MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 427         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 27 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

25. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

608. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

609. - Hotărâre pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

610. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor actiuni culturale în cadrul Programului „UNESCO - Anniversaire Constantin Brâncusi - 50”

 

611. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

621. - Hotărâre privind înfiintarea Spitalului Clinic Judetean Mures prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

638. - Hotărâre privind deschiderea integrală a pietei de energie electrică si de gaze naturale

 

640. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

10. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 635/2006

 

532. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Procedurii si conditiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă si a drepturilor individuale de plantare din rezerva natională si regională de drepturi de plantare

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

80. - Hotărâre privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

448. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. II „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Puskás Valentin Zoltán, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, se include în componenta comisiei în locul domnului senator Pete Stefan, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

2. La anexa nr. IV „Componenta Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piată de capital”, domnul senator Pete Stefan, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România, se include în componenta comisiei în locul domnului senator Puskás Valentin Zoltán, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 iunie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 25.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Alexandru Grumaz se numeste consul general, sef al Consulatului General al României la Shanghai, Republica Populară Chineză.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 608.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 933/2004 privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 616 din 7 iulie 2004, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Montarea contoarelor de energie termică la nivel de apartament în cazul distributiei orizontale, respectiv a repartitoarelor de costuri în cazul distributiei verticale, este în sarcina proprietarilor, indiferent de sistemul de distributie adoptat în cadrul condominiului, si se va finaliza până la data de 30 septembrie 2009.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 609.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru finantarea unor actiuni culturale în cadrul Programului „UNESCO - Anniversaire Constantin Brâncusi - 50”

 

În temeiul aii. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 206 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere si religie”, titlul 59 „Alte cheltuieli”, în vederea asigurării fondurilor necesare finantării cheltuielilor prilejuite de organizarea si desfăsurarea unor actiuni culturale în cadrul Programului „UNESCO - Anniversaire Constantin Brâncusi - 50”.

(2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, cu suma de 27 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, în vederea asigurării fondurilor necesare finantării cheltuielilor prilejuite de organizarea si desfăsurarea unor actiuni culturale în cadrul Programului „UNESCO - Anniversaire Constantin Brâncusi - 50”.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetelor celor două ministere pe anul 2007.

Art. 3. - Sumele neutilizate până la data de 1 decembrie 2007 se vor restitui la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

Art. 4. - Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Afacerilor Externe si organele abilitate de lege vor controla modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 610.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, prevăzuti în anexele nr. 1-3*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, din credite externe, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 611.


*) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Spitalului Clinic Judetean Mures prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 174 alin. (1) si (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Spitalul Clinic Judetean Mures, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, prin reorganizarea Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, cu desprinderea unor sectii, compartimente, laboratoare de investigatii si tratament si cabinete medicale de specialitate din structura organizatorică a acestuia, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Târgu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 50, din subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Mures.

(2) Spitalul Clinic Judetean Mures înfiintat potrivit alin. (1) are sediul în municipiul Târgu Mures, str. Bernady Gyorgy nr. 6, judetul Mures, si se află în subordinea Autoritătii de Sănătate Publică a Judetului Mures.

Art. 2. - (1) Patrimoniul aferent sectiilor, compartimentelor, laboratoarelor de investigatii si tratament si al cabinetelor medicale de specialitate care se preiau de la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat în conditiile legii de către unitatea predătoare, se predă pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între cele două institutii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul medico-sanitar si auxiliar sanitar apartinând acestor sectii, compartimente si laboratoare de investigatii si tratament se preia de către unitatea sanitară publică nou-înfiintată.

(3) Personalul de administratie si întretinere va fi redistribuit între cele două unităti sanitare publice proportional cu numărul de paturi.

(4) Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Mures va asigura dimensionarea corectă a personalului si rezolvarea tuturor problemelor legate de patrimoniul celor două unităti sanitare publice.

