MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2007

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

67. - Ordonantă de urgentă privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

69. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

75. - Ordonantă de urgentă privind exceptarea de la plată a taxelor si a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernuluinr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

28. - Ordin al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale privind înfiintarea Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Satu Mare

 

235. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

236. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

539. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea art. 24 din sectiunea 2 si a art. 32 din sectiunea 4 ale cap. II „Îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALA

 

2/IV. - Hotărâre privind aprobarea modificării si completării Manualului de operare al subcomponentei „Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere" (SDSCM) - editia 2005

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială

 

Având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are conform legislatiei comunitare obligatia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

tinând cont de cerintele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati pentru a asigura dezvoltarea unei societăti democratice si tolerante, precum si în urma consultărilor cu expertii Comisiei Europene, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei, denumit în continuare principiul egalitătii de tratament, în schemele profesionale de securitate socială.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) scheme profesionale de securitate socială - schemele al căror scop este de a furniza salariatilor sau persoanelor care desfăsoară activităti independente dintr-o întreprindere ori grup de întreprinderi, un domeniu de activitate economică, sector profesional sau grup de sectoare prestatii menite să suplimenteze ori să înlocuiască prestatiile prevăzute de sistemul general public de securitate socială, indiferent dacă apartenenta la aceste scheme este obligatorie sau facultativă;

b) principiul egalitătii de tratament - lipsa oricărui tratament discriminatoriu, direct sau indirect, pe criteriul de sex, în special prin referirea la starea civilă sau familială;

c) tratament discriminatoriu - orice excludere, restrictie ori diferentă de tratament, direct sau indirect, între femei si bărbati.

Art. 3. - Criteriile de încadrare a unei scheme de securitate socială ca schemă profesională sunt:

a) se referă la o categorie particulară de lucrători;

b) este direct legat de perioada de serviciu;

c) pensia este calculată prin raportare la ultimul salariu/media ultimelor salarii ale lucrătorului.

Art. 4. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică populatiei active, inclusiv persoanelor care desfăsoară activităti independente, persoanelor a căror activitate este întreruptă de boală, maternitate, accident sau somaj involuntar, persoanelor care caută un loc de muncă, pensionarilor, persoanelor cu handicap, persoanelor care au dobândit o invaliditate, precum si celor care revendică drepturile în numele lor, în conditiile legii.

Art. 5. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică:

a) schemelor profesionale de securitate socială care asigură protectia în caz de boală, invaliditate, bătrânete, inclusiv pensionare anticipată, accident de muncă, boală profesională, somaj;

b) schemelor profesionale de securitate socială care prevăd alte prestatii sociale, în bani sau în natură, în

special prestatii de urmas si alocatii familiale, dacă aceste prestatii sunt destinate salariatilor si constituie în acest fel avantaje plătite de angajator salariatului ca urmare a activitătii profesionale a acestuia.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă nu se aplică:

a) contractelor individuale de asigurări sociale ale persoanelor care desfăsoară activităti independente;

b) schemelor de securitate socială ale persoanelor care desfăsoară activităti independente, care au un singur membru;

c) contractelor de asigurare la care angajatorul nu este parte, în cazul salariatilor;

d) dispozitiilor optionale ale schemelor profesionale de securitate socială oferite participantilor în mod individual pentru a le garanta fie prestatii suplimentare, fie alegerea datei de începere a furnizării prestatiilor normale pentru persoanele care desfăsoară activităti independente sau o alegere între mai multe prestatii;

e) schemelor profesionale de securitate socială, în măsura în care prestatiile sunt finantate de salariati sau de persoanele care desfăsoară activităti independente prin contributii plătite pe baze voluntare.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu împiedică un angajator să acorde persoanelor care au atins deja vârsta de pensionare pentru a obtine o pensie în temeiul unei scheme profesionale, dar care nu au atins vârsta de pensionare pentru a obtine pensia pentru limită de vârstă, stabilită conform legii care reglementează sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, un supliment de pensie, al cărui scop este de a egaliza sau de a face aproape egală suma totală a prestatiei plătite acestor persoane în raport cu suma plătită persoanelor de alt sex aflate în aceeasi situatie, care au ajuns deja la vârsta de pensionare legală, până când persoanele care beneficiază de supliment ajung la vârsta de pensionare legală.

Art. 7. - (1) Principiul egalitătii de tratament implică absenta oricărei discriminări directe sau indirecte pe criteriul de sex, cu referire în special la starea civilă sau familială, mai ales în privinta:

a) domeniului de aplicare a schemelor profesionale de securitate socială si a conditiilor de acces la acestea;

b) obligatiei de a contribui si a calculului contributiilor;

c) calculului prestatiilor, inclusiv al prestatiilor suplimentare datorate sotului/sotiei sau persoanelor aflate în întretinere, precum si a conditiilor ce privesc durata si mentinerea dreptului la prestatii.

(2) Principiul egalitătii de tratament nu aduce atingere dispozitiilor referitoare la protectia femeii în caz de maternitate, prevăzute de lege si de contractele colective de muncă aplicabile.

