MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 29 iunie 2007

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

6. - Hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, republicat

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

78. - Ordonantă de urgentă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

79. - Ordonantă de urgentă privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

83. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2006;

- Hotărârea Guvernului nr. 494/2007

 

HOTĂRÂRI ALE BIROURILOR PERMANENTE ALE CAMEREI DEPUTATILOR SI SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Regulamentului de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, republicat

 

În temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicată, 

 

birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului, aprobat prin Hotărârea biroului permanent al Senatului nr. 5/2002, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 11 octombrie 2004, se completează după cum urmează:

- după articolul 7 din Capitolul II, Sectiunea a 2-a „Adjunctii Avocatului Poporului”, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

„Art. 71. - Adjunctii Avocatului Poporului care nu au domiciliul si nici locuintă proprietate personală în

municipiul Bucuresti beneficiază de la data numirii în functie de diurnă de deplasare, pe zi, în cuantum de 2% din salariul de bază, precum si de decontarea cheltuielilor de cazare.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului în sedinta din 28 iunie 2007.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 6.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007

 

Având în vedere:

- rezultatele executiei bugetare derulate pe parcursul primelor 5 luni ale anului 2007, caracterizată de tendinta crescătoare a veniturilor datorată evolutiilor macroeconomice si îmbunătătirii colectării impozitelor;

- gradul de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2007 ordonatorilor principali de credite;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăsurării normale a activitătii institutiilor publice, precum si pentru finantarea unor actiuni si programe urgente;

- asigurarea fondurilor necesare în domeniul agriculturii pentru finantarea campaniei agricole din toamna anului 2007, pentru completarea fondurilor comunitare aferente celor 1.226 proiecte SAPARD, precum si pentru finantarea sectorului zootehnic, si tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăsurării activitătii acestora;

- întârzieri în derularea unor activităti si programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficientei surselor de finantare;

- insuficienta fondurilor necesare pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute, care pot apărea pe parcursul anului bugetar,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2007, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 si nr. 1.043 bis din 29 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - (1) Veniturile bugetului de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 1.000,0 milioane lei la impozitul pe profit, 900,0 milioane lei la venituri din dividende si 446,7 milioane lei la donatii reprezentând sume primite de la Uniunea Europeană în cadrul Facilitătii Schengen si pentru fluxurile de numerar.

(2) Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007 pentru bugetele locale cu suma de 200,0 milioane lei pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.

(3) Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2007 destinate finantării cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale, cu suma de 600,0 milioane lei Repartizarea acestei sume pe unităti administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

Art. 3. - Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2007 se majorează, pe sold, cu suma de 2.041,7 milioane lei.

Art. 4. - Se suplimentează fondurile alocate de la bugetul de stat următorilor ordonatori principali de credite:

a) Curtea de Conturi cu suma de 20,0 milioane lei la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Cheltuieli de personal”;

b) Cancelaria Primului-Ministru cu suma de 15,98 milioane lei, prin majorarea cu suma de 3,9 milioane lei la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe”, titlul „Alte transferuri” si cu suma de 14,0 milioane lei la capitolul „Cultură, recreere si religie” si prin diminuarea cu suma de 1,92 milioane lei la capitolul „Alte servicii publice generale”, titlul „Alte cheltuieli”. Suma de 14,0 milioane lei cu care se majorează capitolul „Cultură, recreere si religie” rezultă din suplimentarea cu suma de 11,0 milioane lei la titlul „Alte cheltuieli”, din care: 6,0 milioane lei pentru Agentia pentru Strategii Guvernamentale si 5,0 milioane lei pentru Agentia Natională pentru Sport si cu suma de 3,0 milioane lei la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice”, pentru Agentia Natională pentru Sport;

c) Secretariatul General al Guvernului cu suma de 1,47 milioane lei, pe sold, potrivit art. 7 alin. (2);

d) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor cu suma de 2,7 milioane lei, pe sold, potrivit art. 7 alin. (4);

e) Ministerul Economiei si Finantelor pentru Agentia Natională de Administrare Fiscală cu suma de 3,0 milioane lei la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” din care: la titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 1,55 milioane lei si la titlul „Active nefinanciare” cu suma de 1,45 milioane lei;

f) Ministerul Internelor si Reformei Administrative cu suma de 101,0 milioane lei la capitolul „Combustibili si Energie”, titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate;

g) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale cu suma de 1.936,0 milioane lei la capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultura si vânătoare”, titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 145,6 milioane lei si titlul „Subventii” cu suma de 1.790,4 milioane lei;

h) Ministerul Sănătătii Publice cu suma de 355,0 milioane lei la capitolul „Sănătate”, la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” din care: suma de 5,0 milioane lei pentru finantarea obiectivului nou de investitii „Spitalul Municipal Bacău” si suma de 350,0 milioane lei care se repartizează prin hotărâre a Guvernului pentru alineatele „Aparatură medicală si echipamente de comunicatii în urgentă”, „Transferuri pentru reparatii capitale la spitale” si „Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale”;

