MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 175 (XIX) - Nr. 312         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 10 mai 2007

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

121. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

504. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

395. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - SA, Sucursala de Transport Pitesti

 

396. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, în perioada 23-25 mai 2007, a Conferintei internationale pe tema eficientei energetice si a surselor regenerabile de ensrgie

 

397. - Hotărâre privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

727/168. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100 din 6 decembrie 2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. În administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.028 din 27 decembrie 2006, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Parterul si mezaninul imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, proprietate privată a statului, se transmit din administrarea Societătii Comerciale «Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM» - S.A. În administrarea Companiei Nationale de Investitii «C.N.I.» - S.A., în vederea desfăsurării activitătilor proprii de interes public, aprobate potrivit legii, si pe perioada în care compania se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Lucrările necesare amenajării spatiilor în vederea asigurării desfăsurării activitătilor proprii de interes public se finantează de Compania Natională de Investitii «C.N.I.» - S.A. din surse proprii.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 5 mai 2007.

Nr. 121.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. în administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 100/2006 privind transmiterea unor părti dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Societătii Comerciale „Compania Natională de Transporturi Aeriene Române - TAROM” - S.A. În administrarea Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A. si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

- interimar -

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 504.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public ai statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Pitesti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A., Sucursala de Transport Pitesti, amplasate în Statia electrică 400 kV Slatina, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si a valorificării, în conditiile legii, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. va efectua operatiunile prevăzute la art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 395.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a mijloacelor fixe care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în concesiunea Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A.,  Sucursala de Transport Pitesti

 

Nr. identificare M.F.P.

Cod clasificare

Denumire mijloace fixe

Nr. inventar

Valoare de inventar (lei)

Valoare inventar în domeniul public (lei)

Valoare rămasă de amortizat, trecută în domeniul privat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 164/2005 (lei)

62.176 -Statia

400 kV Slatina

2.1.16.5

Celula HT 400 kV Portile de Fier

326200000

236.691,79

236.691,79

0

2.1.16.5

Celula 400 kV Tântăreni

326220000

236.691,79

c 236.691,79

0

2.1.16.5

Celula 400 kV Drăgănesti-Olt

324661400

316.012,47

98.399,39

217.613,08

2.1.16.5

Celula HT 400 kV Bucuresti-Sud

326200005

164.945,89

164.945,89

0

 

 

 

954.341,94

736.728,86

217.613,08

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la Bucuresti, În perioada 23-25 mai 2007, a Conferintei internationale pe tema eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 23-25 mai 2007, a Conferintei internationale pe tema eficientei energetice si a surselor regenerabile de energie.

Art. 2. - Cheltuielile pentru organizarea si desfăsurarea actiunii prevăzute la art. 1, în sumă totală de 40 mii lei, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Economiei si Finantelor pe anul 2007 la capitolul 80.01 „Actiuni generale economice, comerciale si de muncă”, titlul 20 „Bunuri si servicii”, cu respectarea prevederilor legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 396.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

 

Nr. crt.

Obiective/Specificarea cheltuielilor

Suma

1.

Chirie pentru săli de conferinte dotate corespunzător cu instalatii si echipamente de sonorizare si traducere simultană:

- 3 săli x 3 zile, din care:

- 1 sală de conferintă pentru ziua I: 3.500 lei/1 zi = 3.500 lei

- 1 sală de conferintă pentru ziua II: 3.500 lei/1 zi = 3.500 lei

- 1 sală de conferintă pentru ziua III: 1.050 lei/1 zi = 1.050 lei

- echipamente audio-video, flip-chart, retroproiector, ecran 2x2 m, sonorizare, 2 microfoane fixe, 1 microfon mobil (pachet) = gratuit

- echipamente traducere simultană (engleză-rusă, rusă-engleză, engleză-română, română-engleză) 80-100 căsti:

- 875 lei/zi x 2 zile = 1.750 lei

- 700 lei/zi x 1 zi = 700 lei

10,5 mii lei

2.

Cheltuieli de protocol:

- pauză de cafea:

- 28 lei/pers. x 80 pers. (ziua I) = 2.240 lei

- 28 lei/pers. x 50 pers. (ziua II) = 1.400 lei

- 10,5 lei/pers. x 30 pers. (ziua III) = 315 lei

- bufet de prânz:

- 91 lei/pers. x 80 pers. (ziua I) = 7.280 lei

- 77 lei/pers. x 50 pers. (ziua II) = 3.850 lei

- 42 lei/pers. x 30 pers. (ziua III) = 1.260 lei

- cină festivă pentru 80 de persoane:

- 140 lei/pers. x 80 pers. (ziua I) = 11.200 lei

27,545 mii lei

3.

Cheltuieli neprevăzute

1,955 mii lei

TOTAL:

40 mii lei

 

Subtotal fără cheltuieli neprevăzute: 38,045 mii lei (10.870 euro, conform ofertei atasate)

Calculul s-a făcut la un curs estimativ de: 1 euro = 3,5 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava, înregistrate la pozitiile cu nr. MF 37.030 si 37.037 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 mai 2007.

Nr. 397.

 

ANEXĂ

 

 

1.

Ordonator principal de credite

42211876

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

2.

Ordonator secundar de credite

4244458

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală Suceava

3.

Ordonator tertiar de credite

 

 

4.

Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

 

Nr.

M.F.