Art. 8. - (1) Dispozitii contrare principiului egalitătii de tratament sunt cele bazate pe criteriul de sex, direct sau indirect, în special prin referire la starea civilă ori familială, care stabilesc:

a) persoanele care pot participa la o schemă profesională de securitate socială;

b) natura obligatorie sau facultativă a participării la o schemă profesională de securitate socială;

c) reguli diferite cu privire la vârsta de intrare în schema profesională de securitate socială, perioada minimă de încadrare în muncă sau calitatea de membru al schemei profesionale;

d) reguli diferite, cu exceptia celor prevăzute la lit. h) si i), pentru rambursarea contributiilor atunci când un salariat sau o persoană care desfăsoară activităti independente părăseste o schemă profesională de securitate socială fără să fi îndeplinit conditiile care îi garantează un drept ulterior la prestatii pe termen lung;

e) conditii diferite pentru acordarea prestatiilor sau limitarea acestor prestatii la salariatii de un anumit sex sau persoanele de un anumit sex care desfăsoară activităti independente;

f) vârste de pensionare diferite;

g) suspendarea mentinerii sau dobândirii de drepturi pe perioadele de concediu de maternitate ori de concediu pentru motive familiale, care sunt acordate prin lege sau acord si sunt plătite de către angajator;

h) niveluri diferite de prestatii, cu exceptia cazului în care este necesar să se ia în considerare factorii de calcul actuarial care diferă în functie de sex, în cazul schemelor profesionale de securitate socială cu contributii definite;

i) niveluri diferite pentru contributiile salariatilor sau ale persoanelor care desfăsoară activităti independente;

j) niveluri diferite pentru contributiile angajatorilor, cu exceptia cazului schemelor profesionale de securitate socială cu contributii definite, dacă obiectivul este de a egaliza suma prestatiilor finale ori de a le face cât mai apropiate pentru ambele sexe, sau a cazului schemelor profesionale de securitate socială cu prestatii definite, finantate prin capitalizare, în care contributiile angajatorului sunt menite să asigure caracterul adecvat al fondurilor necesare pentru a acoperi costurile prestatiilor;

k) standarde diferite sau aplicabile numai salariatilor de un anumit sex ori persoanelor de un anumit sex care desfăsoară activităti independente, cu exceptia celor prevăzute la lit. h) si i), în ceea ce priveste garantarea sau retinerea dreptului la prestatii ulterioare atunci când salariatul ori persoana care desfăsoară activităti independente părăseste schema profesională de securitate socială.

(2) Administratorii schemelor profesionale de securitate socială trebuie să respecte principiul egalitătii de tratament în procesul de furnizare a prestatiilor.

Art. 9. - Dispozitiile contrare principiului egalitătii de tratament din următoarele acte normative: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, cu completările ulterioare, si Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, precum si din alte acte normative, din contractele colective, din regulamentele întreprinderilor sau din orice alte aranjamente referitoare la schemele profesionale de securitate socială, vor fi modificate până în data de 30 septembrie 2007 astfel încât să se asigure aplicarea efectivă a principiului egalitătii de tratament în aceste scheme cel mai târziu la data de 31 decembrie 2008, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

Art. 10. - Autoritătile competente nu vor acorda autorizatie, respectiv nu vor permite functionarea schemelor profesionale de securitate socială care cuprind dispozitii contrare principiului egalitătii de tratament.

Art. 11. - Drepturile si obligatiile persoanelor care desfăsoară activităti independente derivate din calitatea de membru la o schemă profesională de securitate socială rămân nemodificate în perioada în care schema respectivă de securitate socială va fi revizuită în vederea compatibilizării sale cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - Sunt exceptate de la aplicarea principiului egalitătii de tratamente schemele profesionale de securitate socială pentru persoanele care desfăsoară activităti independente, în ceea ce priveste stabilirea vârstei pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă si în ceea ce priveste pensia de urmas.

Art. 13. - Dacă femeile si bărbatii solicită să li se aplice în aceleasi conditii un sistem flexibil în ceea ce pliveste vârsta de pensionare, aceasta nu încalcă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 14. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă are dreptul de a se adresa instantelor judecătoresti competente, direct sau după sesizarea autoritătilor abilitate cu aplicarea si controlul aplicării legislatiei privind egalitatea de sanse si tratament între femei si bărbati.

(2) Autoritatea abilitată responsabilă, atât la nivel central, cât si la nivel teritorial, în numele si în contul statului, de aplicarea legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile si alte venituri ale bugetului de stat este, potrivit legii, Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Art. 15. - Înaintarea unei sesizări sau a unei reclamatii la nivelul unitătii ori depunerea unei plângeri la instantele judecătoresti competente de către un salariat, în vederea aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă, nu poate constitui motiv pentru concedierea salariatului respectiv.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva Consiliului nr. 86/378/CEE din 24 iulie 1986 privind aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în regimurile profesionale de securitate socială, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 225 din 12 august 1986, cu modificările si completările aduse prin Directiva Consiliului 96/97/CE din 20 decembrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 46 din 17 februarie 1997.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihai Gheorghiu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 67.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Având în vedere faptul că de la data aderării la Uniunea Europeană România trebuie să asigure armonizarea deplină cu acquis-ul comunitar a legislatiei nationale din domeniul transporturilor, inclusiv în ceea ce priveste permisul de conducere,

tinând cont de prevederile art. 53 din Actul privind conditiile de aderare a Republicii Bulgaria si a României si adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, care face parte integrantă din Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005 care prevede obligatia pentru România de a pune în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, de la data aderării, dispozitiilor directivelor si deciziilor,

luând în considerare necesitatea adoptării unor măsuri urgente în vederea transpunerii art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, care să asigure exercitarea de către cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene a dreptului de a obtine în România permis de conducere, precum si recunoasterea si preschimbarea permiselor de conducere nationale pe care le detin,

