MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 431         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 iunie 2007

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 486 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 488 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Decizia nr. 489 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 515 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

 

Decizia nr. 516 din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si la art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Decizia nr. 529 din 31 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

561. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2007 si la Washington la 21 si 28 februarie 2007, intre Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

 

565. - Hotărâre privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006

 

577. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

 

628. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2007

 

Protocol de cooperare între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia

 

629. - Hotărâre privind trecerea unor constructii din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în domeniul public al municipiului Târgu Mures, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

 

630. - Hotărâre pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale

 

632. - Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”

 

634. - Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport rugby

 

635. - Hotărâre privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport volei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            118/462/1.030/313. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

            439/426. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea taxelor pentru stocuri excedentare de produse agroalimentare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 486 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru – judecător

Acsinte Gaspar – judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor „art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală”, exceptie ridicată de Virgil Constantin în Dosarul nr. 13.863/4/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal se constată lipsa pârtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei, invocând în acest sens deciziile nr. 156/2007 si nr. 176/2006 prin care Curtea Constitutională a stabilit că dispozitiile art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală nu contravin normelor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 13.863/4/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Virgil Constantin într-o cauză privind solutionarea recursului formulat împotriva unei sentinte prin care s-a respins cererea de înlocuire a măsurii arestării preventive cu obligatia de a nu părăsi localitatea.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate nu asigură exigentele principiului egalitătii de arme între apărare si acuzare. Totodată, se arată că este îngrădită folosirea căilor de atac în ceea ce priveste hotărârile prin care judecătorul a respins, în timpul urmăririi penale, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind întemeiată, deoarece dispozitiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală limitează nepermis accesul liber la justitie, prin aceea că îngrădesc dreptul de a exercita calea de atac prevăzută de art. 3859 din Codul de procedură penală.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului,

Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 din Codul de procedură penală este neîntemeiată. Asa cum a retinut Curtea Constitutională prin Decizia nr. 15 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005, potrivit art. 129 din Constitutie, folosirea căilor de atac se realizează în conditiile legii. Or, art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală prevede că legiuitorul stabileste competenta si conditiile în care acestea pot fi exercitate. Mai mult, potrivit dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (7), „încheierile instantei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege”, iar faptul că încheierea de sedintă prin care s-a respins cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă separat căii de atac a recursului nu aduce atingere dreptului unei persoane de a se adresa justitiei sau posibilitătii de a se folosi căile de atac stabilite de legea procedurală.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, se arată că dispozitiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală nu îngrădesc dreptul părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si de a beneficia de un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil. În punctul de vedere exprimat se apreciază că această solutie legislativă a fost instituită pentru evitarea tergiversării inutile a solutionării fondului cauzei, fiind în concordantă si cu prevederile art. 5 paragraful 4 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează numai un grad de jurisdictie în materia arestării preventive.

Se mai arată că, în considerarea unor situatii deosebite, legiuitorul poate institui reguli de procedură diferite, astfel încât faptul că încheierea prin care s-a respins cererea de revocare a măsurii arestării preventive nu este supusă nici unei căi de atac nu aduce atingere dreptului persoanei de a se adresa justitiei sau posibilitătii de a folosi căile de atac stabilite de legea procesuală.

Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului si dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie dispozitiile „art. 1403 alin. 11 teza finală din Codul de procedură penală”. In realitate, critica autorului exceptiei, astfel cum rezultă din motivarea acesteia, vizează dispozitiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

            - Art. 1403 alin. 1 teza finală: „[...] încheierea prin care judecătorul respinge, în timpul urmăririi penale, revocarea, înlocuirea sau încetarea de drept a măsurii preventive nu este supusă niciunei căi de atac.”

            Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă textele constitutionale ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul liber la justitie si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul

de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală si cu o motivare asemănătoare celei din prezenta cauză. Astfel, prin deciziile nr. 15 din 20 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 17 februarie 2005, si nr. 779 din 7 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 16 ianuarie 2007, Curtea, pentru argumentele acolo retinute, a constatat că dispozitiile legale criticate nu aduc atingere dreptului persoanei de a exercita accesul liber la justitie si folosirea căilor legale de atac.

            Întrucât, fată de jurisprudenta indicată, nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acesteia, considerentele si solutia pronuntată de Curtea Constitutională prin deciziile mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Virgil Constantin în Dosarul nr. 13.863/4/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 488

din 29 mai 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997

privind taxele judiciare de timbru

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Constantin Gabriel Emilian în dosarele nr. 8.152/2006, 8.366/2006, 8.371/2006, 8.367/2006, 8.370/2006, 8.151/2006 si nr. 8.150/2006 ale Judecătoriei Buzău.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 63D/2007, nr. 64D/2007, 65D/2007, 100D/2007, 101 D/2007, 102D/2007 si nr. 454D/2007, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 454D/2007, 102D/2007, 101 D/2007, 100D/2007, 65D/2007 si nr. 64D/2007 la Dosarul nr. 63D/2007, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 8.152/2006, încheierile din 14 decembrie 2006, pronuntate în dosarele nr. 8.366/2006 si 8.371/2006, încheierea din 4 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 8.367/2006, încheierea din 8 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 8.370/2006, încheierea din 9 ianuarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 8.151/2006, si încheierea din 13 februarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 8.150/2006, Judecătoria Buzău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Constantin Gabriel Emilian.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece limitează scutirea de taxă judiciară de timbru numai în cazul stabilirii si acordării despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, nu si în cazul altor drepturi prevăzute de conventie.

Judecătoria Buzău arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că drepturile prevăzute de art. 2 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sunt intangibile, nefiind permisă vreo limitare a acestora. Plecând de la importanta celor două drepturi, legiuitorul a introdus scutirea de taxe judiciare de timbru pentru stabilirea si acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale acestora. Astfel, nu poate fi retinută sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia si celelalte drepturi prevăzute de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale ar trebui să beneficieze de acelasi tratament, din punct de vedere al taxei de timbru.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că art. 15 din Legea nr. 146/1997 stabileste o serie de exceptii de la regula obligativitătii achitării taxelor judiciare de timbru. Obligatia părtilor de a plăti taxe judiciare de timbru creează însesi premisele pentru judecarea cauzei în mod echitabil, obligatie instituită de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Avocatul Poporului arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că instituirea de către legiuitor a unor scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri nu contravine accesului liber la justitie. Stabilirea si dimensionarea taxelor judiciare de timbru reprezintă atributia exclusivă a legiuitorului, potrivit dispozitiilor art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora „impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege”.

Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997. Litera s) a articolului 15 a fost introdusă prin Ordonanta Guvernului nr. 12/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 28 ianuarie 2005, ordonantă aprobată prin Legea nr. 52/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 21 martie 2005.

Textul de lege criticat are următorul cuprins: „Sunt scutite de taxe judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la: [...]

s) stabilirea si acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor dispozitii legale, autorul exceptiei invocă încălcarea prevederilor constitutionale ale art. 21 referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 52 alin. (3) referitoare la răspunderea patrimonială a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, ale art. 11 referitoare la dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la art. 6 si 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, critica autorului exceptiei vizează faptul că reglementarea dedusă controlului omite să circumscrie scutirii de la plata taxelor de timbru cererile pentru stabilirea si acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute în Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, altele decât cele prevăzute la art. 2 si 3 din conventie. Asa fiind, pentru asanarea viciului de neconstitutionalitate invocat, Curtea ar trebui să procedeze la completarea normei legale, ceea ce, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excedează limitelor imperativ determinate ale competentei sale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Constantin Gabriel Emilian în dosarele nr. 8.152/2006, 8.366/2006, 8.371/2006, 8.367/2006, 8.370/2006, 8.151/2006 si nr. 8.150/2006 ale Judecătoriei Buzău.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent sef, Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 489 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 din Codul de procedură penală

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 3001 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Stefan Tălu în Dosarul nr. 9.299/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

            La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

            Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin încheierea din 5 decembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 9.299/117/2006, Tribunalul Cluj - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Stefan Tălu în dosarul mentionat.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textul de lege criticat, „vizând asigurarea unei proceduri intermediare, între momentul sesizării instantei si cel al primei înfătisări, preocupată, în esentă, asupra duratei măsurii arestării, ignoră în forma actuală un element primordial si de esentă în judecarea asupra măsurii arestării, existenta unui act de sesizare legal”. În opinia sa, mai întâi instanta trebuie să verifice legalitatea actului său de sesizare si numai ulterior legalitatea si temeinicia arestării preventive. În caz contrar, inculpatul ar fi privat de un drept procesual esential, acela ca judecata asupra stării de arest să se desfăsoare în conditii de legalitate.

            Tribunalul Cluj - Sectia penală apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată. Se arată că în cadrul procedurii instituite de art. 3001 din Codul de procedură penală instanta nu este chemată să verifice legala sa învestire cu rechizitoriul, ci exclusiv temeiurile de fapt si de drept prevăzute de art. 143 si 148 din acelasi cod, precum si, eventual, împrejurarea dacă măsura arestării a fost luată în conditii legale. Se mai sustine că instanta învestită trebuie să îsi verifice competenta si la momentul sesizării sale, neexistând nici un impediment legal care să o împiedice să facă mai întâi aplicarea art. 300 si ulterior a art. 3001 din Codul de procedură penală, însă această verificare vizează competenta sa materială si personală, nu si regularitatea actului de sesizare.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, cu trimitere la motivele care fundamentează jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

            Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia Curtii Constitutionale nr. 626 din 3 octombrie 2006.

            Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

CURTEA,

            examinând decizia de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3001 din Codul de procedură penală, care au următorul cuprins:

„După înregistrarea dosarului la instantă, în cauzele în care inculpatul este trimis în judecată în stare de arest, instanta este datoare să verifice din oficiu, în carnera de consiliu, legalitatea si temeinicia arestării preventive, înainte de expirarea duratei arestării preventive.

Dacă instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau că nu există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune, prin încheiere, revocarea arestării preventive si punerea de îndată în libertate a inculpatului.

Când instanta constată că temeiurile care au determinat arestarea impun în continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate, instanta mentine, prin încheiere motivată, arestarea preventivă. Dispozitiile art. 159 alin. 3, 4, 5 si 11 se aplică în mod corespunzător.

Încheierea poate fi atacată cu recurs, aplicându-se dispozitiile art. 160 alin. 2.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă textele constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că dispozitiile criticate, referitoare la verificarea, după înregistrarea dosarului la instantă, a legalitătii si temeiniciei arestării preventive a inculpatului, au fost instituite de legiuitor în vederea garantării libertătii persoanei, dând expresie prevederilor constitutionale ale art. 23 alin. (4), potrivit cărora „Arestarea preventivă se dispune de judecător si numai în cursul procesului penal”, respectiv celor ale art. 23 alin. (6), potrivit cărora „în faza de judecată instanta este obligată, în conditiile legii, să verifice periodic, si nu mai târziu de 60 de zile, legalitatea si temeinicia arestării preventive si să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă instanta constată că nu există temeiuri noi care să justifice mentinerea privării de libertate”. Contrar sustinerilor autorului exceptiei, faptul că procedura stabilită de dispozitiile art. 3001 din Codul de procedură penală este distinctă de cea referitoare la verificarea legalitătii actului de sesizare a instantei nu este de natură să aducă nicio atingere dispozitiilor constitutionale invocate, întrucât părtile interesate au deplina libertate, în cadrul acestei proceduri, să se prevaleze de toate garantiile dreptului la un proces echitabil, inclusiv sub aspectul exercitării dreptului la apărare.

De altfel, textul de lege criticat a mai fost supus controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi norme constitutionale invocate si în prezenta cauză. Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 626 din 3 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 892 din 2 noiembrie 2006, si prin Decizia nr. 48 din 27 ianuarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 23 februarie 2005, Curtea a statuat, pentru argumentele acolo retinute, că art. 3001 din Codul de procedură penală nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil si nici pe cele ale art. 24, privind dreptul la apărare.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură a modifica jurisprudenta Curtii în materie, solutia si considerentele ce au stat la baza deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în această cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3001 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Stefan Tălu în Dosarul nr. 9.299/117/2006 al Tribunalului Cluj - Sectia penală.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE, ION PREDESCU

Magistrat-asistent, Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 515 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004

privind piata de capital

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Minai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004, exceptie ridicată de Laurentiu Cristian Salvetiu în Dosarul nr. 39.743/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că dispozitiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 reglementează conditiile în care se face retragerea actionarilor dintr-o societate comercială, fără să fie încălcat art. 44 din Constitutie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 ianuarie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 39.743/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art 206 din Legea nr. 297/2004, exceptie ridicată de Laurentiu Cristian Salvetiu în cauza având ca obiect judecarea unei actiuni în constatare.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate, dar mai ales Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare adoptat în vederea aplicării acestora, încalcă dreptul de proprietate privată si dreptul persoanei ale cărei drepturi, recunoscute de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, de a se adresa unei instante nationale au fost încălcate.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VI-a comercială consideră că dispozitiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată în raport cu dispozitiile art. 44 din Constitutie si inadmisibilă în ce priveste dispozitiile aceluiasi articol în raport cu prevederile art. 15, 16 si 45 din Constitutie, precum si în ce priveste dispozitiile art. 74 alin. (8) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor

Mobiliare în raport cu prevederile art. 15, 16, 44 si 45 din Constitutie.

Avocatul Poporului consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că dispozitiile legale criticate sunt în deplină concordantă cu prevederile constitutionale, potrivit cărora continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar legiuitorul este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor acestui drept.

Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, care au următorul cuprins:

„(1) Urmare a derulării unei oferte publice de cumpărare adresată tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, ofertantul are dreptul să solicite actionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele actiuni, la un pret echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele situatii:

a) detine actiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social;

b) a achizitionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresată tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora, actiuni reprezentând mai mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.

(2) În situatia în care societatea a emis mai multe clase de actiuni, prevederile alin. (1) se vor aplica separat pentru fiecare clasă.

(3) Pretul oferit în cadrul unei oferte publice de preluare obligatorii, precum si în cadrul unei oferte publice de preluare voluntare, în care ofertantul a achizitionat prin subscrierile din cadrul ofertei actiuni reprezentând mai mult de 90% din actiunile vizate, se consideră a fi un pret echitabil.

(4) În situatia mentionată la alin. (3), prezumtia referitoare la pretul echitabil se aplică numai în situapa în care ofertantul îsi exercită dreptul precizat la alin. (1), în termen de 3 luni de la data finalizării respectivei oferte. In caz contrar, pretul va fi determinat de un expert independent, în conformitate cu standardele internationale de evaluare.

(5) Pretul determinat de un expert independent se aduce la cunostinta publicului prin intermediul pietei pe care se tranzactionează, prin publicare în Buletinul C.N.V.M., pe website-ul C.N. V.M. si în 2 ziare financiare de circulatie natională, în termen de 5 zile de la întocmirea raportului.”

            În opinia autorului exceptiei, dispozitiile art. 206 din Legea nr. 297/2004 încalcă prevederile art. 44 din Constitutie referitoare la dreptul de proprietate privată si art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul persoanei de a se adresa unei instante nationale dacă drepturile sau libertătile sale, recunoscute de Conventie, au fost încălcate.

            Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

Critica de neconstitutionalitate prin invocarea dispozitiilor art. 44 din Constitutie este neîntemeiată. Textul constitutional prevede la alin. (1) teza a doua competenta legiuitorului de a stabili limitele dreptului de proprietate. Art. 206 din Legea nr. 297/2004, în temeiul acestei dispozitii constitutionale, a instituit o restrângere a exercitiului dreptului de dispozitie în privinta actiunilor detinute la o societate comercială. În acest sens, prevede obligatia de vânzare a actiunilor detinute de actionarii minoritari ai unei societăti comerciale numai în urma derulării unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor actionarilor si pentru toate detinerile acestora.

Dreptul ofertantului de a cumpăra actiunile nevândute în cadrul derulării ofertei publice de cumpărare se naste numai în situatiile în care detine actiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social ori în cadrul derulării ofertei publice de cumpărare a achizitionat mai mult de 90% din actiunile vizate de ofertă. Totodată, exercitarea acestui drept este conditionată de oferirea unui pret echitabil.

Referitor la pretinsa încălcare, prin textul de lege criticat, a dispozitiilor art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, sustinută de autorul exceptiei, Curtea constată că este neîntemeiată. Art. 206 din Legea nr. 297/2004 nu contine dispozitii care să restrângă dreptul de acces la justitie ori dreptul persoanei interesate la un recurs efectiv.

Pentru considerentelor expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, exceptie ridicată de Laurentiu Cristian Salvetiu în Dosarul nr. 39.743/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VI-a comercială.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 516 din 29 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si la art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Romfulda Prod” - S.R.L. În Dosarul nr. 2.424/55/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

            La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca nefondată, arătând că dispozitiile criticate nu încalcă textul constitutional invocat de autorul exceptiei.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

            Prin încheierea din 3 aprilie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.424/55/2007, Judecătoria Arad - Sectia civilă a

sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (î) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Romfulda Prod” - S.R.L. într-o cauză având ca obiect judecarea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece, contrar prevederilor art. 79 din Constitutie, Consiliul Legislativ nu si-a îndeplinit în totalitate obligatia de a sistematiza si coordona dispozitiile actelor normative modificatoare, din care cauză „întreprinderile sunt sanctionate pentru fapte care sunt obligatorii de îndeplinit în sarcina unor persoane fizice”.

Judecătoria Arad - Sectia civilă apreciază că exceptia ridicată este neîntemeiată, întrucât vizează o chestiune de interpretare a dispozitiilor legale, iar nu una de constitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit art. 2 din Legea nr. 47/1992, instanta de contencios constitutional realizează controlul de constitutionalitate a legilor si a altor acte normative, problemele privind coordonarea legislativă revenind autoritătii legiuitoare.

Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 15 lit. e) si art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 466/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2003, astfel cum au fost modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 55/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 2 septembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 335/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005.

Aceste texte de lege au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1) lit. e): „(1) Contraventiile prevăzute la art. 15 se sanctionează după cum urmează: [...]

e) cea de la lit. e), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), în cazul controlului de trafic sau la sediu, aplicabilă întreprinderii, si imobilizarea vehiculului aflat în trafic, până la îndeplinirea conditiilor privind timpul de conducere, pauzele si perioadele de odihnă, după caz, sau cu amendă de la 3.500 lei (RON) la 4.000 lei (RON), aplicabilă întreprinderii, în cazul controlului la sediu, dacă nu i-a sanctionat pe conducătorii auto care nu au respectat prevederile prezentei ordonante.”;

- Art. 10 lit. b): „Conducătorii auto au următoarele obligatii: [... ]

b) să respecte perioadele de conducere, de odihnă si de repaus stabilite prin prezenta ordonantă;”;

- Art. 15 lit. e): „(1) Constituie contraventii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, si se sanctionează ca atare următoarele fapte: f... ]

e) nerespectarea timpului de conducere, a pauzelor si a perioadelor de odihnă si de repaus ale conducătorilor auto sau nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili.”