Codul de

 

clasificare

Denumirea

 

Datele de identificare

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar (în lei)

 

Descrierea

tehnică

(pe scurt)

Vecinătăti

(după caz, pe scurt)

Adresa

37.030

8.29.06

Clădire administrativă Centrul Teritorial

pentru Ameliorare si Reproductie în

Zootehnie Câmpulung Moldovenesc

Suprafata construită = 143 m2

Suprafata desfăsurată = 143 m2

Suprafata curtii = 1.249 m2

EV – locuinte particulare

N – Circa sanitară veterinară si

Locuinte

S - str. Eudoxiu Hurmuzachi

România, judetul Suceava,

Municipiul Câmpulung

Moldovenesc,

str. Eudoxiu Hurmuzachi nr. 4A

1972

246.344

37.037

8.29.06

Pavilion tehnic administrativ

Centrul Teritorial pentru Ameliorare si

Reproductie în Zootehnie Gura Humorului

Suprafata construită = 150 m2

P + 1

Suprafata desfăsurată = 195,17 m2

Suprafata curtii = 6.186 m2

Centrul de achizitii animale,

str. Mănăstirea Humorului,

casă particulară

România, judetul

Suceava, orasul Gura

Humorului,

str. Mănăstirea Humorului nr. 162

1963

334.786

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 727 din 26 aprilie 2007

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 168 din 19 aprilie 2007

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007

 

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Referatul de aprobare nr. 4.478 din 27 aprilie 2007 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. DG 1.642 din 29 martie 2007 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 si nr. 1.057 bis din 30 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 3, la articolul 7, punctul 28), în anexa nr. 6, articolul 5, punctul 23), în anexa nr. 12, articolul 7, punctul 20), în anexa nr. 14, articolul 7, litera s), în anexa nr. 15, articolul 8, punctul 17), în anexa nr. 20, articolul 6, litera r), în anexa nr. 23, articolul 7, litera v), în anexa nr. 29, articolul 6, litera u) vor avea următorul cuprins:

„să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare;”.

2. În anexa nr. 1, la capitolul I litera A, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Servicii de planificare familială:

- consiliere de planificare familială;

- indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.”

3. În anexa nr. 1, la capitolul II, după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:

„D. Servicii de planificare familială:

a) consiliere de planificare familială a femeii;

b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fără risc.

Casele de asigurări de sănătate decontează un singur serviciu medical prevăzut la lit. a) si b), la o perioadă de minimum 3 luni.”

4. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (2), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) serviciile cuprinse la cap. I lit. A pct. 2 lit. f), pct. 6, pct. 7 lit. b) si pct. 9, lit. B pct. 1, 2, 3, 4, 5, 7 si 8, lit. C pct. 1), lit. D si E din anexa nr. 1 sunt incluse în plata «per capita».”

5. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), în tabelul de la litera a), după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

 

13) Serviciile prevăzute la cap. II lit. D din anexa nr. 1

4/solicitare

 

 

6. În anexa nr. 2, la articolul 7 punctul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) suma echivalentă cu media dintre salariul maxim si cel minim prevăzute în sistemul sanitar bugetar pentru gradul profesional obtinut, la care se aplică ajustările prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1 din prezentul ordin ;

7. În anexa nr. 3, la punctul V litera B articolul 7, punctul 26) va avea următorul cuprins:

„26) să angajeze asistenti medicali în vederea asigurării calitătii actului medical; numărul optim de asigurati înscrisi pentru care cabinetele medicale vor angaja asistenti medicali este de 1000.”

8. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera A, la „Consultatia medicală de specialitate”, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„Consultatia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere initial eliberat de medicul de familie si care se află în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, precum si pe baza biletului de trimitere eliberat de medicii cu care casa de asigurări de sănătate are încheiate conventii conform anexei nr. 36. Fac exceptie de la prevederile anterioare urgentele si consultatiile de control pentru afectiunile confirmate prevăzute în anexa nr. 9, serviciile de medicină dentară, precum si serviciile de acupunctura, fitoterapie, homeopatie si planificare familială, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate - nu se solicită bilet de trimitere decât pentru consultatiile si serviciile medicale de recuperare - reabilitare a sănătătii. Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua si a treia consultatie în vederea stabilirii diagnosticului si/sau tratamentului, se face direct, fără alt bilet de trimitere.”

9. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera A, la „Stabilirea numărului de puncte pe consultatie”, litera d) va avea următorul cuprins:

 

 

initială

control

„d) consultatia pentru acupunctura, homeopatie si fitoterapie

15 puncte

10 puncte”

 

10. În anexa nr. 7, la capitolul I punctul 1 litera B, în tabelul de la subpunctul 1 se abrogă ****) de la Otorinolaringologie si precizarea corespunzătoare (****)] din subsolul tabelului.

11. În anexa nr. 7, la capitolul III, în tabelul de la punctul 1 se abrogă ** de la codurile 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 si precizarea corespunzătoare (**) după punctul 2.9.

12. În anexa nr. 7, la capitolul III, în tabelul de la punctul 1 codurile 5.6, 7.5, 7.6 si 7.11 vor avea următorul cuprins:

 

 

5.6 Tratamentul gingivo-stomatitelor/ sedintă

8,36

100%,

100%,

100%

 

7.5 Reparatie + 1 croset (pentru fiecare croset suplimentar se adaugă 3 lei)

22,47

 

100%

100%

 

7.6 Reparatie + 1 dinte (pentru fiecare dinte suplimentar se adaugă 4 lei)

22,47

 

100%,

100%

 

 

7.11 Element intermediar

60,30

100%,

40%,

100%

 

13. În anexa nr. 7, la capitolul III, punctul 1, după Nota 2 se introduce Nota 3 cu următorul cuprins:

„NOTA 3:

Competenta pentru dentisti este pentru codurile:

1.1, 1.2, 1.3

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2

4.5, 4.6, 5.7, 5.8

9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8

9.9, 9.10, 9.11”

14. În anexa nr. 8, la articolul 3 alineatul (1), a doua teză a literei d) va avea următorul cuprins:

„în vederea asigurării calitătii serviciilor medicale, în cadrul unui program de 7 ore/zi/medic care lucrează exclusiv în acupunctura, se pot acorda si raporta la casa de asigurări de sănătate proceduri corespunzătoare unui punctaj de 300 de puncte în medie pe zi, în conditiile în care numărul de consultatii efectuate si raportate în medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultatii.”