în scopul garantării ducerii la îndeplinire a obligatiilor României rezultate din Tratatul de aderare si din prevederile Tratatului instituind Comunitatea Europeană privitoare la obligatia ce incumbă statului român de a comunica măsurile nationale de executare către Comisia Europeană,

având în vedere notificarea Comisiei Europene de punere în întârziere, ca fază premergătoare a declansării procedurii de infringement, prevăzută de art. 226 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene, pentru necomunicarea măsurilor de transpunere integrală de către România a Directivei Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere si tinând cont de necesitatea de a comunica în cel mai scurt timp către Comisia Europeană faptul că respectivele dispozitii au fost transpuse în legislatia română,

tinând seama de faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a acestor obligatii va avea ca efect declansarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sanctionare a României, se impune adoptarea, în regim de urgentă, a prezentului act normativ, care are drept scop transpunerea prevederilor art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.

În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcările amenajate sau pe partea carosabilă, în conditiile în care acestea ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor."

2. La articolul 6, punctul 13 se abrogă.

3. La articolul 6, punctele 19 si 20 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora ori prezenta în aerul expirat a alcoolului sau prin care se probează încălcări ale unor reguli de circulatie;

20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool în aerul expirat ori destinat măsurării vitezei;".

4. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 8. - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul si tramvai trebuie sa fie dotat cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante si un stingător de incendiu, omologate."

5. Alineatele (4) si (10) ale articolului 11 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autoritătilor competente simultan cu mentionarea încetării calitătii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autoritătii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

(10) Proprietarul sau detinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autoritătii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea."

6. Alineatul (2) al articolului 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Autovehiculele si remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului internelor si Reformei Administrative, precum si cele ale Serviciului Român de Informatii se înregistrează la aceste institutii si pot, după caz, să fie înmatriculate în conditiile prevăzute la alin. (1)."

7. Articolul 18 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui ori deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autoritătii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în conditiile stabilite de autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la data

declarării pierderii sau furtului, de la data schimbării numelui ori de la data constatării deteriorării, după caz."

8. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 231 cu următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Persoanele cu domiciliul sau resedinta în România, precum si cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene care se află la studii în România pentru o perioadă de cel putin 6 luni sau care au rezidenta normală în România pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritătile competente să le examineze.

(2) Pentru scopurile prezentei ordonante de urgentă, prin rezidentă normală se întelege locul unde o persoană locuieste în mod obisnuit, adică cel putin 185 de zile într-un an calendaristic, datorită unor legături personale si profesionale sau, în cazul persoanelor fără legături profesionale, datorită unor legături strânse între acestea si locul în care locuiesc."

9. Alineatele (1), (4), (5) si (6) ale articolului 24 se modifică si vor avea următorulcuprins:

„Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizează de către autoritatea competentă pe raza căreia solicitantii îsi au domiciliul, resedinta ori rezidenta normală sau, în cazul celor aflati la studii în România potrivit art. 231 alin. (1), de către autoritatea competentă pe raza căreia se află institutia de învătământ.

(4) În cazul cetătenilor străini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, precum si al cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene care au rezidenta normală sau care se află la studii în România, examinarea la proba teoretică pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulatie internatională.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberării. La schimbarea de către titular a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorării, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimbă fără sustinerea unui nou examen, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau pentru o infractiune de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, produsă ca urmare a încălcării unei reguli de circulatie, cu exceptia cazurilor când a intervenit una dintre situatiile prevăzute la art. 116 alin. (1)."

10. Articolul 27 se abrogă.

11. Articolul 28 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 28. - Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducătorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de către politia rutieră, în conditii stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative."

12. La articolul 32 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) pentru lumina galbenă - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depăsite ori care însotesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri sau substante periculoase, cele destinate întretinerii, reparării ori verificării unor lucrări efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăteniei străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului si depanării autovehiculelor rămase în pană sau avariate, precum si tractoarele care tractează utilajele agricole si tehnologice cu dimensiuni de gabarit depăsite."

13. Alineatul (1) al articolului 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Vitezele maxime admise în afara localitătilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevăzute la art. 15 alin. (2) sunt următoarele:

a) 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A si B;

b) 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, D si subcategoria D1;

c) 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1 si C1;

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede."

14. Alineatele (1) si (2) ale articolului 52 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Este interzisă desfăsurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutieră.

(2) Organizatorii concursurilor, antrenamentelor ori întrecerilor autorizate sunt obligati să ia toate măsurile necesare pentru desfăsurarea în sigurantă a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic."

15. Alineatele (1) si (2) ale articolului 57 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 57. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijată, conducătorul de vehicul este obligat să cedeze trecerea vehiculelor care vin din partea dreaptă, în conditiile stabilite prin regulament.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijată, conducătorul de vehicul este obligat să respecte semnificatia indicatoarelor, culoarea semaforului sau indicatiile ori semnalele politistului rutier."