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale deoarece contravin prevederilor art. 79 din Constitutie privind Consiliul Legislativ.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, cu raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constată următoarele:

            În legătură cu criticile autorului exceptiei formulate prin invocarea dispozitiilor art. 79 din Constitutie, Curtea retine că acestea sunt neîntemeiate. Prevederile constitutionale mentionate nu sunt incidente în cauză, deoarece nu se pun probleme legate de îndeplinirea atributiilor Consiliului Legislativ ori de sistematizare, unificare si coordonare a legislatiei.

Totodată, art. 16 alin. (1) lit. e) raportat la art. 15 lit. e) si art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 a fost modificat si completat astfel cum s-a arătat mai sus. Dispozitiile cuprinse în actele normative modificatoare devin dispozitii ale actului normativ modificat sau completat, trimiterea urmând a se face la acesta. Mentionarea actului normativ modificator este utilă, dar nu obligatorie. Este în vigoare si aplicabil textul legal rezultat din ultima modificare.

            În ceea ce priveste critica referitoare la modalitatea de sanctionare a intreprinderii, Curtea retine că nu poate fi primită. Art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 prevede într-adevăr obligatia conducătorilor auto de a respecta perioada de conducere si de odihnă. Art. 15 lit. e) din aceeasi ordonantă califică drept contraventie si „nerespectarea prevederilor privind organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili”, obligatie ce revine operatorului de transport. Art. 16 alin. (1) lit. e) din ordonantă stabileste sanctiunile contraventionale aplicabile întreprinderii pentru nesanctionarea conducătorilor auto care nu respectă dispozitiile actului normativ. Modalitatea stabilirii faptei imputabile, dacă constituie sau nu contraventie si a persoanei vinovate pentru săvârsirea acesteia nu constituie probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a dispozitiilor legale în cazuri concrete al căror control judiciar intră în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) si art. 15 lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere si organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri si persoane, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Romfulda Prod” - S.R.L. În Dosarul nr. 2.424/55/2007 al Judecătoriei Arad - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Minai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 529 din 31 mai 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

 

Ion Predescu - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconsti­tutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/1999 plivind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cornel General Comert” - S.R.L. În Dosarul nr. 2.036/4/CV/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, referindu-se la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 octombrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 2.036/4/CV/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (î) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Cornel General Comert” - S.R.L. în dosarul mentionat.

            În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 încalcă prevederile constitutionale referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti prin aceea că, datorită exprimării „impersonale”, nu oferă instantelor de judecată posibilitatea de a aplica criteriile generale de individualizare a sanctiunilor contraventionale la situatiile concrete ivite în practică. Modul de redactare a acestui text de lege, care ignoră criteriile de individualizare prevăzute de art. 21 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, conduce la încălcarea garantiei prevăzute de alin. (2) al art. 53 din Legea fundamentală, respectiv cea a proportionalitătii restrângerii exercitiului dreptului. Totodată, se arată că măsura excesivă prevăzută de art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 instituie o formă de răspundere colectivă a tuturor salariatilor agentului economic pentru fapta izolată a unui singur angajat, ceea ce conduce la încălcarea dreptului la muncă al celorlalti angajati, prin suspendarea activitătii persoanei juridice sanctionate. În opinia autoarei exceptiei, măsura prevăzută de art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 28/1999, pe lângă faptul că nu satisface cerinta proportionalitătii care trebuie să existe între măsura restrângerii exercitiului unor drepturi si situatia care a determinat adoptarea acesteia, echivalează practic cu închiderea unitătii, conducând la oprirea activitătii sale, ceea ce încalcă si art. 45, respectiv art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, referitoare la libertatea economică si libertatea comertului.

            Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile legale criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate de autoarea exceptiei.

            În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Carnere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

            Guvernul apreciază că textele legale criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

            Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor invocate din Legea fundamentală.

            Presedintii celor două Carnere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. b) si art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, precum si dispozitiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.

Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 criticate au următorul cuprins:

- Art. 11 alin. (1) lit. b) : amenzile pentru contraventiile prevăzute la art. 10 se aplică agentilor economici, cu exceptia celor prevăzute la lit. d), astfel: [...J

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), i), j), I) si m) se sanctionează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;”.

- Art. 14 alin. (2): „(2)Nerespectarea de către agentii economici a prevederilor art. 10 lit. b), referitoare la neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, neemiterea bonurilor fiscale pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale si nereintroducerea datelor înscrise pe rola-jurnal privind tranzactiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul stergerii memoriei operative, atrage si suspendarea activitătii unitătii pe o perioadă de 3 luni.”

Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 criticate au următorul cuprins:

- Art. 5 alin. 1 lit. e): „(3) Sanctiunile contraventionale complementare sunt:[...]

e) suspendarea activitătii agentului economic;”.

Autoarea exceptiei arată că dispozitiile criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 41 privind Munca si protectia socială a muncii, ale art. 45 privind Libertatea economică, ale art. 53 referitoare la Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală, privind libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate asa cum a fost formulată, se constată că aceasta este neîntemeiată.

Curtea retine că prevederile legale criticate reprezintă norme coercitive, instituind sanctiuni contraventionale pentru agentii economici care nu respectă dispozitiile legale incidente în materie, consecinta încălcării acestora fiind amendarea contravenientului si suspendarea activitătii acestuia. Or, stabilirea unei contraventii si sanctionarea acesteia cu amendă, respectiv cu suspendarea activitătii agentului economic, reprezintă o optiune a legiuitorului, care dă expresie preocupării statului pentru a asigura libertatea comertului, protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie, în deplină concordantă cu prevederile art. 45 si art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentală. De asemenea, suspendarea activitătii agentului economic în cazul constatării contraventiilor prevăzute de lege este justificată de imperativul protejării interesului social si al ordinii de drept prin adoptarea unor măsuri specifice de preîntâmpinare si sanctionare a faptelor care generează sau ar putea genera fenomene economice negative, cum ar fi evaziunea fiscală, si nu poate fi considerată ca aducând atingere prevederilor constitutionale referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti sau dreptului la muncă.

În acelasi sens, Curtea Constitutională s-a mai pronuntat în jurisprudenta sa. Astfel, de exemplu, prin deciziile nr. 407 din 4 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 25 noiembrie 2003, si nr. 49 din 12 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 23 februarie 2004, Curtea a statuat că dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 sunt în concordantă cu prevederile art. 135 alin. (2) din Legea fundamentală. De asemenea, prin deciziile nr. 91/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 21 februarie 2006, si nr. 355 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 497 din 8 iunie 2006, Curtea a statuat că art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999, respectiv art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 nu încalcă prevederile art. 45, art. 53 alin. (2) si ale art. 135 alin. (2) lit. b) din Legea fundamentală.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate privesc, în esentă, aspectele examinate deja de Curte prin deciziile mentionate si având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, inclusiv în ceea ce priveste art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, având în vedere că, referitor la acest text de lege, nu au fost formulate critici distincte, în sfârsit, în ceea ce priveste sustinerile autoarei exceptiei referitoare la răspunderea juridică pe care agentul economic o poartă si, implicit, sanctiunile contraventionale pe care acesta trebuie să le suporte pentru faptele angajatului său, acestea nu reprezintă critici de neconstitutionalitate, astfel că nu pot fi retinute.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) lit. b) si ale art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Cornel General Comert” - S.R.L. în Dosarul nr. 2.036/4/CV/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă, asigurări sociale, contencios administrativ si fiscal.

            Definitivă si general obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 31 mai 2007.

 

PRESEDINTE,

ION PREDESCU

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 1 februarie 2007 si la Washington la 21 si 28 februarie 2007, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu,

pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2002 privind ratificarea Acordului de asistentă financiară nerambursabila dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2002, aprobată prin Legea nr. 285/2002, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimb de scrisori*) semnate la Bucuresti la 1 februarie 2007 si la Washington la 21 si 28 februarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, pentru finantarea Proiectului „Controlul poluării în agricultură”, semnat la Bucuresti la

16 ianuarie 2002, ratificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 19/2002, aprobată prin Legea nr. 285/2002, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iunie 2007.

Nr. 561.


*) Continutul scrisorilor reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Cabinetul secretarului de stat

1 februarie 2007

 

BANCA MONDIALĂ

Domnului Anand K. Seth,

director, Unitatea de Tară Europa Centrală si de Sud

Regiunea EAC

 

            Stimate domnule Seth,

 

            As dori să mă refer la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă F.G.M. TF 050327 (Proiectul „Controlul poluării în agricultură”) dintre România si Bancă, datat 16 ianuarie 2002.

            Implementarea Proiectului în următoarea perioadă necesită realocarea de fonduri între categoriile asistentei financiare nerambursabile pentru a finanta activităti considerate importante pentru grupurile-tintă ale Proiectului (construirea suplimentară a 3 platforme de gunoi de grajd). Aceste investitii, mentionate în planurile de achizitii si implementare, vor face necesară cresterea sumelor alocate în cadrul categoriei (1) „Lucrări” (a) În cadrul părtii A(1)(d)(i) si, de asemenea, în cadrul categoriei (2) „Bunuri” si categoriei (5) „Costuri de operare”, din cauza epuizării iminente a acestor categorii.