i) Serviciul Român de Informatii cu suma de 109,97 milioane lei din care: 55,95 milioane lei la capitolul „Ordine publică si sigurantă natională”, din aceasta 2,95 milioane lei la titlul „Bunuri si servicii”, 0,05 milioane lei la titlul „Alte transferuri” si 52,95 milioane lei la titlul „Active nefinanciare”; 47,0 milioane lei la capitolul „Asigurări si asistentă socială”, din aceasta 0,5 milioane lei la titlul „Bunuri si servicii” si 46,5 milioane lei la titlul „Asistentă socială”, precum si 7,02 milioane lei la capitolul „Sănătate”, titlul „Active nefinanciare”;

j) Serviciul de Telecomunicatii Speciale cu suma de 42,0 milioane lei din care: 40,5 milioane lei la capitolul „Ordine publică si sigurantă natională” prin majorarea titlului „Active nefinanciare” cu suma de 42,0 milioane lei si diminuarea titlului “Dobânzi” cu suma de 1,5 milioane lei si 1,5 milioane lei la capitolul „Asigurări si asistentă socială”, titlul „Asistentă socială”;

k) Societatea Română de Radiodifuziune cu suma de 30,5 milioane lei la capitolul „Cultură, recreere si religie”, titlul „Bunuri si servicii”;

l) Societatea Română de Televiziune cu suma de 68,7 milioane lei la capitolul „Cultură, recreere si religie”, titlul „Bunuri si servicii”;

m) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului cu suma de 7,8 milioane lei la capitolul „Industria extractivă, prelucrătoare si constructii”, titlul „Alte transferuri”;

n) Ministerul Economiei si Finantelor - Actiuni Generale cu suma de 553,7 milioane lei din care: 153,7 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2007 si 400,0 milioane lei la Fondul National de Preaderare.

Art. 5. - Bugetul Agentiei Nationale de Integritate pe anul 2007, înfiintată prin Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă în sumă de 3,8 milioane lei la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” din care: 2,5 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal”, 0,5 milioane lei la titlul „Bunuri si servicii” si 0,8 milioane lei la titlul „Active nefinanciare”.

Art. 6. - (1) Se diminuează fondurile alocate de la bugetul de stat următorilor ordonatori principali de credite:

a) Ministerul Apărării cu suma de 250,0 milioane lei;

b) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile cu suma de 108,8 milioane lei;

c) Ministerul Transporturilor cu suma de 202,7 milioane lei;

d) Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor cu suma de 75,0 milioane lei;

e) Ministerul Economiei si Finantelor - Actiuni Generale cu suma de 200,0 milioane lei la Fondul national de dezvoltare la dispozitia Guvernului si cu 20,0 milioane lei la cheltuielile de personal reprezentând cresterile salariale aferente anului 2007 prevăzute în pozitie globală.

(2) În vederea efectuării diminuării prevederilor bugetare, ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) pot efectua si redistribuiri de credite bugetare între toate naturile de cheltuieli, cu exceptia titlului „Rambursări de credite”.

(3) Se diminuează bugetele unor ordonatori principali de credite pe anul 2007, cu sumele retinute în temeiul alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, la titlurile „Bunuri si servicii” si „Active nefinanciare” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 7. - (1) Se aprobă redistribuiri în cadrul fondurilor alocate de la bugetul de stat pe anul 2007 următorilor ordonatori principali de credite prevăzuti la alin. (2) - (8).

(2) La Secretariatul General al Guvernului se aprobă următoarele modificări:

a) capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” se diminuează cu suma de 0,45 milioane lei prin majorarea titlului „Cheltuieli de personal” cu suma de 6,34 milioane lei, din care 1,47 milioane lei pentru Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, a titlului „Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 1,99 milioane lei, a titlului „Alte transferuri” cu suma de 0,30 milioane lei si prin diminuarea titlului „Bunuri si servicii” cu suma de 9,08 milioane lei;

b) capitolul „Cultură, recreere si religie” se majorează cu suma de 1,92 milioane lei la titlul „Alte transferuri”.

(3) La Ministerul Afacerilor Externe se diminuează cu suma de 4,0 milioane lei capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” prin majorarea titlului „Bunuri si servicii” cu suma de 3,54 milioane lei si prin reducerea titlului „Active nefinanciare” cu suma de 7,54 milioane lei si se suplimentează cu suma de 4,0 milioane lei capitolul „Cultură, recreere si religie”, titlul „Bunuri si servicii”.

(4) La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor se aprobă efectuarea următoarelor modificări:

a) capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” se suplimentează cu suma de 21,57 milioane lei, prin majorarea titlului „Cheltuieli de personal” cu suma de 25,07 milioane lei si a titlului „Active nefinanciare” cu suma de 1,20 milioane lei si prin diminuarea titlului „Bunuri si servicii” cu suma de 4,46 milioane lei si a titlului „Dobânzi” cu suma de 0,24 milioane lei;

b) capitolul „Cercetare fundamentală si cercetare dezvoltare” se majorează cu suma de 0,4 milioane lei, la titlul „Active nefinanciare”;