16. Alineatele (1) si (2) ale articolului 61 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) Au regim de circulatie prioritară numai autovehiculele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă. Pentru a avea prioritate de trecere, aceste autovehicule trebuie să aibă în functiune semnalele luminoase si sonore.

(2) Conducătorii autovehiculelor apartinând institutiilor prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b) pot încălca regimul legal de viteză sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementează trecerea la nivel cu calea ferată, atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă."

17. Articolul 64 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 64. - (1) Politia rutieră poate dispune ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea si depozitarea vehiculelor în locuri special amenajate se realizează de către administratiile publice locale sau de către administratorul drumului public, după caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suportă de către detinătorul acestuia.

(3) Ridicarea vehiculelor dispusă de politia rutieră în conditiile prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit procedurii stabilite prin regulament."

18. Alineatul (2) al articolului 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică conducătorilor de autovehicule apartinând Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Apărării, Serviciului Român de Informatii si Serviciului de Protectie si Pază."

19. Alineatele (1) si (2) ale articolului 71 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 71. - (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animală, a masinilor si utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de constructii, agricole si forestiere, a animalelor de povară, de tractiune sau de călărie, precum si a animalelor izolate sau în turmă pe drumurile nationale, în municipii si pe drumurile la începutul cărora există indicatoare de interzicere a accesului.

(2) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să amenajeze, cu acordul administratorului drumului public si avizul politiei rutiere, drumuri laterale, căi de acces către aceste drumuri, precum si locuri de traversare a drumurilor publice destinate circulatiei animalelor si vehiculelor prevăzute la alin. (1), semnalizate corespunzător."

20. La articolul 75, litera d) se abrogă.

21. Alineatul (1) al articolului 76 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii."

22. Articolul 79 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 79. - (1) Conducătorii de vehicule implicati într-un accident de circulatie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor si/sau alte pagube materiale sunt obligati:

a) să scoată imediat vehiculele în afara părtii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnaiizându-le prezenta;

b) să se prezinte la unitatea de politie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Se exceptează de la obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. b):

a) conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în conditiile legii;

b) conducătorul de vehicul care detine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulatie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul."

23. Articolul 80 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 80. - (1) Proprietarul, detinătorul mandatat sau conducătorul auto al cărui autovehicul, remorcă, tramvai sau moped a fost avariat în alte împrejurări decât într-un accident de circulatie este obligat să se prezinte în 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea documentelor de constatare.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt exceptate de la obligatia prezentării la unitatea de politie dacă există o asigurare facultativă în baza căreia pot fi despăgubite pentru avarierea vehiculelor respective."

24. Articolul 801 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 801. - În situatiile prevăzute la art. 79 si 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie sau, după caz, de societătile din domeniul asigurărilor."

25. După articolul 801 se introduce un nou articol, articolul 802, cu următorul cuprins:

„Art. 802. - Persoanele fizice sau juridice autorizate să execute lucrări de reparatii la vehicule avariate au obligatia să tină evidenta proprie a reparatiilor executate, potrivit legii, si să comunice de îndată, la cererea politiei rutiere, datele înregistrate solicitate de aceasta."

26. Alineatele (2) si (3) ale articolului 81 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) La solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau a societătilor din domeniul asigurărilor, politia rutieră comunică acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor.

(3) La solicitarea politiei rutiere, societătile din domeniul asigurărilor comunică în termenul stabilit de aceasta copii ale documentelor referitoare la constatările amiabile de accidente înregistrate în evidenta acestora sau alte date expres cerute, în conditiile legii."

27. Alineatul (3) al articolului 82 se abrogă.

28. Alineatul (5) al articolului 82 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Persoanele care si-au stabilit domiciliul ori resedinta sau, după caz, au rezidenta normală în România pot să îsi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competentă pe raza căreia au domiciliul, resedinta sau, după caz, rezidenta normală."

29. Articolul 83 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 20 si art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere nationale valabile, eliberate de autoritătile:

a) statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2);

b) statelor membre ale Uniunii Europene;

c) statelor cu care România a încheiat un tratat privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto.

(2) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere national eliberat de autoritătile unui stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere si nici membru al Uniunii Europene ori cu care România nu a încheiat un tratat privind recunoasterea reciprocă a permiselor de conducere auto trebuie să posede si permis de conducere international.

(3) Permisele de conducere nationale eliberate de autoritătile prevăzute la alin. (1), precum si cele a căror valabilitate este recunoscută de România în mod unilateral, detinute de persoane care au domiciliul, resedinta sau rezidenta normală în România, pot fi preschimbate cu documente similare românesti, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

30. Articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - Neîndeplinirea de către unitatea de asistentă medicală autorizată care a efectuat examenul de specialitate a obligatiei de a comunica politiei rutiere faptul că o persoană a fost declarată inaptă pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, dacă s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducătorului de vehicul, se pedepseste cu amendă."

31. Alineatul (2) al articolului 93 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de avarii, fără documentele de constatare eliberate de politia rutieră sau, după caz, de societătile din domeniul asigurărilor, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă."

32. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.

33. La articolul 96 alineatul (2), litera f) se abrogă.

34. Alineatul (4) al articolului 96 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul cumulului de 15 puncte de penalizare suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către seful politiei rutiere din judetul sau municipiul Bucuresti care îl are în evidentă pe titularul permisului de conducere."

35. Partea introductivă a alineatului (1) si alineatele (2), (3) si (6) ale articolului 97 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 97. - (1) În cazurile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, politistul rutier dispune si una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:

(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se face de către politistul rutier, de regulă odată cu constatarea faptei, eliberându-se titularului o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie."

(3) Perioada în care titularul permisului de conducere nu are dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se consideră suspendare, conform dispozitiilor art. 96 alin. (2) lit. b).

(6) Procedura aplicării măsurilor tehnico-administrative se stabileste prin regulament."

36. La articolul 97 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

„d) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar."

37. La articolul 99 alineatul (1), punctele 8 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„8. nerespectarea obligatiei pasagerilor aflati într-un autovehicul de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de sigurantă omologate;

9. nerespectarea obligatiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protectie omologată;".

38. La articolul 100 alineatul (1), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. neîndeplinirea obligatiei de a solicita autoritătii competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei si continutului celor în vigoare;".

39. La articolul 100 alineatul (3), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

„g) neprezentarea la unitatea de politie competentă pe raza căreia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 79 alin. (2)."

40. La articolul 101 alineatul (1), punctul 2 se abrogă.

41. La articolul 101 alineatul (1), după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

„18. nerespectarea obligatiei conducătorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2)."

42. La articolul 102, punctele 2,13 si 30 ale alineatului (1), precum si litera d) a alineatului (3) se abrogă.

43. La articolul 103 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

„c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau tramvai a fost urmărită ca infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice, precum si în cazul accidentului de circulatie din care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane si instanta de judecată sau procurorul a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, dacă pentru regula de circulatie încălcată prezenta ordonantă de urgentă prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce."

44. După alineatul (1) al articolului 103 se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. c), suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se dispune de către seful politiei rutiere pe raza căreia a fost săvârsită fapta."

45. Alineatul (6) al articolului 103 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) În cazurile prevăzute la alin. (1), contravenientul este obligat să se prezinte la unitatea de politie pe raza căreia domiciliază, are resedinta sau, după caz, rezidenta normală, în termen de 5 zile de la primirea înstiintării scrise, pentru a preda permisul de conducere."

46. Articolul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 104. - La cererea titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de către seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza căreia a fost săvârsită fapta ori de către seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române, dar nu mai putin de 30 de zile, în conditiile prevăzute în regulament."

47. Articolul 106 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 106. - (1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conducătorul de autovehicul si tramvai trebuie să se prezinte la serviciul politiei rutiere care îl are în evidentă, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie, după cum urmează:

a) când permisul de conducere i-a fost retinut pentru conducerea sub influenta băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăsirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) când fapta a fost urmărită ca infractiune prevăzută de prezenta ordonantă de urgentă, iar instanta de judecată sau procurorul a dispus înlocuirea răspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevăzute la art. 91 din Codul penal;

c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, conform art. 104.

(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie se prelungeste cu 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoastere a regulilor de circulatie, în situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), sau nu se prezintă la serviciul politiei rutiere pentru sustinerea verificării cunoasterii regulilor de circulatie."

48. La articolul 108 alineatul (1) litera a), punctele 8 si 9 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„8. oprirea neregulamentară;

9. folosirea incorectă a luminilor de drum fată de autovehiculul care circulă în fata sa, în aceeasi directie de mers."

49. La articolul 108 alineatul (1) litera b), după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 7 si 8, cu următorul cuprins:

„7. stationarea neregulamentară; 8. folosirea luminilor de ceată în alte conditii decât pe timp de ceată;".

50. La articolul 108 alineatul (1) litera c), punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. refuzul înmânării actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, a celorlalte documente prevăzute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;".

51. La articolul 108 alineatul (1) litera d), punctul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a avea montată una dintre plăcutele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare ori dacă plăcutele cu numărul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;".

52. Alineatul (8) al articolului 109 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se achită în conditiile legii si se fac venit integral la bugetele locale."

53. Alineatele (3), (4), (5) si (6) ale articolului 111 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si art. 102 alin. (3) lit. a)-c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se retine de către politia rutieră dacă autorul accidentului a încălcat o regulă de circulatie, eliberându-se dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie, în conditiile stabilite în regulament.

(5) În situatiile prevăzute la art. 85 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 100 alin. (3) si la art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) lit. e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile.

(6) Prelungirea dreptului de circulatie, atunci când dovada înlocuitoare eliberată în conditiile alin. (4) prevede acest drept, se poate dispune, cu câte 30 de zile, de către seful politiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectuează urmărirea penală sau care exercită supravegherea cercetării penale ori la propunerea instantei de judecată care solutionează cauza penală ori plângerea introdusă împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale ori scoaterii de sub urmărire penală sau, după caz, până la rămânerea definitivă si irevocabilă a hotărârii judecătoresti."

54. La articolul 113 alineatul (1), literele b) si d) se abrogă.

55. După alineatul (1) al articolului 113 se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita sefului politiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta, restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României.

