MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 300         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 5 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

109. - Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

 

484. - Decret pentru promulgarea Legii privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

 

110. - Lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

485. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

111. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

486. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

129. - Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

513. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

196. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat înaltilor functionari publici

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Scopul prezentei legi îl reprezintă reglementarea reutilizării informatiilor din institutiile publice în vederea creării unor noi produse si servicii informationale.

Art. 2. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic al reutilizării documentelor aflate în posesia institutiilor publice pe care acestea din urmă le-au creat în cadrul activitătii publice proprii si care pot fi ulterior utilizate în scopuri comerciale sau necomerciale si nu se aplică mijloacelor de informare în masă.

Art. 3. - Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de documente:

a) documentele a căror punere la dispozitie constituie o activitate care excedează sferei serviciului public aferent institutiilor în cauză, serviciul public fiind definit potrivit legii;

b) documentele asupra cărora un tert detine drepturi de proprietate intelectuală;

c) documentele prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

d) documentele detinute de serviciile publice de radiodifuziune si televiziune si subsidiarii lor, precum si de alte organisme si subsidiarii lor, care îndeplinesc servicii publice de retransmisie radiodifuzată si televizată, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

e) documentele detinute de institutiile de educatie si cercetare, cum ar fi scolile, universitătile, arhivele, bibliotecile si institutele de cercetare, incluzând, atunci când este relevant, organizatiile stabilite pentru transferul rezultatelor cercetării, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

f) documentele detinute de institutiile culturale, cum ar fi muzeele, bibliotecile, arhivele, orchestrele, operele, baletele si teatrele, în măsura în care se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală;

g) documentele în privinta cărora persoanele fizice sau juridice trebuie să facă dovada unui interes legitim în vederea obtinerii accesului la acele documente, în conditiile legii.

Art. 4. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarea semnificatie: a) institutie publică:

1. oricare autoritate a administratiei publice centrale sau locale;

2. oricare institutie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităti publice;

3. oricare persoană juridică, alta decât cele prevăzute la pct. 1 sau 2, care a fost înfiintată pentru a desfăsura activităti de interes public fără caracter comercial si care se află cel putin în una dintre următoarele situatii: este finantată din fonduri publice, se află în subordinea sau sub controlul unei autorităti ori institutii publice sau în componenta consiliului de administratie/organului de conducere ori de supervizare, mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate sau o institutie publică;

b) document - orice continut informational sau orice parte a unui asemenea continut, indiferent de forma de stocare a datelor, pe suport hârtie, în format electronic, audio, video sau audiovizual;

c) reutilizare - folosirea de către persoane fizice sau juridice, în scop comercial sau necomercial, a documentelor detinute de institutiile publice. Nu constituie reutilizare folosirea documentelor pentru informarea proprie a persoanelor fizice si juridice si nici utilizarea informatiilor în activitatea jurnalistică; schimbul de documente între institutiile publice ca urmare a îndeplinirii sarcinilor publice nu constituie reutilizare;

d) scop comercial - urmărirea obtinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. Nu constituie reutilizare în scop comercial folosirea informatiilor de către entitătile nonprofit;

e) tert - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, care detine un drept de proprietate intelectuală asupra informatiilor cuprinse în documentul solicitat.

Art. 5. - (1) Reutilizarea în scop necomercial a documentelor detinute de institutiile publice este liberă.

(2) Reutilizarea în scop comercial a documentelor prevăzute la alin. (1) se face cu acordul institutiei publice detinătoare, în baza unei solicitări adresate institutiei.

(3) În cazul în care documentele sunt reutilizate de către o institutie publică pentru desfăsurarea unor activităti comerciale, care nu intră în sfera sarcinilor publice, se aplică aceleasi conditii ca pentru oricare alt utilizator.

Art. 6. - (1) Solicitările pentru reutilizarea documentelor sunt făcute în scris, fie pe suport hârtie, fie în formă electronică, dacă institutia publică în a cărei posesie se găseste documentul dispune de dotările tehnice necesare. Solicitările trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) institutia publică la care se adresează cererea;

b) informatia solicitată, astfel încât să permită institutiei publice identificarea documentelor;

c) datele de identificare si autentificare ale solicitantului, precum si adresa la care se solicită primirea răspunsului;

d) scopul în care va fi folosită informatia cerută.

(2) Solutionarea cererilor pentru reutilizarea documentelor se va face în termen de 20 de zile lucrătoare de la primirea acestora de către departamentul din cadrul institutiei publice, desemnat în acest sens.