(5) Spitalul Clinic Judetean Mures înfiintat potrivit ari. 1 alin. (1) este finantat integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum si din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures si a Spitalului Clinic Judetean Mures înfiintat prin prezenta hotărâre se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice, în conditiile prevăzute de lege, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Până la numirea prin concurs a conducerii Spitalului Clinic Judetean Mures, managerul si membrii comitetului director se numesc pe o perioadă de cel mult 6 luni prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - Datoriile Spitalului Clinic Judetean de Urgentă Târgu Mures, înregistrate în evidenta contabilă la data încheierii protocolului de predare-preluare, rămân în totalitate ale acestei unităti sanitare, urmând a fi lichidate în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 621.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind deschiderea integrală a pietei de energie electrică si de gaze naturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 69 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 iulie 2007, piata de energie electrică si piata de gaze naturale se deschid integral pentru toti consumatorii.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 644/2005 privind majorarea gradului de deschidere a pietei de energie electrica, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005, si Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2005 privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 noiembrie 2005.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în

Domeniul Energiei,

Carmen Filipescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 638.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare institutională,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul pentru Migratia Fortei de Muncă, institutie publică, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, se desfiintează prin reorganizare prin absorbtie de către această agentie.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), Directia protectia drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate, precum si Directia evidentă si monitorizare din structura Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Drepturile si obligatiile Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, arhiva, documentele, bazele de date, precum si bunurile mobile si imobile aferente activitătii acestuia se preiau de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între cele două institutii publice, cu exceptia celor în domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, preluate de către Oficiul Român pentru Imigrări, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2007 privind înfiintarea Oficiului Român pentru Imigrări prin reorganizarea Autoritătii pentru străini si a Oficiului National pentru Refugiati, precum si modificarea si completarea unor acte normative.

(2) Atributiile Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, precum si posturile aferente acestuia, altele decât cele din domeniul eliberării documentului care atestă dreptul la muncă al străinilor, se preiau de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - (1) Atributiile Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, care se desfiintează, atributiile Directiei protectia drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate si ale Directiei evidentă si monitorizare, a căror activitate se reorganizează, vor fi exercitate prin aparatul central al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si, respectiv, prin agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cadrul aparatului central al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă vor functiona următoarele compartimente organizatorice:

a) Directia aplicare instrumente juridice bilaterale;

b) Directia protectie drepturi cetăteni români care lucrează în străinătate;

c) Directia informare, consiliere si mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.

Art. 4. - (1) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul directiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), se preia si se redistribuie la compartimentele organizatorice prevăzute la art. 3 alin. (2), în conditiile legii.

(2) Personalul din cadrul Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, cu exceptia celui care se preia de către Oficiul Român pentru Imigrări în temeiul art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/2007, se preia si se redistribuie în cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Muncă Bucuresti si Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncă Ilfov, în conditiile legii.

Art. 5. - Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor prevăzute de lege, Agentia Natională îndeplineste si următoarele atributii:

a) implementează strategiile de formare profesională elaborate potrivit legii;

b) monitorizează activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în raport cu indicatorii de performantă stabiliti la nivel national/teritorial;

c) stabileste relatii de parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat implicate în activitatea de ocupare si formare profesională;

d) efectuează controlul asupra respectării de către persoanele fizice sau juridice a obligatiilor ce le revin potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;

e) verifică acreditarea furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă;

f) verifică respectarea obligatiilor prevăzute în conventiile sau în contractele încheiate potrivit legii;

g) Îndeplineste atributiile delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane pentru axa prioritară «Modernizarea serviciului public de ocupare»;

h) gestionează, prin agentiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creantelor salariate;

i) asigură implementarea, mentinerea si îmbunătătirea sistemelor de management al calitătii;

j) asigură aplicarea în domeniul circulatiei fortei de muncă a instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state;

k) asigură recrutarea si plasarea fortei de muncă în străinătate atât în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale în domeniul fortei de muncă, cât si în statele cu care nu are încheiate asemenea acorduri;

l) colaborează cu institutiile competente din tară si din străinătate în vederea asigurării si protejării drepturilor si libertătilor cetătenilor români care lucrează în străinătate;

m) asigură consiliere în litigii si conflicte de muncă, în scopul respectării drepturilor cetătenilor români care lucrează în străinătate, potrivit legislatiei aplicabile în statul respectiv;

n) realizează monitorizarea si coordonarea aplicării instrumentelor juridice bilaterale încheiate de România cu alte state, precum si evidenta circulatiei fortei de muncă;

o) realizează actiuni de informare cu privire la drepturile si obligatiile cetătenilor români care lucrează în străinătate;

p) propune Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse modificarea si, după caz, completarea legislatiei nationale în domeniul protectiei cetătenilor români care lucrează în străinătate.”

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Agentia Natională are în subordine următoarele unităti cu personalitate juridică:

a) agentiile pentru ocuparea fortei de muncă judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale;

b) centrele regionale de formare profesională a adultilor, denumite în continuare centre regionale;

c) Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu.”