15. În anexa nr. 8, la articolul 6, alineatul (3) se completează cu următoarele paragrafe:

„În cazul furnizorilor de servicii medicale care au în structură atât laborator de analize medicale, cât si laborator de radiologie si imagistică medicală, nu se permite, pe parcursul derulării contractului, transferul sumelor rezultate din economii de la laboratorul de analize medicale către laboratorul de radiologie si imagistică medicală sau invers, în cadrul aceleiasi valori de contract. Sumele rezultate din economii de la investigatiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator într-o lună se redistribuie conform prevederilor de mai sus furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator - care în aceeasi lună si-au epuizat valoarea de contract, iar sumele rezultate din economii de la investigatiile medicale paraclinice de radiologie si imagistică medicală într-o lună se redistribuie furnizorilor de investigatii medicale paraclinice de radiologie si imagistică medicală care în aceeasi lună si-au epuizat valoarea de contract.

În cazul în care la nivelul judetului la sfârsitul trimestrului/anului se înregistrează economii la nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator - si totodată există solicitare de suplimentare a fondurilor la investigatii medicale paraclinice de radiologie si imagistică medicală sau invers, se pot efectua redistribuiri între cele două componente, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru asistenta medicală pentru specialităti paraclinice, cu aprobarea ordonatorului tertiar de credite, repartizarea pe furnizor[ având în vedere criteriile initiale de contractare.”

16. În anexa nr. 8, la articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Pentru cetătenii statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate investigatiile medicale paraclinice se acordă pe baza biletului de trimitere.”

17. În anexa nr. 8, articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Serviciile de înaltă performantă (RMN, CT, scintigrafie si angiografie) se acordă în baza biletului de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si a fiselor de solicitare prevăzute în anexa nr. 18 la ordin, care se întocmesc în două exemplare, din care unul rămâne la furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de înaltă performantă, iar celălalt exemplar se transmite lunar de către acesta la casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract.”

18. În anexa nr. 8, la articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

„b) numărul de medici de medicină dentară si dentisti care intră în relatii contractuale cu casa de asigurări de sănătate;”.

19. În anexa nr. 10, la capitolul II, primul paragraf va avea următorul cuprins:

„La stabilirea numărului de analize medicale de laborator si a sumelor ce se contractează cu furnizorii de analize medicale de laborator se au în vedere următoarele criterii:

1. criteriul de evaluare;

2. criteriul financiar;

3. criteriul de adresabilitate;

4. criteriul de calitate.” L

20. În anexa nr. 10, la capitolul II, la punctul 3 „Criteriul de adresabilitate”, al doilea paragraf va avea următorul cuprins:

„Dacă un asigurat s-a adresat de mai multe ori furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator în anul precedent, numărul de asigurati luati în calcul la repartizarea sumei se majorează corespunzător.”

21. În anexa nr. 10, la capitolul II, la punctul 4 „Criteriul de calitate”, literele A si F vor avea următorul cuprins:

„A. Fondul cu destinatia de analize medicale de laborator se repartizează pentru fiecare criteriu în parte, astfel:

a) 40% pentru criteriul de evaluare;

b) 10% pentru criteriul financiar;

c) 10% pentru criteriul de adresabilitate;

d) 40% pentru criteriul de calitate, din care 40% pentru subcriteriul prevăzut la paragraful 1 lit. a) si 60% pentru subcriteriul prevăzut la paragraful 1 lit. b);

F. În situatia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineste criteriul de calitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. A.d) se repartizează proportional la celelalte^ criterii prevăzute la lit. A.a), b) si c).”

22. În anexa nr. 11, la capitolul II, titlul punctului 3 „Criteriul privind calitatea” va avea următorul cuprins:

„3. Criteriul privind implementarea sistemului de management al calitătii”.

23. În anexa nr. 13, la punctul V litera B articolul 7, litera n) va avea următorul cuprins:

,,n) să acorde servicii medicale paraclinice atât asiguratilor, cât si cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene - tituiari ai cârdului european de asigurări de sănătate numai pe baza biletului de trimitere, cu conditia ca medicul care a eliberat biletul de trimitere să se afle în relatie contractuală cu aceeasi casă de asigurări de sănătate cu care se află în relatie contractuală furnizorul de servicii medicale paraclinice;”.

24. În anexa nr. 13, la punctul V litera B articolul 7, după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:

,,t) să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare.”

25. În anexa nr. 13, la punctul X articolul 13 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea oricăreia dintre situatiile prevăzute la art. 7 lit. e), g), j), I), o), m) si t);”.

26. În anexa nr. 14, la punctul I, teza a doua va avea următorul cuprins:

„- Cabinetul medical organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

- cabinet individual ........................................ reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular...................................... ;

- cabinet asociat sau grupat............................................ reprezentat prin medicul dentist delegat................................;

- societate civilă medicală ........................................... reprezentată prin administrator ......................................;

27. În anexa nr. 14, la punctul III, partea introductivă a articolului 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Furnizarea serviciilor de medicină dentară din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea medicină dentară^ se face de către următorii medici dentisti/dentisti:”.

28. În anexa nr. 14, la punctul V articolul 6, litera I) va avea următorul cuprins:

,,l) să încaseze de la furnizorii de servicii de medicină dentară care au acordat servicii medicale din pachetul de servicii medicale de bază persoanelor care nu îndeplineau calitatea de asigurat contravaloarea acestor servicii, precum si contravaloarea serviciilor medicale si a medicamentelor cu si fără contributie personală acordate de alti furnizori aflati în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate pe baza biletelor de trimitere si/sau a prescriptiilor medicale eliberate de către acesti medici. Sumele obtinute din aceste încasări se vor folosi la întregirea Fondului nationa[ unic de asigurări sociale de sănătate.”

29. În anexa nr. 15, la punctul V articolul 8, punctul 21) va avea următorul cuprins:

„21) să acorde servicii medicale atât asiguratilor, cât si cetătenilor statelor membre ale Uniunii Europene - titulari ai cârdului european de asigurări de sănătate numai pe bază de bilet de trimitere;”.

