MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 299         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 4 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

120. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 

503. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 280 din 22 martie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

107. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88 din 20 noiembrie 2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, cu următoarea completare:

- După articolul VI se introduce un nou articol, articolul VII, cu următorul cuprins:

„Art. VII. - După articolul 7 din Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

«Art. 71. - (1) Se înfiintează functia de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor pe lângă Parlamentul European, ca angajat contractual al Camerei Deputatilor.

(2) Salarizarea si celelalte drepturi bănesti ale persoanei care are calitatea de reprezentant permanent al Camerei Deputatilor, pe perioada misiunii sale în străinătate, se stabilesc de către Secretarul General al Camerei Deputatilor, cu aprobarea Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, cu respectarea legislatiei în vigoare, tinându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea si importanta socială a functiei exercitate.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului Camerei Deputatilor pe anul 2007.»“

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 120.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum si unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 503.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA Nr. 280

din 22 martie 2007

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ion Predescu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ion Tiucă - judecător

Gabriela Dragomirescu – magistrat-asistent sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Decebal” - S.A. din Deva în Dosarul nr. 551/221/2006 (1.402/2006) al Judecătoriei Deva.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii dă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât apreciază că art. 52 din Legea nr. 7/1996 nu încalcă prevederile din Constitutie si din documentele internationale invocate ca fiind încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 noiembrie 2006, pronuntată în Dosarul nr. 551/221/2006 (1.402/2006), Judecătoria Deva a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Decebal” - S.A. din Deva într-o cauză civilă având ca obiect anularea unei încheieri a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Hunedoara si obligarea la înscrierea procesului în cartea funciară.

În motivarea exceptiei se sustine că art. 52 din legea criticată „este profund gresit si înfrânge deopotrivă finalitatea dreptului la un proces echitabil în cadrul democratiei constitutionale, principiul fundamental al unui stat care declară preeminenta dreptului, postulat la nivel european în art. 1 si 6 al Conventiei europene pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale”. Pentru aceste considerente, apreciază că textul de lege criticat încalcă art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (2), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) si (2), art. 20, 21, 24 si 129 din

Constitutie, precum si art. 1 si 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului si art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.

Judecătoria Deva apreciază că „exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea nr. 7/1996 (fostul art. 50 din Legea nr. 7/1996) este neîntemeiată, încheierea comunicându-se celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, încheiere ce poate fi atacată în fata instantei de judecată, garantându-se astfel toate prevederile constitutionale invocate”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 52 din Legea nr. 7/1996 sunt constitutionale, întrucât ele „nu impietează cu nimic asupra drepturilor si garantiilor procesuale ale părtilor, se aplică în mod egal tuturor celor vizati de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe criterii arbitrare si nu împiedică în nici un fel solutionarea cauzei în mod impartial si independent”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 52 din Legea nr. 7/1996, republicată, care prevede: „(1) în cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă carte funciară, precum si în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea si reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei încheieri. In acest scop se folosesc toate înscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauză, precum si situatia dreptului de proprietate.

(2) încheierea poate fi atacată, după caz, în conditiile art. 50 alin. (2).”

În opinia autorului exceptiei, acest text de lege contravine următoarelor prevederi din Constitutie: art. 1 alin. (3) referitor la România ca stat de drept, democratic si social, art. 11 alin. (2) care dispune că „Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern”, art. 15 alin. (1) potrivit căruia „Cetăteniibeneficiază de drepturile si de libertătile consacrate prin Constitutie si prin alte legi si au obligatiile prevăzute de acestea”, art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, nimeni nefiind mai presus de lege, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Se invocă, de asemenea, încălcarea art. 1 privind obligatia de a respecta drepturile omului si art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, ambele din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul persoanelor de a fi judecate în mod echitabil si public de un tribunal independent, precum si art. 10 si art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, privind egalitatea oamenilor în fata tribunalelor si curtilor de justitie. în opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat „este profund gresit si înfrânge deopotrivă finalitatea dreptului la un proces echitabil”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