c) capitolul „Locuinte, servicii si dezvoltare publică” se majorează cu suma de 55,8 milioane lei, prin: suplimentarea titlului „Alte transferuri” cu suma de 60,03 milioane lei si a titlului „Active nefinanciare” cu suma de 4,45 milioane lei prin diminuarea titlului „Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 3,79 milioane lei si a titlului „Dobânzi” cu suma de 4,89 milioane lei. Suma de 3,79 milioane lei cu care se diminuează titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” rezultă din suplimentarea alineatelor „Reabilitarea termică a clădirilor de locuit” cu suma de 1,61 milioane lei si „Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintă” cu suma de 1,10 milioane lei si din diminuarea alineatelor „Finantarea elaborării si/sau actualizării planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism” cu suma de 1,50 milioane lei si „Programul pentru constructii de locuinte si săli de sport” cu suma de 5,0 milioane lei;

d) capitolul „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă” se diminuează cu suma de 75,07 milioane lei, prin reducerea titlului „Alte transferuri” cu suma de 76,17 milioane lei si prin majorarea titlului „Bunuri si servicii” cu suma de 1,10 milioane lei.

(5) La Ministerul Internelor si Reformei Administrative se aprobă următoarele modificări:

a) la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” se majorează titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 3,14 milioane lei prin diminuarea cu aceeasi sumă a titlului „Alte transferuri”;

b) capitolul „Ordine publică si sigurantă natională” se diminuează cu suma de 277,1 milioane lei prin diminuarea titlului „Cheltuieli de personal” cu suma de 281,2 milioane lei si majorarea titlului „Alte transferuri” cu suma de 0,7 milioane lei si a titlului „Alte cheltuieli” cu suma de 3,4 milioane lei;

c) capitolul „Învătământ” se majorează cu suma de 0,1 milioane lei la titlul „Alte cheltuieli”;

d) capitolul „Cultură, recreere si religie” se majorează la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 12,0 milioane lei;

e) capitolul „Asigurări si asistentă socială” se majorează cu suma de 265,0 milioane lei, din care: la titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 2,0 milioane lei si la titlul „Asistentă socială” cu suma de 263,0 milioane lei.

(6) La Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului se aprobă efectuarea următoarelor modificări:

a) capitolul „Învătământ” se diminuează la titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 13,96 milioane lei si titlul „Active nefinanciare” cu suma de 320,0 milioane lei si se majorează titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 333,66 milioane lei si titlul „Alte cheltuieli” cu suma de 0,30 milioane lei;

b) capitolul „Cultură, recreere si religie” se majorează cu suma de 21,0 milioane lei, din care: la titlul „Transferuri între unităti ale administratiei publice” cu suma de 18,55 milioane lei si la titlul „Alte cheltuieli” cu suma de 2,45 milioane lei prin diminuarea cu aceeasi sumă a capitolului „Asigurări si asistentă socială”, titlul „Asistentă socială”;

c) transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea unor măsuri financiar-bugetare pe anul 2007, se suplimentează cu suma de 320,0 milioane lei pentru finantarea unor cheltuieli de capital ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat, repartizate pe judete si municipiul Bucuresti conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă;

d) pentru anul 2007, tarifele de autorizare, de acreditare si de evaluare externă periodică pentru învătământul preuniversitar de stat sunt achitate de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului către Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, pe bază de contract.

(7) La Ministerul Culturii si Cultelor în cadrul capitolului „Cultură, recreere si religie” se majorează titlul „Alte cheltuieli” cu suma de 0,85 milioane lei pentru Schitul românesc „Prodromu” de la Muntele Athos, Grecia prin diminuarea cu aceeasi sumă a titlului „Active nefinanciare”. La titlul „Active nefinanciare” este cuprinsă si suma de 9,9 milioane lei necesară finantării lucrărilor de realizare a primei etape a Memorialului Holocaustului.

(8) La Serviciul de Protectie si Pază se diminuează capitolul „Ordine publică si sigurantă natională” cu suma de 2,0 milioane lei din care: titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 1,0 milioane lei si titlul „Active nefinanciare” cu suma de 1,0 milioane lei si se majorează cu suma de 2,0 milioane lei capitolul „Asigurări si asistentă socială”, titlul „Asistentă socială”.

Art. 8. - (1) Veniturile si cheltuielile aferente activitătilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2007 se majorează pentru:

a) Secretariatul General al Guvernului cu suma de 0,05 milioane lei;

b) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor cu suma de 12,7 milioane lei;

c) Ministerul Apărării cu suma de 23,0 milioane lei;

d) Ministerul Internelor si Reformei Administrative cu suma de 58,5 milioane lei;

e) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului cu suma de 1.356,58 milioane lei.

(2) În bugetul activitătii finantate integral din venituri proprii pe anul 2007 al Serviciului de Telecomunicatii Speciale, la capitolul „Ordine publică si sigurantă natională” se majorează titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 1,4 milioane lei si titlul „Active nefinanciare” cu suma de 0,8 milioane lei si se diminuează titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 2,2 milioane lei.

(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze pe capitole, titluri, articole si alineate modificările prevăzute la alin. (1) si (2) si să le comunice Ministerului Economiei si Finantelor în termen de 15 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9. - (1) Se suplimentează bugetul fondurilor provenite din credite externe pe anul 2007 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor cu suma de 65,0 milioane lei.