            În acest scop, Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor a solicitat realocarea economiilor în cadrul categoriei (3) „Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit”, categoriei (1) „Lucrări” (b) în cadrul părtii A(1)(d)(ii) a Proiectului si categoriei (1) „Lucrări” (c) în cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului si, de asemenea, fondurile rămase în cadrul categoriei (6) „Nealocate”.

În acest sens, am dori să propunem Băncii amendarea anexei nr. 1 „Tragerea sumelor din asistenta financiară nerambursabilă”, asa cum se specifică în anexa atasată, pentru a reflecta realocarea de sume propusă.

            Am aprecia dacă ati urmări această solicitare în cel mai scurt timp posibil si ne-ati trimite acordul dumneavoastră.

 

Cu sinceritate, al dumneavoastră,

Bogdan Drăgoi, secretar de stat

 

anexă

 

            Tabelul de mai jos stabileste categoriile de articole ce urmează să fie finantate din asistentă financiară nerambursabilă F.G.M., alocarea initială a sumelor din asistenta financiară nerambursabilă F.G.M. pentru fiecare categorie, sumele propuse spre realocare si suma finală alocată din asistenta financiară nerambursabilă ce urmează să fie finantate în cadrul fiecărei categorii:

 

Categoria

Suma initială alocată din asistenta financiară nerambursabilă (exprimată în echivalent USD)

Sume realocate

Suma rezultată în urma realocării din asistenta financiară nerambursabilă (exprimată în echivalent USD)

(1) Lucrări (a) În cadrul părtii A(1)(d)(i) a Proiectului

(b) În cadrul părtii A(1)(d)(ii) a Proiectului

(c) În cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului

(2) Bunuri

(3) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit

(4) Subîmprumuturi în cadrul părtii A. (1)(a) a Proiectului

(5) Costuri de operare

(6) Nealocate

1.875.294,30 101.490,00

153.903,52 1.334.543,04 1.076.341,21

49.552,48

432.999,80

125.875,65

227.800,00

-101.490,00

-68.919,33 132.151,60

-79.185,68

-

15.519,06

-125.875,65

2.103.094,30

-

84.984,19

1.466.694,64 997.155,53

49.552,48

448.518,86

-

TOTAL:

5.150.000,00

 

5.150.000,00

 

BANCA MONDIALĂ BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

1818 H Street NW

Washington, D.C. 20433 SUA

(202) 473-3000

Adresă cablu: INTBAFRAD

Adresă cablu: INDEVAS

 

21 februarie 2007

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

 

Stimate domnule ministru,

 

Proiectul „Controlul poluării în agricultură” (Asistentă financiară nerambursabilă F.G.M. nr. TF 050327-RO) Realocarea sumelor în cadrul Asistentei financiare nerambursabile

Ne referim la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă din fondurile Facilitătii Globale de Mediu (Acordul) dintre România (Împrumutul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediii (Banca), privind proiectul sus-mentionat, datat 16 ianuarie 2002, amendat, si la scrisoarea datată 1 februarie 2007, din partea domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice, solicitând realocarea unor anumite sume ale asistentei financiare nerambursabile.

Suntem de acord cu solicitarea dumneavoastră si, prin urmare, realocăm sumele în cadrul asistentei financiare nerambursabile, asa cum sunt prevăzute în prezent în tabelul din cadrul paragrafului A1 din anexa nr. 1 la Acord, după cum urmează:

(i) 101.490,00 de la categoria (1)(b) „Lucrări” în cadrul părtii A(1)(d)(ii) a Proiectului la categoria (1)(a)

„Lucrări” în cadrul părtii A(1)(d)(i) a Proiectului;

(ii) 125.875,65 de la categoria (6) „Nealocate” la categoria (1)(a) „Lucrãri” în cadrul părtii A(1)(d)(i);

(iii) 434,35 de la categoria (1)(c) „Lucrări” în cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului la categoria (1)(a) „Lucrări” în cadrul părtii A(1)(d)(i);

(iv) 68.484,98 de la categoria (1)(c) „Lucrări” în cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului la categoria (2) „Bunuri”;

(v) 63.666,62 de la categoria (3) „Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit” la categoria (2) „Bunuri”;

(vi) 15.519,06 de la categoria (3) „Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit” la categoria (5) „Costuri de operare”.

 

            În consecintă, tabelul revizuit din paragraful A1 al Acordului de asistentă financiară nerambursabilă este prezentat în anexa atasată acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

Anand K. Seth,

Director

Regiunea Europa Centrală si de Sud si Asia Centrală

 

Copii:

Excelentei Sale Sulfina Barbu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor Bucuresti, România

Domnului Bogdan Drăgoi, secretar de stat Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Stefan Petrescu, director general Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Valentin Alexandrescu, director UMP

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Bucuresti, România

Domnului Herman Wijffels,

director executiv

Banca Mondială

 

ANEXĂ

 

Categoria

Suma alocată din asistenta financiară nerambursabilă (exprimată în echivalent USD)

% de finantat din cheltuieli

(1) Lucrări

 

 

(a) În cadrul părtii A(1)(d)(i) a Proiectului

2.103.094,30

67%

(b) În cadrul părtii A(1)(d)(ii) a Proiectului

-

-

(c) În cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului

84.981,19

84%

(2) Bunuri

1.466.694,64

100% din cheltuielile externe,

100% din cheltuielile locale (cost

ex-factory) si 84% din cheltuielile

 locale pentru alte articole

achizitionate pe plan local

(3) Servicii de consultantă si instruire, inclusiv servicii de audit

997.155,53

100%

(4) Subîmprumuturi în cadrul părtii A(1)(a) a Proiectului

49.552,48

80%

(5) Costuri de operare

448.518,86

85% până la 31 decembrie 2003, 80% până la 31 decembrie 2004 si 70% după această dată

(6) Nealocate

-

 

TOTAL:

5.150.000,00

 

 

BANCA MONDIALĂ BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

1818 H Street NW

Washington, D.C. 20433 SUA

(202) 473-3000

Adresă cablu: INTBAFRAD

Adresă cablu: INDEVAS

 

            28 februarie 2007

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

România

 

Stimate domnule ministru,

 

Proiectul „Controlul poluării în agricultură” (Asistentă financiară nerambursabilă F.G.M. nr. TF 050327-RO)

Realocarea sumelor în cadrul Asistentei financiare nerambursabile

 

Ne referim la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru proiectul sus-mentionat, datat 16 ianuarie 2002, amendat.

Cu privire la eroarea tipografică continută în anexa la scrisoarea de realocare datată 21 februarie 2007, corectăm suma din Acordul de asistentă financiară nerambursabilă F.G.M. (exprimată în echivalent USD) alocată categoriei (1)(c) „Lucrări” în cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului. Modificările sunt subliniate în caractere italice:

 

Categoria

Suma alocată din asistenta financiară nerambursabilă (exprimată în echivalent USD)

% de finantat din cheltuieli

(1) Lucrări (c)

în cadrul părtilor A(2) si A(3) ale Proiectului

84.984,19

84%

 

            În consecintă, tabelul revizuit în paragraful A1 la Acordul de asistentă financiară nerambursabilă este indicat în anexa atasată la această scrisoare.

 

Cu onestitate,

Benoit Blarel,

manager de tară

Biroul Băncii Mondiale, România

 

            Copii:

            Excelentei Sale Sulfina Barbu,

ministrul mediului si gospodăririi apelor

Bucuresti, România

Domnului Bogdan Drăgoi,

secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Stefan Petrescu,

director general

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

Domnului Valentin Alexandrescu,

director UMP

Ministerul Mediului si Gospodăririi Apelor

Bucuresti, România

Domnului Herman Wijffels,

director executiv

Banca Mondială

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) În scopul organizării si coordonării activitătilor de implementare a prevederilor Acordului dintre România si Statele Unite ale Americii privind activitătile fortelor Statelor Unite stationate pe teritoriul României, semnat la Bucuresti la 6 decembrie 2005, ratificat prin Legea nr. 268/2006, denumit în continuare Acord, se înfiintează, organizează si functionează, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, Comitetul interministerial pentru implementarea Acordului, denumit în continuare Comitet interministerial.

            (2) Comitetul interministerial se organizează si functionează ca organism consultativ fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Atributiile Comitetului interministerial privesc analizarea, stabilirea si asigurarea punerii în aplicare a măsurilor identificate în vederea implementării Acordului, cu luarea în considerare a solicitărilor Comitetului mixt românc-american, prevăzut la art. XI paragraful 2 din Acord.

(2) Comitetul interministerial colaborează cu ministerele, cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu organisme neguvernamentale, în vederea îndeplinirii atributiilor sale.

Art. 3. - (1) Comitetul interministerial este condus de presedintele acestuia. În lipsa presedintelui, conducerea Comitetului interministerial este asigurată de unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedintele Comitetului interministerial.

(2) La lucrările Comitetului interministerial pot participa, în calitate de invitati, si alti reprezentanti ai autoritătilor administratiei publice centrale si locale care sunt implicati în implementarea Acordului.