(12) În situatia restituirii permisului de conducere potrivit alin. (11), Inspectoratul General al Politiei Române comunică sanctiunea aplicată autoritătii străine care a eliberat documentul.1

56. La articolul 114 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

„f) permisul de conducere a fost obtinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârsirea unei infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă."

57. Articolul 118 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competentă a fost constatată fapta.

(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrării acesteia până la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti.

(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care va efectua mentiunile în evidente si îi va restitui permisul de conducere.

(4) În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care instanta a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul politiei rutiere care îl are în evidentă pentru a preda permisul de conducere.

(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce."

58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 120 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 120. - (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia ori, după caz, a rămânerii definitive si irevocabile a hotărârii judecătoresti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetătenilor străini sau ale cetătenilor români cu domiciliul sau, după caz, rezidenta normală în străinătate, devenite titlu executoriu, se comunică de către politia rutieră pe raza căreia s-a produs fapta, Inspectoratului General al Politiei Române."

59. Alineatul (1) al articolului 121 se abrogă.

Art. II. - Prevederile art. 75, art. 79 alin. (2), art. 80 alin. (2), art. 801, art. 802, art. 81 alin. (3) si art. 93, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonantă de urgentă, intră în vigoare la data intrării în vigoare a dispozitiilor legii prin care se reglementează constatarea amiabilă în caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă, dându-se textelor o nouă

numerotare.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune art. 1 alin. (2), art. 7, art. 8 alin. (1) si art. 9 din Directiva Consiliului 91/439/CEE privind permisul de conducere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 237 din 28 august 1991, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 69.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind exceptarea de la plată a taxelor si a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic si de art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, precum si adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea si aprobarea documentatiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul national silvic

 

Având în vedere că:

- finalizarea programelor de reabilitare/constructie a drumurilor de interes national în termenele stabilite prin contractele de executie lucrări este conditionată de predarea terenurilor necesare executiei lucrărilor către constructorii angajati;

- parcurgerea procedurilor de obtinere a avizelor necesare si plata taxelor pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol, respectiv din fondul forestier, produc întârzieri majore în derularea executiei lucrărilor, conduc la imposibilitatea respectării datelor limită de tragere specificate în acordurile de împrumut si generează penalităti pentru întârzierea majoră a executiei lucrărilor fată de termenele prevăzute în acordurile de împrumut;

- plata anticipată a taxelor se realizează de la bugetul de stat, iar sumele plătite constituie venit la bugetul de stat,

în considerarea necesitătii de a adopta de urgentă o serie de măsuri necesare accelerării executiei lucrărilor de constructie de drumuri de interes national declarate de utilitate publică si care fac obiectul unor investitii prioritare cu finantare externă si finantare de la bugetul de stat,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare constructiei de drumuri de interes national din circuitul agricol si, respectiv, din fondul forestier national se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv a taxelor si a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 si 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare, si art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Exceptia prevăzută la alin. (1) se aplică indiferent de modul de trecere a terenurilor respective în domeniul public al statului, potrivit legii.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si Ministerul Transporturilor vor elabora Metodologia de întocmire, avizare si aprobare a documentatiilor necesare scoaterii terenurilor din circuitul agricol/forestier fără plata taxelor, care se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului transporturilor.

Art. 3. - Terenurile proprietate publică a statului aflate în circuitul agricol si, respectiv, în fondul forestier national, ce urmează a fi afectate de constructia de drumuri de interes national, vor fi date, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării activitătilor de interes national de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Art. 4. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, art. 14 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 31 mai 2004, precum si art. 14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 1 iulie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 75.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII,

COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

ORDIN

privind înfiintarea Oficiului Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Satu Mare

 

Având în vedere prevederile art. 31 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale,

ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se înfiintează Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Satu Mare, ca organ de specialitate al administratiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(2) Oficiul Teritorial pentru întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Satu Mare prevăzut la alin. (1), denumit în continuare OTIMMC Satu Mare, are sediul în municipiul Satu Mare.

Art. 2. - OTIMMC Satu Mare îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a judetelor Bihor, Maramures si Satu Mare, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 20/2007.

Art. 3. - Formalitătile necesare constituirii OTIMMC Satu Mare vor fi îndeplinite de către directorul executiv al acestuia, în termen de 60 de zile de la data încheierii contractului individual de muncă.

Art. 4. - Personalul angajat în cadrul centrelor de informare, consultantă si instruire Bihor, Maramures si Satu Mare va fi preluat în termen de 15 zile de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 5. - Regulamentul de organizare si functionare a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, aprobat prin Ordinul ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 20/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 11 iunie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul 2 al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) OTIMMC au sediile în orasele Brasov, Constanta, Craiova, Cluj, Galati, lasi, Târgu Mures, Timisoara, Târgoviste si Satu Mare si îsi desfăsoară activitatea pe raza teritorială a judetelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul regulament."

2. Anexa nr. 1 la regulament „Judetele din raza teritorială a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie" se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare de la data publicării.

 

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert,

turism si profesii liberale,

Ioan Ovidiu Silaghi

 

Bucuresti, 14 iunie 2007.

Nr. 28.