3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 61 si 62, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - În structura Agentiei Nationale se înfiintează, la nivel de directie, următoarele compartimente functionale:

a) Directia aplicare instrumente juridice bilaterale;

b) Directia protectie drepturi cetăteni români care lucrează în străinătate;

c) Directia informare, consiliere si mediere privind încadrarea în muncă în străinătate.

Art. 62. - (1) Personalul compartimentelor functionale prevăzute la art. 61 este format din functionari publici si salariati încadrati pe bază de contract individual de muncă.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile functionarilor publici si personalului contractual din sectorul bugetar, după caz.”

4. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Cu aprobarea consiliului de administratie, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale, în cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), în functie de necesitătile care se impun în vederea îndeplinirii atributiilor prevăzute de lege, pot fi organizate servicii, birouri si compartimente, cu respectarea conditiilor prevăzute de lege.”

5. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Agentia Natională functionează cu un număr maxim de 3.517 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, din care pentru aparatul central 260 de posturi, 3.127 de posturi pentru agentiile teritoriale, 115 posturi pentru centrele regionale si 15 posturi pentru Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu.”

6. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Repartizarea numărului de posturi pentru unitătile prevăzute la art. 5 lit. a) si b) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.”

7. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Parcul normat de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Agentia Natională si unitătile din subordine sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Repartizarea mijloacelor de transport auto pentru institutiile prevăzute la art. 5 lit. a) si b) se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale.”

8. La articolul 18, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

„I) realizarea recrutării si plasării fortei de muncă în străinătate.”

9. Titlul sectiunii a 4-a „Unitătile de implementare a programului” si articolele 49-55 se abrogă.

10. Anexele nr. 1 si 3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 2 se abrogă.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.320/2001 privind înfiintarea si organizarea Oficiului pentru Migratia Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 15 ianuarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 7. - Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 640.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1  la statut)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

Numărul maxim de posturi = 260

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 3  la statut)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul de carburanti pentru Agentia Natională si unitătile din subordine

 

Nr. crt.

Activitătile specifice

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consum de carburanti

- litri/luna/vehicul - *)

1.

Agentia Natională (aparatul propriu)

 

autoturism

4

300

autovehicul pentru transport persoane

1

350

2.

Agentiile teritoriale (aparatul propriu)

 

autoturism

95

250

salupă si ponton (capacitate de până la 30 de persoane)

1

1.500

3.

Centrele regionale

autoturism

12

250

4.

 

Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu

 

autoturism

1

250

autovehicul pentru transport marfă

1

350


*) Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul total de autoturisme aprobat pentru fiecare dintre unitătile subordonate Agentiei Nationale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind prelungirea duratei de valabilitate a tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 635/2006

 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 99 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Tarifele reglementate prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 635/2006 privind stabilirea tarifului reglementat pentru prestarea serviciului de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 16 iunie 2006, îsi mentin valabilitatea pentru perioada 1 iulie 2007-30 iunie 2008.

Art. II. - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Societatea Natională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz”-S.A. Medias vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 iulie 2007.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Nicolae Opris

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 10.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii si conditiilor de acordare a drepturilor de plantare nouă si a drepturilor individuale de plantare din rezerva natională si regională de drepturi de plantare

 

Văzând Referatul de aprobare al Oficiului National al Viei si Vinului nr. 399 din 5 iunie 2007,

în baza prevederilor art. 111 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002,

având în vedere:

- prevederile art. 11 alin. (2) din Legea viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, astfel cum a fost modificată si completată prin Legea nr. 83/2007;

- prevederile art. 8 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale si al ministrului administratiei si internelor nr. 462/1.402/2006 pentru aprobarea Normelor de instituire si gestionare a drepturilor individuale de plantare/replantare a vitei-de-vie cu struguri de vin;

- prevederile art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.493/1999 privind organizarea comună a pietei vitivinicole;

- prevederile cap. 2 „Agricultura” din anexa nr. III la Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană din Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art 1. - Se aprobă Procedura si conditiile de acordare a drepturilor de plantare nouă si a drepturilor individuale de plantare din rezerva natională si regională de drepturi de plantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevederi contrare se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 21 iunie 2007.

Nr. 532.