(2) Se diminuează bugetul fondurilor provenite din credite externe pe anul 2007 al Serviciului Român de Informatii cu suma de 59,97 milioane lei, din care: la capitolul „Ordine publică si sigurantă natională”, titlul „Active nefinanciare” cu suma de 52,95 milioane lei si la capitolul „Sănătate”, titlul „Active nefinanciare” cu suma de 7,02 milioane lei.

(3) Bugetul fondurilor provenite din credite externe aprobat pe anul 2007 al Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, la capitolul „Învătământ”, se majorează la titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 0,73 milioane lei si se diminuează cu aceeasi sumă la titlul „Active nefinanciare”.

Art. 10. - Se majorează bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2007 al Secretariatului General al Guvernului cu suma de 3,40 milioane lei.

Art. 11. - (1) Numărul maxim de posturi aprobat prin Legea nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, se majorează pentru:

a) Înalta Curte de Casatie si Justitie cu 34 de posturi;

b) Secretariatul General al Guvernului cu 30 de posturi la capitolul „Autorităti publice si actiuni externe” pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

c) Ministerul Afacerilor Externe cu 74 de posturi;

d) Ministerul Economiei si Finantelor cu 25 de posturi pentru Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietătilor;

e) Academia Română cu 4 posturi la capitolul „Cercetare fundamentală si cercetare-dezvoltare” pentru Institutul National pentru Studiul Totalitarismului;

f) Autoritatea Electorală Permanentă cu 62 de posturi.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate pe anul 2007.

(3) Pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, se autorizează ordonatorul principal de credite al acesteia să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2007.

(4) Pentru aplicarea prevederilor art. 25 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2006 privind Inspectia Socială se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse să introducă modificările ce decurg din suplimentarea numărului de posturi, în anexele la bugetul propriu, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 2007.

(5) În vederea asigurării necesarului de credite bugetare pentru plata drepturilor salariate, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite între articolele si alineatele titlului „Cheltuieli de personal” si pot să-si prevadă sume pentru alineatele acestui titlu nenominalizate în buget.

(6) Se autorizează Ministerul Internelor si Reformei Administrative să efectueze modificări în structura posturilor prevăzute în anexa nr. 3/19/03 la Legea nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat si în nivelul cheltuielilor de personal aprobate. Ordonatorul principal de credite va comunica lunar Ministerului Economiei si Finantelor modificările efectuate.

Art. 12. - După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, se repartizează creditele bugetare retinute din prevederile aprobate pe anul 2007 Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse la alineatul „Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” conform art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Deficitul bugetului de stat pe anul 2007 se majorează cu suma de 495,0 milioane lei.

Art. 14. - La anexa nr. 9 „Categoriile de venituri si cheltuieli care se prevăd în bugetele locale pe anul 2007” la Legea nr. 486/2006, cu modificările si completările ulterioare, cap. II, litera B „Cheltuieli”, la punctul 10 se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul continut:

„g) Asistentă acordată persoanelor în vârstă.”

Art. 15. - Se suplimentează veniturile bugetului Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2007, cu suma de 500,0 milioane lei, din care Fondul de rezervă cu suma de 5,0 milioane lei si excedentul acestui buget cu suma de 495,0 milioane lei.

Art. 16. - Anexele nr. 2 si 6 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 40/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2007, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 3 si 4 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 17. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în volumul si structura bugetului de stat, bugetului fondurilor provenite din credite externe, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului activitătilor finantate integral din venituri proprii, bugetului Fondului national unic de asigurări de sănătate, precum si în bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2007.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în bugetele lor si în anexele la acestea pe anul 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 78.

 

Anexa nr. 1

 

Sumele retinute la titlurile “Bunuri si servicii” si “Active nefinanctare” în temeiul alin.(4) al art.21 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, cu care se diminuează bugetele unor ordonatori principal de credite pe anul 2007

 

mii lei

Nr. crt

 

Explicatii

 

Sume diminuate

 

din care

Bunuri si servicii

Active nefinanciare

A

B

1-2+3

2

3

 

TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT

353.430

229.716

123.714

1

Administrata Prezidentială

2.232

1.882

350

2

Senatul României

4.199

3.579

620

3

Camera Deputatilor

10.447

6.878

3.569

4

Înalta Curte de Casatie si Justitie

825

495

330

5

Curtea Constitutionala

356

306

50

6

Consiliul Legislativ

131

110

21

7

Curtea de Conturi

1.912

1.211

701

8

Consiliul Concurentei

1.125

783

342

9

Avocatul Poporului

138

123

15

10

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

4.158

361

3.797

11

Consiliul National al Audiovizualului

232

159

73

12

Secretariatul General al Guvernului

7.148

6222

926

13

Ministerul Afacerilor Externe

21.041

18.611

2.430

14

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

7.978

4.305

3.673

15

Ministerul Economiei si Finantelor

34.438

24.934

9.504

16

Ministerul Justitiei

23.975

14.146

9.829

17

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

93.618

47.800

45.818

18

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

10.837

7.937

2.900

19

Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

7.541

4.618

2.923

20

Ministerul Sănătătii Publice

30.843

25.283

5.560

21

Ministerul Culturii si Cultelor

4.668

3.168

1.500

22

Ministerul Comunicatilor si Tehnologiei Informatiei

575

238

337

23

Ministerul Public

13.150

8.430

4.720

24

Serviciul Român de Informatii

18.515

13.106

5.409

25

Serviciul de Informatii Externe

9.819

4.452

5.367

26

Serviciul de Protectie si Pază

3.330

1.874

1.456

27

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

13.789

4.780

9.009

28

Academia Română

2.683

1.241

1.442

29

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

68

57

11

30

Oficiul National de Prevenire si Combaterea Spălării Banilor

168

138

30

31

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

245

210

35

32

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

285

285

0

33

Societatea Română de Radiodifuziune

10.910

10.855

55

34

Societatea Română de Televiziune

8.361

8.361

 