 

ANEXA

 

JUDETELE

din raza teritorială a oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici si mijlocii si cooperatie

 

Nr. crt.

Oficiul teritorial

Judetele

1.

Brasov

Arges

Brasov

Ilfov

Prahova

2.

Cluj

Alba

Cluj

Salaj

3.

Constanta

Calarasi

Constanta

Ialomita

Tulcea

4.

Craiova

Dolj

Gorj

Mehedinti

Olt

Valcea

5.

Galati

Galati

Vrancea

Buzau

Braila

6.

Iasi

Bacău

Botosani

Iasi

Neamt

Suceava

Vaslui

7.

Târgu Mures

Bistrita-Năsăud

Covasna

Harghita

Mures

Sibiu

8.

Târgoviste

Dâmbovita

Giurgiu

Teleorman

9.

Timisoara

Arad

Caras-Severin

Hunedoara

Timis

10.

 Satu Mare

Bihor

Maramures

Satu Mare

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) si (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 19 ianuarie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile subordonate este de 3.850."

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 235.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, si ale Hotărârii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 30 din 30 martie 2007, prin care s-au aprobat propunerile de modificare si completare a tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si institutiile sale subordonate,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitătile desfăsurate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. După punctul 8.14 se introduc trei noi puncte, punctele 8.15,8.16 si 8.17, cu următorul cuprins:

 

 

„Nr. crt.

Denumire serviciu

Unitatea de măsură

Tarif (lei/unitatea de măsură)

8.15.

Îndreptarea erorii materiale săvârsite cu prilejul înscrierilor în baza de date cadastrale fără modificări în cartea funciară

imobil

0

8.16.

Îndreptarea erorii materiale săvârsite cu prilejul înscrierilor în cartea funciară si eliberarea extrasului de carte funciară de informare

imobil

0

8.17.

Prima înregistrare a imobilelor în cadastru în situatiile exceptate de la fluxul inteqrat

imobil

60"

 

2. Punctul 10.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Nr. crt.

Denumire serviciu

Unitatea de măsură

Tarif (lei/unitatea de măsură)

10.2.

Înscrierea dreptului de proprietate asupra întregului imobil din care se dezmembrează suprafata supusă exproprierii, înscrierea dezmembrării, intabularea dreptului de proprietate al statului, dobândit prin expropriere, si înscrierea dreptului de administrare

imobil

50"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 236.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privindjnodificarea art. 24 din sectiunea 2 si a art. 32 din sectiunea 4 ale cap. II „îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

 

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, având în vedere Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 290.379/2007,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitătile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 si 1.054 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare^ se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II „îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală", sectiunea 2, articolul 24 se modifică după cum urmează:

a) Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. a) a alin. (1), producătorii agricoli, crescători de păsări, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, si să o depună la sucursala judeteană a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării puilor broiler pentru abatorizare, însotită de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si în functie de regimul utilizării abatorului."

b) Litera d) a alineatului (4) se abrogă.

c) Punctul 4 al literei a) a alineatului (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„4. copii de pe factura fiscală de vânzare a păsărilor pui broiler;".

d) Punctul 5 al literei a) a alineatului (5) se abrogă.

e) Punctul 5 al literei b) a alineatului (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. copie de pe factura fiscală de abatorizare a păsărilor - pui broiler;".

f) Punctul 6 al literei b) a alineatului (5) se abrogă.

g) Partea introductivă a alineatului (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la lit. b) a alin. (1), producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, crescători de păsări pentru ouă de consum, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 15, si să o depună la sucursala judeteană a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 30 de zile de ia data livrării ouălor de consum, însotită de următoarele documente:".

h) Litera d) a alineatului (7) se abrogă.

2. La capitolul II „îmbunătătirea calitătii produselor de origine animală", sectiunea 4, articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - (1) Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevăzut la art. 31 producătorii agricoli, crescători de albine, trebuie să completeze o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 19, vizată de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz, si să o depună la sucursala judeteană a Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 30 de zile de la data livrării mierii către unitatea de procesare, însotită de următoarele documente:

a) adeverintă care să ateste proprietatea familiilor de albine, eliberată de consiliul local din localitatea de domiciliu a crescătorului de albine sau din localitatea în care familiile de albine sunt înregistrate în Registrul agricol;

b) copie de pe certificatul unic de înregistrare al societătii comerciale, după caz;

c) copii de pe factura fiscală sau de pe borderoul de achizitie.

(2) Pentru producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, crescători de albine, care detin familii de albine si procesează mierea în unităti autorizate, în regim de prestare de servicii, cererea însotită de documentele prevăzute la lit. a) si b) ale alin. (1), la care se adaugă copie de pe factura fiscală de procesare a mierii în regim de prestare de servicii, se depun în termen de 30 de zile de la data livrării mierii către unitatea de procesare.

(3) Pentru producătorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, crescători de albine, care detin familii de albine, produc si procesează miere în unităti proprii, cererea însotită de documentele prevăzute la lit. a) si b) ale alin. (1) se depun în termen de 30 de zile de la data de intrare a mierii în unitatea de procesare, mentionată pe nota de intrare-receptie."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 27 iunie 2007.

Nr. 539.