Articolul 52 din Legea nr. 7/1996 dispune la alin. (1) cu privire la modalitătile în care o carte funciară urmează a fi întocmită sau completată în cazul înscrierii unui imobil care nu a fost cuprins în nicio altă carte funciară, precum si în cazul în care o carte funciară a fost distrusă, pierdută ori a devenit nefolosibilă, în tot sau în parte, din diferite cauze. Alin. (2) al aceluiasi articol prevede posibilitatea atacării încheierii de înscriere sau de respingere, la judecătorie. Conditiile pentru formularea plângerii sunt stabilite de art. 50 alin. (2) din aceeasi lege, conform cărora „(2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial si se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, însotită de dosarul încheierii si copia cărtii funciare”. Celelalte alineate ale art. 50 dispun cu privire la căile de atac împotriva hotărârii pronuntate de judecătorie, cu privire la comunicarea hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile, precum si cu privire la înscrierile ce se fac în cartea funciară, în functie de solutia dată prin hotărârea judecătorească. Asadar, fată de prevederile de lege arătate, Curtea nu poate retine încălcarea niciuneia dintre dispozitiile constitutionale si conventionale invocate de autorul exceptiei.

De altfel, în realitate, acesta nici nu formulează critici de neconstitutionalitate, ci, enuntând prevederile din Constitutie si din conventie mentionate, afirmă că textul de lege „este profund gresit” si „înfrânge deopotrivă finalitatea dreptului la un proces echitabil”. Or, acestea reprezintă simple aprecieri personale ale autorului exceptiei, cu privire la care Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Decebal” - S.A. din Deva în Dosarul nr. 551/221/2006 (1.402/2006) al Judecătoriei Deva.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 martie 2007.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent sef,

Gabriela Dragomirescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările pentru efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordonatorii de credite a căror activitate a fost reorganizată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007, directiile generale/directiile din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor care au atributii în executia bugetară, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si unitătile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 mai 2007.

Nr. 107.

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI

pentru efectuarea modificărilor în executia bugetului de stat pe anul 2007 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

CAPITOLUL I

Reguli generale

 

Art. 1. - (1) în scopul introducerii în executia bugetului de stat pe anul 2007 a modificărilor determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007, ministerele nou-înfiintate întocmesc si prezintă unitătilor Trezoreriei Statului conturi de executie, în structura prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Conturile de executie se întocmesc pe baza protocoalelor de predare-preluare si se prezintă de către ministerele nou-înfiintate la unitătile Trezoreriei Statului până la data de 21 mai 2007.

(3) Pentru ministerele nou-înfiintate care au preluat atât codul fiscal, cât si codul atribuit în Clasificatia indicatorilor privind finantele publice în profil departamental al unui minister reorganizat/care si-a încetat activitatea, transferul creditelor bugetare deschise si al plătilor de casă efectuate în limita acestora se efectuează la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului în sistem informatic, fără a mai fi necesară întocmirea conturilor de executie prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - Unitătile Trezoreriei Statului, pe baza conturilor de executie primite de la ministerele nou-înfiintate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), vor transfera în conturile acestora, pe bază de notă contabilă, atât creditele bugetare deschise si repartizate, cât si plătile de casă efectuate de la bugetul de stat de către ministerele/ activitătile preluate. în termen de 3 zile lucrătoare de la transferul executiei bugetare, institutiile publice implicate au obligatia de a sesiza unitătilor Trezoreriei Statului eventualele erori constatate.

Art. 3. - (1) Pe seama institutiilor publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, finantate integral de la bugetul de stat, care au trecut în subordinea altor ordonatori de credite bugetare si si-au păstrat aceleasi coduri fiscale, rămân deschise la unitătile Trezoreriei Statului aceleasi conturi de credite bugetare deschise si de cheltuieli bugetare, iar transferul executiei de casă a bugetului de stat (inclusiv al creditelor bugetare deschise) se asigură la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, în sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile fiscale ale ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora au trecut.

(2) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) au obligatia de a solicita în scris unitătilor Trezoreriei Statului rearondarea ia codurile ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora au fost transferate, fără a fi necesare întocmirea si depunerea în acest scop a conturilor de executie prevăzute la art. 1 alin. (2).

(3) Institutiile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau tertiari de credite, finantate integral de la bugetul de stat, care au trecut în subordinea altor ordonatori de credite bugetare si care îsi modifică codul fiscal si/sau îsi transferă conturile la altă unitate a Trezoreriei Statului, au obligatia de a solicita în scris unitătii Trezoreriei Statului la care au avut deschise conturile de credite bugetare deschise si conturile de cheltuieli bugetare transferarea soldurilor acestor conturi în conturile care se deschid pe noile coduri fiscale sau în conturile care se deschid la altă unitate a Trezoreriei Statului, după caz.