30. În anexa nr. 15, la punctul X articolul 17 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) nerespectarea obligatiilor contractuale prevăzute la art. 8 pct. 1), 3), 10), 12), 15), 16), 18), 19), 21) si 22), a obligatiei prevăzute la art. 46 alin. (6) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu modificările ulterioare, precum si la constatarea, în urma controlului efectuat de către serviciile specializate ale casei de asigurări de sănătate, că serviciile raportate conform contractului în vederea decontării acestora nu au fost efectuate;”.

31. În anexa nr. 16, la capitolul 1 litera B punctul 1, subpunctul 1.1 va avea următorul cuprins:

„1.1. - serviciile medicale de la pct. 2 lit. a)-o);”.

32. În anexa nr. 16, la capitolul 1 litera B punctul 2, după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:

,,o) Monitorizare si management hemodinamic prin metoda bioimpedantei toracice - 180 lei”.

33. În anexa nr. 17, la litera A articolul 9, alineatul (2) va avea următoru cuprins:

„(2) Spitalele vor acoperi cheltuielile privind investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati efectuate în alte unităti spitalicesti sau în unităti ambulatorii de specialitate, în situatiile în care spitalul respectiv nu detine dotarea necesară, cu încadrarea în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.”

34. În anexa nr. 17, la litera A, articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu unitătile medico-sociale, precum si cu medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate de către medicii ce-si desfăsoară activitatea în aceste unităti. Modelul^ de conventie este cel prevăzut în anexa nr. 37.”

35. În anexa nr. 17, la litera B articolul 21, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Modalitatea de plată a serviciilor de hemodializă este tarif pe serviciu medical.

Tariful pe serviciu medical include toate cheltuielile aferente acestui serviciu, inclusiv cheltuielile pentru medicamente si materiale sanitare specifice, precum si transportul dializatilor de la centrul de dializă până la domiciliul acestora si retur, cu exceptia cheltuielilor aferente serviciilor de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alte judete decât cel de domiciliu al persoanei respective, de la si la domiciliu.”

36. În anexa nr. 17, la litera B articolul 21, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Transportul nemedicalizat al asiguratului de la centrul de dializă până la domiciliu acestuia si retur, în vederea efectuării hemodializei în unităti sanitare publice sau centre pilot, poate fi efectuat de furnizorii de servicii de hemodializă autorizati si evaluati, potrivit legii, sau, după caz, de unităti specializate autorizate si evaluate si de unităti autorizate în acest sens conform legii, pe baza contractului încheiat cu furnizorii de servicii medicale.”

37. În anexa nr. 20, la punctul III articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordă pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din unitătile sanitare ambulatorii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, a medicilor din unitătile de asistentă medico-socială care au încheiat conventii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, precum si a medicilor care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, care au încheiat conventii cu casele de asigurări de sănătate în vederea recunoasterii biletelor de trimitere eliberate, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale, bolilor cu potential endemo-epidemic care necesită izolare si tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuti la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si a celor dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăriri penale.”

38. În anexa nr. 21, la capitolul 1 litera C punctul III, punctul 15 va avea următorul cuprins:

„15. Transportul copiilor dializati cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alte judete decât cel de domiciliu al persoanei respective, de la si la domiciliu; transportul copiilor dializati cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si a persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti se efectuează în baza contractelor încheiate între casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îsi au domiciliul persoanele dializate si unitătile medicale specializate aflate în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate din judetul de domiciliu.”

39. În anexa nr. 22, articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Serviciile de transport al copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-18 ani si al persoanelor peste 18 ani cu nanism care nu pot fi preluate în centrele de dializă de adulti, în vederea efectuării dializei în unitătile sanitare situate în alte judete decât cel de domiciliu al persoanei respective, de la centrul de dializă până la domiciliul acesteia si retur, se contractează si se decontează distinct din fondul aprobat cu destinatia servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală, cu respectarea tuturor conditiilor de contractare si decontare aferente celorlalte servicii de transport sanitar.”

40. În anexa nr. 22, articolul 7, litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) ambulante tip A1, A2 - ambulante destinate: transportului sanitar neasistat al unui singur pacient (A1), al unuia sau mai multor pacienti (A2), consultatiilor de urgentă la domiciliu pentru urgente medico-chirurgicale de gradul 2;”.

41. În anexa nr. 26, la punctul V litera B articolul 7, după litera r) se introduce o literă nouă, litera s), cu următorul cuprins:

,,s) să raporteze serviciile care fac obiectul contractului de furnizare de servicii medicale prin utilizarea aplicatiei «sistem informatic unic integrat», potrivit instructiunilor cuprinse în manualul de utilizare.”

42. În anexa nr. 26, la punctul X articolul 14 alineatul 2), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) la a doua constatare a nerespectării termenului de 5 zile lucrătoare pentru remedierea oricăreia dintre situatiile prevăzute la art. 7 lit. e), f), i), j), k) si s);”.

43. În anexa nr. 30, la articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru elevii si studentii care urmează o formă de învătământ în altă localitate decât cea de resedintă si care nu sunt înscrisi la un medic de familie din localitatea unde se află unitatea de învătământ, în caz de urgentă medicală, medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligatia să transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris.

Medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile.

Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, dacă nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie.

Medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie.

Medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile.

Medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, corespunzător DCI-urilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Casele de asigurări de sănătate încheie conventii cu medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti, medicii din căminele de bătrâni, medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, cu unitătile sanitare pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, si cu medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă ce sunt finantate din bugetul de stat, în vederea recunoasterii prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si ifără contributie personală eliberate de către acestia. Modelul de conventie este cel prevăzut în anexa nr 36.

Prin medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti se întelege medicii din cabinetele medicale si stomatologice din scoli si unităti de învătământ superior, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat.”

44. În anexa nr. 30, la articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de 3-5 zile în afectiuni acute, de 8-10 zile în afectiuni subacute si de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice, cu exceptia bolnavilor cu diabet zaharat, cu afectiuni oncologice si pentru stări posttransplant, cuprinsi în programul national cu scop curativ, pentru care perioada poate fi de până la 90 de zile. Prescriptia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.”