(3) În cazul cererilor cu un grad ridicat de complexitate, termenul prevăzut la alin. (2) poate fi extins cu încă 20 de zile lucrătoare. În această situatie, solicitantul va fi înstiintat de necesitatea prelungirii termenului de solutionare, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(4) În vederea reutilizării, informatiile pot fi puse la dispozitia solicitantului integral sau partial; în cazul prezentării lor partiale se va face si o motivare asupra acestei decizii.

(5) În cazul în care solicitarea este respinsă, institutiile publice vor informa, în scris, solicitantul despre aceasta si îi vor prezenta motivele refuzului.

(6) Orice respingere de cerere, totală sau partială, trebuie însotită si de o referintă despre modalitatea de contestare a acesteia, în cazul în care solicitantul doreste să conteste decizia primită.

(7) Dacă refuzul este motivat în baza prevederilor art. 3 lit. b), se vor comunica solicitantului referintele privitoare la tertele persoane fizice sau juridice care detin drepturi de proprietate intelectuală asupra informatiei, în cazul în care aceste referinte sunt cunoscute sau, dacă aceste referinte nu sunt cunoscute, persoana fizică ori juridică autorizată de unde institutia publică a procurat materialul. Dacă solicitantul face dovada acceptului de utilizare a documentului din partea tuturor tertelor persoane implicate, atunci cererea lui va fi reanalizată si rezolvată, ca si cum ar fi fost un document care nu face obiectul art. 3 lit. b).

(8) Decizia prin care se solutionează solicitările de reutilizare a documentelor poate fi contestată de solicitant, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. Atât plângerea împotriva deciziei, cât si recursul se judecă în procedură de urgentă si sunt scutite de taxă de timbru.

(9) Dispozitiile alin. (1)-(8) nu se aplică institutiilor publice prevăzute la art. 3 lit. d)-f).

Art. 7. - (1) În măsura în care institutiile publice aprobă reutilizarea documentelor pe care le detin, acestea sunt puse la dispozitia solicitantului în forma detinută

(2) Institutiile publice nu sunt obligate să creeze, să adapteze, să extindă sau să traducă documentele în vederea solutionării cererii de reutilizare.

Art. 8. - (1) Institutiile publice pot stabili taxe pentru serviciile de reutilizare în scop comercial a documentelor. Pentru reutilizarea în scop necomercial, institutiile publice nu vor percepe taxă.

(2) În măsura în care institutiile publice percep taxe pentru reutilizarea în scop comercial a documentelor detinute, acestea nu trebuie să depăsească costurile provenite din producerea documentelor, pregătirea lor si furnizarea informatiei. Taxele trebuie fixate tinându-se seama de costurile din perioada contabilă în cauză si calculate pe baza principiilor contabile aplicabile organizatiilor din sectorul public respectiv. La cerere, institutiile publice trebuie să indice principiile de calcul pentru taxele solicitate, precum si factorii ce trebuie luati în considerare la calculul taxelor pentru situatii atipice.

(3) Modul de stabilire a taxelor se instituie prin hotărâre a Guvernului.

(4) Veniturile colectate din plata acestor taxe se fac integral venit la bugetul de stat.

(5) Taxele pentru reutilizarea documentelor nu trebuie să fie discriminatorii.

(6) În cazul în care documentele sunt reutilizate de către o institutie publică pentru desfăsurarea unor activităti comerciale, care nu intră în sfera sarcinilor publice, se aplică aceleasi taxe ca pentru oricare alt utilizator.

Art. 9. - Institutiile publice trebuie să asigure conditii pentru facilitarea accesului ia documentele disponibile pentru reutilizare, în special prin elaborarea de liste si directoare, în cazul utilizării mijloacelor electronice, cu cele mai importante documente destinate reutilizării, precum si prin numirea unor persoane de contact si indicarea unor puncte de informare.

Art. 10. - (1) Reutilizarea documentelor trebuie să fie liberă pentru toti participantii potentiali de pe piată, chiar dacă unul sau mai multi participanti au exploatat deja pe piată produse noi obtinute pe baza acestor documente.

(2) Pot face obiectul unei întelegeri privind acordarea unui drept de exclusivitate documentele a căror reutilizare este necesară pentru desfăsurarea unui serviciu public.