(4) Unitătile Trezoreriei Statului, pe baza solicitărilor prevăzute la alin. (3), transferă pe bază de notă contabilă, în conturile care se deschid pe noile coduri fiscale sau în conturile deschise ia altă unitate a Trezoreriei Statului, după caz, atât creditele bugetare deschise si repartizate, cât si plătile de casă efectuate de la bugetul de stat în limita acestora. în termen de 3 zile lucrătoare de la transferul executiei bugetare, institutiile publice implicate au obligatia de a sesiza unitătilor Trezoreriei Statului eventualele erori constatate.

(5) În cazul transferului creditelor bugetare deschise si al plătilor de casă efectuate în limita acestora în conturi deschise la alte unităti ale Trezoreriei Statului, nota contabilă prin care se efectuează transferul se întocmeste de către unitatea Trezoreriei Statului de la care se transferă executia, în două exemplare. Pe baza exemplarului nr. 1, unitatea Trezoreriei Statului de la care se transferă executia bugetară anulează creditele bugetare din conturile corespunzătoare de credite bugetare deschise, precum si plătile de casă ale institutiei publice respective, iar exemplarul nr. 2 se transmite unitătii Trezoreriei Statului care preia executia bugetară si care va înregistra sumele înscrise în nota contabilă, în conturile corespunzătoare de credite bugetare deschise si de cheltuieli ale bugetului de stat.

Operatiunile de transferare a plătilor de casă între unităti diferite ale Trezoreriei Statului se înregistrează în contabilitatea acestora, astfel:

- la unitatea Trezoreriei Statului de la care se transferă plătile,

% = 23 „Cheltuielile bugetului de stat”

61.99.03 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intertrezorerii în curs de lămurire”; sau

61.99.04 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intratrezorerii în curs de lămurire”;

- la unitatea Trezoreriei Statului la care se transferă plătile,

23 „Cheltuielile bugetului de stat” = %

61.99.03 „ Cont corespondent al Trezoreriei Statului – decontări intertrezorerii în curs de lămurire”; sau

61.99.04 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului – decontări intratrezorerii în curs de lămurire”.

La nivelul plătilor de casă înscrise în exemplarul nr. 2 din nota contabilă, unitatea Trezoreriei Statului la care s-a transferat executia bugetară întocmeste ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care virează totalul sumelor pentru fiecare institutie publică preluată (înregistrate în creditul contului 61.99.03„Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intertrezorerii în curs de lămurire” sau 61.99.04 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intratrezorerii în curs de lămurire”) în contul 61.99.03 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intertrezorerii în curs de lămurire” sau 61.99.04 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - decontări intratrezorerii în curs de lămurire” al unitătii Trezoreriei Statului de la care s-a efectuat preluarea.

Art. 4. - Până la data de 30 mai 2007, activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene, a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor transmite Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public situatia creditelor bugetare deschise, transferate potrivit art. 2 si 3, pe ordonatori principali de credite si, în cadrul acestora, pe capitole si titluri de cheltuieli, conform situatiei prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 5. - În cazul institutiilor publice sau al activitătilor din structura institutiilor publice care au trecut în subordinea altor ordonatori de credite si pentru care finantarea cheltuielilor se asigură de la alte capitole si/sau alte titluri de cheltuieli decât cele de la care acestea s-au finantat anterior reorganizării, se va proceda astfel:

a) Ordonatorii de credite ai institutiilor publice care au preluat institutiile sau activitătile respective vor solicita în scris unitătilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise transferul creditelor bugetare deschise si al plătilor de casă de la capitolul si titlul de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost efectuate la capitolul si titlul de cheltuieli bugetare de la care urmează a fi finantate.

La solicitarea adresată unitătii Trezoreriei Statului se vor anexa protocolul de predare-primire, precum si bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, în conditiile legii, după reorganizarea prevăzută în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007.

b) Pe baza solicitărilor prevăzute la lit. a), unitătile Trezoreriei Statului efectuează transferul creditelor bugetare deschise si al plătilor de casă efectuate în limita acestora la capitolul si titlul de cheltuieli bugetare la care au fost aprobate creditele bugetare respective în bugetul institutiei publice, pe bază de notă contabilă. Pentru aceste operatiuni, activitătile de trezorerie si contabilitate publică judetene, a municipiului Bucuresti si trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti vor întocmi situatia prevăzută în anexa nr. 3, care se transmite Ministerului Economiei si Finantelor - Directia generală a contabilitătii publice si a sistemului de decontări în sectorul public până la data de 30 mai 2007.