Art. 4. - (1) Reuniunile ordinare ale Comitetului interministerial au loc în ultima lună a fiecărui semestru al anului, iar cele extraordinare, ori de câte ori se consideră necesar, la propunerea unui membru, cu acordul presedintelui.

(2) Comitetul interministerial se consideră legal întrunit dacă se asigură prezenta a minimum jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(3) Deciziile Comitetului interministerial se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune solutii alternative, decizia finală amânându-se pentru sedinta următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată decât o singură dată. În cazul în care nu se poate obtine unanimitatea, solutiile discutate se supun dezbaterii în cadrul primei sedinte a Guvernului.

Art. 5. - (1) Deciziile Comitetului interministerial sunt duse la îndeplinire de ministerele reprezentate în cadrul acestuia, potrivit atributiilor ce le revin în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Responsabilitătile ministerelor, pe domenii de implementare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Pentru solutionarea unor probleme punctuale, clar definite si cu termene precise, Comitetul interministerial poate constitui grupuri de lucru.

Art. 6. - (1) Secretariatul Comitetului interministerial se asigură de către Ministerul Apărării, prin Centrul de coordonare si monitorizare a implementării Acordului, denumit în continuare Centru. Secretariatul participă la reuniunile Comitetului interministerial fără drept de vot.

(2) Centrul reprezintă punctul unic de contact pentru toate autoritătile si institutiile publice responsabile de implementarea Acordului.

(3) Atributiile Centrului, pentru asigurarea activitătii de secretariat a Comitetului interministerial, sunt:

a) convocarea membrilor Comitetului interministerial la solicitarea presedintelui sau, în lipsa sa, a unuia dintre vicepresedinti, desemnat de acesta. Membrii Comitetului interministerial sunt convocati nominal, cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea fiecărei reuniuni, comunicându-li-se locul, data si ora convocării, precum si ordinea de zi, la care se anexează documentele de lucru necesare. Cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru reuniune, membrii Comitetului interministerial transmit observatiile ori propunerile privind proiectele pentru ordinea de zi. În situatii de urgentă, convocarea se face cu minimum 3 zile lucrătoare înainte;

b) supunerea proiectului initial al ordinii de zi împreună cu propunerile membrilor pentru analiza presedintelui ori, în lipsa sa, a vicepresedintelui desemnat de acesta;

c) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor;

d) redactarea si transmiterea, cu avizul presedintelui Comitetului interministerial, a documentelor destinate informării Guvernului, Presedintiei si Parlamentului;

e) În perioada dintre reuniuni, asigurarea legăturii dintre membrii Comitetului interministerial, schimburile de informatii si documentele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

(4) La nivelul fiecărui minister se va stabili un punct unic de contact pentru asigurarea comunicării cu Centrul.

Art. 7. - Cheltuielile legate de activitatea Comitetului ninterministerial se suportă de fiecare dintre institutiile implicate, din bugetele proprii, în părtile ce le privesc.

Art. 8. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Minai Cioroianu

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 565.

 

ANEXA Nr.1

 

COMPONENTA

Comitetului interministerial pentru implementarea Acordului

1. secretar ae stat am Ministerul Apăram - presedinte

2. Secretar de stat din Ministerul Afacerilor Externe - vicepresedinte

3. Secretar de stat din Ministerul Justitiei - vicepresedinte

4. Secretar de stat din Ministerul Internelor si Reformei Administrative - membru

5. Secretar de stat din Ministerul Economiei si Finantelor - membru

6. Secretar de stat din Ministerul Transporturilor - membru

7. Secretar de stat din Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse - membru

8. Secretar de stat din Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - membru

9. Secretar de stat din Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale - membru

10. Secretar de stat din Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei - membru

11. Secretar de stat din Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului - membru

12. Secretar de stat din Ministerul Sănătătii Publice - membru

13. Secretar de stat din Ministerul Culturii si Cultelor - membru

14. Seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale – membru

 

ANEXA Nr. 2

 

DOMENIILE DE IMPLEMENTARE

a Acordului si ministerele responsabile

 

1. Dezvoltarea cadrului legislativ, interpretarea si aplicarea legislatiei si solutionarea eventualelor dispute - potrivit competentelor stabilite prin lege

2. Circulatia pe drumurile publice si ordinea publică - Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apărări

3. Proceduri vamale, taxe si impozite - Ministerul Economiei si Finantelor

4. Transporturi - Ministerul Transporturilor si Ministerul Apărării

5. Angajarea de fortă de muncă de pe piata românească, securitate si sănătate în muncă - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

6. Protectia mediului înconjurător - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

7. Suportul logistic - Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Apărării

8. Comunicatii - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Apărării

9. Educatie - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

10. Asistentă medicală - Ministerul Sănătătii Publice si Ministerul Apărării

11. Asistentă religioasă - Ministerul Culturii si Cultelor si Ministerul Apărării

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional

pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Se desemnează Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse ca autoritate de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, având responsabilitatea managementului, gestionării si implementării asistentei financiare alocate acestuia.”

2. Articolul 114 va avea următorul cuprins:

„Art. 114. - Se desemnează Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic din subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă si cele 8 structuri regionale aflate în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru îndeplinirea functiei de organism intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.”

3. Anexa „Schemă interinstitutională” se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autoritătile si institutiile publice prevăzute în prezenta hotărâre vor supune aprobării, prin hotărâre a Guvernului, modificarea si completarea actelor normative privind atributiile, organizarea si functionarea acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TÃRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iunie 2007.

Nr. 577.

 

ANEXA

 

SCHEMA INTERINSTITUTIOANALA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2007

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia, semnat la Bucuresti la 30 ianuarie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Tudor-Alexandru Chiuariu

Ministrul afacerilor externe,

Adrian Mihai Cioroianu

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 628.

 

PROTOCOL DE COOPERARE

între Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia

 

            Ministerul Justitiei din România si Ministerul Justitiei din Republica Serbia (denumite în continuare părti),

            fiind constiente de importanta cooperării internationale si de necesitatea armonizării legislatiei nationale cu

standardele internationale si europene,

            dorind să contribuie la cooperarea regională prin dezvoltarea relatiilor dintre cele două ministere, reafirmându-si hotărârea de a contribui constructiv si substantial la procesul de integrare europeană si la dezvoltarea relatiilor bilaterale,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            Părtile cooperează în domeniile ce intră în competenta lor, inclusiv prin schimbul cuprinzător si semnificativ de experientă si practici, în vederea:

            a) armonizării legislatiei nationale cu standardele internationale si europene;

            b) modernizării sistemului judiciar;

            c) educării si pregătirii profesionale a personalului;

            d) îmbunătătirii activitătilor din domeniul administratiei penitenciare;

            e) facilitării cooperării internationale, inclusiv în lupta împotriva formelor grave ale criminalitătii;

            f) dezvoltării altor domenii, dacă acestea au legătură cu scopul prezentului protocol si cu atributiile părtilor.

            Părtile se pun de acord pentru a promova politica si tendintele integrării europene în cadrul aranjamentelor lor de cooperare.

 

ARTICOLUL 2

Măsuri

            În vederea îndeplinirii scopului prezentului protocol, părtile:

            a) elaborează bianual programe concrete de cooperare;

            b) îsi acordă asistentă reciprocă pentru armonizarea legislatiei cu normele internationale si europene;

            c) organizează schimburi periodice de experientă la nivelul personalului propriu;

            d) înfiintează grupuri de lucru la nivel de experti, pe diferite domenii care intră în atributiile acestora;

            e) organizează seminarii si sesiuni stiintifice pe probleme juridice de interes comun.

 

ARTICOLUL 3

Cooperarea în domeniul administratiei penitenciare

 

            Administratia Natională a Penitenciarelor, aflată în subordinea Ministerului Justitiei din România, si Departamentul pentru Executarea Condamnărilor Corectionale, din cadrul Ministerului Justitiei din Republica Serbia, acordă o atentie deosebită cooperării în cadrul reformei si modernizării administratiei penitenciare, în conformitate cu standardele internationale si europene.

 

ARTICOLUL 4

Alte forme de cooperare

 

            Părtile colaborează strâns în scopul facilitării aplicării tratatelor internationale privind cooperarea judiciară internatională în materie penală, civilă si comercială la care statele lor sunt parte.

            Părtile actionează, în limitele competentei lor, în vederea schimbului reciproc de informatii privind eforturile lor pentru prevenirea si combaterea formelor grave ale criminalitătii.

 

ARTICOLUL 5

Cheltuieli

 

Pe bază de reciprocitate, părtile suportă toate cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentului protocol, pentru activitătile care au loc pe teritoriile lor, după cum urmează:

- partea primitoare acoperă cheltuielile referitoare la sederea si transportul pe teritoriul statului său;

- partea trimitatoare acoperă cheltuielile referitoare la transportul international.

 

ARTICOLUL 6

Consultări

 

            Părtile organizează, dacă este necesar, consultări periodice în vederea solutionării eventualelor probleme si a găsirii solutiilor de eficientizare a aplicării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 7

Modificarea protocolului

 

            Prezentul protocol se poate modifica prin acordul scris al părtilor.

            Modificările intră în vigoare în conformitate cu procedura reglementată de art. 8 din prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 8

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul protocol intră în vigoare la 30 de zile de la primirea ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor juridice interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

            Prezentul protocol se încheie pe o perioadă nelimitată de timp.

            Prezentul protocol poate fi denuntat de către oricare dintre părti prin notificare scrisă către cealaltă parte, la trei_(3) luni de la data respectivei notificări.