45. În anexa nr. 30, la articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Farmacia are dreptul să încaseze de la asigurati contributia personală reprezentând diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si suma corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor corespunzătoare DCI prevăzute în sublista A si B asupra pretului de referintă, respectiv diferenta dintre pretul de vânzare cu amănuntul si pretul de referintă/pretul de decontare al medicamentelor decontate de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia medicamentelor acordate în cadrul programelor nationale de sănătate pentru care sunt stabilite preturi de decontare;”.

46. În anexa nr. 30, la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidente distincte pentru fiecare sublista. Pe borderou fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent care trebuie să fie acelasi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului, respectiv al titularului de cârd european de asigurări de sănătate.

Farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct pentru DCI-urile prevăzute în grupa de boală diabet zaharat si boli de nutritie - G21*), pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006.

Casele de asigurări de sănătate au obligatia să tină evidente distincte pentru sumele decontate reprezentând contravaloarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21*), pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, pentru medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant si pentru medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ.”

47. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 1, prima teză a literei c) va avea următorul cuprins:

,,c) eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente următoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai după implantarea unei proteze endovasculare - stent - G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monocIonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne - G10*), se face prin acele farmacii selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial.”

48. În anexa nr. 30, la articolul 11 punctul 2, prima teză a literei a) va avea următorul cuprins:

„2. a) Eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV - G4*), ciroză hepatică - G7*), poliartrită reumatoidă si artropatia psoriazică - G18*), spondilită anchilozantă - G19*), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară - G22*), boala Gaucher - G29*), DC l-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.841/2006, se face prin acele farmacii aflate în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si selectionate ca urmare a negocierii adaosului comercial pentru medicamentele necesare în tratamentul acestor boli.”

49. În anexa nr. 30, la articolul 11, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. Eliberarea medicamentelor antidiabetice orale prescrise pentru tratamentul grupei de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21*), medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant si a medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, se face prin farmaciile care intră în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate si încheie în acest sens acte aditionale distincte la contractul de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Farmaciile încheie acte aditionale pentru eliberarea medicamentelor antidiabetice orale prescrise pentru tratamentul grupei de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21*) si/sau medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici si/sau medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant si/sau medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ.

Sumele aprobate la nivelul casei de asigurări de sănătate cu această destinatie se repartizează în mod egal la farmacii, stabilindu-se în acest sens o valoare orientativă a actelor aditionale.

Actele aditionale se adaptează după modelul de contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate si valoarea orientativă a acestora nu intră în valoarea totală de contract a farmaciei.”

50. În anexa nr. 30, la articolul 11, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Pentru echilibrarea repartizării sumelor pe farmacii în functie de adresabilitate, casele de asigurări de sănătate repartizează lunar prin acte aditionale diferenta de 15 % din fondul aprobat cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate ce nu a fost contractată, astfel încât să se asigure accesul asiguratilor la medicamentele cu si fără contributie personală până la sfârsitul anului.

Repartizarea diferentei de 15% din fondul aprobat cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate ce nu a fost contractată se realizează potrivit prevederilor art. 12, începând cu data de 15 a lunii pentru luna curentă, la farmaciile care si-au epuizat valoarea lunară de contract.”

51. În anexa nr. 30, la articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Stabilirea valorii contractate pentru eliberarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente următoarelor grupe de boli cronice: bolile psihice - G15*), demente - G16*), bolnavi cu proceduri interventionale percutane numai după implantarea unei proteze endovasculare - stent - G3*), leucemii, limfoame, aplazie medulară, gamapatii monocIonale maligne, mieloproliferări cronice si tumori maligne - G10*), se face similar prevederilor de la alin. (2), cu conditia acceptării adaosului comercial negociat initial de casele de asigurări de sănătate cu farmaciile selectionate.”

52. În anexa nr. 30, articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Casele de asigurări de sănătate decontează farmaciilor medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute la grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21*), medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant si medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, eliberate la nivelul realizat, modificându-se în mod corespunzător valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru subprogramele respective.

(2) Casele de asigurări de sănătate decontează farmaciilor medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate prevăzute la grupele de boli cronice hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV - G4*), ciroză hepatică - G7*), poliartrită reumatoidă si artropatia psoriazică - G18*), spondilită anchilozantă - G19*), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară - G22*), boala Gaucher - G29*), eliberate la nivelul realizat, modificându-se în mod corespunzător valoarea actelor aditionale, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinatie la nivelul caselor de asigurări de sănătate.”

53. În anexa nr. 31, la punctul V litera A articolul 6, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) să deconteze furnizorilor de medicamente cu care a încheiat contracte, în limita valorii contractate, contravaloarea medicamentelor eliberate cu si fără contributie personală sau, după caz, la nivelul realizat pentru medicamentele antidiabetice orale, pentru medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru care s-a stabilit valoarea de contract orientativă în limita sumelor alocate cu această destinatie la nivelul casei de asigurări de sănătate, la termenele prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006;”.

54. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:

,,a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, inclusiv cu medicamente la pret de referintă si la pret de decontare;”.

55. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă în vederea eliberării acestora si decontării contravalorii medicamentelor de către casele de asigurări de sănătate;”.

56. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, cu privire la eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul de medicamente si durata terapiei în functie de tipul de afectiune: acut, subacut, cronic;”.

57. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, a doua teză a literei I) va avea următorul cuprins:

„în cazul medicamentelor antidiabetice orale, medicamentelor antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentelor pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentelor specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006, valorile de contract sunt orientative;”.

58. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera r) va avea următorul cuprins:

,,r) să depună în primele 15 zile calendaristice ale lunii următoare celei pentru care s-au eliberat medicamentele documentele necesare în vederea decontării pentru luna respectivă, în limita valorii de contract; pentru medicamentele antidiabetice orale, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor aferente grupei/grupelor de boli cronice pentru care aprobarea se dă de către comisia/comisiile constituită/constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006, decontarea se face la nivelul realizat, cu încadrarea în fondul aprobat la nivelul casei de asigurări de sănătate; să raporteze lunar la casa de asigurări de sănătate cu care are încheiat contract, la datele de 15 si 30/31 ale fiecărei luni, valoarea medicamentelor eliberate în prima, respectiv a doua jumătate a lunii respective.”