Art. 6. - (1) Conturile de disponibilităti deschise pe numele ministerelor sau ale altor institutii publice care s-au reorganizat ori au fost preluate în structura sau în subordinea unor ministere nou-înfiintate, dar si-au păstrat aceleasi coduri fiscale, rămân nemodificate, iar transferul sumelor aflate în soldul acestor conturi se asigură la nivelul unitătilor Trezoreriei Statului, în sistem informatic, prin arondarea conturilor respective la codurile fiscale ale ordonatorilor principali de credite în subordinea cărora au trecut.

(2) În cazul în care în conturile de disponibilităti deschise pe numele ministerelor care s-au reorganizat/si-au încetat activitatea există fonduri aferente unor activităti preluate de ministere nou-înfiintate diferite, distribuirea fondurilor respective se face la solicitarea scrisă comunicată unitătilor Trezoreriei Statului la care conturile au fost deschise, aprobată de ordonatorul principal de credite al ministerelor nou-înfiintate, avizată de ministerul reorganizat/care si-a încetat activitatea.

(3) Pe baza solicitărilor prevăzute la alin. (2) si în conturile indicate în acestea, unitătile Trezoreriei Statului transferă sumele respective pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului.

(4) Transferul veniturilor bugetare încasate si al plătilor de casă efectuate în anul curent, derulate prin conturile de disponibilităti prevăzute la alin. (1), se înregistrează numai în contabilitatea proprie a institutiilor publice implicate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 7. - Institutiile publice implicate în procesul de reorganizare conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 vor avea în vedere prevederile pct. 1.5 din Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007.

Art. 8. - Ordonatorii de credite a căror activitate a fost reorganizată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 vor lua măsuri pentru aplicarea în bune conditii a prezentelor precizări si pentru definitivarea operatiunilor de modificare a executiei bugetare si a înregistrării în contabilitate a tuturor operatiunilor efectuate, până la data de 21 mai 2007, precum si pentru depunerea la unitătile Trezoreriei Statului a noilor bugete aprobate în conditiile legii.

Art. 9. - Pentru situatiile particulare determinate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007, care nu se încadrează în prevederile cap. I, Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite implicati, va elabora precizări specifice.

 

Ministerul (autoritatea centrală) .................................

Institutia publică care a preluat structura/activitatea

Cod fiscal ....................................................................

 

Ministerul (autoritatea centrală) .................................

Institutia publică care a predat structura/activitatea ,

Cod fiscal ....................................................................

 

ANEXA Nr. 1

la precizări

 

CONT DE EXECUTIE BUGETARA ÎNCHEIAT LA DATA DE ...................

- lei -

Capitol de cheltuieli

Credite deschise si repartizate

Plăti de casă efectuate

- cu defalcare pe titluri de cheltuieli

 

 

 

Ordonator de credite*),

.................................

Conducătorul compartimentului financiar-contabil*),

.................................


*) Ai ministerelor nou-înfiintate.

 

ANEXA Nr. 2

la precizări

 

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI ..........................

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICĂ

 

SITUATIA

creditelor bugetare deschise, transferate între ordonatorii principali de credite în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007

 

lei

Denumirea ordonatorului principal de credite de la care s-a transferat executia/cod

Denumirea ordonatorului principal de credite la care s-a transferat executia/cod

Capitolul de cheltuieli bugetare, cu defalcare pe titluri de cheltuieli/cod

Suma

 

 

 

 

 

Trezorier sef,

.................................

Sef serviciu,

.................................

 

ANEXA Nr. 3

la precizări

 

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI .............................

ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICĂ

 

SITUATIA

creditelor bugetare deschise, transferate la alte capitole/titluri de cheltuieli bugetare

lei

Denumirea ordonatorului principal de credite/cod

Capitolul/Titlul de cheltuieli bugetare de la care s-a transferat suma/cod

Capitolul/Titlul de cheltuieli bugetare la care s-a transferat suma/cod

Suma

 

 

 

 

 

Trezorier sef,

.................................

Sef serviciu,

.................................