            Încheiat la Bucuresti, la 30 ianuarie 2007, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de diferente de interpretare, versiunea în limba engleză va prevala.

 

Pentru

Ministerul Justitiei din România,

Monica Luisa Macovei,

ministrul justitiei

Pentru

Ministerul Justitiei din Republica Serbia,

Zoran Stojkovic,

ministrul justitiei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în domeniul public al municipiului Târgu Mures, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea constructiilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Agentia pentru Protectia Mediului Mures, în domeniul public al municipiului Târgu Mures, judetul Mures, si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures.

            Art. 2. - Predarea-preluarea constructiilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 629.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în domeniul public al municipiului Târgu Mures si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mures

 

M.F.P.

 

Cod

clasificare

 

Denumirea/descrierea tehnică

Persoana juridică

de la care se transmit

imobilele/adresa

Persoana juridică

la care se transmit

imobilele/adresa

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

care se transmite

107556

(partial)

8.09.06.

Atelier de reparatii si întretinere, sală de sedinte si 3 boxe garaj

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile - Agentia de Protectia

Mediului Mures Municipiul Târgu Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures

Municipiul

Târgu Mures -

Consiliul Local

al Municipiului

Târgu Mures,

judetul Mures

Constructie veche

din cărămidă în

suprafată de 98 m2

si, respectiv,

219,3 m2

Valoare inventar 147.072 lei si, respectiv. 146.681 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 18 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.665/2004 privind aprobarea Statutului Academiei de Stiinte Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 20 octombrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

            „Art. 18. - (1) A.S.M. dispune de un aparat propriu, format din 15 posturi, încadrat cu personal stiintific, tehnic, economic, juridic si administrativ, care asigură activitatea curentă, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Sănătătii Publice pentru unitătile subordonate finantate integral de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 630.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administratiei Nationale „Apele Române”

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă închirierea de către Administratia Natională „Apele Române” a unor bunuri imobile, respectiv terenuri situate în albiile minore ale cursuriter de apă, malurile acestora si cuvetele lacurilor, precum si imobile constructii, proprietate publică a statului, aflate în administrarea acesteia, prevăzute în paginile 118-379 din anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Închirierea bunurilor prevăzute la afin. (1) se face prin licitatie publică, în conditiile legii.

Art. 2. - (1) Administratia Natională „Apele Române” are dreptul să retină o cotă-parte de 50% din sumele percepute din închirierea acestor bunuri, iar diferenta de 50% se face venit la bugetul de stat.

(2) Sumele încasate de către Administratia Natională „Apele Române” potrivit alin. (1) reprezintă venituri proprii si se utilizează în scopuri de investitii pentru dezvoltarea infrastructurii de management cantitativ si calitativ al bazinelor hidrografice ale cursurilor de apă din România.

Art. 3. - (1) Contractele de închiriere se încheie de către Administratia Natională „Apele Române” pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, în conditiile legii.

(2) În contractele încheiate se prevăd în mod obligatoriu clauze asigurătorii în vederea sustinerii de către locatar a cheltuielilor care pot apărea ca urmare a unor efecte neprevăzute initial asupra malurilor si albiilor cursurilor de apă, a cuvetei lacurilor de acumulare sau a constructiilor hidrotehnice aflate în zona de influentă.

Art. 4. - Instructiunile pentru organizarea si desfăsurarea licitatiilor publice si pentru atribuirea contractelor de închiriere, contractul-cadru de închiriere, precum si listele cuprinzând bunurile propuse spre închiriere si durata închirierii fiecăruia se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 632.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport rugby

 

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (9) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport rugby.

            Art. 2. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Federatia Română de Rugby va elabora si prezenta spre avizare Agentiei Nationale pentru Sport normele privind conditiile de practicare a sportului profesionist în ramura de sport rugby.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Valentin Vasilescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 634.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea practicării sportului profesionist în ramura de sport volei

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 alin. (9) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă practicarea sportului profesionist în ramura de sport volei.

            Art. 2. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Federatia Română de Volei va elabora si prezenta spre avizare Agentiei Nationale pentru Sport normele privind conditiile de practicare a sportului profesionist în ramura de sport volei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Valentin Vasilescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 20 iunie 2007.

Nr. 635.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI

PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 118 din 10 mai 2007

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 462 din 6 iunie 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.030 din 13 iunie 2007

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA

CONSUMATORILOR

Nr. 313 din 14 iunie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată, ale art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 alin. (3), precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, ale art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 35.969 din 9 mai 2007, întocmit de Directia generală siguranta alimentelor din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, ministrul sănătătii publice si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, al ministrului sănătătii si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 12/173/286/1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 si 430 bis din 18 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Autoritătile competente asigură respectarea limitelor maxime admise, specificate în anexa nr. 2, prin controalele efectuate în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 882/2004/CE.”

2. După alineatul (5) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Metodele pentru prelevarea probelor si metodele de analiză necesare pentru realizarea controalelor, măsurilor de monitorizare, precum si a altor măsuri prevăzute de prezentul ordin vor fi determinate în conformitate cu cerintele Uniunii Europene. Existenta metodelor comunitare de analiză nu trebuie să excludă utilizarea în România si a altor metode testate si validate stiintific, cu conditia ca aceasta să nu împiedice circulatia liberă a produselor recunoscute pe baza metodelor comunitare ca fiind conforme cu regulile prevăzute în prezentul ordin. În cazul diferentelor în interpretarea rezultatelor, cele obtinute prin utilizarea metodelor comunitare trebuie să predomine. Autoritătile competente trebuie să informeze celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeană despre celelalte metode utilizate.”

3. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Statul membru de origine este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) si (3) este produs, comercializat sau pus pe piată în mod legal.

(2) Statul membru de destinatie este statul membru pe al cărui teritoriu produsul prevăzut la art. 1 alin. (1) si (3) este pus pe piată pentru alte operatiuni decât tranzitul către un alt stat membru sau o tară tertă.

(3) În cazurile în care nu au fost stabilite limitele maxime de reziduuri pentru produsele introduse pe teritoriul României dintr-un stat membru de origine, autoritătile competente se asigură că toate procedurile necesare sunt urmate pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri, care pot fi permanente sau temporare, luându-se în considerare bunele practici în agricultură utilizate de către statul membru de origine si fără a aduce prejudicii conditiilor necesare pentru a proteja consumatorii.

(4) Pentru produsele introduse pe teritoriul României, pentru care nu au fost stabilite limite maxime de reziduuri de pesticide sau pentru care aceste limite diferă substantial de cele stabilite si acceptate de statul membru de origine, ca urmare a introducerii unor limite nationale de către autoritătile competente pentru a asigura un nivel de protectie a consumatorilor disproportionat în comparatie cu nivelul de protectie aplicat de statul membru de origine sau ca urmare a modificărilor privind controalele efectuate de autoritătile competente, care sunt disproportionate si/sau discriminatorii în comparatie cu cele pentru productia internă, si pentru care se aplică măsuri cu scopul de a interzice sau restrictiona punerea pe piată, deoarece produsul contine limite maxime de reziduuri de pesticide în exces fată de limitele maxime de reziduuri de pesticide acceptate în România, se procedează astfel:

a) România, ca stat membru de destinatie, notifică imediat măsurile adoptate celuilalt stat membru de origine

si Comisiei Europene, în termen de 20 de zile de la aplicarea măsurilor;

b) pe baza notificării la care se face referire la lit. a), România, ca stat membru de destinatie, contactează celălalt stat membru si transmite toate informatiile necesare;

c) pe durata unei perioade de 3 luni de la notificarea prevăzută la lit. a), autoritătile competente vor informa Comisia Europeană cu privire la rezultatele acestor contacte si, în special, cu privire la măsurile pe care intentionează să le aplice, dacă este cazul, inclusiv limitele maxime de reziduuri pe care Ie-a agreat cu celălalt stat.

(5) Perioada de validitate a limitelor maxime temporare nu poate depăsi 4 ani. Această perioadă poate să fie legată de furnizarea, de către statul membru de origine si/sau alte state membre ale Uniunii Europene care sunt interesate, a informatiilor stiintifice solicitate de Comisia Europeană pentru a putea stabili limita maximă de reziduuri de pesticide. La solicitarea acestora, Comisia Europeană si statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie informate cu privire la stadiul studiilor stiintifice stabilite.

(6) Oricare dintre măsurile stabilite la alin. (3) si (4) trebuie să fie aplicate de autoritătile competente din România, luându-se în considerare obligatiile acestora în baza Tratatului de instituire a Comunitătii Economice Europene1) si, în special, a art. 30-36 ale acestuia.

(7) Măsurilor adoptate si notificate de statele membre în conformitate cu prevederile alin. (4) nu li se aplică Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 98/34/CE.”

4. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, p. 26-31, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2006/92/CE, Directiva Consiliului 86/362/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe cereale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 221 din 7 august 1986, p. 37-42, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE, precum si Directiva Consiliului 90/642/CE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în si pe anumite produse de origine vegetală, inclusiv fructe si legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, p. 71-79, astfel cum a fost amendată ultima dată prin Directiva Comisiei 2007/7/CE.”

5. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru substantele active: clorfenvinfos, desmedifan si fenmedifam din sectiunea 1 a anexei „Lista reziduurilor de pesticide si limitele maxime admise”, cap. I „Fructe, legume si alte produse vegetale”, se aplică de la 21 ianuarie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Chetan Radu Roatis

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Dan Vlaicu


1) Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene la care România a aderat prin Tratatul de aderare ratificat prin Legea nr. 157/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 439 din 31 mai 2007

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 426 din 8 iunie 2007

 

ORDIN

privind stabilirea taxelor pentru stocuri excedentare de produse agroalimentare

 

            Având în vedere prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase si alte produse agroalimentare,

            în temeiul art. 3 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

            în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 277.809 din 28 mai 2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale si ministrul economiei si finantelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă taxele pentru stocuri excedentare de produse agroalimentare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Trezoreria Statului vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul economiei si finantelor,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

Codul

tarifar

(NC)

excedentar, exprimată

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

02.01

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată:

 

0201.10.00

- În carcase si semicarcase

5.504

0201.20

- Alte părti, nedezosate:

 

0201.20.50

-- Sferturi posterioare neseparate sau separate

7.324

0201.30.00

- Dezosată

12.049

02.02

Carne de animale din specia bovine, congelată:

 

0202.20

- Alte părti, nedezosate:

 

0202.20.90

- Altele

9.622

0202.30

- Dezosată:

 

0202.30.10

-- Sferturi anterioare, întregi sau tăiate în maximum cinci bucăti, fiecare sfert fiind prezentat într-un singur bloc congelat; sferturi numite „compensate” prezentate în două blocuri congelate, unul dintre ele continând partea anterioară a carcasei, întreagă sau tăiată în maximum cinci bucăti, iar celălalt continând sfertul posterior, într-o singură bucată, fără muschiul file

8.864

0202.30.50

-- Bucăti rezultate din sferturi anterioare si din piept, numite „australiene”

8.888

0202.30.90

- Altele

12.432

ex 0202.30.90

- Altele (carne vită lucru)

13.625

02.03

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Proaspătă sau refrigerată:

 

0203.11

- În carcase sau semicarcase:

 

0203.11.10

- De animale din specia porcine domestice

1.586

0203.12

- Jamboane, spete si părti din acestea, nedezosate:

- De animale din specia porcine domestice:

 

0203.12.11

- Jamboane si părti din acestea

1.430

 

Codul

tarifar

(NC)

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc

excedentar, exprimată

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

0203.12.19

- Spete si parti din acestea

960

0203.19

- Altele:

- De animale din specia porcine domestice:

 

0203.19.11

- Părti anterioare si părti din acestea

1.637

0203.19.13

- Spinări si părti din acestea, nedezosate

1.958

0203.19.15

- Piept (împănat) si părti de piept

- Altele:

537

0203.19.55

- Dezosate

1.814

0203.19.59

- Altele

- Congelată:

681

0203.22

- Jamboane, spete si părti din acestea, nedezosate:

- De animale din specia porcine domestice:

 

0203.22.11

- Jamboane si părti din acestea

3.290

0203.22.19

- Spete si parti din acestea

2.542

0203.29

- Altele:

- De animale din specia porcine domestice:

 

0203.29.11

- Părti anterioare si părti din acestea

2.220

0203.29.13

- Spinări si părti din acestea, nedezosate

3.405

0203.29.15

- Piept (împănat) si părti de piept

- Altele:

1.975

0203.29.55

- Dezosate

2.204

ex 0203.29.55

------Dezosate (carne porc lucru, ceafă porc, muschi file)

3.675

0203.29.59

- Altele

3.295

02.04

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

 

0204.10.00

- Carcase si semicarcase de miel, proaspete sau refrigerate

- Altă carne de animale din specia ovine, proaspătă sau refrigerată:

6.268

0204.22

- Alte părti, nedezosate:

 

0204.22.30

- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa

5.887

0204.22.90

- Altele

7.746

0204.30.00

- Carcase si semicarcase de miel, congelate

- Altă carne de animale din specia ovine, congelată:

4.611

0204.42

- Alte părti, nedezosate:

 

0204.42.30

- Spinali si/sau sa sau semispinali si/sau semisa

4.549

0204.42.50

- Chiulotă sau semichiulotă

6.338

0204.42.90

- Altele

6.562

0204.43

- Dezosată:

 

0204.43.10

- De miel

9.522

0204.43.90

- Altele

9.474

02.07

Carne si organe comestibile proaspete, refrigerate sau congelate de păsări

 

 

de la pozitia 01.05:

- De cocosi si de găini:

 

0207.13

- Bucăti si organe, proaspete sau refrigerate:

- Bucăti:

 

0207.13.10

- Dezosate

- Nedezosate:

1.876

0207.13.20

- Jumătăti sau sferturi

563

0207.13.60

- Pulpe si bucăti de pulpe

645

0207.13.70

- Altele - Organe:

1.903

0207.14

- Bucăti si organe, congelate:

- Bucăti:

 

0207.14.10

- Dezosate

- Nedezosate:

2.142

0207.14.20

- Jumătăti sau sferturi

696

0207.14.40

- Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtite si vârfuri de aripi

201

0207.14.50

- Piepti si bucăti de piepti

129

0207.14.60

- Pulpe si bucăti de pulpe

969

0207.14.70

- Altele - Organe: - De curcani si de curci:

3.293

0207.26

- Bucăti si organe, proaspete sau refrigerate: - Bucăti:

 

0207.26.10

- Dezosate

1.290

0207.26.30

- Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

294

0207.26.40

- Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtite si vârfuri de aripi

- Pulpe si bucăti de pulpe:

95

 

Codul

tarifar

(NC)

 

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc excedentar, exprimată

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

0207.26.80

- Altele

- Organe:

2.578

0207.27

- Bucăti si organe, congelate:

- Bucăti:

 

0207.27.10

- Dezosate - Nedezosate:

2.607

0207.27.30

- Aripi întregi, cu sau fără vârfuri

116

0207.27.40

- Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtite si vârfuri de aripi

80

0207.27.50

- Piepti si bucăti de piepti

311

0207.27.70

------Altele

598

0207.27.80

- Altele - Organe:

3.052

0207.27.99

- Altele

495

0209.00

Slănină fără părti slabe, grăsime de porc si de pasăre, netopite si nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate:

- Slănină:

 

0209.00.11

- Proaspãtă, refrigerată, congelată, sărată sau în saramură

905

04.01

Lapte si smântână din lapte, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori:

 

0401.10

- Cu un continut de grăsimi de maximum 1% din greutate:

 

0401.10.90

- Altele

161

0401.20

- Cu un continut de grăsimi peste 1%, dar maximum 6% din greutate:

- De maximum 3%:

 

0401.20.11

- În ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l

- Peste 3%:

55

0401.20.91

- În ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l

176

0401.20.99

- Altele

241

0401.30

- Cu un continut de grăsimi peste 6% din greutate:

- De maximum 21%:

- Peste 21%, dar maximum 45%:

 

0401.30.31

-- În ambalaje directe cu un continut net de maximum 2 l

- Peste 45% din greutate:

2.210

0401.30.99

- Altele

2.483

04.02

Lapte si smântână din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori:

 

0402.10

- Pudră, granule sau alte forme solide, cu un continut de grăsimi de maximum 1,5% din greutate:

- Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori:

 

0402.10.11

- În ambalaje directe cu un continut net de maximum 2,5 kg

165

0402.10.19

- Altele

- Altele:

- Pudră, granule sau alte forme solide, cu un continut de grăsimi peste 1,5% din greutate:

1.237

0402.21

- Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori:

- Cu un continut de grăsimi de maximum 27% din greutate:

- Altele:

 

0402.21.17

- Cu un continut de grăsimi de maximum 11% din greutate

947

0402.21.19

- Cu un continut, în greutate, de grăsimi peste 11%, dar maximum 27%

- Altele:

2.527

0402.91

- Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori:

 

ex 0402.91.19

- Altele (lapte concentrat lichid de la 1 ianuarie până la 31 martie)

1.468

0402.91.59

- Altele

3.701

0402.99.39

- Artele

3.238

04.03

Lapte acru, lapte si smântână covăsite, iaurt, chefir si alte sortimente de lapte si smântână fermentate sau acrite, chiar concentrate sau cu adaos de zahăr ori alti îndulcitori sau aromatizate ori cu adaos de fructe sau cacao:

 

0403.10

- Iaurt: Nearomatizat, fără adaos de fructe sau cacao:

- Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori si care au un continut de grăsimi:

 

0403.10.13

- Peste 3%, dar maximum 6% din greutate

- Aromatizate sau cu adaos de fructe sau cacao:

419

 

- Pudră, granule sau alte forme solide, cu un continut de grăsimi provenind din lapte:

 

0403.10.53

- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

- Altele, cu un continut de grăsimi provenind din lapte:

2.335

0403.90

- Altele:

-- Nearomatizate, fără adaos de fructe sau cacao:

- Pudră, granule sau alte forme solide:

- La care nu s-a adăugat zahăr sau alti îndulcitori, cu un continut de grăsimi:

 

 

Codul

tarifar

(NC)

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc

excedentar, exprimată

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

0403.90.19

- Peste 27% din greutate

- La care nu s-a adăugat zahăr sau alti îndulcitori, cu un continut de grăsimi:

3.011

0403.90.59

- Peste 6% din greutate

- Altele, cu un continut de grăsimi:

436

0403.90.61

- De maximum 3% din areutate

91

04.04

Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr sau de alti îndulcitori; produse obtinute din compusi naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alti îndulcitori, nedenumite si necuprinse în altă parte:

 