 

ACTE ALE FONDULUI ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE SOCIALĂ

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării si completării Manualului de operare al subcomponentei „Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere" (SDSCM) - editia 2005

 

În temeiul art. 9 alin. (1) si (2), art. 17 si 18 din Legea nr. 129/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare, al prevederilor Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005,

Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială hotărăste:

Art. I. - Manualul de operare al subcomponentei „Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere" (SDSCM) - editia 2005, aprobat prin Hotărârea Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 6a/IX/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 si 395 bis din 8 mai 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În cadrul paragrafului 2 „Beneficiari vizati" al punctului 3.1.1, după ultima frază se introduce următorul text:

„După ce a primit finantare în cadrul SDSCM pentru implementarea unui proiect de infrastructură, o comunitate nu îsi mai poate modifica componenta, fie prin diminuarea ariei ei de cuprindere sau prin divizarea în comunităti mai mici, fie prin alipirea sau includerea ei, totală sau partială, la/într-o altă comunitate, în vederea obtinerii unei noi finantări SDSCM pentru Ml. În vederea identificării amplasamentului unei comunităti, este obligatoriu ca solicitantul de grant să anexeze la cererea de finantare un plan de situatie, pe care sunt marcate distinct limitele comunitătii. Dacă planul de situatie al unei comunităti ce depune un proiect SDSCM pentru Ml se suprapune, total sau partial, peste planul de situatie al unei comunităti care a beneficiat anterior de finantare SDSCM pentru un proiect Ml, comunitatea respectivă nu mai este eligibilă."

2. După ultima liniută a punctului 3.1.2 se introduce o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- Lucrări de constructii-instalatii (drumuri, alimentări cu apă, canalizări pluviale si/sau menajere, clădiri, poduri, amenajări hidrotehnice, regularizări de albii etc.) pe aceleasi amplasamente/locatii care anterior au mai beneficiat (total sau partial) de finantare din partea Fondului Român de Dezvoltare Socială."

3. Prima bulină a paragrafului 2 al punctului 3.3.7 „Solicitanti eligibili" se modifică si va avea următorul cuprins:

„- au capacitatea necesară pentru derularea proiectului (solicitantul are cel putin un an de la înfiintare, precum si o experientă proportională si relevantă în furnizarea serviciilor sociale; echipa are competentele si abilitătile necesare pentru furnizarea serviciilor sociale; organizatia are capacitatea de a actiona în domeniul serviciilor sociale pentru grupurile dezavantajate beneficiare, conform statutului)."

4. Paragraful 3 al punctului 4.1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Fondul va anunta termenele limită de depunere a proiectelor si conditiile de finantare caracteristice rundelor de finantare, adresate celor două grupuri mari de beneficiari: comunităti miniere si grupuri dezavantajate provenite din comunităti miniere. În cadrul unei runde de finantare o comunitate minieră poate depune cerere de finantare pentru un singur proiect, fie din categoria mică infrastructură, fie din categoria activităti generatoare de venit. O comunitate care a obtinut finantare în cadrul Schemei de dezvoltare socială a comunitătilor miniere pentru una dintre categorii poate depune o nouă cerere de finantare, la o nouă rundă, în conditiile în care proiectul finantat s-a desfăsurat/se desfăsoară în conditii bune, dar numai pentru cealaltă categorie de proiect."

5. Paragraful 4 al punctului 4.1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Persoanele fizice care au constituit o persoană juridică care a implementat un proiect din categoria activităti generatoare de venit nu mai pot depune o nouă cerere de finantare pentru un proiect din această categorie constituite într-o nouă/altă persoană juridică."

6. Paragraful 5 al punctului 4.1.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazul proiectelor de servicii sociale comunitare, aceeasi organizatie intermediară poate să depună o singură cerere de finantare la aceeasi rundă organizată de Fond. În acest sens, filialele aceleiasi organizatii neguvernamentale care, potrivit legislatiei românesti, au personalitate juridică sunt considerate entităti separate si pot depune câte o cerere de finantare la aceeasi rundă de competitie cu organizatia (mamă)."

7. Primul paragraf al punctului 2.8 din anexa nr. 3 „Acord de grant" la manualul de operare se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.8. Primitorul se obligă să prevadă în contractele încheiate cu tertii furnizori si prestatori de servicii mentiuni referitoare la Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere, conform modelului de contract furnizat de FRDS."

8. Punctul 2.10 din anexa nr. 3 „Acord de grant" la manualul de operare se modifică si va avea următorul cuprins:

„2.10. Primitorul se obligă să afiseze la loc vizibil pe parcursul executării proiectului si după finalizarea acestuia, pe panoul de informare, precum si pe obiectivele rezultate din realizarea proiectului, textul si însemnele standard furnizate de Fond referitoare la Proiectul «închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socioeconomică» si colaborarea Fondului Român de Dezvoltare Socială cu Agentia Natională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere."

Art. II. - Celelalte prevederi ale Manualului de operare al subcomponentei „Schema de dezvoltare socială a comunitătilor miniere" (SDSCM) - editia 2005 rămân neschimbate.

Art. III. - Se împuterniceste conducerea executivă a Fondului Român de Dezvoltare Socială în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială,

Iuliu Păcurariu

 

Bucuresti, 5 iunie 2007.

Nr. 2/IV.