35

Consiliul Superior al Magistraturii

2.806

2.036

770

36

Autoritatea Electorală Permanentă

189

129

60

37

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

273

253

20

38

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

368

311

57

39

Consiliul

Economic si Social

54

49

5

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

Transferuri din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării către bugetele locale pentru finantarea unor cheltuieli de capital la unitătile de învătământ preuniversitar de stat

 

-            mii lei –

Nr.

crt.

Judetul

Suma

TOTAL

320.000

1.

ALBA

6.421

2.

ARAD

7.020

3.

ARGES

9.348

4.

BACĂU

12.024

5.

BIHOR

10.638

6.

BISTRITA – NĂSĂUD

5.409

7.

BOTOSANI

8389

8.

BRASOV

7.722

9.

BRĂILA

4.996

10.

BUZĂU

7.546

11.

CARAS- SEVERIN

5.525

12.

CĂLĂRASI

4.684

13.

CLUJ

8.398

14.

CONSTANTA

9.988

15.

COVASNA

3.881

16 .

DÂMBOVITA

8.271

17.

DOLJ

10.345

18.

GALATI

8.614

19.

GIURGIU

3.475

20.

GORJ

6.966

21.

HARGHITA

6.152

22.

HUNEDOARA

6.808

23.

IALOMITA

3.764

24.

IASI

12.794

23.

ILFOV

3.596

26.

MARAMURES

7.184

27.

MEHEDINTI

4.425

28.

MURES

10.046

29.

NEAMT

7.597

30.

OLT

7.245

31.

PRAHOVA

11.126

32.

SATU MARE

5.638

33.

SĂLAJ

4.864

34.

SIBIU

6.169

35..

SUCEAVA

12.284

36.

TELEORMAN

6.088

37.

TIMIS

9.784

38.

TULCEA

3.202

39.

VASLUI

9.090

40.

VÂLCEA

7.366

41.

VRANCEA

6.294

42.

MUNICIPIUL BUCURESTI

18.824

 

Anexa Nr. 3

(Anexa Nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 40/2007)

 

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

 

Anexa Nr. 4

(Anexa Nr. 6 la Ordonanta de urgenta a Guvernului Nr. 40/2007)

 

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTA

privind transmiterea unei suprafete de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava,

În scopul construirii unui campus universitar

 

Luând în considerare lipsa unui spatiu propice desfăsurării activitătilor instructiv-educative de către Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava,

având în vedere necesitatea de a construi un nou campus universitar care să deservească nevoile activitătilor instructiv-educative,

în vederea asigurării solicitărilor de cazare pentru studenti si a reparării deficitului mare de baze sportive de tipul terenurilor de sport, bazinelor de înot, sălilor sportive multifunctionale, precum si complexelor dendroecologice si recreative,

având în vedere faptul că pentru perioada 2007-2015 numărul mediu de studenti al Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava urmează să crească de la 13.000 la 17.000 de studenti până în anul 2015,

si în considerarea faptului că impactul estimat vizează interesul public al beneficiarilor educatiei si formării profesionale, iar nevoia de investitie în acest nivel de calificare profesională constituie o situatie de urgentă a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Prin derogare de la dispozitiile art. 223 si 224 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti”, cu modificările si completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui teren în suprafată de 30 ha, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava, în scopul construirii unui campus universitar.

(2) Predarea-preluarea terenului prevăzut la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 2. - Suprafata de teren care rămâne în administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava se va diminua cu suprafata de teren transmisă potrivit art. 1.

Art. 3. - Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe lonescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 79.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a suprafetei de teren, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în administrarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava

 

Adresa

Persoana juridică de la care se transmite suprafata de teren

Persoana juridică la care se transmite suprafata de teren

Caracteristicile tehnice ale terenului care se transmite

Pozitia din inventarul bunurilor apartinând domeniului public al statului

Teren extravilan situat în comuna Moara, judetul Suceava

Din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava

În domeniul public al statului si în adminis­trarea Universitătii „Stefan cel Mare” din Suceava

Teren extravilan în suprafată de 30 ha, potrivit parcelei cadastrale A330/1

152.065 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003

privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Având în vedere calitatea de stat mebru al Uniunii Europene, conform legislatiei comunitare România avea obligatia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007. Ca urmare a concluziilor desprinse din Raportul Reuniunii de consultare privind încadrarea sistemelor specifice de pensii în „sisteme de securitate socială legate de profesie” din data de 31 ianuarie 2007, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială.

luând în considerare că aceste elemente constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Membrii personalului diplomatic si consular, precum si personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, trimis în misiune permanentă la reprezentantele diplomatice ale României din străinătate, notificati în tările respective pe functii diplomatice, pe o perioadă de cel putin 4 ani, beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele conditii cumulative de pensionare:

a) au vârsta de 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani;

b) au o vechime în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe în centrala proprie, misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale ale României din străinătate, de cel putin 18 ani.”

2. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008 vârsta de pensionare, vechimea în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe si stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.”

3. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Se consideră vechime în structurile Ministerului Afacerilor Externe si perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiile de pregătire, respectiv de specializare pentru activitatea diplomatică si consulară efectuate, inclusiv în cadrul Institutului de Relatii Internationale patronat de Ministerul Afacerilor Externe.”

4. La alineatul (3) al articolului 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic si consular, precum si de celelalte persoane prevăzute la alin. (1), în institutiile prevăzute la art. 4, în fostele centre culturale ale României din străinătate si fostul Institut Român pentru Relatii Culturale cu Străinătatea;”

5. La articolul 1 alineatul (3), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) perioadele aferente cursurilor postuniversitare si stagiilor de pregătire si specializare pentru activitatea de comert exterior si relatii economice internationale, precum si cele lucrate în unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, respectiv Centrul Român de Comert Exterior, Centrul Român pentru Promovarea Comertului, fostul Institut de Economie Mondială care a functionat până la data de 31 decembrie 1989, fostele întreprinderi de comert exterior si fostele întreprinderi de stat de comert exterior aflate în subordinea fostelor ministere si departamente de comert exterior si fostelor ministere de resort până la data de 31 decembrie 1989, precum si fosta Comisie Guvernamentală de Colaborare Economică si Tehnico-Stiintifică Internatională;”

6. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Cuantumul pensiei de serviciu a personalului care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1 este de 80% din venitul salariat lunar net corespunzător functiilor avute de acesta în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe la data pensionării.”

7. Alineatul (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

,Art. 3. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, pensiile aflate în plată ale personalului care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 1 se actualizează la nivelul cuantumurilor pensiilor de serviciu, calculate prin aplicarea procentului de 80% la veniturile salariate nete, stabilite conform art. 2, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului cu aceleasi functii, aflati în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.”

8. Alineatul (1) al articolului 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(1) Membrii personalului diplomatic si consular si celelalte persoane care au desfăsurat activitate de comert exterior si cooperare economică internatională, încadrati în directiile generale de comert exterior din cadrul Ministerului pentru întreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, precum si în administratiile centrale din Ministerul Economiei si Comertului, Departamentul de Comert Exterior din cadrul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economică din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Comertului, Ministerul Comertului si Turismului, Ministerul Comertului Exterior si Cooperării Economice Internationale, Ministerul Comertului Exterior si din unitătile cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si ca trimisi în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate beneficiază de pensie de serviciu dacă îndeplinesc următoarele conditii cumulative de pensionare:

a) au vârsta de 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani;

b) au o vechime în muncă de cel putin 18 ani în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, din care cel putin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. De la conditia de cel putin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate sunt exceptate persoanele care realizează o vechime de cel putin 4 ani pe functii diplomatice în centrala Ministerului Afacerilor Externe, precum si persoanele care au fost trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe parcursul desfăsurării activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională, în perioade cumulate de cel putin 4 ani.”

9. După alineatul (1) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, vârsta de pensionare, vechimea în muncă în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională si stagiul complet de cotizare, pentru femei, sunt cele prevăzute în anexele nr. 1-3.”

10. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Pentru fiecare an lucrat în domeniile reglementate de prezenta ordonantă de urgentă peste limitele de vechime în muncă prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) si la art. 102 alin. (1), respectiv de 18 ani, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte 1% din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) si (4), fără a putea depăsi 100% din acest venit.”

11. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Pensiile de serviciu se actualizează în raport cu nivelul salariului de bază al personalului în activitate, în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv în administratia centrală a Ministerului Economiei si Comertului, corespunzător functiilor avute de persoanele pensionate.”

12. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, la data decesului titularului care beneficia de pensie de serviciu sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea acesteia, potrivit prezentei ordonante de urgentă, la vârsta de 60 de ani.

(2) Copiii supravietuitori ai persoanelor îndreptătite la pensie de serviciu au dreptul la pensie de urmas din pensia acestora în conditii  le de stabilire si plată prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), beneficiază de pensie de urmas din pensia de serviciu si sotia sau sotul si copiii persoanelor decedate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Actualizarea pensiilor de urmas din pensiile de serviciu se face în concordantă cu prevederile art. 7.”

13. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - Pensia de serviciu calculată pentru persoanele care nu îndeplinesc conditiile de pensionare prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, până la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public, va fi suportată integral din bugetul de stat.”

14. Articolul 102 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 102. - (1) Vechimea în diplomatie, vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si vechimea în magistratură stabilită conform prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se cumulează si se ia în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, cu respectarea conditiilor art. 1 lit. a), dacă persoanele respective au o vechime cumulată de 18 ani, din care cel putin 9 ani în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională.

(2) În cadrul vechimii de cel putin 9 ani în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională prevăzută la alin. (1), persoanele în cauză trebuie să îndeplinească si conditiile de vechime în misiuni permanente în străinătate, prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b).”