59. În anexa nr. 31, la punctul V litera B articolul 7, litera t) va avea următorul cuprins:

,,t) să elibereze medicamentele la preturile cele mai mici si numai cu acordul asiguratului să elibereze medicamentele din cadrul aceluiasi DCI la preturi mai mari decât preturile de referintă.”

60. În anexa nr. 31, la punctul VI, articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - Decontarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate se face pe baza următoarelor acte în original: factură, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal si a datei de emitere a acestora, în situatia în care pe acelasi formular de prescriptie se înscriu medicamente din mai multe subliste, farmaciile întocmesc borderou centralizator cu evidentă distinctă pentru fiecare sublistă.

Pentru medicamentele antidiabetice orale corespunzătoare DCI-urilor din grupa de boală cronică diabet zaharat si boli de nutritie - G21, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor pentru bolnavii diabetici, medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant, medicamentele specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu afectiuni oncologice, acordate în tratamentul bolnavilor cuprinsi în programul national cu scop curativ, cât si pentru medicamentele corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006, pentru care se completează prescriptii distincte, farmaciile întocmesc câte un borderou centralizator distinct.”

61. În anexa nr. 31, la punctul IX articolul 17 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

,,d) odată cu prima constatare după aplicarea de 3 ori în cursul unui an a măsurii de diminuare a valorii de contract lunare pentru nerespectarea programului de lucru comunicat la casă si mentionat în prezentul contract; pentru societătile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functionează mai multe farmacii/puncte de lucru, odată cu prima constatare după aplicarea la nivelul societătii a măsurilor prevăzute la art. 10 de câte 3 ori în cursul unui an pentru nerespectarea programului de lucru de către fiecare farmacie/punct de lucru din structura societătii farmaceutice; dacă la nivelul societătii comerciale se aplică de 3 ori în cursul unui an măsurile prevăzute la art. 10 pentru nerespectarea programului de lucru de către aceeasi farmacie/acelasi punct de lucru din structura sa, la a patra constatare rezilierea contractului operează numai pentru farmacia/punctul de lucru la care se înregistrează aceste situatii si se modifică corespunzător contractul;”.

62. În anexa nr. 31, la punctul IX articolul 17 alineatul (2), litera h) va avea următorul cuprins:

„h) la a patra constatare a nerespectării în cursul unui an a oricăreia dintre obligatiile prevăzute la art. 7 lit. d1), 0. j), k)„si p).”

63. În anexa nr. 31, la punctul IX, după articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 191, cu următorul cuprins:

„Art. 191. - Pentru societătile comerciale farmaceutice în cadrul cărora functionează mai multe farmacii/puncte de lucru, conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. d), e) si f) - pentru nerespectarea prevederilor de la lit. e), I) si q) ale art. 7 - si conditiile de reziliere a contractelor prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. g) - pentru nerespectarea prevederilor de la lit. f) si r) ale art. 7 - se aplică la nivel de societate; restul conditiilor de reziliere prevăzute la art. 17 se aplică corespunzător pentru fiecare dintre farmaciile/punctele de lucru la care se înregistrează aceste situatii, prin excluderea lor din contract si modificarea contractului în mod corespunzător.

Prevederile art. 18 si 19 referitoare la conditiile de încetare, respectiv suspendare, se aplică societătii comerciale farmaceutice sau farmaciilor, respectiv punctelor de lucru, după caz.”

64. În anexa nr. 32, literele B si C vor avea următorul cuprins:

„B. Dispozitive pentru protezare stomii

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Termen înlocuire

C1

C2

C3

C4

 

A. Sistem stomic unitar (sac stomic de unică utilizare)

 

a) sac colector pentru colostomie/ileostomie

1 set/ lună (30 buc.)

b) sac colector pentru urostomie

1 set/ lună (15 buc.)

 

B. Sistem stomic cu două componente

 

a) pentru colostomie/ ileostomie: flansă suport si sac colector

1 set/ lună*)

b) pentru urostomie: flansă suport si sac colector

1 set/ lună*)

 


*) Un set este alcătuit din 4 flanse suport si 15 saci colectori.

 

Observatie: se va prescrie doar unul dintre sistemele A sau B pentru fiecare tip.

 

C. Dispozitive pentru incontinentă urinară

 

Nr. crt.

Denumirea dispozitivului medical

Tipul

Termen înlocuire

C1

C2

C3

C4

1.

Condom urinar

 

1 set/lună (30 buc.)

2.

Sac colector de urină

 

1 set/lună (6 buc.)

3.

Sondă Foley

 

1 set/lună (4 buc.)

4.

Dispozitiv pentru plasarea de benzi intravaginale si pentru incontinentă urinară”

 

 

 

65. În anexa nr. 33, la articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Prescriptia medicală pentru protezarea auditivă trebuie să fie însotită de audiograma tonală liminară si audiograma vocală, eliberate de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditivă care se află în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate. Pentru copii, la recomandarea medicului de specialitate, audiograma vocală se poate excepta.”

66. În anexa nr. 33, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, în cazul dispozitivelor la comandă (inclusiv pentru protezele auditive), sau, în cazul dispozitivelor medicale care nu sunt la comandă, unul dintre membrii familiei (părinti, sot/sotie, fiu/fiică), o persoană împuternicită de acesta sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează, în perioada de valabilitate a deciziei, unuia dintre furnizorii din lista furnizorilor de dispozitive medicale evaluati, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate si prescriptia medicală. În cazul dispozitivelor de protezare stomii, incontinentă urinară, fotolii rulante si aparate pentru administrare continuă cu oxigen, decizia va fi însotită de taIonul aferent lunii respective, urmând ca lunar să predea aceluiasi furnizor si celelalte taIoane.”

67. În anexa nr. 33, la articolul 6, a doua teză a alineatului (3) va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate după protezarea auditivă de un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditivă, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.”