(3) În cazul în care este încheiată o întelegere privind acordarea unui drept de exclusivitate, o dată la 3 ani trebuie verificat dacă mai există motivul justificator al întelegerii. Dacă motivul acordării exclusivitătii nu mai există, dreptul de exclusivitate încetează.

(4) Întelegerile exclusive, încheiate în conditiile alin. (2), trebuie să fie transparente si făcute publice pe pagina de internet a institutiei publice implicate sau prin oricare alt mijloc.

(5) Întelegerile privind acordarea unui drept de exclusivitate, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, îsi încetează aplicabilitatea la data expirării perioadei de valabilitate prevăzute în contract, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2008.

Art. 11. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor vor elabora normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

Prezenta lege transpune Directiva nr. 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L345 din 31 decembrie 2003.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 109.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar –

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 484.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, se modifică si se completează astfel:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 1. - Creantele stabilite prin titluri executorii în

sarcina institutiilor publice se achită din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.”

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 2. - Dacă executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu începe sau continuă din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligată ca, în termen de 6 luni, să facă demersurile necesare pentru a-si îndeplini obligatia de plată. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plată comunicată de organul competent de executare, la cererea creditorului.”

3. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 3. - În cazul în care institutiile publice nu îsi îndeplinesc obligatia de plată în termenul prevăzut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executării silite potrivit Codului de procedură civilă si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile în materie.”

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia să dispună toate măsurile ce se impun, inclusiv virări de credite bugetare, în conditiile legii, pentru asigurarea în bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plătii sumelor stabilite prin titluri executorii.

(2) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul întregului an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale.”

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu următorul cuprins:

„Art. 5. - Creditorul si debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum si asupra unor alte conditii de îndeplinire a oricăror obligatii stabilite prin titlul executoriu.”

Art. II. - Executările silite privind obligatiile de plată ale institutiilor publice demarate în baza Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, în curs la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, vor continua potrivit prevederilor prezentului act normativ.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 110.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plată ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 485.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 82 din 25 octombrie 2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiunile militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 din 3 noiembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Militarilor care au participat, cel putin 12 luni neîntrerupt sau cumulativ, la actiuni militare, li se conferă titlul onorific de «Militar Veteran», iar personalului civil, cel de «Veteran».”

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Invalizii, militarii si civilii veterani sunt invitati să participe la actiunile comemorative dedicate zilei unitătilor, armelor si sărbătorilor nationale.”

3. La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Mentinerea, încadrarea sau reîncadrarea în functii militare ori civile se face prin ordin al ministrului apărării, pe baza propunerii comandantului unitătii/detasamentului, înaintată ierarhic, a concluziilor comisiilor speciale stabilite prin ordin al sefului Statului Major General, care vor cerceta conditiile în care s-au produs evenimentele, si a avizului comisiilor de expertiză medico-militară referitor la rezultatul evaluării aptitudinilor fizice si psihice.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2007.

Nr. 111.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoasterea meritelor personalului armatei participant la actiuni militare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 aprilie 2007.

Nr. 486.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

Parlamentul Rnmâniei adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 24 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Prin derogare de la art. 5 alin. (2), demiterea Presedintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate, la nivelul tării, ale cetătenilor care au participat la referendum.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 129.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfăsurarea referendumului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 513.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată

destinat înaltilor functionari publici

 

Având în vedere prevederile art. 5 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 81/2001 privind înfiintarea si organizarea Institutului National de Administratie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.083/2004 privind organizarea si functionarea Institutului National de Administratie si a centrelor regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.554/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea concursului national de admitere la programele de formare specializată în administratia publică - anul de studii 2006-2007 si ale Hotărârii Consiliului stiintific al Institutului National de Administratie nr. 159/2007 privind aprobarea rectificării bugetului programului de formare specializată destinat înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.512/2006 privind stabilirea tarifelor de participare la Programul de formare specializată destinat înaltilor functionari publici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 962 din 30 noiembrie 2006, se modifică după cum urmează:

- Alineatul (1) al articolului 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Tariful de scolarizare pentru Programul de formare specializată destinat înaltilor functionari publici este de 1.230 lei/participant si va fi plătit de candidatii admisi la programul mentionat.”

Art. II. - Participantii admisi la programul prevăzut la art. I, care au achitat tariful de scolarizare în baza Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.512/2006, precum si în baza contractului de scolarizare încheiat cu Institutul National de Administratie, vor beneficia de recalcularea si returnarea diferentei de tarif.”

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 23 aprilie 2007.

Nr. 196.