15. Alineatul (2) al articolului 111 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu, pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută, pentru toate categoriile de personal reglementate de prezenta ordonantă de urgentă, sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută.”

16. După articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 112, cu următorul cuprins:

„Art. 112. - Pentru fiecare an în care personalul reglementat de prezenta ordonantă de urgentă a detinut functii de conducere, la cuantumul pensiei de serviciu rezultat din calcul se adaugă câte o cotă procentuală de: 2% pentru functiile de secretar general si secretar general adjunct, 1,5% pentru functiile de director general, director si director adjunct si câte 1% pentru functiile de sef serviciu si sef birou, din venitul salarial lunar net, stabilit conform art. 2 alin. (3) si (4), fără ca prin aceasta să se depăsească 100% din acest venit. Prevederile acestui articol se aplică numai personalului care la data pensionării nu a detinut astfel de functii.”

17. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 13, cu următorul cuprins:

„Art. 13. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.”

18. Ordonanta de urgentă a Guvernului se completează cu trei anexe, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 -3 la prezenta ordonantă de urgentă.

Art. II. - Pensiile de serviciu stabilite până la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, precum si ele ce vor fi stabilite după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă au regim de pensie pentru limită de vârstă.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Minai Gheorghiu,

secretar de stat

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007.

Nr. 80.

 

ANEXA Nr. 1

 

TABEL

privind vârsta de pensionare pentru femeile din domeniile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, în perioada 1 iulie 2007- 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicării principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei, în domeniul securitătii sociale

 

Nr

crt.

Luna si anul

nasterii persoanei

pensionabile

 

Perioada pensionării

 

Vârsta de pensionare pentru femeile din domeniile reglementate de prevederile prezentei

ordonante de urgentă, în perioada 1 iulie 2007 -

31 decembrie 2008, ca urmare a eliminării discriminării pe criteriu de sex

Ani

Luni

1.

Iunie 1949

Iulie 2007

58

1

2.

Iulie 1949

Septembrie 2007

58

2

3.

August 1949

Noiembrie 2007

58

3

4.

Septembrie 1949

Ianuarie 2008

58

4

5.

Octombrie 1949

Martie 2008

58

5

6.

Noiembrie 1949

Mai 2008

58

6

7.

Decembrie 1949

Iulie 2008

58

7

8.

Ianuarie 1950

Septembrie 2008

58

8

9.

Februarie-martie 1950

Noiembrie-decembrie 2008

58

9

10.

După această dată

Data împlinirii vârstei de pensionare

60

0

 

ANEXA Nr. 2

 

TABEL

privind vechimea în muncă pentru obtinerea pensiei de serviciu de către femei,

în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, în domeniile reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003

 

Nr. crt.

Perioada pensionării

 

Vechimea în muncă, în domeniile

reglementate de prevederile prezentei ordonante de urgentă, pentru acordarea pensiei de serviciu, în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, pentru femei

Ani

Luni

 

1.

Iulie 2007

15

0

 

2.

Septembrie 2007

15

4

3.

Noiembrie 2007

15

8

4.

Ianuarie 2008

16

0

 

5.

Martie 2008

16

4

 

6.

Mai 2008

16

8

 

7.

Iulie 2008

17

0

 

8.

Septembrie 2008

17

4

9.

Noiembrie-decembrie 2008

17

8

10.

Luna împlinirii vârstei de 60 de ani

18

0

 

 

ANEXA Nr. 3

 

TABEL

privind stagiul complet de cotizare în vederea pensionării femeilor din domeniile reglementate de Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

în perioada 1 iulie 2007 - 31 decembrie 2008, ca urmare a aplicării principiului egalitătii de tratament

Între bărbati si femei, în domeniul securitătii sociale

 

Nr. crt.

 

 

Perioada pensionării

 

Stagiul complet de cotizare pentru femeile din domeniile reglementate de prevederile prezentei ordonante de urgentă,

în perioada 1 iulie 2007 – 31 decembrie 2008, ca urmare a eliminării discriminării pe criteriu de sex

Ani

Luni

1.

Iulie 2007

26

2

2.

Septembrie 2007

26

7

3.

Noiembrie 2007

27

0

4.

Ianuarie 2008

27

5

5.

Martie 2008

27

10

6.

Mai 2008

28

3

7.

Iulie 2008

28

8

8.

Septembrie 2008

29

1

9.

Noiembrie-decembrie 2008

29

6

10.

Luna împlinirii vârstei de 60 de ani

30

0

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

Având în vedere că România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligatia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

tinând cont de consultările avute cu expertii Comisiei Europene, prin care s-a semnalat necesitatea modificării reglementărilor din cuprinsul Legii nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, în vederea asigurării respectării principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei, prevăzut de Directiva 86/378/CEE privind punerea în aplicare a principiului egalitătii de tratament între bărbati si femei în cadrul regimurilor profesionale de securitate socială, modificată prin Directiva 96/97/CE,

luând în considerare că aceste împrejurări constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate pentru eliminarea oricăror forme de discriminare în cadrul sistemului de pensii de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) au o vechime în serviciu de minimum 25 de ani, din care efectiv ca politist sau militar 15 ani.”

2. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Politistii care, la data încetării raporturilor de serviciu, nu îndeplinesc conditiile de acordare a unei pensii de stat beneficiază de aceasta la vârsta de cel putin 55 de ani, dacă îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b).

(2) Pensia acordata potrivit alin. (1) este  pensie pentru limită de vârstă si se stabileste proportional cu vechimea calculată conform art. 18 si, după caz, art. 77 alin. (3).”

3. Articolul 17 va avea următorul cuprins: „Art. 17. - Politistii în activitate care se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) sau c) beneficiază de pensie de serviciu anticipată sau anticipată partială, astfel:

a) la împlinirea vârstei de 50 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă deosebite cel putin 20 de ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca politist sau militar;

b) la împlinirea vârstei de 50 de ani, dacă si-au desfăsurat activitatea în conditii de muncă speciale cel putin 15 ani efectiv, din care cel putin 10 ani efectiv ca politist sau militar.”

4. La articolul 18, litera a) va avea următorul cuprins: „a) a avut calitatea de politist sau functionar public cu statut special în institutiile din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională;”.

5. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - Politistii care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei.”

6. La articolul 39, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la împlinirea vârstei de 55 de ani, dacă a avut cel putin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată si nu realizează venituri lunare provenite dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât un sfert din salariul mediu brut pe economie.”

7. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

„Art. 41. - Sotul supravietuitor care nu îndeplineste conditiile prevăzute la art. 39 referitoare la vârstă si durata căsătoriei sau conditiile prevăzute la art. 40 alin. (1) beneficiază de pensie de urmas pe o perioadă de 6 luni de la data decesului politistului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici decât un sfert din salariul mediu brut pe economie.”

8. La articolul 48 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

„a) ori de câte ori se majorează salariul corespunzător gradului profesional si/sau salariul functiei maxime ale politistilor în activitate, potrivit gradului profesional detinut la data încetării raporturilor de serviciu, în raport cu procentele de stabilire a pensiei în conditii  le prevăzute la art. 23-25 si la art. 78 alin. (1);”.

9. La articolul 60, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Beneficiarii pensiei de urmas, cu exceptia celor prevăzuti la art. 39-42, pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, dacă veniturile brute realizate nu depăsesc jumătate din salariul mediu brut lunar pe economie.”

10. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - Politistii cu drept de pensie de serviciu care au vechime în calitate de militar de minimum 15 ani pot opta, dacă aceasta îi avantajează, pentru pensie militară de stat, care se calculează si se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 164/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare.”

11. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

„Art. 86. - (1) Drepturile de pensie se transferă, în conditii  le legii, în alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European unde politistii s-au stabilit.

(2) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al drepturilor bănesti prevăzute la alin. (1), inclusiv cele legate de schimbul valutar, se suportă de către beneficiari, cu exceptia situatiilor în care tratatele la care România este parte dispun altfel.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) se deduc de către bănci din sumele cuvenite titularilor.

(4) Drepturile de pensie se transferă în statele în care pensionarii politisti se stabilesc, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în conditiile reglementate prin tratate la care România este parte.”

Art. II. - Fondurile necesare aplicării prezentei ordonante de urgentă se asigură din creditele bugetare alocate Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. III. - Politistii care nu îndeplinesc conditiile de pensionare prevăzute la art. 1 pct. 1 si 3 pot opta, până la data de 31 decembrie 2007, pentru stabilirea dreptului la pensie potrivit prevederilor Legii nr. 179/2004, cu modificările ulterioare, aplicabilă anterior intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 iunie 2007. Nr. 83.

 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2006 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, astfel cum a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 4 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. 2 din anexa nr. 4, în loc de: „Harea Bemstein Avram, fiul lui Itic-Rubin si Ghitia, născut la data de 5 februarie 1944 în localitatea Galati,...” se va citi: „Bemstein Avram, fiul lui Itic-Rubin si Ghitia, născut la data de 5 februarie 1944 în localitatea Galati,...”-

 

În Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei si documentului de legitimare pentru politisti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1 - Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru Politia Română, Directia Generală de Informatii si Protectie Internă, Academia de Politie, Politia de Frontieră, Oficiul National pentru Refugiati, Directia Generală de Pasapoarte, Autoritatea pentru străini, Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule, Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, servicii comunitare - la subtitlurile „Uniforma de ceremonie” si „Uniforma de reprezentare si serviciu”, la dimensiunea si liniile de contur ale stelelor care definesc gradul profesional:

- în loc de: „- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează.” se va citi: „- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:”;

- în loc de: „- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:” se va citi: „- pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, culiniede contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:”;

- în anexa nr. 1A - Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare si a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central si structurile subordonate acestuia, Agentia Natională Antidrog, Arhivele Nationale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protectie si Interventie „Acvila”, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Politienească Internatională, Clubul Sportiv „Dinamo” Bucuresti - la subtitlurile „Uniforma de ceremonie” si „Uniforma de reprezentare si serviciu”, la dimensiunea si liniile de contur ale stelelor care definesc gradul profesional:

- în loc de: „- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează:” se va citi: „- pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:

- în loc de: „- Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă si cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:” se va citi: „- Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră si cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:”.