68. În anexa nr. 33, la articolul 6, a doua teză a alineatului (4) va avea următorul cuprins:

„În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.”

69. În anexa nr. 33, la articolul 6, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală si vocajă în câmp liber etc), efectuate înainte si după protezare. În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.”

70. În anexa nr. 34, la punctul I, teza a doua va avea următorul cuprins:

„furnizorul de dispozitive medicale .................................. prin reprezentantul legal ............................... cu Certificatul de înregistrare*) seria ........... codul unic de înregistrare nr................ având sediul social în localitatea ................... str............................ nr......., telefon ..............fax ............... contul nr................... deschis la Trezoreria Statului, sau contul nr..................... deschis la Banca ............................ dovada de evaluare pentru sediul social nr....../data........... dovada de evaluare pentru fiecare punct de lucru nr............./data ................... certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emis/emise de Ministerul Sănătătii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisă de producător, după caz .................................., avizul de functionare si/sau certificatul de înregistrare al producătorului de dispozitive medicale, după caz, emis de Ministerul Sănătătii Publice, dovada de răspundere civilă în domeniul medical, valabilă pe toată perioada derulării contractului ............, lista preturilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivele a căror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate;


*) Certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, act de înfiintare conform prevederilor legale în vigoare.”

 

71. În anexa nr. 34, la punctul V litera B articolul 6, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) să transmită Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în vederea calculării preturilor de referintă ale dispozitivelor medicale, preturile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor medicale, însotite de certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale emise de Ministerul Sănătătii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisă de producător, după caz, si care trebuie să fie aceleasi cu cele din lista preturilor de vânzare cu amănuntul pentru dispozitivele a căror furnizare face obiectul contractului cu casa de asigurări de sănătate prezentată la contractare;”.

72. În anexa nr. 34, la punctul V litera B articolul 6, litera h) va avea următorul cuprins:

,,h) să emită, în vederea decontării, facturile însotite de: copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, audiogramele efectuate după protezarea auditivă de către un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditivă, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, după caz, taIonul lunar pentru dispozitivele de protezare stomii, incontinentă urinară, fotoliile rulante si aparatele pentru administrare continuă cu oxigen, după caz, dovada verificării tehnice sau a verificării după reparare, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;”.

73. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, teza a treia a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate după protezare auditivă de către un furnizor de servicii medicale autorizat si evaluat sau de un furnizor de dispozitive medicale autorizat si evaluat pentru protezare auditivă, aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.”

74. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, a doua teză a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„în cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.”

75. În anexa nr. 34, la punctul VI articolul 10, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Decontarea, în cazul protezelor auditive, se face după depunerea de către asigurat a unui document de validare întocmit de către un medic de specialitate O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală si vocală în câmp liber etc), efectuate înainte si după protezare. În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului, casa de asigurări de sănătate va valida (va confirma) din oficiu protezarea respectivă.”

76. În anexa nr. 34, la punctul IX articolul 15 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

,,c) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu detine certificat de înregistrare a dispozitivului medical emis de Ministerul Sănătătii Publice si/sau declaratia de conformitate EC emisă de producător, după caz;”.

77. Titlul anexei nr. 36 va avea următorul cuprins:

„CONVENTIE”)

privind eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală”

78. În anexa nr. 36, la punctul II, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Obiectul prezentei conventii îl constituie eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală, în vederea recunoasterii acestora în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.842/2006, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.”

79. În anexa nr. 36, la punctul II, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice se face de către:

a) medicii din cabinetele medicale scolare/studentesti pentru elevi, respectiv studenti, dacă nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie sau în situatia în care cabinetul medicului de familie nu se află în aceeasi localitate cu unitatea de învătământ respectivă;

b) medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt incluse pe lista unui medic de familie;

c) medicii din serviciile publice specializate sau organismele private autorizate pentru copiii încredintati ori dati în plasament, dacă nu sunt înscrisi pe lista unui medic de familie;

d) medicii din alte institutii de ocrotire socială, dacă persoanele institutionalizate nu sunt înscrise pe lista unui medic de familie;

e) medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică;

f) medicii dentisti si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pentru elevi, respectiv studenti, dacă este necesară rezolvarea cazului din punct de vedere oro-dentar.

(2) Eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu se face de către:

a) medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti;

b) medicii din căminele de bătrâni;

c) medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap;

d) medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică;

e) medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă ce sunt finantate din bugetul de stat.

(3) Eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice se face de către:

a) medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică;

b) medicii dentisti din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pentru radiografie dentară retroalveolară si panoramică, pentru elevi, respectiv studenti.

(4) Prin medicii/medicii dentisti din cabinetele scolare si studentesti mentionati la alin. (1), (2) si (3) se întelege medicii din cabinetele medicale si stomatologice din scoli si unităti de învătământ superior, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat.”

80. În anexa nr. 36, la punctul IV, articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Medicii care eliberează biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice, bilete de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau care eliberează prescriptii medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală au următoarele obligatii:

a) să respecte prevederile actelor normative referitoare la eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

b) să respecte confidentialitatea datelor si informatiilor privitoare la certificatele de concediu medical eliberate asiguratilor;

c) să anunte casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind conditiile care au stat la baza încheierii conventiei;

d) să pună la dispozitie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate documentele medicale primare care au stat la baza eliberării biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, a eliberării biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau a eliberării prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală;

e) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului si a furnizorului;

f) să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie personală, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, conform specializării, în concordantă cu diagnosticul;

g) să prescrie medicamente în următoarele conditii:

- medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti prescriu medicamente în caz de urgentă medicală, numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile, pentru elevii si studentii care urmează o formă de învătământ în altă localitate decât cea de resedintă si care nu sunt înscrisi la un medic de familie din localitatea unde se află unitatea de învătământ; medicii respectivi au obligatia să transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris;

- medicii de medicină dentară si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti pot prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile si numai ca o consecintă a actului medical propriu, pentru elevi, respectiv studenti;

- medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, dacă nu sunt înscrisi în lista unui medic de familie;

- medicii din institutiile aflate în coordonarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap pot prescrie medicamente numai pentru maximum 3 zile, pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute din aceste institutii, în situatia în care persoanele institutionalizate nu sunt înscrise în lista unui medic de familie;

- medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, pot prescrie medicamente cu sau fără contributie personală, conform specializării si numai ca o consecintă a actului medical propriu;

- medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă ce sunt finantate din bugetul de stat pot prescrie medicamente cu sau fără contributie personală, conform specializării si numai ca o consecintă a actului medical propriu, numai pentru afectiuni acute, pentru maximum 3 zile.”