 

anexă

 

PROCEDURA Sl CONDITIILE

de acordare a drepturilor de plantare nouă si a drepturilor individuale de plantare din rezerva natională si regională de drepturi de plantare

 

1.1. Rezerva natională a drepturilor de plantare include drepturile de plantare din rezerva regională (judeteană) neutilizate în perioada de valabilitate si drepturile de plantare nou-create de Comisia Europeană, în suprafată de 2.830,5 ha pentru România.

1.2. Rezerva regională a drepturilor de plantare este constituită din drepturile individuale de replantare neutilizate în perioada de valabilitate si din diferenta rezultată în urma defrisărilor si plantărilor autorizate de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, denumite în continuare D.A.D.R., în perioada 15 iunie 2003-10 octombrie 2006.

1.2.1. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin, D.A.D.R. vor comunica Oficiului National al Viei si Vinului situatia rezervei prevăzute la pct. 1.2, conform datelor din Registrul plantatiilor viticole.

2.1. Drepturile individuale de plantare nouă se acordă de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., prin Inspectia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, denumită în continuare I.S.C.T.V., pentru:

a) plantatii noi de vită-de-vie, în cadrul măsurilor de comasare si expropriere de interes public;

b) plantatii de vită-de-vie destinate exclusiv experimentărilor viticole;

c) plantatii de vită-de-vie destinate exclusiv culturii de vită-mamă pentru altoi;

d) plantatii de vită-de-vie destinate exclusiv consumului familial cu soiuri de struguri pentru vin admise în cultură în limita suprafetei de 0,1 ha de familie.

2.2. Pentru acordarea drepturilor de plantare nouă, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere de acordare a dreptului;

b) memoriu justificativ care cuprinde: localizarea, identificarea persoanei fizice/juridice, scurtă descriere a situatiei amplasamentului si principalele caracteristici ale plantatiei viticole propuse spre înfiintare;

c) copie a planului cadastral sau schită la scară a parcelelor proiectate;

d) copie certificată „conform cu originalul” după titlul de proprietate, contract arendă, contract concesionare, contract închiriere sau altele asemenea, după caz.

2.3. I.S.C.T.V. comunică solicitantilor de drepturi decizia de aprobare sau de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la depunere.

3.1. Drepturile individuale de plantare prevăzute la pct. 1.1 se acordă de către M.A.D.R., prin I.S.C.T.V., numai în arealele viticole consacrate în vederea realizării următoarelor plantatii de vită-de-vie:

a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată în areale viticole consacrate;

b) destinate producerii vinurilor de masă cu indicatie geografică (vinurilor de regiune) În arealele viticole delimitate pentru cultura vitei-de-vie.

3.2. Pentru a beneficia de drepturile de plantare din rezerva natională, solicitantii trebuie să depună, suplimentar fată de documentatia prevăzută la pct. 2.2 lit. a)-d), următoarele:

a) graficul de executie pentru fiecare lucrare/actiune;

b) declaratie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute plantatia conform graficului de executie;

c) adeverintă emisă de către Oficiul National al Viei si Vinului din care să rezulte că solicitantul nu a beneficiat de primă de abandon sau nu a transferat ori vândut un drept individual de replantare, începând cu data publicării prezentului ordin;

d) adeverintă emisă de către D.A.D.R. din care să rezulte că judetul respectiv nu dispune de rezervă regională (judeteană);

e) declaratie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să nu defriseze plantatia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantatiilor viticole.

3.3. Aprobarea sau respingerea cererii de către I.S.C.T.V. se comunică solicitantilor de drepturi în termen de 15 zile de la solicitare.

4.1. Dreptul individual de plantare din rezerva regională (judeteană) se acordă de către D.A.D.R. pentru realizarea următoarelor plantatii de vită-de-vie:

a) destinate producerii vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată în areale viticole consacrate;

b) destinate producerii vinurilor de masă cu indicatie geografică (vinurilor de regiune) În arealele viticole delimitate pentru cultura vitei-de-vie;

c) plantatii destinate producerii vinurilor de masă în arealele viticole delimitate pentru cultura vitei-de-vie.

4.2. Pentru a beneficia de acordarea drepturilor de plantare din rezerva regională (judeteană) solicitantii trebuie să depună, suplimentar fată de documentatia prevăzută la pct. 2.2 lit. a)-d), următoarele:

a) graficul de executie pentru fiecare lucrare/actiune;

b) declaratie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să execute plantatia conform graficului de executie;

c) declaratie pe propria răspundere a solicitantului prin care se angajează să nu defriseze plantatia viticolă minimum 10 ani de la înscrierea acesteia în Registrul plantatiilor viticole.

4.2.1. D.A.D.R. nu vor aloca drepturi de plantare solicitantilor care au beneficiat de primă de abandon sau au transferat un drept individual de replantare, începând cu data publicării prezentului ordin.

4.3. Aprobarea sau respingerea cererii de către D.A.D.R. se comunică solicitantilor de drepturi, în termen de 15 zile de la solicitare.

5.1. Drepturile de plantare din rezerva regională pot face obiectul transferului între judete, în cadrul aceleiasi regiuni viticole, numai cu aprobarea Oficiului National al Viei si Vinului si acordul D.A.D.R. Între care se efectuează transferul.

5.2. Transferul de drepturi de plantare dintr-o rezervă regională/judeteană se poate face numai către rezerva regională/judeteană de drepturi epuizată, la solicitarea D.A.D.R.

6. Pentru acordarea drepturilor din rezerva natională si regională au prioritate:

a) soiurile autohtone pentru vinuri rosii, vinuri albe si pentru vinuri aromate;

b) soiurile autohtone pentru vinuri rosii au prioritate la plantare fată de soiurile autohtone pentru vinuri albe, dacă în arealele viticole în care se solicită plantarea conditiile climatice favorizează cultivarea acestora;

c) soiurile destinate producerii de vinuri cu denumire de origine controlată;

d) solicitantii persoane fizice au prioritate fată de solicitantii persoane juridice;

e) solicitantii, persoane fizice în vârstă de până la 35 de ani care se stabilesc în mediul rural, au prioritate fată de ceilalti solicitanti.

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din România

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 31 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Registrul Auditorilor Financiari din România, conform anexelor nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 27 februarie 2007.

Nr. 80.


*) Anexele se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia

 

În temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, având în vedere Referatul de aprobare al Directiei tehnologia informatiei nr. DTI/718 din 15 mai 2007,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate si pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum si a instructiunilor de completare si a modalitătilor de eliberare si utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 din 12 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1.1 va avea următorul cuprins: „1.1. Cardul preprintat*) va trebui să respecte următorul model vizual:

 

Cardul preprintat

fata

a) Material de bază: PVC.

b) Cardul va fi conform cu formatul ID-1 (înăltime: 53,98 mm; lătime: 85,60 mm; grosime: 0,76 mm).”

2. Punctul 1.2 va avea următorul cuprins:

„1.2. Card - fată

Fundalul este împărtit în două părti, după o axă verticală, partea 1 fiind situată la stânga (lătime: 53 mm), iar partea 2, la dreapta. Această fată cuprinde 4 spatii rezervate, a căror amplasare este determinată de o serie de linii punctate:

 

verso

 

- 3 linii punctate verticale

a) la 5 mm de marginea stângă a cardului;

b) la 21,5 mm de marginea stângă a cardului;

c) la 1 mm de marginea dreaptă a cardului;

- 3 linii punctate orizontale

d) la 2 mm de marginea superioară a cardului;

e) la 17 mm de marginea superioară a cardului;

f) la 5 mm de marginea inferioară a cardului.”

3. Punctul 1.3 va avea următorul cuprins:

„1.3. Culorile fundalului

a) Partea 1 prezintă un amestec de albastru închis si de violet. Referintele CMYK ale acestei culori sunt C78 M65 Y21 K7.

b) Partea 2 prezintă o culoare gri-albastru, care se închide usor pe măsură ce se apropie de marginile laterale ale cardului. Referintele CMYK sunt C33 M21 Y13 K1 pentru gri si C64 M46 Y16 K2 pentru albastru.

c) Câmpul de date este alcătuit din benzi albe care vor servi drept fundal pentru fiecare linie de date.

d) Un efect de umbră a fost utilizat pentru partea 2 si pentru câmpul de date, cu scopul de a crea o impresie de relief, lumina provenind din coltul superior stâng al cardului. Zona liberă are aceeasi culoare cu partea 2 (fără efect de umbră) si câmpul de date.

e) Emblema europeană este alcătuită din stelele europene de culoare albă.

f) Are un diametru de 15 mm si este situată simetric de-a lungul liniei punctate «d» si centrată orizontal în partea 2 a fundalului.

g) Câmpul de date este alcătuit din 5 benzi albe, destinate să primească datele, cu o înăltime de 4 mm si separate de un spatiu între rânduri de 2 mm. Câmpul de date este centrat între liniile punctate verticale «b» si «c» si liniile punctate orizontale «e» si «f».

h) Sub linia punctată orizontală «d» si la dreapta liniei punctate verticale «a» va fi inscriptionat textul «Card european de asigurări de sănătate».

i) Va fi folosit fontul Verdana True Type sau echivalent, caractere majuscule, stil normal, dimensiune 7 pe recto si dimensiune 6 pe verso, culoare albă, lătimea caracterelor comprimată la 90% din dimensiunea normală si pozitie si spatiere normală a caracterelor.

j) Fiecare câmp va avea o legendă care identifică continutul respectivului câmp de date, care va fi pozitionată deasupra acelui câmp de date personale. Legenda va fi aliniată la stânga pentru legendele situate în partea stângă a cardului si la dreapta pentru cele situate în partea dreaptă a cardului.

 

Card

 

 

1. Nu se inscriptionează

2. RO

3. Nume

4. Prenume

5. Data nasterii

6. Codul personal de identificare

7. Numărul de identificare al institutiei

8. Numărul de identificare ai cardului

9. Data expirării”

4. Punctul 1.4 va avea următorul cuprins:

SIGLA CNAS

Culorile fundalului

a) Partea 1 este de culoare albă. Referintele CMYK ale acestei culori sunt C0 MO Y0 K0.

b) Partea 2 prezintă o culoare albastru-închis. Este un dreptunghi de 5 mm grosime, pe toată lungimea cardului. Marginea inferioară a dreptunghiului se află la 17,8 mm de marginea inferioară a cardului. Referintele CMYK sunt C78 M65 Y21 K7.

c) Partea 3 prezintă o culoare albastră. Este un dreptunghi de 17 mm grosime, pe toată lungimea cardului. Marginea inferioară a dreptunghiului este marginea inferioară a cardului. Referintele CMYK sunt C64 M46 Y16 K2.”

5. Punctul 1.5 va avea următorul cuprins:

„1.5. Descrierea elementelor

a) Sigla CNAS are dimensiunea 30mm/16,1 mm.

Este dispusă central la 4,2 mm de marginea superioară a cardului.

b) Denumire institutie 1 va avea textul «Casa Natională de Asigurări de Sănătate», fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 MO Y0 K100. Va fi pozitionat la 29 mm de marginea inferioară a cardului.

c) Linia de demarcatie are o grosime de 0,5 puncte, va avea referintele de culoare C78 M65 Y21 K7. Este dispusă central la 28 mm de la marginea inferioară a cardului. Are o lungime de 56,7 mm.

d) Denumire institutie 2 va avea textul «National Health Insurance House», fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 MO Y0 K100. Va fi pozitionat la 25,5 mm de marginea inferioară a cardului.

e) Element de sigurantă 1 este un microtext Gill sans MT de 1,2 puncte, de culoare C0 MO Y0 K100. Va fi pozitionat la 24 mm de marginea inferioară a cardului. Textul va avea continutul «Casa Natională de Asigurări de Sănătate», care se va repeta pe toată lungimea cardului.

f) Denumire card va avea textul «CARD EUROPEAN DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE», fontul folosit este Gill sans MT de 9 puncte, de culoare C0 MO Y0 K0. Va fi pozitionat la 19,4 mm de marginea inferioară a cardului.

g) Informatii 1 va avea textul «Acest card nu este transferabil si nu acoperă situatia în care deplasarea are ca scop beneficierea de tratament medical», fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare C0 MO Y0 K0. Va fi pozitionat la 11 mm de marginea inferioară a cardului.

h) Informatii 2 va avea textul «Informatii: TelVerde 0800.800.9501 www.ceass.ro», fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare C0 MO Y0 K0. Va fi pozitionat la 6,5 mm de marginea inferioară a cardului.

i) Informatii 3 va avea textul «You can verify the validity of this card on-line by www.ceass.ro», fontul folosit este Gill sans MT de 6 puncte, de culoare CO MO YO KO. Va fi pozitionat la 4 mm de marginea inferioară a cardului.

j) Pe verso va fi inscriptionată, folosind cerneală UV, astfel:

 

SIGLA CNAS

 

6. Punctele 1.6-1.11 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucuresti, 18 iunie 2007.

Nr. 448.