0404.10

- Zer, modificat sau nu, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alti îndulcitori:

 

 

- Pudră, granule sau alte forme solide:

- Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori si cu un continut de proteine (continut în azot x 6,38):

- De maximum 15% din greutate si cu un continut de grăsimi:

 

0404.10.04

- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

- Peste 15% din greutate si cu un continut de grăsimi:

2.136

0404.10.26

- De maximum 1,5% din greutate

664

0404.90

- Altele: - Fără adaos de zahăr sau alti îndulcitori si care au un continut de grăsimi:

 

0404.90.21

- De maximum 1,5% din greutate

2.787

0404.90.23

- Peste 1,5%, dar maximum 27% din greutate

2.863

0404.90.29

- Peste 27% din greutate - Altele cu un continut de grăsimi:

2.821

0404.90.83

- Peste 1.5%, dar maximum 27% din areutate

1.516

04.05

Unt si alte grăsimi provenind din lapte; pastă din lapte pentru tartine:

 

0405.10

- Unt:

- Cu un continut de grăsimi de maximum 85% din greutate:

- Unt natural:

 

0405.10.11

- în ambalaje directe cu un continut net de maximum 1 kg

2.614

0405.10.19

- Altele

4.955

0405.10.30

- Unt recombinat

4.669

0405.10.90

- Altele

1.332

0405.90

- Altele:

 

0405.90.10

- Cu un continut de grăsimi de minimum 99,3% din greutate si cu un continut de apă de maximum 0.5% din greutate

4.644

04.06

Brânză si cas:

 

0406.10

- Brânza proaspătă (nefermentată), inclusiv brânza din zer, si cas:

 

0406.10.20

-- Cu un continut de grăsimi de maximum 40% din greutate

3.189

0406.10.80

- Altele

5.263

0406.30

- Brânză topită, alta decât cea rasă sau pudră:

- Altele:

 

0406.30.31

- De maximum 48% din greutate

97

0406.30.39

- Peste 48% din greutate

856

0406.30.90

- Cu un continut de grăsimi peste 36% din greutate

3.669

0406.90

- Alte brânzeturi:

 

0406.90.01

- Destinate prelucrării

- Altele:

1.110

0406.90.21

- Brânză Cheddar

1.662

0406.90.23

- Brânză Edam

639

0406.90.31

- Din lapte de oaie sau de bivolită, în recipiente continând saramură sau în burduf din piele de oaie ori de capră

1.438

0406.90.33

- Altele

2.180

0406.90.93

------ Peste 72% din greutate

106

0406.90.99

- Altele

2.999

0407.00

Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

 

0407.00.30

- Altele

118 lei/1.000 p/st

04.08

Ouă de păsări, fără coajă si gălbenusuri de ou, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar dacă sunt cu adaos de zahăr sau de alti îndulcitori:

 

 

0408.11.80

- Altele

3.447

0703.20.00

- Usturoi

4.597

0711.51.00

- Ciuperci din genul Agaricus

6.192 lei/1.000 kg/net eda

10.01

Grâu si meslin:

 

1001.10.00

- Grâu dur

626

1001.90

- Altele:

 

1001.90.91

- Grâu comun si meslin, destinate însământării

148

1001.90.99

- Altele

275

 

Codul

tarifar

(NC)

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc

excedentar, exprimată

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

1003.00

Orz:

 

1003.00.90

- Altele

256

10.05

Porumb

 

1005.10

- Destinat însământării:

 

1005.90.00

- Altele

207

10.06

Orez:

 

1006.10

- Orez nedecorticat (orez paddy):

 

1006.10.10

- Destinat însământării

147

1006.10.23

- Cu bobul mijlociu

- Cu bobul lung:

711

1006.10.27

- Care au raportul lungime/lătime minimum 3

- Altele:

740

1006.10.92

- Cu bobul rotund

787

1006.10.94

- Cu bobul mijlociu

- Cu bobul lung:

816

1006.10.96

- Care au raportul lungime/lătime peste 2 dar sub 3

516

1006.20

- Orez decorticat (orez cargo sau orez brun):

 

1006.20.11

- Cu bobul rotund

1.002

1006.20.13

- Cu bobul mijlociu

- Cu bobul lung:

969

1006.20.15

- Care au raportul lungime/lătime peste 2 dar sub 3

863

1006.20.17

- Care au raportul lungime/lătime minimum 3

- Altele:

770

1006.20.92

- Cu bobul rotund

1.045

1006.20.94

- Cu bobul mijlociu

- Cu bobul lung:

1.015

1006.20.96

- Care au raportul lungime/lătime peste 2 dar sub 3

863

1006.20.98

- Care au raportul lungime/lătime minimum 3

812

1006.30

- Orez semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat:

 

1006.30.23

- Cu bobul mijlociu

- Altele:

607

1006.30.42

- Cu bobul rotund

861

1006.30.44

- Cu bobul mijlociu

- Cu bobul lung:

1.336

1006.30.48

- Care au raportul lungime/lătime minimum 3

- Cu bobul lung:

1.294

1006.30.65

- Care au raportul lungime/lătime peste 2 dar sub 3

1.305

1006.30.67

- Care au raportul lungime/lătime minimum 3

- Altele:

1.231

1006.30.92

- Cu bobul rotund

1.368

1006.30.94

- Cu bobul mijlociu - Cu bobul lung:

1.506

1006.30.96

- Care prezintă un raport lungime/lătime peste 2 dar sub 3

1.199

1006.30.98

- Care prezintă un raport lungime/lătime minimum 3

1.284

1006.40.00

- Orez sub formă de spărturi

453

10.08

Hriscă, mei, seminte de iarba-cănărasului (Phalaris Canariensis), alte cereale:

 

1008.10.00

- Hriscă

156

1008.20.00

- Mei

237

1008.90

- Alte cereale:

 

1008.90.10

- Triticale

393

1008.90.90

- Altele

156

1101.00

Făină de grâu sau de meslin:

 

1101.00.11

- De grâu dur

237

1101.00.15

- De grâu comun si alac

389

11.02

Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin:

 

1102.20

- Făină de porumb:

 

1102.20.90

- Altele

21

1102.90

- Altele:

 

1102.90.30

- De ovăz

434

11.03

Crupe, gris si aglomerate sub formă de pelete, din cereale:

- Crupe sigris:

 

1103.11

- Din grâu:

 

1103.11.10

- Din grâu dur

916

1103.11.90

- Din grâu comun si din alac (Triticum spelta)

591

1103.13

- Din porumb:

 

1103.13.10

- Cu un continut de grăsimi de maximum 1,5% din greutate

491

1103.19

- Din alte cereale:

 

1103.19.40

- Din ovăz

453

 

Codul

tarifar

(NC)

Denumirea mărfii

Taxa pentru stoc

excedentar, exprimată

în lei/tonă,

dacă nu se precizează altfel

11.07

Malt, chiar prăjit:

 

1107.10

- Neprăjit:

- De grâu:

 

1107.10.19

- Altele

- Altele:

224

1107.10.99

- Altele

211

ex 1107.10.99

- Altele (malt folosit pentru fabricarea berii, de la 1 ianuarie la 30 iunie)

554

1107.20.00

- Prăiit

110

11.08

Amidon si fecule; inulină:

- Amidon si fecule:

 

1108.19

- Alte tipuri de amidon si fecule:

 

1108.19.90

- Altele

501

1109.00.00

Gluten de arau. chiar uscat

2.165

16.02

Alte preparate si conserve din carne, din organe sau din sânge:

 

1602.32

- Din cocosi sau găini (specia Gallus domesticus):

 

 

--- Care contin carne sau organe de păsări de curte în proportie de minimum din greutate:

57%

1602.32.11

- Nefierte

1.897

1602.42

-- Spete si părti din acestea:

 

1602.42.10

- Din sbecia porcine domestice

520

1702.30

- Glucoza si sirop de glucoza, care nu contine fructoză sau cu un continut de fructoză sub 20% din greutate, în stare uscată:

- Altele:

 

 

- Care contin în stare uscată în proportie de minimum 99% din greutate glucoza:

 

1702.30.51

- Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

- Altele:

1.133

1702.30.91

- Sub formă de pudră albă cristalină, aglomerată sau nu

859

1702.30.99

- Altele

595

1702.40

- Glucoza si sirop de glucoza cu un continut de fructoză de minimum 20%, dar sub 50% din greutate, în stare uscată, cu exceptia zahărului invertit:

 

1702.40.90

- Altele

610

1901.90.99

- Altele

9.720

2003.10

- Ciuperci din genul Agaricus:

 

2003.10.20

- Conservate provizoriu, complet fierte

8.025 lei/1.000 kg/net eda

2003.10.30

- Altele

9.332 lei/1.000 kg/net eda

2008.20

- Ananas:

- La care s-a adăugat alcool:

- În ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:

 

2008.20.11

- Cu un continut de zahăr peste 17% din greutate

403

2008.20.19

- Altele

323

2008.20.39

- Altele - La care nu s-a adăugat alcool:

290

 

- La care s-a adăugat zahăr, în ambalaje directe, cu un continut net peste 1 kg:

 

2008.20.51

- Cu un continut de zahăr peste 17% din greutate

230

2008.20.59

- Altele

158

2008.20.71

- Cu un continut de zahăr peste 19% din greutate

178

2008.20.79

- Altele

187

2008.20.90

- La care nu s-a adăugat zahăr

149

2106.90.98

- Altele

10.588