabilirea regimului juridic al unui bun ordonatorul de credite care se află în posesia tuturor informatiilor, juridice si economice, referitoare la bunul în cauză, are obligatia ca în inventar, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, să mentioneze titlul de detinere a acestuia;

b) interpretarea si aplicarea corectă a dispozitiilor Legii nr. 213/1998, referitoare la departajarea bunurilor aflate în domeniul public al statului, în domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale, bunurile aflate în domeniul privat al statului/unitătilor administrativ-teritoriale, precum si bunurile aflate în proprietatea privată;

c) cuprinderea în inventare numai a bunurilor din domeniul public al statului, nu si a investitiilor în curs;

d) respectarea de către ordonatorii de credite a machetei stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor, conform anexei nr. 1g la prezentele precizări, si a conditiilor stabilite pentru institutiile care, în baza unor legi speciale, detin informatii cu caracter secret.

Astfel, ordonatorii principali de credite a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale, potrivit cărora informatiile legate de acestea au caracter secret, vor completa inventarele numai cu informatiile privind: codul de clasificare, tipul bunului (mobil sau imobil), elemente de identificare fără caracter secret, situatia juridică, judet, hotărârea Guvernului de administrare sau acte prin care au intrat în posesie, dacă acestea nu au caracter special;

e) ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale care au în administrare bunuri din domeniul public al statului au obligatia ca în hotărârile Guvernului privind transferul de bunuri din domeniul public al statului să precizeze numărul de identificare atribuit fiecărui bun de către Ministerul Economiei si Finantelor, precum si codul de identificare fiscală (CIF) al administratorului, potrivit anexelor nr. _1a-1g la prezentele precizări.

În baza prevederilor art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, modificările de orice fel intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă numai prin acte normative adoptate în acest sens si se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ordonatorii principali de credite, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestora.

Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului constau în:

A. Intrări de bunuri prin:

a) trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare;

b) trecerea din domeniul public al unei unităti administrativ-teritoriale în domeniul public al statului, în baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare;

c) includerea în domeniul public al statului a bunurilor rezultate din investitii noi puse în functiune, în conditiile legii;

d) majorarea valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investitii puse în functiune, în conditiile legii;

e) majorarea valorii bunurilor cuprinse în inventar ca urmare a reevaluării acestora în baza unor acte normative;

f) majorarea suprafetelor de teren ca urmare a efectuării lucrărilor tehnice de cadastru sau a revizuirii măsurătorilor initiale, ca urmare a lucrărilor de desecare si/sau a altor situatii de acest gen;

g) înregistrarea plusurilor de inventar constatate la inventarierea anuală a patrimoniului, stabilite prin procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, conform prevederilor legale în vigoare;

h) orice alte intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor apartinând domeniului public al statului.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare si puse în functiune, vor fi incluse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate până la data punerii în functiune.

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finantare si puse în functiune, vor fi incluse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investitiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Bunurile reprezentând imobilizări finalizate, efectuate atât din fonduri bugetare, cât si din surse proprii de finantare, vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la data punerii în functiune, cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, urmând ca aceasta să fie reîntregită după recuperarea amortizării investitiei efectuate din surse proprii de finantare, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare.

În baza prevederilor mentionate, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului nu sunt cuprinse bunurile si valorile aferente, efectuate din surse proprii de finantare, decât după recuperarea amortizării investitiei, astfel:

- investitiile efectuate din surse proprii de finantare la bunurile date în concesiune, cu chirie, sau date în folosintă gratuită;

- investitiile efectuate din surse proprii la bunurile din domeniul public al statului, date în concesiune sau atribuite sub orice formă societătilor/companiilor nationale ori societătilor comerciale, după caz;

- investitiile efectuate din surse proprii la bunurile din domeniul public al statului, date în administrare regiilor autonome;

- orice alte investitii din surse proprii efectuate la bunurile din domeniul public al statului, conform prevederilor legale în vigoare.

B. Iesiri de bunuri, prin:

a) trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităti administrativ-teritoriale, în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Atribuirea bunurilor din domeniul public al statului în administrarea unitătilor administrativ-teritoriale nu se poate face fără schimbarea regimului juridic al acestora, respectiv trecerea bunurilor din domeniul public al statului în domeniul public de interes judetean sau local;

b) trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare;

c) scoaterea din domeniul public al statului ca urmare a retrocedărilor de bunuri, în conditiile legii;

d) trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din inventar a bunurilor iesite din functiune, în vederea valorificării si, după caz, casării, în conditiile legii.

În acest caz trebuie avute în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001;

e) operarea diferentelor constatate în minus la inventarierea anuală a patrimoniului, stabilite prin procesul-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii, precum si a scoaterilor din inventar a bunurilor constatate ca lipsuri prin acte emise în acest sens de către organele în drept, în conditiile legii, conform prevederilor legale în vigoare;

f) orice alte iesiri potrivit prevederilor legale în vigoare.

6. Schimbarea administratorului în cadrul aceluiasi ordonator, în baza prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 213/1998, cu modificările si completările ulterioare

D. Transferul bunurilor în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale

Modificările intervenite în urma acestor transferuri, aprobate prin acte normative, se operează la Ministerul Economiei si Finantelor, la aceeasi dată, de către ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritătile publice centrale implicate.

În această situatie, initiativa operării în inventarul bunurilor din domeniul public al statului apartine institutiei de la care se transferă integral sau partial bunul/bunurile din domeniul public al statului, prin depunerea la Ministerul Economiei si Finantelor a unei adrese, prin care să se solicite efectuarea modificărilor intervenite, adresă care va fi semnată de către initiator si de către celelalte institutii implicate.

E. Alte modificări, astfel:

a) corectarea unor erori si/sau omisiuni referitoare la caracteristicile bunurilor;

b) corectarea unor date înscrise eronat de către reprezentantul ordonatorului principal de credite sau omise a fi înscrise în inventar (valoare, bază legală, adresa, desfăsurarea unor suprafete etc);

c) operarea modificărilor intervenite ca urmare a restructurărilor si reorganizărilor intervenite în cadrul administratiei publice centrale.

În acest caz, modificările se operează în inventar în baza actului normativ de aprobare a restructurării/ reorganizării, respectiv a protocoalelor de predare-primire încheiate între părti.

Modificările intervenite în baza protocoalelor de predare-primire încheiate între părti se operează la Ministerul Economiei si Finantelor, la aceeasi dată, de către ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritătile publice centrale implicate,

d) orice alte modificări în conditiile legii.

La efectuarea modificărilor intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit lit. A-E, ministerele, organele de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite, vor întocmi, după caz, anexele nr. 1a-1g, anexe care vor însoti adresa prin care se solicită efectuarea modificărilor intervenite.

 

ANEXA Nr. 1a

ia precizări

 

SITUATIA

trecerilor în totalitate de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 9 si 10 din Legea nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Nr. MFP

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă trecerea (lege, ordonantă, hotărâre a Guvernului

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului

Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul din domeniul public al statului (CIF si denumire)

Ordonatorul/ Administratorul/ Unitatea administrativ- teritorială la care trece bunul din domeniul public al statului

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/H/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 1b

 

SITUATIA

trecerilor partiale de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 9 si 10 din Legea nr. 213/1998

privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Nr. MFP

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă trecerea (lege, ordonantă, hotărâre a Guvernului)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Temeiul legal din Legea nr. 213/1998 în baza căruia se face trecerea bunului din domeniul public al statului

Ordonatorul/ Administratorul bunului de la care se face trecerea bunului din domeniul public al statului (CIF si denumire)

Ordonatorul/ Administratorul/ Unitatea administrativ- teritorială la care trece bunul din domeniul public al statului

Datele de identificare ale bunului care face obiectul trecerii

Datele de identificare ale părtii bunului care rămâne în domeniul public al statului

Datele de identificare ale părtii bunului care iese din domeniul public al statului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/ll/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 1c

la precizări

 

SITUATIA

transferurilor de bunuri din domeniul public al statului între ordonatori/administratori ca urmare a reorganizării/restructurării acestora în baza unor acte normative

 

Actul normativ în temeiul căruia se aprobă reorganizarea/ restructurarea (lege, ordonantă, hotărâre a Guvernului)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/Administratorul de la care se transferă bunurile (CIF si denumire)

Ordonatorul/Administratorul la care se transferă bunurile (CIF si denumire)

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/ll/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr.1d

la precizări

 

SITUATIA

transferurilor în totalitate de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic

al acesteia

 

Nr. MFP

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se face transferul (lege, ordonantă, hotărâre a Guvernului)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunul (CIF si denumire)

Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunul (CIF si denumire)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/ll/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 1e
la precizări

 

SITUATIA

transferurilor partiale de bunuri din domeniul public al statului, potrivit art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Nr. MFP

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă transferul (lege, ordonantă, hotărâre a Guvernului)

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/ Administratorul de la care se transferă bunul (CIF si denumire)

Ordonatorul/ Administratorul la care se transferă bunul (CUI si denumire)

Datele de identificare ale bunului care face obiectul transferului

Datele de identificare ale părtii bunului care rămâne la ordonatorul/ administratorul de la care se transferă bunul

Datele de identificare ale părtii bunului care se transferă

Nr. Ivi F P pentru partea care se transferă

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/ll/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 1f

la precizări

 

SITUATIA

modificărilor datelor de identificare referitoare la bunurile din domeniul public al statului

 

Nr. MFP

Nr./data actului normativ în temeiul căruia se aprobă modificarea

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Ordonatorul/Administratorul (CIF si denumire)

Modificările efectuate la datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notă: Data actului normativ este zz/ll/aaaa. CIF reprezintă codul de identificare fiscală.

 

ANEXA Nr. 1g

la precizări

 

INVENTARUL

bunurilor aflate în patrimoniul public al statului

 

 

Cod fiscal

Denumire

1. Ordonator principal de credite

 

 

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal

 

 

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit

Nr. MFP

 

Codul de

 

Tip bun (mobil/ imobil)

 

Denumirea

 

Descrierea tehnică

 

Vecinătăti

 

Adresa

 

Anul dobândirii/ dării în folosintă

 

Valoarea de inventar

 

Situatia juridică

Situatia actuală: închiriere/ concesiune/ date cu titlu gratuit

 

 

Baza legală si datele de identificare ale celui care închiriază/concesionează primeste

Descriere

 

Perioada

 

       

Baza legală

 

Administrare/ concesiune

 

HG (Nr. .../ZZ/LL/YYYY)

 

Date de identificare (CUI si denumire) 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

Tara

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judetul

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitatea

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artera

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectorul

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte date

 

 

 

 

7