81. Explicatia asteriscului din finalul anexei nr. 36 va avea următorul cuprins:

„*) Modelul de conventie se va adapta în functie de obiectul conventiei, respectiv eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale clinice, eliberarea biletelor de trimitere pentru investigatii medicale paraclinice si/sau eliberarea prescriptiilor medicale pentru medicamente cu si fără contributie personală.

Pentru medicii care îsi desfăsoară activitatea în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, pentru medicii din unitătile si compartimentele de primire a urgentelor din cadrul spitalelor de urgentă ce sunt finantate din bugetul de stat, precum si pentru medicii din cabinetele medicale scolare si studentesti si medicii de medicină dentară si dentistii din cabinetele stomatologice scolare si studentesti, cabinete integrate în structura spitalelor teritoriale si finantate de la bugetul de stat, modelul de conventie se va adapta în sensul încheierii conventiei între casa de asigurări de sănătate si unitatea sanitară în care îsi desfăsoară activitatea medicii din structurile anterior mentionate.”

82. În anexa nr. 37, punctul I va avea următorul cuprins:

„I. Părtile conventiei

Casa de Asigurări de Sănătate ........................................ cu sediul în municipiul/orasul .......................... str................. nr............, judetul/sectorul ................, telefon/fax..................., reprezentată prin presedinte-director general ......................., si

- Unitatea medico-socială ....................... reprezentată prin ............................ cu autorizatie sanitară de functionare nr............. din ......................, având sediul în municipiul/orasul/comuna ............................. str........................ nr. ..., judetul/sectorul ...................... telefon ....................

- Spitalul (sau altă unitate sanitară cu paturi autorizată si evaluată pentru acordarea de servicii medicale spitalicesti) ............................................................, cu sediul în ....................................., str........................ nr............... telefon ..........., fax ............, reprezentat prin ......................... având actul de înfiintare sau de organizare nr....., autorizatia sanitară de functionare nr...... dovada de evaluare nr.........codul unic de înregistrare.................... si contul nr................... deschis la Trezoreria Statului, sau cont nr..................., deschis la Banca .......................... dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru furnizor, cât si pentru personalul medico-sanitar angajat în dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică, valabilă pe toată durata derulării contractului nr.......”

83. În anexa nr. 37, la punctul II, articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Eliberarea biletelor de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti se face de către următorii medici:

A. Medicii din spital, respectiv:

a) medicii din dispensare TBC, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică:

1. Medicul (nume, prenume) ............................................, CNP ........................ cod parafă ...................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......./.........

2. Medicul (nume, prenume) ....................................... CNP .........................., cod parafă .................... Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......./.........

b) medicii din laboratoarele de sănătate mintală, respectiv centrele de sănătate mintală si stationar de zi, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică:

1. Medicul (nume, prenume) .„..................................., CNP ........................, cod parafă ....................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......./.........

2. Medicul (nume, prenume) .........................................., CNP .........................., cod parafă .................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr. .t..../.........

c) medicii din cabinetele de planificare familială care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică:

1. Medicul (nume, prenume) ....................................., CNP ..........................., cod parafă ..................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......./.........

2. Medicul (nume, prenume) ....................................... CNP ............................. cod parafă ................, Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......./.........

d) medicii din cabinete medicale de boli infectioase care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică:

1. Medicul (nume, prenume) ....................................., CNP ..........................., cod parafă ................... Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr........../.........

2. Mediul (nume, prenume) ........................................... CNP ....................... cod parafă ......................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr........../.........

B. Medicii din unitatea medico-socială:

1. Medicul (nume, prenume) .......................................... CNP ........................., cod parafă ..................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr......../..........

2. Medicul (nume, prenume) ............................................ CNP .......................... cod parafă ........................, Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr........../................

3. Medicul (nume, prenume) ........................................., CNP ................................ cod parafă................., Autorizatia de liberă practică/Certificatul de membru al Colegiului Medicilor din România nr.........../................”

84. În anexa nr. 37, la punctul IV, partea introductivă a articolului 4 si litera b) vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Unitătile medico-sociale si furnizorul de servicii medicale spitalicesti au următoarele obligatii:

b) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;”.

85. În anexa nr. 37, la punctul V articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de liberă practică/certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România a/al medicului care eliberează bilete de trimitere pentru servicii medicale spitalicesti; în situatia în care conventia cu unitatea medico-socială/spitalul se încheie pentru mai multi medici, ridicarea de către organele de drept a autorizatiei de liberă practică/certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România a/al unui medic nu conduce la rezilierea conventiei, ci doar la excluderea din conventie a medicului respectiv;”.

86. În anexa nr. 37, la punctul V articolul 6, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) furnizorul se mută din raza administrativ-teritorială a casei de asigurări de sănătate cu care a încheiat conventie;”.

87. În finalul anexei nr. 37 se introduce o notă cu următorul cuprins:

„NOTĂ:

Modelul de conventie se va adapta în functie de obiectul conventiei, respectiv eliberarea biletelor de internare de către medicii din unitătile medico-sociale sau de către medicii din dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, respectiv centre de sănătate mintală si stationar de zi, cabinete de planificare familială, cabinete medicale de boli infectioase, care se află în structura spitalului ca unităti fără personalitate juridică.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si are aplicabilitate începând cu luna aprilie 2007.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea